Position paper SPECPOL 2 rollspel 1

Länderna står i bokstavsordning under själva landsnamnet. Republiken Argentina står under A, inte under R. Amerikas Förenta Stater står under U (för USA).

Ordförande: Annie Nilsson

SAKNAS: Egypten, Kuba, Serbien, Sudan, Vitryssland.

Utskott: SPECPOL 2

Land: Republiken Azerbajdzjan

Delegat: Elin Almare 

Vi, republiken Azerbajdzjan, anser att det är mycket viktigt att Säkerhetsrådet konsekvent ska hålla sitt fokus på att skydda den civila befolkningen. Vi skulle vilja stödja mer systematiska och frekventa diskussioner om ämnet under genomgångar och samråd, samt vid formella möten. Särskild hänsyn måste tas till för skydd av civila i väpnade konflikter. Det är viktigt att Säkerhetsrådet behåller sitt fokus på skydd av civila. Vi, republiken Azerbajdzjan, kommer att fortsätta att stödja systematiska diskussioner om ämnet. 

Vi, republiken Azerbajdzjan, anser att varje enskild stat har ansvaret för att skydda sin befolkning från folkmord, krigsförbrytelser, etnisk rensning och brott mot mänskligheten, vilket vi, republiken Azerbajdzjan, bekräftade i världstoppmötet 2005.

Vi, republiken Azerbajdzjan, anser att det är viktigt att alla parter i väpnade konflikter strikt ska följa sina skyldigheter enligt humanitär rätt och mänskliga rättigheter. Vi understryker att vi har stort intresse i att uppnå hållbar fred och utveckling. Parter i väpnade konflikter bör vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa snabb och obehindrad hjälp, för att alla som är i behov av skydd ska få tillgång till det. Alla åtgärder i detta syfte måste alltid ske i enlighet med Förenta Nationerna, internationell rätt och grundläggande humanitära principer. 

Utskott: SPECPOL 2

Delegation: Folkrepubliken Bangladesh

Delegat: Tove Nilsson

Republiken Bangladesh värnar om respekten för människors lika värde och anser att FN ska ha full möjlighet och rätt att ingripa i en konflikt inom ett lands gränser om denna grundläggande princip kränks. Bangladesh anser att ”Skyldighet att skydda” är ett kraftfullt instrument för att förhindra humanitära tragedier.  Som en framväxande normativ nation undertecknar republiken Bangladesh konceptet ”Skyldighet att skydda” och hoppas att detta koncept ska drivas av objektivitet och icke-selektivitet. Vi stödjer avsikten att principen ”Skyldighet att skydda” ska begränsas till de fyra typer av internationella brott som tas upp i kommissionen från 2005: folkmord, krigsförbrytelser, etnisk rensning och brott mot mänskligheten. 

Som ett land som uppnådde självständighet genom folkmord instämmer Bangladesh fullkomligt med att skyldigheten att skydda den sårbara befolkningen i en stat ska vara av främsta prioritet. Bangladesh föreslår att principen ”Skyldighet att skydda” ska innefatta en noggrannare bevakning och analys av rötterna till situationer som leder till att en stat inte anses kunna skydda sin egen befolkning. Bangladesh vill förtydliga att vi anser att de främsta verktygen till konceptet ”Skyldighet att skydda” ska vara övertalning och stöd, inte militärt ingripande eller annan form av tvång. Enbart om detta förebyggande arbete misslyckas bör ekonomiska, politiska, diplomatiska eller – som sista utväg – militära åtgärder vidtas. Republiken Bangladesh instämmer att det är mycket viktigt att preventiva åtgärder vidtas med hänsyn till varningstecken och att FN då agerar omgående utan förutfattade meningar. Detta agerande ska ske professionellt och inte motiveras av egennyttiga intressen. I den slutgiltiga analysen får inget rum för misstag förekomma. 

Utskott: SPECPOL 2 

Land: Federala republiken Brasilien 

Delegat: Jesper Salomonson

Den Federala republiken Brasilien fastslår att erkännandet av begreppet ”Skyldighet att skydda” (R2P) var ett mycket betydelsefullt steg mot att skydda civilbefolkningar från övergrepp. Brasilien stödjer denna princip men vill parallellt betona att mycket har sagts om ”Skyldighet att skydda”, men väldigt lite om ”Skyldighet och samtidigt skydda” (RWP).

Den Federala republiken Brasilien strävar efter att principerna R2P och RWP (Responsibility while protecting) ska utvecklas tillsammans. Det är med stor sorg Brasilien konstaterar att viktiga aspekter i principen RWP inte fick plats i R2P. Brasilien och RWP framhåller vikten av förebyggande åtgärder – där hela det internationella samfundet måste anstränga sig för att uttömma alla fredliga medel som står i dess makt – som det fundamentala för att undvika våldsamma konflikter. Såväl regionala som lokala organisationer har en stor roll i att skapa förståelse och förstärka ekonomiska och sociala relationer inom och mellan länder. Med detta sagt sätter Brasilien sin fulla tro till devisen: Man startar inte krig mot sina vänner.

Den Federala republiken Brasilien ser stora fördelar med RWP då varje vapeningripande – om inte förebyggande åtgärder och diplomati har gett resultat – ska vara utförligt analyserad i aspekterna insatsens storlek i förhållande till situation och varaktighet, insatsens avsikt och påföljdernas konsekvenser samt att det ska finnas möjlighet att följa hur resonemanget gått för att mobilisera en insats. Med beaktande av att dessa bedömningar ligger till grund för en insats eller ej är det av största vikt att de görs på ett klokt, rättvist och professionellt sätt – utan politisk inblandning eller dubbelmoral. Detta medför en kraftig reducering av det politiska maktspelet och sätter istället civilbefolkningens säkerhet i fokus.

Den Federala republiken Brasilien är fast beslutsamma om att all våldsanvändning för att skydda civilbefolkning från övergrepp ska ske genom FN-mandat (enligt kapitel VII i FN-stadgan eller resolution 377 A). Brasilien ser stora fördelar med en reformering av säkerhetsrådets sammansättning samt ett godkännande av RWP för att säkerhetsrådet ska spegla dagens politiska världskarta samt bli mer effektivt och beslutskraftigt. 

Den Federala republiken Brasilien avslutar med att fastslå följande: RWP har inte till syfte att stödja regimskiften – det är civilbefolkningens säkerhet som prioriteras i denna princip.

Utskott: Skyldighet att skydda 

Delegation: Colombia

Delegat: Mariam Hassan

Republiken Colombia vill uttrycka våra åsikter angående principen ”skyldighet att skydda”. Vi är djupt medvetna om hemskheterna som sker runt omkring i världen, och som består utan ett ingripande. Colombia skulle gärna vilja ingripa på följande sätt för att underlätta olika staters situation.

      Med förväntan på att vi ska tänka inom ramen för förebyggande, så måste vi understryka skyldighet att skydda av FN och regionala organisationer för att upprätthålla ansträngningar och främja fredliga processer som bidrar till ett väsentligt mål. Colombia uttrycker vårt förtroende inför dessa internationella organisationer för att sträva efter vårt gemensamma mål.

     Colombia tycker att FN samfundet ska lättare kunna ta beslut som gynnar den civila befolkningen i en kritisk situation. Vi vill sträva efter att förstärka principen skyldigheten att skydda, för att lindra dagens men även framtidens konflikter. Suveränitetsprincipen bör man se bort från om man ingriper som ett samfund. 

     Efter att ha beaktat Syrien konflikten, så anser Colombia att det är viktigt att förstärka FN rätt till ingripande. Veto rätten bör inte stå i vägen för den civila befolkningens säkerhet. Därför är det viktigt att vi förstärker principen skyldighet att skydda och har den som vägledning vid kritiska situationer. 

    Vi har sett under Syrien konflikten, att när FN ingrep blev det lättare att stödja den civila befolkningen och kontrollera den kritiska situationen. Colombia vill betona att principen skyldighet att skydda måste lyftas upp och förstärkas för att lösa konflikter i all hast som situationen kräver och göra det på ett smidigt vis.

Utskott: SPECPOL 2

Delegation: Frankrike

Delegat: Samuel Sundvall

Republiken Frankrike önskar få till stånd att varje människa ska kunna känna sig säker från förtryck och övergrepp. Dessa grundläggande rättigheter ska var stat tillhandahålla åt sina medborgare. Dock när en stat misslyckas med detta eller tar en aktiv roll som förövare anser republiken Frankrike att FN, internationella organisationer och fria stater ska kunna intervenera för att säkra dessa människor ifrån människovidriga handlingar av alla dess slag. Dessa är främst folkmord, krigsförbrytelser, etnisk rensning och brott mot mänskligheten dock kan dessa indelningar vara snäva därav anser republiken Frankrike att man bör utveckla detta spektrum genom att släppa på reglerna för intervention. 

Skyldigheten att skydda anser därmed republiken Frankrike vara en fundamental rättighet som måste tillhandahållas till alla människor. Det är svårt att skräddarsy en fungerande modell för hur man skall gå till väga på bästa sätt och en generell modell för hur man skall agera går således ej att ta fram. Republiken Frankrike trycker därför på att gör upp planer för agerande ad hoc.

Republiken Frankrike anser därigenom att det är de fria demokratiernas och de internationella samfundens plikt att se till var människas trygghet. Despotismens gissel skall inte behöva falla på en människa utan att hörsammas av väktarna av frihet, jämlikhet och broderskap. Vi ser till att alla länder gemensamt arbetar för en säkrare värld där det är en skyldighet att skydda varandra.

Utskott: SPECPOL 2

Delegation: Indonesien

Delegat: Elin Bengtsson 

Indonesien har en rad av erfarenheter av bland annat gerillarörelser. Detta är en av faktorerna till att Indonesien vill förbättra skyldighet att skydda och därav kunna sätta stop för folkmord, krigsförbrytelser, etnisk rensning och brott mot mänskligheten.

Republiken Indonesien anser att suveränitetsprincipen är en bra och stabil grund för framgång. Då staten ska utöva sina förpliktelser i själva suveränitetsbegreppet. Om staten ändå inte kan få bukt på problemet ska FN och det Internationella samfundet hjälpa staten och finnas där som en resurs och stöd både före och efter möjlig ingripande. 

Indonesien anser även att man kan komma att strida mot FNs bestämmelser om att skydda befolkningen, hålla fred med fredliga medel och vara opartisk. Om regionala organisationer sätts in för tidigt i en stat. Indonesien vill därav inte att regionala organisationer ska kontaktas förens det är nödvändigt och de sista vi kan göra för att skydda befolkningen inom staten. Indonesien vill inte heller att fler oskyldiga civila människor ska komma till skada då skyldighet att skydda har bytt riktning från att främst skydda staten till att skydda befolkningen. När Indonesien då sätter in regionala organisationer i ett land utsätts dessa människor för en stor risk vilket Indonesien vill undvika.

Delegationen Indonesien vill därför lösa problemet med skyldighet att skydda genom att inte blanda in för många stater och organisationer för tidigt i statens problem. Indonesien vill istället lägga mycket ansvar på staten via resurser så som ekonomiskt stöd. Indonesien anser att det är viktigt att staterna först försöker lösa problemet och yttre hjälp sedan kan tillkomma när staten inte når upp till sin kapacitet. Delegationen vill dock poängtera att stöd från FN alltid ska finnas till hands i denna sakfråga.

Utskott: SPECPOL2

Land: Iran

Delegat: Joakim Berntsen

Den iranska delegationen ser med oro på de Förenta Nationernas oförmåga att motverka folkmord. Iran anser att ”Skyldigheten att Skydda” kan missbrukas och manipuleras av starka staters intressen. Iran anser inte att det finns brist på idéer och koncept inom Förenta Nationerna gällande hur ett ingripande skall genomföras. Det är snarare de agerande ländernas egenintressen och vissa länders ovilja att agera som resulterar i de misslyckanden som synes i facit som vi fått av historien. Dessutom anser Iran att FN som oberoende organisation inte skall ta ställning i konflikter. Detta krav på oberoende har i förlängningen lett till de passiva insatser som hittills ägt rum. Den iranska republiken ser oroligt på icke regionala organisationers insatser eftersom dessa likt vissa starka länder kan ha egenintressen i konflikters utveckling. Därför anser Iran att det är varje enskild suverän stats uppdrag att garantera sina medborgares säkerhet.

 För att säkerställa att de enskilda staterna lyckas med sitt uppdrag att skydda sina medborgare bör de Förenta Nationerna bistå de suveräna staterna med ekonomiska medel snarare än att skicka in militär trupp. 

Utskott: SPECPOL 2

Delegation: Israel

Delegat: Karl Hellborg

Folket av Israel är medvetna om den ondska som kan utföras när goda män och kvinnor står tysta. Israel är en nation som rest sig ur askan från förintelsen likt en Fenix Fågel, vi bär minnen från dess skräck.

 Folkmord är rasismens mest extrema uttryck. Människor av fel börd avhumaniseras för att utplånas. Efter förintelsen sades det ”aldrig mer”; aldrig mer skulle folkmordets ofattbara grymhet upprepas. Trots detta återkommer illdåden. I Rwanda, i Kambodja, på Balkan, i Sudan, och så vidare. Det mål som var högst ställt uppnåddes aldrig, det internationella samfundet lyckades inte ingripa.

 Därför välkomnar staten Israel möjligheten att delta i fortsatt diskussion angående skyldigheten att skydda.

En stat har ett moraliskt ansvar att förebygga utbredning av hat och fördomar. Samtidigt finns det många som misslyckas med detta. Regeringar uppmuntrar intolerans för att cyniskt distrahera medborgarna från de övergrepp och misslyckanden som begås av deras egna ledare. Det internationella samfundet kan inte se förbi denna stora fara. Historia visar på att avhumaniserande uttalanden leder till de mest omänskliga handlingar.

 Israel erkänner potentialen av ”Skyldighet att skydda”. Att skydda utsatta från de mest allvarligaste av övergrepp. Men Israel är också medveten om principens risker och utmaningar. Det måste säkerhetsställa att den inte blir ett vapen som är öppet för felanvändning och övergrepp.

 Skyldigheten att skydda kräver inga nya internationella mekanismer. Däremot måste vi inom ramen av FN omvandla vag retorik till beslutsam handling.

 När vi försöker tillämpa denna princip, låt oss aldrig glömma vårt grundläggande ansvar till våra medmänniskor. Som en kapten på ett fartyg i ett stormigt hav, måste vi navigera en stadig kurs framåt, röra oss förbi tomt prat med en styrning utan politisering.Utskott: SPECPOL 2

Delegation: Japan

Delegat: Ludvig Sporre

För Japan är principen om att varje land är suveränt någonting självklart. Varje land skall ha rätten till att fatta sina egna beslut utan att något annat land kan lägga sig i.

Andra ledstjärnor som också lyser starka för Japan är deklarationen om de mänskliga rättigheterna och FN:s "Pledge to Protect". Dessa går ut på att alla människor har rättigheter och att FN har rätt till en insats i ett land om landet kränker de mänskliga rättigheterna. Detta görs först och främst med fredliga medel så som diplomati, humanitär hjälp och, om situationen eskalerar, hårdare medel.

Japan anser att hur suveränt ett land än må vara så måste alltid befolknings bästa vara i fokus. Därför är Japan för insatser i situationer där människors mänskliga rättigheter kränks. Insatserna ska först främst vara fredliga i form av humanitär hjälp och diplomati. Om situationen sedan ser ut att bli värre före den blir bättre så ska FN ha rätten till hårdare metoder för att styra upp situationen. Japan vill även specificera och utvidga de deklarationer som idag finns gällande när FN får ingripa och vad som räknas som brott mot de mänskliga rättigheterna, samt reformera säkerhetsrådet. Idag finns det nämligen länder som hade kunnat bidra till ökad stabilitet och säkerhet i världen genom en permanent plats i säkerhetsrådet, men som inte har någon plats. Japan pratar om länder som Japan, Indien och Brasilien, som länge har varit delaktiga i FN och säkerhetsrådet, men ännu inte fått någon plats. Om dessa länder eller något av länderna fick en plats i säkerhetsrådet så hade det skapat en säkrare värld och en bredare förankring i världssamfundet.

Utskott: SPECPOL 2

Delegation: Jordanien

Delegater: Rosanna Tahé, Emilia Thor

Monarkin Jordanien är det landet i Mellanöstern som värnar mest om mänskliga rättigheter. Jordanien strävar mot en växande och stark ekonomi som skall bidra till ett ökat välstånd hos befolkningen. På grund av det vill Jordanien inte ta del av konflikter av olika slag då detta endast skulle få negativa konsekvenser. Jordaninens armé utvecklas ständigt och det medför en tryggare bas för landet. 

Jordanien anser att det är individen, staten och FN:s skyldighet att sträva efter en välmående befolkning. Alla tre är viktiga faktorer för att skydda befolkningen samt skapa ett stabilt styre och trygga levnadsvillkor. FN har en stor skyldighet att ingripa vid folkmord, krigsförbrytelser, etnisk rensning och brott mot mänsligheten genom att använda humanitära, diplomatiska och andra fredliga medel. För att minska konflikter och för att få folk mer medvetna om deras rättigheter behöver denna typ av information finnas tillgänglig för flera. För att Jordanien skall kunna skydda sin befolkning på bästa möjliga sätt så vore Jordanien tacksamma för ökat stöd från FN och få hjälp med att sprida information om mänskliga rättigheter. 

Jordanien anser att FN skall stödja, uppmuntra och hjälpa stater som har bristande kapacitet och inte kan leva upp till sitt ansvar.

Utskott: SPECPOL 2

Delegation: Nordkorea

Delegat: Miriam Olsson

Den Demokratiska Folkrepubliken Korea är kritiska till FN principen Skyldighet att skydda då vi anser att varje land har rätt sin suveränitet. Rätten till denna bör aldrig kränkas. Varje land har rättigheter och därmed skyldigheter som är DERAS EGET ansvar, därför bör ingen utomstående ingripa om det uppstår problem eller konflikter.  

Den Demokratiska Folkrepubliken Korea är fullt medvetna om att för att kunna hantera problem och eventuella konflikter själva måste länder ha möjligheter till att kunna göra det. Därför föreslår den Demokratiska Folkrepubliken Korea att länder ökar sin militära styrka, sin kontroll över civilbefolkningen samt granskar, hårt kontrollerar eller stoppar intag av internationella fakta eller nyheter som kan skada civilbefolkningen och deras tänkande. Styret i länder behöver stärkas, en stark makthavare inger trygghet samt har möjlighet till att skydda sin befolkning, ta vår utmärkte ledare Kim Jong-un som exempel. 

Utskott: SPECPOL2

Delegation: Nya Zeeland

Delegat: Felicia Nilsson

Delegationen Nya Zeeland vill betona vikten av att varje stat erbjuder sina invånare skydd mot folkmord, krigsförbrytelse, etnisk rensning och brott mot mänskligheten. Varje stat bör applicera lagar som utlovar mänskliga rättigheter, vilket Nya Zeeland anser kan stärka principen skyldighet att skydda dels i förebyggande syfte men likaså i fall där övergrepp redan begås. 

Nya Zeeland föreslår att FN och det internationella samfundet ska uppmuntra och hjälpa stater, övertygade om att en del stater kan erbjuda bättre skydd om så sker. Stater bör tillika uppmuntra individer att agera mot de som begår övergrepp. Förutsatt att staterna, det internationella samfundet och FN alla lägger styrka i att tillämpa lagar och principen skyldighet att skydda kan den internationella domstolen (ICC) sannolikt anses ha en starkare roll i världen.

Utskott: SPECPOL 2

Delegation: Islamiska republiken Pakistan

Delegat: Albin Normark

Islamiska republiken Pakistan anser att skyldighet att skydda är en viktig fråga som med de tragiska händelserna i forna Jugoslavien och Rwanda på 1990-talet i beaktning, bör diskuteras. Islamiska republiken Pakistan vill emellertid betona att detta är en fråga som måste behandlas med största möjliga varsamhet. Delegationen påminner även om att frågan kräver total transparens och enhällighet bland FN:s medlemsstater.

Med hänvisning till föregående paragraf är följande punkter extra viktiga för Islamiska republiken Pakistan:

Vår delegation ser inte annorlunda på sakfrågan än den breda majoriteten. I Ban Ki-moons rapport ”Att implementera skyldigheten att skydda” från januari 2009 fastslås det att principen skyldighet att skydda ska ”skydda befolkningar från folkmord, krigsförbrytelser, etnisk rensning och brott mot mänskligheten.” För vår republik är det angeläget att ingenting utanför dessa ramar övervägs.

Vår delegation anser vidare att det bör uppmärksammas att skyldigheten för att skydda civila i första hand och till största grad vilar på den enskilda staten där de bor. Den enskilda statens suveränitet bör i samtliga fall prägla internationella relationer. Skyldighet att skydda får inte bli ett svepskäl för att bryta principen om att inte blanda sig i enskilda staters angelägenheter eller att på något sätt kränka en stats suveränitet och territoriella integritet. 

Vår delegation anser även att principen skyldighet att skydda i samtliga fall måste prövas noggrant. Det får inte bli en norm att åberopa denna princip, utan snarare ett undantag ”om de fredliga medlen visar sig otillräckliga och om nationella myndigheter uppenbarligen misslyckas med att skydda sin befolkning från folkmord, krigsförbrytelser, etnisk rensning och brott mot mänskligheten”, i enlighet med vad som står i generalsekreterarens rapport.

Med bakgrund av ovanstående vill Islamska republiken Pakistan förtydliga sin ståndpunkt. Vår republik ställer sig försiktigt positiva till principen om skyldighet att skydda, men vill även understryka viktigen av vaksamhet innan den åberopas i reella situationer. I första hand bör även världssamfundet verka i förebyggande syfte för att undvika folkmord, krigsförbrytelser, etnisk rensning och brott mot mänskligheten. Här försäkrar Islamska republiken Pakistan sitt dedikerade deltagande. Slutligen vill Islamska republiken Pakistan uttrycka sitt förtroende för att FN och dess medlemsländer respekterar staters suveränitet, och endast handlar med hänvisning till principen om skyldighet att skydda om alla andra lösningar anses otillräckliga och detta är en absolut nödvändighet.

Utskott: SPECPOL 2

Delegation: Saudiarabien 

Delegat: Bädges Khalil

Saudiarabien fördömer starkt de folkmord och avskyvärda massakrer som sker runt om i världen. Kungariket Saudiarabien vill uppmärksamma att man ställer sig emot all våld som sker runt om i världen. 

Kungariket Saudiarabien vill att man bygger upp en stark ryggrad för en internationell domslut som ska kunna behandla konsekvenserna av våldsamheter och folkmord som sker runt om i världen. 

Kungariket Saudiarabien förlitar sig på att ansträngningar sker för att personerna/grupperna som är bidragande faktorer till att exempelvis folkmord blir straffade på rätt och starkt sätt. 

Det borde vara mindre särskiljande här i världen, men en sak är säker. Så länge säkerhetsrådet har veto rätten kvar, så kommer även särskiljheten bland olika länder och grupper finnas kvar.  

Kungariket Saudiarabien uppmanar befolkningar och länder runt omkring till ett liv utan våld och krig. Må den som är grunden till att ett helt folk skadas straffas, inshAllah (Om gud vill).

Utskott: SPECPOL 2

Delegation: Spanien

Delegat: Elis Allmark

Spanien stödjer helhjärtat konceptet skyldighet att skydda, eftersom den innebär staters och det internationella samfundets ansvar att skydda civilbefolkningen och att förebygga och lösa kriser. Kopplingen mellan fredsmedling och skyldigheten att skydda är uppenbar. En av fredsmedlingens viktigaste uppgifter är att förhindra att konflikter tillspetsas och blir våldsamma så att de leder till sådana brott som skyldigheten att skydda gäller.

Spanien ser det som en självklarhet att Världssamfundet, genom FN, har skyldighet att använda diplomatiska, humanitära och andra fredliga medel för att skydda befolkningar mot folkmord, krigsförbrytelser, etnisk rensning och brott mot mänskligheten. 

Spanien erkänner att skyldighet att skydda är det primära ansvaret för varje stat, och för att uppfylla detta ansvar är det viktigt att förebygga de risker och hantera de på ett lämpligt sätt genom politik baserad på en objektiv syn på orsakerna till potentiella konflikter.

Med strävan efter en värld utan folkmord, krigsförbrytelser m.m. så välkomnar Spanien möjligheten för fortsatt diskussion angående skyldighet att skydda. Ett slut på de övergrepp som faktiskt sker på befolkningen i vissa delar av världen måste uppnås, och Spanien hoppas på att det som sker här idag, i detta utskott, ska bidra till befolkningars säkerhet. Spanien är djupt stolta över den hjälp som bidragit och hjälpt i tidigare konflikter så som i Irak, Afghanistan där vi kämpat för befolkningens framtid, och Spanien lovar att fortsätta kämpa för de som utsätts för brott mot mänskligheten. Vidare anser Spanien att det som bör diskuteras idag är när konceptet skyldighet att skydda verkligen ska tas i bruk på ett sådant sätt att inte en konsekvens i form av en kränkning av suveränitetsprincipen uppstår.

 Med hänvisning till hemska händelser som skett tidigare i världen så som det armeniska folkmordet, folkmordet i Bosnien och brott mot mänskligheten i Kosovo så måste en lösning till denna sorts oacceptabla övergrepp hittas, och lösningen till detta kan vara ett fullt accepterande av konceptet skyldighet att skydda.

Utskott: SPECPOL 2

Land: Sydafrika

Delegat: Jonas Thunberg

Sydafrika anser att de mänskliga rättigheterna är en av de mest fundamentala krav för ett demokratiskt fungerande samhälle, och en av dessa är en rättighet till säkerhet.  Det är mycket viktigt att var och en strävar mot dessa mål och vi tycker även att det bör vara på en internationell nivå. Med det sagt så inser vi både det finns en god och dålig sida av detta. Där den ena är om att uppehålla de mänskliga rättigheterna och skydda befolkningen, och den andra om hur långt man är villiga att gå tillväga för detta ändamål. Vi förstår tyngden av en suveränitet.

Med det sagt så anser vi, Sydafrika, att denna princip ska främst gå tillväga med fredliga medel och internationellt samarbete. Dock understryker vi att vissa undantags fall kan kunna kräva militära insatser

Utskott: SPECPOL 2 

Land: Amerikas Förenta Stater  

Delegat: Erik Rydén

Amerikas Förenta Stater rörande FN:s princip; Skyldighet att skydda

USA ser allvarligt och djupt bekymrat på världssamfundets tidigare misslyckanden att åtgärda konflikter som bland annat eskalerat i folkmord och grova brott mot de mänskliga rättigheterna. Dessa misslyckanden har inte bara skadat de Förenta Nationernas trovärdighet, utan har, framför allt, kostat miljontals människoliv. Sålunda får historien aldrig upprepas, ett ansvar som ligger både hos det internationella samfundet och enskilda medlemsstater. Principen om skyldigheten att skydda är, enligt Amerikas Förenta Staters mening, ett viktigt initiativ för att detta kollektiva ansvar skall realiseras i handling, och för att en positiv utveckling i världen skall fortskrida. Emellertid har delar av principen visat sig vara problematiska att implementera i konflikter som drabbat världen de senaste åren. Amerikas Förenta Stater betonar följaktligen vikten av att vidareutveckla Skyldighet att skydda-principen för att den skall få verklig effekt. 

        I enlighet med principens nuvarande utformning, samt ICISS-kommissionens rapport från 2001, vill USA framhålla och på nytt bekräfta att suveränitetsprincipen innebär ett ansvar att varje stat skall beskydda den egna befolkningen mot övergrepp. Världssamfundet skall, på lämpligt sätt, uppmuntra och stötta stater att uppfylla detta ansvar. USA vill dock understryka att principen om icke-inblandning måste ge vika när förebyggande åtgärder misslyckas, och en stat uppenbart underlåtit att uppfylla sina skyldigheter. Världssamfundet måste i dessa fall vara berett att överväga ett bredare spektrum av åtgärder för att bistå och påverka. Endast sällan, och i extraordinära fall, skulle detta inkludera användandet av våld. USA betonar vidare att vid de få tillfällen då militär intervention är rättfärdigat, skall ingripandet alltid kompletteras med humanitärt stöd och långsiktigt uppbyggnadsarbete.

         Världssamfundets mest centrala uppgift är, enligt USA:s mening, att verka i förebyggande syfte. Flertalet konflikter hade kunnat avvärjas med hjälp i rätt tid, och således är det i huvudsak det förbyggande arbetets utveckling som fokus bör ligga på. Amerikas Förenta Stater föreslår, exempelvis, att världssamfundet i samarbete med enskilda stater ökat stödjer utbildningen av militär-, polis- och rättsväsende i mänskliga rättigheter, flyktingrätt och folkrätt. Därtill kan Förenta Nationerna även uppmuntra stater att nationellt kriminalisera internationella brott såsom folkmord, etnisk resning, krigsbrott och brott mot de mänskliga rättigheterna. USA betonar att sådana förebyggande åtgärder stärker normen om staternas skyldighet att skydda den egna befolkningen, och därmed ökar ansvarstagandet. Forskningen kring bakomliggande orsaker till brotten måste även fortsatt uppmuntras och stödjas. Detta kan vara en förutsättning för att varningsmarkörer tidigt skall kunna identifieras och följaktligen för att världssamfundet skall kunna agera i tid.

         Samtliga medlemsstater i de Förenta Nationerna bär ett ansvar att förverkliga Skyldighet att skydda-principen. Amerikas Förenta Stater välkomnar samarbete med alla länder som vill arbeta för att utveckla principen, och försäkra att de förödande misslyckanden som skett aldrig upprepas.

Utskott: SPECPOL 2

Delegation: Vietnam

Delegat: Carl Forssell Forsberg

”Vi kan alla hålla med om målet att skydda mot och kämpa mot folkmord, krigsförbrytelser, etnisk rensning och brott mot de mänskliga rättigheterna. Vietnam fördömer på det bestämda alla sådana brott och är alltid redo att samarbeta med det internationella samfundet i kampen mot sådana brott.” 

Det budskapet förmedlade Vietnams ambassadör i FN på generalförsamlingens debatt om ”Skyldighet att skydda” i New York den 5 september 2012. Den Vietnamesiska konstitutionen fastslår att ”Staten är folket; av folket för folket.” Det är den inriktning som man har haft under återuppbyggnaden efter de koloniala och revolutionära krig som landet har utkämpat. 

1945 till 1954 utkämpade Vietnam ett krig mot den franska kolonialmakten som slutade med Vietnamesisk seger vid slaget om Dien Bien Puh. USA tog över fransmännens roll och striderna fortsatte fram till den 30 april 1975, när Saigon föll och USA stod som förlorare. När norra och södra delarna av Vietnam återförenades 1976 var fattigdomen desperat och mer än en miljon människor hemlösa.

Att få igång ekonomin var det centrala för de styrande i landet. Men trots det har landet anslutit sig till många internationella konventioner om de mänskliga rättigheterna. Exempelvis så ratificerade man under det tidiga 1980-talet innehållet i ”Civil and Political Rights” och ”Economic, Social and Cutural Rights”. 1990 ratificerade Vietnam ”Rights of the Child”.

2008 till 2009 var Vietnam icke-permanent medlem av Förenta Nationernas säkerhetsråd. Man åtog sig då att verka för fred, internationell säkerhet, rättvisa och utveckling. Vietnam ledde också Säkerhetsrådets debatt om Somalia den 8 oktober 2009 och föreslog bland annat reformering av Somalias säkerhetsstyrkor och lagar.

Vietnam är styrt av ett kommunistiskt parti men gradvis har man öppnat sig mot regionala och internationella impulser. Men landet har fortfarande ingen nationell institution för att försvara befolkningens mänskliga rättigheter. Myndigheterna har uttalat ett intresse för att bygga en sådan institution. Beträffande etniska minoriteter så har Vietnam deltagit i flera internationella sammankomster, exempelvis 2001 ”World Conference Against Racism”. 2010 hade också de etniska minoriteterna i landet en egen kongress. Men det anses viktigt att landet fortsätter sina ambitioner att ge de etniska minoriteterna lika rättigheter på alla nivåer i samhället.

Vietnam har en lång historia av koloniala och postkoloniala krig. Trots det har man kommit en bit på väg när det ”Skyldighet att skydda”. Men det återstår mycket arbete. I en rapport från ”Asia-Pacific Centre for the Responsibility to Protect” skriver de två författarna, Joanne Cotton och Annie Pohlman, att ”Vietnam bör implementera mekanismer som garanterar likabehandling och social rättvisa genom hela lagstiftningen och den socioekonomiska utvecklingen. ”

© Håkan Danielsson 2022