ITU Rollspel 2 2014

Länderna står i bokstavsordning under själva landsnamnet. Republiken Argentina står under A, inte under R. Amerikas Förenta Stater står under U (för USA).

Policy Paper 

Utskott: ITU, Internationella teleunionen

Delegation: Australien

Delegat: Cajsa Månsson 

Samväldet Australien är djupt medveten om de illegala aktiviteter som förekommer på nätet idag, och betonar statens skyldighet att stävja dessa brott. Den australiensiska regeringen har infört en statlig myndighet vid namn ACMA (Australian Communications and Media Authority), vars syfte är att filtrera och begränsa olämpligt internetmaterial på en nationell nivå samt att förhindra spridningen över Australiens gränser. Australien understryker att stor vikt bör läggas i att skydda upphovsrättsskyddat material, samt att förhindra befolkningen från att komma i kontakt med eller sprida sidor innehållande barnpornografi och sexuellt våld. 

Delegationen Australien betonar emellertid vikten i att de demokratiska rättigheterna såsom yttrandefrihet och personlig integritet inte kränks. Individens frihet är essentiell, dock är internet en plats där brottslighet blivit omfattande. Kontrollen av vad som cirkulerar på nätet understryker Australien därför som viktig. Filtrering och censur kungör Australien som viktiga verktyg för att bekämpa förbrytelser i största utsträckning. 

Framväxten av internet har bidragit till oerhörda möjligheter inom kommunikation och opinionsspridning, dock fördömer Australien brottsligheten som utvecklats i samma medium. Samväldet Australien uppmuntrar ett internationellt samarbete för att förhindra illegala aktiviteter på nätet samt säkerställa de mänskliga rättigheterna, då bekymret är gemensamt hos samtliga nationer. 

Brasilien

Utskott: ITU 

Land: Federala republiken Brasilien

Delegat: Klara Thell-Lenntorp

Internet har vuxit väldigt snabbt det senaste decenniet och har väldigt många positiva sidor men det finns också negativa. Människor har blivit kränkta, intrång på företag, hemliga dokument har blivit offentliggjorda och bankkonton har blivit kapade.  Länder var för sig och länder tillsammans försöker att vidta åtgärder och hitta en bra strategi som tillåter en kontrollerad öppenhet. 

Federala republiken Brasilien är djupt medvetna om att situationen på internet är problematisk. Brasilien har drabbats av spioneri, sabotage och avlyssningar.  Då rätten till säkerhet för varje medborgare brister. 

Delegationen Brasilien strävar mot att internet ska användas för trovärdig information och framför allt inte innehålla stötande eller kriminellt material. Internet ska inte användas i för stor utsträckning för aktiviteter som är mot samhällsordningen. Rätten om ett privatliv och självständighet för individer är en viktig fråga. 

Först och främst vill delegationen Brasilien säkra yttrandefriheten på internet. Dels genom att internet ska bli mer regionalt det vill säga att den information som landets medborgare skickar ska stanna inom landets gränser. Dels genom företag som Google och Facebook ska ha sina servrar lokalt för att trafik mellan landets medborgare inte ska hamna i andras händer. 

Förslag från Federala republiken Brasilien är att FN ska bevaka om införing av en lag för att få ordning på internet. Den ska vara begränsad och garantera yttrandefrihet, okränkbarhet men framför allt respekt för de mänskliga rättigheterna.  

För att säkerställa detta har staten ett ansvar för att utforma regler för vad som får skrivas och finnas tillgängligt. Staten ska ha rätt att blockera och ta bort material som strider mot ovanstående principer eller som på annat sätt uppfattas som olämpligt oavsett vem som försöker begränsa friheten och oavsett vem som övervakar landet. 

Policy Paper

Utskott: ITU

Land: Republiken Chile

Delegat: Adilah Binhayeemahamanaing

Republiken Chile ser allvarligt på frågan om friheten på internet och individernas rättigheter.

Republiken Chile anser att frågan om individers frihet på internet är mycket viktig och bör tas upp. Vi anser att det är en självklarhet att individer ej skall berövas av sin frihet på internet.

Republiken Chile undersökte frågan länge och år 2010 blev vi det första landet som ändrade sin lag om telekommunikation för att bevara nätneutralitet. Det lades till tre ytterligare lagar till den allmänna lagen om telekommunikation som förbjuder internetleverantörer från att godtygligt blockera, störa, diskriminera, hindra eller begränsa en internet-användares rätt att använda, skicka, ta emot eller erbjuda någon juridiskt innehåll, tillämpning, tjänst eller någon annan typ av juridisk verksamhet eller användning av Internet. För detta ändamål måste interleverantörer erbjuda tillgång till ett internet där innehållet inte är godtyckligt annorlunda behandlad baserat på dess källa eller ägande.

Vi anser att resten av FN och dess medlemsländer bör följa våra fotspår och utföra samma ändringar i lagarna inom respektive länder. Vi vill värna om världens befolkning och därmed låta de utöva sin frihet på internet.

Republiken Chile vill gemensamt med andra länder komma fram till en slutlig lösning som skall innebära att samtliga får ta del av vår tanke om ett fritt internet för alla. 

Policy Paper - Egypten 

Utskott: ITU
Delegat: Julia Karbassi 

Internet i Egypten har utvecklats och ökat de senaste två decennierna genom offentlig-privata partnerskap där den privata sektorn har spelat en stor roll med kontinuerligt stöd från regeringen och med viktiga bidrag från civila samhället. 

ArabRepubliken Egypten anser att internet har blivit en väldigt viktig informationskälla för exempelvis nyheter, men det påverkar även alla aspekter av ett lands ekonomi så som hälsa, utbildning, handel och lagstiftning. Därför menar Egypten att det är mycket viktigt med fritt internet utan censur, och därmed fortsätter Egypten att stötta det!

Egypten anstränger sig för att utveckla internet och för att de ska sprida sig bland folket eftersom ett fritt internet utan censur är otroligt viktigt. 

Egypten anser att man borde sprida mer uppmärksamhet kring internet och det är viktigt att inte ha hård kontroll så att internet ska kunna användas av alla.

Vi anser att man borde stödja internet och dess positiva påverkan på individer och samhälle. 

 Utskott: ITU, Internationella teleunionen

Delegation: Republiken Indien
Delegat: Alexander Mardell

Republiken Indien, som ett multi-kulturellt, multi-etniskt, och demokratiskt samhälle, befrämjar ett fritt växande internet. Republiken Indien uppmuntrar därför till att ett internationellt ansvar, för ett internet som är multilateralt, öppet, och demokratiskt, skall tas. Republiken Indien, vill, med hänvisning till mänskliga fri- och rättigheter, dock, bibehålla en viss konfliktförebyggande filtrering, med strävan efter maximal yttrandefrihet, med en förankring i utgångspunkten, att säkra en digital frihet. Vidare anser Republiken Indien, att de syften ett okontrollerat nät kan användas för, ger upphov till möjlighet till kränkning, av tidigare nämnda friheter.

 Republiken Indien anser frihet på internet vara ett axiom, och ser det som ett ändamål att sträva efter. Republiken Indien anser att en ringa interpretation av godkända handlingar, utan något reglemente som definierar restriktioner, leder till ett intrång på demokratiska rättigheter, och i stället för att främja yttrandefriheten, så bidrar detta snarare till en inskränkning av dessa.

 Republiken Indien föreslår därför att en viss konfliktförebyggande filtrering skall föras för att motverka sociala, samt religiösa konflikter, säkerställa en respekt för personlig integritet, och frambringa ett mer ansenligt skydd för upphovsrättsligt material. Republiken tar avstånd från, och fördömer på så vis en omfattande filtrering av material av på internet, men står fast vid slutsatsen, att en viss filtrering av vad som anses vara av skadlig karaktär, på något sätt, skall ha en fortlöpande existens, för att på bästa vis foga en grund, för ett fungerande digitalt system, där ett fritt internet på lång sikt främjas. Likväl, får denna filtrering aldrig på något sätt inskränka på en mänsklig frihet.

Med tidigare redovisade punkter i åtanke, fastslår Republiken Indien, att internet, som en global gemenskap, inte endast kan bli förvaltat som en privat tillhörighet, och skötseln samt dess uppbyggnad, skall således reflektera dess globala och demokratiska natur.

                                                      PP ITU IRAK

Irak jobbar för tillfället med att skapa ett ramverk för huruvida friheten på internet skall begränsas, detta görs med mänskliga rättigheter samt demokrati i åtanke. Republiken Irak anser stark att det skall finnas frihet att uttrycka sig på nätet världen över. Vidare anser Irak att det är med högsta prioritet som man vill skapa ett demokratiskt internet. Regeringen i Irak menar att media spelar en stor roll i att lösa många av dagens konflikter och vill att friheten för diverse mediekanaler på internet ska vara öppna och fria. Irak har inga som helst intentioner att blockera eller begränsa websidor på internetet såvida de inte kan tolkas som kränkande, detta är vanligt förekommande i somliga länder och det fördömer republiken Irak. Vidare vill Irak heller inte censurera eller kontrollera material som flödar på internet. I Irak vill man även agera förebild för andra länder i regionen med problem om hur de ska lösa frågor som dessa.

 Staten Israel policy paper

ITU

Israel ställer sig positiva till internets framgång på senare år. Israel anser tillika att avdemokratisering av internet är en väg världen inte bör ta. Men med det sagt så finns det hot på internet som bör förhindras genom internationella beslut. Speciellt länder i utsatta områden som är under stor press av yttre hot kan behöva undantag för att skydda sin befolkning. Alltså så ska världen som helthet sträva efter att bli en värld som man vill leva i. 

Israel vill lyfta frågan om att Internet skall bli mer fritt internationellt men inte inskränka på länders egna suveränitet över det nationella Internet. Nationella lagstiftningar som reglerar det interna internetet skall inte regleras av en internationell organisation. Där skall länders egna suveränitet triumferar över tex FN (ITU). Däremot så skall det rent konkret beslutas om att avtal sinsemellan nationer som reglerar Internet inte skall  få existera. 

Cyberterrorism är ett hot mot mänsklighetens säkerhet och skall förhindras. Israel anser däremot att terrorism är ett sådant stort hot att det skall beslutas nationer sinsemellan för att stoppa extremism som frodas i mellanöstern, som under den senaste tiden skördat mer liv än Israel är beredd att tolerera.   

Konkret så ställer sig Israel negativ till avtal som den senaste tiden uppkommit länder sinsemellan som reglerar internets frihet. Och Israel lyfter frågan hur sådana avtal skall stoppas på bästa möjliga sätt.  

Israel vill avsluta detta policy paper med att skriva att staten Israel strävar efter ett så fritt internet som möjligt. 

 Jordaniens Policy Paper 


Utskott: Frihet på Internet (ITU)
Delegation: Jordanien
Delegat: Maria Devenfors

Jordanien anser att Internet har blivit en mycket betydelsefull del av median och i världen under en mycket kort tid. Det är utan tvekan att Internet påverkar den enskilda individen och denne får ta del av information och idéer dagligen. Internet har förändrat människors sätt att ta del av nyhetsflöden och till viss del även påverka nyhetsraporteringen genom att aktivt lämna kommentarer, blogga och chatta om det. Man kan dock inte se Internet som självreglerande utan det kräver en viss tillsyn eftersom Internet har tyvärr blivit en arena bör brottslingar av olika slag. Barnpornografi och ekonomiska bedrägerier har blivit allt vanligare och utan tillsyn riskerar vissa mindre skyddade grupper i samhället drabbas av denna stortens brottslighet.

När man tar i beaktan Jordaniens geografiska och geopolitiska läge kan man konstatera att det finns ytterligare en dimension att ta hänsyn till. Regionen betecknas av höga politiska spänningar med härdar av terrorism, religiös radikalism och periodvis även regelrätt krigsföring. Detta är särskilt kännbart i närliggande länder som Israel, Irak, Libanon och Palestina. För att säkerställa att Jordanska medborgare inte utsätts för propaganda, hjärntvätt och rekrytering till terrororganisationer måste Jordanien hålla uppsikt över Internetflöden och vid behov utöva viss filtrering av information. Uppgiften att hålla uppsikt över internetflöden har tilldelats den jordanska Press and Publications department och om behovet att vidta nödvändiga åtgärder uppstår då hanteras dessa fall utav Jordanska Telecommunication Regulatory Commisson. I särskilda fall när en hemsida bedöms vara direkt skadlig för landets säkerhet kan en sådan sida blockeras. Till dags datum har Jordanien stängt ner ca: 300 hemsidor av denna typ.

Internet som bekant är global och känner inga gränser. Därför finns det ingen enskild stat som borde ha en övergripande kontroll och ansvar. Däremot varje suverän stat borde förbehålla sig rätten att självständigt bestämma vilka begränsningar och kontroll som ska utövas på deras territorium eftersom länder i olika världsdelar och regioner har olika förutsättningar, kultur, traditioner men framför allt är olika mycket utsatta för politiska och militära hot för deras rikes säkerhet. 

Frihet på internet policy paper Kina

Den kinesiska regeringen uppmuntrar och stödjer utvecklingen av ett internet som är öppet för alla och har total yttrandefrihet, vilket gäller för alla kinesiska medborgare. Något som är karaktäristiskt för det kinesiska internetklimatet är att alla har tillfälle att uttrycka sina åsikter om allt, vilket tack vare den tillsyn regeringen har över internet kan undersökas och lösas på bästa möjliga sätt. Under de senaste åren har näst intill alla problem som påpekats på internet lösts.

Myndigheterna lägger stor vikt vid folkets önskningar och internet fungerar som en brygga med direkt kommunikation mellan folket och regeringen.

Folkrepubliken Kina har i sin författning garanti för allmän åsikts-, yttrande-, 

tryck-, förenings-, mötes-, demonstrations-, och religionsfrihet. Denna garanti kan dock i vissa fall vara underställd nationens säkerhet. Enligt lag är det förbjudet att samlas för 

att uttrycka åsikter som kan utmana eller vara skadligt för partiet, det politiska systemet 

eller statens intressen. Hot mot säkerheten på internet är något som drabbar alla länder, även Kina. På kinesiskt territorium lyder internet under kinesisk suveränitet. Denna måste respekteras och skyddas. För att detta ska kunna ske hjälper regeringen folket att använda internetsidor på ett hälsosamt och korrekt sätt.  

Yttrandefriheten har ökat i Kina och medieutbudet är större än någonsin tidigare. Andelen av befolkningen som har tillgång till internet är betydande och fortsätter att öka. Kina har i dag över 590 miljoner internet-användare, vilket är 44 procent av befolkningen. Bloggar,  mikrobloggar, sms och andra kanaler används i stor utsträckning av medborgarna för att uttrycka åsikter. 

 Utskott: ITU

Land: Demokratiska folkrepubliken Korea

Delegat: Max Diestel

Demokratiska folkrepubliken Korea anser att globalt Internet ska vara tillgängligt men bara för dem med särskilt tillstånd och i första hand används för statliga ändamål. I Demokratiska folkrepubliken Korea finns onlinetjänster för de flesta individer och institutioner som tillhandahålls via ett gratis inhemskt nät som kallas Kwangmyong. 

Demokratiska folkrepubliken Korea vill undvika de olagliga aktiviteterna på nätet. Därför väljer Demokratiska folkrepubliken Korea en omfattande censurering på Internet då olagliga aktiviteter som “terrorism” och “hacking” ska hållas borta. 

Fildelning av upphovsrättskyddat material och barnpornografi är något som Demokratiska folkrepubliken Korea inte vill ska existera och detta är en stor anledning till varför Internet, TV och radio är under total statlig kontroll.

Demokratiska folkrepubliken Korea vill självklart uppnå både att beivra brottsligheten och att skydda yttrandefriheten på Internet men Demokratiska folkrepubliken Korea anser inte att båda dessa punkter är möjliga att klara av på samma gång och väljer då att beivra brottsligheten genom att, censurera internet omfattande. Detta för att beskydda befolkningen från allt som kan skada och påverka dem negativt via Internet.

Många organisationer, partier och rörelser har skapats i andra länder via Internet för att revolutionera ett land och ett exempel på detta är den arabiska våren som skedde i Tunisien, Libyen och Egypten. Som en Internet-driven revolution rev folket statsskicket i landet. Att några sådana grova revolutionära idéer ska slå igenom och försöka att ge sig på statshuvudena är inget Demokratiska folkrepubliken Korea vill. Demokratiska folkrepubliken Korea vill inte ha några interna konflikter och har hållit sig ifrån detta med hjälp av att censurera revolutionära åsikter.

Policy Paper

Utskott: ITU
Delegation: Kuba
Delegat: Victor Lagercrantz

:Delegationen Kuba erkänner internationell internetdelning som ett stort problem. Delegationen Kuba anser att kontroll över internet är viktigt för att skydda landets integritet. 

:Samväldet Kuba framhåller sin övertygelse om vikten av att konflikten bör lösas. Det är en stats ansvar att skydda upphovsrättskyddat material i landet, och därför krävs det en internationell restriktion eftersom dagens teknik ger möjlighet till brott utanför landets gränser.

:Delegationen Kuba befinner sig i ett virtuellt krig, där information är ett vapen. De västerländska länderna utnyttjar medborgares demokratiska rättigheter för att samla information om länder de känner sig hotade av. Staten Kuba fastslår att detta är en konflikt som bör lösas på ett globalt plan.

:Alla medlemsländer skall ha rätt att hantera internet på ett nationellt plan. Kubas regering betonar vikten av en autonom nationell hantering av internet och erkänner detta som en optimal lösning. 

Policy paper Luxemburg

Furstendömet Luxemburg förespråkar frihet på internet och uppfattar det som någonting självklart. Luxemburg vill därmed arbeta för alla människors rätt att ta del av den världsliga gemenskapen som finns på internet. Republiken Luxemburg tänker ta sig an detta problem och agera genom att uppmuntra alla länder till att sluta övervaka och censurera sina medborgare. Luxemburg vill både kunna beivra brott och skydda yttrandefriheten. Den Luxemburgska regeringen vill påpeka att ifall länder inte har frihet på internet bryter man självfallet mot FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Luxemburg uppmanar alla länder att öka friheten på internet genom att ta bort censur och all övervakning som finns av medborgare. Republiken Luxemburg uppmuntrar och strävar efter ett internationellt samarbete med en diplomatisk lösning. Den Luxemburgska delegationen önskar innerligt att enighet kommer att nås i utskottsförhandlingarna och att en tillfredställande resolution författas där alla parter är nöjda. 

Utskott: ITU 

Delegation: Monarkin Nya Zeeland
Delegat: Isabell Schönström

Monarkin Nya Zeeland är djupt övertygade om att friheten på internet är god men att mindre ändringar bör utföras då det sker kränkningar av de mänskliga rättigheterna. 

Monarkin Nya Zeeland har strävan efter ett skyddat, fritt och utvecklat internet där de främjar för en samordnad och samarbetsvillig inställning. Vi är ett välståndsland där omkring 85 % av befolkningen använder internet. Nya Zeeländare är i allmänhet fria att uttrycka sig på nätet, samtidigt finns det en hög grad av mjuk självcensur. Vi monarkin Nya Zeeland betonar att alla individer ska få yttra sina åsikter på internet så länge det inte kränker de mänskliga rättigheterna. All diskriminering i landet är strängt förbjuden enligt lagen om mänskliga rättigheter. Vi har målsättningen att ha hög prestanda och obehindrat tillträde för alla, så internet fortsätter att verka i en öppen miljö som inte kan fångas upp av någon enhet eller individ för sina egna syften.  

Den problemsituation som bör lösas är ett införande av högre övervakning på internet för att minska risken för kränkning av mänskliga rättigheter. Vi anser att individen ska ha frihet på internet men införande av högre övervakning får bara fastslås om en person utgör ett hot för den nationella säkerheten. 

De som monarkin Nya Zeeland anser bör vara med för att lösa problemet, är att det krävs ett internationellt samarbete mellan de länder som delar samma problematik. Det internationella samarbetet ska gå ut på att enas om stiftning av nya lagar som innefattar att civilbefolkningen ska få ta del av all information på internet. Friheten på internet är något som påverkar hela världen varje dag, och vi klargör att det behövs en mer samarbetsvillig inställning mellan nationerna. 

 Saudiarabien

 Utskott: ITU, Internationella tele unionen 

Delegation: Konungariket Saudiarabien

Delegat: Ellen Malm 

Konungariket Saudiarabien anser att frågan om frihet på internet är ytterst viktig och står i centrum för diskussion.  Saudiarabien ser öppet på de möjligheter som skapas i anknytning till internets utveckling, men betonar samtidigt allvaret i de risker utvecklingen medför. Det är idag ett faktum att internet är en bidragande orsak till den ökade brottsligheten. Masspridningen av osanningsenlig information samt de olagliga handlingar som äger rum på internet, kan skada både nation och individ. Saudiarabien ställer sig av denna anledning positiva till frågan om ett statligt kontrollerat internet. 

 Det förtryck samt diskriminering av religion som idag sker på internet ser Saudiarabien som ytterst oacceptabelt. Kränkningar av nationens huvudreligion Islam utgör ett hot mot saudistiska statens identitet samt befolkningens trygga tillvaro. Saudiarabien anser att de individer eller organisationer som är ansvariga för dessa förtryck ska stå till svars för sina handlingar och bestraffas för dessa. Ökad statlig kontroll av internet bidrar därmed till att skydda både nationens värderingar samt den islamiska tron. 

Vidare ser Saudiarabien allvarligt på frågan kring den ökande illegala fildelningen. Illegal fildelning resulterar i att både den nationella samt globala ekonomin kommer i skada. Saudiarabien anser att detta bör åtgärdas omgående och är positiva till en fredlig och internationell lösning kring denna problematik. 

Saudiarabien anser att kontroll av internet ska ske på en nationell och statlig nivå. En resolution som förespråkar ett internationellt samarbete är inte realistiskt, då olika nationer har olika behov av kontroll. Saudiarabien har förhoppningar om ett internationellt samarbete kring illegal fildelning samt finna en fredlig lösning på denna problematik.

Utskott: UTI

Delegation: Republiken Serbien

Delegat: Philip Ljung

Republiken Serbien vill betona vikten av demokrati och frihet, inte minst på internet, en grundprincip för vår tids mest essentiella informations- och meddelarmedium. Republiken Serbien ser gärna att varje individ får publicera och ta del av all information den vill, dock inom reglemente för att skydda rättigheter och anseende hos andra, skydd för upphovsrättsligt material, motverkan av etniskt och religiösa konflikter, för att skydda folkhälsan, moralen i ett demokratiskt samhälle och nationell säkerhet.

Republiken Serbien vill uppmärksamma de många fördelar och obegränsade möjligheter internet har medfört, men liktidigt funktionerat en plats för brottslig verksamhet. Republiken vill understryka vikten av att motverka brott på internet. Oavsett statsskick och värdering kvarstår faktum att alla länder vill motverka brott. Efter strävan av digital frihet vill Republiken Serbien att ett gränsöverstridande avtal ska tas i syfte för att bekämpa brott som bl.a. avser terrorism, handel mellan olagliga varor och barnpornografi. 

Republiken tar starkt avstånd från och förkastar en omfattande filtrering, då under dessa förhållanden delegationen är djupt övertygad om att det ger upphov till kräkning av fri- och mänskliga rättigheter. 

Utskott: Frihet på internet 

Land: Spanien
Delegat: Anela Skrijelj 

Spanien har precis som många andra länder yttrandefrihet ner skrivet i sina grundlagar. All media i Spanien respekterar detta väldigt väl men ibland bryts ändå lagen. Spanien anser att brott på internet ska behandlas precis som alla andra brott, alltså så snabbt som möjligt med en rättvis lösning. 

Spanien anser att det är väldigt viktigt att ha koll på vad som finns ute på internet. 2012 beordrade Spanien Google att ta bort fakta om personer som dem inte tyckte var oacceptabelt att finnas ute på nätet. Detta ledde till att man fick låta Europeisk gemenskapernas domstol fastställa om det var europeiska eller amerikansk standarder för uppgiftskydd som skulle tillämpas.

Spanien anser att det är ett brott att uppmuntra folk på social media att medverka i demonstrationer. Den som uppmuntrar människor att starta en demonstration på internet för högt böter. Spanien tillåter inte heller att man lägger upp bilder på poliser eller maskerade personer under en demonstration. 

Spanien menar att det inte kan finnas total frihet på internet när det är en minoritet som leder och bestämmer över majoriteten. 

Spaniens ledande politiker styrs väldigt mycket av majoritetens frihet på internet. Ju mindre frihet folket har desto mindre makt har politikerna. Spanien anser därför att det är väldigt viktigt att hitta en bra balans på internet, Spanien tycket att det är något som alltid kommer förändras. Gamla lagar kommer försvinna och nya tillkommer. 

Spanien tycker att frihet på internet ska vara en fråga som varje land själva ska besluta om. Spanien är väldigt beroende av att styra sin frihet på internet då det påverkar politiken så pass mycket. 

Policy Paper

Land: Förbundsrepubliken Tyskland
Delegat: Anton Rosvall
Utskott: Frihet på internet

Internet har under de senaste tjugo åren blivit en ny arena för att sprida åsikter och värderingar, men även för att sprida musik och filmer. Det som är unikt med internet är möjligheten att snabbt kunna sprida information till en stor publik. I takt med att trafiken över internet ökat har diskussioner om olika typer av lagstiftning för att reglera internetanvändningen vuxit fram. Detta är en svår balansakt där yttrandefrihet och personlig integritet vägs mot statens uppgift att skydda medborgarna och beivra brott. En absolut yttrandefrihet utan någon typ av reglering kan orsaka skada genom exempelvis kränkning eller hets mot folkgrupp, medan å andra sidan regleringar kan förhindra informationsspridning eller framförandet av kritik mot offentliga myndigheter. 

Förbundsrepubliken Tyskland har historiskt negativa erfarenheter av inskränkningar i yttrandefriheten. Under Hitlertiden skedde en övervakning av medborgarna genom Gestapo (den tyska politiska polisen) och en successivt tilltagande censur av ”omoraliska” böcker och skrifter, vilket så småningom resulterade i omfattande bokbål och att biblioteken rensades från ”otysk” litteratur. Med stöd av dessa tidigare negativa erfarenheter av begränsningar i yttrandefriheten förespråkar Tyskland minimal statlig kontroll över internettrafiken. Detta bekräftas i en världsomfattande undersökning utförd av ”OpenNet initiative” (ett internationellt samarbete mellan olika akademiska institutioner) av olika regeringars internetfiltrering som presenterades år 2010 och där länder som Tyskland och Frankrike klassificerades som att ha en låg grad av sådan filtrering av internetinnehållet. I Tyskland blockeras dock enligt lag innehåll som är relaterat till nazismen och förintelsen av skäl som nämndes ovan. Dessutom ser Tyskland negativt på upphovsrättsintrång såsom att obehörigt uppladda respektive nedladda upphovs-rättsskyddade material och har under senare år skärpt lagstiftningen inom detta område. 

Utöver den nationella lagstiftningen vill Tyskland klargöra att yttrandefriheten i landet regleras av Europakonventionens artikel 10. Förbundsrepubliken Tyskland har som ett av 47 medlems-länder skrivit på Europakonventionen som tillkom för att lagstadga FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. I Europakonventionens artikel 10 förespråkas rätten att ”ta emot och sprida uppgifter och tankar utan offentlig myndighets inblandning och oberoende av territoriella gränser”. Dock ges möjligheter till vissa inskränkningar ”med hänsyn till statens säkerhet, till den territoriella integriteten eller den allmänna säkerheten, till förebyggande av oordning eller brott, till skydd för hälsa eller moral eller för annans goda namn och rykte eller rättigheter, för att förhindra att förtroliga underrättelser sprids eller för att upprätthålla domstolars auktoritet och opartiskhet”. Som ett exempel på det senare kan underrättelsetjänsten tillåtas att samla in data i hemlighet från misstänktas hårddiskar om det finns belägg för att människoliv eller statlig egendom, är i fara.

Med tanke på Tysklands begränsade internetkontroll ser Tyskland mycket negativt på det som framkom i Edvard Snowden´s avslöjanden om den amerikanska NSAs (National Security Agency:s) massövervakning av inte bara sin egen befolkning utan även andra länder i världen, däribland Tyskland. Detta är helt oacceptabelt!

 Policy Paper 

Frihet på internet USA

Frihet på internet är en fråga av stor vikt för republiken USA. Den främjar global ekonomi, produktivitet och skapar jobbmöjligheter baserade på den globala tillgänglighet, som bygger upp företag och innovation och ska ske utan föregående censur. 

Med önskan om att riva ner murarna som hindrar människor från att ta del av tillgången till en global plattform utan påverkan av staten, fortsätter Amerikas Förenta Stater att stötta projekt och organisationer som arbetar för frihet på internet och uttrycker uppskattning för nationer som väljer att göra detsamma. 

Delegationen USA är djupt medveten om risker som finns med denna frihet, genom plattformen den ger för nya brott, därmed understryker USA att denna plattform måste övervakas. Efter att ha beaktat detta, anmodar USA internationell lagstiftning vad gäller brott mot upphovsrätt och terrorism, med strävan efter att ett sådant traktat inom snar framtid kan komma att författas.

Amerikas Förenta Stater vill ytterligare uppmuntra ett internationellt samarbete genom icke-statliga och mellanstatliga organisationer vad det gäller att upprätthålla och vidga friheten på internet.

 Utskott: ITU

Land: Den bolivarianska republiken Venezuela

Delegat: Anne Coos van der Tang Eliasson

Den bolivarianska republiken Venezuela fastslår att frihet på internet måste begränsas i stor omsträckning. Landets politiska organ blir djupt sårbart ifall internet kommunikationen fortskrider att utvecklas i samma takt. All begränsning av internet och yttrandefrihet sker endast för stabilisering av landet och dess politik. 

Landet försäkrar att censur av internet är nödvändig för rikets bästa. Den bolivarianska republiken Venezuela är fullt medveten om all upptåndelse som sker i hand med denna, men arbetar för att upprätthålla kontrollen och balansen i landet. 

Den bolivarianska republiken Venezuela är djupt övertygade om att frihet på internet bör vara en fråga på nationell nivå, vilket indikerar på att det skall visas vidare vördnad för suveränitetsprincipen och utesluta all internationell inblandning. 

© Håkan Danielsson 2022