Position paper ITU rollspel 1

Länderna står i bokstavsordning under själva landsnamnet. Republiken Argentina står under A, inte under R. Amerikas Förenta Stater står under U (för USA).

Utskott: Frihet på internet, ITU

Land: Argentina

Delegat: Leo Rasmusson

Vi, republiken Argentina, har under de senaste åren blivit mer och mer berörda av frågan om frihet på internet efter den stora datautvecklingen som skett. Vi är vänligt ställda till ett öppet och fritt internet. Vi kan dock gå med på några få undantag när det gäller restrektioner på internet t.ex. för att hindra spridning av barnpornografi. Vi, Republiken Argentina, var ett av de länder som röstade ja till förslaget om ett mer kontrollerat internet i omröstningen i ITU. 

Problemen

Om vi kontrollerar internet så kan vi stoppa olagliga handlingar som förs på internet 

som till exempel barnpornografi och olika nerladdningar av olagligt material. Men om vi stoppar detta så går vi mot tryckfrihets- och yttrandefrihetslagarna som väger tyngre än de andra problemen eftersom de definierar en fungerande demokrati. Om vi börjar kontrollera internet mer så går det också mot lagen som 1997 skapades i Argentina som förspråkar ”Yttrandefrihet på internet”.  Sammanfattat alltså ”Problemet med en för snäv tolkning om vad som är acceptabelt på internet är att man riskerar att göra intrång på demokratiska rättigheter”

Andra problem som kan förekomma på internet är internetmobbning alltså att man kan som anonym skicka hotfulla och elaka meddelande till vem som helst. På många sociala medier förekommer det internetmobbning där vem som helst kan kränka andra genom anonyma meddelanden. Eftersom yttrandefrihetslagen stödjer detta så går det inte att göra mycket för att hindra internetmobbning från att fortsätta. 

Lösningar

Vi, Republiken Argentina, vill absolut inte sätta någon gräns på friheten på internet men vi vill motverka den stora kriminaliteten som pågår. Vi vill förbättra de internationella sammarbetena mellan internationella poliser och specialpoliser så att man lätt ska kunna ignorera landsgränser precis som kriminaliten på internet gör för att kunna stoppa den mest extrema kriminaliteten t.ex. som Barnpornografi

Genom att ge polis tillgång till att i de värsta fallen kunna få rätt till att få ut info om de anonyma personerna från de sociala medierna så kan de ta till åtgärder i extremfall så som när det kommer till dödshot och självmordsuppmuntrande. Detta uppmuntrar Republiken Argentina till. 

Utskott: ITU

Land: Australien

Delegat: Esther Lloyd

Fråga:

Australiens ställningstagande angående frihet på nätet inom ITU (International Telecommunication Union)

Australiens internetcensur bestäms av ACMA (Australian Communications and Media Authority) vilken är en organisation som har som syfte att begränsa internetmaterial, både nationellt och utanför Australiens gränser, som innehåller material involverande barnpornografi, sexuellt våld och liknande illegala aktiviteter. 

Australien har specifika begränsningar gällande visst våldsrelaterat innehåll och illegala aktiviteter. I dessa sammanhang använder sig Australien av filtrering och censur. Detta är för att förhindra spridning och att ens ge möjlighet till det australienska folket att komma i kontakt med denna typ av material. 

Gällande fildelning är det i Australien liksom i andra västländer och EU olagligt med piratkopiering men fildelning som sådan är laglig men i vissa lägen kan även detta leda till intrång mot copyright och då räknas det som olagligt.

Viktigt för Australien är dock att bevara balansen mellan kontrollen för att skydda upphovsrättslagen samt hindra spridningen av t.ex. våld på internet utan att de demokratiska rättigheterna såsom yttrandefrihet och personlig integritet inte respekteras eller i stort sett försvinner. 

Det Australien vill komma fram till är en överenskommelse om gemensamma åtgärder mot varuförfalskning, piratkopiering och spridningen av olagligt material på en internationell nivå. 

Utskott: ITU 

Land: Federala republiken Brasilien

Delegat: Rebecca Viberg 

Federala republiken Brasilien konstaterar att vi snarast måste hantera situationen som pågår på internet. 

Brasilien känner att tiden är mogen för att skapa förutsättningar för att förhindra att internet användas som ett vapen i krig. Då vi ser att det har förekommit spionage, sabotage och angrepp mot system och infrastruktur i andra länder.  

Federala republiken Brasilien jobbar mot auktoritarism och censur på internet. Det ska finnas rätt till privatliv för individer och självständighet. Om rätten till privatliv saknas, existerar inte en fungerande yttrandefrihet eller åsiktsfrihet. Således ingen effektiv demokrati. Brasilien betonar också att rätten till säkerhet för medborgare i ett land inte ska kränkas utav medborgare från ett annat land. 

Federala republiken Brasilien förslår att FN övervakar en ny global rättsordning för att reglera internet. Det ska vara en ram för styrning och användning. Den bör garantera yttrandefrihet, personlig integritet och respekt för de mänskliga rättigheterna. Samt göra det otillåtet att begränsa det till enbart politiska, kommersiella, religiösa eller andra syften. 

Utskott: ITU

Delegation: Brunei

Delegat: Kajsa Fridqvist Nimvik & Kelly Tran

Problem

Brunei har ett av världens långsammaste internat samtidigt som landet är ett var världens per capita rikaste länder med en start tillväxtfaktor.

Omvärlden behöver komma till Bruneis och andra länders räddning.

Det finns några skäl till detta:

Det är världssamfundets ansvar att se till att utvecklingen sker på ett rättvist och balanserat sätt i världen. Världen – andra länder – har ingen nytta av att vissa länder, som Brunei, släpar efter i internetutbyggnaden. Världens länder kommunicera med internet och det blir allt fler och allt vanligare med internet som grund för all sorts kommunikation. Det handlar om regeringar som kommunicerar med varandra, det handlar om banker, rättväsende, polisen, företag, ja allt från toppen ner till vanliga människors vardagliga behov och rättighet att kunna följa nyheter på internet men även kommunicera med sina vänner eller finna nöje i spelvärlden , Då duger det inte att ett land som Brunei släpar efter, det skadar inte bara Brunei, utan även omvärlden, Glöm inte att Brunei är ett av världen snabbaste länder på  att utvecklas och vi har många naturtillgångar som är av intresse för omvärlden och då kommer ingen att acceptera långsamma internetsystem.

Lösning:

Det är med pengar som saker och ting kan förändras och det är förändring som behövs i Brunei. Den internetutbyggnad som startats och som pågår går för långsamt och det beror på flera olika orsaker. Den vanligaste orsaken är att vi har fel kompetens.

Det finns inkompetens i många olika led som orsakat problemen. Det saknas kunskap och erfarenhet från landets toppolitiker som inte vet vad det ska bestämma om eftersom det inte får hjälp av de som ska kunna systemen och systemutbyggnad. Och sen är internetleverantörerna inkompetenta.

Brunei behöver omvärldens kompetens i att bygga upp ett snabbt och fungerande internet. Världssamfundet inom internet måste tillsätta resurser för att hjälpa Brunei med att göra de rätta sakerna. Vi behöver stöd med hur man ska bygga ut systemen, vilken typ av router ledningar, datasystem, mjukvara och så vidare behövs.

För att göra detta behöver det resa kompetent folk till Brunei och hjälpa till.

Brunei kräver att världssamfundet inom internet sätter till de resurser som behövs för att lyfta landets internetuppbyggnad till en standard som andra länder har.

Brunei själva kommer att tillsätta en nyskapad utredningsgrupp från regeringen för att hitta åtgärder för att snabba upp internetutbyggnaden.

Subventioner:

Bruneis regering kommer att subventioner datorer till vanligt folk för att öka tillgängligheten.

Bruneis regering kommer att ge företag skattelättnader för anskaffning av flera datorer och datorsystem

Bruneis regering kommer att satsa på utbildningspaket för företag och privatpersoner för att öka kunskapen om hur man bygger ut internet och hur man använder det på ett smart sätt

Utskott: ITU

Delegation: Konungariket Danmark

Delegat: Hanna Sjölin Härle

Enligt EU och Nato är frihet på internet är en viktig fråga. Dom anser att man så fritt som möjligt ska få uttrycka sig på nätet. Eftersom att Kungariket Danmark ingår i dessa två förbund så delar vi dessa åsikter. 

Även vi i kungariket Danmark anser att friheten på internet är en viktigt fråga.

Vi anser att de fri- och rättigheter som gäller offline, alltså utanför nätet, även ska gälla online.  

Med nyfikna ögon ser vi på detta och tror att det endast skulle föra med sig goda möjligheter för alla att kunna dela med sig av vad de vill på internet.

Kungariket Danmark ser gärna att varje individ får publicera och ta del av precis vad de vill på internet, dock inom vissa ramar så att enskilda individer eller folkgrupper inte kränks. 

Även några av världens U-länder är positiva till ett ännu friare internetsystem vilket är till vår fördel då vi blir fler som delar denna åsikt.

Vi är angelägna om att hålla goda band till USA, men då de i denna fråga verkar vilja begränsa yttrandefriheten, kan vi inte hålla med. Dessutom tror vi inte att så många andra länder utanför Amerika heller skulle stödja det. 

Utskott: ITU

Land: Egypten

Delegat: Rebecca Fredriksson

Egypten har länge stöttat konceptet av ett fritt internet och har ansträngt sig för att utveckla internätet och dess spridning bland befolkningen då vi anser att ett fritt internet utan censur är av yttersta vikt.

Sedan internet blivit en allt viktigare informationskälla för nyheter anser Egypten att det är i högsta grad betydelsefullt med ett fritt internet utan censur och kommer fortsätta att stötta det.

Vi anser att man borde sträva mot att sprida en uppmärksamhet om internet. Det är viktigt att garantera ett fritt internet utan att införa hård kontroll för att internätet ska kunna finnas tillgängligt för alla. Vi menar även att man inte borde motverka stater och deras partnerskap och dess överenskommelser från att fungera effektivt då man snarare borde främja internet och dess positiva påverkan på individer och samhälle.

Utskott: ITU

Land: Republiken Finland

Delegater: Filip Wilander, Jesper Lippe.

Den demokratiska republiken Finland betonar vikten av ett fungerande internet som ledande kommunikationsmedel. Finland blev år 2010 det första landet att införa lagligt bredband åt varje medborgare. Således anser Finland användningen och tillgången till internet som en mänsklig rättighet.  Däremot medför den stora tillgängligheten av internet en del problem som länder inte kan förbise. Det krävs ett reglamente för att kunna skydda upphovsrättskyddat material på ett sätt som inte kränker de mänskliga rättigheterna som rör internet. 

Efter en del förhandlngar skrev Finland år 2012 under lagen vid namn ACTA, tillsammans med majoriteten av resterande EU-länder. Detta för att kunna skapa en högre internationell säkerhet och stabilitet när det kom att gälla skyddande av upphovsrättsskyddat material. Det är av stor vikt att FN hittar en gemensam lösning som världens länder kan anpassa sig efter. Därför är denna fråga av stor betydelse och ett gemensamt samarbete som strävar efter tydliga regler, som inte kränker individens rätt att kommunicera. 

Finland markerade, tillsammans med EU tydligt sin ståndpunkt under WCT12-sammankomsten när man röstade nej till resolutionsförslaget. Finland markerar därmed att censur av information inte ska förekomma på internet. Det är av stor vikt att internet ska brukas likt ett verktyg, inte en begränsning. 

Finland stödjer därför att denna fråga behandlas av FN, då det är ett stort medel som används både internationellt och nationellt. Finland anser att internet är den mest kraftfulla potentiella källa till upplysning som någonsin skapats och bör följaktligen

Utskott: Frihet till internet 

Delegation: Filippinerna

Delegat: Ebba Forsman Semb

Filippinerna anser att frågan är viktig att uppmärksamma men för tillfället föredras att hitta en lösning inom landet och undvika att ingå i en internationell överenskommelse kring friheten till internet. Som en konsekvens av den pågående inrikes krisen undviker delegationen Filippinerna att debattera med länder för att hitta en internationell lösning och istället nu fokusera på att lösa sina akuta problem och därmed bygga upp samhället på nytt. Med finansiell hjälp från potentiella länder hoppas Filippinerna på att kunna återställa samt utveckla infrastrukturen och därmed återfå ett fungerande internet igen som för närvarande är förstört efter tyfonen Haiyan. 

Delegationen Filippinerna uppmuntrar ett relativt fritt internet runt omkring världen då delegationen anser att det är viktigt att kunna kommunicera över gränserna. Detta medför att information om en inrikes kris snabbt kan komma till omvärldens vetskap som därefter kan agera effektivt. Detta mottar Filippinerna tacksamt, då Filippinerna utan denna möjligheten inte kunnat bli erbjudna den krishjälp utav andra länder som blivit tilldelats för att kunna återfå deras förnödenheter. Filippinerna betonar även sitt intresse för kontroll av internet till viss måtta. Vid en möjlig misstanke för illegala handlingar samt svarta marknader som sker över internet är det nödvändigt med en kontroll för att motarbeta sådana rörelser. Ytterligare en faktor som förespråkar att kontrolleras är de extrema grupper som förekommer inom landet. Filippinerna vill då förtydliga att denna kontroll är intressant för oss, men enbart som en inrikes satsning för tillfället. 

Som förgående skrivet vill Filippinerna återigen betona att Filippinerna anser att frågan i sig är central och viktig att ta upp till diskussion för ett utvecklat samhälle. Men då delegationen Filippinerna befinner sig i ett kritiskt läge som land, gör Filippinerna inte någon större satsning kring frågan i nuläget. Filippinerna ställer sig relativt neutralt i frågan, men med ett intresse att höra mer om olika åsikter. Som konsekvens av vår situation inom landet undviker Filippinerna eventuella ekonomiska satsningar då Filippinerna inte har möjligheter att bidra med det. Delegationen Filippinerna uppskattar ett stöd från andra länder som hjälpa till ekonomiskt för att få landet på fötter igen, och bygga upp ett välformat samhälle med tillgång till internet och andra förnödenheter. 

Avslutningsvis vill Filippinerna påpeka att de anser att frågan är viktig att uppmärksamma, men att Filippinerna i nuläget inte har mycket att bidra med och frågan har för tillfället inte särskilt hög prioritet.


Georgien i frågan om frihet på internet.

I Georgien har det länge varit en ovisshet var vi ställde oss i frågan om frihet på nätet. Georgien var tidigare emot denna fråga och det förekom censur i våra massmedier så som i tidningar, radio och även på internet. 

När republiken Georgien blev självständigt 1991 upphävdes även censuren av massmedier officiellt. Trots detta så kvarstår det dock begränsningar i yttrandefriheten. Förhållandet mellan staten och individerna beskrivs på så sätt att individerna inte har 100 procentig rättighet att uttrycka sig hur dem vill i sociala medier. Det finns visserligen hemsidor som kritiserar staten och regeringen öppet, censuren förekommer sällan på dessa sidor. Censuren förekommer i högre grad på medier som tidning och radio, här har de anställda en bra relation till regeringen och vi anser då att det är deras ansvar att censurera opassande uttalande. 

Georgien har även fått tillkännagivande från andra organisationer, tidigare har den obundna organisationen ”Freedom House” påpekat att Georgiens massmedier är delvis fria. De framhäver även att Georgiens mediers oberoende har minskat sen Rosenrevolutionen 2003.

För att sammanfatta det hela så står Republiken Georgien alltså för att folk ska ha en talan och ska få yttra sina tankar och åsikter. Georgien anser dock att alla åsikter inte ska komma ut och vara ocensurerade då en del kan uppfatta dessa som kränkande mot Georgien. Det sistnämnda medför att Georgien kommer kvarstå vid att ha begränsningar i yttrande- och pressfriheten och att myndigheterna kommer kontrollera massmediernas verksamhet samt olika sociala medier på de sätt som man finner bäst för Republiken Georgien. 

Isabelle Werner

Utskott: ITU

Delegation: Indonesien

Delegat: Olivia Karlsson

Delegationen Indonesien anser att frihet på internet är en självklarhet. Som ett demokratiskt land med fullkomlig yttrandefrihet och inga lagar på vad som får och inte får publiceras förutom att alla skribenter måste ha respekt för allmänhetens religösa och moraliska värderingar.

Dock vet Indonesien att internet är en plats där mycket delning av upphovsrättskyddat material sker och att staten ibland måste få ha med ett finger i spelet för att kunna kontrollera de brotten som sker över internet. Republiken Indonesien kan inte låta olaglig delning, vilken är en brottslig akt, ske medan alla stater lutar sig tillbaka.

Republiken Indonesien säger inte att man ska censurera eller radera de politiska motsättningarna, Indonesien har yttrandefrihet vilket har fungerat väl i vårt land. Dock säger Indonesien att det inte går att låta internetanvändare dela de filer som är upphovsrättskyddat endast för att Indonesien har yttrandefrihet. Man måste inse att att dela dessa filer är ett brott och kan inte blunda för brott.

Samtidigt förstår Indonesien de länder som känner att detta är ett förbiseende om lagen om frihet på internet. Eller att det skulle vara att förbise yttrandefriheten vilket inte heller är rätt.

Republiken Indonesien anser att den bästa lösningen i detta fall skulle vara att varje enskilt land skulle få bestämma själv. Eftersom denna sakfråga kommer med många spridda tankar redan om staterna tycker att man ska ha total frihet eller censurerat. Indonesien vill sätta stopp pornografin på internet, eftersom Indonesien är ett muslimsk troende land och även för uppehålla moralen i landet. Detta gör att Indonesien har förståelse för länder som vill sätta stopp för liknande företeelser på internet även vad gäller olaglig delning på internet.

Samtidigt kan Indonesien se vad de stater menar som säger att detta är kränkning av yttrandefriheten.

Utskott: ITU

Land: Iran

Delegater: Carl Bergnell, Kevin Mina

Den iranska republiken vill pointera att en friare atmosfär på internet är eftersträvansvärd. Iran anser därför att kontrollen över internets explosiva härd behöver befästas.  Den iranska delegationen ser med glädje på de försök som har gjorts för att stärka kontrollen över internet. Iran har alltsedan internets uppkomst försökt att förhindra att det iranska folket skall fördärvas av farligt material som finns tillgängligt på internet. Den iranska republiken ser allvarligt på de möjligheterna som ett internet med mer yttrandefrihet ger. Möjligheten att yttra sig fritt kan ge grogrund för mycket farliga grupperingar i samhället. Att en av staten mer kontrollerad miljö på nätet inte skulle leda till ett stabilare samhälle har den iranska delegationen svårt att förstå. 

Iran beklagar djupt att artister och andra personer som arbetar inom media drabbas av ett fallerande system där ingen fungerande lag tycks råda. Iran anser att det är varje enskild stats rättighet att lagstifta om hur dess bestämmelser kring Internet skall se ut.

Iran anser för övrigt att de muslimska länderna liksom Iran, snarast bör införa ett rent internet. Detta för att kunna kontrollera att flödet av information som folket har tillgång till följer Koranen. 

Utskott: Frihet på Internet (ITU)

Delegation: Republiken Irak

Delegat: Erik Andersson

Republiken Irak har en önskan om att ha få ett ökat skydd på nätet. Efter kriget mot Iran är vi oroliga över de sunni muslimer som finns i Irak. 

Det var fel att vi gick in Iran, men vi såg att den shiamuslimska vågen var ett hot mot oss. Det gjorde även många västmakter. Det var fel att Saddam Hussein tog över makten i vårt land. Men tiderna har förändrats och vi är fortfarande oroliga för Iran.

Terrorist-grupper som är styrda av shia-regimen i Iran kan planera och genomföra attacker mot sunni muslimer i Irak. Denna verksamhet kan delvis planeras med hjälp av sociala medier som Facebook, Twitter, bloggning, emails.

Irak vill begränsa detta för att undvika ett nytt krig i regionen. Om man stänger ner sociala medier som Facebook eller Twitter kan ett krig undvikas. Vi vill inte starta ett nytt krig eller öka de självmordsattackerna som sker i Irak. 

Vi står för pressfrihet, dock ska inte falska nyheter publiceras. En falsk nyhet kan göra att människor kan tro fel saker om både världen och oss som nation. 

Stormakter i västvärlden låter övervaka oss ständigt. Detsamma sker med länderna Kina, Tyskland och Saudiarabien. Detta är vi djupt oroade över eftersom vi vill kunna sköta vårt land som vi vill. Det ska inte en västerländsk stormakt göra. Vi bestämmer över vårt eget land. Det gör inte FN åt oss.

Utskott: ITU

Land: Staten Israel

Delegatens namn: Ebba Sjunnesson Löfquist

Staten Israel vill betona vikten av demokrati och frihet och intet minst på internet. Censur förekommer idag i somliga länder och det är något som Staten Israel fördömer starkt och som måste likvideras. Staten Israel anser att rätten att kunna tillgå information, och mer betydande, vikten av att kunna tillgå korrekt och ocensurerad information är av dess största essens för hela vår världs befolkning. 

Det är i högsta grad de Förenta nationernas ansvar att diskutera denna punkt, med grund i alla människors rätt till yttrandefrihet, i FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter (artikel 19). Som delegater i FN är vi representanter och förespråkare för demokratin. Därför är det av dess största vikt att vi bejakar de mänskliga rättigheterna och ständigt arbetar för att granska att de följs liksom förbättra arbetet för det. FN:s roll som förebilder för länders eget lagstiftande är oerhört betydelsefull och därför är det viktigt att vi visar vår världs regeringar att de mänskliga rättigheterna är något vi rankar högt på agendan.   

Som land vill Israel främja kunskapsspridning och uppmuntrar länder till regleringar som förespråkar användandet av teknikprodukter för anslutande till internet. Skattereduceringar för teknikprodukter är ett möjligt tillvägagångssätt att konferera. 

Internet är vår tids viktigaste informations- och meddelarmedium och detta fenomen ska ses som synnerligen viktigt för vår tids demokrati, men det är samtidigt essentiellt att det existerar regleringar. Detta för att förebygga internetbrottslighet inom områden såsom nätfiske, drogförsäljning, barnpornografi med flera. Liksom betydelsen att diskutera rätten till korrekt informationsinhämtning så bör internetregleringar samtalas då det är för vår allas säkerhet.

Staten Israel vill till sist betona ITU:s uppdrag genom att citera från texten om unionen: ”Through our work, we protect and support everyone's fundamental right to communicate”. 

Policy paper

Utskott: Frihet på internet

Delegat: Axel Leppänen

Land: Japan

Internet är nu en del av vardagen för många av världens invånare, och mängden information som flödar där börjar bli omöjlig att förneka. Denna nya digitala form av yttrandefrihet och demokrati har gett upphov till en rad nya möjligheter och möjligheterna är oändliga. Det är ytterst viktigt att vi värnar om detta och fortsätter låta yttrandefrihet och demokratin växa. Men att det sedan finns stater i världen som ständigt försöker begränsa detta, på nationell såsom internationell nivå är ingen hemlighet.

Visst är det viktigt att ha nationella lagstiftningar i ordning för att kontrollera och sätta stop för eventuella hot över internet och för att bevara denna fina plattform för åsikter som vi har byggt upp.

Att tillämpa yttrandefrihet på internet och i vardagen är någonting som vi alla gagnas av. Alla gagnas av det öppna samhället.

Japans ställning till frågan om frihet på internet:

Japan är en stat som förespråkar frihet på alla plan, men i ordet frihet drar vi också paralleller till ordet trygghet och säkerhet. För som stat så är det vår skyldighet att värna om det japanska civilsamhällets trygghet. Men för att genomföra denna uppgift så bra som möjligt är det nödvändigt, om än inte väsentligt att ha insikt i det vardagliga civila livet. Därför tror vi att, för att kunna ha ett fritt internet krävs det insikt från samhällets sida med en stark betoning på fredligt syfte.

Frihet på internet. 

Delegat: Anton Svensson 

Land: Kanada 

Kanada har en lång tradition av yttrandefrihet. Vi kanadensare tror på att människor ska kunna verka fritt på internet, så att dom kan läsa och skriva vad dom vill. Kanada tar kraftigt ställning emot de stater som försöker censurera och bestämma över vad dess medborgare vill göra på internet. Visst, vissa begränsningar måste det finnas så man inte låter kriminalitet får gro fritt på internet. Yttrandefrihet har alltid två sidor, där man både måste kunna yttra sig kritiskt men samtidigt ha respekt mot sina medmänniskor, och inte undvika kränka dom. Detta är något som alla på internet måste ta hänsyn till. 

Internet är en viktig faktor i dagens samhälle, där vi får tillgång till massor av information. Informationen kan också spridas bland annat via stora tidningar eller, från enskilda personer på olika sociala nätverk. Detta skapar ett medvetande om vad som händer i världen, men ger också möjligheter att förändra den. Så som internet spelade en viktig roll under arabiska våren där budskapet om demokrati blev svår stoppat, även för dom stater som försöker censurera internet. Avslutningsvis vill vi kanadensare säga att vi vill slå vakt om yttrandefriheten, och låta den växa. 

Land: Folkrepubliken Kina 

Utskott: Frihet på nätet (ITU) 

Folkrepubliken Kina fördömer all olaglig aktivitet som sker på nätet. Kinas regim har under de senaste åren ökat censureringen på nätet, då det medförde bättre koll på befolkningen i Kina. Det råder inget tvivel om att censureringen fungerar väl både för regim och befolkning. 

Således ser folkrepubliken Kina inte begränsningar på nätet som ett problem som behöver lösas i varje land. Utan endast i de länder där alldeles för restriktiva lagar över internetanvändning blir överskridna och bestraffningen kräver onödiga människoliv. Folkrepubliken Kina anser att denna fråga inte är FN:s att lösa utan varje lands egen angelägenhet och bör bestämmas inom den stat där det ses som ett problem av befolkningen i landet. Folkrepubliken kina uppmanar andra stater att följa i Kinas fotspår då Kinas lösning har visat så bra resultat. Det är dock inte tvingande då Kina tar hänsyn till suveränitetsprincipen med förväntan på att varje stat tar sitt eget ansvar för att lösa konflikten. 

ITU

Demokratiska Folkrepubliken Koreas policy paper

Demokratiska Folkrepubliken Korea är medvetna om den pågående utvecklingen av olaga spridande av material på internet. Vi fördömer de människor som sprider material de inte äger på internet och menar att dessa förtjänar att straffas. Demokratiska Folkrepubliken Korea stödjer ett förslag med mer kontroll över digital informationstrafik. Vi vill påminna om suveränitetsprincipen och betona att det är upp till varje land att sköta sin befolkning och se till att de inte bryter mot lagar. Demokratiska Folkrepubliken Korea anser att frågan om frihet på internet är en nationell fråga, som borde vara upp till varje land att lösa. Vidare försäkrar vi att vår stat inte sprider olaga material på internet och uppmanar andra stater att följa vårt exemplariska exempel. 

Oda Collberg

Utskott: Frihet på nätet

Delegation: Malaysia

Delegat: Natalie Mitrovska

Tack vare vårt otroliga internet i dagens samhälle har vi möjligheten att kommunicera med varandra på andra sidan jordklotet. Med uppskattning av internet har användningen i Malaysia ökat och uppmuntran av ökning anmodas.

Censur

Censur var olyckligtvis ett växande problem i Malaysia i hopp om att försöka anpassa sig till en modern kunskapsbaserad ekonomi. Malaysia har en sträng form av media censur av skäl som att försvara moral. Men med betoning på detta fastslår vi att det obehindrat i linje påverkar att upprätthålla de medborgerliga friheterna och upprätthålla demokratiska utrymmen.

Efter de negativa reaktionerna mot censurerna bekräftar vi att se över våra nuvarande censurlagar och föreslår självcensur av diverse medier.

Inställning till sakfrågan

Vi är djupt upprörda över att det förekommer olagliga aktiviteter på internet och finner en lösning på problemet oerhört relevant. Med önskan om att fildelning av upphovsrättsskyddat material m.m. upphör. I Malaysia understryks fildelning illegalt sedan 2003, fildelningen har reducerats sedan dess men förekommer fortfarande då det upprörande nog förekommer utanför våra gränser. Detta då man kan kringgå genom att flytta sina servrar till länder med friare lagstiftning. Med glädje emottages eventuella lösningar samt lagstiftningar på problemet.

Utskott: ITU

Delegation: Konungariket Marocko

Delegat: Natalie Sandén

Vi i Kungariket Marocko har störst yttrandefrihet och friare massmedier än flesta länder i mellanöstren. Våra massmedier produceras på arabiska, engliska, franska och några berbiska språk men vi har fortfarande lite begränsad pressfrihet. Ändå så har vi blivit betydligt öppnare med massmedier efter kung Mohammeds tillträde 1999.

Vi har begränsat pressfrihet när det gäller att skriva om korruption bland de styrande, militära frågor eller mänskliga rättigheter leder till risker. Fråga sätta kungen, islam och Marockos anspråk på Västsahara är olagligt.  För det har förkommit en teckning i tidningen på en medlem av kungafamiljen där det vissas bristande respekt. Och det har hänt i en tidning där man har kritiserat en regeringsvänlig rapport om Västsaharafrågan som man helst inte vill sådan saker ska hända. Det leder till propaganda i landet och svårt att ha kontroll. Frihet på internet är också begränsad av regeringen av samma anledning .

Utskott: Frihet på nätet ITU

land: Republiken Polen

Delegat: Hanna Åkesson

Republiken Polen ser allvarligt på frågan om frihet på internet. Som demokratiskt land och medlem av EU värderar vi yttrandefriheten och demokratin. Sedan vill republiken Polen inte att brottslighet på internet förekommer.

Som ett demokratiskt land lyssnar vi på vårt folk. År 2006 när republiken Polen skev under ACTA förslaget möttes vi av hård kritik och demonstrationer vilket vi inte vill ska förekomma igen. Utan Republiken Polen tar hänsyn till folkets kommersiella intressen. 

Problematiken är att länder har olika statskick och värderar olika. Tvisten i problemet är också att man inte vill att brottslighet sker på internet oavsett statskick men sen samtidigt vill demokratiska länder värdera demokratiska rättigheter. 

Lösningen är då mer komplicerad och svårt att se hur FN ska gå tillväga för att lösa detta problem. Republiken Polen står fast vid att säga nej till Rysslands resolution från 2012 om mer kontroll över digitala informationstrafik. Som demokratiskt land och medlemmar av EU värderar vi yttrandefriheten och EU:s frihetstänkande först. Så om vi ska kontrollerna lite friheten på internet för att minska brottsligheten vill republiken Polen inte att det ska påverka yttrandefrihet eller demokratiska rättigheter. 

Vi strävar efter en överenskommelse som tar hänsyn till demokratins rättigheter men samtidigt gör det svårare för tillexempel terrorism över internet att existera och spridas.

Land: Ryssland 

Delegat: Vladimir Vladimirovitj Putin (Oscar Gustafson) 

Ryska federationen bekräftar internets betydande roll i dagens informationssamhälle, och som ett kraftfullt verktyg i såväl inrikespolitiken som i den internationella politiken. 

Då internet juridiskt sett är ett komplext system med många beståndsdelar, följer det att Ryssland anser att det förutsätts en modernisering av internationella och nationella lagstiftningar, där man tar hänsyn till de utmärkande egenskaper som internet faktiskt innebär. Ryssland vill således att man formulerar en strategi där man ser internet som ett nytt, globalt fundament inom telekommunikation. Här betonar Ryssland vikten av att alla ITUs-medlemsstater är med för att utarbeta deras respektabla ställning i frågan och att alla medlemsstater skall ha lika rättigheter i den internationella fördelningen av internetadresser och identifieringsresurser. 

Med var lands rätt till suveränitet i åtanke, anser Ryssland att medlemsländerna skall ha rätt att upprätta och genomföra landets offentliga politik i frågor som rör förvaltningen av internet och reglering inom de nationella gränserna. Den ryska federationen vill också att man definierar de allmänna principerna för statligt deltagande och statens roll i förvaltningen av internet.

Ryssland erfordrar att förvaltning av internet skall ske genom utveckling och tillämpning av regeringar, den privata sektorn och det civila samhället, grundat på gemensamma principer, normer, regler och rutiner som tillsammans formar beslutsfattandet om användningen av internet. Medlemsstaterna bör följaktligen se till att förvaltningar och rörelseorgan samarbetar i syfte att upprätthålla det mest vitala på internet, nämligen säkerhet och tillförlitlig drift av de nationella nätverkssegmenten. 

Utskott: Frihet på internet.

Delegation: Saudiarabien.

Delegat: Rebecca Rosenlund

Saudiarabien anser att frihet på nätet är en självklarhet. Saudiarabien fördömer även den kränkning som sker mot befolkningen genom att inte låta dem få ta del av det som äger rum online. Sociala forum och övrig media kan bidra till en omfattande samhällsuppfattning och detta anser Saudiarabien vara viktigt.

Att länder som Kina förbjuder sociala forum så som t.ex. Twitter är otänkbart. Varför skulle kinas befolkning inte få ta del av de fördelar och förmåner som det erbjuder? Vad Saudiarabien även finner chockerande är den avlyssning och buggning som sker av bl.a. Telefonsamtal men framför allt av datorer, i USA. Att utföra handlingar som dessa anser Saudiarabien åter igen vara en kränkning mot mänskligheten.

Saudiarabien påstår inte att exakt allt ska vara tillåtet via nätet och media. Det är en annan sak om det handlar om individer eller grupper som exempelvis bildar regimsfientliga allianser online. Det räcker att en person ifrågasätter regimens tillvägagångssätt eller kritiserar deras metoder för att en diskussion ska uppstå. En diskussion som Saudiarabiens regim inte tolererar.

Saudiarabien åberopar frihet på internet i stor utsträckning. Det är viktigt att kunna uttrycka sig och för att kunna ta del av världen. Men när det kommer till kränkningar eller kritik av styret får Saudiarabiens regim säga ”stop”.

Land: Sydafrika

Utskott: UTI

Delegat: Sebastian Mårtensson

Sydafrika anser att ett fritt Internet kan användas till både goda och onda ting. Det goda inkluderar spridandet av demokrati medans det negativ är avslöjandet av nationella hemligheter som inte bara utsätter staten för fara utan också dess befolkning som den beskyddar från hot inifrån och utanför landets gränser.  Sydafrika anser därför att Internet skall kontrolleras av landet för att beskydda statliga hemligheter och därmed beskydda befolkning.

Utskott: ITU

Land: Arabrepubliken Syrien

Delegat: Sebastian Lindsjö

Arabrepubliken Syrien ser allvarligt på frågan därför att internets betydelse i dagens informationssamhälle har en växande roll och är viktigare än förut. Internets utveckling i samhället påverkar människors stil att leva, deras utbildning och arbete, liksom samspelet mellan regeringar och det civila samhället. Internet har utvecklats snabbt till att bli en viktig del av den globala ekonomiska utvecklingen. Det gör även att privatpersoner, företag och näringslivet hittar mer effektiva och kreativa lösningar för ekonomiska och sociala problem.

Detta har ökat ansvaret på att internet skall användes till rätt syften och inte till brottsliga som det emellanåt förekommer. Var ansvaret skall befinna sig är lika självklart för oss i Syrien som med andra brott eller aktiviteter - hos Staten. 

Arabrepubliken Syrien är övertygad om att medlemsstaterna skall ha oinskränkt rätt att reglera verksamheten i operativa organ som tillhandhåller tjänster till internet inom deras nationella territorium. Medlemsstaterna bör även se till att förvaltningar och rörelseorgan samarbetar i syfte att upprätthålla säkerheten, integriteten och tillförlitlig drift av det nationella Internetsegmentet.

Med förhoppning hoppas Arabrepubliken Syrien att vi tillsammans frambringar en resolution som ger en effekt på detta stora område som påverkar våra stater och samhällen. 

Utskott: ITU-frihet på internet

Land: Tunisien

Delegat: Marcus Régi & Marcus Johnsson

Tunisien jobbar hårt för yttrandefriheten i landet och med en strävan efter en ökad yttrandefrihet på internet. Tunisien stödjer yttrandefrihet över internet och vill med goda avsikter reducera och föreslår att politisk censur skall tas bort med tanke på att folket har rätt till att uttrycka sina åsikter och få sin röst hörd, då inom rimliga gränser så länge det inte är kränkande, hets mot folkgrupp, förräderi etc.

Yttrandefrihet är grundpelaren i demokratin. Centralt i demokratin så är yttrandefrihet en mänsklig rättighet. Tunisien som varit under diktatoriskt inflytande och ledda under grymma förhållanden vill därmed nu som en ny demokratiskt vald stat påpeka allvaret på frågor gällande yttrandefrihet och andra demokratiska rättigheter.

Tunisien anser även att övervakning på internet för att förhindra terrordåd och liknande kriminella handlingar är självklart, men vi trycker på att de demokratiska rättigheterna inte ska inskränkas under denna övervakning.

Utskott: ITU-Frihet på internet

Land: Turkiet

Delegat: Lovisa Feikes de Groot

Internet har under loppet utav några decennier utvecklats till att ha blivit en stor och betydande del utav media, den akademiska världen och den privata sektorn. Det är ett faktum att internet idag har en oöverskådlig inverkan på flertalet utav människors dagliga liv. Turkiet anser att också det är ett oumbärligt verktyg för stater världen över eftersom det är en plattform där möjligheterna till att finna och sprida idéer, information och dylikt är stora. 

Men det är viktigt att inte glömma bort att det finns två sidor utav myntet och att med det positiva kommer även det negativa. I det här fallet i form utav diverse brottsligheter, exempelvis fildelning och andra oönskade aktiviteter som förekommer på nätet. Något som Turkiet anser är högt angeläget är att ta upp och diskutera om hur man på bästa sätt internationellt skall kunna motverka dessa problem.

Turkiet respekterar till fullo principerna om mediefrihet samt yttrandefrihet men finner att det är utav yttersta vikt att bekämpa brottsligheten och skydda landets befolkning från farligheter på Internet. Där av hänvisar Turkiet till suveränitetsprincipen och att det är en fördel att det i enskilda staters händer finns möjligheten för att kontrollera och kunna bekämpa detta inom sitt lands gränser, allt för att uppnå målet om att få ett så säkert och effektivt Internet som möjligt. 

Utskott: ITU – Frihet på nätet

Land: Amerikas Förenta Stater

Delegat: Arvid Norman

Amerikas Förenta Stater angående frihet på internet

USA är djupt oroat över inskränkningar av yttrandefrihet på internet. Inskränkning av yttrandefrihet är ett hot mot demokratin och bör inte uppmuntras. USA kommer fortsätta att motverka statliga restriktioner av internet och även i framtiden obstruera förslag likt det som lades fram för WCIT den 3-14 december 2012, vilket uppmanade till ökad statlig kontroll. Följden skulle otvivelaktigt medföra ett begränsande av yttrandefriheten utan gagn för internationell säkerhet. USA, med det första tillägget till Amerikas Förenta Staters konstitution i åtanke, kan inte acceptera opåkallade kontrollerande åtgärder riktade mot frihet på internet.

   Amerikas Förenta Stater betonar betydelsen av att vidmakthålla upphovsrätten. Det är av yttersta relevans att skaparna av en produkt innehar och tillåts bibehålla de ekonomiska och ideella rättigheterna till sitt alster. En stark upphovsrätt uppmuntrar kreativitet vilket driver näringslivet framåt. USA uppmuntrar därför FN att bekämpa piratkopiering och upprätthålla nuvarande upphovsrättslagar.  

Internet har många fördelar och öppnar upp otaliga möjligheter, men samtidigt fungerar det som en ny skådeplats för brottslighet. USA understryker vikten av att motverka brott på internet. Amerikas Förenta Stater vill att avtal i FN ska nås vars syfte ska vara det effektiva bekämpandet av brott som barnpornografi, handel med olagliga varor och substanser, upphovsrättsbrott och terrorism. Internet är dessutom en grogrund för nya typer av brottslighet, därför måste utvecklingen på internet övervakas för att förhindra att internet i framtiden blir laglöst område.   

Amerikas Förenta Stater uppmuntrar och strävar efter ett internationellt samarbete, både vad det gäller bekämpandet av brottslighet och att upprätthålla frihet på internet. USA önskar innerligt att konsensus kommer att nås i utskottsförhandlingarna och att en tillfredställande resolution författas. 

Utskott: ITU

Land: Republiken Vitryssland

Delegat: Sofia Olsson

Frihet på nätet är idag en mycket omdebatterad samt känslig fråga. Republiken Vitryssland ser med stor oro på den riktning debatten har tagit. Vi höjer varningens flagga och vi anser att friheten på nätet ska begränsas. Andra stater hävdar att ett fritt internet samt yttrandefrihet är en av grundpelarna i ett demokratiskt samhälle. Republiken Vitryssland anser däremot att i ett socialistiskt samhälle där vi värnar om vår befolkning så är det även vårt uppdrag att skydda den. 

Det är ytterst viktigt att friheten på nätet begränsas eftersom det är ett sätt för oliktänkande och oliktyckande att få fäste i den allmänna opinionen. Republiken Vitryssland är mycket oroliga över att allmänheten idag enkelt kan få tag på konfidentiell samt skadlig information, endast med hjälp av några knapptryck.

Därför ser Republiken Vitryssland det som en självklarhet att kämpa för vår befolknings säkerhet och därmed säkra utbudet på internet. 

© Håkan Danielsson 2022