Specpol  1 rollspel 1

Länderna står i bokstavsordning under själva landsnamnet. Republiken Argentina står under A, inte under R. Amerikas Förenta Stater står under U (för USA).

Utskott: SPECPOL 1

Land: Argentina

Delegat/delegater: Souad Salloum

Vi, Argentina uttrycker extremt oro över konflikterna som sker över Spratlyöarna som har sen långt hållit världen på sina tår. Vi, som argentinare tror på fred och mänskliga rättigheter och vill ta del av att lösa denna konflikt på de mest fridfullaste sätten mögligt.

Seglingsrätten (speciellt för militära operationer) är en konflikt som handlar framför allt om rätten till militära operationer innanför de exklusiva ekonomiska zonerna och utanför territorialvattengränsen i spratlyöarna. Det är främst Kina och USA som har olika uppfattningar om vad som ska gälla.

Det är USA som hävdar rätten för dess flotta att segla överallt, för att till exempel göra bottenundersökningar i havet utanför ön Hainan där marinbasen för Kinas atomvapen-bestyckade ubåtar ligger.

Maritima zoner (för fiske samt olje- och gasutvinning: vars konflikt handlar dels om vilka klippor som ska anses vara öar, dels om vilka öar som ska ha rätt till egna ekonomiska zoner och vilka som skall tillhöra de respektive länder (Kina och Vietnam även Filippinerna, Malaysia och Brunei) eller anses som internationellt öar och vatten och dels av världens gemensamma kulturarv.

FNs brist på intresse över de aktuella problem som sker är orsak till att denna konflikt pågår ännu.

Argentina stödjer och tycker att den uppkommande konfliketen skall lösas med diplomatik kontrakt mellan länderna som hävdar att dess öar tillhör dem. Dessutom so ber Argentina om att den Förenta Nationernas havsrättskonvention (UNCLOS) skall reglera hur världens stater ska dela upp världshavet och dess resurser, inklusive kontinentalsockeln och havsbottnen i området konflikter sker.

Argentina tycker att FN bör vissa större intresse att lösa denna konflikt, på grund av att Spratlyöarna har visat sig vara en av de rikaste öarna i världen. Därför kräver Argentina en fridfull internationell diplomatisk lösning för att förhindra ett möjligt krig om konflikten inte löser sig på snabbt sätt som möjligt. Argentina ber om FN:s miljö program (UNEP)s inbladning.

 Utskott: SPECPOL1

Land: Australien

Delegat:/delegater Sylwia Mikoda

Den konstitutionella monarken Australien är djupt oroade för situationen på Spratlyöarna. Vi uppfattar det som en stor konflikt mellan inblandade stater där alla FN delegater bör ta hänsyn till. Australiens delegater vill inget hellre än att konflikten snart skall få ett fredligt slut. Delegater från Australien anser att alla representanter från olika nationer bör vara straka och gå ihop som en. Australien är djup medveten om konflikten och tar en del i den men föredrar att processen bör ledas av Kina. Fredsförhandlingarna bör ta hänsyn till alla stater som är inblandade i konflikten och komma till en lösning som betraktar allas vilja.

Den konstitutionella monarken Australien förlitar sig på att Sydkinesiska sjön och

dess öar alltid varit kinesiska och att Filippinernas drag att införliva en administration

över Spratlyöarna inte ändrar det faktum att Spratlyöarna tillhör Kina. Efter Australien har fördjupat sig i bakgrunden så anser vi att Spratlyöarna bör fördelas mellan stater, utan en införande av militärstyrka och vapen. Australien är emot att någon av stater exporterar vapen till Spratlyöarna, vi är mottar endast fredliga lösningar. Australien förespråkar även att fredsförhandlingen leder till ett fördrag som båda berörda parter kan acceptera. Ett sådant fredsfördrag bör innehålla preliminära eller slutgiltiga lösningar på problem som rör Spratlyöarnas status och befolkning. Australien anser att det bör vara större prioriteringar på anser att ökade ansträngningar för att främja demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet och framväxten av öppna och effektiva institutioner och civila samhällen på Spratlyöarna.

Den konstitutionella monarken Australien är med högsta beredskap att stå för varenda ord som står i protokollet och att hjälpa till stater med att lösa problemet.

Utskott: SPECPOL 1

Land: Brunei

Delegat/delegater: Natalie Radlovacki, Brikenda Xhemajli

Delegationen Brunei vill omgående belysa följande problem rörande Spratly-konflikten:

Efter att ha beaktat Kinas val av handlingar det senaste desseniet kan vi konstatera att de troligen utgör ett hot mot överenskommelsen skriven 2002. Brunei  är djupt övertygade att det skulle kunna leda till en något större konflikt om inte drastiska handlingar tas till. De försöker med olaga medel ta till sig större territorium än utlovat och skapar därför osämja.

Brunei är även oroliga över Kina och Taiwans önskan om att vara bilaterala. Starka förespråkare för bilaterala handlingar leder föga troligt till en gemensam lösning där alla har bidragit till kompensationen.

Slutligen vill Brunei nämna att med understrykandet av att några av de inkluderade länderna (utom Brunei) är redo att ta till militära medel för att ha kontroll på ”deras” områden. Detta anser Brunei är den ledande faktorn till att konflikten är av den alvarligare sorten och bör tas om hand omedelbart.

För att lösa problem ett, två men även tre krävs det att Kina går med på att förhandla med alla inblandade länder. Troligen behöver en auktoritet, som till exempel säkerhetsrådet ge en varning för att få dem att undvika fler konflikter och börja samtala. Med förståelse för våra medmänniskor och närliggande stater vill vi undvika att ta till militära medel utan lösa problemet enbart med förhandlingar länder emellan. Alltså är multilaterala förhandlingar den bästa lösningen.

Utskott: SPECPOL 1

Delegation: Estland

Delegat/delegater: Jacob Almstrand

Den estniska delegationen anser att konflikten angående Spratlyöarna måste få ett slut, det håller inte att så pass många stater ska vara beredda på krig för denna lilla ögrupp.  

Estland anser att största prioritet ligger i att konflikten skall lösas fredligt via FN, inga militära sanktioner skall genomföras, inga liv skall gå till spillo utan allt skall lösas med retorik. Att sjöfarten i detta område skall bli fritt är även det av högsta prioritet, att fartyg skall kunna resa förbi detta område utan oroligheter är av största vikt.

Estland tycker även att öarna skall fördelas mellan de involverande länderna utan att ett eller två länder skall dela på de rikedomar som gömmer sig på Spratlyöarna. Estland anser att fördelningen av dessa öar skall genomföras utan att specifika länder skall ha en fördel på grund av utomstående faktorer, såsom befolkning, landyta, ekonomi osv., fördelningen skall genomföras till allas fördel. Sker fördelningen på detta vis delar alla dessa länder på naturtillgångarna där värda enorma summor pengar. Estland hoppas att levnadsstandarden i och med detta ökar i så många länder som möjligt då de ekonomiska intäkterna höjs.  

Estland anser även att bevakning av området är viktigt om/när detta blir till verklighet. Inte från FN men att länderna som har fått sina respektive områden uppmuntras till detta så att risken för nya konflikter blir så små som möjligt. Även om denna konflikt lösts får den under inga omständigheter ta fart igen!

 Utskott: SPECPOL 1

Land: Etiopiens federala demokratiska republik

Delegat/delegater: Julia Thelin

Etiopiens federala demokratiska republik förhåller sig relativt neutrala till konflikten omkring Spratlyöarna. Enligt Etiopien är orsaken till konflikten intresset för de naturresurser öarna har att tillgå men även det rika ekosystem som omger öarna vilket tycks idealt för fiske.

Etiopien vill även uppmärksamma att Filippinerna geografiskt sätt ligger närmast öarna och att landet därför har rätt till de öar de sedan tidigare ockuperat. 

Etiopien fördömer starkt det våld som både Kina och Vietnam visat prov på. Etiopien vill understryka hur månt Etiopien är om att konflikten gällande Spratlyöarna ska lösas fredligt. Etiopiens federala demokratiska republik anser definitivt att det ska tas hänsyn till de internationella lagar som finns och uppmuntrar att den uppförandekod som undertecknades 2002 bör eftersträvas av samtliga inblandade nationer.

 Utskott: SPECPOL1

Land: Indien

Delegat/delegater: Anna Kristina Knutsdotter

Delegationen från Indien är djupt medveten om oroligheterna i Sydkinesiska havet, koncentrerat kring Spratleyöarna. Havet är världens andra störta fartväg gällande fartygstransporter, och för alla länders ekonomiska tillväxts skull, måste konflikten få en långvarig och fredlig lösning.

Indien vill även tydligt påpeka att Sydkinesiska havet är internationellt vatten, och att inget land ska kunna inskaffa monopol på handelsvägarna, och ber alla länder med passerande fartyg i området att respektera de internationella lagar som finns.  

Men hjälp av multilaterala förhandlingar hoppas Indien kunna bidra till en lösning majoriteten av de inblandade parterna kan vara nöjda med. Indiens delegation betonar starkt på innebörden av att flera länder ska vara med och förhandla, då detta är en konflikt i en region som berör en stor del av världen.

 Utskott: SPECPOL 1

Land: Japan

Delegat/delegater: Jens Köhler

Spratleyöarna har sedan de stora makternas kolonisering i Asien haft en dispyt om vattenterritoriet kring Indokina, de Indonesiska öarna och Filippinerna.

Detta har gjort spår på de tidigare koloniernas gränser på land och hav.

Länderna Brunei, Malaysia och Filippinerna har starkast anspråk eftersom att de menar på att i och med att öarna ligger nära deras kuster så tillhör de dem. Under de senaste 50 åren så har även Kina och Taiwan gjort anspråk på öarna.

Man har därefter vid flera möten tagit upp denna dispyten i FN, där man tidigare inte fått fram en rättvis lösning som alla tycker är rättvist så det inte ska behöva diskuteras i FN igen, dock har inga av dessa möten lett till några större framsteg.

 Japan har under flera års tid varit mycket involverade i olika dispyter kring olika länders anspråk på några utav de mindre asiatiska ögrupperna.

I dispyten om Spratlyöarna har Japans intressesfär legat kring att försöka få tillträdde till att att få transportera olika metoder av handel och forskning genom de involverade staternas vattenterritorium.

 En potentiell lösning på dispyten om Spratlyöarna är ett multilateralt avtal där alla med legitimt anspråk får vattenterritorium och någon ö, för att krig eller eventuella hot om angrepp ska undvikas skall FN förklara en skyddszon mellan Paracelöarna, Pantagreven och Spratlyöarna där inga militära fordon får tillträdda, skyddszonen ska dock inte vara obemannat utan skall användas i syfte för marinbiologi och fredlig handel under uppsikt utav en eller flera utvalda FN-diplomater från neutrala medlemsstater.

 Utskott: SPECPOL 1

Land: Folkrepubliken Kina

Delegat/delegater: Emma Nilsson

Folkrepubliken Kina uttrycker sitt samtycke om att utveckla och befästa sin vänskap och sitt samarbete med resterande länder runt Sydkinesiska havet. Då vi lever i 2000-talet vill Folkrepubliken Kina betona vikten av att ha ett utvecklat och fungerande partnerskap och ömsesidigt förtroende i regionen. Delegationen Kina är medvetna om behovet av att främja en fredlig, trevlig och harmonisk miljö i Sydkinesiska havet mellan berörande länder för ökad fred, ekonomisk tillväxt och välstånd i regionen. Folkrepubliken Kina yrkar därför på en fredlig lösning som leder till resultat.

 Kina anser att Nansha öarna tillhör Folkrepubliken Kina då Kina var det första land som upptäckte och namngav öarna. Redan för 2000 år sedan, under Handynastin upptäckte Kina ögruppen.  Efter Folkrepubliken Kinas upptäckt av Nansha öarna började det kinesiska folket utveckla öarna och började bland annat bedriva fiske och plantera. Det är en självklarhet att Nanshaöarna inte är mark utan ägare, utan är en del av kinesiskt territorium.

 I Kairodeklarationen 1943 beslutades det att det som Japan hade stulit från Folkrepubliken Kina under andra världskriget, då inklusive Nansha öarna, skulle återlämnas från Japan till Folkrepubliken Kina. Kairodeklarationen var stödd utav USA och Storbritannien.

 Folkrepubliken Kina anser att det inte bör vara tillåtet att invadera och ockupera andras territorium på grund av exklusiva ekonomiska zoner eller kontinentalsockeln.

Med belägg från ovanstående anser Folkrepubliken Kina att Nansha öarna tillhör ingen annan än Kina.

 Utskott: SPECPOL 1

Land: Malaysia

Delegat/delegater: Emma Olin

 Efter delegationen Malaysias begrundande av problemet och konflikten som har uppstått kring frågan om Spratleyöarna, anser Malaysia att en lösning på problemet är högst väsentlig. Efter övervägande har Malaysia kommit fram till att vår stat är djupt övertygade om att en fullt multilateral förhandling gynnar alla parter och alla nationer. Därför önskas inte en bilateral förhandling.

  Malaysia vill ha tillgång till Spratleyöarna utifrån närheten till vår kust. Havsrättskonventionen gav länderna en väsentligt utökad rätt till rättigheterna i havet utanför sin kust för inte allt för länge sedan. Ögruppen är geografiskt placerad väldigt nära vårt landområde, vilket då medför att Malaysia har rätt till en del av fastlandet, men även till kustområdet. Vår stat vill ha tillgång till den havsbotten som tilldelas Malaysia och likaså de naturresurser som finns i området utan att under några omständigheter behöva dela detta med någon annan stat.

  Malaysia vill att konflikten ska lösas fredligt, och ej genom krig. De senaste decennierna har spänningen både stigit och minskat, men delegationen Malaysia gör allt för att inte komma till den punkt då det eskalerar. För att understryka vår poäng, vill  Malaysia därav inte ta till stora mängder militära muskler om så inte behövs.  

  Delegationen Malaysia, som är ett av många medlemmar i ASEAN, vill att de andra länderna uppmärksammar våra ståndpunkter kring frågan om Spratleyöarna men Malaysia godtager vidare förslag och samarbeten i viss mån.

 Utskott: SPECPOL 1

Land: Nya Zeeland

Delegat/delegater: Hanna Joelsson

Med förståelse för pretendenternas (Filippinerna, Kina, Vietnam, Brunei, Malaysia & Taiwan) särskilt stora intresse för kontrollerandet av Spratlyöarna, kungör Nya Zeeland att det är av dess nations intresse att dessa vattenvägar hålls fria från förbud. Därför värnar Nya Zeeland om att denna konflikt skall lösas på ett stillsamt vis för att undvika utvecklingen mot en krigssituation. Under ett möte med Filippinska försvarsstaben var Nya Zeelands regering eniga om att pretendenterna bör hålla sig till den uppförandekod de undertecknade 2002, om att lösa territoriella tvister på ett fredligt vis. Med tanke på Spratlyöarnas stora fynd av olja, naturgas, rikedom på fisk och viktiga korallrev, anser Nya Zeeland att det land av pretendenterna som är bäst utrustat och kvalificerat att hållbart utveckla öarnas resurser och skydda dess marina eko-system, bör kontrollera Spratlyöarna i framtiden. Med oro över hur miljön i Sydkinesiska sjön hittills har behandlas ser Nya Zeeland dock inte detta som en realistisk lösning.

Konfliktens upprätthålls genom olika tolkningar av havsrättskonventionen (UNCLOS). Vi vill därför uppmärksamma Nya Zeelands tolkning. Enligt UNCLOS regler om den exklusiva ekonomiska zonen (EEZ) utgör territoriets yttersta befolkade område landets kustgräns, varifrån havsrättskonventionen ger landet rätt till 200 sjömils territorialvatten (vilket i sin tur skapar landets EEZ). Just Nya Zeeland anses vara ett lämpligt exempel i denna fråga då Nya Zeelands befolkade Chatham-öar utvidgar landets EEZ genom att vara landets östra kustlinje. De kobbar och rev som Kina anser vara sin yttersta kustlinje är inte befolkade och ger enligt Nya Zeelands tolkning endast rätt till 12 sjömils territorialvatten.

 Utskott: Specpol 1

Land: Portugal

Delegat/delegater: Ella Sangmyr

 Republiken Portugal ställer sig relativt neutrala till frågan om kontrollerandet avSpratly-öarna. Nationen förstår de olika pretendenternas intresse för öarna och uppfattar problemet ligga i intresset av de tillgångar öarna har att erbjuda, dvs. eventuell olja och naturgas. Portugal vill uppmärksamma att allting för att slippa en krigssituation bör göras, och fördömer därför den eskalation av konflikten som inträffade 1995 som en konsekvens av de inblandade ländernas benägenhet att visa militära muskler.

 Delegationen Portugal ställer sig i viss mån bakom republiken Filippinerna på så sätt att Portugal anser att Filippinerna har rätt att göra anspråk på de öar de redan ockuperat, då den filippinskt bosatta ön Palawan är belägen närmre Spratly-öarna än någon av de övriga pretendenternas kuster. Kina står däremot utan territorium och bör därmed även stå utan tillgång till öarna. Portugal stöttar även det faktum att Filippinerna tagit kontroll över öar på fredliga vis, till skillnad ifrån Kina och Vietnam som tagit till militära styrkor, vilket fördöms.

 Portugal vill återigen understryka hur viktigt det är att konflikten löses på fredliga vis och att utvecklingen mot en krigssituation stoppas. Nationen anser därför att pretendenterna bör hålla sig till den uppförandekod som undertecknades 2002, där de uppgav att territoriella tvister bör lösas på ett fredligt vis.  

 Utskott: SPECPOL1

Land: Ryssland

Delegat/delegater: Frida Nyrén

Den Ryska federationen anser att det är av yttersta vikt att skapa förutsättningar för en bra och fredlig förhandling där flera olika parters intressen bör bli tillgodosedda. Vidare så pekar Ryssland på faktumet att konflikten på ett så tydligt sätt är multilateral, och uttrycker även en oro över att en bilateral hantering av konflikten kan leda till eventuella negligeringar av några av de inblandade staternas önskemål i frågan.

Då Folkrepubliken Kina och Taiwans krav på kontroll över öarna är identiska, och då Taiwan ej heller är en egen stat så anser Ryssland att Taiwans individuella anspråk borde ignoreras och istället betraktas falla under Folkrepubliken Kinas krav.

Med flera länders ekonomier i åtanke -bland annat Japans- så önskar den Ryska federationen att oavsett hur överenskommelsen rörande Spratlyöarna skall komma att se ut så ska möjligheterna för fortsatt goda förhållanden för sjöfart genom den Sydkinesiska sjön garanteras.

 Utskott: SPECPOL1

Land: Storbritannien

Delegat/delegater: David Billgren

 Storbritannien om konflikten kring Spratleyöarna

Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland är bekymrade över spänningen kring Spratleyöarna. Storbritannien betonar vikten av att konflikten når en fredlig, resonabel och varaktig lösning eljest kommer freden vara hotad mellan länderna.

Storbritannien anser att de inblandade parterna i konflikten måste komma överens om en lösning tillsammans och följa regler och lagar på lika villkor. Storbritannien uppmuntrar till multilaterala förhandlingar då ingen part i konflikten blir utesluten ur diskussionerna.

Storbritannien instämmer om att historien spelar en stor roll om vem som ska ha rätt till öarna men havsrättskonventionen (UNCLOS) spelar en större roll i sammanhanget. Parterna måste göra en gemensam tolkning av konventionens skrift, utan att det strider mot internationell rätt, för att undvika ytterligare tvister mellan varandra istället för att se till sina egna intressen. Havsrättskonventionens regler och lagar måste därefter följas noggrant för att undgå att det uppstår nya konflikter.

 Utskott: Specpol 1

Land: Amerikas Förenta Stater

Delegat/delegater: Torbjörn Carlsson

Amerikas Förenta Stater rörande; Medling för fred i dispyten kring Spratlyöarna.

Amerikas Förenta Stater ser med oro på de ökade spänningarna i det Sydkinesiska havet som uppstått på grund av konflikten kring Spratlyöarna och följer situationen noga i förhoppning om att kunna verka för en normalisering av situationen. USA har i egenskap av Stillahavsnation och regional stormakt både ett direkt intresse och ett ansvar i bevarandet av fred och stabilitet i regionen. Ett ansvar som det delar med alla nationer som önskar kalla sig ansvarsfulla och fredssträvande.

Amerikas Förenta Stater uppmanar alla parter att tydliggöra och driva sina territoriella krav i enlighet med internationell lag och att såväl Förenta Nationernas havsrättskonvention som garanterandet av sjöfartsfrihet och laglig handel i området respekteras. Vidare bör etablerandet av en allmän och lagligt bindande Code of Conduct (s.k. Uppförandekod) för hanterandet av krissituationer och dispyter vara en högsta prioritet. Utan dessa vitala komponenter kommer en hållbar och varaktig lösning på problemet aldrig att nås och länderna i denna kommitté kommer inte att vara närmare den lösning vi alla strävar efter.

USA framhäver vikten av att alla berörda nationer prövar varje form av diplomati och inte under några omständigheter tillgriper våld eller hot som medel för att hävda sina intressen och sin rätt i frågan. Om situationen kring Spratlyöarna ska kunna lösas krävs samförstånd och samtal, inte våld och vapen. Den ökning av militära fartyg och garnisoner som bland annat implementerats av Folkrepubliken Kina är därför högst oroande och är ett typexempel på handlingar som, i synnerhet när de kombineras med orimliga territoriella anspråk, riskerar att destabilisera en redan kritisk belägenhet.

För att förhindra vidare eskalering uppmanar Amerikas Förenta Stater å det starkaste alla parter att vidta åtgärder för att minska spänningarna, genom att åtfölja de principer som etablerats i 1992 års ASEAN(Association of Southeast Asian Nations)-deklaration rörande Sydkinesiska havet och 2002 års överrenskommelse mellan ASEAN och Kina rörande utvecklandet av en gemensam uppförandekod för regionen.

Vidare stödjer USA helhjärtat ASEAN och dess ansträngningar för att uppnå konsensus angående principer för förebyggande och hantering av dispyter och organisationens senaste deklaration av 6-punktsprinciperna. Amerikas Förenta Stater stödjer för närvarande aktivt ASEANs enighet och ledarskap i regionen och kommer under dessa förhandlingar fortsätta se organisationen som en naturlig samarbetspartner i strävandet efter en hållbar lösning på konflikten.

Konflikten om Spratlyöarna har pågått alldeles för länge, förhindrat alldeles för mycket utveckling och skördat alldeles för många människoliv. Det är dags att världssamfundet tar sitt ansvar och ger den hjälp som behövs för att garantera säkerhet, stabilitet och samförstånd bland Spratlyöarna. Amerikas Förenta Stater kommer utifrån detta och ovanstående principer under denna konferens att arbeta för att uppnå varaktig fred och förhoppnings kommer vi vid förhandlingarnas slut, befinna oss ett steg närmare en lösning.

Utskott: SPECPOL 1

Land: Vietnam

Delegat/delegater: Johan Holmberg

 Den ständiga konflikten om ögruppen Spratley, som bär på värdefulla mineraler och som är en strategisk viktig knytpunkt mellan två stycken hav, har pågått länge nu utan någon vidare progression. Vietnam har självklar rätt till besittning av vissa öar som Vietnam har fiskat kring i två århundraden. Det är en praxis som har ingått i resolutionen och på 1700 respektive 1800-talet var det ingen som ockuperade de öarna och såg då möjligheten till att ockupera dem. Men det avbröts våldsamt från Vietnams stora grannland i öst, Kina. Först år 1979 då de via ett markanfall försökte erövra öar som Vietnam var i besittning av. Sedan nio år senare, 1988, så angrep de Vietnam igen och lyckades den där gången. Kina har fortfarande imperialism i blodet, de angrep ett land i nöd och som höll på att bygga upp sin nation efter ett långt och blodigt inbördeskrig. Vietnam vill självklart återfå öarna som Vietnam hade från 1800-talet fram tills Kinas angrepp på sjuttio respektive åttiotalet. Vietnam är nöjda så länge Kina inte får mer territorium åt sitt förfogande.

 Vietnam är ett land som föreslår samarbete via olika organisationer. Ett bra initiativtagande är det ekonomiska samarbetsorganet ASEAN. Vietnam förespråkar en multilateral lösning på konflikten, det vill säga en överenskommelse mellan flera stater då även mindre sådana kan gynnas ekonomiskt. Kina har kommit med förslaget att vi ska dela på resurserna, men vi andra vill inte dela något med dem, för de kommer bara vilja ha större inflytande över oss andra och ta en stor andel av resurserna för sig själva. De vill dessutom ha en bilateral lösning på konflikten, vilket resulterar i att det kommer uppgöras mellan två stycken starka länder i regionen och de kan agera utifrån deras intresse istället för vad merparten vill. Då återgår vi till den avskyvärda imperialismen och det blir missnöje, vilket sedan leder till en mer våldsam och förvärrad situation av konflikten än vad det redan är. Vietnam vädjar till delegaterna inom SPECPOL1 att lösa situationen på ett smart och fredligt sätt genom att öka samarbetet nationerna emellan.

 


© Håkan Danielsson 2023