Position paper UNICEF rollspel 1

Utskott: UNICEF

Delegation: folkrepubliken Bangladesh 

Delegat Fredrik Appelgren

Problem: 

• Stoppa rekryteringen av minderåriga soldater.  I Bangladesh såsom i andra länder sker ständiga kidnappningar och tvångsrekryteringar av Barn och ungdomar för att bli barnsoldater eller jobba för karteller eller andra kriminella organisationer. Detta berövar barnen deras frihet, deras sätt att se på saker och det ger dem men för livet. Dock är dessa förutsättningar olika då barnen tas till fånga på olika sätt i olika länder.  Att leva som hemlös och familjelös barn eller ungdom på Bangladesh men även andra länders gator är farligt. Våldtäkter, mord, rån och användning av knark och andra droger är vanligt. Här är många barn sårbara för kidnappning samtidigt som många känner gemmenskap och säkerhet i att ansluta sig till kriminella grupper. Samtidigt blir hela familjer i Afrikanska regioner och andra områden mördade medan man tar pojkarna till att bli soldater. Här krävs en mycket hårdare lösning gentemot rekryteringen av barnen i städerna. 

•Stöd till f.d. barnsoldater. Konsekvenserna för barn och ungdomar som har varit soldater är förödande. Veckor, månader eller till och med år av droger och hänsynslöst mördande blir väldigt traumatiskt för barnen. Vi är djupt oroade över barnens obalanserade psykiska hälsa, deras många mardrömmar och utfrysning av samhället som straff för sina synder. 

•Internationella regler för samtliga nationer. Man ser många nationer som blint blundar för barnsoldater i sitt eget land. Andra nationer och FN har här svårt att komma fram och hjälpa barnen. 

• Minska fattigdomen i samtliga nationer i världen. Fattigdom bidrar i många fall till ökad användning av barnsoldater som såväl trafficking. Därför har fattiga länder i utsträckning större mängd barnsoldater.

Lösning på problemen:

1. Vi, Bangladesh känner oss väldigt angelägna att få bort barnen från gatorna. Alla bör ha tillgång till skola och kollektivt boende. Detta kommer resultera i att mindre mängd ungdomar söker sig till de kriminella gängen och istället samlar gemmenskap i skolan och sitt nya hem. Detta kräver finansiellt stöd. Där det krävs vassare åtgärder bör FN agera med militärt stöd och skydd till de drabbade byarna och områdena. FN bör vara till för att säkra familjerna och barnens säkerhet. Angående kostnadsfrågan måste man ha i åtanke att barnsoldater bidrar till ett större utsträckt krig då oppositionen får fler soldater. Då kommer mer resurser att behövas och fler personer, såsom barn och unga kommer att dö. 

2. Först och främst måste man se till att barnen får rehabilitering efter de traumatiska och hemska händelserna. Sen måste de komma in i samhället igen. Trots rehabilitering kommer barnen i största sannolikhet aldrig att glömma minnena och därför måste de få känna sig vanliga och normala igen och tänka på annat. Det måste därför finnas hjälp som möjliggör chansen till att studera eller att få ett ordentligt arbete. 

3.Vi måste internationellt skapa lagar angående hur barn behandlas i konflikter, krig och olika situationer. Dessa måste sedan samtliga nationer följa. Brott mot dessa rättigheter skall tas upp och åtgärdas i den internationella brottsmålsdomstolen. Brottsmålsdomstolen kommer sedan att jobba med strävan efter att förbättra barns situation i alla länder. 

4.De rika länderna måste här agera för att minska den totala fattingdomen i hela världen. Vi som biståndsberoende nation anser att det är de välbärgade ländernas ansvar att genom bidrag hjälpa de andra att återfå en stabil ekonomi. Genom att göra detta kommer extremistiska partier och grupper i länder att minska vilket vi är djup övertygande över även kommer att minska användningen av barnsoldater i länderna.

Utskott: Unicef

Delegation: Danmark

Delegat: Hanna Norén

Danmark är ett land som ställer sig starkt emot frågan om ”barnsoldater”. Unicef i Danmark samlar in pengar för att skydda barns rättigheter och för att främja möjligheterna att barn ska nå sin fulla potential. Detta hjälper självklart inte tillräckligt mycket för att Danmark ska kunna stoppa barnsoldater i världen. Att vi i Danmark är en utvecklad demokrati, inte är i krig och inte har barnsoldater är något folket ska glädja sig över när det finns ca 300 000 barnsoldater i världen. Att Danmark inte är ett av de länderna som har det är fantastiskt bra. Den här frågan har aldrig varit aktuell i Danmark och det är en självklarhet att vi inte inte har eller ska ha barnsoldater i vårt land. 

Barnsoldater är olagligt och ett krigsbrott. Inget land är för detta, men ändå finns det så kallade ”krigsherrar” i vissa länder och har tusentals barnsoldater. De människor som styr och bestämmer i Kongo är självklart emot detta, men det finns inte mycket de kan göra. 

Även EU ställer sig starkt emot detta då de definierar barnsoldater som ett krigsbrott. De har även definierat barn i väpnad konflikt som ett hot mot internationell fred och säkerhet. 

För att motarbeta detta hemska problem i de länder det förekommer ska de ansvariga för detta grova brott ställas inför rätta i Internationella brottsmålsdomstolen och säkerhetsrådet. Det är det vi i Danmark och alla andra demokratiska länder kan hjälpas åt att förverkliga. Med rätt stryka och medkänsla kan vi motarbeta det här som pågår mot oskyldiga barn. 

Det är en svår och allvarlig fråga för barnets rättigheter som vi måste ta tag i, och det måste ske nu!

Utskott: UNICEF

Land: republiken Georgien

Delegat: Klara Leger

Georgien i frågan om barnsoldater.

Det har länge varit en aktuellt och väl debatterat ämne om hur man ska ställa sig till frågan om barnsoldater. Georgien ställer sig emot att barnsoldater skall förekomma i krig. En av faktorerna till att delegationen ställer sig negativt i denna fråga är hur det skapar fysiska och psykiska trauman för barnen då de behandlas illa, tvingas till att hantera vapen och utnyttjas sexuellt.  

Republiken Georgien, anser att det inte är aktuellt med soldater som är under 18 då de inte är myndiga dessutom strider det mot republiken Georgiens principer och lagar.

Idag ser man tydligt att vapenindustrin strävar mot att göra både lättare samt även tekniskt enklare vapenmodeller för att anpassa dessa till små barn. Redan här måste man börja  påverka. Genom att vapenindustrin får agera utan massiva protester blir detta ett stort problem som dessutom leder till ett ökat antal barnsoldater. Denna fråga måste FN ta på fullaste allvar och agera.

Republiken Georgien anser att det krävs att man följer de normer som finns för barn i barnkonventionen för en förändring, precis som tidigare uttalat av Kofi Annan. Fd fn general sekreterare,  Kofi Annan framför likt denna andra viktiga punkter som republiken Georgien stödjer.  Delegationen menar att en gång för alla ta itu med” orsakerna till barnrekrytering och barns deltagande i konflikter, och stödja lokala samfund som försöker främja skydd av barn i krig”.

 Barnkonventionen bygger på vägledande principer om icke diskrimenering av barn likaså bygger den på att barnens bästa skall beaktas vid alla beslut som rör barn, också rätten till liv och utveckling.  I tilläggsprotokollet beskrivs det dessutom tydligt att barn inte skall delta i väpnade konflikter. Varje stat bör skriva på, dels barnkonventionen såsom tilläggsprotokollet som en början mot det bättre. Lagar bör också anpassas så endast de över 18 år får ha funktion i militära styrkor. Det krävs att varje stat inser allvaret i frågan för agerande.

 I vårt samhälle används barn i strid i 18 länder och det finns 300 000-500 000 barnsoldater i världen, det krävs en förändring. Georgien ser främst till Afrika och Asien som aktivt tar nytta av barn i krig sammanhang och tror att genom aktivt arbete och förbud mot detta skall det kunna bekämpas.

Utskott: UNICEF 

Land: Republiken Guatemala

Delegat: Simon Vehmaa

Varje barn i världen har rätt till en bra och säker uppväxt. Att sätta ett vapen i handen på ett litet barn är fruktansvärt. De är lätta att manipulera vilket gör dem lätta att rekrytera och det handlar oftast om ren överlevnad när ett barn blir en barnsoldat. De har oftast inget annat sätt att försörja sig på. Det finns uppskattningsvis 300 000 till 500 000 barnsoldater i världen och de förekommer i fattiga länder.

Republiken Guatemala har själva haft detta hemska problem med barnsoldater. Men med utbildning till folket och skärpta lagar bekämpar vi problemet. Ett av de största problemet med barnsoldater är att det används till största delen av irreguljära trupper och sprider sig över gränserna mellan länder. Därför är det viktigt att man tar tag i problemet gemensamt! Republiken Guatemala är djupt övertygade om att det är de utsatta ländernas åsikter om lösningen på problemet som är viktigast. För det är våra barn som luras till att bli barnsoldater. Det är våra barn som utsätts för övergrepp och manipulation. Det är våra barn vars framtid och psykiska hälsa förstörs!

De största anledningarna till att barnsoldater används är att det finns krig och fattigdom. Utvecklandet och spridandet av lätta vapen är förstås också en anledning. Republiken Guatemala tycker därför att man ska forma ett samarbete mellan de utsatta länderna med stöd från de rika länderna. I detta samarbetet ska man gemensamt bekämpa de irreguljära rebell grupperna som verkar över ländernas gränser, man ska utöka arbetet med att bekämpa fattigdomen, samt att införliva barnkonventionen i alla ländernas lag. Vi föreslår även att man i FN uppför en rådgivarstab som har i uppgift att hjälpa samtliga länder nå upp till dessa krav.

Utskott: UNICEF

Land: Indien

Delegater: Daniel Sinclaire

Indien är djupt upprört och ser med allvar på situationen för de barn som utsätts för krig. Barn är något av de viktigaste vi har då de är framtiden för denna värld. Även om Indien är ett land som kämpar för att skapa ett samhälle där befolkningen ska få uppleva fred och harmoni genom demokrati, är republiken drabbat av svårigheter såsom fattigdom. Detta leder till att gerilla grupper inom landet, såsom naxaliterna utnyttjar situationen för att rekrytera barn till att bli deras soldater. Därför hyser Indien sympati för alla andra länder som måste handskas med samma problem. 

Republiken Indien kan garantera att landet har satt in enorma resurser för att bekämpa dessa rebellgrupper. Både militärt och genom att stärka rättsväsendet. Indien erkänner allas rätt till egen politiska ställning samt deras rätt att utöva denna. Även om den är fientlig mot regeringen. Däremot tolererar republiken inte att den utnyttjas till våld. Speciellt inte när det går utöver barn. Därmed fördömer Indien rekrytering av barnsoldater.

Utbildning är viktigt för republiken Indien. Om rekryteringen av barnsoldater ska nå sitt slut, måste detta tas upp på allvar inom alla krisdrabbade länder. Länder måste satsa mer på skolor, så att unga kan utbilda sig och få jobb. Anledningen till att barn ofta sluter sig an till gerillagrupper är för att få pengar till sina fattiga familjer. Därför bör utbildningen utvidgas, vilket i sin tur leder till mindre fattigdom och därmed minskningen av barnsoldater.

Indien är villigt att samarbeta för att bekämpa problemet rörande rekrytering av barnsoldater på det politiska planet. Däremot kräver Republiken att inget land lägger sig i Indiens konflikt militärt. Landet har redan satsat höga resurser för att bekämpa gerillan och befria barnsoldater. Detta har lett till att många rebeller har lagt ner sina vapen och börjat fredsförhandlingar. Indien hoppas på fortsatt framgång.

Utskott: UNICEF

Delegation: Indonesien

Delegat: Ida Hwasser

Barnsoldater förekommer i många arméer och gerillagrupper. Enligt FN:s definition är allasoldater som inte fyllt 18 år barnsoldater. Att bli soldat är för många barn ett sätt attöverleva, de får mat och husrum. Barn rövas bort för att bli soldater och de får ofta göra de värsta uppdragen.

Indonesien anser att detta inte är okej, Indonesien vill alltid ett barns bästa och gick därför med i Barnkonventionen. Indonesien vet att det förekommer rekrytering och användning av barnsoldater i vårt land, men Indonesien jobbar hårt för att minska och avskaffa sakfrågan helt. Indonesien jobbar hårt med att finna lösningar för detta problem. En lösning som år 1994 delvis sattes i verk för att motverka användning av barnsoldater är en nioårig skolplikt.

Andelen som börjar vid en nioårig skolutbildningen under 1960-talet låg kring 40% medande senaste siffrorna (2006) visar att skolgången har ökat till 94% samt att antalet barnsoldater minskar.

Indonesien vill gärna öka välståndet i de drabbade områdena så att barnen inte ser en karriärsom soldat som den enda möjligheten att överleva. Tillsammans med dessa två lösningar ser Indonesien det som en möjlighet att låta hjälporganisationer hjälpa de som drabbats av sakfrågan. Indonesien har insett att det inte finns mycket mer vi kan göra just nu då vi är ett land som försöker jobbar sig uppåt inom vår ekonomi.

Indonesien skulle vi bli väldigt glada om organisationen UNICEF som arbetar med barns rättigheter kunde hjälpa oss med är att förhandla med krigsledare och få dem att avstå från att rekrytera minderåriga samt släppa de som just nu är utsatta. Detta ser Indonesien som inte enbart en lösning för de som drabbats i vårt land, utan även alla andra berörda länder.

Utskott: UNICEF

Land: Israel

Delegatens namn: Axel Möller

Staten Israel anser sig i högsta grad vara en viktig part i kampen mot användandet av barnsoldater. Vår nation är för tillfället ständigt inblandad i väpnade konflikter där motparten brukar minderåriga soldater i sina trupper. Vi har därmed många negativa erfarenheter av vad barnsoldater som fenomen ställer till med, både för barnen själva, samt för deras familjer och alla andra människor som bevittnar dessa hemskheter.

Att använda sig av motvilliga barnsoldater är ett kraftigt övertramp när det kommer till att hedra mänskliga rättigheter, och strider mot Israels etiska samt religiösa övertygelse. Att detta är ett existerande fenomen i världen i detta nu är djupt oroande. Trots att somliga kontinenter är mer drabbade än andra återfinns tyvärr barnsoldater på många håll i världen. 

Israel vill understryka att barnsoldater per definition inte enbart innebär barn utrustade med vapen och som deltar i strid, utan att även spioner, budbärare och flickor som används som sexslavar förekommer. Vare sig barnen svävar i livsfara eller inte ska barn inte användas i konflikter mot sin vilja.

Problemet ligger tyvärr ganska djupt rotat. Israel är medvetet om att detta inte är ett problem som åtgärdas i en handvändning. Ett av de stora problemen vi alla står inför är det faktum att barnkonventionen som regelverk fullständigt ignoreras av vissa medlemsnationer som sitter i detta utskott. Viljan att förändra måste vara central om man skall lyckas åstadkomma någonting.

Israel föreslår vidare att FN fortsätter granska och kartlägga regeringar samt rebellgrupper världen övers användande av minderåriga soldater. FN måste också arbeta för att länder vars lagar tillåter barnsoldater förbjuder detta snarast. Israel är också för såväl fysisk som mental vård av barn som åter skall integreras i samhället efter att ha varit soldater. Vården bör organiseras via FN.

Slutligen fördömer Israel barns deltagande i konflikter för rebeller i inbördeskrig, men främst för regeringars arméer vilka borde föregå med gott exempel och styra landet med en humant präglad politik.

Utskott: UNICEF

Land: Republiken Italien

Delegat: Erica Johnsson

Republiken Italien är djupt oroliga över de antal barn som idag lever i krigsdrabbade länder eller områden med konflikter är alldeles för många. Det beräknas vara ungefär 250 000 barn som idag tvingas medverka i krig eller beväpnade konflikter, och denna höga siffra bekymrar Republiken Italien.

Frågan om barnsoldater är en viktig fråga för Republiken Italien som anser, precis som alla andra länder som skrivit under barnkonventionen, att denna typ av brott borde straffas. Medvetna om att i princip alla länder har skrivit under barnkonventionen (punkt 38,31, 32, 43-45) borde alla länder följa denna skrift för att skapa en bättre värld för utsatta barn. Republiken Italien anser att huvudlösningen på problemet skulle vara ett ökat bidrag till organisationen UNICEF, eftersom de har gjort stora framsteg med sitt arbete att försvara och hjälpa barn i utsatta områden. UNICEF:s arbete går ut på att bidra med vatten, vaccin, medicin, mat och utbildning till utsatta områden. Republiken Italien beklagar bristen på pengar inom UNICEF och understryker därför vikten av att alla länder bidrar med pengar till organisationen så att UNICEF kan fortsätta sitt fantastiska och framgångsrika arbete. Republiken Italien uppmanar därför alla länder till att antingen börja samarbeta med UNICEF som Republiken Italien gör; eller öka sitt samarbete för att kunna rädda fler barn i utsatta situationer. 

Vidare skulle en mindre lösning kunna vara att strama reglerna för vapeninnehav då Republiken Italien anser att detta är en anledning till det höga antalet barnsoldater. Detta skulle bidra till att det samtidigt som det blir svårare att få tag i vapen, att risken för att barn ska användas minskar. Detta ser Republiken Italien som en positiv sak och ett steg i rätt riktning.

Republiken Italien vill komma till en gemensam accepterad lösning för de utsatta barnen så snabbt som möjligt. Detta vill vi göra genom att alla länder ge UNICEF mer stöd till deras arbete samt ökat samarbete med organisationen. Republiken Italien menar att detta skulle hjälpa otroligt många barn i svåra förhållanden samt rädda många liv på utsatta barn över hela världen.

Utskott:UNICEF 

Land: Demokratiska republiken Kongo 

Delegat: Tinde Strand 

Den demokratiska republiken Kongo ser mycket alvarligt på frågan om barnsoldater då vi anser att det är en av de avgörande förutsättningarna för upprätthållandet av de mänskliga rättigheterna och fred på vår kontinent. Eftersom den demokratiska republiken Kongo är en av de nio nationer i världen som använder sig av barnsoldater i sin nationella armé, är vi mycket angelägna om att få hjälp att ändra på detta.

Den demokratiska republiken Kongos utnyttjande av barn i sin militära organisation, beror på stora ekonomiska brister inom landet. Den demokratiska republiken Kongo har ett flertal beväpnade grupper som illegalt är inblandade i bl.a. landets största inkomstkälla – gruvdriften. Dessa beväpnade grupper ser till att inkomsterna går till att köpa in fler vapen och därmed till att underblåsa konflikten i landet. Vi har alltså ingen makt över vår främsta inkomstkälla och har därför inte råd med de förändringar som krävs för att stävja detta syniska utnyttjande av barn. 

Alltså anser vi att användningen av barnsoldater går han i hand med den fortsatt korrumperade ekonomin i vår nation och att vi framför allt behöver finansiellt stöd av EU för förändring. Vi tycker också att det är viktigt att ta konkreta steg för att åtala skyldiga individer och organisationer, som är inblandade i smugglingen av valuta, vapen och naturresurser, för att förebygga expansionen av en konflikt som leder till utnyttjandet av barn.

Den demokratiska republiken Kongo är även mycket angelägna om att ta hand om f.d. barnsoldater och andra drabbade i landet, och tycker därför att ett fortsatt finansiellt stöd från FN till hållbar utbildning för alla barn, under och efter en konflikt, är mycket angelägen.

Utskott: UNICEF

Land: Nigeria

Delegater: Nicole Wasankhasit och Alice Lagerhammar

Republiken Nigeria kan med beklagan konstatera att majoriteten av barnsoldater finns på den afrikanska kontinenten. Som en inflytelserik nation i Afrikanska Unionen ser vi i Nigeria det som en viktig uppgift att vara delaktiga i processen att reducera mängden barn involverade i väpnade konflikten världen över.

Nigeria åberopar ett ökat bistånd till AU:s kapital i syfte att ge Afrikas länder möjligheten att på egen hand stärka förhållandena inrikes och därmed förebygga framtida konflikter där barn riskerar att utnyttjas. Ett ökat bistånd förbättrar även möjligheten till utbildning för invånarna i krigsdrabbade länder, vilket indirekt leder till färre barnsoldater då en utbildad ung generation inte på samma sätt riskerar att profiteras på till sin nackdel.

Med vägledning av det inspirerande arbete Röda Korset gör med sina CAR-center, vill Nigeria att AU strävar efter samma arbete. Rehabilitering av f.d barnsoldater är något Nigeria uppmuntrar.

Vi fördömer de stater som rekryterar soldater under 18 år i sina arméer och uppmuntrar dessa stater att ta hänsyn till artikel 32 samt artikel 38 i barnkonventionen. Vi uppmuntrar även FN att stödjer lokala samfund som försöker skydda barn i krig, i de länder där rekrytering av barnsoldater fortfarande förekommer.

Nigeria råder länder där icke-statliga militärorganisationer förekommer att använda alla tänkbara, rimliga verktyg som kan förhindra militärorganisationernas utnyttjande av minderåriga.

Utskott: UNICEF 

Land: Rwanda

Delegat: Alma Thell-Lenntorp

Fattigdom, social utsatthet och brist på alternativ gynnar rekryteringen. Barnen är lätta att hjärntvätta och de är billiga dödsmaskiner. Det är mycket lättare att tvinga ett barn att ställa upp och strida än att säga det till en vuxen, som har större möjlighet att fly undan en konflikt. Det finns även de barn som sett sina familjer bli dödade och söker hämnd, som de går med i kriget.  Vid flera olika tillfällen har barnen fått order om att döda sina familjer för att inte ha någonstans att fly till. Då de inte har någonstans att ta vägen och går med i armen för att överleva. 

Rwanda anser att barnsoldater är ett problem som behöver lösas omedelbart. För att lösa det på en internationell nivå behöver länderna samarbeta för att komma fram till lösningar som förbättrar barnens livssituation. Detta med hjälp av olika organisationer som jobbar med barnfrågor, bland annat Rädda Barnen. Dock måste lösningarna framförallt ske nationellt för att ta hänsyn till olika lokala och nationella förhållanden. Rwanda är medvetna om att olika rebellgrupper i landet använder sig av barnsoldater. För att lösa problemet på bästa sätt ska inte någon internationell inblandning eller stöd i första hand ske utan istället ska Rwanda försöka lösa problemet själv. Delegationen Rwanda tror att lösningen ligger i att hålla barnen sysselsatta. Därför skapa fler utbildningsmöjligheter som fler skolor som är väl spridda geografiskt. Det är också viktigt att skapa möjligheter för aktiviteter efter skolan, som exempelvis idrottsorganisationer och andra organisationer som ska ge barnen trygghet och ljusa framtidshopp. Barn ska få vara barn och leka

Utskott: UNICEF 

Land: Ryska Federationen

Delegat: Mariam Latif

Ryska Federationen anser att tydliga och drastiska ansträngningar bör göras för att återkalla barn från konfliktsituationer. Med tanke på att frågan om barnsoldater är en av FN:s kärnfrågor rörande ansvar för upprätthållandet av internationell fred och säkerhet, för utveckling av de mänskliga rättigheterna och för hållbar mänsklig utveckling så bör konkreta initiativ vidtas snarast att förebygga problemet. Ryska Federationen yrkar på att en demobilisering av barnsoldater bör garanteras både genom förhindrande av vapentillverkning för barnsoldater samt undersökande av orsakerna bakom barnrekryteringen. 

Ryska Federationen anser, precis som The Paris Principles fastslår, att ansvaret för skyddandet av civila främst är staters och statliga väpnade styrkors. De primära aktörer som visar sig vara oförmögna eller ovilliga att uppfylla sitt humanitära ansvar bör arrangera tillhandahållande av sådana humanitära insatser genom andra, objektiva aktörer.

Ryska Federationen anser att åtgärder bör vidtas för att främja redan utsattas fysiska, likväl som psykiska återhämtning och även sociala integration i samhället. Den Ryska Federationen anser sig dessutom vara redo att bidra med politisk, diplomatisk, finansiell och militär assistans till länder eller väpnade grupper som villkorligt tillmötesgår internationella normer för skydd av barn. 

Ryska Federationen eftersträvar således, sammanfattningsvis, förhindrandet av barnrekryteringar, uppmuntran av statliga aktörers humanitära ansvar, skyddandet av barn, stöd för utsattas frigivning från icke statliga väpnade grupper samt en integration tillbaka till det civila livet.

Utskott: UNICEF

Land: Saudiarabien

Delegat: Hanna Högberg

Kungariket Saudiarabien ser allvarligt på frågan om barnsoldater. Saudiarabien anser att man inte ska få bli soldat eller göra värnplikt fören man är 18 år och att detta borde vara frivilligt. Saudiarabien anser att barn under 18 år ska gå i skolan om detta är tillgängligt och att alla har rätt till att få en barndom. Saudiarabien ser med djup beklagan på länder som använder barn i krig.

Vidare så vill Saudiarabien lägga uppmärksamhet på de nationer som utnyttjar sig av soldater varav är barn. Nationer så som Kongo, Filipinerna och Sudan borde avskaffa barnsoldater eller sätta hårdare regler mot soldaterna. Saudiarabien är djupt medveten om att flickor också är utsatta av soldater och att många av dem inte går i skolan idag.

En åtgärd som kan tänkas hjälpa kan vara en segregerad skola där flickor och pojkar går i olika klasser, detta leder ytterligare till en större säkerhet och trygghet i skolan.

En åldersgräns och en reglering som uppmanar till att utbilda sig till soldat vid 18 års ålder likt som Saudiarabien uppmanar vi alla nationer till. 

Saudiarabien hänvisar även till ett bättre skolsystem. Med införande av ett väl planerat skolsystem så kommer många barn att kunna få en utbildning och detta skall vara kostnadsfritt för alla barn. 

Saudiarabien hänvisar till Islam och anser att det i Sudan borde fungera som i Saudiarabien, med segregerade klasser och undervisning som utgår från den islamiska tron.

Saudiarabien är villig att ge bistånd till muslimska länder som lägger pengarna på islamska skolor.

Utskott: UNICEF

Delegation: Serbien 

Delegat: Eric Engerby Jönsson

Vi måste ta hand om före detta barnsoldater: de barnsoldater som faktiskt lyckas återvända till samhället och kanske i bästa fall någon familjemedlem, behöver somliga åtgärder för att komma in i samhället och kunna få återgå till ett normalt liv som de hade innan rekryteringen. Det är ett antal men långt ifrån alla som får denna hjälp. Hjälpen tycker vi i Serbien skall inkludera en utbildning, bearbetning av trauman och försoningsarbete, inte endast för patienten utan även för samhället denne skall återvända till. För att detta skall kunna ske krävs det att alla barn har rätten och möjligheterna till att gå i skolan. Det är en mänsklig rättighet att få gå i grundskolan men dessvärre uppfylls inte denna rättighet för minst 57 miljoner barn runt om i världen. Den största orsaken till detta är fattigdom. Dessvärre, i många länder är skolavgifterna så höga att en tredjedel av familjens inkomst går åt utbildning åt barnen, då finns det inget annat att göra än att dra ut sina barn från skolan. Skolavgifterna måste slopas. Kenya avskaffade skolavgifterna och de inskrivna i skolan ökade från 5,9 miljoner till 7,2 miljoner på bara några veckor år 2003. Det finns även en brist på lärare i länder där hiv och aids har en stor spridning, det dör fler lärare i sjukdomen än antalet som utexamineras från högskolor eller universitet. Man måste ta till åtgärder för att minska spridningen av hiv och aids i dessa länder. Dessa åtgärder innebär medicin som t.ex. bromsmedicin. De barn som blivit utsatta för en rekrytering och varit tvungna till att mörda sina bekanta och obekanta behöver både fysisk och psykisk hjälp. Denna hjälp borde finnas tillgänglig i närheten av dennes samhälle. I de länder där barnsoldater är ett stort bekymmer, t.ex. Uganda, är det nödvändigt med en stor kedja sjukhus med många psykologer anställda.

Utnyttjande av barn måste få ett stopp: Anledningen till att det finns barnsoldater är för att det finns organisationer som kidnappar och tvingar barn till att strida för organisationen. Men det finns även länder där det är acceptabelt för en minderåring att gå ut i krig om presidenten/ledaren i landet tillåter det. Detta är vi i Serbien emot och vi skulle vilja att alla länder går ut och göra en lagändring som säger att minderåriga kan inte oavsett vilka förutsättningar gå ut i krig. För att bekämpa de organisationer som utnyttjar barn behöver man ett starkare försvar och en regelbunden övervakning både över det samhälle som utsätts för barnkidnappningar och organisationerna. Dessa organisationer bryter lagar och förtjänar sina straff precis som vilken individ som helst. Att stärka försvar och övervakning över dessa organisationer är en del i lösningen men dessa organisationer finns pga. av konflikter om fattigdomen i dessa länder och det är fattigdomen som måste bekämpas. För att allt detta skall vara möjligt krävs det att medlemsländerna i FN tar sitt ansvar och satsar i frågan om barnsoldater och använder oss av våra underorgan. Länderna behöver hjälp och vi är hjälpen.

Utskott: UNICEF

Delegation: Somalia

Delegat: Emma Johari

”Barnsoldater är en fråga om mänskliga rättigheter”. Det är mycket mer än så, det är också ett utvecklingsproblem samt ett geostrategiskt problem. De slits ifrån sina familjer, de berövas sina rättigheter till utbildning, och slutligen tvingas de in i krig. Barnsoldater är sannerligen ett offer för de krig som utövas i världen idag. Barnsoldater är billiga och effektiva vapen i asymmetrisk krigsföring, specialister från stridsområden berättar om soldater som är lätta att rekrytera, billiga att mätta, snabba att följa order och effektiva med att använda de brutala metoder som förövarna lärt ut till dem. Utbildade och tränade i sätten av gerillakrigen växer många barn upp i en värld där brutalitet är en norm. Resultatet är en våldsam tendens som fortsätter att växa.

Somalia är en stat med stora regionala uppdelningar och skillnader. Den södra delen av Somalia upplever en grov humanitär kris där barnsoldater är en stor del av denna. Somaliland i norr är mer stabil och 2010 fick den en ny regering helt demokratiskt. Puntland i öster är också någorlunda stabil men upplever också flera brott mot mänskligheten, och särskilt när det gäller barnsoldater. Flera av människorna i den södra delen blir bortrövade sina mänskliga rättigheter av de miliser som strider om området. Mogadishu är vår största stad som också har flest möjligheter, men staden är tyvärr präglad av milisernas kamp om makt. Barnen påverkas mycket negativt av denna situation. Då barnen i Somalia, särskilt i den södra delen inte har tillgång till utbildning, en riktig familj, näring och hushåll så är det lätt att de halkar in i olika organisationer som på olika sätt manipulerar barnen. Organisationer som Al-shabab rekryterar årligen stora mängder ungdomar och barn som utnyttjas som barnsoldater. Om situationen förvärras och om man inte snarast hittar en lösning kommer detta att påverka nationen på flera omfattande sätt, inte endast Somalia kommer bli påverkat utan också omvärlden. Konflikten har en destabiliserande effekt på hela Afrika överlag, även Europa påverkas av de stora flyktingströmmarna. De stora flyktingsströmmarna beror på den mängd barnsoldater som finns. Organisationer som Al-shabab förvärrar situationen, de gynnar en utveckling av barnsoldater. Konflikten med miliserna är kärnan i att barnsoldater existerar i vårt land. Brist på resurser som föda, skolor och ordentliga hem bidrar till att fler barn blir soldater. 

Det långsiktiga målet är att Somalia ska bli en stabil nation som kan värna om sin egen säkerhet och utveckla ytterligare stabilitet inom den ekonomiska och sociala utvecklingen. Människors frihet, säkerhet och levnadsvillkor skall stå i centrum. Särskilt vår nästa generation, det vill säga barnen, skall inte behöva leva under sådana omständigheter att de blir tvingade till krig och till att göra val som de kommer att ångra. Frågan om barnsoldater står också för utveckling av de mänskliga rättigheterna och för hållbar mänsklig utveckling. Vi anser att barnsoldater är ett stort problem i hela situationen. Ansträngningen kommer att anpassas till situationen i de enskilda regionerna och på så sätt ha en humanitär inriktning och samtidigt främja tillväxt och sysselsättning i mer stabila områden som Somaliland.

För att hitta en lösning på frågan om barnsoldater föreslår den Somaliska delegationen: att försöka bilda en dialog med de olika miliserna och organisationerna och komma överens om en slutgiltig lösning. Vi vill samarbeta med andra länder som har erfarenheter av barnsoldater. Vi ska ratificera flera konventioner som bygger upp skyddet mot barnsoldater. Vi kräver stöd och hög prioritet från länder med god ekonomisk tillväxt och social kompetens, samt stöd från FN. Vi kan med stöd av andra länder starta ett projekt som minskar på barnsoldaterna i hela området, samt förbättrar på situationen överlag. Det kommer vara hög prioritet från regeringen i frågan om barnsoldater. På lång sikt ska ”projektet” att förbättra situationen i andra länder som har liknande problem.

Utskott: UNICEF

Land: Storbritannien

Delegat: Elias Lilja

Storbritannien angående frågan rörande barnsoldater

Storbritannien ser med djup oro på att barn är inblandade i militära konflikter och rekryters till väpnade grupper, trots våra konferenser, vårt arbete och våra försök ännu inte lett till ett slut. Barn får inte längre vara barn i vissa delar av världen. Av olika orsaker, direkta såväl som indirekta, tvingas de in i ett liv som bryter mot FN:s konventioner om barnets rättigheter och lämnar en hel generation unga psykiskt och fysiskt skadade. Storbritannien förespråkar att FN måste arbeta långsiktigt genom att motarbeta barnrekryteringen på flera fronter. Samtidigt har vi en optimistisk syn på framtiden, där fler nationer, fler organisationer och det civila samhället genom kollaboration lyckats förbättra livet för tusentals före detta barnsoldater.

Det är dock fortfarande mycket som måste göras, och Storbritannien menar, i enlighet med ”The Paris Principles” att det främsta ansvaret ligger hos enskilda nationer och väpnade grupper att säkerställa de civilas bästa och deras skydd. Om det visar sig att de primära aktörerna inte är villiga eller kan säkerställa civilas skydd, är de skyldiga att tillåta opartiska aktörer att bidra med humanitärt stöd.

Storbritannien förespråkar en nyanserad debatt. Där man inte bara ser till de barn som de facto slåss, utan till alla de andra barn som utnyttjas.

Vidare betonar Storbritannien vikten av ett hållbart samarbete mellan flera aktörer. Barnens bästa måste alltid vara den primära prioriteringen. Följaktligen förespråkar Storbritannien ett effektivt sätt att motarbeta olaglig rekrytering av barn till militära grupper, samt frigörandet av barn redan involverade i militära grupper. Storbritannien förespråkar även utökad vård och skydd till redan skadade barn, såväl fysisk som psykisk och en förbättrad integration i det civila samhället.

Ett utökat finansiellt stöd till ickestatliga organisationen och statligainstitutioner försäkrar barnens säkerhet, utbildning och samt en förbättrad integration till civila samhället.

Utskott: Unicef

Delegation: Togolesiska republiken. 

Delegat: Jacob Carlsson 

Togolesiska republiken understryker att man lägger stora prioriteringar för att komma tillrätta med minderåriga som används som soldater. Vi står upp för FNs konvention om de mänskliga rättigheterna runt om i världen. Därför arbetar vi nära med vänner, allierade, FN och andra för att förbättra prestanda och utsikterna inom Unicefs råd. Så att de kan skydda och främja principerna i FNs deklaration om mänskliga rättigheter. Togo har länge betonat vikten av att arbeta med andra för att främja en hållbar ekonomisk utveckling, bekämpa fattigdomen, förbättra tillgång till vatten och ekonomisk trygghet, minska konflikter och bidra till att stärka demokratin och styrande institutioner.

Togo uppmanar därför varje land att ta sitt ansvar. Då en lösning på frågan kommer omöjliggöras om man forsätter med de repressiva metoder som ideligen kan underblåsa de extremistiska grupper som rekryterar minderåriga i väpnade konflikter. Istället krävs det ökade satsningar i fattiga länder för att nå en långsiktig lösning. Skulle man kunna säkerhetsställa välbefinnandet i de mer fattiga länderna så minskar man också risken för extremistiska ideologier och rekrytering av minderåriga i väpnade konflikter. Det finns rad förebyggande orsaker man kan göra för att säkerhetsställa barn säkerhet och minska risken för minderåriga i väpnade konflikter. Alla ansträngningar bör göras för att förebygga genom ökade satsningar politiskt och ekonomiskt.

En av våra viktigaste uppgifter för att lösa det kortsiktigt är att förhandla med krigsledare för att få dem att avstå från att utnyttja barnsoldater och att släppa dem fria. En av våra viktigaste uppgifter i krigs och katastrofområden är att se till att alla skadade, hemlösa och bortkomna barnen hittas, registreras, skyddas och tas om hand i väntan på att bli återförenade med sina familjer.

Att utnyttja barn som soldater i krig har katastrofala konsekvenser för barnens mentala och fysiska hälsa. Barnen utsätts för stora risker. De skjuts, lemlästas, torteras och våldtas. Risken att barn drabbas av sexuellt överförbara sjukdomar eller blir drogberoende är också stor.

Barn dör eller skadas oftare än vuxna i krig eftersom de har mindre utbildning, träning och erfarenhet än de vuxna soldaterna.

För att barnsoldater ska kunna återvända till ett liv utan våld, krävs stora insatser, som till exempel utbildning, bearbetning av trauman och försoningsarbete, både för barnsoldaten och för det samhälle som barnet ska återvända till.

Utskott: UNICEF

Land: Turkiet

Delegat: Agnes Wiberg

Turkiet är djupt medvetet om de hundratusentals barn som idag på olika sätt används i militära styrkor. Landet är starkt upprört över detta och anser att det inte är acceptabelt. Med sorg konstaterar Turkiet att dessa barn blivit berövade på all trygghet och det är omöjligt att ens föreställa sig vad de har gått igenom. Turkiet värderar högt Röda Korset, Child Soldiers International, UNICEF samt andra organisationer vilka värnar om mänskliga rättigheter och påminner om det globala ansvaret att skydda alla människor.  

Turkiet är ett land med allmän värnplikt och militära frågor är således angelägna. Landets geografiska läge gör att krig och andra former av lidande bevittnas på nära håll. 

Turkiet tar starkt avstånd från de icke reguljära styrkor som rekryterar barn, likaså från de nationer vilkas regeringsarméer utnyttjar barn eftersom dessa bryter mot FNs barnkonvention. Landet har en stark uppfattning om att det är varje nations skyldighet att rättvist behandla samtliga individer. Turkiet är angeläget om att kommunikation bör ske mellan de nationer samt de styrkor vilka har dessa problem och FN. Ett forum för att föra en dialog är nödvändigt, och FN med dess underorgan är utmärkt för detta syfte. Med hänvisning till rapporten i FNs säkerhetsråd i juli 2000 av före detta generalsekreterare Kofi Annan anser Turkiet att kronkreta steg och mål som länderna skall arbeta mot är rätt väg att gå. Genom observation i FNs regi går det att identifiera bristfälligheter inom militära organisationer, och tack vare en redan omfattande definition av regler är det möjligt att fastställa vilka skyldigheter att skydda barn som finns. Med andra ord: ” att bidra med politisk, diplomatisk, finansiell och militär assistans till länder eller väpnade grupper som villkorligen tillmötesgår internationella normer för skydd av barn”, vilket är ett citat hämtat ur Kofi Annans rapport. Turkiet vill även påminna om att ta hänsyn till barn vid kris- och konflikthantering, eftersom barnens röst annars riskerar att höras mindre.

Utskott: UNICEF

Delegation: Tyskland

Delegat: Samuel Körner

För oss i Tyskland så är rätten till en god och uppbyggande barndom en självklarhet. En barndom där utbildning och nya erfarenheter varvas med möjlighet till lek och fantasi. En barndom där både nöje och allvar får en del i utvecklandet av det som senare skall bli en ansvarstagande vuxen. Eller som det uttrycks i FN:s barnkonvention "Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation...".

I den bästa av världar så har alla barn tillgång till just det som barnkonventionen i grunden talar om, en möjlighet till en god uppväxt och på så sätt också en möjlighet till ett gott liv. Men vi vet att alla barn inte har denna möjlighet. Alla barn får inte vara barn så länge som de skulle behöva för att utvecklas och mogna på ett gott och uppbyggande sätt. Det finns en mängd faktorer till varför inte barn får denna möjlighet och en av alla dessa faktorer är just att det finns ca. 300 000 barn runt kring vår jord som är inblandade i väpnade konflikter. 300 000 barn som inte får möjlighet att skaffa sig en god utbildning som kan ligga tillgrund för ett gott liv. 300 000 barn som allt för fort och i allt för ung ålder har behövt träda in i en vuxenvärld som består av krig, våld och övergrepp.

Ett barn som har rekryterats till att bli soldat och som sedan lyckats ta sig ur livet som soldat är naturligtvis otroligt traumatiserad och på otroligt många sätt negativt påverkad. Det är viktigt att förstå att ett barn som har varit med om allt det som hör till att vara barnsoldat aldrig kommer att bli som förut igen, men man kan göra mycket för att återställa barnet till ett normalt liv. Där har UNICEF ett stort ansvar och där gör också UNICEF mycket för att hjälpa de barn som har tagit sig ur en extremt människovidrig situation. Ett sätt att hjälpa alla dessa barn är att ge de en möjlighet till att skaffa sig en utbildning och på så sätt en möjlighet till ett värdigt och meningsfullt vuxenliv. 

Tyskland anser att det krävs ett ökat internationellt samarbete genom organ som t.ex. UNICEF för att på så sätt verka för en ökad effektivitet när det kommer till att förebygga rekryteringen av barnsoldater och rehabiliteringen av de barnsoldater som redan finns. Men det krävs också ett ökat engagemang av de länder som redan nu arbetar för att hjälpa alla de barn som lever i konfliktdrabbade områden och naturligtvis också ett grundläggande engagemang av de länder som inte ens har skrivit under FN:s barnkonvention, genom att t.ex. skriva på konventionen.        

Utskott: UNICEF

Land: Venezuela

Delegat: Gustav Nordahl

Faktumet att barn används som soldater under 2000-talet är oroväckande. Det är tursamt att det inte förekommer så ofta i Sydamerika, och inte heller inom Venezuela. Delegationen Venezuela vill gärna göra allt man kan för att stoppa denna hemska akt av brott, som föregår överallt i världen. 

En marxistisk terror-organisation vid namn FARC i grannstaten Colombia har en hög summa barnsoldater som antingen har valt att gå med själva eller blivit tvingade till det. De tycker att en åldersgräns på 15 år är fullt acceptabelt - det tycker inte Venezuela. 

Det finns fall där barn inom organisationen blivit tvingade till att vittna avrättningar eller tortyr. Detta rör Venezuela på flera sätt, till stor del för att det strider emot FN-lagen, som har funnits sedan 2002. Men huvudsakligen för att barn från Venezuela har blivit kidnappade och tvingade till att jobba så som slavar, sköldar, objekt för en terror-organisation. Detta finner Venezuela högst bekymmersamt och därför ligger problemet högt bland våra prioriteter.

Delegationen Venezuela vill därför gärna komma på en lösning till hur man snarast kan få stopp på detta angelägna problem. Inte bara för Venezuelas egna barns skull, utan överallt där ett barn lider av bördan att behöva bära ett gevär dagarna ut. FN behöver en lösning som får barn att inse att de som barnsoldater inte kommer att få ett bättre eller sundare liv. Men FN behöver också en lösning som sätter stopp för alla de extremt olagligt förekommande kidnappningarna. 

Tankar och idéer är välkomna för att lösa situationen på det bästa och mest effektiva sättet, då problemet måste komma till sitt slut.

Utskott: UNICEF

Land: Vietnam

Delegat: Vilma Nilsson

Barnsoldater är ett allvarligt problem, uppskattningsvis finns det 300 000-500 000 barnsoldater i världen idag, främst i Afrika och Asien. Mellan åren 2004-2007 deltog barnsoldater i 19 väpnade konflikter. Man anser att barn är lättare att manipulera och de här barnen används som en slags mänsklig sköld. 

Vi i Vietnam är djupt upprörda av vad som händer med barn runt om i världen under krig, pojkar och flickor tas ifrån deras hem och deras familjer och blir antingen soldater eller sexslavar. 

Under krig görs många desperata åtgärder, men att ta ett barn och sätta ett vapen i detta barns händer och träna detta barn till att döda en annan människa är inte en desperat åtgärd utan det är inte bara ett brott mot mänskliga rättigheter utan det är även att förstöra detta barns framtid och i vissa fall leder det även till barnets död.

Detta är ett stort brott mot mänskliga rättigheter och vi i Vietnam anser att vi måste komma på en lösning inom snarare tid och INTE om tio år. 

Detta är barn och våran framtida generation som utsätts och det är djupt oroväckande. 

Vi är öppna för förslag och förhandlingar för att kunna rädda denna situationen.


© Håkan Danielsson 2022