Säkerhetsrådet rollspel 1

Länderna står i bokstavsordning under själva landsnamnet. Republiken Argentina står under A, inte under R. Amerikas Förenta Stater står under U (för USA).

Utskott: UNSC

Delegation: Republiken Argentina

Delegat: Deanna Koljanin

Republiken Argentina har drabbats av två massiva terroristattacker och vi ser på frågan med stor allvarlighet. Som noterats av tidigare president Nestor Krichner i samband med toppmötet i Säkerhetsrådet 2005,anser vi att nya hot mot internationell fred och säkerhet, så som terrorism, får oss att öka förståelsen för begreppet solidaritet mellan folken mål. Detta är en fråga som oavsett världens situation är viktig att lyfta fram. 

Vi anser att problemet ligger i okunskap om kulturer, människor samt ytterligare humaniräta frågor. Försämrad utbildning i sönderfallna länder har tydligt visat är en faktor till ökad risk för att hamna i terroristorganisationer. Olika syn på mänskliga rättigheter samt rättsstatsprincipen internationellt ger även terrorister mer plats och möjligheter. Detta anser vi är möjligt att lösa genom ett ökat införande av internationella normer för mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen. Utveckling av utbildningen i u-länder är nödvändig för att främja humanitär kultur och på det sättet undanröja ojämlikheter samt främja respekten för mångfald.

Argentina anser att det finns ett hål i rättsystemet angående finansiering av terrorism. Internationellt och rättsligt samarbete är avgörande både i fråga om utlämning samt rättslig hjälp. Även i kampen mot finansiering av terrorism. Republiken Argentina har registrerat en ny typ av brott- ”Brott mot den finansiella och ekonomiska ordningen” som går hand i hand med insamling eller tillhandahållande av varor eller pengar för att finansiera brott som är avsedda för att terrorisera befolkningen. I lagen ingår identifikation om terrordådet gjorts av en individ eller en organisation. Ett förslag är att det lägsta brottet kan fördubblas om de begås med hjälp av terroristorganisationer.

Vi anser att kampen mot terrorism inte kan bli effektiv utan samordning och en samsyn på mål.

Utskott: UNSC

Land: Australien

Delegat: Miriam Öfverberg

I arbetet så här lågt har världssamfundet gjort några riktiga framsteg. Portugal gjorde ett banbrytande arbete under sitt medlemskap i säkerhetsrådet; genom ordförandeskapet i den informella arbetsgruppen för dokumentation och i andra procedurfrågor. Och Argentina - och Australiens ambassadör Perceval och hennes team - har fortsatt detta inflytelserika ledarskap genom sitt ordförandeskap.

Australien uppskattar djupt att processen angående terrorism har lyckats komma så pass långt, då alla medlemsstater i FN äntligen har gått med på en gemensam strategi för att bekämpa terrorism. Dock är det viktigt att poängtera hur viktigt det är att vi inte glömma bort att vi har en bra bit kvar. 

Australien uppmuntrar Arabförbundet, EU samt AU till att samla sina regioner för att hitta progressiva lösningar. Ett internationellt samarbete är att förespråka för att underlätta processen hur sedan de olika nationerna ska kunna tillämpa förslagen i sina länder. Inom Australiens egen region, har vi sett de förödande effekterna av olagliga vapen. Australien har arbetat med sina regionala grannar och FN för att arbeta fram praktiska åtgärder för att ta itu med detta problem i Östtimor, Salomonöarna och Bougainville, PNG. Dessa erfarenheter understryker vikten av globalt och regionalt samarbete för att enklare ta itu med utmaningar, som dessa.


Vi måste hantera de hot som; den olagliga handeln med handeldvapen och lätta vapen för med sig. Eftersom det är en viktig drivkraft för konflikter och instabilitet i hela världen. Dessa vapen hindrar fredsbyggande insatser och utgör hot mot civila, fredsbevarare, biståndsarbetare och det civila samhällets organisationer. Den olagliga handeln och missbruk av handeldvapen samt lätta vapen leder till allvarliga kränkningar av internationell humanitär rätt och mänskliga rättigheter. Vi uppmanar därför alla nationer att arbete tillsammans. Ett internationellt samarbete är en viktig del i kommande förslag på lösningar. 

Australien stödjer FN: s fredsbevarande insatser för att begränsa effekterna av dessa vapen på samhällen efter konflikter. T.ex. genom att hjälpa länderna att ta itu med problem över gränserna och att hantera sina lagar. Att stärka insatser för kapacitetsuppbyggnad för att förebygga och hantera hot, särskilt i Afrika. Australien uppmanar medlemsstaterna, FN-systemet, regionala och internationella organisationer för att stödja sådana insatser.

Australiens svar på terrorismen förespråkar ett kombinerat skapande av effektiva lagar och insamling av underrättelser med nationellt försvar. Polis, flyg-och sjösäkerhet, gränskontroll, skyddande säkerhet, förebyggande åtgärder för hälsa, katastrofhantering, skydd av kritisk infrastruktur i offentlig och även privat infrastruktur. Detta uppnås genom att stärka det nationella och internationella samarbetet.

Utskott: UNSC, Säkerhetsrådet 

Land: Republiken Azerbajdzjan

Delegat: Elias Nilsson

Vi, republiken Azerbajdzjan anser att det är mycket viktigt att alla länder mer eller mindre hjälps åt att bekämpa terrorismen. Terrorism ska bekämpas med alla medel bara de inte skadar civilbefolkningen. Vi har sedan terroristattacken i New York 11 september 2001 strikt jobbat för att bekämpa terrorism. Vi anser att det är bra att alla inblandade länder för dialoger med varandra så att vi kan bekämpa terrorismen tillsammans. Flera stater är starkare än en. 

Den 4 maj 2012 organiserade vi ett högnivåmöte i Säkerhetsrådet om att stärka det internationella samarbetet mot terrorismbekämpning. I sitt tal till Säkerhetsrådet underströk president Mr Ilham Alijev att: ”Vi måste alla förena våra ansträngningar för att bekämpa terrorism. Den typ av terrorism som förekommer idag och dess hot mot internationell fred och säkerhet kräver ett nära internationellt samarbete mellan stater”. 

Vi, republiken Azerbajdzjan anser att terrorism är den allvarligaste formen av krig och är därför ett av de största problemen i världen just nu, då det utsätter många civila för stor fara. Terrorism utgör ett mycket allvarligt hot mot internationell fred och säkerhet, suveränitet och social- och ekonomisk utveckling i alla stater. Även oskyldiga människors liv påverkas.  

Utskott: UNSC

Land: Republiken Frankrike

Delegat: Matilda Bergström

Republiken Frankrike konstaterar med största oro att terroristhandlingar utgör ett allvarligt hot mot fred och säkerhet i världen idag, och Republiken Frankrike har gjort terrorismbekämpning till en av sina främsta prioriteringar. Republiken Frankrike ställer upp med militära resurser då det anses nödvändigt för att förhindra terrorism, men påminner även om den centrala roll politiken spelar. Även om demokrati inte innebär en garanterad frihet från uppkomsten av terrorism är risken betydligt mindre i demokratiska stater än i diktaturer.

Terrorism är ett globalt problem. Utöver att den förekommer i alla delar av världen, påverkas även de länder som inte är direkt utsatta. Därför anser Republiken Frankrike att världens stater måste samarbeta i ännu större utsträckning för att bekämpa terrorismen. Huvudansvaret ligger dock på de stater som befinner sig i samma region som särskilt utsatta områden, och eftersom Republiken Frankrike vill betona hotet från terrorismen i Afrika vädjar vi till alla afrikanska stater att prioritera terrorismbekämpningen. Att stater organiserar sig och samarbetar, hellre än att försöka lösa problemen på egen hand, är ett viktigt medel i kampen mot terrorismen. Organisationer som AU (Afrikanska unionen), Arabförbundet och EU (Europeiska unionen), och naturligtvis även FN, spelar en viktig roll. Republiken Frankrike betonar vikten av att FN ständigt arbetar för att bekämpa terrorism, genom till exempel organ som CTC (Counter Terrorism Committee) och de olika sanktionskommittéerna.

Arbetet mot terrorism måste utgöras av en kombination av en mängd olika faktorer, och för att långsiktigt kunna bekämpa terrorismen bör fokus framförallt ligga på att försvåra dess möjligheter att sprida sig. Viktiga metoder för att uppnå detta är att förbättra levnadsvillkoren i de områden där terrororganisationer har sin rekryteringsbas, eftersom människor i utsatta positioner är mer benägna att rekryteras, motarbeta finansieringen av terrorism samt utveckla rättsväsendet i drabbade länder. Det är otroligt viktigt att terrorister kan ställas till svars för sina handlingar i rättssäkra rättegångar som respekterar mänskliga rättigheter. 

Förekomsten av massförstörelsevapen som till exempel kärnvapen, biologiska och kemiska vapen innebär ytterligare en risk. Om icke-statliga aktörer, i värsta fall terroristorganisationer, kommer över sådana vapen blir terrorhotet ännu större. Därför är det oerhört viktigt att alla stater tillsammans gör allt de kan för att detta inte skall ske.

Republiken Frankrike medgiver att utländska ingripanden ibland är nödvändiga, och påminner om att franska styrkor var med och bekämpade terrorism i Mali i början av året. Dock är det även viktigt att ge alla stater egna möjligheter att hantera problemen. Ingen stat ska vara beroende av utländsk hjälp för att kunna skydda sig från terrorism.

Sammanfattningsvis anser Republiken Frankrike att terrorism är ett av de största hoten i världen idag, samt att även om det är viktigt att enskilda stater har medel för att hantera terrorhotet, måste världens samtliga stater göra sitt yttersta för att vi tillsammans ska kunna bekämpa terrorismen. 

Utskott: UNSC

Delegation: Republiken Guatemala

Delegat: Märta Johansson

Republiken Guatemala anser att terrorism är ett stort problem. Terrorism underminerar statens makt och skapar ett obalanserat samhälle. Terrorism och även gerillarörelser är ett allvarligt hot mot demokratin, vilket vi i Guatemala bittert har fått erfara.

I kampen mot terrorism är det viktigt att de länder som drabbats får sina röster hörda. Ofta är det de som själva varit i en offersituation eller en förbrytarsituation som är de som är mest insatta i verksamheten, och därmed blir nycklarna till att lösa problemet. Vi anser att ansvaret för bekämpningen av terrorismen inte kan läggas på enskilda länder. Terrorism är alltför internationellt för att man ska kunna hävda att varje land självt ska ta hand om terrorismen som förekommer inom dess gränser. Vi anser därför att ett kraftfullt internationellt engagemang krävs för att kunna utrota terrorismen.

Det finns många orsaker till terrorism, men de flesta terrordåd grundar sig i missnöje av något slag. Ibland riktar sig detta missnöje mot stater, ibland mot religiösa och politiska grupper inom en stat. Oavsett vilket anser vi att det är nödvändigt att se till detta missnöje och varför det uppstår. Det borde stå klart att demokrati är en förutsättning för avsaknad av terrorism. I ett välfungerande land ska alla kunna göra sina röster hörda utan att behöva ta till extrema metoder. Man måste alltså bekämpa terrorismens uppkomst samt dess uttryck på samma gång.

Vi i Guatemala kräver att FN tar ett krafttag mot terrorism. Alla länder som anser sig vara drabbade av terror ska kunna vända sig till FN för att få hjälp med skydd och åtgärder mot detta. Om inte FN tydligt markerar sin ståndpunkt kommer andra grupper ta över terrorbekämpningen, vilket spär på den anarkistiska världsordning i vilken terrorismen frodas. FN måste ta en aktiv del i bekämpningen av terrorism!

Utskott: UNSC 

Delegation: Folkrepubliken Kina

Delegat: Solin Ahmed

Folkrepubliken Kina är djupt oroad över den terrorism som sker i världen idag. Kina fördömer den terrorism som sker och är mer än villiga att engagera sig i ett internationellt samarbete i bekämpningen av terrorism. Kina anser att man tillsammans måste komma fram till en lösning då ett enskilt land inte kan bekämpa terrorism på egen hand. Detta kräver därför att länderna tillsammans hjälps åt, kompromissar och engagerar sig för att komma fram till en så bra lösning som möjligt. Folkrepubliken Kina är beredda att bidra med ekonomisk hjälp till de länder som behöver det i syfte att vidta de åtgärder som behövs. Kina ser gärna att även andra länder som har möjlighet, bidrar med ekonomisk hjälp. Det är viktigt att alla länder har möjlighet att bekämpa terrorismen för att vi ska effektivisera samarbetet och uppnå bra resultat. 

Folkrepubliken Kina uppmanar säkerhetsrådet att följa Kinas spår att sätta en definition av begreppet terrorism. Kinas definition av terrorism lyder ”En handling som framkallar allmän rädsla eller tvingar statliga organ eller internationella organisationer med hjälp av våld, sabotage, hot eller andra taktiker ... Dessa handlingar orsakar, eller syftar till att orsaka allvarlig skada för samhället genom att orsaka förluster, åstadkomma stora ekonomiska förluster, skada offentliga lokaler eller störande social ordning." 

Kina tycker att det även ska finnas en internationell definition på begreppet terrorism så att samarbetet således blir starkare. En definition uppmuntras att röstas fram av medlemsländerna i säkerhetsrådet under mötet. Kina anser att det inte går att bekämpa terrorism om ordet inte definieras och tycker därför att det är ytterst viktigt att medlemsländerna i säkerhetsrådet bestämmer en internationell definition.

Folkrepubliken Kina påminner om suveränitetsprincipen och anser att det inte är i sin ordning att ingripa i andra länders politik. Kina fördömer exempelvis att militära styrkor från FN skickas in i ett land utan tillåtelse av landet i fråga.  Vi råder säkerhetsrådet att respektera Folkrepubliken Kinas, men även en del andra länders suveränitet. 

Utskott: UNCS

Land: Storhertigdömet Luxemburg

Delegater: Rebecca Gimbe och Rebecca Andersson Dahlén

Storhertigdömet Luxemburg uttrycker största oro över det hot mot världens fred och säkerhet terrorismhandlingar utgör. Luxemburg anser situationen ohållbar och prioriterar därför terrorismbekämpningen högt. 

Terrorismen är i högsta grad ett världsomfattande problem. Även om de länder vilka ligger i särskilt utsatta regioner bär det största ansvaret att bekämpa terrorismen, berörs även de stater som ligger i närområdena. Därmed betonar Luxemburg vikten av ett internationellt sammarbete i frågan. För att terrorismen ska bekämpas bör samarbetet mellan organisationer som EU (Europeiska Unionen), AU (Afrikanska Unionen) och Arabförbundet, och självklart även FN, systematiseras för att åtgärda problemen så effektivt som möjligt. Inte mindre viktigt är FN:s arbete med hjälp av organ som CTC (Counter Terrorism Committee) vilka kan vara bidragande faktorer till ökade framsteg. 

Storhertigdömet Luxemburg betonar inte enbart vikten av ett internationellt sammarbete utan även alla staters tillgång till medel för att bekämpa terrorismen, främst de länder som är särskilt drabbade. Vi uppmuntrar förbättrade rättssystem där terroristerna får stå till svars för sina handlingar. Luxemburg konstaterar även att de mänskliga rättigheterna bör vara högprioriterade i varje enskild stat då terroriser lättare rekryteras i länder där dessa bryts. 

Storhertigdömet Luxemburg ser arbetet med försvåring av illegal vapenhandling som högst relevant eftersom det finns stor risk att terrorister kommer över massförstöringsvapen. Vi betonar därmed vikten av skärpta vapenlagar samt en förbättrad tullbevakning. 

Sammanfattningsvis konstaterar Luxemburg att terrorism utgör ett av de största hoten mot världen och att bekämpningen av denna bör vara högprioriterad. Storhertigdömet Luxemburg uppmanar återigen till ett internationellt samarbete men påtrycker även vikten av att varje enskild stat ska besitta medel för att kunna hantera terrorhot. 

Utskott: UNSC 

Delegation: Kungariket Marocko

Delegat: Josefin Sahlin 

Då det monarkistiska Kungariket Marocko, som sedan länge haft vänskapliga förbindelser med Amerikas Förenta Stater samt samarbetat med kriget mot terroristerna. Sedan de två flygplanen flög in i World Trade Center nionde september 2001, står vi bakom det Amerika har att säga i frågan gällande terroristbekämpningen. Så länge Amerika fortfarande i nuläget står bakom oss i Västsahara konflikten så har Marocko inga invändningar till det Amerika har att säga. 

Vi i Kungariket Marocko ser väldigt allvarligt på konflikten mellan våran stat och Västsahara som pågått sedan 1975. 

Vi anser att Västsahara ska gå under Marockanskt styre och med strävan efter att bli en del av Marocko så vi kan ta fördel utav varandras naturresurser så som uran, fosfor, järn samt olja. Kungariket Marocko förväntar sig att Frankrike och de Amerikanska Staterna står med oss i denna delen utav frågan då vi år 2002 slöt ett avtal med ett Franskt och Amerikanskt oljebolag om letning efter olja i Västsahariska vatten. 

Vi i Kungariket Marocko vill konstatera att det ej är rätt att döma islam efter vilseledda eller okunniga muslimers handlingar. 

Vad Islam förkunnar och egentligen står för är en sak men med djup beklagan är detta något vissa muslimer gör raka motsatsen till. 

Vi kan ej påstå att det finns en lösning på terrorismen som kommer ske under en dag utan vi får hjälpas åt på ett systematiskt sätt att bekämpa terrorismen och ej gå med på terroristernas krav. Det enda sätt som muslimer kan göra islam rättvisa är genom att studera dess läror som tydligt predikas genom Koranen och profetens föredöme.

Utskott: UNSC

Delegation: Islamiska Republiken Pakistan

Delegat: Caroline Flamborn

Islamiska Republiken Pakistan ser mycket allvarligt på problemet med terrorism och vill precis som övriga nationer stoppa dessa aktiviteter. Det vill vi framgår tydligt, då vi fått klart för oss att uppfattningen om den Islamiska Republiken Pakistan inte är korrekt bland nationerna. 

Den Islamiska Republiken Pakistan är djupt övertygad om att genom samarbete och med fullt förtroende för varandra så kan vi, med strävan efter ett stopp på terrorism, tillsammans besegra denna gemensamma fiende. Detta understryker vi efter att ha hört sagt att vi är ett land som stödjer terrorism, vilket ej stämmer. 

Den Islamiska Republiken Pakistan återbekräftar att dennes avsikter och handlingar berörande ämnet alltid genomförts med strävan efter minskning av terrorism. 

Genom införandet av Pakistan Protection Ordinance, en ny anti-terrorism lag, och noll tolerans för terror hoppas vår nation att vi tagit ännu ett steg mot målet.

Utskott: UNSC

Delegation: Rwanda

Delegat: Frida Nilsson

Rwanda kämpar mycket aktivt för säkerheten i landet, vi samarbetar framför allt med den Demokratiska republiken Kongo men även våra andra Afrikanska grannländer för att övervinna framtida hot mot säkerheten. Rwanda anser att terrorism är ett problem som bör åtgärdas då det försämras tryggheten i landet, skapar oro i styret och är ett hot mot demokratin. Eftersom att Rwandas grannländer har drabbats av grymma terroristattacker gör det problemet ännu viktigare och mer angeläget för oss. 

Rwanda vill belysa den terrorism som idag finns i Östafrika. Denna utförs framför allt av terroristgruppen Al-Shabaab, en islamistisk-militant terrororganisation med kopplingar till Al-Qaida. Deras främsta mål är att i Somalia införa ett styre baserat på stränga tolkningar av Sharia-lagarna. 2010 utförde gruppen en attack i Rwandas grannland Uganda, i staden Kampala och 74 människor dog. I september i år utfördes en ny attack av samma organisation, denna gång i Nairobi, Kenya, och mellan 60 och 130 människor dödades. 

Rwanda anser att för att lösa terrorism-problemen som idag finns i Östafrika krävs det att alla stater agerar, att relationerna och integrationen mellan staterna är starka och att staterna samarbetar. 2012 anordnades en konferens där 35 personer som arbetar med säkerhetsfrågor från 14 olika länder kom till Rwanda för att lära sig hur man avvecklar bomber och diskutera vad som kan göras för att få bort terrorism. Deltagarna delade erfarenheter och kunskaper emellan varandra. Rwanda upplevde detta väldigt fruktbart och ser gärna att fler liknande sammankallningar genomförs, eftersom att de är lärorikt och stärker banden och förtroendet mellan stater. 

Rwanda och vårt grannland Uganda delar åsikten om att icke-statliga organisationer har engagerat sig för lite i Afrika och kampen mot terrorism i Afrika. För att bekämpa terrorism tror vi att detta är något som behöver förändras. 

Rwanda är också mycket upprörd över den terroristattack som utfördes av al-Shabaab den 8 november i Somalias huvudstad. Rwanda uttrycker också att attacker som dessa inte kommer att minska Rwandas vilja att bekämpa terrorism. Rwanda vill också i och med attacken understryka att terrorism i alla former är oacceptabelt oavsett hur, när, av vem och dess motiv för utförandet. Men Rwanda säger också att åtgärdanden som tas emot terrorism självklart måste följa internationella lagar och då framför allt de mänskliga rättigheterna.   

Utskott: UNSC

Delegation: Ryssland

Delegater: Noa Börjesson

Ryska Federationen är en av de ledande nationerna för bekämpning av terrorism och har som suverän stat upplevt många terroristattacker inrikes som både har bekämpats internt och även med hjälp utifrån. Därför är det viktigt för Ryska Federationen att världens länder ska få ta del av Rysslands expertis med hjälp av ett multilateralt samarbete som värnar om staters integritet. 

Vidare uppmärksammar Ryska Federationen den betydande förändringen som skett med den globala terrorismens natur, vilket är ett resultat av uppkommande av nya instabila områden i arabvärlden. Vilket skedde i samband med stora förändringar i Mellanöstern och Arabvärlden. Bekämpningen av terrorismen kräver enligt Ryska Federationen ökad samarbete mellan länder för att kunna motarbeta, förebygga och bekämpa terrorism.

Ryska Federationen hänvisar därför till ökat samarbete mellan medlemsländerna i Global Counterterrorism Forum som en lösning till problemet. Då de har genom flera lyckade aktioner gjort det säkrare för civilbefolkning drabbad av terrorism. Detta samarbete måste, för att kunna fungera, vara djupt dedicerade till att följa principerna i FN-stadgan, lösningar från Säkerhetsrådet och Generalförsamlingen. Men över allt ska samarbetet ha respekt för länders suveränitet, icke-inblandning i deras inrikespolitik, respekt för mänskliga rättigheter samt fördöma all form av terrorism. 

Slutligen uppmanar Ryska Federationen till att stater ska upphöra användande av Drönare, att suveränitets principen är något som ska respekteras och ingripande mot terrorism i suveräna stater får endast ske genom samarbete. 

Utskott: UNSC

Delegat/delegater: Victor Christopherson

Nation: Storbritannien

Storbritannien angående frågan terrorism 

Storbritannien fördömer all form av terrorism och terrorhandlingar. Storbritannien är ett land som varit utsatt flertal gånger för terrorismens våldshandlingar som tagits sig uttryck i olika former. Därför är Storbritannien fast beslutna att tillsammans med andra nationer minska och slutligen utrota terrorism. Där igenom bringa upprättelse åt de oskyldiga människor som mist livet till följd av terrorism.     

Storbritannien ser positivt på det ökade internationella samarbete som tidigare påbörjats. Vi är övertygade att det är en central del i minskningent av terrorhandlingar. Mycket arbete är redan gjort men samtidigt har vi mycket kvar att göra. Runt om i världen sker det fortfarande terrorattacker vilket betyder att vi inte slutfört vårt uppdrag.  Vi finner gärna, att det internationella samarbetet tar sig i utryck i högre grad av samordnad gränskontroll, samarbete kring förfalskade id-handlingar och smuggling av vapen. Det är bara några exempel på åtgärder som ytterligare kan vidareutvecklas med tyngdpunkt på samarbete. Även om strategin inte ännu givit det önskvärda utslag som medlemsstaterna haft förhoppningar om måste vi samtidigt vara medvetna om att det är en lång process och mycket som kan förbättras. Däribland effektivitet i samarbetet mellan medlemsstaterna.  

Storbritannien betonar också vikten av att terrorbrottslingarna ställs inför internationell lag och att dem, oavsett var i världen, får en rättvis dom. Vidare vill Storbritannien få till stånd en definition av terrorism och terrorister accepterad av medlemsstaterna. Det är en viktig del i att nå en rättssäker process av terrorister världen över. 

Inte sällan har fattigdom kopplats ihop med terrorism och rekrytering till terroristiska organisationer. Det är ingen nödvändig ihop koppling men människor utan framtid tenderar att lättare övertalas av en terroristisk organisation. Storbritannien är försiktigt positiva till ett planerat bistånd som kan göra en hoppfull framtid möjlig för människor runt om i världen.  Men samtidigt måste det betonas vikten av att pengarna inte faller i terrororganisationernas händer. Vi kan med ett omfattande internationellt arbete minimera risken att föregående inträffar. 

Utskott: UNSC

Delegation: Sydkorea

Delegat: Fredrik Jonasson 

Problem
Terrorism i världen är ett växande problem som utgör ett allvarligt hot mot internationell fred och säkerhet. Såväl stora som små terrororganisationer expanderar i storlek och inflytande i flertal länder samt ökar sitt samarbete med andra kriminella verksamheter som är aktiva inom andra områden så som exempelvis narkotikahandel, kidnappning, illegal vapenhandel och piratkopiering. Terrorismen kan slå till var som helst och vi är alla under ett ständigt terrorhot. Terrororganisationernas förmågor och möjligheter förbättras oavbrutet och deras kunskaper inom modern teknik ökar. Terrorism och annan hög kriminalitet anser vi i Sydkorea bland annat beror på sociala och ekonomiska missnöjen hos människor.

Ökat samarbete mellan andra terroristorganisationer och kriminella verksamheter 

Ökad kunskap inom dagens teknik

Ekonomiskt missnöje

Socialt missnöje

Lösning
För att få bukt med dagens terrorism anser vi i Sydkorea att det krävs ett övergripande samarbete mellan alla världens länder där utbyte av information spelar en viktig roll. Vi måste även gemensamt ge stöd åt de länder där kapaciteten för terrorbekämpning är låg för att på så sätt förhindra terrororganisationer från att spridas samt växa i storlek. Vi i Sydkorea understryker även att bekämpning av terrorism inte kan ske med hjälp av en kortsiktig lösning utan att vi måste lösa de genom att åtgärda andra problem så som stora sociala och ekonomiska missnöjen. En ökad förståelse för andra civilisationer, människor, religioner och kulturer är också väsentligt om vi ska kunna bekämpa terrorismen och dess spridning.  Slutligen anser vi även att vi måste öka vår kunskap gällande internet och medier som i många fall kan användas till terrororganisationernas fördel för rekrytering samt finansiering.

Samarbete mellan länder gällande utbyte av information och stöd till de länder där kapaciteten för terrorbekämpning är låg

Bekämpa socialt missnöje genom att ge möjligheten för människor att gå i skolan och få en utbildning

Bekämpa ekonomiskt missnöje genom att minska bland annat arbetslöshet och fattigdom

Öka vår kunskap gällande internet och medier

Ökad förståelse för andra kulturer, religioner, civilisationer och människor.

Utskott: UNSC

Delegation: Republiken Togo 

Delegat: Edda Carl-henricsdotter

Terrorism är ett nationellt problem, likaså ett internationellt. Republiken Togo ser en del problem som behöver lösas inom landet. Med djup beklagan kan det dock konstateras att terrorism är ett problem som rör större delen av världen. För att säkra människor mot terrorism behövs ett internationellt engagemang. 

Vad är problemen:

För låg säkerhet gällande vapenhandel

Fattigdom 

Utbildning

Vad behöver göras: 

Förbundsrepubliken Togo uttrycker sin oro gällande vapenkontroller runt om i världen, och anser att detta kan ha en viktig roll i en större framgång om denna säkras ytterligare. 

I sin tur anser republiken Togo att terrorism och smuggling av vapen har sitt ursprung i den stora fattigdom som finns i många länder. Att höja den ekonomiska standarden är en långsiktig lösning som kan minska terrorismen inte bara i Togo utan även internationellt. 

Republiken Togo anser även att en grundskoleutbildning är en fråga som måste tas på största allvar. Det bör understrykas att det är varje barns rättighet vilket är skrivet i milleniemålen. Genom ett fullbordande av denna rättighet, är republiken Togo övertygade att det kommer finnas en ljusare framtid för barn och ungdomar än vad terrorismen kan ge. 

 Hur vi ska göra det:

För att minska en eskalerande vapenhandeln behövs det striktare kontroller, detta för att säkerställa att vapen inte cirkulerar fritt utan licens. För att detta skall göras ordentligt behöver vi samarbeta, varje stor vapenimport bör tas omhand av landets makthavare. Vi tror på ett internationellt samarbete mellan de landen med en eskalerande vapenhandel och de större vapenexportörerna. 

Genom att säkerställa välbefinnandet i världens mindre rika länderna minskar vi risken för extremistiska ideologier vilka allt för ofta har tillgång till vapen. 

En lag som fastställer alla barns rätt att ha en grundskoleutbildning. Till detta kan det behövas ekonomiskt stöd utifrån. Republiken Togo djupt övertygad att detta stöd i så fall kommer att löna sig rikligt ekonomiskt kanske till och med liv, på längre sikt. 

Utskott: UNSC

Land: Amerikas Förenta Stater

Delegat: Nora Gullberg

Amerikas Förenta Stater angående bekämpning av terrorism

USA uttrycker sin djupa beklagan och oro över de oskyldiga människoliv som dagligen sätts på spel till följd av terrorism. Terrorism som illegitimt maktmedel världen över sätter en svindlande skräck i dess offer och har vållat fruktansvärda konsekvenser. Den globala terrorismen i alla dess former hotar starkt de värden som Amerikas Förenta Stater aktivt arbetar för: frihet, rättvisa, hopp, jämlikhet och säkerhet. USA fördömer alla former av våld och övergrepp med syfte att genom rädsla, lidande och misär underkuva människor för att nå politiska repressalier som inte förenas med den fria och demokratiska folkviljan. Att terrorism inte är knutet till en specifik religion eller stat bör betonas, följaktligen kan alla komma att drabbas av terrorism.

   Att bekämpa terrorism torde vara varje lands obestridliga angelägenhet, då det är de styrandes främsta ansvar att skydda sin egen befolkning. Amerikas Förenta Stater gör sitt yttersta för att motarbeta terrorism och ser med framtidstro och optimism på det faktum att terror kan motverkas och förhindras. Efter idogt arbete och internationellt samarbete har man rönt framsteg.

   USA konstaterar, framstegen till trots, att många problem kvarstår att lösa. Det internationella samarbetet är en förutsättning för att denna skoningslösa form av våld ska kunna stävjas. Att undergräva illegala terrororganisationer bör vidare vara av högsta prioritet. Amerikas Förenta Stater uppmuntrar ett fortsatt samarbete över gränserna för en demokratisk utveckling och för att förhindra fler civila offer. I kampen mot terrorism balanserar man obönhörligen mellan frågan om staters rätt till suveränitet, och mellan världssamfundets ansvar och skyldighet att värna världens befolknings säkerhet. Amerikas Förenta Stater vill betona att ingen nation står ensam gentemot terrorn.

   Avsaknaden av en internationellt vedertagen definition av terrorism har satt käppar i hjulet för det globala samarbetet. USA föreslår således att en definition av begreppet omgående bör lyftas för diskussion. Förenta Nationernas säkerhetsråd är ansvarigt för att främja och upprätthålla fred och säkerhet och Amerikas Förenta Stater kommer att göra sitt yttersta för att detta arbete skall fortskrida med medel som USA kan stödja och som utvecklar det internationella samarbetet på ett tillfredställande vis. Amerikas Förenta Stater uttrycker förtroende för varje stats synpunkter och delaktighet i frågan för en samstämmig och verkningsfull lösning.

© Håkan Danielsson 2022