SPECPOL 1 2014

Länderna står i bokstavsordning under själva landsnamnet. Republiken Argentina står under A, inte under R. Amerikas Förenta Stater står under U (för USA).

Arabrepubliken Egypten

Policy Paper

SPECPOL 1

Arabrepubliken Egypten har stora intressen om säkerhet och stabilitet i regionen och säkra skyddet för den lokala befolkningen. Egypten ser även stora fördelar i ett omedelbart vapenstillestånd för de väpnade styrkorna och en gemensam resolution mellan både Republiken Sudan och Republiken Sydsudan för att främja fred, samförstånd och stabilitet i regionen. Egypten ser gärna sig själv i en roll för att kunna arbeta till detta mål, och återfå ett stabilt läge i Södra Kordofan, men också i hela regionen.

 Vidare anser Egypten att båda parter i denna konflikt har begått fel, med flera dödsfall som resultat i denna nära 30-åriga konflikt, fred bör vara det främsta målet för båda parter och att få slut på krigandet, både mellan de båda staterna och inom Sydsudan så att regionen kan istället använda sig av stabiliteten för att främja humanitär hjälp till regionen. Egypten har därför ståndpunkten att ett oljeavtal, likt det som fanns tidigare, borde slutas mellan Sudan och Sydsudan för att komma till bådas gagn, och att den oljan som pumpas up i Sydsudan kan använda sig av de redan existerande pipelinesen igenom Sudan.

 För att kunna säkerställa stabiliteten i regionen anser Egypten att konflikten bör lösas via båda parter, och helst utan inblandning av nationer som inte har konkreta intressen i närområdet. Däremot anser Egypten att man borde stationera FN-soldater i området för att säkerställa freden, men de borde också främst komma från närområdet, från Arabvärlden och Afrika i främst hand.

 I övrigt har Egypten den fasta åsikten att det primära målet är att bevara så många människoliv som möjligt och omedelbart öppna upp för humanitär hjälp till de utsatta regionerna, och få en stabil utveckling i Sydsudan, speciellt på det ekonomiska området. En stor del av detta är att säkra oljetransporterna från Sydsudan ut på världsmarknaden så snabbt och säkert som möjligt.

Utskott: SPECPOL1, Situationen i Kordofan

Delegation: Demokratiska förbundsrepubliken Etiopien

Delegat: Leo Rasmusson

Vi i Etiopien har sedan länge haft en stor roll i Sudan-Sydsudan-konflikten då vi har haft en roll som medlare. Vi har försökt hjälpa till att lösa konflikten genom att ta emot flyktingar och skicka fredsbevarande trupper för att kunna komma fram till en mer permanent lösning. Vi är djupt medvetna och bekymrade om de problem som finns i Sudan och Sydsudan.

Vi är ett neutralt land i konflikten och vårt största mål är att hitta en fredlig och rimlig lösning till konflikten - vi vill lösa denna konflikt så snabbt som möjligt. Detta är enligt oss en internationell fråga som både FN och AU borde fokusera mer på. Grannländer borde följa vårt exempel och gå in med fredsbevarande trupper och försöka komma med fredliga lösningar. Vi understryker att vi kommer stödja flyktingar och bevara freden så att en fredlig och permanent lösning kan göras. Avslutningsvis hoppas vi i Etiopien att alla flyktingar ska kunna återvända till sitt hemland och leva i ett säkert och fredligt samhälle.

Delegation: Israel

Delegat: Frida Nilsson

Utskott: SpecPol 1

 Med djup beklagan ser israel på den inte minst förödande men viktiga konflikt som utspelar sig på ett nyblivet lands bekostnad. Det är med högsta oro som Israel ser Sydsudan, med så goda förutsättningar för att blomstra till ett vackert och stabilt land, kämpa genom de största hinder. Hinder som tvingar befolkningen att stilla sin ivrighet till att bygga ett nytt land.

 Israel är ett av få länder som tagit emot flyktingar från Sydsudan och är mer än villiga till att stärka engagemanget för det unga landet och sända dem humanitär hjälp. Israels forum för internationell hjälp, IsraAID, planerar långsiktig hjälp till fördel för barn, kvinnor och äldre.

 Sydsudan är rikt på naturtillgångar, men majoriteten av landets medborgare är inte läskunniga och infrastrukturen är outvecklad. Ett industriellt land som Israel har mycket kunskaper och expertis som Sydsudan skulle kunna dra nytta av, så som vattenrening och bevattning, utbildning, migration och jordbruk. Utöver detta kan Israel bistå med hjälp för att hantera posttraumatisk stress, något som ofta är vanligt i utdragna konflikter och som Israel tyvärr har mycket erfarenhet kring.

 Med okunskap kommer konflikter, därför anser Israel som ett högt utvecklat och kunnigt land, att utbildning är något som bör komma i första hand. Kunskap leder till stabilitet och när stabilitet är uppnått kan länderna förhandla på ett vis utan förödande effekter åt varken det ena eller andra hållet.

SPECPOL 1

Situationen i södra Kordofan

Delegat: Fredrik Jonasson S3A

Problem

Situationen i södra Kordofan bygger på en långvarig och infekterad konflikt som sträcker sig tillbaka till år 1955. Konflikten handlade då främst om den religiösa och sociala splittring som fanns mellan norr och söder. År 2005 undertecknades ett fredsavtal som gav södra Sudan rätten att efter en sexårsperiod övergå till att vara ett självstyre. Södra Sudan blev år 2011 självstyrande och i samband med splittringen har nya tvister gällande bland annat landområden och resurser uppstått där flera krigande grupper är inblandade. Antalet offer och människor på flykt på grund av konflikten är otaliga och det nuvarande läget kan inte betraktas som något annat än en humanitär katastrof.

Jordanien är djupt oroade över den pågående konflikten som kommit att drabba främst civila. Efter att ha analyserat konflikten har Jordanien kommit fram till att följande problem ligger i grund till konflikten och måste lösas inom en snar framtid.

Ø  Det stora antalet separata och krigande grupper som är involverade i konflikten så som SPLM, PDF och JEM.

Ø  Svårigheterna med att transportera förnödenheter i form av b.la. vatten och mat till krisdrabbade områden.

Ø  Oenighet mellan Sudan och Sydsudan för huruvida oljan och övriga resurser ska fördelas.

Ø  Oenighet mellan Sudan och Sydsudan gällande vilka landområden som ska tillhöra vem. 

Ø  Dålig dialog mellan de olika stridande grupperna.

Ø  Attacker och grova övergrepp mot civila.

Ø  Bristande styre.

Lösning

För att den nuvarande konflikten ska kunna avta krävs det att vi finner en långsiktig och djupgående lösning som förhindrar konflikten från att blossa upp i framtiden. För att det ska lyckas krävs det att samtliga aktörer är öppna för dialog, för att på så sätt kunna enas och förhandla fram ett gemensamt fredsavtal. Vi anser att det bästa sättet för att uppnå detta är genom att Sudan och Sydsudan enar samtliga krigande grupper på respektive sida. Detta förenklar förhandlingarna i den mån att alla aktörer får sin röst hörd och förhindrar samtidigt risken för missnöje och oenighet.

Jordanien vill även tydligt poängtera sitt fördömmande av alla krigsförbrytelser som skett i samband med konflikten och betona vikten av att ställa de inblandande inför rätta. Detta för att sedan kunna få fram ett nytt demokratiskt styre som kan skapa ordning i regionen och förhindra liknande våldsbrott från att ske igen.

Den humanitära situationen för civila i området är ett av de större problemen vi har att axlas med i denna konflikt både i Kordofan men även i närliggande områden. För att förhindra fler civila offer är det därmed viktigt att FN och hjälporganisationer når ut till de krisdrabbade områdena med den hjälp och de förnödenheter som krävs. Vi vill därmed poängtera Sudans och Sydsudans ansvar i detta då de har ett större inflytande över flera av de mindre krigande grupperna som kan tänkas förhindra eller försvåra detta arbete.

Ø  Ge möjlighet för en öppen dialog mellan alla inblandade aktörer.

Ø  Ena samtliga krigande grupper och minska antalet enskilda aktörer.

Ø  Säkerställa transporter av förnödenheter till krisdrabbade områden.

Ø  Göra det möjligt för internationella analytiker att besöka och utvärdera området.

Ø  Ställa samtliga personer som begått grova krigsbrott inför rätta.

Ø  Bilda styren som värnar om demokrati och mänskliga rättigheter.

 Utskott: SPECPOL1

Land: Kenya

Delegat: Aaron Johansson

 Republiken Kenya finner den situation som råder mellan Sudan och Sydsudan mycket oroande pga att den har potential att påverka hela kontinenten. Republiken Kenya tycker att förtrycket mot Sydsudan ifrån Sudan måste sluta omedelbart, utan några fler väpnade konflikter.

 För mycket blod har redan spillts i konflikten och Kenya anser att konflikten bör lösas innan det är för sent.

 För att uppehålla freden anser republiken Kenya att det oljenätverk som går genom Sudan till Sydsudan borde läggas om. Republiken Kenya är villiga till att det nya nätverket kan läggas igenom Kenya mot en mindre summa av olja. Republiken Kenya fördömer Sudans gärningar mot Sydsudan och önskar kunna samarbeta med FN och samtliga länder för att lösa konflikten så snabbt som möjligt.

 Republiken önskar också att all form av vapenexport till Sudan skall upphöra. Vapenexporten som sker för tillfället från stater som Ryssland och Kina måste upphöra omedelbart för att minska antalet döda så mycket som möjligt, då exporten bara fortsätter att utvidga konflikten.

 Kenya är dock också medvetna om att konflikten kan vara svår att lösa så att det gynnar båda sidorna. I slutändan anser Kenya att situationen bör lösas med en kompromiss som båda sidorna kan gynna båda sidorna och hindra all former utav konflikter mellan de två. Detta bör vara möjligt med ett så stort stöd ifrån FN så möjligtvis.

Land: Folkrepubliken Kina

Delegat: Norea Sandberg

Utskott: SPECPOL1

Folkrepubliken Kina hyser största respekt för samtliga staters suveränitet. Huruvida externa insatser bör vidtagas i denna konflikt är endast de stater som är inblandade, alltså Sudan och Sydsudan berättigade att besluta om. Därav åberopar delegationen Kina att varje suverän stat står ansvarig för de millitäraoroli8gheter som härjar i landet. Staters kultur, historia och inrikes relationer är fenomen som utomstående nationer är inkapabla till att ha förståelse för. Synpunkter från delegationer med mindre angelägenhet i sakfrågan är därför illegitima. Hållbar resistens mot förtryck av huruvida staterna i fråga tar hand om dess konflikt danas istället av interna beslut och reformer.

Huruvida Sudan och Sydsudan bör få millitärt stöd i form av FN trupper ställer sig Folkrepubliken Kina mycket kritiska till. Detta då millitära insatser av utomstående parter endast kan vålla för ytterligare våldshandlingar samt ej garanterar lösning. Därför bör konflikten lösas med fredliga metoder, medling och resultatfokuserade förhandlingar.

Folkrepubliken Kina är dock, liksom förhoppningsvis samtliga delegationer i detta utskott, mycket angelägna om att konflikten löses inom en så snar framtid som möjligt, då ingen enskild suverän stat gynnas av konflikten.

Då det kommer till oljehandeln vill folkrepubliken Kina behålla sin goda relation och Handel med Sudan och Sydsudan och därmed också fortsätta handlandet. Därför är en lösning viktig att nå så snart som möjligt. Hur detta ska gå till är Kina ännu öppna för att förhandla kring, men återigen anser Kina suveränitetsprincipen viktig att ha som grundsten för en långvarig lösning, konflikten skall främst lösas mellan de inblandade parterna, med så lite extern hjälp som möjligt. Vidare är folkrepubliken Kina öppna för lösningen med Kenya, Kina har föreslagit bistånd till Sydsudan för att bygga raffinaderier och ser detta som e möjlig utväg. Denna lösning måste dock också granskas samt accepteras av de huvudsakliga inblandade staterna, (Kenya och Sudan).

Folk republiken Kina ser med beklagan på den situation flertalet människor i Sydsudan, Sudan och Kordofan området. Levande under ekonomiskt ostabila förhållanden samt oro för stridigheter. Sydsudan hamnar i ekonomisk obalans då de är i beroende av Sudans mark för att exportera olja till östländer. För att villkoren ska förbättras för dessa utsatta människor lidande av sjukdom, rädsla och svält anser Folkrepubliken Kina att en fredlig lösning bör fastställas illa kvickt. Dock genom fredliga förhandlingar, suveräna stater emellan. Skulle det efter en eventuell fredsöverkommelse fortfarande råda kaos och svält i landet uppmanas FN gå in med stöd i form av utbildning, ekonomiskt bistånd. Detta bör dock endast tillämpas om staterna i fråga önskar detta.

Land: Republiken Polen

 Delegat: Ale Köhler Jakobsson

 Utskott: SPECPOL1

(Konflikten i södra Kordofan)

Republiken Polen ser allvarlig på den politiska situationen i södra Sudan. Republiken Polen fördömer Sudans militära aktivitet i Södra Kordofan. Så som det ser ut idag kränks mänskliga rättigheter dagligen och även Barnkonventionen sätts ur spel.

Under lång tid har befolkningen i Kordofan inte kunnat utöva sina politiska rättigheter. Den svåra konflikten har dessutom lett till allvarliga problem vad gäller säkerhet samt infrastruktur så som transport och sjukvårdssystem. Det råder akut brist på mat, vatten, sanitet, mediciner och materiella resurser.

Det finns bevis på att Sudan använder flygbombningar och landminor mot civila i konflikten och även vittnesmål om etnisk rensning i området.

Republiken Polen uppmanar Sudan att omedelbart avbryta dessa handlingar.

 Även andra parter som använder våld som drabbar civilbefolkningen fördöms av Republiken Polen. Republiken Polen uppmanar istället till förhandlingar för att uppnå fredsavtal.

 Republiken Polen uppmanar alla länder att följa vapenembargot mot Sudan. Republiken Polen uppmanar även Sudan att respektera Sydsudans luftrum. Republiken Polen stödjer ökad närvaro av FN:s fredsbevarande styrkor samt medicinskt och humanitärt stöd till området.

Utskott: SPECPOL1 

Land: Republiken Serbien

Delegat: Lisa Larsson

 Republiken Serbien finner situationen i södra Kordofan högst olycklig och oroande. Serbien har lidit av ett krigs konsekvenser under lång tid och önskar ingen annan detta öde. Med en strävan att gå med i EU måste Serbien ta hänsyn till detta när de agerar. EU och en del andra västländer har fördömt Sudans militära närvaro i Kordofan.  Efter granskning av situationen har Serbien förstått att Ryssland har en liknande syn på situationen i södra Kordofan som Kina, vilken inte överensstämmer med EUs åsikt. Kina och Ryssland exporterar vapen till Sudan vilket Serbien tills vidare inte kan ställa sig bakom då Serbien uppmuntrar till fred. Serbien betonar att den goda relationen till Ryssland skall fortsätta vara oförändrad, trots att Serbien efter övervägande väljer att troligen stödja USA i denna fråga eftersom den liknar EUs till stor del. Serbien måste tänka långsiktigt och framåt och då är ett eventuellt EU medlemskap svaret. Serbien tänker dock inte acceptera bombningar av Sudan från USAs sida. NATOs tidigare bombningar av Serbien har lämnat oerhörda spår i Serbiens samhälle, och detta tillvägagångssätt är oacceptabelt.  Serbien anser att en kompromiss från båda sidor är möjlig. Alla måste mötas på mitten för i slutändan vill alla delegationer att konflikten ska lösas och krig förhindras.

Position paper av Sudan i Kordofankonflikten.

 SPECPOL1, Delegater: Daniel Hammarstrand Hansson och John Sunnqvist

 Fred är otroligt viktigt för oss, vi söker efter säkerhet och stabilitet i det utsatta områdena. Oroligheterna i området är skrämmande och hotar vår säkerhet i landet. Vårt folk behöver känna sig säkra och inte se något hot utifrån. Konflikten ska lösas utan att vårt land eller befolkning tar skada.

 Republiken Sudan vill självklart samarbeta med våra arabiska bröder i norr, Arabiska förbundet bör enas.

En pipeline genom vårt land är en viktig ekonomisk faktor för både Sudan och Sydsudan. Vår handelspartner Kina kommer Sudan att samarbeta med också.

 En rättegång utan bevis kan inte genomföras. Rättegången mot den före detta vice presidenten i Sydsudan ska för nuvarande avbrytas då man inte kan finna några enhetliga bevis emot det som han sägs ha gjort.

 Flygförbudet över södra Kordofan är oerhört dåligt eftersom att befolkningen i detta område är i behov av de förnödenheter som vi transporterar till dem. Med ett förbud skulle befolkningen ta stor skada och vi vill att vårt folk ska ha det så bra som möjligt.

 Sudan tycker att oljan fortfarande ska gå från Sydsudan genom Sudan eftersom att båda parter tjänar på detta. I vårt land finns det ingen gerilla som skulle stjäla oljan som det finns i Kenya.

 Självklart är det rätt för nomadstammarna att få flytta fritt mellan Aybei och Darfur området. De har varit här i kanske mer än 1000 år, det har aldrig funnits en dragen gräns här. Nederbörden tar inte heller hänsyn till detta. De bör även få rösträtt. Om de inte får detta så finns risken för att de dör.

 Sudan ser att båda sidor kommer må bra av en fred, vi är för en rättvis lösning så ingen tar skada för det.

 Utskott: SPECPOL 1 - Situationen i Södra Kordofan

Land: Sydsudan

Delegat: Linnea Dencker och Hugo Nipstad

 Republiken Sydsudan anser att naturtillgången i form av olja berörande Södra Kordofanområdet tillhör Republiken Sydsudan. Vi anser att det är orimligt att Republiken Sydsudan ska behöva dela sin olja med Republiken Sudan då 75-80% av oljan har konstaterats tillhöra Republiken Sydsudan. Tidigare överenskommelser med Republiken Sudan har resulterat i en oljefördelning på 50/50. Detta avtalet löpte ut 2011 och Republiken Sydsudan vill nu fastställa en mer rättvis fördelning av oljan inom Kordofanområdet. Republiken Sydsudan strävar efter en ekonomisktillväxt igenom att införa nya samarbeten med andra stater i FN.

 Staden Abyei är belägrad på gränsen mellan Republiken Sudan och Republiken Sydsudan. Majoriteten av stadens invånare är sydsudaneser, Republiken Sydsudan uppmärksammar denna faktan då Republiken Sydsudan vill garantera sysudanesers säkerhet. Abyei anses ligga i en riskzon för militära konflikter, närliggande byar har nyligen blivit anfallna av Sudanesiska styrkor.   Ahmed Harun anklagas för att ha organiserat en attack som ledde till 20 dödsoffer.

 Republiken Sydsudan prioriterar landets ekonomiska tillväxt och landets säkerhet.

 Utskott: SPECPOL1

 Land: Republiken Sydafrika

Delegat: Jens Köhler

Händelserna som har sket på den afrikanska kontinenten de senaste åren ser den Sydafrikanska Republiken ytterst oroande. De största oros momenten Republiken Sydafrika bevittnar är användandet utav underåriga i militära operationer och de våldsamma handlingar gentemot civila som försiggår i de stridande områdena. Samt bevittnar Sydafrika även kampen om oljan i området Södra Kordofan.

Republiken Sydafrika beklagar de liv och de familjer som har förstörts på grund utav denna blodiga konflikt mellan staten Sudan och dess invånare. Republiken Sydafrika anser att denna konflikten för nuläget har nått en punkt då militära medel inte längre kan kontrolleras från någon stridande part.

Sydafrikas aktiva roll har gått genom AU med ett starkt stöd utav FN, där Sydafrika har kämpat för en fredlig lösning mellan de aktiva stridande parterna. 2012 skrevs en färdplan för fred i Resolution 2046 som resultat på en rad aktiva AU förhandlingar.

Sydafrikas roll i efterhand om hur målet fred skulle uppnås har varit aktivt kring om hur man ska skulle göra med oljan i områdena. Detta har i följd lett till en positiv överenskommelse där man har kommit fram till hur man ska fördela olja. Detta är visserligen i rätt riktning för en fred mellan parterna, dock är det fortfarande mycket kvar att göra. Sydafrika bevittnar dock fortfarande att det är aktiva strider kring oljan i området Södra Kordofan, detta bekämpar Sydafrika mer aktivt än innan i bilaterala förhandlingar genom AU och FN regi.

Sydafrika anser när det kommer till tvister kring områden anser delegationen Sydafrika att båda staterna ska ta avstånd från att överträdda den gränsen som är har blivit godkänd från båda parterna samt att de ej ska stödja rebellgrupperna på båda sidor. Republiken Sydafrika anser även om konflikten mellan Sudan och Sydsudan ska lösas ska båda regeringarna och rebellgrupperna ska till en början gå med på vapenvila och därefter aktivt med hjälp utav AU och FN gå till förhandlingsbordet. Att få vapenvila mellan parterna anser Sydafrika vara utav ytterst viktiga grad för att de civila i de utsatta områdena ska få livsviktig humanitär hjälp.

Republiken Sydafrika anser även att till Abyeis befolkning ska få rösta om vilken utav staterna de vill tillhöra och republiken Sydafrika uppmanar Sudan att lyssna på sin befolkning och låt de bestämma sin egen framtid. Detta anser Republiken Sydafrika vara viktigt för att inte bara staterna Sudan och Syd Sudan utan för alla de stater som i konflikt i Afrika ska kunna utvecklas.

 Situationen i Södra Kordofan

 Utskott: SPECPOL1

Delegater: Tchad

 Brott mot mänskliga rättigheter är icke under några omständigheter accepterat. Men republiken Tchad anser att det är landets egen angelägenhet att ta ansvar för sin civilbefolkning då vi värnar om landets suveränitet. Tchad vill dessutom poängtera ut att vi inte har satt in några rebeller i Darfur.

 Republiken Tchad vidare vill med betoning på icke sätta upp ramar för vad som får göras respektive inte får göras inom områdena. Vi väljer därmed att inte ta någon aktiv ställning i frågan då vi förlitar oss på staters suveränitet samt egna kapacitet att lösa konflikter. Tchad anser endast att fredsförhandlingarna skall skes fredligt och muntligt och omedelbart ta verkan. Däremot vill Tchad i största oro att FN skall sanktionera ett ekonomiskt stöd till staterna i hopp om att beskydda samt omhändertaga civilbefolkningen från konflikterna.

 Utskott: SPECPOL1 - Situationen i Södra Kordofan

Land: Republiken Turkiet

Delegat: Axel Pålsson

 Republiken Turkiet tar konflikten i Sydsudan och Södra Kordofan mycket allvarligt. Konflikten har krävt otaliga offer. Det är oacceptabelt och regionen måste stabiliseras.

 Vi vill värna om folket i regionen och deras levnadsvillkor. Sydsudan har den högsta mödradödligheten i världen och väldigt få har tillgång till elektricitet och rinnande vatten. Detta måste lösas. Råder fred i landet kan folket få bistånd och landets ekonomi kan blomstra. En stark ekonomi ger en starkare sjukvård och utbildningssystem.

 En oerhörd mängd liv har redan fallit offer för konflikten. För att få ett stopp på detta måste området stabiliseras. Detta måste göras på ett diplomatiskt och fredligt vis. Republiken Turkiet vill därför ta sin del i ansvaret att medla fred till regionen genom diskussioner och överenskommelser.

 Republiken Turkiet vill att fred ska råda mellan Sudan och Sydsudan. Åstadkoms det så kan Turkiet vidare utveckla sina politiska och ekonomiska relationer med både Sudan och Syd-Sudan

 Republiken Turkiet vill bidra till en lösning som ska förbättra befolkningens levnadsvillkor och förbättra relationerna mellan Sudan och Sydsudan. Vi vill även förbättra våran egen relation med respektive länder och öka det politiska och ekonomiska samarbetet.

 Utskott: SPECPOL 1

Land: Venezuela

Delegat: Ebba Wilhelmsson

 Bolivarianska Republiken Venezuela är bekymrade över situationen i Södra Kordofan och anser att den bör lösas omgående för att förhindra ytterligare blodspillan.

 Venezuela står jämförelsevis neutrala i denna fråga och har inga egna ambitioner i Sudan utan vår strävan är bara att bistå. Vi bedömer oljesituation och fördelningen av oljepengarna som ett grundläggande problem till varför konflikten ej löses.

 Venezuela har en av världens största oljereserver och två tredjedelar av våra oljepengar kanaliseras genom fonden El Fondo de desarollo Nacional. Den kontrolleras av regeringen och pengarna används till utveckling och för att bekämpa fattigdomen i landet. Välståndet har intensifierat kraftigt sedan 1999 tack vare sociala reformer vilket även lett till markant färre inrikes opinionsyttringar. Venezuelas uppfattning är att oljan även i Sudan kan vara en motor för utvecklingen i samhället och bidra till ekonomisk, social och kulturell välfärd.

Venezuela anser att konflikten i Södra Kordofan i viss grad kan lösas med ledning av en fastställd uppgörelse mellan Sydsudan och Sudan, gällande riktlinjer om hur resurserna ska fördelas jämnt mellan stat och folk, så att ländernas välstånd ökar, vilket kommer att reducera folket i respektive lands misstro och motiv för sammanstötningar. Vi eftersträvar att sätta stopp för eventuella handelsavtal med kapitalistiskt inriktade stater, som ämnar nyttja andra länders resurser för egen vinning.

 Policy paper, Specpol 1 USA- Samuel Sundvall

USA anser att södra Kordofan skall vara en friad zon. En friad zon från despotismens tentakler som fingrar och far med illvilja och ilfart över området och är till last för den inhemska befolkningen. Det är av yttersta vikt att Kordofan slutar upp att vara ett dödandets och lidandets land och istället byter offerkoftan mot samförståndets linnesvepning. Detta uppnås genom att den inhemska befolkningen får säga sitt i saken. 

Konflikten i storhet är av bekymrade karaktär. Sydsudan och Sudan måste även de komma till samförstånd om morgondagens arla stund skall vara dem god och ljus. De två länderna måste slutgiltigen komma över gamla dispyter och arbeta ut ifrån den rådande sanningen. Sydsudans suveränitet måste bejakas och beaktas samt vårdas och tas om hand. Staters suveränitet är det sista som skall kränkas i den värld av fred och ordning som är eftersträvansvärd av civiliserade stater. Sudan måste även givetvis de respekteras, visas hänsyn och förståelse.  

Konkreta lösningar skall utarbetas av de två inblandade parterna för att säkra en lång och hållbar stabilitet i området. Målet för dessa lösningar borde ehuru vara att säkerställa och bejaka suveränitet. Båda länder skall enligt internationell rätt ha full bestämmandemakt över sitt territorium, resurser och andra tillgångar.  

Det är med tungt hjärta omvärlden ser på medan brödrafolk slaktar varandra. Sådant skall ej få ske. Det är av yttersta vikt att bägge parter får säga sitt i frågan samt komma överens. Yttre medling leder bara så långt. För friheten och rättvisan krävs ett nappatag av stora mått.  

Konflikten måste och skall inom den närmaste framtiden lösas, för allas välbefinnande. Fredens väg måste trampas upp asfalteras och hållas i ordning, samtidigt som krigets stig växer igen i historiens glömska.

© Håkan Danielsson 2022