UNHCR rollspel 1

Länderna står i bokstavsordning under själva landsnamnet. Republiken Argentina står under A, inte under R. Amerikas Förenta Stater står under U (för USA).

Utskott: UNHCR

Delegation: Estland

Delegat: Jacob Nilsson

Vi i Republiken Estland fastslår att flyktingsituationen är  idag ett oerhört väsentligt problem som drabbar miljontals människor världen över. Vare sig det handlar om fruktan för förföljelse på grund av sin religion, nationalitet, politisk uppfattning, ras eller annat ser vi i Estland att en lösning måste bryta fram snarast.

Flyktingfrågan är idag ett väldigt omfattande problem som måste men framförallt kan lösas om varje lands styrande makt tillsammans arbetar aktivt och framåt inom frågan. Republiken Estland vädjar därför att den smidigaste och ypperligaste vägen att gå för att lösa problemet är inom FN och därmed UNHCR för att kunna fortsätta arbeta aktivt och opartiskt mot vårat gemensamma mål. Ett mål som innebär att ingen människa ska vara rädd för att återvända till sitt hemland på grund av förföljelse eller andra konflikter. Vi i Estland ser väldigt positivt på de långsiktiga lösningar som FN har lagt fram. Vi uppmanar om att det är väldigt viktigt att hålla i minnet att med hjälp av FN:s flyktingkommissarie så omfattas idag mer än 20 miljoner flyktingar världen över som annars skulle ha levt under fasansfulla förhållanden i sitt hemland. Republiken Estland är djupt övertygande om att det bästa tillvägagångssättet för att lösa detta framstående problem är atthjälpa flyktingar att frivilligt, under säkra omständigheter, återvända hem. Om sådana omständigheter inte finns ska flyktingarna integreras på bästa möjliga sätt i det land de först komtill, alltså själva asyllandet. På så sätt kan de utvecklas och leva i en säker miljö och kan även bidra till landets välfärd i form av att arbeta. 

Estland fastslår även att för att flyktingsituationen ska förbättras krävs det att alla samarbetar och berör själva grunden i problemet. Alltså att stärka och säkerställa länder där flyktingproblemet är som störst. Instabila länder måste få chansen att med hjälp av andra länders kontinuerligt stöd stabiliseras och förbättras. Genom detta kan de flyktingar som lever i asyl återvända till sitt hemland utan att det finns någon risk för att förföljelser eller konflikter ska uppstå. Republiken Estland kan med säkerhet konstatera att mer länder måste vara öppna för flyktingar. Vi i Republiken Estland är idag mycket fast beslutna om att ta in fler flyktingar än vad som sker i nuläget. Estland har idag ett väldigt vagt flyktingintagande på grund av att andra länder, framförallt de nordiska länderna har en väldigt positiv syn på asylsökande och tar in mycket flyktingar varje år. På så vis har Estland och andra länder lyckats hamna lite i bakgrunden. Anledningen till detta är att det finns i dagsläget väldigt lite information angående flyktingar i Estland och ämnet tas inte upp alls i lika stor omfattning som i andra länder. Därför har Republiken Estland nu infört ett program som ska öka kunskapen hos allmänna medborgare, skolbarn och journalister angående de ökande antalet flyktingar och asylsökande i Europa. Vi vädjar därför till att fler länder ska uppmärksamma detta problem för allmänheten och vid behov också införa denna metod för att  väcka engagemang om flyktingsituationen. På så sätt kan fler länder inklusive Estland  hjälpa till med att ta emot fler asylsökande, och därmed minska antalet flyktingar och på så vis komma närmare att nå våra gemensamma mål. Med detta i minnet hoppas vi i Estland på en framtida ökning inom asylsökande till Estland så vi kan vara en stark front inom flyktingintagande tillsammans med norden och specifikt Finland. Vi är därmed också starkt öppna för att tillsammans med varje lands regering driftigt arbeta framåt genom FN för att lösa detta problem på det mest humana och effektiva vis. Konkluderat så vill vi inom Republiken Estland återigen vädja till att varje lands styrande makt tillsammans med FN:s flyktingkommissarie  motarbetar det ökande flyktingproblemet och nå bottnen av konflikten så de drabbade människorna säkert kan återvända. Vi i Estland har med fullt förtroende till att varje lands regering aktivt ska arbeta mot de gemensamma mål som finns för att lösa flyktingproblemet och på så sätt ena olika mycket splittrade folkgrupper och land i hopp om att skapa ett starkt Europa, ett starkt mellanöstern och därmed en starkare och mer enad värld.

Utskott: UNHCR

Delegation: Etiopiens federala demokratiska republik

Delegater: Mattias Nyberg, Nils Sjöholm

Etiopiens federala demokratiska republik anser att det är av stor vikt att ta emot flyktingar från grannländer då dem i deras respektive länder riskerat sina egna liv. Lösningen för detta problem är att välkomna och integrera flyktingar i vårt land fortsättningsvis. 

Etiopiens federala demokratiska republiks mål för en närmare framtid är att flyktingar från våra grannländer ska få bättre tillgång till våra territorier och att de ska få minskad risk för avvisning. Vi lägger även stor vikt vid att tillförseln av drickbart vatten ökas eller åtminstone upprätthålls. Tillförseln av drickbart vatten är av stor efterfråga och mängden bör därför ökas eller åtminstone upprätthållas. Detta ska ske genom permanenta rörsystem.

För att flyktingar som kommer till Etiopiens federala demokratiska republik ska ha möjlighet att integrera in i vårt samhälle behöver självförsörjningsmöjligheter förbättras. Att förbättra relationer mellan flyktingar och samhällen i landet kommer bli en startraket för en skyddad miljö som i sin tur leder till att nyanlända flyktingar kan integreras in i samhället. 

Med glädje emottages assistans från UNHCR för att dessa mål ska kunna genomföras och för Etiopiens federala demokratiska republik att upprätthålla en gynnsam skyddad miljö för nyanlända människor på landflykt. Med strävan efter att möjliggöra deltagande av fler icke-statliga organisationer i flyktingprogrammet förespråkar Etiopiens federala demokratiska republik att gränserna till landet ska vara öppna för människor på landsflykt. 

Utskott: UNHCR

Delegation: Finland

Delegat: Anders Ivstam

Republiken Finland har genom olika avtal förpliktat sig att ge internationellt skydd till människor som behöver det. Som grund ligger år 1951:s Genèvekonvention angående flyktingars rättsliga ställning och andra internationella traktat samt EU:s lagstiftning. Finland följer därför FN:s definition på vem som ska betraktas som flykting vilket i sin tur underlättar det rättsliga internationellt. Ingen människa ska behöva leva i ständig fruktan p.g.a. ras, religion, politisk uppfattning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp. Tyvärr har flera miljoner människor under flera århundranden varit tvungna att fly från sitt hemland.

Finland anser att den största orsaken till flyktingproblemet återfinns i konfliktdrabbade länder där det råder flera samhällsolikheter. Många av dessa länder förtrycker sitt lands befolkning för att kunna få igenom lagförslag eller reformer. Detta leder t.ex. till att vissa samhällsgrupper blir förföljda och lämnar sitt land för att kunna överleva. Då eventuella konflikter främst uppstår inrikes är det svårt hjälpa till utifrån och väljer ett land att bistå riskerar det bistående landet att bli indragen i konflikten. Finland anser att lösningen till världens flyktingproblem måste ske internationellt, helst med hjälp från alla. Det är inget problem som bara ett fåtal länder kan bekämpa. Alla blir på något sätt påverkade av att flyktingströmmen ökar. 

I många länder, främst västerländska, har högerextrema partier vuxit sig starka. En negativ konsekvens som bl.a. orsakats av ett ständigt ökande flyktingantal. Finland har även blivit påverkat av detta bekymrande fenomen och det har komplicerat den förda inrikes- och utrikespolitiken. Trots motgångar tror Finland att alla problem kan lösas och fortsätter därför att arbeta för en flyktingvänlig migrationspolitik. 

Den finska republiken anser, precis som det är idag, att FN, med hjälp av NGO:s och frivilliga länder, ska ta ansvar för de flyktingar som finns i världen idag. Dock så krävs det att FN antingen reformerar sin flyktingkonvention eller börjar fungera som ett internationellt överhuvud. Det är inte rätt att suveränitetsprincipen kan förhindra att förebyggande insatser mot flyktingproblem aldrig sker. Framför allt ska det inte uppstå flyktingscenarier överhuvudtaget. 

Sammanfattningsvis anser Finland att detta problem ska lösas på ett internationellt plan. Att alla länder försöker förhindra interna konflikter i sina länder så att människor inte behöver fly sitt hemland.

Utskott: UNHCR

Delegation: Georgien

Delegat: Sandra Wikborg

Republiken Georgien kan relatera till dessa frågeställningar då vi i många år har fått ta emot både flyktingar och internflyktingar från våra utbrytarstater. Georgien anser då att en flykting kan vara en individ som flytt från en stat, likaväl som från ett annat land.

Problemet här grundar sig i självständighetsförklaringen av utbrytarstaterna, när flera tusentals människor fick fly till städer som Poti och Koda. Här byggdes stora flyktingläger med skolor och arbeten vilket vi i nuläget inte klarar av med vår ekonomi. Att personerna är internflyktingar påverkar oss precis i samma grad som om dom vore flyktingar från andra länder.

Republiken Georgien ser mycket allvarligt på frågan om flyktingar då detta försvagar vår redan svaga ekonomi. Vi anser att det nuvarande läget är ohållbart då vi endast kan erbjuda runt 100 kronor till varje familj varje månad. Vi vill värna om levnadsvillkoren här då den nuvarande situationen kan ge psykiska men för våra flyktingar.

Målet är att skapa en trygg och behaglig miljö för alla våra invånare. Ett tryggt och säkert land där ekonomin är stadig skapar sammanhållning och minskar oroligheter. På så sätt kan flyktingarna bygga upp en stadig grund för sitt liv och arbetsliv. Tillsammans kan vi bilda ett tillskott i vår ekonomi som vi behöver för att sedan kunna hjälpa andra länder i behov.

För att hjälpa världens flyktingar krävs det att FN som organisation går in och medlar i ländernas konflikter. Vi måste förhindra och förebygga väpnade konflikter för att minska antalet flyktingar runtom i världen. FN soldaterna är extremt viktiga då dem hjälper till vid svåra situationer. Dom ser till att förnödenheter anländer till folk i nöd. Därför anser Georgien att soldaterna är något vi borde satsa på. För att detta ska bli möjligt krävs både tid och pengar. FN bör bedriva insamlingar i många länder till just detta.

Republiken Georgien vill komma fram till en gemensam accepterad lösning om hur vi ska kunna hjälpa våra flyktingar på bästa sätt. Georgien har tidigare fått hjälp av olika frivillighetsorganisationer som ex IRC. Detta hjälpte invånarna i våra flyktingläger att få en grund och ett stabilare liv. Vi tycker att detta är otroligt viktigt. Vi vill även satsa på FN soldaternas insats runtomkring i världen. Samverkan mellan världens folk behövs för en fredlig och positiv utveckling. Vi strävar efter en överenskommelse med länder eller organisationer som kan hjälpa oss i kampen till ett bättre liv för våra flyktingar.

Utskott: UNHCR

Delegation: Indien

Delegat: Sofie Risell

Indien ser med oro på den utveckling som råder gällande flyktingar och deras rättigheter. Indien har både flyktingar som flyr till och från landet, främst från Indiens mer oroliga nordöstra delar. Indien vill att alla flyktingar skall kunna känna sig trygga i det land som de med stort mod tar sig till för att finna skydd, mat och välkommande. Indien är villig att se till att på ett demokratiskt sätt och med mänskliga rättigheter som vägledning, se till att alla flyktingar kan få en trygghet tills deras egna länder kan reda ut deras problem, som är orsaken till att deras befolkning flyr. Tolerans och öppenhet är något som Indien anser är något att eftersträva. Alla länder måste finna harmoni med varandra, för utan harmoni kan länderna inte finna den tolerans och öppenhet som krävs för att kunna förhandla och komma fram till en lösning som alla kan tycka om.

Utskott: UNHCR

Delegation: Republiken Irak

Delegater: Helena Thulin, Elin Gullberg

Republiken Irak anser att sättet på vilket det internationella samfundet idag tar hand om världens flyktingar är ohållbart. Flera miljoner syrianska flyktingar har fått lämna sina hem för att söka skydd i grannländerna. Republiken Irak har i dagens läge närmare 200 000 syrianska flyktingar och sedan den 15 augusti har över 47 000 flyktingar passerat gränsen till norra Irak. Dessa siffror från UNHCR är ohållbara och om striderna inte upphör snart kan nästan hälften av Syriens 20,8 miljoner invånare vara i behov av humanitär hjälp i slutet av året. Republiken Irak har genom flyktingströmmen från Syrien blivit djupt medvetna om världens flyktingproblem. 

Republiken Irak tror att dessa problem till största delen orsakas av inbördes strider i drabbade länder, vilket leder till att civilbefolkningen tvingas fly och söka skydd i andra länder. Republiken Irak är djupt oroade då även förtryck leder till att människor måste fly på grund av att de lever i ett land där deras mänskliga rättigheter kränks. En av de mest grundläggande mänskliga rättigheterna är att alla har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet, men vissa människor lever under ett sådant förtryck att de ej kan leva i sitt eget hemland.

Republiken Irak är övertygade om att vi kan förbättra världens flyktingars situation men vill understryka att vi måste hjälpas åt! Det räcker ej att grannländerna till de drabbade länderna tar in flyktingar utan även industriländerna i Europa måste hjälpa till. De länder som har tagit in flest syriska flyktingar är Libanon och Jordanien och man måste hålla i minnet, att båda dessa länder fortfarande räknas som utvecklingsländer med en instabil ekonomi. Republiken Irak är djupt upprörda över att flera högerextremistiska partier har vuxit fram i Europa. Dessa partier för ofta en invandrarfientlig politik och vill begränsa invandringen i det landet där partiet finns. Republiken Irak vill påminna och understryka att de partierna har vuxit fram i de länder som har klarat finanskrisen bäst i Europa. 

Med strävan efter förbättring föreslår Republiken Irak att de utvecklingsländer, som tar emot flyktingar, ska erhålla bidrag från exempelvis FN eller välbärgade länder för att kunna förbättra levnadsförhållandena för de flyktingar som vistats i landet. Republiken Irak vill också uppmuntra länder med högerextremistiska partier att aktivt motverka dessa för att på så sätt kunna ta in fler flyktingar i framtiden. Republiken Irak vill än en gång poängtera att vi måste fortsätta bekämpa terrorism och förtryck då dessa är två bidragande faktorer till inbördes strider. Vi kan även på så sätt förbättra levnadsförhållandena för många människor.

Utskott: UNHCR

Delegation: Republiken Italien

Delegater: Julia Clausson, Ingrid Kidbro

Idag är flyktigfrågan ett stort problem i världen. Vi i Italien har uppfattat att problemen är störst i Mellanöstern och länderna i omnejd. Det sker även förflyttning av flyktingar inom Europa. Speciellt i området kring Medelhavet. Det har på den senaste tiden hittats båtar med flyktingar på väg från Afrika till Europa, både med levande och döda passagerare. Detta upprör Republiken Italien och deras grannländer.

Republiken Italien menar att de inte behöver ta emot de flyktingar som kommer till Republiken Italien. Det är inte Republiken Italiens ansvar att ta hand om alla flyktingar som anländer till landet. Republiken Italien skickar i dagsläget tillbaka majoriteten av flyktingarna till Libyen eftersom att Republiken Italien inte kan ta hand om alla de flyktingar som söker asyl i landet. 

Republiken Italien anser att ansvaret inte ligger på den enskilda staten, utan på NGO:s som behandlar frågan, förslagsvis Amnesty och Röda Korset som båda behandlar frågan. Republiken Italien är orolig att de nämnda organisationerna inte klarar frågan ensamma och vädjar därför FN att hjälpa de med sitt arbete, förslagsvis genom bidrag så att exempelvis Amnesty och Röda Korset egenskaper kan utnyttjas till fullo.

Utskott : UNHCR 

Delegation : Kanada

Delegat : Daniel Jarlstam 

Kanada har under många år tagit sitt ansvar genom att ta in de människor som har det svårt och flyr sina hemland. Vi har länge varit det land som har skickat folk till FN:s biståndsprojekt. Kanada är ett land som vill hjälpa hela världen till att bli en fredlig plats, där man kan lösa allt i en demokratisk anda för att åstadkomma detta måste vi först lösa dagens problem med krig och folk som flyr sitt land.

Vi i Kanada ser ett väldigt stort problem i världen idag. Länder och deras ledare tar inte ansvar för människorna som flyr sina liv, och flyr sina hemland för att söka skydd från förföljelser, för att slippa bli kränkta. Eller till och med dödade för va de har för tro eller ideologi. Tycker inte alla att folk som flyr sina hemland för en sån sak ska få rätten att stanna i ett annat land ? Vi i Kanada anser att alla länder idag har ett ansvar att skydda dessa flyktingar och att bistå med hjälp. 

Kanada är idag ett av de länder som tar in mest flyktingar i världen. vi har även skickat ut mest FN-soldater för att bistå i katastrofdrabbade zoner där folk har behövt söka skydd för sina liv. Vi hjälper till på alla plan men de är inte bara de rika länderna eller grannländerna som ska ta detta ansvar. Alla måste kunna öppna sina ögon och se att vi kan också hjälpa till, kanske inte med flera tusen men vi kan faktiskt rädda några liv, är det inte de viktigaste att rädda folk som har de svårt. Vi i Kanada anser att vi ska stå som en enad värld i en fråga som bara en enad värld kan komma på en lösning till. För om inte alla kan samarbeta så kommer detta bli en för svår fråga att finna en lösning till.

Vad står vi för ? 

* vi tror att alla länder måste hjälpa till att lösa detta världsproblem

* att detta problem kan man få stopp på om alla länder hjälps åt 

* att vi fortsätter arbeta med att fler skriver under på flyktingdeklarationen 

Vårt mål 

•En enad och fredlig värld.

Utskott: UNHCR

Delegation: Demokratiska republiken Kongo

Delegat: Wilma Rosengren

Demokratiska republiken Kongo ser mycket allvarligt på frågan om flyktingar då vi är djupt medvetna de stora populationer flyktingar som befinner sig i landet. Demokratiska republiken Kongo har internflyktingar som flyr från ett område till ett annat för att få bättre levnadsvillkor. Demokratiska republiken Kongos grannländer präglas även av interna konflikter vilket medför att det finns cirka 180 000 flyktingar, framför allt från Angola, Burundi, Kongo-Brazzaville, Rwanda och Sudan.

Demokratiska republiken Kongo anser att landets inre konflikter och ekonomiska brister är grundproblemet till flykting situationen idag. År av inbördeskrig har haft en negativ påverkan på utvecklings ekonomi, och regeringskapacitet på alla nivåer på offentliga tjänster och sociala rättigheter. Demokratiska republiken Kongo har ett flertal beväpnade grupper som illegalt är inblandade i bl.a. landets största inkomstkälla – gruvdriften. Dessa grupper både påverkar och skapar flyktingar i de områden som de agerar i. På grund av att demokratiska republiken Kongo saknar inflytande över landets främsta inkomstkälla så går det inte att avsätta de resurser som behövs för en förändring och som krävs för att ta hand om flyktingprocessen.

Demokratiska republiken Kongo är mycket angelägna om att få stöd både resursmässigt och finansiellt av EU och FN för förändring. Då oavsett om det är kapacitet, resurser, lagstiftning, eller tillvägagångssätt, så har vi den demokratiska republiken Kongo inte tillräckligt med resurser att administrera och ta hand om flyktingprocessen. Demokratiska republiken Kongo ber om att få fortsatt stöd och den hjälp som är möjlig. Med en önskan om insatts styrkor och resurser för att kunna gå in och stoppa de illegala grupper som nu har kontroll över landets industri och inkomster och försämrar flyktingsituationen. 

 Utskott: UNHCR

Delegation: Republiken Kuba

Delegat: Jonatan Pupp

Republiken Kuba ser med djup oro på de över 40 miljoner människor i världen som står utan ett hem och befinner sig på flykt. Varje minut tvingas åtta människor lämna sina hem utav välgrundad fruktan av att bli förföljd p.g.a. religion, etnicitet, tillhörighet till en viss politisk grupp eller till en viss samhällsgrupp. Människor drivs ifrån sina hem främst av militära angelägenheter, vilka ofta framkommer genom imperialistiska och fascistiska tankebanor. Republiken Kuba är väldigt angelägen i att motverka dessa handlingar och tankar och bidra till att skapare en tryggare och mer solidarisk framtid för alla flyktingar i världen. 

Republiken Kuba har ett samarbete sedan tjugo år tillbaka med UNHCR där man bl.a. försöker komma överens om assistans till mandatflyktingar. Republiken Kuba innehar ett mycket varmt samarbete med UNHCR som vi betonar att få behålla. Republiken Kuba har även fastslagit hur viktigt det är att man ska nå ut till varenda medborgare i staten om hur närvarande flyktingar ska behandlas, inte bara till politiker, byråkrater och akademiker utan även de som delar närvaron med flyktingarna varje dag. De kubanska medborgarna har genom television och massmedia fått en mycket god uppfattning hur man ska behandla flyktingar, något som Republiken Kuba är omåttligt stolta över då vi anser att det för det kubanska folket till ytterligare en nivå av förståelse av människovärdet och därmed ett steg närmare till ett framtida utopiskt samhälle.

Republiken Kuba blev vald till Human Rights Council detta år. Eftersom vår stolta nation fick detta ämbete ska vi naturligtvis se till att intensifiera vår kamp för en bättre framtid och bistånd till de miljoner människor som idag står utan ett hem och därmed en trygghet. 

Republiken Kuba följer flyktingkommissionen och bidrar till att stärka den med att själv bedriva en exemplarisk flyktingpolitik. UNHCR rapporterar att Republiken Kubas utbildningssystem och sjukvård är mycket optimalt för att ta hand om flyktingar, i och med att både sjukvård och utbildning är helt gratis. De flyktingar som anlänt till Republiken Kuba har snabbt integrerats, utbildats och blivit en del av vår stolta karibiska nation. 

Därmed är Republiken Kuba ett bra exempel på hur andra nationer skall bedriva sin flyktingpolitik. Republiken Kuba har dock inte de ekonomiska förutsättningarna för att ta en specifikt stor del av ansvaret för flyktingfrågan då den imperialistiska och otoleranta staten USA nekar till att häva sin handelsblockad mot oss vilket påverkar vår ekonomiska stabilitet i fel riktning. 

Republiken Kuba vädjar även till att de ekonomiskt starkare länderna tar sin del i detta ansvar till att bistå i flyktingfrågan och även öppna sina armar för alla de flyktingar som desperat försöker fly till dessa länder i hopp om en ljusare framtid. Vi såg för några månader sedan hur ett fartyg fullastat med flyktingar sjönk ute på Medelhavet på väg mot det europeiska fastlandet utan något ingripande av europeiska myndigheter. Detta ser Republiken Kuba som en akt av desperation och fördömer västländerna för att ej ta sitt ansvar angående flyktingfrågan. 

Republiken Kuba ser även den våg av högerpopulism som går igenom Europas nationer som ett svar på att inte vilja ta sitt ansvar angående flyktingfrågan. Detta fördömer Republiken Kuba då vi anser att alla har ett ansvar att hjälpa våra medmänniskor i svåra tider.

Utskott: UNHCR

Delegation: Kungariket Marocko 

Delegat: Viktoria Ekdahl

Kungariket Marocko rekommenderar att länder med större kapital också tar större ansvar, då det är en rik nations plikt. Vi vill se stormakter finansiera biståndsarbetare, hjälporganisationer samt medlare i större utsträckning för att minska behovet att behöva fly från hemnationen. Vi förespråkar även att nationer med större kapital samt plats tar emot större andel flyktingar än i dagens läge.

Kungariket Marocko har under 2000-talet varit en viktig genomfartsort för illegala migranter från Afrika till Europa, men flödet har begränsats på senare år på grund av hårdnande säkerhetsåtgärder. Marocko har under det senaste decenniet etablerat striktare asyllagar i förhoppning om att minska antalet flyktingar till, samt genom Marocko. Under de senaste åren har Marocko mottagit ett stort antal illegala flyktingar, det är omöjligt att fastställa ett exakt antal. Likaså innefattar Marocko obestämt antal internflyktingar, vilket vi som nation väljer att först åtgärda innan vi gör internationella åtgärder. På grund av finansiella skäl samt folktäthet är Kungariket Marocko inte kapabla till att ta emot mer migranter. 

Ur en internationell synvinkel ser vi att stormakter med större kapital bör ta mer ansvar i frågan och ta emot fler flyktingar samt lösa konflikter på sikt i de krigshärjade länderna. Med hjälp av medlare samt bistånd kan vi uppnå detta. Vi bör lägga stort fokus på att lösa konflikterna i länderna där oroligheter, inbördeskrig m.m. sker. Detta gör vi genom att de stater med god ekonomi sänder mer samt större hjälporganisationer till de nationer som är i behov. 

Ur en nationell synvinkel ser Kungariket Marocko, med tanke på dess finansiella situation, en mer långsiktig lösning. Ett enande mellan Västsahara och Marocko skulle gynna hela omvärlden, inte bara ur ett handelsperspektiv men även ur ett humant. Då Kungariket Marocko expanderar har vi möjlighet samt ekonomiska resurser att ta emot emigranter i större utsträckning. I dagens läge tar Marocko emot stora summor bistånd, vilket endast är en temporär lösning på nationens finansiella situation. Vi förespråkar starkt att Västsahara blir Marockanskt territorium.

Utskott: UNHCR

Delegation: Demokratiska Republiken Korea (Nordkorea)

Delegat: Erik Bäcker

Den Demokratiska Folkrepubliken Korea betonar att alla länder är kapabla att ta hand om sina medborgare och att ingen behöver fly från sitt land. Varje land uppmanas att ta ett ansvarför sina medborgare. 

Den Folkremokratiska Republiken Korea påminner att den som lämnar sitt land är landsförrädare eftersom denne överger sin nation. Det berättigar inte till asyl i ett annat land.

Demokratiska Folkrepubliken Korea försäkrar att det inte finns någon anledning att fly från vårt land. Vi tar hand om våra medborgare. Vi fördömer starkt de som flyr och påstår att förhållandena i landet är dåliga. 

Den Demokratiska Folkrepubliken Korea anser att lösningen på problemet är att skicka tillbaka de som övergett sitt land till hemlandet. Vi utrycker vår uppskattning om våra medborgare skickas tillbaka. Den Folkremokratiska Republiken Korea bekräftar på nytt att varje medborgare måste ta sitt ansvar för sin nations bästa. Det gör man inte genom att lämna sitt land.

Utskott: UNHCR 

Delegation: Nya Zeeland 

Delegat: Evelina Fredriksson 

Nya Zeeland är fullt medvetna om att det stora antal människor som i vårt nutida samhälle flytt från sitt land på grund av rädsla för sin framtid hela tiden ökar. Vi vill även påpeka att vi som allierande i Samväldet har ett fullt förtroende för UNHCR och de beslut som här röstas fram. Nya Zeeland erkänner sig därför neutrala i frågan och anser främst att den problematik som uppstått bör hanteras på liknande vis likt den redan löses. Vi uppmuntrar välbärgade stater att använda sig av kvotprogram likt de vi använder oss utav i Nya Zeeland. Dessa kvotprogram innehåller lagar och regler där den som är på flykt har rättigheter till skydd om det skulle behövas. Nya Zeeland vill även understryka att tron på NGO:s framväxt är viktig. En sådan framväxt skulle innebära bättre möjligheter för de behövande där man som fristående organisation kan lägga ner mer tid och resurser på just de specifika områden man arbetar med, utan att ha en statlig inblandning. 

På Nya Zeeland använder vi oss utav Refugee Quota Programme. Refugee Quota Programme är ett speciellt program där vi som nation bestämt hur många flyktingar vi kan ta in per år. Det innebär att de som kommer in får bättre förutsättningar och enklare vård. Vi vill påpeka att delegationen Islamiska republiken Pakistan tar emot mest flyktingar i hela världen. Vi vill dock även betona hur oroligt samhället är där i skrivande stund. Nya Zeeland anser alltså att detta kvotprogram skapar en bättre miljö för samtliga inblandade och uppmuntrar därför detta system.

Utskott: UNHCR

Delegation: Islamiska republiken Pakistan 

Delegat: Klara Andersson

Islamiska republiken Pakistan ser med stort allvar och djup oro på flyktingsituationen och anser att det finns två bottnar i problemet. På den ena sidan finns den drivande faktorn till en stor del av flyktingproblemet, nämligen inbördes strider. På den andra sidan finns välbärgade länders ovilja att ta ansvar i det globala problemet som står framför oss genom att inte ta emot de flyktingar som söker skydd. Efter begrundande av dessa två bottnar ser Islamiska republiken Pakistan på problemet med djup oro och vi anser även att industriländer och utvecklingsländer kommer behöva hjälpas åt för att nå en hållbar lösning på problemet. 

Pakistan tar emot flest andel flyktingar i hela världen både räknat i antal och i förhållande till landets ekonomi. En klar majoritet är de 1,7 miljoner afghaner som flytt från terror och förföljelser i Afghanistan. Att ett land som Pakistan med orolig ekonomi får ta ansvar i problemet både förvärrar den redan dåliga situationen och kränker de anlända flyktingarna med ett illa bemötande. Orsaken till problemet är terrorismen som är den största faktorn till att miljoner människor i Afghanistan beger sig på flykt. 

I Europa ökar stödet för de högerextrema partierna, där kritik mot invandring är en central ideologisk del. Islamiska republiken Pakistan vill understryka att samma länder har klarat den ekonomiska krisen bäst i Europa. Efter begrundande av situationen är Islamiska republiken Pakistan djupt upprörd över att välbärgade industriländer med god ekonomi och ett fungerande statsskick, överlåter flyktingproblemet till utvecklingsländer präglade av fattigdom och inbördes strider. Islamiska republiken Pakistan ser på det faktumet med djup oro inför framtiden och hänvisar till den sanna läran. ”Hjälp varandra till godhet och uppmärksamhet. Led inte varandra till onda gärningar och till fiendskap. Lyssna på Allah. Allah tjänas i vedergällning” (Surat al-Ma'ida). Rätten till hälsa är en mänsklig rättighet. Efter begrundande av flyktingläger i Pakistan, liksom i andra utvecklingsländer, kan vi med djup oro konstatera att situationen har gjort att hälsan inte finns för de miljoner människor som lever där. 

Islamiska republiken Pakistan är i högsta grad angelägen om att förbättra situationen och föreslår två lösningar på problemet. Vi anser att utvecklingsländer med dålig ekonomi ska erhålla bidrag, från förslagsvis FN eller välbärgade länder, för att ha möjlighet att förbättra levnadsförhållanden för de flyktingar som finns i landet. Islamiska republiken Pakistan anser att ett intresse borde finnas eftersom risken finns att ett stort globalt problem kommer växa sig ännu större. Ett annat alternativ är att industriländer ska vara mer angelägna om att motverka högerextrema partier för att i fortsättningen kunna ta emot fler flyktingar. 

Avslutningsvis vill Islamiska republiken Pakistan även betona vikten av att fortsätta kampen mot terrorism som är en bakomliggande faktor till att miljoner människor ger sig på flykt.

Utskott: UNHCR

Delegation: Polen

Delegat: Isabel Westerlund

Polen är ett land som är med i EU och därför fattar många gemensamma beslut med dem. 

Polens flyktingpolitik influeras därför starkt av Europeiska Unionens åsikter. Även om Polen tidigare har haft en strängare flyktingpolitik än vissa andra EU-länder, såsom Sverige eller Storbritannien, har vi under de senaste 10 åren förändrats drastiskt. Polen tar nu in betydligt mer flyktingar än innan.

Polen anser att medlemsländerna i EU har ett ansvar att samarbeta bra och inte lägga över ansvaret på andra. Tidigare har det förekommit att vissa länder i EU har fått ta ett större ansvar angående flyktingintaget och därför skapat ojämnvikt i antalet flyktingar i de olika medlemsländerna. Några länder har tagit in otroligt många asylsökande, medan vissa inte har tagit några alls. Polen har därför, tillsammans med andra medlemsländer, arbetat fram ett nytt förslag på hur man kan hjälpa dessa länder som utsätts för ett stort och oväntat flyktingtryck.

Polen är starkt engagerad i att arbeta fram en lyckad flyktingpolitik i EU-länderna och vi har ett UNHCR-huvudkontor i Warszawa där vi arbetar med just dessa frågor. För att sammanfatta Polens ståndpunkt i denna fråga- Polen är ett samarbetsvilligt land och vårt land tar beslut och arbetar tillsammans, och i samtycke, med EU.

Utskott: UNHCR

Delegation: Portugal

Delegat: Signe Öfverberg Wierup

Portugal är djupt bekymrade över den rådande flyktingsituationen och befarar att den utvecklas till en ohållbar situation både för flyktingarna och för de mottagande länderna.

Under perioden januari till juli 2013 sökte 225 000 asyl i 38 europeiska länder – en ökning med 23 % jämfört med samma period 2012. Portugals uppfattning att den största utmaningen för FN och EU-medlemsstaterna är följderna av konflikten i Syrien är. I dagsläget befinner sig ca en halv miljon syriska flyktingar i Turkiet till följd av konflikten och under det gångna året har det skett mer än 8000 överfarter med knappt sjödugliga båtar överlastade med flyktingar mellan Nordafrika och Europa. Fler än 1500 flyktingar har i samband med dessa överfarter drunknat eller på annat sätt försvunnit. 

Det är rimligt att anta att antalet syriska flyktingar sannolikt kommer att fördubblas till följd av den till synes olösliga och djupt tragiska konflikten i Syrien. Dessa flyktingar kommer högst sannolikt att söka fristad i någon europeisk stat och Portugal befarar att det kommer att ske en massflykt från Syrien till Europa.

Portugal har i likhet med övriga EU-medlemsstater en moralisk skyldighet att ge lagliga asylsökande en fristad. Situationen är akut och Portugal vädjar till UNHCR om hjälp med den rådande och den förmodade oöverstigliga flyktinganstormningen från i första hand Syrien till Europa. 

Portugal och övriga EU-medlemsstater behöver UNHCR:s hjälp till mottagarländernas hantering av asylsökande flyktingar inom ramen för UNHCR:s ordinarie verksamhet. Därtill förordar Portugal att FN skyndsamt får till stånd fredsförhandlingar mellan de stridande parterna. En fredlig lösning på konflikten i Syrien är enligt Portugals förmenande den bästa lösningen på en i annat fall ofrånkomlig och ohanterlig massflykt.

Utskott: UNHCR

Delegation: Somalia

Delegat: Emma Johari

Somalia ser djupt allvarligt på dagens flyktingproblem, och önskar att finna ett sätt att lindra flyktingars lidande samt ge dem ett tryggare liv och framtid. Som en nation där den aktuella frågan är ett väldigt stort och omfattande problem, anser vi det oerhört viktigt att finna en stabil lösning i ärendet.

Somalia har skrivit under Genevekonventionen om flyktingars status från 1951, och definierar en flykting enligt denna beskrivning. Vi tror att en humanitär strategi är ett nödvändigt behov för att kunna reda ut den aktuella problematiken. Att lösa problemet med flyktingar kräver ett kontinuerligt samarbete med FN och stater emellan. Somalia uppmanar i första hand därför regeringar att ansluta sig till FNs konvention om flyktingar för att skapa ett effektivt och gemensamt arbete.

Sedan slutet av 1980-talet har över en miljon människor tvingats på flykt från Somalia som en följd av inbördeskrig drivet av intressegrupper vars mål inte är att främja landet. Inte nog med denna politiska instabilitet har torka och hungersnöd också försämrat situationen för Somalias medborgare avsevärt. Vi vill betona att människorna i fråga befinner sig i ettkrisartat läge och är i behov av all hjälp de kan få. För att underlätta de drabbades situationvill vi understryka vikten av att resurser till flyktingorgan för att bistå flyktingar med sjukvård, mat, rent vatten och tak över huvudet är väsentliga. Vi vill även poängtera att villkoren i flyktingarnas hemländer måste vara gynnsamma och hållbara innan flyktingar förmås återvända.

Utskott: UNHCR

Delegation: Spanien

Delegat: Olle Berggren

Spanien angående flyktingar (UNHCR)

Spanien delar Genevékonventionens definition om vem som ska betraktas som flykting. 

I konventionen som skrevs 1951 definieras en flykting ”som flytt sitt land i välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk uppfattning, och som befinner sig utanför det land, vari han är medborgare och som på grund av tidigare nämnd fruktan inte kan eller vill återvända till det landet.” 

Spanien betonar vikten av att skilja på flyktingar och invandrare, då det finns viktiga skillnader mellan dessa begrepp. 

Spanien är djupt medveten och oroade över världens flyktingproblem och beklagar att människor behöver fly sina hem på grund av krig, svält och andra hot. Nationer borde ansvara för att hjälpa flyktingar i nöd men Spanien ser med djup oro över de belastningar som enskilda länder får bära av de stora flyktingströmmarna. Nationer ska inte handskas med flyktingströmmarna själva. Spanien har en önskan om att mer ansvar ska läggas på flera nationer och inte på endast på en nation. En nation som Spanien kan inte handskas med problemen själva utan det behövs fler nationer och NGO:s som agerar och hjälper till.

Utskott: UNHCR

Delegation: Sudan

Delegat: Tobias Nilsson

Det är så att flyktingar har funnits i alla århundraden sedan de första staterna började komma fram. Och det har då alltid varit ett problem för grannländerna med att ta emot dessa flyktingar. Inbördeskrig och dålig infrastruktur har då lett till att en stor del av Sudans befolkning har blivit flyktingar, och därmed så har grannländer fått stora problem med att ta hand om dessa människor. Och detta drabbar andra länder med liknelser runt om i världen.

Sudan säger då att man då borde ta in färre flyktingar ifrån ett annat land. Det som händer om man inte sätter en låg gräns på flykting inströmningen ifrån ett annat land, är då att dessa flykting läger blir bara problem för landet och att hygien,mat och vatten blir tillslut en värre brist än vad det var i deras eget hemland. Detta händer då även nu.

Och om det då är en stor del av landets befolkning som har blivit flyktingar, vem ska då bygga upp landet igen? Hus,vägar och vattenkällor byggs inte av sig själva. Det behövs en befolkning till att bygga upp det. Så folk bör då stanna kvar anser vi.

Om det då är ett land som har krig, då behövs människor för att kunna producera mat till andra som då inte kan lämna landet, pga massor annat som kan hända i en familj.

Det som vi Sudan tycker man borde göra är att bygga en barriär för dessa människor, så att det inte blir för många flyktingar i dessa läger. Det bör vaktas av både själva grannlandets soldater och kanske även organisationer som FN. Och detta bör då vara på deras ansvar som alla handlingar ska gå till. Och de ska då även ha ansvaret för de som befinner sig i dem här flykting läger, och att de kommer få säkerhet när de återvänder till sitt hemland.

Men det bör sträck sig till en viss gräns om hur mycket hjälp ett land ska få, detta beror då på vilken situation som landet med flykting problemet har. Om det är så att själva befolkningen som är utsätta i fara så bör dessa åtgärder hända. Detta tycker Sudan bör går som viktigt. Men vi anser även om det skulle vara så att det är organisationer som går emot staten. Så bör inte dessa organisationerna få hjälp av andra länder med flykting hjälp. Utan det ska vara endast det land med problemet som ska ta hand om det. Och därmed så bör andra länder blockera gränserna, så att det inte blir stora flöden av folk som kan orsaka problem i andra länder.

Sudan tycker även att man borde ge det största ansvaret om vem som ska ta hand om dessa flyktingar till länder som är grannar, därmed kan de vissa sitt goda stöd inför världen. Eller så kan organisationer ta det stora ansvaret att ta hand om dem med skydd,bostad,mat och vatten. vilket som har nämnts tidigare. Och de rika länderna bör ge stöd igenom att skicka pengar till dess som bär ansvaret eller till själva landet med problemet.

Land: Sydafrika

Utskott: UNHCR

Delegation: Sydafrika

Delegat: Umut Özen

Sydafrika är det land som tar emot det största antalet flyktingar i hela världen och är på så sätt insatta i de problem som icke integrerade flyktingar bidrar till. Att få ut flyktingarna på arbetsmarknaden, starta egna företag och få permanenta bosättningar istället för att få bidrag medans de sitter i flyktingläger, hjälper båda parterna. De integreras inte och de ses av resten av befolkningen som en börda. Detta rimmar inte bra med Sydafrikas tanke om mänsklighet. 

Förmågan att integrera dem hindras ytterligare av administrativa flaskhalsen då de hamnar i limbo i rättssystemet.

Sydafrika vill därför att de flyktingtagande länderna får bidrag och rådgivning i hur de kan bättre integrera flyktingarna och att man satsar mer på internationella samarbeten för att underlätta belastningen som uppstår med stora flyktingströmmar.

Utskott: UNHCR

Delegation: Sydkorea

Problem

• Krig och konflikter

Många länder och områden i världen är drabbade av krig, konflikter och förföljelser. Detta leder till att många människor tvingas fly sina hemländer. 

• Stora flyktingströmmar

Antalet flyktingar i världen är stort och beräknades av UNHCR vara ca 42 miljoner 2011. Flyktingar lever i skräck och misär och riskerar svält, sjukdom, olyckor och död. Mänskliga resurser förloras.

• Flyktingkonventionen

Fortfarande har inte alla länder skrivit under 1951 års Konvention om flyktingars rättsliga ställning. Dessa länder är inte med och delar på ansvaret att hjälpa människor på flykt.  

Lösning

• Fler av världens länder bör delta i FN:s fredsbevarande arbete och skicka soldater till fredsbevarande styrkor. Detta skulle kunna minska konflikter både till antal och omfattning.

• Fredsbevarande arbete kan minska antalet flyktingar och de svåra problem som uppstår när människor tvingas fly. 

• Vi, Sydkorea, anser att fler länder i världen ska skriva under Konventionen om flyktingars rättsliga ställning så att flyktingar kan fördelas mer jämnt mellan länder. Det är flera länder i Asien som inte har skrivit under och vi behöver hjälpas åt i den här världsdelen. Sydkorea vill uppmana andra länder, särskilt Kina, att följa internationella avtal om skydd av flyktingar och inte repatriera nordkoreanskaflyktingar.

Utskott: UNHCR

Delegation: Arabrepubliken Syrien

Delegater: Caroline Lundblad, Markus Richter

Arabrepubliken Syrien värnar oerhört för vårt folk, och prioriterar alltid det mest fördelaktiga för landet och invånarna i första hand. Vår stat vädjar för att alla ska ha en egen rätt. En egen talan. Folkets stöd, och att gynna folket är en viktig faktor för oss, men vi anser att det som händer i en stat, behandlas av den staten. 

Vår stat åsyftar och menar på att alla stater har all rätt att agera själv och styra över vad som händer i staten. Till den grad att civilbefolkning inte skadas. Exempelvis gör Arabrepubliken Syrien allt för att skydda sin trogna befolkning.

Arabrepubliken Syrien värnar starkt för den viktigaste principen i FN-stadgan, den så kallade suveränitetsprincipen. 

Vi betonar att varje stat har sin egen åsikt och sin egen vilja. Vi kan tänka oss stödja olika förslag som kommer att gynna landet, och är öppna för vidare förhandlingar, till olika resolutioner i samarbete med andra länder.

Utskott: UNHCR

Delegation: Togo

Delegat: Elias Kjellsson

Flyktingproblematiken i världen har idag blivit stor, vi kan se i många olika länder som Syrien och andra länder i krig att Flyktingsprocenten har ökat successivt och fattigdomen ökar successivt.

PROBLEMET

Togo är ett land där flyktingfrågan är högst aktuell, Togo är ett av Afrikas allra fattigaste länder och vi tar flyktingfrågan på allra högsta allvar därför att vi genomgår den dagligen och vi kan se stora liknelser i våra fattiga grannländer, vi tror att orsakerna till världens flyktingproblematik är i grund och botten orsakad på grund av världens fattigdom.

Vi måste se till så att t.ex. ungdomar kommer i arbete, och att vi får bygga upp en infrastruktur så vi kan få en industri till och börja med. Att vi kan skapa en industri för att förädla de naturtillgångar som finns i Togo och en inhemsk industri som kan konkurrera på världsmarknaden och detta kommer att skapa välstånd för Togos befolkning, om vi får allt det här så finns det större livsmöjligheter för befolkningen i Togo. Men stöd ifrån internationella organisationer krävs för att detta ska kunna bearbetas. Vi måste se till så att vi får ett stabiliserat land med en arbetsmarknad som är möjlig för alla invånare.

LÖSNING

 Och vi tycker då att lösningen på världens fattigdom måste bearbetas internationellt dvs att viktiga organisationer i världen som FN och UNHCR tar sitt ansvar och börjar agera så vi kan följa den här viktiga frågan på ett internationellt sätt där de stora länderna visar framåtanda för mindre länder, vi måste inse att flyktingar flyr ifrån sina hemländer hela tiden pga dålig ekonomisk ställning  och detta är en fråga som har drabbat världen globalt, speciellt de allra fattigaste länderna.

Utskott: UNHCR 

Delegation: Tunisien 

Delegat: Rami Raghid 

Tunisien är djupt oroade över flyktingproblemet. Det är väldigt många som flyr från sitt hemland på grund av krig, arbetslöshet eller andra faktorer. Till exempel i Syrien är det ett stort antal flyktingar som flyr från landet på grund av krig. 

Tunisien är djupt medveten om antalet flyktingar som flyr från landet och det beror delvis på den höga arbetslösheten som har drabbat Tunisien. Det är tusentals flyktingar som flyr till Italien och det har varit ett stort problem för Tunisien. 

För att lösa det här katastrofala flyktingproblemet behöver vi ordna fler jobb åt invånarna.

Utskott: UNHCR 

Delegation: Tyskland

Delegat: Emma Gran

Tyskland anser att det är varje människas skyldighet att hjälpa sin medmänniska. Därför anser vi att det är en självklarhet att hjälpa de människor som blir tvingade till flykt från sitt hemland. Idag finns det 16,3 miljoner flyktingar i världen, dessa människor måste vi hjälpa. De 16,3 miljonerna har rätt till boende, sjukvård och utbildning. 

Tyskland vill i enlighet med Genèvekonventionen att människor som tvingas fly sitt land på grund av fruktan för förföljelser på grund av ras, religion, nationalitet, politisk åskådning eller tillhörighet till en viss samhällsgrupp ska ha rätt till asyl. Människor som flyr från krig ska även ha rätt till en trygg tillvaro och har rättighet till skydd i fall av skyddsbehov. 

I frågan om vem som ska ta hand om flyktingar så anser Tyskland att detta ej ska tillfalla endast organisationer eller grannländer. Detta är något som enligt Tyskland är allas problem och vi bör alla arbeta för att hjälpa våra medmänniskor. 

Tyskland understryker dock att stater ej ska ta emot mer än vad de kan ta hand om och att stater själv har rätten att bestämma vart denna gränsen går. 

Tyskland ser möjligheter för att hjälpa fler ifall vi kan samarbeta tillsammans.

Utskott: UNHCR

Delegation: Venezuela

Delegat: Elise Spencer

De allra flesta venezuelaner är av blandad härkomst och mindre än två procent av befolkningen tillhör ursprungsbefolkningen, därför anser Venezuela att invandring och flykting fråga är i allra högsta graden en prioritering. 

Sedan gerillakriget i Colombia har ca fyra miljoner colombianer flytt till Venezuela och många av dessa hamnar beklagligtvis i slumområden runt storstäderna och det beräknas att ca två miljoner lever illegalt. Detta tycker Venezuela är djupt bedrägligt inte bara för frågorna som ställs då om mänsklig utveckling men också på grund av effekten det har på ekonomin. Venezuela anser därför att ett hårdare tag ska tas i frågan angående flyktingar. 

Venezuela glömmer inte den positiva påverkan immigration har haft i landet exempelvis den korsikanska invandringen som spelade en vital ekonomisk roll under 1800-talet men bedömer att i dagens läge så har flyktingpolitiken degenererat vilket har resulterat i omfattande ekonomiska problem för Venezuela och landet stödjer därför en alternativ lösning. Venezuela menar att det främsta steget mot bättre migrations dilemman är strängare antagningslagar och bättre integrationsystem. Detta kan genomföras genom att ställa hårdare krav till vad en flykting är och förnya områden var de två miljoner illegala invandrare kan blomstra och bli en del av den venezuelanska kulturen, på så sätt kan Venezuela hjälpa de människor vi redan har i landet och fokusera på dem i första hand för att sedan kunna prioritera andra flyktingar. Om Venezuela skulle försöka ta in så många flyktingar som möjligt skulle det bidra till flera problem med sociala klasser, brist på ekonomiskt stöd, växande svart handel och illegala arbetsmarknader. Venezuela anser att det är rakt upp oansvarigt att lösa upp flyktinglagar i detta läge.

© Håkan Danielsson 2022