OHCHR

Delegation: Armenien

Delegat: Felicia Bergström

Republiken Armenien ser allvarligt på förföljelser av religiösa minoriteter och att det pågår

idag är ett stort problem som bör lösas på bästa möjliga sätt.

Vårt egna lands historia är bär vittne om hur kristna förföljdes – det kostade närmare en

miljon människors liv. Ett hemskt folkmord begicks men det tystades ner. Liknande händelser sker just nu i vår värld, se hur läget är i Burma och vad de gör mot den muslimska gruppen Rohingyas, ett hemskt folkmord som ej får glömmas och måste stoppas.

Fortfarande färskt i minnet är bombdåden mot de kristna kyrkorna i Egypten som inledde påskhelgen i år som tog närmre 40 liv. De nationalistiska krafterna i Indien utsätter kristna för extrem förföljelse och våldet mot kristna har ökat markant det senaste året.

Republiken Armenien vill att vi tillsammans jobbar för att hitta en gemensam lösning som gör att förföljelser av religiösa minoriteter upphör och att de som blivit utsatta får en rättmätig ersättning för det fruktansvärda de blivit utsatta för. Republiken Armenien är mer än villiga att samarbeta med de som har samma åsikter som oss inom frågan.

Idag ska ingen behöva förföljas för sin tro.

Folkrepubliken Bangladesh

Nationen Bangladesh ställer sig starkt emot förföljning av religiösa minoriteter och betraktar problemet med stor oro.  Vi i Bangladesh anser att religiösa minoriteters välmående är av högsta värde och eftersträvar en värld omfattat av trygghet för religiösa minoriteter. Folkrepubliken Bangladeshs ställningstagande ligger i enlighet med FN:s konvention angående religionsfrihet och invånarnas rätt till oliktänkande. Det är en rättighet som utgör en väsentlig beståndsdel av ett demokratiskt samhälle och av den anledningen anser republiken Bangladesh att alla länders nationer bör ha detta mål som en prioritering. Det är av ytterst behov att upprätta en stat, såväl som värld, som är fri från religiösa minoriteters förföljelse. Delegationen Bangladesh bemödar sig att uppnå detta mål på lokal, nationell såväl som på internationell nivå. Med tanke på republiken Bangladeshs nuvarande situation så uppmanar landet alla delegationer att anstränga sig för att uppnå trygghet för samtliga religiösa minoriteter inom landets gränser. Folkrepubliken Bangladesh anser att varje stat har som ansvar att respektera religiösa minoriteter.

Förbundsrepubliken Brasilien religiösa minoriteter

Förbundsrepubliken Brasilien anser att religiösa minoriteter ej ska förföljas, förtryckas eller diskrimineras. För att när religiösa minoriteter förföljs, förtrycks eller diskrimineras av olika grupper eller organisationer, resulterar i effekten att de flyr från sitt hemland till sina grannländer. Som exempelvis Rohingyafolket som förföljs, förtrycks och diskrimineras i Burma av olika grupper och organisationer. Men man får ej glömma bort andra religiösa grupper som blir förföljs, förtrycks och diskrimineras. Som exempelvis kristna grupper blir i områden som Nordafrika, Mellanöstern och Asien.

Förbundsrepubliken Brasilien anser därför att fokuset ska vara på stater som förföljs, förtrycks eller diskrimineras sina religiösa minoriteter. För att om folket (de religiösa minoriteterna) ej kan lita på staten, då flyr de. Därför ska stater ha religionsfrihet inskriven i sin konstitution, de ska också ha någon lag som uttrycker att religiösa minoriteter ej ska diskrimineras, förföljas, förtryckas och att deras kultur ska skyddas och bevaras. Som Förbundsrepubliken Brasilien har gjort.

Förbundsrepubliken Brasilien anser också att man ska ha en organisation som är ansluten till FN eller en del inom FN som fokuserar på att kontrollera att stater ej förföljs, förtrycks eller diskrimineras sina/andras religiösa minoriteter. För att se till att staterna följer det som FN har kommit fram till och ej förföljs, förtrycks eller diskrimineras sina religiösa minoriteter.

Förbundsrepubliken Brasilien ser framemot till att diskutera om lösning med andra stater. Speciellt stater som har skrivit på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, som vi i Förbundsrepubliken Brasilien. För att vi tror att de inse att förfölja, förtrycka ellerdiskriminera religiösa minoriteter går emot deklaration om de mänskliga rättigheterna, och kommer därför vilja komma fram till en lösning.

Land: Arabrepubliken Egypten

Utskott: OHCHR

Fråga: Förföljelse av religiösa minoriteter

Delegat: Nicole Badylak

Arabrepubliken Egypten är väl medvetna om hur religiösa minoriteter behandlas runt om i

världen och har respekt för artikel 18 i FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna som

syftar på varje människas rätt till religionsfrihet. Republiken anser dock att Koranens ord och

lagar besitter en större makt än vad FN-förklaringen gör och att Islam bör vara den ledande

religionen i samhället.

Republiken Egypten anser likväl att religionsfriheten skall vara absolut och att andra religiösa

trosuppfattningar bör respekteras och inte ha en alldeles för betydande roll i samhället.

Delegationen anser att radikala islamistiska grupper är det största hotet mot religiösa

minoriteter och att dessa måste bekämpas.

Arabrepubliken Egypten önskar att samarbeta med främst likasinnade länder inom

Arabförbundet och Afrikanska unionen, men även med övriga länder i världssamfundet.

Delegation: Estland

Delegat: Lucas Liebler

Utskott: OHCHR

Estlands konstitution garanterar religionsfrihet, separering av kyrka och stat och varje enskild individs rätt till sin personliga tro och religion. FN:s råd för mänskliga rättigheter styrker Estlands vilja till att motverka alla former av diskriminering. Därför ser Estland, världens minst religiösa land mycket allvarligt på förföljelsen av religiösa minoriteter världen över. De förföljelser vi idag ser exempelvis de av Rohingyas och Yazidier mfl är ett exempel på grundläggande brott mot de demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter som Estland som det stolta demokratiska land vi är starkt fördömer och anser uppseendeväckande förkastligt. Förtryck av religiösa minoriteter är i vår moderna tid kraftigt kopplat till fattigdom och terrorism och är ofta ett resultat av religiös extremism. Som exempel kan man ta upp hemska teelser såsom flyktingkrisen som innebär en belastning för Europas befolkning då man idag tvingas ta emot människor vars enda brott är att ha en religion som inte accepteras. Ett större internationellt uppmärksammade och ställningstagande mot detta primitiva förtryck är nödvändigt för ett upprätthållande av de västerländska värderingar och ideal som Estland och den utvecklade världen ställer sig bakom. Frågan är dock väldigt komplex och en direkt, konkret lösning är mycket svår att komma fram till på rak arm. Estland tror dock att ökat internationellt samarbete,diplomati,lagändringar, och statistikförande,alla under de mänskliga rättigheternas och demokratins flagg är den väg som lämpar sig bäst för en långsiktig lösning på dessa fruktansvärda storskaliga problem.

Delegation: Filippinerna

Delegat: Elias Axelsson

Utskott: OHCHR

Filippinerna är ett land som anser att förföljelse på grund av religion är något som inte borde existera över huvud taget. Rätten att utöva vilken religion man vill är mycket viktig i Filippinerna, och våran grundlag nämner t.ex. att ”ingen lag skall stiftas vilken respekterar etablerandet av en religion eller förhindrar den fria utövningen av denna”. Eftersom förföljelse av religiösa minoriteter förekommer på en så stor skala runt om i världen anser Filippinernas delegation att vi internationellt måste hjälpas åt att hitta metoder att stoppa förföljelsen av religiösa minoriteter.

Utskott: OHCHR

Delegation: Frankrike

Delegat: Hanna Hultman

Religionsfrihet är en mänsklig rättighet som diskrimineras världen över idag. Detta är ett stort problem som egentligen borde vara en självklarhet, att få utöva samt välja sin tro själv.

Frankrike har en lång tradition dels av mänskliga rättigheter, dels av av Laicite ́. Detförstnämnda innebär bland annat att Frankrike, sedan de mänskliga rättigheterna för första gången utropades i Paris år 1789, har garanterat människors rätt att själv välja sin egen religion. Det sistnämnda, begreppet, Laicite, innebär att den franska staten inte lägger sig i religiösa trosfrågor, men också att religiösa samfund eller yttringar inte ges utrymme i den offentliga verksamheter. Det minimerar i republiken Frankrike förekomsten av religiösa förföljelser eller religiös diskriminering.

Vi i republiken Frankrike är djupt oroade över förföljelsen av religiösa minoriteter som förekommer världen runt. Frankrike har skrivit under de mänskliga rättigheterna och har även inrättat en global handlingsplan för att upprätthålla religiös mångfald och jobbar därför aktivt för att minska förföljelser. Frankrike ser väldigt gärna att fler ansluter sig till den globala handlingsplanen och ser väldigt allvarligt på denna frågan.

Republiken Frankrike vill nå en lösning på frågan genom att införa årliga kontroller som genomförs av en fredsbevarande organisation dylikt FN. Genom att införa årliga kontroller kan man lättare övervaka de områden där förtryck förekommer och därefter vidta andra åtgärder såsom sanktioner till den stat som ej upprätthåller målen mot förföljelse.

Frankrike främjar en blomstrande framtid av fred!

Delegation: Indien

Delegat: Gotfred Krabbe

Indiens delegation ser förföljelse av religiösa minoriteter som ett stort problem, både på nationell såväl som internationell nivå.

Indien har själv ett problem med detta. Trots statens sekulära konstitution, som garanterar religionsfrihet, kränks denna av befolkningen. Att ca 17 % av statens egen befolkning kränks på grund av sin religion är inte acceptabelt. Den indiska staten har själv gjort åtgärder för att minska problemet - dels genom en ökad säkerhet runt religiösa tempel genom patrullering och kameraövervakning.

Republiken Indien åberopar att omvärlden uppmärksammar det problem som existerar, och begär ett globalt samarbete för att lösa problemet.

Republiken: Indonesien

Delegat: Hanna W. Strelert

Utskott: OHCHR

Indonesiska federationen uppfattar vissa av världens religiösa minoriteters situationer ytterst

oroande. Enligt artikel 18 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna har varje

människa rätt tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Republiken Indonesien framhäver

därför att den världsomfattande situation vissa religiösa minoriteter lider av idag behöver en

förändring till det bättre för att kunna uppnå kraven gällande mänskliga rättigheter.

Personer som räknas tillhöra religiösa minoriteter kommer med stor risk bli ett offer för

diskriminering och förtryck, särskilt när religionernas skillnader korrelerar med etniska

olikheter. Sedan den 25 augusti 2017 har 620 000 personer tillhörande minoritetsfolket

Rohingya tvingats fly från Burma. Detta har skett på grund av det brutala våldet och

förtrycket dem utsätts för i det buddhistiska Burma. FN har uttalat sig om att Rohingyafolket

anses vara den mest utsatta folkgrupp och delegationen Indonesien uttrycker vikten att en

åtgärd sker.


För att förtrycket mot religiösa minoriteter ska avta anser delvis delegationen Indonesien att

interreligiösa dialoger bör ske. Republiken Indonesien påpekar att detta kommer medföra en

avtrappning gällande rivaliteten mellan grupperna i fråga och att interreligiös kontakt

kommer bidra till att trubba de fiendebilder som tidigare åstadkommit.

Delegation: Israel

Delegat: Vincent Gustafsson

Staten Israel skapades efter det hemska brott som det judiska folket utsattes för under andra världskriget. Efter staten Israels skapande kom miljoner judar att flytta, samt fly till landet. Europeiska judar kom att skapa sig ett hem där, medan de som bott i andra delar av Mellanöstern kom att fly dit.

Israel är idag den enda platsen i Mellanöstern där kristna kan utöva sin tro, samtidigt som det även finns ett livskraftigt kristet samfund. Däremot så pågår det i dagsläget kraftiga förföljelser av kristna, andra religiösa minoriteter och deras kulturarv i regionen.

Staten Israel ser med största oro på religiösa minoriteters situation i regionen och åberopar därför världssamfundet för att finna en lösning på krisen.

Staten Israel föreslår därför att vissa utomstatliga organisationer skall elimineras, samt betonar att FN:s deklaration om mänskliga rättigheter skall följas.

Japan

Delegat: Leonard

Staten Japan har i sin konstitution religionsfrihet och ratificerat FN:s deklaration om mänskliga rättigheter vilket inkluderar religionsfrihet i artikel 18. Därmed är det upp till varje individ inom den japanska befolkningen att välja sin egen trosuppfattning. Staten Japan ser oroväckande på stater där statsskicket och en specifik trosuppfattning är bundna till varandra, eftersom det leder till religiösa förföljelser av andra grupper, som inte delar samma trosuppfattning. Staten Japan anser att problemet gällande länder, där religiös diskriminering försiggår grundar sig i den lagliga friheten staten har att diskriminera olika religiösa minoriteter.

I A pew research center report visades just hur många länder som hade religiösa restriktioner. Staten Japan ser oroväckande på att rapporten visar antalet länder med religiösa restriktioner har ökat med 6% mellan 2014–2015. Staten Japans stiftelse om religionsfrihet har legat till grund för att ge alla religioner samt trosuppfattningar möjligheten att existera i landet utan att någon religiös grupp favoriseras ut av staten. Staten Japan ser stolt på sitt eget land där både kristna, muslimer och buddhister kan leva tillsammans.

Med ratificeringen av flyktingkonventionen från 1981 och avseendet av staten Japan att efter en noga granskning ta emot flyktingar från Syrien, anser Japan att det vore en belastning att flytta över fler flyktingar på grund av andra staters misskötande. Därmed bör man lösa flyktingkrisen av religiöst förföljda med diplomatiska medel vid närområdena.

Länder där religiösa minoriteter tvingas på flykt korrelerar med landets oansvariga ställning till att följa dels FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och dels inte ha religionsfrihet i

konstitutionen. Att stater som aktivt har arbetat med mänskliga rättigheter och upprätthållningen av religionsfrihet tvingas att bidra med omhändertagande av flyktingar, under tiden som flyktingarnas stater fortsätter att utföra en religiös diskriminering anser staten Japan vara oacceptabelt.

Utskott: OHCHR

Delegation: Hashemitiska Kungadömet Jordanien

Delegat: Beatrice Lilja

Idag förekommer förtryck mot religiösa minoriteter världen över. Att tvingas leva utan rätt att utöva sin tro eller sin icke-tro är ett brott mot de mänskliga rättigheterna, och måste därför motarbetas. Det hashemitiska kungadömet Jordanien är djupt kritiska mot handlingar som främjar förtryck eller förföljelse av minoriteter, även av den enskilda individen. Jordanien förespråkar kulturell pluralism och vill aktivt förhindra extremism, då vi anser det endast leder till sekteristiskt och etnicitetsrelaterat våld.

Trots vårt egna engagemang inom de mänskliga rättigheterna om minoriteter och religionsutövning, anser Jordanien att det är optionellt för varje enskild stat hur de vill hantera ärendet. Vi menar att internationell inblandning kan ha negativ inverkan och man därför bör respektera statliga angelägenheter.

Kungadömet Jordanien verkar aktivt inom frågan, vi strävar efter att ha fullkomligt tillintetgjort fenomenet. Vi vill inkludera kulturella och sociala minoriteter på lång sikt. Jordanien är även aktivt verksamma i frågan om ömsesidig respekt mellan religioner och folk.

Vi har stort förtroende för de unga i vår nation. Vi anser att de utgör en betydande roll i att forma landets och regionens framtid, oavsett deras etniska bakgrund.

Det hashemitiska kungadömet Jordanien har en historisk bakgrund i att vara ett mångkulturellt rike och vill skapa framtidens Jordanien med samma utsikt. Vi är därför delaktiga i en global handlingsplan med målet om att skydda minoriteter och upprätthålla religiös och etnisk mångfald i Mellanöstern. Det hashemitiska kungadömet Jordanien strävar efter global religiös mångfald och att alla ska kunna leva i en värld av fred, sida vid sida, oavsett tro eller etnicitet.

Delegation: Kanada

Delegatens namn: Erik Persson

Utskott: OHCHR

Position paper angående Förföljelse av religiösa minoriteter

Federationen Kanada är djupt oroad över hur situationen ser ut för specifika minoriteter i delar av världen. Kanada vill betona sin tolerans och sitt stöd för religiös och kulturell mångfald. Kanada ställer sig bakom individens rätt till att bland annat byta religion eller trosuppfattning, samt möjligheten till att enskilt eller gemensamt kunna utöva sin tro.

Federationen Kanada stödjer de byråkratier och resolutioner som arbetar mot förföljelse och diskriminering av religiösa minoriteter och fördömer därmed de länder och individer som inkräktar på och förtrycker dessa rättigheter eftersom att de hotar den lokala men även den globala sammanhållningen.

Delegationen Kanada anser att det är viktigt att de religiösa minoriteterna över världen får sin röst hörd och uppmanar därför dialog samt förståelse för varandra och benämner att Kanada själv är ett land med många religiösa minoriteter som lever sida vid sida i fred, och vill därmed föregå som ett gott exempel för de länder där det idag råder konflikter angående förföljelse av religiösa minoriteter samt dessa minoriteters relation till samhället.

Federationen Kanada förväntar sig och ser fram emot en rättvis lösning

Delegation: Malaysia

Delegat: Viggo Persson

Utskott: OHCHR (Religiösa minoriteter)

Malaysia anser att religionsfrihet är en viktig fråga då det är med i våran konstitution. I konstitutionen står det även att andra religioner utöver Islam har en rätt att utöva och leva i Malaysia. Vi anser även att förföljelse och förtryck av religiösa minoriteter är hemskt och bör förbjudas.

Rohingyafolket anses i dagens läge som den mest förföljda gruppen i världen. Burma har inte accepterat Rohingyafolket som en religiös minoritet. Sedan Burmas självständighet 1948 så har Rohingyafolket blivit fråntagna sin rätt till medborgarskap och rätt till arbete i Burma.

Malaysia har i dagens läge tagit emot över 40,000 rohyngier, detta gör att Malaysia blir en av de största mottagarna av rohyngiska flyktingar. I nuläget har Malaysia tagit emot över 150,000 varav 3000 av dom är syriska flyktingar.

Så Malaysia anser att om ett land vill vara medlem i FN så skall ett krav i deras konstitution att de ska ha religiös frihet och religiöst utövande, enligt artikel 18. Malaysia tycker även att ett krav att få medlemskap i FN är att ha religionsfrihet som en punkt i sitt lands konstitution.

Mexiko

Mexiko är ett sekulärt land och har tillåtit religionsfrihet sedan i början av 1900-talet.

Vår kultur har drastiskt förändrats under sen 1800-tal och tidigt 1900-tal. När spanjorerna kom till Mexiko så införde de den Romersk katolicismen vilket blev Mexikos huvudreligion. Tack vare 1917 lagstiftning om att Mexiko ska ha religionsfrihet så har Mexiko inte Officiell religion. Mexico har gjort betydande framsteg när det gäller att värna om respekten för mänskliga rättigheter. Vi vill stärka respekten för mänskliga rättigheter.

Regeringen ger igen stöd finansiellt till Katolicismen även fast det är Mexikos största religion dessutom predikas inte religioner i utbildningen.

Vi i Mexiko förenta stater tycker att man ska respektera alla religiösa trosuppfattningar det ska dock vara en gräns om hur fundamental den religiösa trosuppfattningar får vara.

Mexikos förenta stater stödjer stater som värnar om en objektiv religion undervisnings som är inom vetenskapens ramar. Mexico tycker att det är viktigt att förstå olika trosuppfattningar och förstår olikheterna i varandras trosuppfattningar dessutom är det viktigt att förstå historien bakom religionerna. Det är viktigt att förstår varför religiösa konflikter uppstår och förstår hur man kan lösa konflikterna.

Stora delar av Mexikos befolkning har en religiös trosuppfattning men alla behandlas lika. Den största religionsuppfattning är den katolicismen och 83% av Mexikos befolkning är katoliker, 10% av Mexikos befolkning har en annan kristen trosuppfattning och 0,2% av befolkningen tror på andra religioner. 0.06% av befolkningen tror på forna folkreligioner.

Delegation: Förbundsrepubliken Nigeria

Delegat: Wilde Wiik

Förbundsrepubliken Nigeria är väl medveten om att förföljelse av religiösa minoriteter måste belysas och motverkas. Den officiella hållningen i Nigeria är religionsfrihet men i realiteten är vi ett land plågat av förföljelse av religiösa minoriteter. Oroligheterna i vårt land bygger på terroristgruppen Boko Haram och detta kräver bekämpning. Vi inser att detta är ett globalt problem som finns världen över och vill se en gemensam lösning på terrorismen för att religionsfrihet ska råda. Vi vill därför understryka vikten av terrorismbekämpning och ber omvärlden om stöd så att detta kan bli möjligt.

Delegation: Polen

Delegat: Emilia Johnsson

Delegationen Polen konstaterar att religionsfrihet är viktigt och ser att ingen människa skall bli förföljd på grund av sin religion. Med djup medvetenhet om att många religiösa grupper förföljs idag, vill Polen se en förändring. Med önskan om att alla stater bör ta sitt ansvar för att motverka dessa förföljelser och vara välkomnande gentemot alla religioner.

Vi beklagar Indien, vars myndigheter har tvingat ett tiotal kristna samfund att stänga ner sina kyrkor till fördel för hindu-extremisterna och deras verksamhet. Polen betonar vikten av att alla kristna rörelser ska kunna utöva sin religion och ha tillgång till en kyrka. Dessutom vill vi uppmärksamma två kristna grupper, Kopter och Yazidier, som under många år har blivit förföljda. Vidare, för att minska förföljelserna kan staterna till exempel införa lagar som framförallt gynnar de utsatta grupperna. Delegationen Polen är villiga att samarbeta med stater som vill motverka förföljelserna av de religiösa minoriteterna, för att skydda religionsfriheten.

Position paper: religiösa minoriteter, Portugal

Utskott: OHCHR

Land: Portugal

Delegat: Holger Barsne

Förföljelsen av religiösa minoriteter i nuvarande läget är ett allvarligt problem som drabbar människor i världen anser Portugal. Ett exempel på de grupper som utsätts för våldet är kristna i de områden ISIS är verksamma, vilket leder till religiösa grupper tar flykt. Portugal fördömer starkt alla olika sorters terroristgrupper och sekter som kan skada religiösa minoriteter. Delegationen Portugal uttrycker uppskattning för NATO och andra terroristbekämpande organisationer. Republiken Portugal respekterar religiös frihet i lagstiftningen och i praktiken samt menar att alla människor är lika värda, oavsett hudfärg, kön, språk, religion, politisk uppfattning eller nationellt ursprung. Nationen anser att majoriteten av diskriminering mot olika folkgrupper sker på grund av kunskapsbrist inom ämnet under uppväxten, därför uppmanar Portugal samtliga länder att överse nationella läroplaner och addera ytterligare fokus på antidiskriminerande inlärning.

Utskott: OHCHR

Delegat: Johannes Lindbom

Land: Rwanda

Republiken Rwanda ser på frågan om mänskliga rättigheter med stor respekt. Likaså har

landet ett stort fokus på att religionsfrihet och lägger stor vikt vid att förhindra förföljelse av

religiösa minoriteter. Dessa frågor är väldigt viktiga för oss, inte minst med tanke på det

folkmord som ägde rum 1994 i vårt land. Vår historia har lärt oss att individer och

folkgrupper kan komma till stor skada om mänskliga rättigheter och religionsfrihet inte tas på

fullaste allvar.

Republiken Rwanda är ett land som är sammansatt av många olika folkgrupper och

traditionella stammar vilket historiskt har lett till flertalet konflikter. Detta kulminerade i det

folkmord som skedde 1994, där uppskattningsvis 800 000 människor, framförallt av

folkgruppen tutsier, dödades av det kristdemokratiska regeringspartiet MRND och hutuer

baserade milisgrupper. Efter dessa händelser strävar Rwanda efter att ena olika folkgrupper

och alla har idag rätten till att bli rwandier. Med denna historia är det därför extra viktigt för

oss att aspekter såsom kön, etnicitet och religion inte har någon påverkan på hur man blir

behandlad eller bemött i vårt land. Rwanda är en republik i ständig utveckling och

religionsfrihet börjar nu bli en självklarhet för oss. Alla ska ha möjligheten att ostört få utöva

sin religion oavsett hur många man är eller vad man tror på. Därför är förföljelse av religiösa

minoriteter i synnerhet oacceptabelt.

Att få varje individ att känna sig tillhörig och likvärdig tror vi är en bra grund för att stoppa de

förfärliga förföljelser som vårt lands historia tyvärr vittnar om. I dagens Rwanda är vi stolta

över att religionsfrihet är lagstadgat och att det också respekteras. Ett land med ett folk där

alla kan känna tillhörighet och trygghet, oavsett vem man är eller vad man tror på, anser vi

vara ett land som har bra förutsättningar att utvecklas till det bättre.

Position paper Ryssland 

Utskott OHCHR. Fråga: Religiösa minoriteter. Delegat: Måns Dunfjäll. 

Den Ryska Federationen ser mycket allvarligt på den rådande förföljelsen av religiösa 

minoriteter runt om i världen. Brott som har begåtts från b.la. Israels sida mot 

palestinierna, och brott som fortfarande begås av Myanmar mot Rohingyafolket kan inte 

förbli ignorerade. Den ryska federationen stöttar därmed en utveckling inom arbetet för 

en förbättrad global behandling av religiösa minoriteter. 

 

Vidare så vill den Ryska Federationen påminna om och understryka vikten av artiklarna 

2, 16 och 18 i FNs konvention för mänskliga rättigheter samt betona värdet av att dessa 

följs. 

 

Rättigheterna är en förutsättning för en global situation där fred och frihet blomstrar och 

där varje individs rättigheter förblir intakta. Federationen Ryssland arbetar därmed aktivt 

för att främja och uppehålla dessa rättigheter. Den ryska federationen vill även påvisa 

att stater som följer och omfamnar dessa religiösa rättigheter har en större grund på 

den internationella arenan. 

 

Under de senaste åren har världen bevittnat ett ökat våld mot ett antal olika religiösa 

minoriteter. Inte minst det utbredda våldet mot den kristna befolkningen i mellanöstern 

från grupper som Daesh, Al shabaab, Boko haram och liknande. 

 

För en fri värld där de religiösa minoriteternas rättigheter respekteras och där alla kan 

leva i fred måste de Förenta Nationerna lokalisera och eliminera roten till problemet. 

Därför accentuerar delegationen att Förenta Nationerna måste utföra direkta ingrepp i 

drabbade områden, samt utveckla det rådande civilsamhället för att förebygga framtida 

kränkningar.  

Saudiarabien

Monarkin Saudiarabien är ett land som inte utmärker religionsfrihet eftersom samtliga inom det heliga landet tillhör och bekänner den muslimska tron som den allsmäktiga tron och följer därför sharialagen. I staten Saudiarabien existerar det inte några religiösa minoriteter och anser därför inte att religionsfrihet är nödvändigt i detta sammanhang, därför uppfattar Saudiarabien inte den rådande situationen angående religionsfrihet som allvarlig. Den obefintliga religionsfriheten beror på avsaknaden av kyrkor och saudiska medborgare som inte praktiserar den muslimska allsmäktiga tron. Såklart är det i högsta grad tillåtet att praktisera/utöva sin religion i privata hem och inom den egna familjens ram.

Delegationen Saudiarabien yrkar samtliga länder som säger sig tillhöra den sanna muslimska tron till förbättrade och utökade samarbeten med Saudiarabien där överenskommelser rörande diverse världsliga konflikter och problem är något som Saudiarabien är oerhört angelägna om.

Delegation: Senegal

Utskott: OHCHR

Delegat: Delina Ande Johannes

Delegationen från Senegal vill uppmärksamma att än i världen sker förföljelse av religiösa

minoriteter. Delegationen anser att detta är ett stort problem som behövs betonas som mycket 

angeläget och redan nu behöver en lösning finnas. Därför är det viktigt att vi ser de mänskliga 

rättigheterna som FN formulerat, som både innefattar att byta religion och trosuppfattning.

Du har även rätten att både enskilt och offentligt utöva ens religion. Republiken Sengeal

föreslår att man omfamnar mångfald genom främjande och genomförande av internationella

människorättsstandarder. 

Land: Republiken Serbien

Utskott: OHCHR

Delegat: Carl Knarrström

En religiös minoritet är en grupp religiösa som utgör en mindre, annan del, än den

dominerande religionen i en stat. Republiken Serbien har ej en statsreligion.

Republiken Serbien anser att alla registrerade religioner skall bemötas med samma respekt

samt bör behandlas likvärdigt. Republiken Serbiens konstitution skyddar religiösa minoriteter

genom att separera religiösa institutioner från staten, vilket annars skulle kunna leda till ett

förtryck på de religiösa minoriteterna från de/den dominerande/ade religionen.  

Serbien är av åsikten att andra länder bör tillfoga en liknande lag för att säkra religiösas

minoriteters tro och därmed minska trakasserier, diskriminering och förföljning av dessa

grupper.

Sudan

Vi i republiken Sudan är väldigt angelägna om att alla suveräna stater ska ha rätt till sin egen religion och vi i republiken Sudan hänvisar till vår konstitution från år 2005 och FNs deklaration av mänskliga rättigheter för att stödja detta. Men det är viktigt att poängtera att detta inte ska gå ut över självstyrande staters rätt att hantera sina egna angelägenheter inom det egna landet när det gäller exempelvis religiösa minoriteter, då det är viktigt att nationerna runt om i världen har sin egen vilja och inte att det är kolonisatörerna från väst styr allt.

Delegation: Sydkorea

Namn: Tim Nilsson

Utskott: OHCHR

I den moderna demokratin Sydkorea finns idag över 500 olika religiösa organisationer som

verkar sida vid sida. Detta är möjligt då delegationen ser religionsfrihet som en fundamental

rättighet och därav finns den inskriven i Sydkoreas författning.

Republiken Sydkorea anser att alla medborgare har rätt att tillhöra och utöva den religion de

vill. Sydkorea har ratificerat de mänskliga rättigheterna och barnkonvention och därmed även

införlivat artiklarna 27 och 30 som utefter konventionerna beskriver minoriteters rättigheter i

lagen.

 

Delegationen från sydkorea hävdar att religionen är en privatsak som staten inte ska lägga sig

i så länge som den inte påverkar nationen negativt. Skolor tillhörande den offentliga sektorn

ska inte få lov att vara påverkade av religionen. Det existerar dock ett undantag vilket innebär

att staten kan gå in med bidrag för att restaurera och rädda religiösa byggnader och dylikt om

man anser att det finns risk för att religionen inte ska kunna fortleva.

 

Sydkorea är en nation som under stora delar av sin historia levt under förtryck och

diskrimination utförd av andra nationaliteter. Därför kan delegationen lättare se allvaret av

diskriminering av religiösa minoriteter och bedömer därav att detta snarast måste upphöra.

 

Republiken sydkorea finner det högst olämpligt att staten eller en majoritet ska ha möjlighet

att beluta om en religiös minoritets framtid. Därmed anser delegationen att konventionerna

måste stärkas. Det finns även starka skäl att använda sig av sanktioner mot de stater som

bidrar till etnisk rensning och religiöst förtryck.

Land: Republiken Sydsudan

Delegat: Agnes Teorell

Republiken Sydsudan respekterar och upprätthåller religionsfriheten. Sydsudans övergångskonstitution förespråkar separation av religion och stat, förbjuder religiös diskriminering och ger religiösa grupper frihet att tillbe. Den förbjuder även diskriminering på religiös grund och ger religiösa grupper frihet att utöva sin religion, äga egendom, organisera sig, bedriva undervisning, och ta emot finansiella bidrag samt ge ut publikationer i religiösa frågor. Republiken Sydsudan har ingen statsreligion och enligt författningen erkänner man alla religioner samtidigt som man slår fast att stat och religion ska hållas åtskilda. Republiken Sydsudan ser positivt på att på lång sikt kunna motverka förföljelse av minoriteter genom stärkt lagstiftning inom alla nationer och genom internationella konventioner.

SYRIEN - FÖRFÖLJELSE AV RELIGIÖSAMINORITETER

Den Syriska arabrepublikens delegation anser att förföljelse av religiösa minoriteter

aldrig kan motiveras, Den ärade arabrepubliken Syriens konstitution lyder följande,

”religionsfriheten är garanterad – staten respekterar alla religioner och garanterar all

religionsutövning...”. Syriens konstitution stödjer klart och tydligt religionsfrihet.

Syriens delegation beklagar de religiösa förföljelserna som pågår i Syrien

på grund av IS. De Syriska styrkorna har varit framgångsrika i att stoppa och trycka

tillbaka IS. För att fortsätta denna framgång behöver Syrien stöd, ekonomiskt såväl

som politiskt. Med djup sorg iakttar vi hur Rohingyafolket är förföljda i Myanmar. Denna

tragedi får inte tillåtas att pågå.

Delegation: Republiken Turkiet

Utskott: OHCHR

Delegat: Oskar Appelgren

Republiken Turkiet är mycket angelägna över hur ett flertal religiösa minoriteter idag tvingas

leva. Republiken Turkiet djupt oroliga över de tragedier och levnadsstandard grupper utsätts

för. Efter att ha beaktat situation länge ser världen hur en stor mängd befolkning saknar

både bostad samt ett välkomnande från omvärlden.

Delegation Turkiet hänvisar till ett samarbete parter mellan. Med förståelse för dessa

situationer anser Turkiet det vara mest angeläget att hitta kompromisser mellan minoriteter

och de stater som är mest i relevanta i frågan. Med stort medvetande krävs dessa

kompromisser för att åstadkomma frihet och för att upprätthålla de mänskliga rättigheter för

de religiösa minoriteterna.

Delegation: Förbundsrepubliken Tyskland

Delegat: Iris Seim

Delegationen Tyskland anser att förföljelse av religiösa minoriteter runt om i världen idag är

totalt oacceptabelt och något som måste förändras. Förtryck och diskriminering av religiösa

minoriteter har pågått alldeles för länge vilket förfärar delegationen Tyskland, EU och FN

som alla främjar de mänskliga rättigheterna. I den tyska konstitutionen benämns bland annat

religionsfrihet, yttrandefrihet och tryckfrihet vilket Tyskland främjar starkt.  

Stor vikt läggs av den tyska förbundsrepubliken på likhet för alla religiösa grupper och det är

oacceptabelt på alla nivåer av diskriminering mot religiösa minoriteter.  Därför uppmanar

delegationen Tyskland samtliga medlemsländer i FN att fortsätta samarbeta och upprätthålla

de bestämmelser om mänskliga rättigheter, särskilt Artikel 1, Artikel 2 och Artikel 18.

Förföljelse av religiösa minoriteter är ett globalt problem som ska lösas med hjälp av

internationellt samarbete. Förbundsrepubliken Tyskland anser att dessa tre punkter skall

prioriteras:

 Prioritering ett för FN är de människor som i nuläget är i nöd, bland annat Rohingya

folket i Burma, ska kunna få humanitär bistånd; materiellt bistånd och skydd.

 Prioritering två är att ge bistånd till de länder som tar emot människor på flykt från

bland annat förföljelse.

 Prioritering tre är att FN måste gå hårdare mot stater som inte följer de mänskliga

rättigheterna. Ställa högre krav på de stater som inte stoppar förföljelser.© Håkan Danielsson 2023