UNDP 2014

Länderna står i bokstavsordning under själva landsnamnet. Republiken Argentina står under A, inte under R. Amerikas Förenta Stater står under U (för USA).

Utskott: UNDP

Land: Federala republiken Brasilien

Delegat: Simon Vehmaa

Milleniemålen är väldigt viktigt för Brasilien, inte minst för att bekämpa vår egen fattigdom, men för att hjälpa världen mot en bättre framtid. Att bekämpa fattigdomen har länge varit ett prioriterat uppdrag för Brasiliens presidenter. Över 20 miljoner brasilianare har hjälpts ur fattigdom tack vare våra insatser. Vi ser utbildning som det främsta vapnet mot fattigdom, därför har Brasilien gjort statliga satsningar på landets skolverksamhet så att fler ska kunna gå i skolan. Detta har även haft betydande effekt på att minska arbetslösheten i vårt land.

Brasilien har börjat ge bidrag och stöd till andra fattiga länder i världen. Brasilien ser det som sin skyldighet att hjälpa andra länder ur fattigdom. Brasilien har även god erfarenhet av att bekämpa fattigdom, något vi vill dela med oss av. Brasilien vill att världens länder ska engagera sig i att bekämpa världens fattigdom. Utbildning är den långsiktiga lösningen Brasilien vill se på världens fattigdom.

Brasilien är en nation som starkt driver syd syd samarbetet (söder om Europa/USA) framåt, och har varit noga med att framhäva utvecklingsländernas avsikt att skapa en hållbar ekonomisk-, social- samt miljöutveckling.

Brasilien har aktivt försökt utöka sin handel med afrikanska och mellanöstern länder, inlett utvecklingssamarbeten och öppnat många nya ambassader i afrikanska och asiatiska länder. Med dessa insatser hoppas Brasilien bryta Västländernas dominans på världsscenen.

Låt oss alla tillsammans bekämpa världens fattigdom!

Policy Paper: Colombia

Utskott: UNDP

Delegat: Marielle Karjalainen, S2B

Republiken Colombia är djupt upprörd över att nära en miljard människor världen över, år 2014 går hungriga. Detta betraktas med största oro och borde inte vara accepterat i dagens samhälle. Inför millenieskiftet fanns det en vilja bland världens ledare att ta tag i de globala utvecklingsfrågorna för att skapa en bättre värld där alla människor kan känna trygghet och rättvisa. Millenniedeklarationen som undertecknades av 189 stats och regeringschefer är ett av det största löften världen givit och givits. Fattigdomen må ha halverats sedan år 2000 men vi i Colombia påminner att än så lever ca 1,2 miljarder människor i extrem fattigdom. Republiken Colombia är djupt medveten om att fattigdom och hunger även existerar i det egna landet då detta har varit ett allvarligt problem, delegationen Colombia vill dock betona att tack vare reformer för mänskliga rättigheter utförda av President Juan Manuel Santos, bistånd och olika samarbeten både inom kontinenten och utanför kan vi med glädje konstatera att vi idag är på rätt väg. Efter att ha betraktat situationen anser vi i Colombia att med vägledning av FNs olika organ, internationella samarbeten och satsningar inom den bristande jordbrukssektorn att millenniedeklarationens förstå mål kan uppnås helt inom en snar framtid.

Arabrepubliken Egypten

Policy Paper

UNDP

År 2010 var antalet människor som levde under extrem fattigdom 1,22 miljarder människor. Många av dom barn eftersom fattigdomen drabbar barnen mest. Arabrepubliken Egypten kan stolt säga att vi lyckats uppnå FN:s första millenniemål: halvera antalet människor som lever i extrem fattigdom (under en US dollar om dagen) från 4,5 procent 1995 till 2 procent 2005. Men Arabrepubliken Egypten är medveten om att fattigdom fortfarande drabbar ett enormt stort antal människor världen över och att vår egna kamp är långt ifrån slut.

Arabrepubliken Egypten ser mycket allvarligt på den utbredda fattigdomen i vårt land som inte bara sänker egyptiska folkets livskvalité, utan också framförallt drabbar barn. Vi anser att det är av globalt intresse att större och mer ekonomiskt stabila länder ska bidra med hjälp, både bokstavligen med föda och rent logistiskt för att få fram leveranser och se till att fördelningen följs. Vi kräver att FN:s organ UNDP och samtliga medlemmar av Förenta Nationerna ser fattigdoms-frågan ur en allvarligare synviken då fattigdomen leder till sänkt livskvalité, svält, sjukdomar och utbredd kriminalitet. Att bekämpa fattigdomen är således en komplex fråga men Arabrepubliken Egypten är övertygad att vi tillsammans kan komma fram till lösningar för att motarbeta detta utbredda problem.

Arabrepubliken Egypten anser att de länder som har verktyg för att förbättra situationen också måste dela med sig av dom och hjälpa till att minska hungern då hungern, orsakad av fattigdom, är den mest akuta. Den rådande globala fattigdomen och svälten har drabbat många betydelsefulla länder hårt och stoppar dom från att uppnå sin fulla potential, vilket inte bara skapar svårigheter för dom länderna, utan skapar svårigheter för hela världen som går miste om värdefulla samarbeten. Arabrepubliken Egypten ser det som absolut nödvändigt att ta till åtgärder för att minska den fattigdom som inte bara drabbar Arabrepubliken Egypten, utan också stora delar av världen idag. 

Arabrepubliken Egypten är öppna till samarbete med alla länder som anser att fattigdoms-frågan måste lösas omedelbart men är främst inriktade på samarbeten med delegater från Arabförbundet och Afrikanska Unionen. 

Position Paper- UNDP 

Land: Republiken Frankrike 

Delegat: Naima Fridén 

Republiken Frankrike vill uttrycka sina åsikter om ett flertal åtgärder för att uppnå millenniemål 1 om en halvering av fattigdomen. Republiken Frankrike vill upplysa om orsaker till vår tids fattigdom, effekterna och vad som krävs för att jobba emot dem. Framförallt vill Republiken Frankrike prioritera att hjälpa de länder som är längst ifrån att uppnå de bestämda målen.

Orsaker till fattigdom är många och betyder inte bara att landets befolkning har en brist på pengar. Det kan även betyda att man saknar mänskliga rättigheter eller saknar säkerhet och möjligheter. 

Republiken Frankrike menar på att vi måste fokusera på de länder som är längst ifrån att nå målet om en halvering av fattigdomen. Utvecklingen når inte lika lätt de länder som lever i konflikt, länder där olika typer av människor diskrimineras eller länder som drabbats av naturkatastrofer. Idag lever många människor i brist på mat, sjukvård, energi, teknik och utbildning - speciellt kvinnor och flickor. Republiken Frankrike menar på att krig och inre konflikter idag är en av de största faktorerna till fattigdom i de allra fattigaste länderna. Republiken Frankrike anser att för att uppnå millenniemålet så krävs det:

Att alla är med och arbetar gemensamt. Republiken Frankrike anser att de länder med stora ekonomier, där bland Republiken Frankrike, självklart ska bidra med bistånd till de minst utvecklade länderna.

Att man ska arbeta på plats, i de drabbade länderna. Att hjälpa på plats är effektfullt.

Att det ska finnas ekonomiskt stöd till jämställdhetsprogram och till alla de organisationer, statliga och icke statliga, som jobbar för den kvinnliga frigörelsen i de drabbade länderna.

Att det ska finnas ekonomiskt stöd till akuta hjälporganisationer som kan hjälpa till på plats.

Republiken Frankrike vill påpeka att de utsatta ländernas ledningar själva också har ett ansvar att inte missbruka bistånden. Republiken menar att bistånd är meningslöst om det missbrukas. Republiken Frankrike menar inte att vi ska straffa de länder som kommit kortast med målet men det ska finnas krav att länder ska tillgodose sina medborgares behov och att landet inte kränker de mänskliga rättigheterna. Det krävs att vi alla samarbetar.

Republiken Frankrike har mycket gemensamt med EU i frågor om fattigdom och driver en gemensam policy. Republiken Frankrike vill framföra att EU:s påverkan är betydande.

Republiken Frankrike anser att fler länder kan gynnas om de rika länderna bidrar med bistånd. Om de outvecklade länderna gör framsteg, finns det alltid möjlighet till framtida samarbeten som kan gynna fler stater. 

Republiken Frankrike är väl medveten om att det här är ett långsiktigt arbete som kräver att alla är med och samarbetar. 

Policy Paper- UNDP 

Nation: Indien 

Delegat: Philip Lagerström

Nationen Indien begär att formulera dess ståndpunkt angående millenniemål halvera fattigdomen. 

Republiken fastslår att situationen för målgrupper som är utsatta av fattigdom är kritisk. Enligt nationens demokratiska principer, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna i hänvisning till artikel 25, samt FN:s millenniemål betonar vi att det är var individs rättighet att få tillgång till livsnödvändiga resurser.

Republiken Indien konstaterar som en demokratisk stat att fattigdom är en svår situation av invecklad och flerdimensionell karaktär som staten betonar att det bör vara i samtliga nationers intresse att främja en lösning. Institutionerna som behandlar frågan har därmed behov av att ingripa inom flertalet sektorer samt genom bistånd och hjälpmedel. Dessa kan vara av internationell, fristående, regional eller nationell karaktär. Delegationen Indien betonar likaledes att den indiska staten stödjer och har även agerat med initiativ för att utrota svält och fattigdom, således fattigdom resteras att vara det största hindret gentemot en hållbar utveckling i nationen.

Delegationen Indien betonar att vår nation är måna om suveränitetsprincipen emellertid ser fattigdom och svält som en internationell angelägenhet som bör frigöras med demokratisk och global samverkan mellan nationer som strävar efter en lösning på brydsamheten. Därmed konstaterar nationen Indien till att det är med högsta beredskap väldigt angeläget att samtliga nationer genom olika medel och aktörer bör samverka till att åstadkomma en stadigvarande lösning på millenniemål: halvera fattigdomen.  

Policy paper: Halvera fattigdomen.

Irak

Republiken Irak betraktar situationen som förbättrad men poängterar att problemet fortfarande kvarstår. Vi vill inte lägga vikten av problemet på en nation. Vi i Irak konstaterar att tyngden av ansvaret ligger fördelat på de nationer som besitter en större skyldighet inom världsekonomin. Detta då dessa nationer är de som orskat den nuvarande finansiella situationen i omvärlden. 

Vi i Irak belyser väsentligheten av att förlänga ett internationellt samarbete. Problemet förekommer allra främst inom U-länder. Det är ett allmänt faktum som inte har tillräckligt med medel för att halvera sin fattigdom, kan de inte ta ansvaret allena. 

Vi i Irak lägger stor vikt på ett samarbete mellan G77- och G20 länderna. Då G20 kan ge en grund till en ökad handel och export till U-länderna.  Vilket ger upphov till fler arbetstillfällen, förnödenheter och ökad tillväxt för de utsatta länderna. Policy paper: Irland

Utskott: UNDP

Delegat: Isabelle Hedin, S2B 

Regeringen i Irland ser mycket allvarligt på den rådande fattigdom och hungersnöd som finns på många ställen i världen. Med djup upprördhet uppmärksammar vi i Irland att 1,25 miljarder människor idag lever i extrem fattigdom och ytterligare upp mot 1 miljard går hungrande. Med dessa siffror i åtanke nöjer vi i Irland oss inte med det som man hittills lyckats åstadkomma och betonar vikten av att fortsätta arbeta starkt med millenniemål 1. Delegationen Irland anser att det är betydelsefullt att inte endast fokusera på de direkta åtgärderna utan det är av stor vikt att utreda de bakomliggande orsaker till världens fattigdom. 

Då Irland genom historien stundtals genomlidit fattigdom och dess horribla konsekvenser känner landet sympati och stort ansvar att hjälpa alla de utsatta länderna. Därför anmodar regeringen i Irland att alla de 147 länder som har enats om deklarationen vid millennietoppmötet år 2000 i New York tar sitt ansvar. Irländska delegationen Irland uppmuntrar länderna som är drabbade av fattigdom att själva ta sitt ansvar genom att utnyttja bistånd de erhåller. Vidare anser Irland att ökad kunskap och information gällande mänskliga rättigheter främjar demokratisk utveckling vilket är en väsentlig faktor till att kunna minska fattigdom och hungersnöd världen över.

Policy paper Kungadömet Jordanien

UNDP ”halvera fattigdom”

Delegat: Hanna Gyulai

Den orättvisa uppdelningen av jordens resurser har lett till fattigdom och elände i många av världens u-länder. Trots att det har blivit bättre och att utvecklingen går åt rätt håll, finns fattigdom fortfarande i stor utsträckning.

Det första av de åtta milleniemålen lyder därför att vi ska ”utrota” den extrema fattigdomen och hungern som finns idag världen över.

Kungadömet Jordanien betonar vikten av FN:s arbete och kommer stödja alla ansträngningar för att nå det milleniemål som satts upp. Jordanien är även därför villig att samarbeta med alla internationella och frivilliga organisationer samt länder som är drivsamma inom UNDP.

Jordanien arbetar aktivt för att förbättra situationen både inom landet men även utanför Jordaniens gränser. Ett samarbete mellan Jordanien och utvecklingsländerna finns för att utveckla och genomföra strategier för att skapa anständiga och produktiva arbeten för ungdomar, då Jordanien anser att arbetslöshet är den främsta orsaken till fattigdom. Genom att bland annat stärka ungas, framför allt flickors, skolgång kan hunger och fattigdom bekämpas.

Världens hungriga behöver mer än omtänksamma ord – de behöver konkret stöd.

UNDP och Jordanien arbetar för att göra verkliga förbättringar i människors liv genom att öppna deras val och möjligheter. Konkreta åtgärder krävs mot fattigdomen och det kan endast lösas om vi fortsätter arbeta tillsammans.

Utskott: UNDP 

Land: Kenya

Delegater: Rebecca Lindén och Agnes Holmberg

Republiken Kenya är djupt medvetna om fattigdomen och misären i världen och känner med största oro att en lösning på problemet är aktuell. 

Djup upprördhet råder över att detta problem har pågått under flera decennier och övertygelsen finns om att problemet kommer kvarstå i stora delar av vår värld. 

Republiken Kenya anser att FN:s länder bör rikta sin uppmärksamhet till de utsatta platserna. För tillfället befinner sig ca. 1,2 miljarder människor i extrem fattigdomen, en fullständigt oacceptabel siffra. Mycket mer kan göras i världen, trots de stora framsteg som gjorts sedan 1990 då milleniemålen ratificeras av samtliga länder. 

Med önskan om en bättre framtid menar republiken Kenya att lösningen är samarbete mellan alla länder, rika som fattiga. 

I Afrika söder om Sahara där majoriteten av de allra fattigaste lever, bör man bygga fler brunnar för att minska vattenbristen, skövla mer skog för att få mer energi och arbeten samt utvidga och effektivisera jordbruket för mer mat och fler arbeten. 

Republiken Kenya har fullt förtroende för att utvecklingen ska fortsätta så som den har gjorts än så länge med FN:s organs hjälp. Kenya erkänner dock att högre bistånd och hjälp till de drabbade länderna kanske kommer behöva vidtas för en mer jämställd och utvecklad värld.

Utskott: UNDP

Land: Republiken Kuba

Delegat/Delegater: Evelina Ferhm och Johanna Glantz 

Republiken Kuba har uppnått Millenniemålen när det gäller att halvera fattigdomen för år 2015. Kuba har också säkrat bättre hälsovillkor jämfört med andra länder med liknande eller större ekonomiska resurser. På grund av bättre hälsoförhållanden har klyftorna mellan befolkningen minskat. Detta har lett till att inkomsten per capita har blivit mer jämnt fördelat, färre lever i fattigdom. Minskad fattigdom gör så att sjukvården blir mer lättillgänglig för alla människor, något som delegationen Kuba anser att alla ska ha rätt till. 

Delegationen Kuba anser att man ska främja fred och välfärd istället för att bekosta vapen och ammunition till krig. Om alla länder hade haft samma uppfattning som Republiken Kuba, skulle färre leva i extrem fattigdom. Delegationen Kuba menar att västvärldens storsatsning på krig istället skulle kunna rädda liv. 

Handelsblockaden som Amerikas Förenta Stater utsätter Kuba för har orsakat en förlust av 975 miljarder US-dollar fram till år 2010. Detta innebär en förlust av 20 miljarder US-dollar per år. Republiken Kuba menar att dessa pengar istället skulle kunna användas till att hjälpa andra fattiga länder med att halvera fattigdomen. Delegationen Kuba har idag 21.000 läkare och hälsovårdspersonal i andra utsatta länder vilka räddar tiotusentals liv. Därför leder handelsblockaden till ökad svält och fattigdom eftersom delegationen Kuba inte har möjlighet att utbilda och skicka iväg person till utsatta länder på grund av förlorade pengar. 

Handelsblockaden från Amerikas Förenta Stater drabbar inte bara extremt utsatta länder, utan också den nationella välfärden på Kuba. Republiken Kuba konstaterar att Amerikas Förenta Stater bidrar till ökad svält och fattigdom för den kubanska befolkningen. Om Republiken Kuba istället hade kunnat använde de 975 miljarder US-dollar som nu är förlorade på grund av handelsblockaden av Amerikas Förenta Stater, fastslår delegationen Kuba vid att dessa hade kunnat användas till att minska fattigdomen på Republiken Kuba ännu mer. 

Utskott: UNDP

Delegation: Storhertigdömet Luxemburg 

Delegat: Linnéa Engström 

Storhertigdömet Luxemburg har i egenskap som det rikaste landet i EU och humanitärt ansvarstagande land, prioriterat kampen mot fattigdom samt hunger som ett av de viktigaste målen för landets utrikespolitik. Storhertigdömet kommer att stödja respektive uppdrag för att stadga kampen mot fattigdom och för att hjälpa länder vid övergången till utveckling och uppnå millennieutvecklingsmålen. Uppdragen är följande, anda för partnerskap, bidrag till regelbundna försörjningsmedel och landsspecifika finansieringar.

Landet finner världens nuvarande situation som en extrem hjärtesorg och beklagar djupt de nuvarande prognoserna. Med lika stora ögon som vi ser de uppenbara bristerna i världen ser Luxemburg även möjligheter. Därför vill landet uppmana de andra delegationerna att uppmärksamma och väcka större åtgärder för den misär världen faktiskt står inför.

Luxemburg vill underlätta vägen mot ökad samordning och harmonisering mellan internationella aktörer för utvecklingen. De förstår vikten av allvaret i frågan angående fattigdom och hunger och ser även betydelsen av ett globalt samarbete för att uppnå målen och främja världsharmonin. Luxemburg engagerar sig därför inom den Europeiska Unionen som är den största budgetgivaren i världen och är ytterst insatta inom deras arbete för att främja millenniemålets 1 framsteg.

 Luxemburg kan stolt representera en av de aktuella grupperna av fem industriländer som anslår mer än 0,7% av sin bruttonationalinkomst till utvecklingssamarbete sedan år 2000. Under 2010 ökade Luxemburg dess finansiering att spendera 1,09% av BNI på samarbets- och utvecklingsprogram, som uppgår till över 300 miljoner euro per år. 

Storhertigdömet Luxemburg hoppas att resterande länder i världen följer deras exempel och väljer att arbeta för att förebygga fattigdom och hunger.

Policy paper angående första millenniemålet (UNDP)

Delegation: Pakistan

Delegat: Sofie Chee Breschel

Pakistans regering ser med djup oro på det omfattande problem med fattigdom och hunger som finns i världen idag. Hundramiljontals människor, i synnerhet barn, lever under fattigdomsgränsen på 1,25 dollar om dagen. Åtskilliga individer tvingas livnära sig på att arbeta under svåra förhållanden med en miserabel lön, för att i bästa fall kunna köpa en bit bröd om dagen. Regeringen i Pakistan är väldigt angelägen om att snarast finna en lösning på detta allvarliga problem, och betonar att insatser måste sättas in omgående. Med önskan om att kunna hitta en lösning på detta oerhört bekymmersamma problem vill vi i Pakistan uppmana alla världens ledare att ta gemensamma krafttag, för att få bukt med detta ytterst oroande problem som drabbar individer i många delar av världen idag.

Problemet med fattigdom och hunger grundar sig i bristen på rätten att kunna försörja sig själv. Långtgående insatser måste därför göras så att fler människor ska kunna arbeta under acceptabla förhållanden, med en lön som räcker för att försörja sig själva och sin familj. Därför menar republiken Pakistan att en del av lösningen innebär omfattande ekonomisk hjälp och stöd till de regioner i världen där hungern och fattigdomen är som störst. Den pakistanska regeringen betonar även vikten av ett socialt skyddsnät i samhället, för att även de som har det allra svårast ska ha möjlighet att komma ur sin fattigdom. För att dessa åtgärder ska kunna vidtas uppmanar den islamiska republiken Pakistan återigen alla världens stater att enas, för att tillsammans kunna bekämpa fattigdom och hunger; och göra världen till en bättre plats för alla människor att leva på.

Policy paper

Utskott: UNDP

Nation: Polen

Fråga gällande: Milleniemål 1 – Halvera fattigdom

Delegat: Pavel Drozdov 

Republiken Polen ser mycket allvarligt på den fattigdom som råder i vissa delar av världen för tillfället och konstaterar att det krävs en gemensam lösning på problemet för att uppnå de mål som FN strävar efter. Republiken Polen bekräftar att det egna faderlandet en gång i tiden har befunnit sig i en kritisk ekonomisk situation men betonar att man idag för en stark kamp emot fattigdom och hunger. Trots att mycket arbete kvarstår har republiken Polen snabbt rest sig ur den kris som varade under 1990-talet. Republiken Polen åberopar sig därför rätten att kalla sig själva för ett starkt ekonomiskt land och konstaterar att nationen har den erfarenhet och ambition som krävs för att bidra i många vägar till att uppfylla det första milleniemålet.    

Det första milleniemålet handlar om att fattigdomen och hungern ska undanröjas totalt. Republiken Polen ställer sig positiva till detta mål men vill samtidigt peka på att delmålet till 2015 är lika viktigt. En undanröjning av fattigdom och hunger måste ske succesivt trots att världen vill att detta ska ske i en snabb takt. Hungern och Fattigdomen minskar idag men mycket mer kan fortfarande göras. Republiken Polen anser att situationen rörande fattigdom och hunger är ohållbar, trots att statistik på senare tid visat på bättre siffror. Ingen människa ska behöva leva i fattigdom, ingen människa ska behöva svälta ihjäl.   

Republiken Polen fördömer starkt de konflikter och krig som fortsätter att späda på fattigdomen och hungern. Krigsföring och konflikthantering kräver enormt många resurser, dessa resurser skulle kunna läggas ned på andra gynnande och återställande projekt. Republiken Polen fastslår att det behövs internationella aktörer med väl fungerande ekonomi och politik om målen ska kunna uppnås, detta ser vi till att vi har med hjälp av bistånd till icke-statliga organisationer men även med olika biståndsmetoder till suveräna stater. Republiken Polen vill även främja en stabil styrelseform, detta sker med rättvisa politiska förfaranden utan korruption och med folkets välmående som utgångspunkt. Globaliseringens potential har en negativ och positiv effekt på stater, men tillsammans och självständigt kan världen förbereda sig på globaliseringen. Genom att nationer självständigt bygger upp konkurrenskraftiga industrier, genom att man gemensamt skapar projekt och program som griper sig an dem som står som globaliseringens förlorare och genom att man förbättrar teknologin och inkomstskillnaderna på ett nationellt och ett internationellt plan kan vi ta ytterligare ett steg i riktningen mot att bekämpa fattigdom och hunger. Republiken Polen betonar också vikten av att sätta upp nya mål och delmål då vi närmar oss 2015 och mycket mer fortfarande kan göras samt vikten av att följa internationell rätt och anta konventioner som gynnar de mänskliga rättigheterna.

Policy Paper – UNDP 

Delegation: Federationen Ryssland

Delegat: Emma Johari 

Idag beräknas omkring 1,2 miljarder människor leva i fattigdom, något som den Ryska Federationen ser med stor oro på. Att hjälpa människor i nöd är en självklarhet för den Ryska Federationen, och betonar att fattigdom och svält är globala angelägenheter vilka bör lösas genom internationell samverkan. Den Ryska Federationen är givetvis beredd på att agera, med bl.a. agrikultur, infrastruktur och utbildning som viktiga nyckelord. 

Den Ryska Federationen har en lång historia av att sända bistånd till utsatta länder, i form av både mat- och sjukvård-, samt finansiella resurser, och betonar vikten av att stödet måste nås fram till de regioner där situationen är som mest kritisk. 

För en långsiktig lösning anser den Ryska Federationen att fokus bör läggas på att förbättra agrikultur och jordbruksfastigheter, då dessa avsättningsområden agerar en central roll som social och ekonomisk bas i många låginkomstländer. Genom investeringar på denna marknad öppnas möjligheter upp för fler arbetstillfällen, samt spridning av kunskap om resurshantering och effektiva tekniker, vilka kan frambringa högre avkastning och därmed högre inkomst. Den Ryska Federationen ser dessa byggstenar som fundamentala i kampen om att generera en minskning av fattigdomen och vidare även en markant dämpning av hungersnöden.

I samband med satsningar inom agrikulturen finner den Ryska Federationen även att investeringar i fysisk infrastruktur är ett ämne som bör prioriteras. Stärkandet och uppbyggandet av bl.a. landsbygdsvägar och övriga förbindelser ökar inte enbart sysselsättningen, utan även tillgången på varor och bevattningstillförsel, vilket är ett självfallet underlag för en fungerande jordbruksförsörjning. Dessutom minskar det sårbarheten och förödelsen som kan uppstå vid eventuella naturkatastrofer och kriser. 

Ett internationellt samarbete för att förbättra den nuvarande ogynnsamma situationen är nödvändig, och den Ryska Federationen hoppas att alla världens delegationer är villiga att ta ett ansvar för att gemensamt bidra med en långvarig och stabil lösning till detta globala dilemma. 

Victor Lanzinger - UNDP i Sudan

Position paper - United Nations Development Programme – UNDP

Sudan strävar efter att avskaffa fattigdomen, möjliggöra återvinning, hållbar miljö, och främja fred och social sammanhållning. Men för att kunna göra detta så behöver vi hjälp.

Så vad kan andra länder göra för att hjälpa Sudan och andra fattiga länder?

Sudan har en god president som vill det bästa för hans folk i Sudan och med hjälp av de naturresurser som Sudan har så kan Sudan växa till ett starkt och ett mer demokratiskt land, men detta kommer såklart endast fungera om det finns nationer där ute som vill rädda vår fina stat, Sudan. Om andra länder hjälper Sudan och erbjuder att bygga fabriker och industrier inom t.ex. oljebranschen och att hjälpa Sudan och andra länder med ny teknik inom jordbruksnäringen så att Sudan och andra fattiga länder slipper att tusentals människor svälter ihjäl så kan i alla fall Sudan ge er för det mesta billigare olja och andra naturresurser som det landet/länderna kanske är mer intresserade över.

Om Sudan får denna hjälp så kommer man kunna kämpa igenom fattigdomen och växa till att bli och förbli en stor och stark stat, fast som sagt så behöver Sudan hjälp av andra länder för att förverkliga detta. Sudan är en stat som sätter säkerheten och freden mellan andra nationer först och vill undvika konflikter och krig inom landet och utanför och i det skicket som Sudan är i nu så finns det stor risk för revolutioner mellan de rika och de fattiga, och detta är inte bra för Sudan eller länder utanför för då kommer alla de länderna som blir drabbade av det ha en försämrad export av varorna resurser(Om det då skulle bli en revolution eller liknande) vilket kommer påverka Sudans import av varor och andra länder som det exporteras varor till.

Utskott: UNDP - Milleniemål 1: Att utrota jordens fattigdom och hunger 

Land: Republiken Tunisien 

Delegat: Johanna Elmér

Republiken Tunisien ser allvarligt på frågan om att halvera jordens fattigdom och hunger till 2015 och prioriterar milleniemål 1 ytterst högt. Vi i Tunisien noterar att andelen extremt fattiga och hungrande ska halveras till 2015 endast är ett delmål och långsiktigt förespråkar för att utrota all form av hunger och fattigdom. Tunisien uttrycker uppskattning över hur världens fattigdom redan har halverats från 1990 till 2010 och konstaterar att milleniemålet är på god väg men är djupt oroade över hur hungersnöden består. Republiken Tunisien anser att milleniemål 1 är ett internationellt ansvar och att ett globalt samarbete är den grundläggande förutsättningen för att lösa situationen.

Republiken Tunisien vill uppmärksamma samtliga republiker om vår nyantagna konstitution för fortsatt utveckling och demokratisering av Tunisiens nation sedan den arabiska våren inträffade år 2010. Tunisien har erkänts som en av Afrikas konkurrenskraftigaste ekonomier och vill självfallet erbjuda bistånd till mindre utvecklade länder som lider av extrem fattigdom och hunger. 

Enligt WFP lider fortfarande 842 miljoner människor runt om i världen av hunger. Republiken Tunisien anser att de stigande livsmedelspriserna är en avgörande faktor till varför antalet hungrande fortfarande är så högt. En av Tunisiens viktigaste reformer är att införa satsning på ökad produktivitet i jordbruket i drabbade länder. Tunisien tror på humanitär hjälp, ett gemensamt arbete inom FN, under förutsättning att suveränitetsprincipen respekteras och långsiktigt att de drabbade länderna bli mer självförsörjande. Tunisien är djupt övertygade om att milleniemål 1 kommer att uppnås till 2015.

Position paper Amerikas Förenta Stater UNDP 

Amerikas Förenta Stater ser, som en av världens största bidragsgivare till Milleniemålen, allvarligt på utskottets fråga och hur den ska få bästa möjliga lösning. Alla tre delmål kommer olyckligtvis inte att bli uppfyllda till nästa år och det är därför av stor betydelse att FN fokuserar på de två viktigaste. De två viktigaste delmålen handlar om andelen människor som är extremt fattiga och att halvera andelen människor som lider av hunger och kronisk undernäring. Delmålet om andelen människor som är extremt fattiga är visserligen redan uppfylld då man redan har halverat den extrema fattigdomen men Amerikas Förenta Stater anser att detta ändå är en punkt som måste fortsätta diskuteras fram till att alla extrem fattigdom är utrotad. 

Frågan är då hur man ska göra detta. Amerikas Förenta Stater är för bistånd till länder som behöver hjälp med att uppnå målen och har som sagt varit en av de största bidragsgivarna. Dock så har vissa länder inte bidragit med lika mycket och det är uppenbart att mer behöver göras. Arbetet för att utrota jordens fattigdom och hunger måste fortsättas. Amerikas Förenta Stater vill självklart fortsätta arbetet efter att deadlinen går ut 2015 och uppmanar därför till ett nytt toppmöte i stil med det 2000. 

För att hjälpa fler av människorna vill Amerikas Förenta Stater se till så att mer av bidragen går till privat ägda ideella välgörenhetsorganisationer som hjälper till direkt på plats. Dessa organisationer är kunniga, har lång erfarenhet av att hjälpa människor och drivs av hängivna människor som endast vill det bästa för människorna som de hjälper. 

Samarbete är av yttersta vikt i den här frågan. Detta är inte ett ansvar som ligger på endast en nation, utan är något som alla medlemsländer i Förenta Nationerna ansvarar för. Därför vill Amerikas Förenta Stater understryka att samarbete är det som alla delegater UNDP måste fokusera på. UNDP måste samarbeta för en hållbar lösning och därefter samarbeta för att lösningen ska hålla i längden, en lösning som med gott samarbete kommer att leda till en friare värld där människor inte begränsas av hunger och fattigdom. Amerikas Förenta Stater ser med denna grund fram mot att göra sig av med världens hunger och fattigdom tillsammans med delegaterna i UNDP

© Håkan Danielsson 2022