Position paper UNODC -trafficing rollspel 1

Länderna står i bokstavsordning under själva landsnamnet. Republiken Argentina står under A, inte under R. Amerikas Förenta Stater står under U (för USA).

Utskott: UNODC - Trafficking

Land: Folkrepubliken Bangladesh

Delegat/delegater: Herman Hanö Ivarsson

Människohandling är ett hemskt brott mot de mänskliga rättigheterna. Män och kvinnor, unga och gamla utsätts för denna hemska handling. Republiken Bangladesh fördömer dessa handlingar och utnyttjanden av den enskilda individen. Bangladesh har själv stora problem med trafficking och ser därför mycket allvarligt på detta problem som finns i stora delar av världen.

I fattiga länder har barn och unga inte alltid kunskap om sina rättigheter p.g.a. brist på utbildning. Utbildningen måste förbättras så att man kan ge fler unga kunnande om sina rättigheter samt är skolan en plats där man ska känna sig trygg från världens ondska. Förbättras utbildningen så att fler kan gå i skolan så kommer den bangladeshiska folkrepubliken  att förhindra att ytterligare människor försvinner in i trafficking-systemet.

Myndigheterna har svårt att på egen hand förhindra människohandeln mellan länders gränser. Om man ökade samarbetet mellan länders myndigheter skulle det underlätta arbetet mot transportmöjligheterna för människohandel.

Genom människohandel så sprids sexuellt överförbara sjukdomar, så som HIV/AIDS, lättare. Detta är ett mycket allvarligt problem speciellt i fattigare länder där chansen inte är så stor att man får reda på att man är smittad. Genom att förhindra människohandel så kommer vi även att förhindra spridningen av allvarliga sjukdomar.

Republiken Bangladesh föreslår att länder med bristande utbildning eller högt antal barn och unga som saknar utbildning får bidrag från andra stater som inte ar samma problem. Bangladesh föreslår även ett ökat samarbete mellan staters myndigheter för att underlätta kampen mot människohandel.

 Utskott: UNODC - Trafficking

Land: Brasilien

Delegat/delegater: Malin Gunnarsson

Den Federala republiken Brasilien fördömer det globala problemet gällande trafficking. Brasilien är fullt medvetna om att trafficking är ett globalt problem som kräver globala åtgärder, vilket landet kommer att arbeta för.

Den Federala republiken Brasilien betonar vikten av FN:s arbete är och kommer stödja alla ansträngningar där för att säkerhetsställa ett verksamt svar på detta brott. Brasilien är även villiga att samarbeta med alla internationella och frivilliga organisationer samt länder som är drivsamma i anti-trafficking verksamhet. Med fullt förtroende för Palermo konventionen rekommenderar den brasilianska republiken samtliga länder som ännu inte gjort det att ansluta sig till denna samt ge bidrag till ”Blue Heart Campaign” som är en fond för offer av trafficking.

Den Federala republiken Brasilien fastslår att ett konsekvent svar på traffickingfrågan skulle vara att införa ett globalt nätverk, i syfte för att skydda och bistå offer samt avskräcka efterfrågan och förhindra re-traumatisering genom utbildning och effektivt deltagande av massmedier.

Utskott: UNODC - Trafficking

Land: Colombia

Delegat: Anna Nilsson

Människohandel är ett nationellt problem som pågår i nuläget. Över 700 000 män, kvinnor och barn utsätts årligen för detta brott mot mänskligheten. Människohandel innefattar bland annat, sexuellt utnyttjande, tvångsarbete, slaveri och avlägsnande av organ. Den främsta orsaken till att detta sker är fattigdom. Man använder sig av denna typ av utnyttjning på grund av att det är ett lönsamt sätt.

Delegationen Colombia är inte inblandade eller förespråkar människohandel. Colombia har med säkerhet försökt motverka människohandel och ser allvarligt på detta problem. Colombia har sedan 2005 beslutat att straffen mot människohandel skall bli mer stränga. Med beklagande mot de utsatta, erbjuder Colombia stöd till dessa offer. Samma år kom mandaten i riksdagen överrens om en nationell strategi. Strategin innehåller fyra grundläggande metoder: förebyggande, skydd och bidrag till offer och vittnen, internationellt sammarbete och utredning och åtal.

Med högsta beredskap, vill republik Colombia, minska denna människohandel som försiggår. Inte bara i landet utan även i världen. Colombia har kämpat för detta sedan tidiga 90 talet. Colombias insatser förbättrades 2003 då vi bekräftade ”Palermo konventionen” vilket är ett protokoll om människohandel. Colombia har en strikt lag, som förbjuder fångst, överföring eller mottagande av en person inom landet eller utomlands i syfte att exploatera. Exploatering definieras som ”tar emot en förmån, ekonomisk eller på annat sätt utnyttja en individ för till exempel sexuella tjänster, tvångsarbete, slaveri, tiggeri eller exploaterande verksamheter som ger en vinst till sig själv”. Lag 985 föreskriver minsta straff på 13 till 23 års fängelse.

För att lösa detta problem vill Colombia bland annat vara delaktiga i internationella organisationer för att bekämpa människohandel. Delegationen Colombia är hårt drabbat av människohandel och Colombia är villiga för en drastisk förändring. Colombia har inte resurserna till att lösa detta problem på egen hand. Colombia behöver rådgivning och kapital för att kunna skapa en välfungerande struktur. Till exempel, få kapital till att förbättra skolor så att Colombia kan förminska alfabetism. Skolgången är en viktig del i livet vilket Colombia anser kan hjälpa oss att förebygga människohandel.

Åtgärder delegationen Colombia önskar tror Colombia kan vara en lösning för andra länder, ett internationellt samarbete och en samsyn är viktigt för att motverka detta problem.

Utskott: UNODC - Trafficking

Land: Egypten

 Delegat/delegater: David Lättman

Trafficking i dagens samhälle är ett grovt kriminellt brott och något som man måste få bort till varje pris.

 Slaveri har länge varit ett stort problem i Egypten men efter många år av kämpande för mänskliga rättigheter har vi lyckats motarbeta detta någorlunda. Regimen i Egypten har just nu ett stort fokus på kontroll och stabilitet och inte lika mycket på folk och de mänskliga rättigheterna.

 Människohandel är något som finns i alla länder, oavsett man vill det eller inte. Detta bör absolut stoppas, men vi anser att trafficking är något som varje land bör ta eget ansvar för.

Nyligen har vi i Egypten börjat motarbeta Trafficking och startat olika organisationer i detta syfte. Lösningarna för människohandel är många men om vi lyckas stoppa smugglandet genom Sinaiöknen så skulle antalet offer minska drastiskt. Egypten anser dock att dessa problem är möjliga att lösa genom bilaterala förhandlingar, och de kräver därför inte inblandning från det internationella samfundet.

 Utskott: UNODC - Trafficking 

Land: Republiken Frankrike

Delegat/delegater: Karl Månsson

 Trafficking, i alla dess former, är ett problem som sträcker sig över alla kontinenter. Detta är ett problem som Republiken Frankrike är djupt oroade över. Både över den nuvarande situationen och den framtida situationen.

 Trafficking är bland de största problem finns idag. Olika beräkningar har gjorts, bland annat de som visar att över 30 miljoner människor lever idag under förhållanden som skapats av trafficking, en mycket stor del av dessa på grund av internationell människohandel. Därför är det av extra stor anledning som Republiken Frankrike vädjar till medlemsländerna att samarbeta med de länder som önskar.

Republiken Frankrike har alltid legat i framkant när det gäller att försvara de mänskliga rättigheterna och vill betona den betydande roll landet har i denna fråga. Trafficking bryter kraftigt mot de lagar Republiken Frankrike var först i världen med när Republiken Frankrike gjorde de första lagarna redan 1791, som sedan lade till grund för dagens lagar för de mänskliga rättigheterna.

 I sin humanitära och globala ansvarstagande utrikesdiplomati har Republiken Frankrike engagerat sig i traffickingfrågan på flera plan.

 Det är tydligt att trafficking rotar sig i fattigdomen, ska man bekämpa trafficking från dess grund måste man bekämpa fattigdomen, därför är det viktigt att inte förbise att Republiken Frankrike varit ledande bland världens länder där man som den femte enskilt största ekonomin i världen under en lång tid varit i toppskiktet i finansierandet av FN:s budget. För närvarande är Republiken Frankrike den femte största finansiären till FN:s budget. Det är genom gemensamma ekonomiska satsningar som man kan förhindra trafficking.

 Republiken Frankrike har sedan UNODC:s grundande stöttat United Nations Global Initiative to Fight Human Trafficking (UN-GIFT) och andra organisationer som bland annat verkar för att se till att Palermokonventionens mål uppnås.

Republiken Frankrike har sedan länge förespråkat att trafficking ska bekämpas på alla fronter. Alltså ska man bekämpa fattigdomen, förhindra spridningen och förhindra försäljningen. De åtgärder Republiken Frankrike redan genomfört till exempel är samarbeten med de länder där många traffickingoffer kommer ifrån samt genomfört nationella lagar för att motverka traffickingen. Detta är den bana som hittills fungerat bäst och det är även den bana Republiken Frankrike vill se att fler länder går i framtiden.

 Som en av grundarna av FN och en av de länder som varit mest aktiva i att förhindra trafficking hoppas Republiken Frankrike att medlemsländerna tar denna fråga på största allvar och att alla gemensamt kan motarbeta traffickingen. Det är dags att de eleganta lovorden blir verklighet.

Utskott: UNODC - Trafficking

Land: Guatemala

Delegat/delegater: Linnea Westerlund

Republiken Guatemala är emot trafficking och vill att alla länder ska samarbeta för att få stopp på dessa hemskheter. Republiken Guatemala är djupt upprörda över att vi i världen fortfarande inte har löst detta problem. Tyvärr så har Guatemala en historia av trafficking, något Republiken Guatemala inte är stolta över och ser mycket allvarligt på.

Att bli av med trafficking kommer ta tid, Guatemalas mål är att det ska vara historia år 2028. När man handskas med trafficking så har man dubbla uppgifter, att motarbeta trafficking och att ta hand om de som har fallit offer. 

Guatemala anser att resurserna främst bör läggas på hjälpcenter som kan ta hand om de som blivit skadade fysiskt och psykiskt där de kan leva ett normalt liv. Republiken Guatemala ser gärna att främst kvinnorna kan utbilda sig och därmed få en inkomstkälla vilket leder till ökade livsmöjligheter. Guatemala tänker att utifrån detta hjälpcenter så kommer brottsbekämpande personal utgå och stoppa hallickarna.  På så sätt så sparar alla pengar genom att samtidigt bekämpa trafficking och ta hand om de drabbade. För att uppnå detta så måste FN bidra med pengar, resurser och kunnig personal. 

Vi måste också tala om varför trafficking uppstår. Prostitution är, föga förvånande, mer frekvent förekommande i fattiga länder än rika. De flesta kunder och profitörer på människohandeln kommer från västvärlden, vilket alltså är ett sätt för rika länder och personer att exploatera och utnyttja fattiga. I förlängningen krävs det därför att man även försöker öka levnadsstandarden i de länder där trafficking är som mest utbrott.

Därför bör de rika länderna ta sitt ansvar så att vi kan motarbeta detta problem.   

Trafficking är ett utbrett problem i hela Latinamerika, därför måste vi som region samarbeta för att få bort fenomenet. Liksom de flesta andra problem som rör hela mänskligheten krävs det mellan- samt överstatliga aktioner. Republiken Guatemala uppmanar FN att ta på sig en ledande roll i bekämpningen av trafficking.

Utskott: UNODC -Trafficking

Land: Iran 

Delegat: Jeff Frostander 

Idag lever 30 miljoner människor i trafficking och detta är ett globalt problem som drabbar oss alla och så även Iran. Iran är ett av det länderna som har det svårast med att få bukt med just trafficking.

Iranska delegationen hoppas på gemensamt samarbete länder emellan som är både verkningsfullt och snabbt. Med bistånd till de länder som har det svårast likt Iran skulle traffickingens tid vara räknad. Länder med större finanser skall bistå med pengar för världens bästa. Detta vinner inte bara de fattigaste länderna på, utan också de mer ekonomiskt välmående. Trafficking handlar i grund och botten om att bekämpa fattigdom.

Iranska delegationen fördömer därför den organiserade människohandeln i alla dess beståndsdelar. Iran uppmuntrar till fortsatt hårdare straff mot trafficking, Trafficking är förbjudet och Iran vill öka guds straff åt dessa förbrytare genom att uppmuntra till ännu större straff.

Med önskan om att länder som idag blundar för sanningen skall öppna sina ögon. Iran utstofferar djupt övertygelse om att en nollvision av trafficking är möjlig. Trafficking är bland det mest haramiska alltså bland det mest förbjudna, Iran har alltså Gud på sin sida.

Iranska delegationen ser fram emot ett bredare internationellt ansvar för ytterligare minskad trafficking och hoppas på framsteg mot fattigdomen. Ett stark och rent världssamfund där suveränitet står starkt.  

 Utskott: UNODC - Trafficking

Land: Republiken Italien

Delegat/Delegater: Sanna Mentz

Idag finns det runt 30 miljoner människor utspridda över hela världen som har blivit offer för trafficking, trots att slaveri avskaffats lång tillbaka i tiden. Detta är någonting som alla länder finner djupt upprörande och Republiken Italien menar att ett samarbete med fler länder kommer stödja besluten som tas och göra dessa problem lättare att finna en lösning på. Republiken Italien har ett långsiktigt engagemang till att bekämpa internationell brottslighet och har sedan länge en etablerad relation med UNODC. Republiken Italien har varit en av de största bidragsgivarna till UNODC och har bidragit med mer än 110 miljoner dollar fördelat under de senaste 10 åren. Då republiken Italien tidigare varit stöttande i UNODC’s frågor kommer de fortsätta att vara detta och kämpa för att lösa problemen som uppmärksammats. Detta gäller allt från människoslaveri till droghandel.

 Republiken Italien är uppmärksamma över att varje lands situation är unik och kommer kräva olika lösningar, men Italien ser att ett samarbete mellan länderna kan lösa problemen effektivare. För att kunna lösa dessa problem anser Republiken Italien att man kommer behöva genomföra en allmän lagstiftning emot trafficking för att visa att länderna står för samma förslag och jobbar mot samma mål, att bli av med trafficking. Även att gå djupare in i länder med högre fattigdom är viktigt då det huvudsakligen är där de största problemen ligger. Genom att erbjuda utbildning och jobb till befolkningen så kommer man i längden att undanröja uppkommande problem. För att ha tillgång till detta föreslår Republiken Italien att man går ut med bidrag till fattigare länder via UNODC eller NGO’s såsom Amnesty, som har mer förståelse för frågan och vet hur dessa problem ska behandlas samt har mer makt än en ensam stat.

 För att lösa vissa problem snabbare är Italien även öppen för polisiära lösningar. Republiken Italien anser att genom att motarbeta kriminella nätverk så kommer nätverken tillslut falla samman. Genom detta så skulle de antal offer som finns idag minska.

Utskott: UNODC - Trafficking

Land: Kanada

Delegat/delegater: Viktor Tyrberg

 Kanada är ett land som står för de mänskliga rättigheterna. Enligt FN definieras trafficking som människohandel. Det kan vara allt från sexslavar till illegal arbetskraft. Trafficking är en global företeelse. Den mest omtalade trafficking är människohandel mellan västliga länder och resten av världen. Men vi får inte glömma att även inom de västerländska länderna har också problem med trafficking. Det visar att alla länder har problem med trafficking och alla tycker att det är en vedervärdig behandling av medmänniskor.

 Kanada föreslår att FN fortsätter med de omfattande arbete som Kanada påbörjat med att motverka trafficking. Trafficking är ett av många företeelser som splittrar jämställdheten därför kommer Kanada verka för en mer jämställd värld mellan kvinnor och män.

 Utskott: UNODC - Trafficking

Land: Folkrepubliken Kina

Delegat/delegater: Isabella Cederberg

Folkrepubliken Kina ser allvarligt på den människohandel som pågår runt om i världen. Det är med sorg i våra hjärtan som vi bevittnar hur individualismen och kapitalismen än en gång visar sina tillkortakommanden med så förödande konsekvenser för fattiga människor världen över.

Folkrepubliken Kina anser att de tre områden som UNODC bör fokusera på är följande:

• Sexhandel

• Organhandel

• Slavarbete

Folkrepubliken Kina ser bara en lösning på problemen, nämligen kriminalisering av all människohandel, såväl sexuell som medicinsk. Denna lösning har fungerat väl i Folkrepubliken Kina och vi uppmanar därför övriga länder att följa vårt lands goda exempel.

Som en av världens starkaste ekonomier är det även vårt ansvar att sträcka ut en hjälpande hand till de länder som är i behov av ett ekonomiskt tillskott. Folkrepubliken Kina föreslår därför ett vidare samarbete med främst de afrikanska och sydamerikanska länderna, men stänger inte dörren för andra behövande länder.

Utskott: UNODC - Trafficking 

Land: Demokratiska republiken Kongo 

Delegat/delegater: Nadja Carlheim Gyllensköld

Eftersom trafficking är ett stort problem i den demokratiska republiken Kongo anser vi i den demokratiska republiken Kongo att det är en allvarlig fråga som behöver lösas, därför ber vi om hjälp.

Vi i den demokratiska republiken Kongo anser att trafficking och det ohållbara ekonomiska skick som vi har är två problem som har med varandra att göra. Våra industrier och inkomster kontrolleras av illegala beväpnade grupper som vi i den demokratiska republiken Kongo inte kan kontrollera p.ga de kolonier som vi tidigare bestod av. Därför har vi i den demokratiska republiken Kongo inga resurser till att gå in och stoppa de beväpnade grupperna.

Vi anser att de beväpnade grupperna är de grupper vi borde stoppa först då dem är en stor anledning till trafficking i den demokratiska republiken Kongo. De affärer som sker inom trafficking kan nu genomgå utan att vi kan göra någonting åt det.

Vi i den demokratiska republiken Kongo anser att vi behöver hjälp med att få kontroll över våra inkomster och över industrin. På så sätt får vi kontroll över trafficking och kan stoppa det. Vi i den demokratiska republiken Kongo anser att det bästa sätt att lösa det här problemet är att få hjälp av EU med insatts styrkor och resurser så att vi kan gå in och stoppa de illegala grupper som nu har kontroll över landets industri och inkomster. På så sätt anser vi att vi kan förhindra trafficking.

Utskott: UNODC - Trafficking

Land: Republiken Kuba

Delegat/delegater: Malin Brugge Arelund

 Republiken Kuba är djupt medvetna om, och ser mycket allvarligt på den rådande situationen av trafficking runt om i världen. Faktumet att detta, som en del av en internationell brottstrend fortsätter att eskalera hyser vi stor förfäran till, en sådan samtida och vidrig form av slaveri skall inte under några omständigheter få förekomma i en tid som 2000-talet.

 Denna globala brottslighet har vidare blivit uppskattad att generera årliga och förkastliga vinster mellan 7 och 10 miljarder dollar med låg risk, höga vinstmarginaler och minimiinvesteringar. Trafficking är givetvis anslutet till annan organiserad brottslighet, såsom pengatvätt, droghandel och människosmuggling - att dessa livnär sig på varandra är bara en av många bidragande faktorer till existensen av trafficking.

 En annan av de främsta rötterna är givetvis den extrema fattigdomen, ofta förekommande i utvecklingsländer. Denna förfärliga verklighet driver allt för ofta de utsatta till en gräns där den enda lösningen tragiskt nog anses vara att söka sig till andra länder, företrädesvis den industrialiserade västvärlden med utvecklad välfärd.  

 Även om människosmuggling ej kategoriseras som trafficking är det icke att förglömma det faktum att människor som smugglats in i ett land oavsett om det är på frivillig basis eller ej hamnar i en enormt sårbar, utlämnad och så gott som alltid hopplös situation. Efter att ha betalat stora summor pengar är de utblottade och möjligheten att beviljas uppehållstillstånd ofta mycket liten. Risken för att här hamna i en illegal verksamhet som trafficking är skyhöga.

 Med all respekt ärade delegationer, inget land i världen idag, oavsett hur stort det än är eller hur mycket makt det än besitter, är redo att tackla denna komplexa företeelse på egen hand. Hållande i minnet detta brotts gränsöverskridande natur och med tanke på brottets stigande frekvens är det nödvändigt att ursprungsländer, transitländer och destinationsländer gör gemensam sak, samarbetar, delar ansvaret för att förebygga trafficking, skyddar dess offer och ser till att åtala de ansvariga.    

Utskott: UNDOC - Trafficking

Land: Malaysia

Delegat/delegater: Amanda Åkesson

 Delegationen från Malaysia har efter en granskning blivit fullt medvetna om all världens pågående trafficking.

Det är omskakande att något så avskyvärt kan ha utvecklats till ett av världens tre största och vanligaste brott.

 Människohandeln drabbar miljontals människor, mestadels kvinnor och barn. FN uppskattar att cirka 4 miljoner människor blir traffickerade per år runt om i världen, varav cirka 1,2 miljoner är barn. Att så många skall behöva utsättas för en sådan fara finner Malaysia djupt oroväckande och oacceptabelt.

 Malaysia har mer och mer uppmärksammat den trafficking som pågår både i vårt egna land, men även i resten av världen, och är med största oro djupt övertygad om att en förändring behöver ske.

 Orsakerna till trafficking är många, men de mest bakomliggande är pengar & girighet.

De största ekonomiska faktorerna till trafficking är fattigdom och maktlöshet. De mest utsatta kommer oftast från fattiga u-länder och transporteras sedan vidare till i-länder. Många föräldrar skickar sina barn till andra länder med förhoppningarna om att de ska få bättre utbildning och med det en bättre framtid.

Andra drömmer om ett bättre liv utomlands, de är därför ofta sårbara och faller lätt i fel händer. Detta kan leda till ofrivillig prostitution, slavarbete och diverse saker.

 Trafficking är fruktansvärt och något som inte alls borde förekomma, därför önskar delegationen Malaysia en bättre kommunikation länderna emellan. Med en god kommunikation och kontroller längs landgränser, ökar även chanserna för att kunna ta tillfånga på fler personer som stödjer kriminell verksamhet.  

 Med bistånd till u-länder har man en mycket större möjlighet att förbättra och utöka antalet organisationer som tillsammans kan ta hand om kvinnor, barn och män som har immigrerat via trafficking.

 Men med tanke på vilket stort problem trafficking är, räcker det sorgligt nog inte med att enbart justera en faktor. Det krävs ett helhjärtad arbete från u-länder så som i-länder. Ett ensamt land kan ingenting göra.

 Malaysia är med högsta beredskap redo för en ömsesidig diskussion kring hur man skall få bort all världens hemska människohandel.

 Utskott: UNODC - Trafficking

Land: Republiken Polen

Delegat/delegater: Linnéa Berglund

 Republiken Polen ser en fasansfull paradox växa fram. Denna paradox består i det faktum att den globala människohandeln ökar samtidigt som insikten i världssamfundet det senaste decenniet markant har ökat om de bakomliggande mekanismerna och de tragiska konsekvenserna för individ och samhälle.

 Redan år 2003 antogs Palermoprotokollet och som republiken Polen vet har alla delegationer inom FN i och med detta styrdokument fått ökad kunskap och likväl ett ökat engagemang i generalförsamlingen för problemet. Protokollet ger oss också en tydlig handlingsplan till hur alla delegationer ska agera för att motverka människohandeln. Palermoprotokollet innehåller bestämmelser om bl.a. kriminalisering, hjälp och skydd till offer, förebyggande åtgärder t.ex. utbildning, åtgärder mot efterfrågan, återanpassning av offer och enhetliga metoder för att utbyta information och samla in data om förekomsten av människohandel. Vidare förespråkar protokollet att parterna ska vidta lagstiftningsåtgärder eller andra åtgärder för att motverka efterfrågan som främjar utnyttjandet av människor, särskilt kvinnor och barn som leder till människohandel.

 FN har alltså ett internationellt instrument och en handlingsplan redan utarbetad men trots detta ökar människohandeln. Republiken Polen vill framhålla att orsaken till detta är att protokollet inte har ratificerats i tillräckligt stor omfattning. Republiken Polen vill kraftfullt markera en besvikelse över att underskrifter fortfarande saknas från många länders statschefer eller regeringar. Republiken Polen vill också uttrycka en förvåning då Polen är övertygade om att många av dessa länder särskilt skulle gynnas av Palermoprotokollets föreskrifter.

 De länder som valt att inte skriva under protokollet behöver heller inte svara upp till dess föreskrivna bestämmelser. Konsekvensen av detta är att Palermoprotokollets stora potential till ett globalt och samlat angrepp mot den internationella människohandeln kraftigt försvagas, något republiken Polen idag ser när företeelsen snarare ökar än minskar.

 Som en lösning på ovanstående beskrivna problem förespråkar Republiken Polen att en utredning snarast skall tillsättas för att kartlägga vad i protokollet som skapar motvilja till att ansluta sig. Med denna kunskap kan Republiken Polen sedan ev. justera delar av protokollet eller tydligare informera om dess fördelar och därmed utöka graden av anslutna medlemsstater.

Utskott: UNDOC - Trafficking

Land: Saudiarabien

Delegat/delegater: Jonathan Engdal

Kungariket Saudiarabien är stort bekymrade över trafficking som sker runt om i världen. Det är ett mycket stort problem som måste åtgärdas. Trafficking är världens tredje största organiserade brottslighet och genererar stora mängder pengar varje år. Den innefattar allt från sex slaveri till illegal arbetskraft.

Saudiarabien erkänner med besvikelse att det förekommit människohandel i landet, men det har åtgärdats och i dagens Saudiarabien uppfattas inte detta som ett problem. Det hör inte till den saudiarabiska tron, islam, som står för varje individs rättigheter.

Kungariket Saudiarabien har kommit fram till att fattigdom, maktlöshet, missbruk och inte tillgång till skola är de grundläggande orsakerna till trafficking. En del kidnappas in i branschen medan andra lockas in med löften till en bättre framtid.

Saudiarabien är djupt angelägna om att bekämpa trafficking på rätt sätt. Saudiarabien anser att arbetet mot fattigdom skulle vara en bidragande faktor till att trafficking skulle kunna minska samt tro på den största och enda Allah.

Utskott: UNODC - Trafficking

Land: Republiken Serbien

Delegat/delegater: Sara Holm

Den serbiska regeringen ställer sig mot trafficking.  Serbien har därför vidtagit olika åtgärder för förebygga och förhindra problemet. År 2001 anslöt Serbien sig till United Nations Convention against Transnational Organized Crime och dess protokoll. Även protokollet Protocol to Prevent, Suppress and Punish  Trafficking in Persons ratificerades. Två år senare, 2003, gjorde Serbien trafficking till ett straffbart brott, kategoriserat under Criminal Code of Serbia.

Serbien anser att trafficking är fel eftersom det bland annat bryter mot de mänskliga rättigheterna. Det moderna slaveriet som finns runt om i världen är beklagligt eftersom offren för människohandel befinner sig i en extremt utsatt situation där de saknar grundläggande rättigheter. På grund av denna inställning, är människohandel något Serbien vill förhindra, både på ett nationellt plan, regionalt sett och även internationellt.

För att bekämpa trafficking utgår Serbien från en 4P taktik. De fyra P:na står för; Prosecution(straff), Protection(skydd), Prevention(motverkande) och Partnership(partnerskap) som Serbien anser är basen för ett förhindrade av traffickingfrågan inom alla områden.

Serbien vill framförallt belysa internationellt samarbete som ett av de viktigaste delmålen i motverkan av trafficking. Ensamma är länder svaga men enade kan de arbeta inom många områden, både statligt och ideellt. Ett sätt att arbeta skulle kunna vara att förbättra gränskontrollerna mellan länder. Detta skulle innebära en bättre koll på vad som förs in och ut ur länderna. Följden skulle bli att traffickingen över gränser blev svårare för de organisationer och individer som arbetar med det och en minskning av människohandel skulle ske. Med noggrann gränsövervakning skulle även smugglingen av vapen och droger minska.

Då trafficking är en fråga som sträcker sig över landsgränser krävs det att FN och EU aktivt arbetar för förbättrade samarbeten internationellt. Framförallt behöver de förebygga fattigdomen och bristen på utbildning som är grunden till att människor, framförallt unga kvinnor luras in i trafficking. Med hjälporganisationer som UNICEF och Rädda barnen kan de effektivt hjälpa fattiga länder att ge utbildning till barnen så att de kan skapa sig ekonomisk trygghet. Stabil ekonomi gör att individer inte lika lätt lockas av tanken att resa utomlands och försörja sig, vilket är ett av sätten som individer luras in i människohandeln, där de sedan blir offer.

Sammanfattningsvis understryker Serbien vikten av det internationella samarbetet och förhindrandet som de två viktigaste tillvägagångssätten mot trafficking. Men det får inte glömmas att de som fallit offer måste få hjälp med rehabilitering och skydd för att inte återigen tvingas tillbaka in i nätverken. Serbien tycker inte att trafficking är okej och ordentliga straff mot de som utför brottet är nödvändigt.

Land: Somalia

Utskott: UNODC – trafficking

Delegat/delegater: Hanna Gyulai

Trafficking är ett stort nationellt problem som pågår idag. Människohandel som vi kallar det innefattar flera former som slaveri, tvångsarbete och människohandel. Det sker alltså under tvång och grundorsakerna är i princip alla fall fattigdom. Människohandel innefattar bland annat sex-, organ- och slavhandel som både barn, män och kvinnor utsätts dagligen för runt om i världen.

Delegaten Somalia, ser allvarligt på det här och har en djup oro för konflikten. Somalia har en strafflag som förbjuder tvångsarbete, försäljning och inköp av människor som slavar. Brott som dessa bestraffas och döms till 3 – 12 år. Somalia har även andra lokala lagar som förbjuder bland annat slavarbete. De nya lagarna syftar till att minska olaglig migration till Etiopien och sedan vidare till Sudan, Libyen och Europa. Straffen förväntas även senare att bli strängare och hårdare och de försöker alltså utreda och bekämpa människohandelsbrott så gott de kan.

Respektive myndigheter i Somalias tre regioner har gjort konkreta insatser för att ta itu med människohandeln och vill minska den människohandel som idag försiggår, men för att det ska ske någon större förändring och lösning från deras sida behöver Somalia hjälp. I dagsläget har den federala övergångsregeringen (TFG) som har kontroll över större delar av landet, bland annat varit upptagna med uppgiften om att säkra regeringsföreträdare, vilket har lett till att människohandel som en fråga inte utsetts att behöva prioriteras omedelbart. Somalia saknar även medel för att kunna utreda och ta itu med människohandeln. Det finns en allvarlig brist på kapacitet i alla delar av landet att på lämpliga sätt ta itu med det här. 

För att vi ska försöka lösa det här problemet bör så många som möjligt ha i uppdrag är att hjälpa till att avsluta modernt slaveri i vår generation eftersom det berör hela världen. 

Endast en liten andel av förbrytare ställs inför rätta vilket betyder att många kommer undan, blir de internationella och nationella lagarna strängare kan detta förbättras och bidra till att fler får straff så det inte bara fortsätter och fortsätter. Ett nätverk av aktörer skulle kunna leda till bättre relationer och samarbete i världen inom det här problemet vilket förhoppningsvis skulle kunna leda till en snabbare och effektivare lösning på människohandel internationellt. Däremot behövs både fattigdom i världen bekämpas och mänskliga rättigheter försvaras rejält vilket behöver mycket samarbete och jobb. 

Somalia som land har däremot inte de resurser som behövs för att kunna utföra detta. Somalia behöver hjälp för att kunna skapa en välfungerande struktur. Lyckas Somalia få det, blir det enklare för dem vilket bidrar till att kunna samarbeta internationellt vilket är viktigt då problemet inte endast ligger i just Somalia. Samarbete skulle kunna leda till lösningar för även många andra länder.

Om Somalia individuellt ska förbättra situationen bör de förbättra skolor och utbildning med kapital, då 9 av 10 somalier är analfabet och skolgång är väldigt viktigt. Detta skulle inom Somalia möjligtvis förebygga människohandel. Ett internationellt samarbete hade varit bra då det berör alla.

Delegationen Somalia önskar hjälp och ett samarbete för att försöka motverka detta problem för att sedan kunna jobba till denna minskning internationellt. För att bekämpa dagens slaveri krävs ökade resurser, medvetenhet och opinion utav alla.

Utskott: UNODC - Trafficking

Land: Spanien

Delegat/delegater: Alexander Olin

 Spanien är djupt bekymrad över den illegala människohandel som sker i värden. Spanien betonar vikten utav tilläggsprotokollet om förebyggande, bekämpande och bestraffande av handel med människor, särskilt kvinnor och barn, till Förenta nationernas konvention den 15 november 2000 mot gränsöverskridande organiserad brottslighet. Spanien uppmuntrar länder som inte godtagit protokollet att göra det.  Vidare  föreslår Spanien ökat stöd till polisiära insatser och ökat internationellt polisiärt samarbete mot trafficking.  Spanien föresråkar även ökad hjälp för offer utav traficking,  genom NGOs. Spanien förespåkar även att offren ska få hjälp att återvända till sina hemländer. Spanien konstaterar även vikten utav att informera allmänheten om trafficking och deras ansvar att inte medverka genom att köpa tjänster från offer utav trafficking.

Utskott: UNODC - Trafficking

Land: Sydkorea

Delegat/delegater: Emilie Boson

Som ett land där de grundläggande mänskliga rättigheterna både fullkomligt stöds, och är en del av kulturen, ser Sydkorea väldigt allvarligt på det internationella problemet angående människohandel.

 Sydkorea anser att ett av huvudproblemen som leder till trafficking är den omfattande fattigdom vi har i världen. Vår delegation menar att fattigdom leder till försämrade levnadsvillkor och i värsta fall till utnyttjandet av människor.

Därför föreslår Sydkorea att omvärlden ska satsa ekonomiskt på de områden där flest faller offer för slaveri. De ekonomiska bidragen tycker Sydkorea ska till utbildning i länderna, så att samtidigt som man belyser problemet och hur det ska undvikas, även utvecklar länderna och deras möjligheter i framtiden.

Då frågan är otroligt aktuell, med omkring 30 miljoner slavar idag, tycker Sydkorea även att relationerna mellan olika stater ska förbättras och fler polisiära samarbeten ska införas. Detta tror vår delegation är viktigt för förebyggandet av människohandel. Med förbättrade förhållande mellan länder kan saker som exempelvis övervakning av landsgränser skärpas, och förhoppningsvis få människohandel att upphöra fullständigt.

 Utskott: UNODC - Trafficking

Land: Turkiet

Delegater: Lisa Cronquist

Turkiet är djupt oroade över de rådande omständigheterna i världen där vi ser att människohandel bedrivs och det främst i de fattigare länderna. Trots det faktum att slavhandel är olagligt i samtliga länder ser vi idag att det finns uppskattningsvis 30 miljoner slavar och detta är något Turkiet ser ytterst allvarligt på.  Då slavhandeln inte enbart bedrivs  i var enskilt land för sig utan även är en verksamhet som sträcker sig över alla världens länder är det även utav stor vikt att man finner en gemensam lösning och detta snarast.

Turkiet förespråkar att samarbetet som pågår fortskrider samt att samtliga länder skriver under den konvention som FN har gällandes de gränsöverskridande organiserade brottsligheten. Utifrån konventionens etablerade miniminivåer bör länderna ta ett eget ansvar för att gå på djupet i sin egna nationella lagstiftning för att etablera strängare åtgärder. Insatser måste riktas mot att både förhindra trafficking samt att utforma strängare straff vid en brytning av de lagar som finns. Att offer får den hjälp de behöver och som krävs är även en självklarhet och då särskilt för barn och kvinnor som blivit utsatta.  I EU antog EU-parlamentet 2010 en lag i syfte att fånga in handeln med människor där fem år är minimum fängelsestraff i hela EU för slavhandlare. Dessa direktiv gäller för hela EU och innebär att industrin inte har lättare för att etablera sig i vissa länder. De åtgärder som EU vidtagit och den verksamhet som bedrivs anser Turkiet är en förebild för resterande länder i världen.

 Utskott: UNODC - Trafficking

Land: Tyskland

Delegat/delegater: Rasmus Karlsson

Trots att slaveri avskaffats för längesedan lever det fortfarande kvar. Idag kallas det inte längre slaveri utan har bytt namn till trafficking. Runt vårt jordklot finns idag runt omkring 30 miljoner människor som är offer för trafficking. En offersiffra som för varje år växer sig större och större. Tyskland ser allvaret i den fara som trafficking utgör för människor runt vårt jordklot och är beredda att göra allt som står i sin kraft för att bekämpa den.

 Tyskland vill inte se ett FN-mandat som genomför minimilöner eller en allmän lagstiftning emot trafficking. Tyskland ser vikten i en stark lagstiftning gentemot trafficking men förstår att varje lands situation är unik och kommer att kräva en unik lagstiftning i varje land för att bekämpa trafficking. Ett allmänt införande av samma lagstiftning i alla länder skulle snarare riskera att bli kontraproduktivt då en sådan lagstiftning inte tar hänsyn till varje lands unika situation.

 Likaså ser Tyskland faran som ett införande av minimilöner utgör. Ett införande av minimilöner på en marknad som inte är mogen, kommer att ge katastrofala följder. Arbetsgivare i fattiga länder skulle bli tvungna att sparka anställda för att de inte skulle ha råd att betala löner till sina arbetare. Ett införande av minimilöner skulle alltså snarare riskera att minska levnadsstandarden än att öka den då en massa arbetare hade blivit arbetslösa. Detta skulle i sin tur förstora riskgruppen för trafficking.

 Lösningen på det enorma problemet med trafficking som Tyskland förespråkar är väldigt simpelt. Tyskland önskar att se ett ökat FN-bistånd till de länder där trafficking idag har berett ut sig som mest. Ett bistånd som skulle gå till ökade polisiära insatser mot trafficking samt större satsningar på utbildning.

 Innebörden av ökade resurser till polisiära myndigheter runt om i världen skulle innebära att ett ökat krafttag mot trafficking nu skulle kunna bli verklighet. Genom att slå till mot kriminella nätverk med rätt hastighet, med rätt kraft och tillräckligt många gånger kommer de kriminella nätverk som profiterar på trafficking falla samman. På så sätt skulle man minska de offer som redan idag finns för trafficking.

 Genom ökade satsningar på utbildning skulle levnadsstandarden öka. Vilket skulle minska den potentiella riskgruppen för trafficking.

 På detta sätt kan man tillsammans bygga en bättre och friare värld. En värld utan trafficking!  

Utskott: UNODC -Trafficking

Land: Amerikas Förenta Stater

Delegat: Sam Johansson

Amerikas Förenta Stater angående FN:s bekämpning av människohandel

Människohandel är förkastligt och kränkande; ett grovt brott mot de mänskliga rättigheterna. Utmaningen för alla länder, rika och fattiga, är att rikta in sig på de brottslingar som utnyttjar desperata människor samt att skydda och hjälpa offer för trafficking. Dock är det ett globalt problem som därmed måste bekämpas med multilaterala insatser anser USA.

De Förenta Staterna erkänner sina egna problem med människohandel och vill också uppmärksamma den hårda kamp som förs för att åtgärda detta inom nationen, implementeringen och utvecklingen av Trafficking Victims Protection Act är ett exempel. USA kommer fortsätta att handla för att förebygga människohandel genom att ställa förövare till svars och dess skydda offer. 

Det extensiva arbete som bedrivs av Förenta Nationerna för att bekämpa människohandel är något som USA sätter stort värde i. Bekämpning av människohandel har historiskt sett alltid varit högt prioriterat i FN; redan 1949 antogs Konventionen om Människohandel (Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others) som därefter har kompletterats med flera andra FN-initiativ. De Förenta Staterna uppskattar dagens aktuella avtal och det arbete som bedrivs genom dessa, politisk vilja och beslutsamhet är avgörande för att effektivt kunna bekämpa människohandel. Internationell samverkan kommer att ge lyckat resultat om syftet är att föra samman givare för att arbeta med engagerade regeringar som har begränsade resurser, som FN gör med Fonden UN Voluntary Trust Fund for Victims of Human Trafficking genom The United Nations Global Plan of Action to Combat Trafficking in Persons.

Målet att utrota människohandeln är långt ifrån uppnått, men FN har bra verktyg för att effektivt arbeta mot det målet. USA vill utveckla aktiviteten som förs av UNODC genom att behålla fokus på de avtal som finns idag. Att inleda nya initiativ istället för att maximera de nuvarandes fulla potential kan ta onödiga resurser från andra mer avgörande frågor som FN arbetar med befarar de Förenta Staterna. 

Den amerikanska delegationen ser fram emot att arbeta tillsammans med Förenta Nationernas andra medlemsstater för att avgöra det bästa tillvägagångssättet för att med fortsatta internationella ansträngningar slutligen nå en värld fri från slaveri.

Utskott: UNODC - Trafficking

Land: Republiken Venezuela

Delegat/delegater: Ida Andersson

 Republiken Venezuela ser mycket allvarligt på trafficking, och inser att det är ett stort problem, såväl globalt, som inom landet. Venezuela har de senaste åren avsatt resurser på att erbjuda psykologisk vård till offer, skapa anti-trafficking träningsprogram för polisväsendet samt göra allmänheten medveten om problemet genom kampanjer och anti-trafficking workshops. Det har även införts ett nödnummer för offer i nöd eller för personer som upptäckt trafficking i sin närhet. Regeringen har också uppmärksammat enskilda fall och bland annat stängt ner ett hotell på Margarita Island, som varit en destination för sex-turism.  

 Trafficking är ett komplicerat problem att lösa, då brottsligheten sträcker sig över landsgränserna och kan ha olika ursprung och destinationer. Venezuela uppmuntrar därför internationellt samarbete för att lösa frågan. Venezuela anser också att det finns luckor i kunskapen om förövare och offer för trafficking. Det första steget i att åtgärda problemet är att öka kunskapen om sexhandeln, inte bara hos polisväsendet, utan också hos allmänheten för att motverka efterfrågan på sexuella tjänster.

 Republiken Venezuela anser att trafficking bland annat ska motarbetas igenom att förbättra unga kvinnors möjligheter på arbetsmarknaden. Trafficking koncentrerar sig i många fall på fattiga och utsatta människor, som med falska erbjudanden transporteras till andra länder där de mot sin vilja tvingas in i prostitution. Utbildning och ekonomiska möjligheter är därför viktiga faktorer i kampen mot trafficking.

 Venezuela strävar efter en internationell överenskommelse om kartläggning av trafficking över världen och avsätta resurser till skydd för traffickingoffer med målsättning att öka säkerheten och viljan att vittna mot kriminella nätverk.

Utskott: UNODC - Trafficking

Land: Republiken Vitryssland

Delegat/delegater: Victor Olsson

 Republiken Vitryssland anser att trafficking är ett avskyvärt brott mot mänskliga rättigheter och har därför varit en av de första länderna bland CIS medlems-stater som samordnat aktiviteter på stor skala för att tackla trafficking.

Med hjälp av den internationella erfarenheten som Republiken Vitryssland besitter så har vi arbetat ut omfattande nationella lagstiftning för att eliminera människohandeln, samt omfattande aktiviteter har inplanterats inom ramen för statliga program för att effektivisera bekämpningen av människohandel och för att försäkra nationens säkerhet.

 I Republiken Vitryssland är handlingar mot människohandeln satt som en prioritet av nationell policy.

 Republiken Vitryssland har på eget initiativ organiserat och deltagit i många samarbeten på internationell nivå och önskar framför allt att främja dessa samarbeten för att i slutändan eliminera denna handeln som orsakats av västmakternas hänsynslösa kapitalism som tar människors liv, psykiska välmående och framför allt deras frihet.


© Håkan Danielsson 2016