Specpol 1


Land: Armenien

Delegat: Filip Hellborg

 Republiken Armeniens främsta bekymmer är att säkra fred i Caucasus vilket inkluderar Georgien. En konflikt mellan Georgien och Ryssland bör undvikas via diplomatiska och fredliga förhandlingar. Delegationen längtar till en permanent fredlig lösning i samförståelse med de berörda länderna.

Angående Sydossetien och Abchazien stödjer Armenien lokalbefolkningens rätt till självbestämmande men kan inte erkänna dem som suveräna stater med hänvisning till Nagorno-Karabach. Ryssland har en plikt att skydda den lokala befolkningens rätt till självbestämmande och bör därför ha en fortsatt militär närvaro i området för att försäkra fred.

Förhindrandet av en upprepning av 2008 är första prioritet för Armenien i detta utskott.

Republiken Armenien önskar att samtliga delegationer i utskottet är lika måna om en fortsatt fred i området och ser fram emot att hitta en fredlig lösning.

Georgien – SPECPOL 1 - Australien

Under flera år har Ryssland systematiskt kränkt Georgiens territorium genom montering av taggtråd, checkpoints och stora skrämmande skyltar längs gränsen som splittrar oskyldiga Georgiska medborgare. Ryssland skapar genom detta en ny gräns mellan de två länderna, detta finner Australien djupt oroväckande.

FN:s säkerhetsråd röstade om ett resolutionsförslag som skulle förlängt uppdraget i den georgiska utbrytarrepubliken Abchazien, som förklarade sig självständigt efter det korta kriget mellan Ryssland och Georgien. 10 länder röstade för förslagen, 4 lade ner sin röst och endast Ryssland använde sin vetorätt och röstade emot förslaget. Australien är kritiska mot Rysslands sätt att agera och anser att det är ytterst olämpligt agerande av en europeisk stormakt.

Ryssland bör respektera Georgiens suveränitet och genast upphöra med deras aggressiva politik gentemot Georgien. Ryssland verkar en aggressiv maktpolitik runt om i Europa, fallet i Georgien är inget nytt fenomen, liknande fall är något som frekvent förekommer av Ryssland, t.ex. i Ukraina. Australien är ännu en gång djupt oroade över Rysslands aggressiva politik i Europa. Vi anser även att Abchazien och Södra Oestis tillhör Georgien, fram tills en fredlig uppgörelse har slutits. 

Delegation: Estland

Delegat: Isak Küchen

Utskott: SPECPOL 1

Estland ser mycket allvarligt på den nuvarande situationen där Georgien har fått sin

suveränitet och territoriella integritet kränkt. Rysslands ingripande på georgiskt territorium

strider mot internationell lag. Estland liknar Rysslands militära aggression mot Georgien med

nazitysklands invasion av Polen och Tjeckoslovakien. Likt större delen av det internationella

samfundet anser Estland att Georgiens territoriella integritet och gränsdragning måste

återställas. Här bör det internationella samfundet spela en viktig roll genom att sluta upp på

Georgiens sida på alla möjliga sätt. Estland anser att Georgiens sårbarhet för Ryssland och

landets egna vilja bör vara motiv nog för ett georgiskt medlemskap i NATO vilket förutom

att fortsatt förbättra läget i konflikten även skulle bli ett viktigt symboliskt ställningstagande

för Georgiens självberättigande och behov av stöd. Hänsynslösa militära angrepp är inte rätt

väg att gå i denna konflikt. Avspärrningarna av ockuperade territorier i Georgien har bildat

onaturliga och inhumana gränser som snarare än att faktiskt skilja faktiska stater åt endast

skiljer familjer och grannar åt och omöjliggör exempelvis sjukvård för georgier i ockuperat

territorium etc. Estland anser att Ryssland är den huvudsakliga förövaren i denna konflikt,

vars hänsynslösa agerande lett till att mycket oskyldigt blod gått till spillo. Georgiens

huvudsakliga konflikt är den med Ryssland och inte med osseterna i sig varför Ryssland inte

är ärliga förhandlare i en eventuell resolutionsprocess. Ryssland bör pressas internationellt till

att avsäga sig sina anspråk och internationella aktörer bör ta en ännu tydligare ställning på

Georgiens sida. Estland ser en fredlig lösning på konflikten som optimal och diplomati och

bistånd till ockuperade områden som en väg att nå dit. I slutändan vill Estland påpeka sin

solidaritet med Georgien som precis som Estland tvingats uthärda outhärdliga umbäranden på

grund av det Sovjetiska oket. 

Delegation: Frankrike

SPECPOL 1: Georgien Konflikten

Delegat: Christian Bülow

Vi Republiken Frankrike ser idag att Georgien är ett krigsdrabbat land, med en konflikt som hänger kvar efter det Rysk-Georgiska kriget mellan Georgien och deras grannland Ryssland. Än idag är det ett spänt läge mellan de båda länderna då inte alla av de sex punkterna på överenskommelserna har blivit uppfyllda sedan vapenvilan skrevs under av den dåvarande ryske presidenten Dmitry Medvedev och den dåvarande Georgiska president Saakashvili. Då den ryska militära närvaron i syd Ossetia och Abkhazia står i kontrast till den femte punkten, där det står att ryska trupper skulle återvända till den ursprungliga gränsen, som den var före konfliktens utbrott.   

Det viktigaste just nu är inte komma fram till vem som är den gode eller onde, utan att komma fram till en stabil och långvarig fred. För att uppnå detta måste båda parterna samlas och inleda fredssamtal.

Republiken Frankrike ser att lösningen till konflikten kommer att uppnås när de båda parterna inleder fredssamtal sinsemellan och att man från båda sidor uppfyller de sex punkterna man hade kommit överens om. Detta för att nå fram till en stabil och långvarig fred. 

Delegation: Georgien

Delegat: Wilma Ståhl

Utskott: SPECPOL 1

Republiken Georgien är medvetna om att kriget år 2008 ledde till att Georgien och Ryssland fick en spänd relation. Som alla andra medlemsstater är Georgien suveräna, vilket Georgien vill betona. Medlemsstater bör inte ge sig in i andra medlemsstaters angelägenheter. Republiken Georgien är djupt oroade över Rysslands ockuperande av Abchazien och Sydossetien. 2008 förmedlade den dåvarande ordföranden i Europeiska rådet ett sexpunktsavtal där de ryska trupperna skulle dra sig tillbaka till positionerna innan krigsutbrottet, något som aldrig skedde. 26 augusti 2008 erkände Ryssland Abchazien och Sydossetien som självständiga stater. Detta anser Georgien skedde med medvetenhet om att det då skulle bli någon form av konflikt inom Georgien. Ryssland använde även sitt veto i FN:s säkerhetsråd för att förhindra en förlängning av den FN-övervakningsmission som hade funnits i Abchazien sedan 1993. Republiken Georgien hävdar därför att Ryssland ockuperat vårt territorium. Republiken Georgien är väl medvetna om utbrytarstaterna samt deras önskan om självständighet dock anser Georgien att självständighet skulle kunna bidra till framtida problem.

Republiken Georgien bedömer även att Georgiens önskan efter Nato- och EU-medlemskap har varit tydlig men har förhindrats av länder runt omkring. Republiken Georgien anser att medlemskapen skulle vara till stor fördel för framtiden och gynna oss.

Georgien anser att konflikter borde lösas fredlig väg med strävan för framtida fredliga lösningar av andra konflikter. 

Utskott: SPECPOL 1 - Georgien

Delegation: Republiken Grekland

Delegat: Clara Karlsson

Situationen i Georgien anser vi i Republiken Grekland är ohållbar. Civilbefolkningen tvingas fly från sina hem och familjer. Konflikten har pågått under en lång period och det måste få en lösning. Republiken Grekland anser att gränserna mellan Georgien och Ryssland borde återgå till den ursprungliga indelningen. Sydossetien och Abchazien har varit och är en del av Georgien och Grekland menar att det ska fortsätta så. 

Ryssland måste sluta med att uppmuntra till separatistiska strömningar i gränsområdet mellan staterna och lägga sig i Georgiens inre angelägenheter enligt suveränitetsprincipen.

Delegation: Japan

Utskott: SPECPOL 1

Delegat: Jacky

Staten Japan är ett land som värnar om de mänskliga rättigheterna enligt FN:s stadgar §

1–21, därför vill Staten Japan upplysa om de interna och externa konflikter som sker i Georgien för att skydda de mänskliga rättigheterna samt skydda folket och freden.


Staten Japan främjar fredliga lösningar i konflikten mellan de inblandade parterna. Det har skett
oacceptabla demografiska förändringar som ett resultat av konflikten vilket staten Japan inte accepterar. Dessa förödande dåd kommer för evigt stå skrivet i sten och hemsöka den georgiska historien. Det skall därför användas diplomatiska medel för att detta inte ska upprepas staten Japan lägger därför sin vikt på att lösa de tvisterna inom landet. För att detta ska ske kräver staten Japan att den ryska federationen dra tillbaka sina militära styrkor från Georgien då det skapar en otrygg stämning hos det georgiska folket.

Position paper - Georgien
Utskott: Specpol 1
Delegation: Kanada
Delegat: Nils Bergqvist

Federationen Kanada vill rikta sin uppmärksamhet åt situationen som Georgien och Ryssland befinner sig i.
Läget som de bägge länderna står inför betecknas som allvarligt och om inget görs förmodas nya konfrontationer att bryta ut.

Som befintlig NATO medlem står Kanada inte bakom Ryssland utan tillsammans med NATO och deras syn på konflikten. Att Ryssland bildar mönster på detta sätt och försöker erövra områden som Krim, Georgien och utbrytarregionen Transnistrien i Moldavien är något federationen tar stort avstånd ifrån.

Nationen Kanada bedömer att våld inte löser något problem och hoppas därför på en fredlig dialog mellan motparterna för att inte få ett nytt krig Georgien och Ryssland emellan.

Tillsammans med de andra NATO medlemmarna hoppas Kanada att få ihop en gemensam resolution.                 

SPECPOL 1 Georgien Kazakstan

Republiken Kazakstan anser att konflikten i Georgien var en våldsam konflikt som hade kunnat undvika som handla om folket rätt till självständighet.

Det första problemet som Kazakstan ser är att Georgien misslyckades att informera omvärlden om den eskalerande situationen. Det är viktigt att länder informerar omvärlden om liknande situationer och inte försöker mörka det så att det inte världen kan hjälpa till att minimera skadan och ett möjligt hot eftersom den och liknade konflikter påverkar också grannländer och kan påverka stora delar av världen.

Lösningen till det enligt Kazakstan är att straffa länder ekonomiskt som skulle medvetet mörk och undvika att informera andra länder i framtiden och självklart inte straffa länder för gamla överträdelser som tex denna konflikt.

En annan fråga som uppstår är ifall Abchazien och Sydossetien ska får vara självständiga eller inte det är vad den största delen av konflikten handlar om denna frågan.

Vi anser att vi måste respektera folket som villa självständighet då det enda svar på denna frågan att vi måste erkänna Abchazien och Sydossetien som stater för oss är detta det enda självklara svaret.

Ett av målen vi måste ha är att säga till att vi behåller fred i detta område för vi måste tänka på människorna som bor vid dessa områden. Därför föreslår Kazakstan att FN håller sig informerad om allt som händer och har någon form av närvarande ifall det handlar om att skicka FN soldater eller inte är öppet för diskussion.

Policy paper: Folkrepubliken Kina

Utskott: Specpol 1

Delegat: Shawn Reddy

Fråga: Georgien konflikten

Ett lands suveränitet är deras största rättighet och utan den skulle en stat aldrig kunna styras utan påtryckningar från omvärlden. Folkrepubliken Kina anser att överträdelser mot suveränitetsprincipen har skett under konflikten mellan Ryska federationen och republiken Georgien, Folkrepubliken Kina fördömer detta brott mot suveräniteten.

Däremot skulle någon form av aktion mot den Ryska federationen leda till ännu ett brott mot suveränitetsprincipen vilket är lika illa som den första överträdelsen. Sammanfattningsvis så fördömer folkrepubliken Kina den inskränkningen som den Ryska federationen utförde mot republiken Georgien, men att en aktion mot den Ryska federationen bara skulle leda till ett ytterligare brott mot suveränitetsprincipen. 

Land: Nederländerna

Delegater: David Löfven

I augusti 2008 bröt en väpnad konflikt ut mellan Georgien och Ryssland angående de separatistiska regionerna av Abchazien och Sydossetien. Delegationen Nederländerna tycker Rysslands handlingar är felaktiga då ingen stat har rätt till att ingripa militärt i en annan stats territorium bara för att några av invånarna har ett pass utdelat från den ingripande staten. Ryssland har invaderat en suverän och angränsande stat vilket hotar den demokratiska regeringen vald av folket.

Nederländerna tycker inte den här konflikten ska lösas med våld, utan på ett diplomatiskt sätt. Vi stödjer även ytterligare reformer i Georgien rörande demokrati, rättsstatsprincipen och ekonomin då ett demokratiskt och välmående Georgien ökar sannolikheten till en återförening med de separatistiska regionerna. Nederländerna kommer rådge och hjälpa Georgien i den här reformprocessen.   

Delegation: Nya Zeeland

Utskott: SPECPOL 1 Georgien

Delegat: Hanna Nilsson

Nya Zeeland ser med stark oro på Georgienkonflikten och liknande konflikter. Under 2008 uppmanade Nya Zeelands premiärminister till eldupphör och ett återupptagande av förhandlingar för att avsluta konflikten. Detta anser Nya Zeeland är hur en konflikt bör lösas. Även så är det av stor vikt att det blir så lite civila dödsoffer som möjligt, vi måste uppmana alla deltagande parter att respektera den internationella humanitära rätten, och detta genom att föra förhandlingar. 

Delegationen Nya Zeeland är en del av The Commonwealth som under händelserna i Georgien 2008 uttalade sig på liknande sätt genom att uppmana till eldupphör för upptagande av förhandlingar och respekt för den georgiska territoriella integriteten, vilket Nya Zeeland stödjer helt.

Nya Zeeland ser gärna att fler delegationer försöker lösa konflikter genom förhandlingar för att få så lite civila offer som möjligt.

Delegation: Polen

Delegat: Sonya Salamis

Liberala republiken Polen beklagar konflikten i Georgien och anser att det inte är någons angelägenhet att skicka in soldater i en suverän stat. Med djup beklagan, fördömer vi starkt de ryska militärstyrkornas handlingar mot den oberoende staten Georgien. Därmed, bekräftar Polen sitt stöd för delegationen Georgien och respekterar deras territoriella integritet. Dessutom uttrycker Polen att anfallande, attackerande och angripande handlingar av delegationen Ryssland kommer att leda till allvarliga konsekvenser.

Vidare, på grund av delegationens ensidiga militära handling vill Polen använda alla tillgängliga medel för att se till att sådan aggression mot ett litet land i Europa inte tystas ned. Därtill, ser vi ett fortsatt samarbete tillsammans med forna stater som tidigare har stått under Sovjetunionens kontroll. Polen ser alltså ett vidare samarbete med Estland, Lettland och Litauen.

Position paper

Land: Ryska Federationen; utskott: SPECPOL 1; 

delegat: Asger Wienberg.

Sedan Georgien blev en självständig stat 1991 har detta land präglats av konflikter. I augusti 2008 inledde Georgien aggressiva aktioner mot två republiker inom sina egna gränser, Sydossetien och Abchazien, vilka länge strävat efter större självständighet. Under nattliga bombningar i Sydossetien utförda av Georgien orsakades dessutom skada på ryska fredstrupper. Ryska Federationen har sedermera efter inbjudan av de två republikernas regeringar bistått dem militärt och dessutom erkänt deras rättmätiga självständighet. För sina insatser till republikernas stöd fick Ryska Federationen utstå övervåld från Georgiens sida. Inte nog med detta påbörjade den georgiska ledningen ett folkmord på det ossetiska folket. Trots dessa omotiverade aktioner har Ryska Federationen därefter lyckats försvara republikerna från georgiska attacker.

Idag är Sydossetien och Abchazien i praktiken självständiga. Dock kräver den prekära situationen att Ryska Federationen även fortsättningsvis måste behålla sin militära närvaro i området, då hotet från Georgiens sida fortfarande är överhängande. Samtidigt uppmuntrar Ryska Federationen en lösning som innebär att Sydossetien och Abchazien ska erkännas som suveräna stater av övriga länder i FN. Endast genom detta kan de få tillräcklig möjlighet att utvecklas som självständiga stater. Utöver detta kräver Ryska Federationen att Georgien lämnar den del av Sydossetien som de fortfarande kontrollerar, för fortsatt fred i området och republikernas framtida säkerhet.

Land: Republiken Serbien
Utskott: SPECPOL 1
Delegat: Johannes Kjellström

Republiken Serbien anser att Kosovos olagliga självständighetsförklaring utgör ett farligt precedensfall för liknande konflikter över hela världen. Kosovos roll som inspiration för Sydossetien kan inte bortses ifrån. Konflikten i Kaukasus visar farorna med att lösa tvister med militära medel.

Att använda våld för att lösa dessa fall är inte en hållbar strategi vilket visades i Kosovo 1999. Republiken Serbien värnar om Georgiens suveränitet och anser att Sydossetien bryter mot dessa principer genom att förklara sig självständiga. Det är av yttersta vikt att Georgiens territoriella integritet respekteras av både andra stater men även de separatister som finns i landet.

Land: Spanien

Utskott: SPECPOL 1

Delegat: Melina Najafi

Konungariket Spanien anser att Georgien har gjort stora framsteg i att öppna landet för större samarbeten med EU. Efter avslutat krig med Ryssland har landet börjat få stabilitet i ekonomin. Georgien har även visat intresse för politiskt och ekonomiskt samarbete med EU, Spanien anser att det finns stor potential vid ekonomiskt samarbete med Georgien. Spanien som EU-land anser att Georgien kan vara en bra samarbetspart och handelspartner.

Georgien har haft militärt samarbete med NATO-länder, bland annat med att ha skickat trupper till Irak, Spanien som ett NATO-land ser Georgien som en bra samarbetspart även för framtida militära samarbeten.

Georgien har gjort stora framsteg angående utbyggnaden av infrastrukturen i landet och de har gjort stora framsteg i att följa mänskliga rättigheter vilket även sammanfaller med Spaniens och EU:s intressen.

Utskott: Georgien SPECPOL 1

Delegation: Tyskland

Delegat: Ibtisam Kado

Förbundsrepubliken Tyskland uppfattar situationen i Georgien som problematiskt och anser därmed att den bör vidtags genom en omfattande strategi. Tyskland betonar vikten av att följa internationell lag och fördömer därmed situationer som denna, där handlingen strider mot FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Den territoriella integriteten och suveränitetsprincipen skall i allra högsta grad respekteras. Tyskland kräver att all kamp måste upphöras omedelbart och anser att ryska truppers närvaro i Georgien inte är förnuftigt. Tyskland betonar sitt starka stöd för Georgiens territoriella integritet inom de internationellt erkända gränserna.

Tyskland betonar även sitt fasta åtagande för fred, stabilitet och konfliktlösning i Georgien. I syfte att arbeta mot en hållbar fredsbevarande utveckling för Georgien ska den huvudsakligen bestå av diplomatiska styrkor och stödåtgärder. Ett ingripande med militära medel ska undvikas med största möjliga mån.

Tyskland önskar ett effektivt samarbete tillsammans med FN:s resterade medlemsländer.

Policy paper

Utskott: Specpol 1

Delegation: Republiken Vitryssland

Delegat: Oskar Fänge

Den 20e april 2008 hävdar Republiken Georgien att Federationen Ryssland ska ha skjutit

ner ett obemannat spaningsplan ovanför Abchazien. Federationen Ryssland nekade detta

angrepp och svarade genom att militärt inta Georgien. Republiken Vitryssland anser att

Ryssland besvarade detta hot med rätt handlingar. Republiken Vitryssland har sedan flera år

tillbaka diplomatiska relationer med Federationen Ryssland och ser spänningarna i Georgien

som ett hot mot våra framtida relationer med Ryssland.

Republiken Vitryssland anser inte att utbrytarrepublikerna Sydossetien och Abchazien är

självständiga stater men att Federationen Ryssland har hanterat situationen i Republiken

Georgien lugnt, klokt och vackert. Självständighet för utbrytarrepublikerna Sydossetien och

Abchazien inte är en aktuell lösning i konflikten. Om Sydossetien och Abchazien får

suveränitet kommer det att leda till mer spänningar och oroligheter inom landområdet

Sydossetien, Abchazien och Republiken Georgien.

Republiken Vitryssland anser att utbrytarrepublikerna Sydossetien och Abchazien inte kan

få suveränitet utan att de blir autonoma områden med eget styre men inte självständiga

stater.

 

© Håkan Danielsson 2022