UNODA – rollspel 1

Delegation: Bolivia

Delegat: Matilda Kjaersgaard

Vi i Bolivia vill se på drönare som en tillgång hellre än ett problem. Drönare har nått stora framgångar i många länder men bör användas med varsamhet. De bör inte användas i så pass stor utsträckning att man kränker individers integritet eller skadar civila. Det är alla staters skyldighet att skydda sina medborgare. 

Vi i Bolivia är bekymrade över bristen på öppenhet och ansvarsskyldighet när det gäller användningen av beväpnade drönare. Stater bör alltid ta ansvar för sina handlingar, särskilt i de fall då civila berörs. I denna oroliga tid är det viktigt att världens länder samarbetar för att komma fram till en lösning där den civila befolkningen drabbas så lite som möjligt.

Delegation: Colombia

Delegat: Emma Karlén

Colombia har sedan 2006 använt amerikanskt tillverkade drönare för att bekämpa narkotikahandel, spåra gerillan och för att hjälpa gisslanräddningsinsatserna. De väpnade styrkorna drivs nu av minst 50 övervakningsdrönare, däribland de som är tillverkade i Israel och USA. Delegationen Colombia vill fortsätta med upprustningen av drönare & har beslutat att med hjälp av den tekniska utveckling som erbjuds av Sydkorea & Israel, att bekämpa droghandel med drönarteknik.

Colombia har framställt ett program till egenutvecklade drönare för övervakning och insamling av information för att bekämpa drogkartellerna och deras olika metoder för knarkhandel och transport. Amerikanska militären och flygbolaget Boeing har skänkt utrustning till Colombia gratis som kommer att användas för både militära och civila ändamål. Colombia anser inte att nedrustning av drönare är en lämplig åtgärd att tillämpa. Colombia strävar efter en värld med säkerhet genom att reformera lagar och regler som rör användandet av drönare.

Delegation: Arabrepubliken Egypten

Delegat: Izabelle Svensson

Arabrepubliken Egypten känner mycket väl till de nackdelar och kritik som finns kring användandet av drönare. Dock anser Arabrepubliken Egypten att man inte bör nedrusta drönarna. Ifall något bör man investera i dem. Arabrepubliken Egypten anser att drönare är ett bra militäriskt redskap.

Att undvika all möjlig blodspill är en mänsklig självklarhet och ifall drönare kan göra det, väljer Arabrepubliken Egypten drönare.

Det finns även en ekonomisk fördel med drönare, då det är mycket billigare än att använda vanliga flygplan. Med drönare kan man utföra militäriska ingrepp utan att behöva skicka soldater till de farliga krigszonerna.

Med hjälp av drönare kan vi inte bara spara pengar, men även liv. Det är därför Arabrepubliken Egypten anser att drönarna inte bör nedrustas.

Utskott: UNODA

Delegation: Georgien 

Den Georgianska delegationen anser att drönare är bra när man exempelvis ska bekämpa terrorism. Dock endast om det är under FN:s bestämmelse. Vapen som drönare behöver övervakning och strikta regler så att de inte används på fel sätt.

Statens uppgifter om skador som drönare har orsakat har lett till att Georgien anser att drönare ska användas under uppsyn. Drönare används även till goda syften så som att samla klimatdata och det används bland annat vid Nord- och Sydpolen. Men även vid flygningar över Stilla havet och Indiska oceanen. Fördelarna är många jämfört med bemannade plan. Det är även bättre att använda sig av drönare under krig då det oftast är mindre och kan operera utan riktiga flygfält. Dessutom kan de stanna uppe långa perioder och flygas in i områden där man inte vill riskera människoliv eller flyga väldigt lågt för att få mätningar. 

Georgien anser att drönare kan bli ett viktigt inslag i klimatforskning framöver, fast mest som ett komplement till satellitövervakning. Staten tycker att den främsta frågan ligger i FN:s skydds nätverk när det kommer till drönare. Då det är viktigt att man hanterar det på rätt sätt, och sätter upp regler. Även fast drönare i många fall kan användas som ett gott syfte finns det nackdelar som måste övervägas. Därför anser staten att det är upp till FN och stormakterna att komma fram till ett beslut som kommer gynna oss alla i slutändan. Dessutom att kunna utnyttjas för att bekämpa terrorism och användas inom klimatforskning. 

Utskott: UNODA

Delegation: Grekland

Delegat: Elvira Szentes

Grekland anser att användning av UAVs, vanligen kallade drönare kan tjäna många syften. Marknaden för drönare är växande och har stor potential inom breda områden. Detta medför därmed att Grekland är mycket angeläget om att ämnet ska diskuteras. 

Drönare används både i civila och militära syften i ett flertal olika sammanhang. Ordet drönare är ett väldigt brett begrepp och detta innebär att det är viktigt att specificera regleringar och riktlinjer för olika typer av drönare då dessa kan ha vitt skilda användningsområden och risker. Användning av drönare istället för bemannade flygplan och helikoptrar kan i många fall innebära lägre kostnader och lägre risker för personalen. Grekland anser också att användandet av drönare kan förenkla visst övervaknings- och polisarbete för ökad effektivitet samt säkerhet. Även inom militären finns en mängd fördelar med drönare, särskilt i fråga om säkerhet för piloten. 

De risker som ändå finns med användandet av drönare, särskilt i militära syften, är något som Grekland ser på med djupt allvar. I och med att föraren inte är närvarande vid själva drönaren finns risken att synen på värdet av mänskligt liv reduceras. Hållande i minnet situationer genom historien där värdet av det mänskliga livet fått ett minskat värde vill Grekland uppmärksamma detta problem. Redan nu har drönare orsakat ett stort antal civila dödsoffer, särskilt i mellanöstern. Med detta i åtanke vill Grekland att man noga utreder i vilken mån användandet av militära drönare stämmer överens med internationell rätt.

Grekland vill särskilt understryka vikten av att drönare enbart skall användas inom ramarna för de mänskliga rättigheterna. Dessa rättigheter är för delegationen Grekland mycket viktiga, och upprätthållandet av dem ska vara högsta prioritet. 

Trots riskerna som kan finnas vid olovlig användning av drönare anser Grekland att man huvudsakligen skall se drönare som en teknologi med stor potential inom ett flertal områden. Det är hög tid att frågan diskuteras, både i syfte att säkerställa att drönare enbart används inom ramarna för internationell rätt, men också för att det är ett snabbt växande område som kan komma att tjäna många syften nu och i framtiden.

Utskott: UNODA

Delegation: Indien

I en värld i ständig utveckling och rörelse betonar Indien att det ligger i mänsklighetens natur att vara rädd för det främmande. Dock ser Indien bland annat drönare som en del av det moderna samhället och det ska enbart vara till fördel i den värld vi lever i. 

Indien vill vara en nation som står för demokrati och kommer därför fortsätta understödja FN i dess arbete. FN bör ta möjligheten i akt och effektivisera sitt arbete, därmed vara en del av utvecklingen. 

Delegationen anser att fördelarna är fler, än nackdelarna. Att använda drönare i sök- och räddningsinsatser kommer spara och rädda liv. Problematiken med drönare har tidigare varit att den civila befolkningen kommit till stor skada. Detta anser Indien grundas i okunskap och för få krav på behörighet. Utbildning för användning av drönare och avtal för internationella samarbete måste ligga till grund för användning. Förordningen bör också skärpas för användning av drönarutrustning.

Modernisering innebär också problem, men det ska inte ligga till hinder för att rädda liv. Tillsammans kan vi alla arbeta för en modernare värld där civila och militära liv är i behåll. Vi är alla människor.

Utskott: UNODA

Delegation: Irland 

Drönare eller UAV är en av vår tids mest högteknologiska vapen och spaningsmedel. Förmågan att kunna eliminera en måltavla från flera mils avstånd och att kunna spana och övervaka med otrolig precision är några av drönarnas fantastiska egenskaper. Att nedrusta dessa högteknologiska fenomen är inte ett alternativ enligt Irland. För att kunna besegra den Islamska staten behöver vi ett teknologiskt övertag och drönarna är det övertaget vi desperat behöver.

Dock så ser vi risker med drönarna, när det gäller civila liv. Drönare är inte 100% säkra för civilbefolkningen. Därför anser vi att att utveckla drönare industri ska satsa på spaningsmedel istället för att göra drönare till vapen. 

Vi vill inte nedrusta drönarna, för att vi ser deras fulla potential.

Vi anser att vi behöver drönare för att besegra Islamska staten.

Vi uppmanar drönarindustrin att satsa på bevaknings och spaningsteknologin i drönarna.

Utskott: UNODA

Delegation: Japan

Deltagare:  Saga Lundquist, Gustav Olsson och Anna Egelborg 

Tyvärr är världen inte längre någon säker plats, tyvärr kan man inte längre känna sig trygg i sina hemländer, tyvärr kan man inte längre erbjuda sitt folk fullständig säkerhet. Men det finns sätt att stärka tryggheten i landet, det finns sätt att avskräcka andra nationer från att attackera. Genom en välupprustad militärstyrkan kan man, precis som man skyddar sitt hem genom att låsa dörren eller sina värdesaker genom att lägga dem i ett kassaskåp, skydda sitt land och sitt folk från våld och krig. Nedrustning av drönare hade alltså medfört en ökad risk och en försämrad säkerhet för det land man lever i. 

Japan anser att varje land har rätt att skydda sig själva och vill därför, istället för att lägga ner resurser på att nedrusta drönare, upprusta dem och satsa på att förfina reglerna omkring användningen. Vi anser att drönare i spaningssyfte ska vara fullt accepterat. Med hjälp av dessa kan man lättare upptäcka olika slags hot, både mot freden och naturen. T.ex. kan man snabbare upptäcka skogsbränder eller andra fenomen som kan utsätta miljön och folket för fara. Man kan även lättare upptäcka olika militära hot.

Även om Japan inte på något sätt förespråkar våld ställer vi oss ändå positiva till militära drönare. Som sagt, varje land har rätt att skydda sig själva, om en nation anfaller måste man vara beredd på att kunna försvara sig själv, sitt land och sitt folk. Att låta obemannade flygfartyg sköta militära operationer har en mängd fördelar; man undviker att utsätta egna soldater för faror, drönare är därför perfekta för riskfyllda uppdrag som hade varit för farliga för bemannade flygplan. Drönare kan flyga i upp till 82 timmar i sträck, utan att behöva någon kost eller sömn, de är även mycket billigare en vanliga flygplan.

Vi är naturligtvis medvetna om att det finns risk för att länder missbrukar privilegiet med drönare och den säkerhet och bekvämlighet som de medför. Japan anser dock inte att nedrustning av drönare skulle vara någon gynnsam lösning på problemet. Istället vill vi lägga ner kraft på att förfina regler och lagar som rör användandet. Drönare ska nyttjas för en säkrare och tryggare värld, inte motsatsen.

Utskott: UNODA

Delegation: Kanada

Delegat: Carl Runfors

Delegaten från Kanada: Carl Runfors

Kanada är för nedrustning och en icke-spridning av massförstörelse- och kärnvapen och biologiska/kemiska vapen. Kanada är representerade vid Konferensen för Nedrustning vid FN i Géneve, i Haag vid konventionen för förbudet mot kemiska vapen och vid konventionen för förbudet mot biologiska vapen.

Vi i Kanada har planer på att i framtiden ersätta sina bemannade CF-18 plan och istället förse den kanadensiska militära flottan med övervakningsdrönare med lång räckvidd. Vi har även planer på att i framtiden förnya fokusen på övervakning och kontroll av kanadensiskt territorium, speciellt i den Arktiska regionen.   

Utskott: UNODA

Delegation: Kenya

Republiken Kenya vill ha en värld utan kärnvapen. Kenya uppmannar alla stater att fullt ut följa nedrustning och icke-spridningsåtaganden. 

Republiken Kenya tycker detta är ett viktigt praktiskt verktyg för att hjälpa staterna att kontrollera och stoppa kärnvapen och spridningen inom områden.

Utskott: UNODA


Delegation: Folkrepubliken Kina 

Delegat: Ebba Wilhelmsson 

Folkrepubliken Kina hyser största respekt för samtliga staters suveränitet och därmed självbestämmanderätt att på ett välbetänkt sätt föra en förtänksam nedrustning samt framåtskridande utveckling av militär utrustning för att bevara såväl nationell som internationell fred. 

Folkrepubliken Kina förespråkar samtliga staters egen ansvarighet men betonar ett fortsatta arbete av FN för att främja åtgärder i syfte till att stärka stabiliteten genom lägre nivåer av krigsmateriel. Det är särdeles viktigt att samtliga stater observerar de internationella konflikter som äger rum och verkar med absolut fred som intentionen. 

Folkrepubliken Kina är ett av de länder som brukar och utvecklar drönare; en högteknologisk form av vapen som används av många militärer runt om i världen, och vars väpnade styrkor utvecklar vapen och utrustning för att upprätthålla den territoriella integriteten, nationella säkerheten och fred i världen. Folkrepubliken Kina ser drönare som ett effektivt medel att bekämpa terrorism och därmed stödja utsatta länder mot terrorgrupper så som IS och Boko Haram. 

Folkrepubliken Kina understryker att FN bör uppmuntra till militär nedrustning men att en reglerad sådan endast bör tillämpas om samtliga stater i fråga önskar detta. Suveränitetsprincipen bör tas aktning och därav åberopar delegationen Kina att varje suverän stat står ansvarig för dess militära progression. 

Utskott: UNODA

Delegation: Kuba 

Delegat: Sandra Löthman

Vi i Kuba  stödjer en effektiv nedrustningsprocess för att garantera freden i världen. Vi anser  och hoppas att kärnvapen skall helt elimineras eller sättas under internationell kontroll. Vi verkar för förbjud mot kapprustning i rymden och strävar efter en effektiv säkerhetsgaranti för icke kärnvapennationer som Kuba samt ett förbud för produktion av klyvbart material för tillverkning av kärnladdningar. 

Vi är kritiska mot drönare som används där det kränker länders enskilda suveränitet och territorium. 

Utskott: UNODA 

Delegation: Libyen 

Delegat: Sofia Falck 

Landet Libyens historia har bestått av terror och diktatur. Innan den före detta diktatorn Muammar al-Gaddafi avsattes var skräck och död en del av Libyens befolknings vardag. Landet kunde inte utföra denna avsättning själva, eftersom Muammar al-Gaddafi hotade folket och gjorde allt för att stanna kvar i sin ledarposition. Den fruktade diktatorn satte bland annat in flygvapen mot oppositionen, vilket NATO stoppade genom att införa en flygförbudzon över Libyen, och därmed ta kontroll över diktatorn. 

En effekt av historien blir att Libyen mer än någonsin strävar efter att få fred i sitt land, och är villiga att ta till alla medel för att åstadkomma detta. Ett av dessa medel är drönare. Libyen påstryker att drönare är en grundläggande faktor för både befolkningens och samhällets frihet i Libyen. Libyen står därför tydligt fast vid att nedrustning av drönare ej stöds. 

Delar av Libyen befinner sig just nu under styrning av terrorgruppen ISIS, och folket och regeringen är villiga att göra allt som krävs för att ta över kontrollen och störta gruppen. Genom användningen av drönare anser Libyen att detta kommer att lyckas. ISIS håller på att förinta Libyens frihet, och landet måste försvara sig, vilket drönare är en faktor för. Libyen värnar om sin befolknings liv, och tack vare drönare, kommer frihetens ljus att skina och liven räddas. 

Utskott: UNODA

Delegation: Republiken Litauen

Delegat: Emil Widenborg

Republiken Litauen ser på situationen i Syrien som ytterst allvarlig. I Syrien dödar den nuvarande Assad-regimen kontinuerligt mängder av civila medborgare. Detta står emot de mänskliga rättigheterna vilket vi anser vara en grundläggande tanke för att lösa den globala konflikten i Syrien. Detta är en kritisk situation som inte kommer att ge sig genom nedrustning av drönare.

Först och främst så innehavar Litauen inga drönare men vi främjar för den delen inte nedrustning av drönare. Som den stadiga NATO och EU medlem vi är idag så står vi för utvecklingen och användningen av drönare i Mellanöstern. 

Republiken Litauen har deltagit i NATO’s projekt ”Alliance Ground Surveill system” sedan 2013. AGS är ett nytt drönarsystem utvecklat av NATO och 15 andra NATO-länder. Vi har stöttat projektet med cirka fem miljoner euro då vi tror på utvecklingen av drönare.

AGS är ett nytt system för drönare som gör det ännu lättare för oss att övervaka och se olika händelser. Just AGS kommer att användas först i. Lybien.

I flera år har främst USA använt sig av militära drönare i Afghanistan, Pakistan och Irak. Det har visat sig att vara väldigt användbart för att hitta specifika föremål/utrota specifika terroristgrupperingar, exempelvis: ISIS. Man har på senare tid börjat specificera sig mer och mer på att hitta viktiga delar i de samhällen där ISIS befinner sig vilket har visat sig ge resultat. Drönare är ett kraftfullt och otroligt användbart vapen som gör svåra och jobbiga uppgifter betydligt lättare.

Utskott: UNODA

Delegation: Luxemburg 

Luxemburg har uppmärksammat missnöjet i länder där det förekommit drönarattacker från högre makter då civila också har omkommit. Drönarangreppen mot dessa länder har skapat en oro med de långsiktiga målen av våldsanvändning. Det huvudsakliga rättsliga problemet kring beväpnade drönare grundar sig inte på användningen i en väpnad konflikt utan i de sammanhang det är oklart om det verkligen råder en väpnad konflikt. 

Enligt krigets lagar ges inte de civila något absolut skydd, det har uppmärksammats då flera civila har omkommit av angrepp med drönare från länder som eftersträvar att utplåna terrorister med hjälp av drönare. Ett annat problem som förekommit är att drönare använts för olagliga handlingar, de har förekommit att högre makter i länder som har tillgång till drönare har tagit sig makten att samla information från civila personer. Även fler civila i västvärlden har börjat använda sig av drönare vilket leder till en minskad rättsäkerhet. 

Luxemburgs delegation betonar ett stöd för EU med strängare kontroll för civila drönare vad det gäller intrigitet och dataskydd för att garantera både landets och befolkningens säkerhet. Det som Luxemburg vill göra för att lösa problemet med de civila dödsfallen är att ha en rättsordning som ger mer kontroll över användning av drönare när det gäller krigssituationer, vilka som får använda drönare och när de skall användas. Samtidigt är det väldigt viktigt att dessa apparater utnyttjas för det de är bra på och att de används i rätt tillfälle. 

Utskott: UNODA

Delegation: Mexiko

Delegat: Elias Lindelöf

Säkerheten i Mexiko är något som prioriteras väldigt starkt. Med situationen som råder både nationell och internationellt så finns det ingen anledning för nedrustning.                  För att ta itu med problemen i Mexiko och omvärlden så krävs det samarbete, då Mexiko är öppet för olika förslag.

Republiken Mexiko ställer sig positivt till drönare som ett allternativ till att speja på kriminella, potentiella terrorister och på olika hot mot nationer. Vi ser problemen i Syrien, Gaza och i Mexiko som berör de flesta nationer, då dessa problem förstör handeln och försvårar de mänskliga rättigheter. Mexiko gör sitt yttersta för att ta itu med olika komplikationer både internationellt och nationellt för att förbättra människors tillvaro, men varje land måste ta sitt eget ansvar när det gäller sin nation och sina egna intressen. 

Det finns inga konkreta lösningar på dagens problem, men det enda som står fastställt är att samarbete är det som kommer att vara nödvändigt för grunden till lösningarna. 

Handel är något som skapar allianser och kommunikation, då det är en stor del av dagens samhälle och ett lands vardag. Mexiko menar på att problemen inte ska stå i vägen för handeln och relationerna mellan var land. Varje land ska stå till försvars för sina handlingar och ta ställning till deras nations intresse. 

Utskott: UNODA

Delegation: Nya Zeeland

Nya Zeeland uppmuntrar användandet av drönare, och anser att fördelarna med drönare är fler och väger tyngre än nackdelarna. Att drönare till övervägande del är en säkerhetsåtgärd kapabel till att bland annat ersätta tusentals soldater som annars fått riskera livet är något Nya Zeeland är övertygade om. 

Idag står vi inför en av de svåraste och mest komplexa konflikterna vi beskådat på mycket länge. Syrienkonfliken har gått från en nationell till en internationell konflikt. Vi måste handla omgående och Nya Zeeland menar att drönare skulle kunna vara till stor hjälp. Drönare har visat sig effektiva mot exempelvis IS, som det absolut största hotet just nu, enligt Nya Zeeland.  

Nya Zeeland uppmuntrar samtliga delegater att försöka hitta en fredlig lösning på problemet och drönare kan vara en väg till lösningar som innebär att färre liv behöver stå på spel.

Utskott: UNODA

Delegation: Islamiska republiken Pakistan

Delegater: Ellie Molnár, Tilde Knapp, Ellinor Olsson

I en värld där tekniken blir mer avancerad år för år, utvecklas även alla vapen. Drönaren är ett exempel på ett nytt, avancerat vapen som använts flitigt de senaste åren i kriget mot terrorismen. 

Islamiska republiken Pakistan understryker vikten av ett starkt, avancerat försvar som främjar de enskilda staternas säkerhet, men vill peka på det stora antalet dödsfall bland civila. Då Islamiska republiken Pakistan utsätts för drönarattacker årligen, som enligt undersökningar kräver tio civila liv per terrorist, anser Pakistan att användandet av drönare i militärt syfte måste regleras.

Pakistan är positivt till drönare som ett medel för att bekämpa terrorismen, men anser att stater som använder sig av sådana måste följa de internationella lagarna samt ta hänsyn till de mänskliga rättigheterna. Åtgärder måste vidtas för att minska antalet oskyldiga liv som släcks.

Islamiska republiken Pakistan vill även framhäva att varje stats suveränitet, självständighet och territoriella integritet måste respekteras. Även vid bekämpande av terrorism måste de involverade staterna sätta upp tydliga riktlinjer för vad som är tillåtet. En viktig förutsättning är att den stat där drönarna ska användas måste tillåta detta. 

Islamiska republiken Pakistan ifrågasätter även att stater mördar misstänkta terrorister istället för att tillfångata dem och ställa dem inför rätta.

Islamiska republiken Pakistan belyser även risken för att drönare kan hamna i händerna hos extremistiska grupper som använder dem mot oskyldiga människor eller mot andra stater. Därför anser Pakistan att användandet av drönare i terrorismbekämpning kan vara kontraproduktivt. 

Utskott: UNODA

Delegation : Saudiarabien  

Ärade utskottsordförande och ärade delegater. 

I en värld av krig och terrorism är kungadömet Saudiarabien fullt övertygad om att nedrustning just nu inte är vägen till fred. Efter begrundande av den nuvarande oroliga situationen i mellanöstern ser Saudiarabien det som en nödvändighet att skydda sina invånare från utomstående hot. Delegationen Saudiarabien är väl medveten om att frågan kring oroligheterna i Syrien kommer diskuteras i Generalförsamlingen senare men känner trots detta ett behov att nämna den växande krisen för att ge förståelse för sina åsikter. Saudiarabien ser även med stor orolighet på att närliggande länder nu har alla komponenter för att bygga kärnvapen vilket kan ses som ett starkt hot för det egna kungadömets säkerhet. Saudiarabien förlitar sig på att aktuella stater kommer lösa oroligheterna i mellanöstern vilket kommer leda till fortsatt utveckling i nedrustnings frågan. 

Utskott: UNODA

Delegation: Republiken Serbien

Delegat: Elin Billgren

Vi i Republiken Serbien förespråkar ej militära medel, vi betonar detta som en sista utväg. Därför fördömer vi starkt användning av drönare för att lösa konflikten i Arabrepubliken Syrien. Republiken Serbien uppmuntrar nedrustning i den aktuella situationen som en betoning på vårt önskemål om en fredlig lösning. 

Utskott: UNODA 

Delegation: Sydkorea

1992 skrev vi i Sydkorea under joint decleration on the denuclearization of the korean peninsula, där vi, länderna på Korea halvön, har kommit överens om att inte testa, producera, ta emot, inneha, lagra, distribuera eller använda kärnvapen och endast använda nukleär energi med fredliga avsikter. Vi är även med i NTI, som jobbar för nedrustning av kärnvapen och vi är med i six-party talk som jobbar för att sluta kärnvapen krisen i Korea halvön. Vi har även skrivit under BTWC, OPCW och har en säkerhets allians med USA. Vi i Sydkorea jobbar för en kärnvapen fri Korea halvö och en säkrare värld.

Utskott: UNODA

Delegation: Tyskland

Delegat: Hjalmar Åkersröm 

Federal republiken Tyskland anser att världen borde sträva för att på ett långsiktigt sätt få bort kärnvapen. Men medans det finns möjlighet för att den internationella säkerheten skulle kunna vara hotad av somliga nationer med kärnvapenkapacitet som inte alltid sätter fred främst. Trots det uppmanar Tyskland världssamfundet att ta sitt gemensamma ansvar för att försöka råda bot på kärnvapen frågan. 

Vi, Tyskland anser att drönare (UAV) är en positiv möjlighet för stater i många olika sammanhang. Då särskilt som ett alternativ för länder att använda i krigszoner då de kan bespara egna offer och spara finansiella resurser. Tyskland föredrar återhållsamhet när det gäller drönarattacker och att hålla på de internationella krigsreglerna i så stor mån som är reellt möjligt och hoppas att det internationella samfundet har liknande ambitioner.

Utskott: UNODA


Delegation: USA


Delegat: Aaron JohanssonUSA önskar att formulera sig i frågan angående användning utav drönare inom diverse områden. USA vill fastslå att användandet av drönare är ett medel för att motverka terrorgrupper och organisationer som bryter emot internationell lag och de regler som har framlagts gemensamt i FN. USA ser på användandet av drönare som ett av de mest effektiva vapen för att bekämpa de terrororganisationer som idag agerar på en internationell skala men huvudsakligen i Mellanöstern.

Det är känt för delegationen ifrån USA att användandet av drönare kan väcka frågor om vem som är målet och varför, men det går inte att förneka effektiviteten. Dessa flyganfall har motverkat angrepp på internationella flygplan, terrorattentat emot europeiska städer såväl som att de har assisterat marktrupper i tidigare krigszoner som Afghanistan. USA som en nation har rätt till att försvara sig emot terrorgrupper precis som alla andra nationer. Noteras det att ett land är oförmöget att stoppa ett nätverk av terror i deras eget område pga faktorer som en otillräcklig armé eller brist på agerande, så kommer USA att agera för att säkra det amerikanska folkets säkerhet och välbefinnande. 

Men absolut, självförsvar är inte längre en ursäkt för en militär åtgärd. Det krävs kontroll, och vid användandet av drönare skall det inte endast vara figurer på en skärm, utan en människa. USA har jobbat i flera år nu för att se över användandet av våld emot terrorister. Detta innefattar klara riktlinjer, översikt över situationen och att operatören tar ett ansvar.

Utskott: ​UNODA  

Delegation:​ Vitryssland 

Världen är skakad av olika sorters terrorattacker som drabbar en mängd utsatta länder och 

städer. De finns människor som vill ta över världen med våld eller dikatur. Personer som gör 

allt för att ta sig dit. Vi som är utsatta, har nu som uppgift att övervinna dessa människor. 

Därför är de viktigt att man använder sig av rätt verktyg för att verkligen kunna försäkra vår 

säkerhet. Där spelar drönare en stor roll. Flygplan som underlättar de millitära arbetet och 

som ger oss möjlighet till att få jobbet gjort på smidigt och snabbt sätt.  

 Vad som gör drönare så självklara för Vitryssland, är att man inte måste riskera några 

soldaters liv. Istället skickar de upp en obemannad drönare som styrs av en skicklig pilot som 

befinner sig i säkerhet många mil bort. Vitryssland har i sitt intresse även bestämt sig för att 

bygga sina egna drönare i Turkmenistan. Tillsammans med Ryssland har Vitryssland bestämt 

sig för att använda drönare för att skydda sina gränser. 

 I fortsättningen kommer Vitryssland även att sälja vidare drönare till andra behövande länder. 

De kan till leda till kommande samarbeten mellan allierade länder och även öka våra ekonomiska resurser.


© Håkan Danielsson 2022