Generalförsamlingen

Argentina

Republiken Argentina är orolig över de pågående terror som äger rum i Israel, Palestina området. Argentina har själv upplevt terrorism och har förståelse för vilken förödelse de kan ha för befolkning. Delegationen Argentina har som mål att säkra regionen för att skapa en känsla av säkerhet för de civila samt lätta på den spända politiska atmosfären.

Delegationen Argentina anser att situationen i Israel, Palestina konflikten bör lösas via ett internationellt samarbete och med mål att skapa de bästa förutsättningar för båda parterna i framtiden. Med förhoppning om en fredlig lösning som gynnar båda parterna i högsta grad. Republiken Argentina föreslår en tvåstatslösning som skulle säkerhetsställa en självstyrd nation för både palestinierna och israelerna. Ett förslag där bådas ändamål kan uppfyllas. 

Angående vattenproblemen på landsbygden är det av största intresse att se över användningen av besprutningsmedel vid odlingar etc. Stora delar av dricksvattnet är förorenat och därav ej tjänligt. Detta anser Argentina som ett mycket allvarligt problem som kräver mer eller mindre drastiska åtgärder. Vattenbristen är som störst på landsbygden och förorterna, vattenkonsumtionen är också ojämnt fördelad bland befolkningen. 

En möjlig lösning är en utbredning och förbättring av infrastrukturen för en ökad vattentillförsel i hela landet. Eventuell nedgradering av användningen av bekämpningsmedel inom jordbruket skulle resultera i minskade föroreningar. Detta är dock inte helt okomplicerat att genomföra då jordbruk är drivande för vårt lands ekonomi.

Vi i Republiken Argentina anser att vi ska hjälpa flyktingarna som flyr från kriget. Våra förhoppningar är även att fler länder ska öppna sina gränser och välkomna dessa utsatta flyktingar. Delegationen Argentina vill även att mer hjälp ska skickas till närområdena som är hårt drabbade av de stora mängder flyktingströmmar.  Argentina anser att FN:s fredsbevarande styrkor skulle vara nödvändig för att garantera flyktingarnas säkerhet och för att bibehålla ett tryggt land varifrån människor inte behöver fly.

I frågan kring de humanitära rättigheterna och välfärden i Israel- Palestina konflikten anser vi i Republiken Argentina att Israel har agerat felaktigt genom att förtrycka den palestinska befolkningen samt missbruka deras rättigheter, bland annat genom ockupationen av västbanken och gazaremsan som strider mot flertalet lagstiftningar gällande internationella mänskliga rättigheter. Dock har palestinska väpnade grupper och där ibland Hamas också agerat felaktigt genom att skjuta mot civila och agera våldsamt i lägen där det varit onödigt. Vi i Republiken Argentina vill se en förbättring hos båda parter där våld inte ska brukas och där civila inte drabbas.

Armenien

Armenien uppfattar konflikten och oroligheterna i området som mycket oroande samt vill aktivt uppmuntra en diskussion i FN för att hitta en lösning som förhindrar fortsatta våldsamheter. 

Det armeniska folket har en historia som präglas av förföljelse från en fientlig stat likt Israels folk har. Därför delar Israel och Armenien ett historiskt band som gör de två staterna till naturliga vänner i internationella sammanhang. Med detta i åtanke är det viktigt för Armenien och dess folk att Israel för behandlingen som är värdig en suverän stat. 

Palestina och dess folk är för oss också viktiga och bör behandlas som ett folk vars rättigheter är likvärdiga med alla andras. Även om Armenien inte kan prata om Palestina som en stat med hänvisning till Nagorno-Karabach, så stödjer Armenien deras rätt till självbestämmande.

Armenien upprepar dess önskan om en utbredd diskussion angående konflikten och samarbete mellan delegationer, i hopp om att en resolution som försäkrar fred i regionen kan komma fram. 

Australien

Australien vill uppnå ett stabilt läge i regionen, med ett säkert Israel och en fungerande palestinsk stat. Vi uppmanar båda parterna att snarast återuppta förhandlingarna om en tvåstatslösning. Vägen till fred måste gå genom förhandlingarna mellan de två parterna, med rimliga krav från båda sidor. För att uppnå en tvåstatslösning krävs det att de båda sidorna behandlas likvärdigt, Australien motsätter sig starkt den ensidiga kritik & ensidiga resolutioner som existerar mot Israel. 

Vi anser även att FN:s resolution, 242, som stödjer Israels rätt att leva i fred med säkra och erkända gränser, fria från hot och konflikt ska följas. Därför menar Australien att gränserna ska bestämmas enligt förhandlingar mellan parterna, och 1967 gränserna är högst irrerelevanta i frågan. 

Australien vill uppnå en tvåstatslösning med två folk, som lever fritt sida vid sida med ömsesidig respekt, varje land med sin egen flagga, egen nationalsång och egen regering, och ingen som hotar varandras överlevnad. Australien är öppen för en lösning på flyktingfrågan, så länge den inte påverkar Israels roll som en judisk stat. Vi värderar även Israels säkerhet mycket högt, och därför anser vi att en Palestinsk stat ej ska upprättas så länge Israels rätt att existera hotas av ‘’Palestina’’. Vi kräver även att ‘’Palestina’’ erkänner staten Israel som en självständig judisk stat. 

Australien fördömer också starkt palestinska raketattacker & terrorattacker mot Israeliska civilia. Palestinskt fördömande utav av terrorism och anti-semitism har även helt uteblivit, detta är enligt Australien ett stort problem och vi finner detta djupt oroväckande. Detta är något som PLO måste ta hand om. Likaså måste Israel ta sitt ansvar och sluta utveckla nya bosättningar på vissa ställen. En stabil situation i framförallt ‘’Palestina’’ är en nyckel till framgång i tvåstats processen.

Bangladesh

Konflikten mellan Israel och Palestina är fortfarande pågående och är än idag inte löst. Folkrepubliken Bangladesh anser att ländernas gränser ska vara enligt ritningarna som åstadkom år 1967. Nationen Bangladesh anser att det är lämpligast om staden Jerusalem inte förvaltas av FN. Istället uppmanar Bangladesh en uppdelning av Jerusalem där Palestina tilldelas den östra delen och Israel den västra. Folkrepubliken Bangladesh anser att diskrimineringen av det palestinska folket måste upphöra för att en tvåstatslösning ska kunna vara möjlig. 

Staten Bangladesh betonar att problemet bör lösas med hjälp av diplomatiska och fredliga medel. Israel måste upphöra med ockupationen av de palestinska områdena, eftersom det förvärrar den humanitära situationen för den palestinska befolkningen. Folkrepubliken Bangladesh påminner om att Israels agerande går emot de mänskliga rättigheterna och bryter mot internationell lag genom att tillåta israelisk bosättning på palestinsk mark. 

Folkrepubliken Bangladesh eftersträvar en framtid där ett självständigt Palestina och fred mellan båda parterna existerar.

Bolivia

Delegationen Bolivia anser att “staten” Israels oupphörliga kränkningar av Palestinsk suveränitet bör uppmärksammas. Staten Israel måste ställas inför nationell domstol för deras brott mot staten Palestina. Israel bryter även mot palestiniernas rätt till att röra sig fritt genom vägspärrar och vägkontroller. Vi hoppas att samtliga stater i generalförsamlingen sluter sig bakom den utsatta palestinska befolkningen och uppmuntrar till en respektabel debatt och en godtagbar lösning på konflikten.

Brasilien

Förbundsrepubliken Brasilien anser att inom frågan om Israel-Palestina konflikten måste frågan lösas på ett diplomatisk diskuteras så att Israel och Palestina godkänner lösningen.

Därför trycker Förbundsrepubliken Brasilien på att lösningen måste godkännas av de båda staterna och de båda staterna måste framföra vad de vill få ut, och sedan måste de båda staterna vara beredda med att kompromissa med varandra. Exempelvis att man framför en tvåstatslösning som både Israel och Palestina godkänner med hjälp av FN eller en av FN-länderna.

Förbundsrepubliken Brasilien ser därför fram emot till att diskutera fram en sådan lösning, med andra FN-medlemmar och speciellt Israel och Palestina.

Colombia

Colombia vill uppmärksamma om den situationen som finns i Israel(palestina) just nu, genom att uttrycka åsikter om ett fredsavtal genom en tvåstatslösning. Colombia stödjer en lösning där Israel och Palestina kan leva i fred som grannar. Delegationen Colombia har inte beviljat Palestina som stat eftersom Colombia fördömer en framtida konflikt mellan de två ”staterna”. Skapandet av en palestinsk stat är inte hållbar med tanke på pågående interna konflikter mellan palestinska myndigheten, och det fortsatta byggandet av israeliska bosättningar i östra Jerusalem och de ockuperade områdena. I sin tur kommer de grundläggande orsakerna till det nuvarande problemet inte förbättras med ett erkännande av Colombia.

Colombia och Israel delar inte bara gemensamma värderingar om demokrati, fred och frihet, utan även en historik av problem och konflikter. Colombia värdesätter vänskapen med Israel och det judiska folket. Israel och Colombia har goda relationer och samarbetar inom områdena säkerhet och teknik. Vilket är den främsta anledningarna till varför Colombia har bekräftat Israel som stat.

Colombia håller samma ståndpunkt som vi har vidtagit sedan FN’s delningsplan för Palestina 1947. 

För att kunna införa ett fredsavtal måste nationerna förstå situationen och förhandla fram ett beslut. Innan denna lösning har blivit fullständig kommer inte ett godkännande av Palestina som stat äga rum. Colombia anser att det är det mest effektiva sättet att uppnå fred. Delegationen Colombia anser att det är den bästa lösningen för de båda nationerna.

Colombia finner att detta har stärkt och uppmuntrat folken i båda länderna i en strävan att göra bättre.

Egypten

Arabrepubliken Egypten betraktar konflikten som en mycket komplex sådan och vill göra allt i dess makt för att se en rättvis och varaktig lösning mellan Staten Israel och Staten Palestina.

Delegationen anser att en diplomatisk tvåstatslösning är den ultimata lösningen. Republiken stödjer Palestinas rätt till en självständig stat i enlighet med gränserna som drogs 1967 och med östra Jerusalem som huvudstad. Arabrepubliken anser att förhandlingsprocessen bör dirigeras av Förenta Nationerna och erbjuder sig att delta i processen för medling mellan staterna, vid behov, för att nå en taktfull lösning. Delegationen eftertraktar en god relation staterna emellan. 

Estland

nd är fullt medveten om att Israel – Palestina konflikten är en högst infekterad konflikt som snarast måste lösas, både för de civilas skull och för regionens stabilitet. Estland är inte direkt påverkad av den här konflikten, men som stolta medlemmar i EU och Nato tar vi denna konflikt av högsta vikt och är väldigt måna om att få fram en lösning så snabbt som möjligt och så säkert som möjligt utan ytterligare civila offer och utan att regionen skadas ytterligare.

Estlands engagemang för civilbefolkningen i Palestina är av största vikt då vi sedan år 2006 bistått palestinska rådet med utveckling och humanitär hjälp. Detta kommer Estland att fortsätta med så länge situationen kräver det. Vidare kan inte Estland erkänna Palestina som en suverän stat i nuläget. Palestine Liberation Authority, PLO är en organisation med begränsad makt och därför ser vi inte att Palestina hade kunnat verka som en suverän stat i dagens läge.

Den estniska regeringen anser att den enda och sanna vägen till fred i den här långdragna konflikten är att Israel – Palestina skall delas upp i den så kallade ”två-stats lösningen”, vi vill se två stater för två folk.

Estland är starkt övertygad att ifall en lösning ska nås så måste båda parter acceptera de villkor som en två-stats lösning skulle innebära.  Vårt största krav är att fredsprocessen skall gå igenom diplomati och fredliga förhandlingar via FN.

During a meeting with Riyad al-Malki in June 2010, Foreign Minister Urmas Paet confirmed that Estonia supports the right to self-determination for the Palestinian people as well as a two-state solution.[241] Officials stated that the government would not adopt a position regarding the United Nations bid until the final wording of the resolution was published

Estland är inte direkt påverkade av konflikten men som stolta medlemmar av EU,NATO och FN ser Estland ser mycket allvarligt på det spända och hotande läget mellan Israel och Palestina som i allra högsta grad är en internationell angelägenhet. Vi ser allvarligt på situationen som har uppstått för Palestinier inuti Gaza och Västbanken och för flyktingar i omkringliggande delar av mellanöstern. Estland stödjer därför helhjärtat FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar, vilket är väldigt viktigt då den humanitära situationen på framförallt Gazaremsan är prekär och internationellt stöd är nödvändigt för att någorlunda drägliga levnadsvillkor ska kunna uppnås, Estland har bidragit med en del av detta stöd sedan 2009 och tänker vid behov fortsätta med detta.

Denna fasansfulla situation är en viktig påminnelse om en konflikt som är i desperat behov av en lösning, gärna en effektiv som minimerar civila offer och ytterligare lemlästning av regionen. Estland följer här EU:s linje och ser på tvåstatslösningen som den optimala och enda rättvisa. Här föreslås den ursprungliga gränsdragningen från Juni 1967 med tillhörande internationella bestämmelser. Till denna lösning finns många förhinder, såsom Israels illegala bosättningar på Palestinsk mark. Båda parter måste i slutändan acceptera varandras rättigheter och de villkor och eftergifter som måste till för att en fredlig lösning ska kunna bli en reell verklighet. Fred kan inte uppnås genom krig utan bör nås genom diplomati där internationella aktörer såsom FN och EU bör spela en viktig roll i förhandlingarna. Även om Estland stödjer det palestinska folkets självbestämmande vill vi i dagens läge inte erkänna Palestina som en självständig stat, då det i nuläget endast skulle spä på konflikten. De palestinska befrielserörelser som existerar med PLO i spetsen är löst organiserade med många interna konflikter vilket gör det otroligt att Palestina skulle kunna verka som en suverän stat i dagens läge varvid Estland avstår från att erkänna Palestina.  I slutändan ämnar dock Estland stödja det palestinska folkets rätt till självbestämmanderätt och är för en fredlig lösning som tillgodoser båda parter förutsatt att eftergifter accepteras.

Etiopien

Den demokratiska förbundsrepubliken Etiopien anser att en tvåstatslösning är den enda lösningen som garanterar fred i denna konflikt. En tvåstatslösning är den mest rättvisa lösningen men likaledes den mest humanitära.

Federationen Etiopien förespråkar etniska minoriteters deltagande i det demokratiska samfundet. Etiopien, med sin påtagliga etniskt baserade regeringskoalition som strävar efter mångfald, kan därför inte ställa sig bakom något annat förslag än en tvåstatslösning.

Alla människor har rätt till ett nationellt hem. I konflikten mellan Israel och Palestina uppfylls inte detta. Förenta Nationernas deklaration om mänskliga rättigheter faställer i artikel 1 att alla människor är födda med lika värde och rättigheter samt att människor bör agera som en gemenskap gentemot varandra.

Etiopien strävar efter att stärka Förenta Nationernas fredsbevarande roll för att ta sig an de utmaningar som hotar internationell fred och säkerhet. Etiopien anser att det som krävs är politisk vilja och engagemang från motstridiga parter och att en lösning försäkras genom ömsesidig dialog och förhandling. Förenta Nationerna har därför en ledande roll i syftet att finna lösning för inblandade parter.

Den demokratiska förbundsrepubliken Etiopien hävdar att multilateralism och diplomati är lösningen i den tidlösa konflikten mellan israeler och palestinier.  

Filippinerna

Problemet: Vi i Filippinerna anser att konflikten mellan Israel och Palestina bör lösas. Vi har valt att fokusera på vattenkonflikten mellan de två staterna eftersom det är ett stort problem som inte bara påverkar de två staterna själva utan hela det internationella samfundet. Idag lever 45% av jordens befolkning kring flodområden där flera länder delar på en vattenkälla och därför är det viktigt att förhindra konflikter som bygger på orättvisor. Israel och Palestina får sitt vatten från Jordanfloden som även grannländerna använder sig av. Mellan Israel och Palestina har det uppstått problem på grund av att vattnet fördelas orättvist mellan de två staterna där Israel förbrukar nästan 80% mer vatten än vad Palestina gör. Palestina är ett område där det råder stor vattenbrist och därför är de lika beroende av vattnet som Israel är. Palestina har svårt för att utnyttja sina egna vattenresurser därför att stora områden är kontrollerade av Israelisk militärstyrkor och därför tvingas de att köpa sitt egna vatten dyrt. 

Lösning på problemet: Filippinernas lösning på problemet är att bygga ett gemensamt vattenkraft vars vattnets ursprung kommer från Jordanfloden istället för att varje land ska äga sitt egna. Detta skulle leda till att vattnet fördelas jämnt mellan de två staterna och leda till att alla parter vinner istället för att det blir den enes vinst och den andras förslut. En gemensam vattenkälla där inga orättvisor uppstår kan leda till i framtiden att en förståelse till varandra byggs upp.

Frankrike

Den franska republiken finner det av största vikt att denna ärade generalförsamling adresserar de problem som Israel/palestina konflikten skapar. Vi yrkar på att man med noggrannhet och bestämdhet nu slutligen skall försöka finna ett lämpligt avslut på detta sorgliga kapitel i vår historia.

På grund av konflikten som härjat i Israel/Palestina regionen befinner sig många tidigare palestinska medborgare på flykt världen över. Då de nekats att återvända till sitt fädernesland anser republiken Frankrike det vara av största vikt att denna fråga prioriteras och att denna ärade församling strävar efter att nå en lösning inom en snar framtid.

Som ett steg i att minska de religiösa spänningarna som plågat denna anrika stad anser republiken Frankrike att man ännu en gång bör se över Jerusalems roll i detta spända område. Religion har alltid varit av stor vikt för folket i området och få städer bär på samma historia och har samma religiösa betydelse som Jerusalem. Under tusentals år har krig förts kring vem som skall besitta denna öknens juvel. Vi i republiken Frankrike yrkar därför på att man på nytt lyfter samtalen om ett gemensamt religiöst råd för hur man bäst bör styra den religiösa kärnan i Jerusalem mellan de parter som verkar där.

I frågan om de illegala Israeliska bosättningarna anser vår delegation att det är av yttersta vikt att en lösning på detta problem framkommer och det snarast. Det är ett hot mot våra länders auktoritet att sådan här verksamhet förekommer och är inte minst en stor källa till spänningar i området.

Republiken Frankrike fördömer alla terrorhandlingar som kan tänkas ske i området oberoende vilken part som bedriver denna verksamhet. Dock anser vi inte att förhandlingar och en förnyad debatt huruvida en tvåstatslösning bör implementeras i området skall överskuggas av den bitterhet som terrorn kan åstadkomma.

Tiden för blod och sorg måste få ett slut och vi måste tillsammans blicka framåt mot en ljusare framtid.

Tillsammans måste vi arbeta för att bygga en ljusare framtid. 

Georgien

Republiken Georgien är neutrala i sakfrågan om Israel och Palestina. Georgien är fullt medvetna om konflikten mellan de två staterna men väljer att vara neutrala i frågan. Med förståelse för de båda staternas suveränitet och med största oro för fortsatt sammanstötning anser delegationen Georgien att en tvåstatslösning skulle vara den mest tänkbara lösningen. Detta även för invånarna i de två staternas säkerhet. 

Grekland

Den rådande situationen mellan Israel och Palestina är djupt oroväckande för republiken Grekland. Grekland anser att konflikten nått ett kritiskt tillstånd som är ohanterbart för båda parter. Tillståndet i nuvarande konflikt bryter starkt mot de mänskliga rättigheter den lidande befolkningarna förtjänar.

Republiken Grekland lägger stor vikt på att hitta en långvarig och hållbar lösning som gynnar båda parter. Grekland vill se en fredlig lösning snarast för landets civilbefolkning och för de påverkades skull. Republiken Grekland står för en tvåstatslösning och kommer att erkänna Palestina som stat vid lösning.

Indien

Republiken Indien är väl medveten om den problematik som konflikten mellan Israel och de närliggande muslimska områdena och staterna. Instabiliteten som meningsskiljaktigheterna bidrar till innebär svårigheter att inleda och upprätthålla relationer både på en regional, asiatisk och internationell nivå. Som en republik som själv har en gemensam konfliktfylld historia med muslimska länder i vår närhet har vi sympati för Israels situation. Vidare har den indiska delegationen full förståelse för den palestinska frihetskamp som bottnar i den brittiska kolonialism som också Indien uthärdat.

I syfte att uppnå fredlig lösning på en allt för långdragen konflikt föreslår Indien att en tvåstatslösning åter ska övervägas. Med förhoppning om att båda parter ska gynnas krävs ett tillbakadragande från Palestina å Israels vägnar. Efter vidare övervägande menar Republiken Indien att också Palestina har ett ansvar i att säkerställa fred mellan staterna. Därmed betonas vikten av att också de bidrar till och är öppna för förhandling. 

Delegationen Indien ställer sig förhoppningsfull till ett givande samarbete, med målet att åstadkomma en fredlig samexistens mellan länderna ifråga.

Indonesien

Delegationen Indonesien var tidigare en holländsk koloni och har i knappt 70 år varit ett självständigt land. Indonesien har kämpat för denna verklighet och är medvetna om den frustration och ofrihet denna kamp innebär. Därför sympatiserar Indonesien med Palestinas situation som en inte allmänt erkänd stat. Det ska noteras att Indonesien valt att erkänna staten Palestina sedan 1988, ett beslut som delegationen står fast vid. De brott mot de mänskliga rättigheterna som försiggår i de ockuperade palestinska territorierna kan dock inte rättfärdigas av argument för Palestinas brist på suveränitet som stat. Indonesien anser att Palestina i nuläget är underlägsna i konflikten, och att förtrycket i de ockuperade territorierna måste upphöra för att man ska kunna komma närmare en fredlig lösning. 

Republiken Indonesien anser att relationen med landet Israel är väldigt beroende utav konflikten som pågår. Indonesien väljer därför att inte erkänna Israel som stat innan ett fredsförslag antagits av Israel och Palestina. Däremot kan Indonesien känna igen sig i Israels situation eftersom de precis som Indonesien själv fått hjälp av västvärlden att under kalla kriget försöka bli ett stabilt land. Även delas många grundläggande politiska åsikter med Israel. Om konflikten löses är därmed delegationen Indonesien redo att bygga upp en förmånlig relation med Israel. 

Indonesiens delegater anser att båda parter har ansvar för att konflikten når en lösning. Indonesien finner att en tvåstatslösning är den bästa för båda parterna, med betoning på att våldet i de ockuperade palestinska territorierna måste upphöra för att en lösning ska nås. 

Iran

Den islamiska republiken Iran ställer sig på Palestinas sida i konflikten och fördömer den judiska staten Israels existens och agerande i konflikten.

Den judiska staten borde enligt den islamiska republiken Iran omintetgöras, för att på så sätt förhindra och avsluta denna hemska konflikt som pågår i nutid. Då den judiska staten inkräktat på palestinsk mark, så föreslår därför den islamiska staten Iran att den judiska staten ska omöjliggöras. Den islamiska republiken Iran ratar en tvåstatslösning, och förespråkar att Palestina är en stat, och den enda som kan ses som en stat till skillnad från Israel. Den islamiska republiken Iran förespråkar även rätten för palestinska flyktingar att återvända till sina hem i staten Palestina. Den islamiska republiken Iran förankrar sin åsikt om Israel som en icke-existerande stat, och den islamiska republiken Iran kommer aldrig att bekräfta dess existens. 

Den islamiska republiken Iran förespråkar för att den judiska statens kärnvapen ska beslagtas och förintas, annars må detta resultera i flertalet dödsfall på våra medmänniskor i både Palestina, men även i andra nationer som den judiska staten är i konflikt med. 

Den islamiska republiken Iran stödjer det palestinska folket på flykt, och hjälper därefter till i den mån de kan genom att skicka hjälp och resurser till flyktingarna i staten Libanon där det behövs.

Israel

1917 utfärdades Balfourdeklarationen där judarna försäkrades med ett hemland i Brittiska Palestinamandatet. Denna process kom senare att påskyndas då Europas judar upplevde obeskrivligt förtryck i nazisternas koncentrationsläger och var mer än någonsin i behov av ett säkert hem. Förenta Nationerna röstade 1947 genom resolution 181, där en tvåstatslösning föreslås. Israel kom därefter att deklarera självständighet den 14 maj 1948, men endast en dag senare kom Israel att attackeras av alla sina arabiska grannländer. 

Arabländerna kom återigen att försöka utrota staten Israel under sexdagarskriget, 1967. Denna oförmåga att acceptera statens Israels existens har resulterat i konflikter runt om regionen. Oviljan hos dessa länder har omöjliggjort en lösning angående konflikten mellan Israel och Palestina.

Staten Israel är villiga att samarbeta gällande frågan och vill hitta en möjlig lösning. Delegationen vill däremot betona att en lösning som hotar Israels säkerhet och suveränitet inte kommer att accepteras. Israel yrkar på att en lösning liknande Osloavtalet (1993) skall försöka bli uppnått.

Italien

- Republiken Italien välkomnar de frågor som kommer att behandlas i detta FN sammanträde. Republiken Italien är hedrade att få delta i avgörande frågor som behöver rationalitetens röst.

- Den italienska delegationen ska delta i lösningen av dessa svåra problem för att på ett så humant och rationellt sätt möjligt giva en gynnsam lösning för alla.

- Dagens situation inom Israel-Palestina är såklart beklaglig. Italiens attityd är självfallet pragmatiskt och vi vill se en fredfull och diplomatisk lösning som är grundad i samförstånd.

- Internationellt samarbete är att föredra som första och bästa steg. Här ska inget vapenskrammel ske eftersom det förhindrar en fredlig utveckling.

- Republiken Italien vill understryka att stabilitet, ekonomisk säkerhet och diplomati är de centrala punkter som alla ansvarstagande nationer ska värdera högst i denna konflikt.

Japan

Staten Japan har, som en tidigare destruktiv imperialistisk stat fått flera erfarenheter om tragiska konflikter inom olika territorium. Därmed är staten Japan upprörd över antalet israeler och palestinier som har drabbats på grund av det två parternas misslyckande att samarbeta med varandra.  

Det är bekymrande att förhandlingarna om fred mellan staten Israel och Palestina är tillfälligt uppskjutna. Därmed anser staten Japan att fredsförhandlingarna måste återupptas genast av de båda parterna för att finna ömsesidiga lösningar till de flerfaldiga problem mellan de båda parterna. 

Staten Japan förespråkar en tvåstatslösning mellan båda parterna och önskar därmed i framtiden se ett självständigt Palestina och Israel leva bredvid varandra i fred. Därmed uppmanar staten Japan både staten Israel och Palestina att utöka arbetet för fred och avråda från all form av beväpnad konflikt, som hindrar arbetet för fred. 

Staten Japan har förståelse för Palestinas önskan om statligt erkännande. Därmed stöttade staten Japan generalförsamlingens resolution 2012 för att ge Palestina observatörsstatus. Däremot fördömer staten Japan all form utav ensidiga åtgärder och vädjar både till staten Israel och Palestina att utöka sitt arbete för fred inom området.    

I processen bidrar staten Japan aktivt genom att föra dialoger mellan parterna och i form av ekonomiskt bidrag till Palestina. Dessutom har staten Japan stött det arabiska fredsinitiativet 2002, och uppmanar dels Israel att se möjligheterna till fred med initiativet och dels arabländerna att initiera ett mer aktivt arbete för att upprätthålla initiativet. 

Jordanien

Det Hashemitiska kungadömet Jordanien resignerade alla suveränitetsanspråk och överlät det juridiska- och administrativa ansvaret till den palestinska befrielserörelsen, PLO. Syftet med detta beslut var att nå en fredligare situation, samt att Västbanken skulle utgöra en del av framtida Palestina, med östra Jerusalem som huvudstad. Delegationen Jordanien kvarstår än idag positiv i frågan om en tvåstatslösning.

I dagsläget är mer än 2 miljoner palestinska flyktingar bosatta i Jordanien. Med hjälp av UNRWA’s insatser kan flyktingarna leva under samma levnadsvillkor som övriga medborgare i vår nation. Vi är även den enda arabstaten som erbjudit palestinier ett fullvärdigt medborgarskap. 

Vid en samlad lösning av den palestinska flyktingfrågan anser vi att det internationella samfundet, samt Israel bör erkänna att Jordanien burit en tung börda under hela krisen. Av detta begär vi finansiell kompensation för att underlätta den följande situationen för den majoritet palestinier som förväntas fortsätta vara bosatta i Jordanien.

På grund av det oroliga tillstånd som råder i Israel/Palestinaregionen har terrorbaserade grupper kunnat växa fram och utnyttja situationen. Våld, attentat och terror förekommer i båda stater och måste stoppas, kungadömet Jordanien vill se fred och ett slut på detta våld. 

Vi anser att ett fredligt tillstånd kan nås genom att bibehålla goda relationer med bådadera parter. Det hashemitiska kungadömet Jordanien menar även att vi, genom vår tvåstatslösning, kan nå ett fredligt slut på våldet. Med den kan vi finna balans mellan staterna, som i sin tur kan undslippa en framtid av fortsatt terror. 

Till följd av den pågående politiska konflikten mellan grupperna Fatah och Hamas har Palestina och dess invånare varit utsatt för terror och våld. Konflikten utbröt efter ett val 2006, som Hamas vann. Den vidareutvecklade konflikten resulterade i att regeringen splittrades. Området har fortsatt vara drabbat av oroligheter och Gazaremsan är än idag under total kontroll av Hamas. 

Kungadömet Jordanien önskar se en lösning på den alarmerande situationen som råder i Palestina. Vi hoppas förena staten, både politiskt och socialt genom att motarbeta Hamas militära mål, samt förhandla fram en gemensam regering för regionen.  

Det hashemitiska kungadömet Jordanien anser att man successivt ska få bort israeliska bosättningar från Palestina genom påtryckningar från stormakterna, samt det internationella samfundet. Jordanien är väl medvetna om att det är omöjligt att utvisa dem direkt och istället hitta stabila lösningar som gör det möjligt för fredsförhandlingarna mellan Israel och Palestina att fortskrida.

Kanada

Den rådande konflikten mellan Israel och Palestina måste få ett stopp, läget är oroligt världen över. Att komma till en fredlig punkt i debatten är viktig för att länderna i Mellanöstern ska kunna fortsätta utvecklas och bilda ett starkt samarbete. Det behövs stabilare ekonomi och en allmänt tryggare region. Konsekvenserna utav kriget tär på världen, på folken i de inblandade länderna och på samtiden. Kanada kan inte undgå att krig med mängder av dödsoffer, lidande bland civilbefolkningen och terrorhandlingar sker på bekostnad av att denna konflikt stannar olöst. FN har flera gånger lyft frågan och det är djupt beklagligt att det fortfarande, trots nästan 70 års diskussioner och förhandlande, fortfarande inte finns en optimal lösning. 

Kanada har tidigare skrivit under resolutioner angående ämnet för att uppnå fred. Den lösning Kanada ser är tvåstatslösningen, där ockuperade områden på Västbanken och Gaza av Israel skall ligga till grund för en kommande palestinsk stat. Vikten av demokrati och alla sidors godkännande och därmed erkännande är mycket betydande. Hur gränserna och staterna ska se ut är upp till diskussion. Federationen Kanada är dessvärre väl medveten om svårigheterna kring en lösning som är optimal för alla parter men uppmuntrar till förhandling kring tvåstatslösning. 

Kanada bejakar båda parternas ståndpunkter men vill belysa det faktum att terrorismen över gränserna måste komma till ett avslut. 

Federationen Kanada ser fram emot en framgångsrik rättvis lösning.

Kazakstan

Republiken Kazakstan skulle vilja se ett slut på den ändlösa konflikten mellan Israel och  Palestina. För att denna konflikt äntligen ska se ett slut. FN har länge försökt hitta en lösning till denna konflikt bland annat med att dela upp landet men det slutar alltid med våld mellan dessa två parter. Enligt Kazakstan är ett stort problem terrorismen som kommer från Palestina området. Där terrordåd ofta resulterar i både gärningsmännens och flertal civilas död. Vi vill lösa problemet gemensamt i generalförsamlingen, men ge vårt eget förslag. En lösning är att unga människor inte får kontakt med terroristorganisationer ge dem jobb så de  möjligtvis inte känner behovet att begå ett terrordåd eller andra handlingar , på grund av att dem kommer ha för mycket att förlora. Sedan ska regeringen också se till att i tidig ålder berätta  om hur dessa organisationer utnyttjar dem, för att dem inte ska dö.

Ungefär 700 000 palestinier har levt i primitiva flyktingläger i 60 års tid. Det betyder att många har dött utan hem och i ett otryggt samhälle, som inte skyddar en på samma sätt som ett medborgarskap i en nation. Barn som föds i flyktinglägren lever där och växer upp där. Man måste ge dessa människor en chans att få ett hem så att de kan skapa ett normalt liv, som är tryggt och säkert. Vi tycker att man gemensamt ska hitta en lösning på hur flyktingfrågan ska lösas, så att människorna inte behöver leva hela sitt liv i flyktingläger.

Ett förslag på hur man ska göra det är att implementera flyktingkvoter. 

En ytterligare faktor som spelar stor roll i denna konflikt är bristen på sötvatten.

Tillgången till sötvatten i områden så som Gaza-remsan  och västbanken är näst intill

icke existerande, problem som dessa kan spä på bensin på den redan existerande elden som befinner sig i palestinska hjärtan.

En lösning på detta problem kan till exempel vara att man skapar kanaler från israeliska vattenkällor till  palestina.

Kenya

Den spända situationen mellan Israel och Palestina har pågått i flera decennier. Länge har man arbetat för att hitta en rättvis lösning, dock utan någon större framgång. Kenya är mycket oroliga över situationen och är mycket angelägna att omgående hitta en lösning. För att enighet ska vara möjligt krävs enligt Kenyas mening genuin vilja från alla inblandade. Den demokratiska republiken Kenya arbetar för fred i världen. Därför måste Israel och Palestina lösa sin tvist på ett fredligt sätt. 

Den demokratiska republiken Kenya erkänner Palestina som en stat och har därmed förtroende för en potentiell tvåstatslösning. Detta är enligt Kenyas mening en tänkbar men också rättvis väg att gå. Med trovärdighet för detta tillvägagångssätt krävs dock att  såväl Israel som Palestina avslutar den aggressiva politik som förs mot varandra och att man kompromissar fram ett rimligt avtal. En lösning på konflikten mellan Israel och Palestina kommer oerhört bidra till internationell fred och säkerhet enligt Kenyas mening, och därför vill Kenya betona viljan om en lösning.

Kina

Folkrepubliken Kina beklagar den rådande konflikten i Israel och Palestina som skadar civilbefolkningen både fysiskt och psykiskt. Vi önskar lösa konflikten genom förhandling och diplomati. Folkrepubliken Kina menar vidare att instabila relationer inte kan upphöra om en av de inblandade parterna behöver förnedras eller förlora anseendet. 

Då konflikten i fråga än inte klarats upp, trots decennier av förhandlingar, krävs ett större initiativtagande av samtliga delegationer i FN. Det är bekymrande att det endast presenterats ett fåtal metoder för att uppnå fred, och än mer bekymrande att ingen av dessa trätt i kraft. FN har ett ansvar både inför de båda parterna Palestina och Israel, men också inför världen som ständigt påverkas av den instabilitet som denna konflikt skapar. 

För att lösa denna konflikt krävs diplomati och ömsesidig hänsyn mellan och från båda parter. Folkrepubliken Kina står bakom förslaget om en tvåstatslösning där Palestina får en del av landområdet bestående av Västbanken och Gazaremsan. Förslaget innefattar även en uppdelning av staden Jerusalem i två delar, där den östra blir palestinsk och den västra israelisk. Denna lösning anser Folkrepubliken Kina vara den enda rimliga i strävan efter att uppnå fred.

Kongo

Demokratiska Republiken Kongo är oroade över den pågående situation som råder i

Israel/Palestina. Det nuvarande läget är ohållbart och vi anser att det största problemet är att

provinsen ständigt bryter mot de mänskliga rättigheterna. Konflikten i mellanöstern grundar

sig långt bak i historien och de båda parterna har präglats av oroligheterna under denna tid.

Eftersom båda parter har rätt till landområdet historiskt sätt vill Demokratiska Republiken

Kongo uppmuntra till en tvåstatslösning.

Rättigheterna för civilbefolkningen försämras på grund av konflikten i de drabbade

områdena. Vi strävar efter en uppgörelse som varken skapar en segrande eller förlorande

aktör. Att utnämna ett alternativ som innebär att en av staterna blir suverän skulle vara att

kränka en annan folkgrupps existensrätt. En tvåstatslösning ger däremot ett ökat skydd till

civilbefolkningen i de palestinska och israeliska områdena.

Kuba

Kubas delegation ser med största oro på utveckling i Palestina och kommer fortsätta att stödja det palestinska folkets rättfärdiga kamp för självstyre och en etablerad palestinsk stat, med östra Jerusalem som sin huvudstad.

Kubas delegationen fördömer starkt den israeliska aggressionen mot de palestinska civila. Med hänvisning till Israels överlägsenhet i teknologi och styrka så vill vi belysa faktumet om obalansen i makten som råder och som bara förvärras av det stora landet i väster. Denna oproportionella makt har satt sina spår i Palestina i form av mänskligt lidande. Israel bör genast avveckla sin bosättnings policy och dra tillbaka sina medborgare från det land som tillhör palestinierna. 

Vidare vill delegationen att blockaden av Gazaremsan lyfts så att stagnation och förtrycket upphör så att handeln kan få gaza i en mer stabil riktning. Om blockaden upphävs skulle det ge plats för mer eget bestämmande och meningsfull politik.

Säkerhetsrådet har en skyldighet att i denna orättvisa konflikt ta ett större ansvar och att med hänvisning till Israels brutala övervåld mot den palestinska befolkningen och kolonisering av det minimala landområder de har kvar på grund av den bosättningen av Israel. Säkerhetsrådet måste ta ställning mot Israels xenofobiska politik. Vår kamp för det palestinska folket slutar inte så länge ockupationsmakten med hjälp av västliga kapitalistiska stater fortsätter med sina övergrepp.

Kubas solidaritet med utsatta människor i kamp för självbestämmande är en obestridlig självklarhet.

Libanon

Republiken Libanon ser allvarligt och beklagande på den rådande konflikten i Palestina. Den mångfacetterade konflikten har präglat världspolitiken under 70 år och skapat oroligheter i mellanöstern. Libanon är djup medvetna om aktörers flertaliga försök att etablera fred i regionen genom potentiella lösningar som resulterar i liten framgång. 

Den rådande situationen är inget Libanon stödjer då en av parterna med våld övertagit stora delar som med säkerhet ej tillhör dem. Libanon stödjer en tvåstatslösning där en av parterna tvingas återlämna den mark landet stulit från vår Granne Palestina. Makten i Regionen understryks ska vara lika. Republiken Libanon har sedan konfliktens start mottagit otaliga palestinska flyktingar. Libanon har varit väldigt angelägen om att ta hand om flyktingarna men våra resurser är minimerade efter Syrienkrisen. Med beklagan vill vi förkunna Palestinas frånvaro och vi ser gärna att Palestina framträder i framtida FN sammanhang. 

Libanon vill se en gemensam lösning träda i kraft via generalförsamlingen. Libanon återbekräftar sin oro över Palestinas frånvaron och är öppna för förhandling med likasinnade länder.

Malaysia

Malaysia finner konflikten som råder mellan staten Israel och staten Palestina djupt bekymrande. Malaysia stödjer alla de resolutioner som denna församling har beslutat om angående konflikten. Staten Israel har dock valt att ignorera dessa resolutioner och har istället valt att fortsätta med sin illegala ockupation av Palestina. Det som bekymrar Malaysia mest är att staten Israel har kunnat bryta mot dessa resolutioner utan att FN eller någon av världsmakterna har agerat för att straffa Israel för dessa brott. 

Malaysia vill däremot också på peka att all aggression i konflikten mellan Israel och Palestina inte härstammar från Israel. Ett fåtal palestinska extremister, må Allah föra sin hämnd på dom, har attackerat och dödat oskyldiga människor runt om i Israel. Detta är något som Malaysia aldrig kan ställa sig bakom och det är även något som Malaysia fördömer. Malaysia beklagar att konflikten även har spridit sig till den heliga staden Jerusalem, en stad som är av betydelse för alla bokens folk. Malaysia anser dock att detta onödiga blodsspill härstammar från den illegala israeliska ockupationen då den har drivit palestinierna till denna desperation även om det är något Malaysia fördömer aggressionen. 

Malaysia anser att konflikten snabbast kommer att lösa när båda parterna erkänner FN:s deklaration om Israel och Palestina. Detta skulle innebära ett stort framsteg i fredsprocessen och förbättra relationerna mellan folken.  

Må Allah den allsmäktige, leda Abrahams folk in på fredens väg. 

Mexiko

Israel-Palestina konflikten är en konflikt som har satt djupa spår i mellanöstern. Konflikten är extremt komplicerad på grund att båda länderna har en historisk koppling till platsen, samt att konflikten är ständigt närvarande i medvetandet bland människorna som bor i området. 

Mexikos förenta stater har goda relation till både Staten Israel och Observatörstaten Palestina. Vi är ute efter att komma fram till en lösning på problemet som kan gynna båda staterna, men vi anser också att konflikten borde hanteras ett steg i taget. Vi vill därför presentera lösningar på ett flertal mindre problem för att i framtiden jobba oss vidare till en lösning av hela konflikten.

Mexikos förenta stater förespråkar en tvåstatslösning i konflikten med två stater som ska vara jämlika varandra. Dock anser vi att det ska ske inom en 50 årsperiod och att man inte ska ta några förhastade beslut i frågan. Vi i Mexikos förenta stater tycker att det är viktigt att man etablerar demokrati i Palestina för att man ska kunna gå vidare i frågan.

Vi anser att Jerusalem ska vara en stad för de båda folken, eftersom den har både historisk och kulturell betydelse för båda länderna. Dock tycker vi i Mexikos förenta stater att man inte använda Jerusalem i politiska syften utan endast som en kulturell stad. Vi förespråkar att Jerusalem ska ställas under ett FN-protektorat som ska byggas på demokratisk styrelse, samt värnar om de mänskliga rättigheterna. 

Statsgränserna ska bibehålla dagens karaktär och ska inte förändras. Mexikos förenta stater tycker att bosättningarna på Västbanken ska få vara kvar. Det är viktigt att de olika folkslagen på Västbanken börjar respektera varandra, samt att de har förståelse för varandras olikheter.

Sötvattentillgången för de som bor på Västbanken är extremt ojämn. I dagsläget lever en genomsnittlig palestin med 74 liter vatten dagligen medans en genomsnittlig israel lever med 240–300 liter vatten per dag. Enligt WHO:s kriterier ska man minst ha tillgång till 100 liter vatten dagligen. Vi i Mexikos förenta stater vill därför att man ska fördela vattentillgången jämnt mellan Israel och Palestina. Både israeler och palestinier ska få ha tillgång till vattenkällorna och inte någon av dessa två aktörerna ska ha kontroll över dem.

Nederländerna

Delegationen Nederländerna anser att efter decennier av blod och krig, måste den mångåriga konflikten mellan Israel och Palestina komma till ett slut. Den främsta lösningen på stridigheterna är enligt oss en tvåstatslösning - två autonoma, demokratiska stater ska etableras och i enlighet med detta, leva i fred sida vid sida.

Om insatserna för att säkra en tvåstatslösning lyckas, ska Israel och Palestina erkänna bådas rätt att existera. Ett sådant avtal skulle baseras på gränserna som fanns före den 4 juni 1967, gränserna som fanns före sexdagarskriget. Den Palestinska staten skulle bestå av Gazaremsan och Västbanken och Israel skulle då bestå av det återstående området

Säkerheten för både Israel och framtida Palestina måste garanteras. För att det här ska vara möjligt måste det ske förhandlingar gällande Jerusalems status och om flyktingproblemet. 

Nederländerna ser de israeliska bosättningarna i de ockuperade palestinska områdena som olagliga. Det strider mot internationell lag och de utgör ett allvarligt hot mot fredsprocessen. 

Nederländerna önskar att förbättra sin relation med både israeliska och palestinska myndigheter i hopp om att det bidrar till en slutgiltig lösning. 

Nigeria

Den nigerianska regeringen är djupt medveten om den problematiska situationen mellan Israel och Palestina. Vi uttrycker med största beklagan den långtgående konflikt som berövat flera civilas liv. 

Förbundsrepubliken Nigeria vill betona vår relation till Israel och anser att den är viktig för vårt lands utveckling. Dock vill vi understryka att konflikten ska lösas på ett demokratiskt och fredligt sätt genom förhandlingar mellan de två parterna. Vi anser att militära handlingar inte kan lösa konflikten. Nigerias regering strävar på längre sikt efter en tvåstatslösning som grundar sig i fredliga förhandlingar. Tvåstatslösning är det mest optimala tillvägagångssättet för en hållbar fred. Därför är Nigerias regering tillmötesgående och villiga att samarbeta med de stater som delar våra värderingar. 

Nordkorea

Demokratiska folkrepubliken Korea konstaterar att delningen av Palestina som ägde rum 1947 var felaktig. Att judarna fick 55% av marken, trots att de endast utgjorde 1/3 av Palestinas befolkning är ofattbart och enligt delegaterna oacceptabelt. 

Demokratiska folkrepubliken Korea anser att Israel proklamerade av staten Israel var en handling i provokationens namn, och att Amerikas förenta stater erkände Staten Israel bara några minuter efter utropandet, likaså. Året Israel utropas som stat, tvingas 100.000-tals palestinier fly sina hem, för att sedan handla i flyktingläger runt om i Mellanöstern. En katastrof som påminner delegaterna om ett embryo till den flyktingkris världen befinner sig i idag.

Med detta sagt vill delegaterna från Demokratiska folkrepubliken Korea ställa sig bakom palestiniernas rätt till sitt eget land, Palestina och palestiniernas rätt till frihet. Därför var Demokratiska folkrepubliken Korea en av de första nationerna att erkände Palestina år 1988.

Till skillnad från den kapitalistiska djävulsstaterna i Atlanten, med mer bestämda ord, De förenta staterna och dess följeslagare Israel, bekräftar Demokratiska folkrepubliken Korea Palestinas rätt till att vara en självständig stat och palestiniernas rätt till sitt hem. 

Delegaterna från Demokratiska folkrepubliken Korea uppmärksammar problematiken i konflikten mellan Palestina och Israel konstaterar seriositeten. Palestinierna borde och skall få allt stöd i sin kamp mot ett så kapitalistisk, individualistiskt och imperialistiskt land som Israel, vars enda intresse rätteligen är att finna sig på god fot med djävulslandet vid namn Amerikas förenta stater. Demokratiska folkrepubliken Korea anser att konflikten måste få ett slut, samt att Palestina ska tillhöra palestinierna och konstaterar att detta kan ske främst genom att Förenta Nationerna vågar ta till omfattande sanktioner mot Israel som straffar landet både ekonomiskt och militärt. Demokratiska folkrepubliken Korea anser även att sanktioner borde genomföras mot Amerikas förenta stater och deras fruktansvärda president, som vid upprepade tillfällen visat på att han utan vidare eftertanke är inkapabel till att tänka realistiskt och ordentligt, vilket påverkar alla länder som deras blinda följeslagare Israel ligger i konflikt med. 

Nya Zeeland

Delegationen Nya Zeeland har sedan 1949 erkänt Israel som en enskild stat. Detta på grund av att Nya Zeeland länge har ansett att Israel har haft rätt till detta. Men trots detta så finns det konflikter mellan Israel och Palestina som skapar stora komplikationer, som sedan försvårar samspelet mellan dem. Ockupationerna och terrorismen från de båda parterna ser Nya Zeeland som ett globalt problem som inkluderar många länder. Med uppmärksamhet på konsekvenserna så står inte Nya Zeeland bakom det här beteendet. Delegationen Nya Zeeland anser att byggandet av bosättningar i de Israelockuperade områdena i Palestina och terrorism från de båda parterna försvårar möjligheten till en lösning. Genom att Israel ockuperar delar av Palestina som inte ingick i avtalet 1967 så försvåras det att hitta en pålitlig lösning av palestinierna på denna konflikt. När både palestinierna och israelerna använder sig av terrorism så skapas ytterligare komplikationer för en relativ lösning. Nya Zeeland anser därför att striderna och våldet mellan parterna endast försämrar situationen och måste upphöra omedelbart för att en lösning ska kunna nås. 

Nya Zeeland förespråkar därför en tvåstatslösning utifrån de gränser som fastställdes 1967, vilket kan leda till en rättvis balans mellan områdena. Dock är denna tvåstatslösning enbart den landsfördelning som gjordes år 1967, och inkluderar inte den israeliska ockupationen som har skett på palestinsk mark efter avtalet. Nya Zeeland förespråkar även att de gränser som fastställdes 1967 ska gälla och inga försök till ytterligare ockupationer ska ske. 

Pakistan

Den Islamiska republiken Pakistan tar en tydlig ställning inom frågan gällande friheten av Palestina. Pakistan är väldigt angelägna att frågan om Palestinsk självständighet inte kan kompromissas, och den islamiska republiken stöder till fullo en självständig Palestinsk stat. Republiken kan därför inte ingå förhandlingar om ett erkännande av Israel förrän våra visioner om ett självständigt Palestina kan uppfyllas.

Pakistan ser med största oro på den israeliska statens övergrepp mot det palestinska folket, historiskt såväl som i nutid, och fördömer starkt Israels ockupation av Västbanken, Gazaremsan, och Östra Jerusalem. Det är Pakistans vision att Västbanken, Gazaremsan såväl som Östra Jerusalem återgår i palestinsk ägo, och att en palestinsk stat erkänns internationellt.

Den Islamiska republiken Pakistan är villiga att tillsammans med FN arbeta för att bevara freden i området, och vill se att båda sidor av konflikten tar detta på största möjliga allvar, då den Islamiska republiken Pakistan ser med stor oro på den terrorism och extremism som än idag frodas i området, och vill betona att en tvåstatslösning och ett slut på förtrycket mot palestinierna måste ske på fredlig väg.

Den islamiska republiken Pakistan anmodar alla fria stater att följa republikens omdöme och stödja republikens vision om en tvåstatslösning, med strävan efter en diplomatisk lösning.

Polen

Delegationen Polen är djupt övertygade om att relationen med Israel kommer att vara fortsatt bra. Dessutom uttrycker vi ett förtroende för Republiken Israel och har en önskan om ett vidare samarbete samt en strävan efter att frånse tidigare dispyter och pågående debatter. Den liberala delegationen Polen förespråkar naturligtvis fred mellan Israel och Palestina, däremot uppmuntrar vi och rättfärdigar att Israel kvarstår som självständig stat. 

Med understrykande av att vi vill se ett fredligt avslut på konflikten, anser vi att det finns tydliga brister i den palestinska regimen. Med största oro, fruktar Polen att Palestina har förlorat kontroll över terroristiska rörelser. Dessa grupper utgör ett stort hot mot staten Israel och framförallt dess befolkning. Med förväntan på en förändring hos det palestinska styret, kan en tvåstatslösning diskuteras. 

Portugal

Republiken Portugal anser situationen i Israel och Palestina vara allvarlig och i akut behov av en hållbar lösning trots att Nationen inte har en direkt anknytning till problemet. Nationen Portugal fördömer det våld som har skett och även sker i nuvarande läget i området som drabbar en förkastlig mängd av civilbefolkningen. Utvecklingen av våldet är inte hållbart för någon av nationerna i fråga. För att lösa konflikten står delegationen Portugal bakom en diplomatisk lösning och stöttar därför all typ av diplomatisk fredsförhandling mellan Israel och Palestina. Republiken Portugal uppmanar samtliga länder att ställa sig bakom en tvåstatslösning då det är det enda sättet att skapa fred, säkerhet och stabilitet i regionen.

För att uppnå en optimal lösning är det nödvändigt att det kommer ekonomiskt stöd från utomstående länder som gynnar de konfliktdrabbade parterna efter all förödelse som den militära konflikten har förorsakat. Nationen anser att lösningen ska finansieras av ekonomiska stormakter då länder som lider av ekonomiska svårigheter t.ex. Portugal, inte har möjlighet att finansiera sådant stöd. 

Rwanda

Republiken Rwanda har erkänt både Israel och Palestina som egna suveräna stater. Vi tar frågan på fullaste allvar och vill se en effektiv och humanitär lösning på konflikten. Därrav ser Republiken Rwanda en tvåstatslösning av konflikten som ytterst attraktiv. De mänskliga rättigheterna måste följas och inga fler människor ska behöva sätta sina liv till för att konflikten ska få ett slut. 

Vårt land har en hemsk historia, i form av ett blodigt folkmord, som vi dagligen jobbar på att förbättra med demokratiska värderingar. Därav har vi en stor respekt och förtroende för Staten Israel som en bidragande faktor till att konflikten kommer att lösas, då den likvärdig historia med vårt land är anmärkningsvärd. Vi ser de som ett land likt vårt, ett land som rest sig ur askan, och därför är det en självklarhet att det ska få förbli en existerade suverän stat. 

Ryssland

Ryska Federationen ser allvarligt på den nuvarande stillastående situationen i Israel-Palestina. Genom en aggressiv ockupationspolitik försvårar Israel en fredlig lösning på konflikten. Sedan den ursprungliga delningen av området 1948 har konflikt avlöst konflikt i regionen. Som en följd av detta lever miljontals palestinier idag som flyktingar i världen. Detta har i sin tur resulterat i att grannländerna utsatts för stor ekonomisk press. Ryska Federationen har under tiden bidragit till arbetet med en långsiktig lösning genom att bjuda in de israeliska och palestinska ledarna till ett möte i Moskva.

En tvåstatslösning krävs för långsiktig stabilitet och fred i regionen. För att en sådan ska kunna uppnås måste dock Israel dra sig tillbaka från palestinskt territorium på Västbanken. All statlig israelisk närvaro på palestinskt territorium måste upphöra om vägen mot en fredlig lösning ska hållas öppen. Ytterligare bör alla troende även fortsättningsvis ha tillgång till Jerusalems heliga platser. Ryska Federationen ser fram emot ett starkt framtida samarbete inom ramen för FN för att lösa denna fråga. Dessutom är Federationen beredd att bistå staterna i framtida fredsförhandlingar.

Saudiarabien

Saudiarabien betraktar för närvarande att den mycket hotande situationen i Mellanöstern präglas av många ömsesidiga konflikter. Saudiarabien är därför mycket orolig över den ostabila sits där så kallat muslimer har ett klart styre över befolkningen med nästintill fullmakt. 

Situationen mellan Israel och Palestina har under lång tid inneburit lidande för många människor. Israel har sedan statens grundande ockuperat palestinskt territorium och sedan år 1967 varit ockupationsmakt både på Västbanken och Gaza

Delegationen Saudiarabien anser att en uppskjutning av missiler med riktning mot en av  Saudiarabiens stora flygplatser var en strikt felaktig handling av Houthirebellerna, med tanke på deras ökande stöd från republiken Iran. Denna missil anser Saudiarabien vara ett exempel på ett hot mot den fredliga situationen i Mellanöstern, där exemplet tyvärr kan ställas bredvid flera andra. 

Saudiarabien arbetar och uppmuntrar andra berörande länder till att sträva efter ett fredligt Mellanöstern, samt att överenskommelser mellan stater är essentiella för framtida samarbeten mellan de olika parterna. Saudiarabien uppmanar att sanna muslimska stater tar initiativ till de nämnda samarbeten samt inför sanktioner gentemot de stater där de så kallade muslimer är den styrande kraften. De återkommande benämningar av fredliga aktioner gör att Saudiarabien fördömer alla handlingar där våld brukas med syfte att införa skräck i den offentliga människans sinne.

Senegal

Republiken Senegal ser tragiskt på händelseförloppet som fortgår mellan Israel och Palestina. Republiken har år 1988 erkänt Palestina, men förstår även Israels perspektiv. Alltför många liv har tagits under denna konflikt som skulle kunna lösas om de båda parterna sätter sig in i den andra partens synsätt. Republiken Senegal föreslår därför en tvåstatslösning. 

Republiken Senegal anser att de båda parterna tillsammans är ansvariga och båda parterna bör göra sitt yttersta för att komma till samförstånd. Båda folken lider och det gäller för staterna att finna förståelse för varandra för att påbörja en lösning av konflikten. Enligt Republiken Senegal är det nödvändigt för att en tvåstatslösning ska vara möjlig. 

Serbien

Republiken Serbien anser att konflikten mellan Israel och Palestina behöver ett slut. Situationen kräver en hållbar lösning. Serbien fördömer det våld som för närvarande pågår i området som i alldeles för stor utsträckning drabbar civilbefolkningen. Det rådande läget är oacceptabelt och strider mot flertal mänskliga rättigheter. 

Serbien erkänner Palestina som en suverän stat och anser att en diplomatisk lösning är det enda sättet för att försäkra fred. I linje med EU förespråkar Republiken Serbien en tvåstatslösning för konflikten. Området bör delas upp efter 1967 års gränser. Vidare bör den heliga staden Jerusalem delas mellan Staten Israel och Staten Palestina. En fredlig lösning kräver dialog, tillit och initiativ från båda sidor.

Serbien anser att Israel och Palestina-konflikten är unik och bör ej användas som utgångspunkt för andra territoriella konflikter. Att Serbien stödjer tvåstatslösning i detta unika fall betyder ej att Serbien i framtiden kommer stödja tvåstatslösning i andra territoriella konflikter. 

Israelisk ockupation av palestinskt område stöds ej av Serbien. Serbien anser även att ockuperat område av ej internationellt erkända stater bör lämnas tillbaka till respektive land.

Spanien

Spanien beklagar sig uttryckligt för offren på båda sidor av konflikten och är fullt medvetna om den inhumana situationen på Gazaremsan och Västbanken och är motiverade att förbättra situationen för palestinierna. Spanien är väl inställda till att erkänna Palestina som en suverän stat vid lösning på konflikt. 

Spanien framställde en motion år 2014 om erkännandet av Palestina. Motionen är dock i grunden symbolisk och formulerad på så sätt att Palestinier och Israeler ska ha förhandlat fram en lösning på konflikten innan erkännandet absolut framförs.

Spanien önskar att finna en tvåstatslösning på Israel - Palestina konflikten där båda staternas säkerhet och önskemål respekteras.

Storbritannien

Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland ser med djup beklagan på de som fallit offer för konflikten mellan Israel och Palestina och fördömer starkt all form av krigsföring som förts mot civilbefolkningen. Med strävan efter att inblandade parter samverkar för att komma fram till en effektiv lösning av den nuvarande konflikten, är Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland beredda att bidra med medling. 

Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland har förväntningar på att samtliga stater tar ansvar för att förhandla fram en lösning som gynnar Israels och Palestinas intressen samt en långvarig fred. Utfallet av dessa bör vara i enlighet med FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. 

Sudan

Det är dags för Israel Palestina konflikten att komma till sitt mycket eftertraktade slut. Detta är mycket viktigt för inte bara länderna i fråga utan hela regionens stabilitet. För att få ett slut på denna konflikt förespråkar republiken Sudan en tvåstatslösning. Staden Jerusalem är för viktig för att hamna i enbart en sidas händer och bör därför fortsätta vara delad. Israel bör även få behålla vissa bosättningar. Vi ser fram emot att samarbeta med övriga FN delegationer för att tillsammans komma fram till en lösning. Regionens fred och stabilitet måste garanteras!

Sverige

Delegationen Sverige ser att situationen mellan Israel och Palestina i nuläget är mycket kritisk och måste få ett avslut inom snar framtid. Båda parter har begått brutala handlingar som delegationen Sverige anser är ytterst oacceptabla, eftersom att dessa handlingar är grova brott mot de mänskliga rättigheterna. Konungariket Sverige strävar efter att förbättra båda parters nuvarande situation så att dessa två stater finner sig på liknande villkor.

Alla former av terroristhandlingar måste förkastas och fördömas av alla. Sverige uppmanar andra stater att avstå helt från våld, då vi värnar om dialog och diplomati som de främsta redskapen. Delegationen understryker att tvåstatslösningen är en god metod för att lösa denna konflikt. Sverige är fullt medvetna om att tvåstatslösningen innefattar förlust och vinst för både Israel och Palestina, dock anser Sverige att kompromisser mellan parterna är nödvändigt för en lösning.

Sydafrika

Republiken Sydafrika ser allvarligt på situationen i Israel-Palestina. Vi värnar Osloprocessens slutsatser från 1993, där skapandet av en Palestinsk stat garanterades vid sidan om en israelisk. Vi manar till en tvåstatslösning som gynnar båda parter och som kommer få ett slut på konflikten som har plågat regionen i decennier. 

Republiken Sydafrika anser att de Israeliska bosättningarna på Västbanken är oacceptabla och de försvårar fredsprocessen och bör därmed upphöra genast. De bryter mot både internationell rätt men också mot flera resolutioner från FNs säkerhetsråd. 

Republiken Sydafrika uppmanar Israel till att upphöra med den militära ockupationen av Golanhöjderna och Västbanken. Vi anser att detta strider mot den internationellt erkända folkrätten.

Republiken Sydafrika kräver att den Palestinska myndigheten stoppar missilbeskjutningarna mot Israeliska landområden. Detta är oacceptabelt och strider mot folkrätten.

Republiken Sydafrika vädjar till Israel att upphöra med blockaden av Gaza som skapar oerhörda problem för de palestinska medborgarna i området. 

Republiken Sydafrika vädjar till alla inblandade parter i konflikten att återuppta fredsförhandlingarna snarast. 

Sydkorea 

Delegationen Sydkorea bedömer att Palestina och Israel konstant bryter mot de aktuella fredsfördragen och vägrar acceptera fredsvillkoren, vilket innebär att det inte finns någon egentlig fred.    

Nationen Sydkorea uttrycker sin oro för den omfattande Israel - Palestina konflikten som skapar oro inom landets säkerhet och dess befolkning. 

Republiken Sydkorea uttrycker djup sympati för båda parter inom konflikten, då vi kan spegla situationen i vår egen. Även Sydkorea gick ett sorgligt öde till mötes när landet Korea uppdelades efter andra världskriget. Staten Sydkorea har genomlidit katastrofala  konsekvenser efter spritlandet. Staten förlorar en stor andel mark, blev ekonomiskt svagare samt splittrades otaliga familjer. Dessutom är vi djupt medvetna om hotet från grannländerna likt staterna i denna konflikt. 

Vi anser att lösningen till konflikten måste komma så snabbt som möjligt, för att få ett slut på oskyldiga människors lidande. Sydkorea förstår konfliktens komplexitet, då både Israel och Palestina har befogenheter att äga de områden som det krigas om.

Sydsudan

Delegationen Sydsudan stödjer Israel då Sydsudan har mottagit en hel del bistånd från Israel. Detta kan anses inkonsekvent i och med att Sydsudan har erkänt Palestina som stat. Sydsudan har historiskt sett behållit ett militärt förhållande med Israel genom vapenhandel och de har idag många gemensamma intressen. Många av Sydsudans flyktingar har fått hjälp och möjligheten att fly till Israel och det har även kommit på tal att Sydsudan ska ha ambassad i Israel. 

Sydsudan har erkänt Palestina som en självständig stat på grund av att Sydsudan sympatiserar med Palestiniernas situation. Sydsudan är en stat som har lyckats bryta sig loss från ett långvarigt religiöst förtryck för att bli självständiga, och Palestina befinner sig i en liknande situation.

Delegationen Sydsudan ser positivt på en tvåstatslösning och vi förespråkar därför att Palestina ska få uppleva den självständighet som vi själva har fått.

Syrien

Arabrepubliken Syrien står stolt bakom Palestina. Vi är en av de 135 stater som har erkänt Palestina som en självständig stat. 

Konflikten mellan Israel och Palestina har fått pågå alldeles för länge. Denna konflikt har bidragit med oro och instabilitet till regionen. 

Den Syriska delegationen söker en tvåstatslösning. Rättvisa måste skipas till båda sidor, den israeliska såväl som den palestinska. Den Syriska Arabrepubliken kommer inte att acceptera en lösning som ger en ojämn maktbalans. 

Syriens delegation har för samtal med ledarna för Palestinska. Vi har fått både äran och privilegiet att representera det palestinska folket i generalförsamlingen. 

Syriens representanter kommer kräva att Golanhöjderna återkommer till Syrien. De erövrades av Israel under sexdagarskriget och annekterades sedan 1980. Det har gått 50 år sedan Golanhöjderna togs från vårt moderland, en handling som inte kommer att glömmas eller förlåtas förrän de är tillbaka till Syriskt styre. 

Turkiet

Republiken Turkiet är djupt oroliga över dagens spänning mellan staten Israel samt staten Palestina. En konflikt som länge medfört och fortsatt medför stort lidande där framförallt nationernas befolkning fått uppleva humanitära tragedier. Turkiet anser det ytterst viktigt att en gemensam lösning fattas för att uppnå en förbättring i den rådande situationen.

Turkiet fördömer de fortsatta israeliska bosättningarna på palestinsk mark samt är djupt upprörda över den israeliska policyn gentemot palestinier. Med största uppmärksamhet av den fortsatta förtryckningen mot den palestinska befolkningen bör en humanitär lösning ses som största prioritet. 

Med strävan efter en lösning av situationen anser delegationen Turkiet att en tvåstatslösning efter 1967 års uppdelning bör ses som den mest lämpliga utvägen för konflikten.

Tyskland

Förbundsrepubliken Tyskland strävar efter ett ökat samarbete, för att stärka och bygga upp en samförståelse mellan två fria folk. För att etablera fred anser förbundsrepubliken Tyskland att en tvåstatslösning är det enda alternativet. En Tvåstatslösning kräver därför stabilitet och lugn i området. Ökad välfärd för det palestinska folket genom ekonomisk bistånd gör tvåstatslösningen möjlig. Tyskland bidrar med bistånd till palestinierna och uppmanar därmed respektive medlemsland i FN att göra detsamma. Först när båda parter är jämställda kan förhandling om en framtidslösning ske. En framtida lösning där både israeler och palestinier kan leva sida vid sida, i var sin stat. Att hindra en utav de två folkgrupperna från en egen suverän stat blir ett alternativ som kommer kränka folkgruppens existensrätt något som vi vet utifrån tidigare historia inte slutar bra. 

Välfärden för palestinierna är nyckeln till ett samhälle där folket inte kränks, ingen ska behöva leva under förhållanden som bryter mot de mänskliga rättigheter som på  t.ex. Västbanken. Det betyder att palestinierna måste enas, samarbeta för att öka välståndet, men också att israeliterna enas till ett samarbete med palestinierna. För att motarbeta dessa förhållanden föreslår delegationen Tyskland upptagandet av FNs 1967 års försök till gränsdragning och därmed fred. Detta kan först behandlas när det blivit lugnt och stabilt i området. Förbundsrepubliken Tyskland uppmuntrar och ser fram emot ett globalt samarbete.

Ukraina

Ukraina konstaterar att Israel Palestina konflikten är en konflikt som pågått för länge och som bör prioriteras. Ukraina har erkänt både Israel och Palestina som stater. Delegationen från Ukraina anser att konflikten kräver en tvåstatslösning, där de två staterna inte krigar mot varandra.

För att motverka krig har Ukraina valt att stödja FN:s säkerhetsråds resolution som uppmanade Israel att upphöra bosättningsbyggandet i det Palestinska territoriet. Det är osannolikt att detta främjar fred mellan länderna. Delegationen från Ukraina anser att detta är en konflikt som blir mer och mer komplicerad att lösa. Bristen på återupplivning av fredsprocessen mellan Israel och Palestina resulterar i en eskalering av säkerhet i Israel och på Västbanken. 

USA

Amerikas Förenta Stater ser med största allvar och djupaste oro på den mycket komplexa konflikt mellan Israel och Palestina som pågått under åtskilliga årtionden. Stridigheternas konsekvenser har varit, är och förblir förödande om en lösning inte presenteras snarast möjligt. Barn förlorar sina föräldrar, människor berövas grundläggande mänskliga rättigheter och mister hela sin framtid. Därför understryker Amerikas Förenta Stater vikten av att agera kraftfullt, men erkänner med stor respekt betydelsen av varsamhet och försiktighet med hänsyn till historiens och religionens centrala roll i konflikten. 

Den främsta prioriteringen från USA:s sida är att uppnå fred inom en omedelbar framtid, och för det krävs uppoffringar från båda sidor av konflikten. Att ta samtliga sidors främsta intresse i beaktning har bevisligen försvårat diskussionerna, vilket enbart bidrar till en utdragen process med mer lidande och få framsteg. Därför uppmanar USA både den israeliska och den palestinska sidan att öppna sig för förhandlingar som främst syftar till en så nära stående fred som möjligt. 

Vidare understryker Amerikas Förenta stater vikten av att föra diskussioner och förhandlingar  angående bosättningarna på Västbanken, då risken är hög att bosättningarna resulterar i framtida komplikationer när en eventuell tvåstatslösning står på agendan. Prioriteringen måste vara människorna i området. Lidandet, bombandet och den ständiga oron måste få ett slut så att området kan utvecklas i en demokratisk riktning med höjd utbildningsnivå, välstånd och framför allt trygghet. 

Fortsättningsvis betonar vår delegation vikten av israelernas rätt att försvara sig mot terrorangrepp, och kommer att fortsätta bidra med militärt stöd till Israel. Förenta staterna kommer att verka för att fullfölja arbetet mot terrorism i området, då det är ett av de främsta hoten mot människors säkerhet, trygghet och mot en framtida fred. 

Tacohej, Make America Great Again.

Venezuela

Den Bolivarianska Republiken Venezuela ser med en dyster blick på denna utdragna konflikt i mellanöstern och det enorma lidande Palestinier har uthärdat. År 2009 erkände den Bolivarianska Republiken Venezuela staten Palestina och har därefter vid flera tillfällen försett Palestinier med resurser och hjälp som de gång på gång förnekats av Staten Israel. Den Bolivarianska Republiken Venezuela yrkar därmed på en fredlig lösning där Palestiniernas rättigheter respekteras.

Det är med oro som den Bolivarianska Republiken Venezuela ser att konflikten mellan Staten Israel och Staten Palestina leder till överträdelser av de mänskliga rättigheterna. Palestinier tvingas leva med ett ständigt underskott av vatten, enligt WHOs minimum standard, medan Israeler lever i överflöd. Staten Israel kontrollerar palestiniernas vattentillgång med militära insatser och bryter dessutom genom deras icke-generositet mot Oslo-avtalen. Därtill anser den Bolivarianska Republiken Venezuela att den drastiska ökningen av Israeliska bosättningar på Västbanken är en grov kränkning av Palestinskt territorium. Dessa bosättningar orsakar stort lidande och fattigdom för Palestinier som fått sin mark bestulen. Vad som ytterligare försvårar denna konflikt och vad den Bolivarianska Republiken Venezuela anser vara förödande är externa parter som involverar sig i konflikten. Genom stora militära bidrag har konflikten spätts på och fred försvårats. 

Israel-Palestina konflikten är en konflikt med spår långt bak i historien och är en av världens mest komplicerade konflikter. Även om det är vanskligt att uppnå en fullständig lösning inom en snar framtid, är framsteg på små plan viktiga för ett närmande till fred. Den Bolivarianska Republiken Venezuela menar orättvisorna i området måste utplånas och Palestiniernas mänskliga rättigheter måste börja respekteras. Därför yrkar den Bolivarianska Republiken Venezuela för att Staten Israel ska lösgöra den hårda vattenkontroll som staten besitter och därmed minska samhällsklyftorna i detta fruktansvärt ojämlika område. För att skapa möjligheter för fred måste även Israel dra tillbaka sina bosättningar på Västbanken och därmed ge tillbaka Palestinierna sin mark. Endast när kränkningarna av Palestinier och Staten Palestina upphör är det rimligt att fred uppnås. 

Bolivarianska Republiken Venezuela vill se en fredlig lösning och fördömer därmed samtliga stater som väljer att spä på konflikten med militära bidrag och vill se samtliga parter lägga ner sina vapen.

Vitryssland

Republiken Vitryssland har erkänt Palestina som en självständig stat och etablerade diplomatiska relationer har inletts. Vi önskar att dessa relationer kommer bli starkare och utvecklas i framtiden. Vi vill gärna se Palestina som en erkänd stat av samtliga länder som medverkar i det internationella samfundet. Under många år att Republiken Israel och Palestina legat i konflikt mellan varandra och tappert försökt att få ett stopp på konflikten. Båda sidor anklagar varandra för terror och anklagar varandra för att kränka mänskliga rättigheter. Vi vädjar att samtliga länder som medverkar i det internationella samfundet kan samarbeta för att finna en lösning till detta dilemma då vi kan fortsätta att utveckla våra diplomatiska relationer med Palestina. 

Resultatet som vi strävar efter är att se att Republiken Israel och Palestina som två olika stater som kommer överens. Båda Palestina och Republiken Israel måste acceptera varandra, om inte kommer dilemmat aldrig att lösas och två sidor som aldrig kommer att komma överens. Vi vill se Palestina som en självständig stat och önskar att hela det internationella samfundet också ska acceptera Palestina som en stat. Palestinas röst kommer bli högre och detta går inte att ignorera. 

Att lösa denna konflikt krävs det att båda sidor är villiga att finna en lösning på dilemmat. Att inte kritisera eller att inte ta till vapen när det blir stora spänningar. Man ser tydligt att Republiken Israel har mer territoriellt område än vad Palestina har vilket leder till ännu mer dispyter. Om båda sidor ska komma överens måste de få lika mycket territoriellt område. Om land uppdelningen inte blir accepterad av båda sidor kommer situationen inte att bli bättre. Vi vill förstärka våra relationer med Palestina men detta blir problematiskt när dessa spänningar inte upphör. Vi vill att problematiken löses och våra förhandlingar med Palestina kan fortsätta. 

© Håkan Danielsson 2022