IOM

Argentina

Utskott: IOM

Delegat: Julia Lagrelius

Antalet odokumenterade flyktingar har ökat oroväckande de senaste åren och är nu uppe i närmare 700,000 per “mottagarland” och år, med stigande siffror. Republiken Argentina anser att antalet har blivit alldeles för högt. Vi anser att det är ohållbart bland annat av säkerhetsskäl. Vi har åsikten att säkerheten i varje land blir mindre och risken för terrorbrott riskerar att stiga. Republiken Argentina vill även påpeka att invånarantalet successivt kommer öka med antalet illegala migranter, dels för att det hela tiden kommer fler migranter, samt att vid tillfällen då dessa får barn, ytterligare ökar antalet papperslösa i landet.

Vår lösning för att minska antalet illegala migranter skulle vara att skärpa gränskontrollerna enbart för att hålla koll på antalet, utan att på något sätt stänga gränserna, samt kunna hålla koll på säkerheten i den ökande terrornivån i omvärlden.

År 2016 slog världen rekord i antalet flyktingar och “landlösa”. Vi i Republiken Argentina anser inte att detta är hållbart. Det finns runt 66 miljoner flyktingar varav många tvingas bo i läger eller röra sig mellan olika länder. Detta är emot de mänskliga rättigheterna, och vi anser inte heller att det är rätt att låta denna utsatta grupp behöva klara sig utan så grundläggande rättigheter såsom ett land, sjukvård och trygghet.

Att fler länder skulle öppna sina gränser och välkomna flyktingar och migranter skulle vara ett steg i rätt riktning och ett utmärkt sätt att genom denna kortsiktiga lösningen finna en långsiktig lösning på situationen, samt förhindra upprepning.

Vi i Republiken Argentina vill även lyfta frågan kring flyktingströmmen från länder utsatta för krig och terror. I dagsläget finns det miljoner flyktingar som drabbats hårt av exempelvis kriget i Syrien. Dessa miljontals människor lever i skräck och förtryck. De har i de flesta fallen tvingats fly från sitt land och lämna allt bakom sig. I dagsläget är det enbart 3 länder som utgör ungefär 55% av världens flyktingar vilket är 22,5 miljoner människor, bara på grund av krig. Republiken Argentina anser att detta är en oroväckande siffra som måste börja behandlas.

En lösning vi kan se till är bland annat att skicka fredsbevarande styrkor från FN för att lösa konflikterna samt bevara stabiliteten i länderna. Republiken Argentina ser även att vi i FN kan agera tidigare för att minimera risken för en liknande flyktingström vid första tecken på större konflikt.

Australien

Utskott: IOM

Delegat: Hannes Wedeby

Australien anser att flyktingfrågan är väldigt viktig, och länder som är villiga att agera är ett måste. Australien är ett land som värnar om mänskliga rättigheter, och har som avsikt att hjälpa så många flyktingar som möjligt, på ett så effektivt sätt som möjligt.

Vi anser att man bör prioritera och rikta sina resurser till de krigsdrabbade områdena, för att effektivt hjälpa så många flyktingar som möjligt, istället för att öka flyktingkvoterna i sitt land. På detta vis riktar man sin hjälp där de flesta flyktingar befinner sig istället för att bara kunna hjälpa de få som lyckas ta sig till respektive land.

Detta inkluderar bl.a. att bidra med resurser till flyktingorgan som hjälper till på plats i flyktingläger, och konfliktdrabbade regioner så att de drabbade kan få tillgång till livsnödvändigheter och säkerhet.

Australien tar sitt ansvar genom att bidra med ett stort ekonomiskt stöd till organisationer såsom UNHCR och uppmanar FN:s medlemsländer att ge resurser till de drabbade områdena och liknande effektiva organisationer. Australien bidrar även med ekonomiskt stöd till sina närmsta grannländer för att underlätta deras flyktingsituation.

Georgien

Utskott: IOM

Delegat: Jennifer Garpvall

Republiken Georgien anser att frågan om flyktingar och migration är väldigt central och angelägen. Under många år har republiken Georgien kämpat med internflyktingar från de två utbrytarstaterna Sydossetien och Abchazien. Vi i Georgien är djupt övertygade om att denna typ av flyktingar är ett lika omfattande problem som flyktingar utifrån och jobbar aktivt med att motarbeta detta. Det är dock oerhört svårt med tanke på Georgiens ekonomi.

Republiken Georgien har utstått både krig utifrån och inifrån och dessa har resulterat i stora mängder internflyktingar. Efter en genomförd undersökning har man kommit fram till att det förekommer ungefär 200 000 internflyktingar i landet och vi i republiken Georgien anser att det är god tid att detta upphör.

Många länder runt om i världen präglas precis som Georgien av både intern- och externflyktingar. Republiken Georgien tror att detta hade kunnat motarbetas med hjälp från FN, som redan gör meningsfull skillnad med UNHCR. Delegationen Georgien anser att alla människor som är på flykt har samma rätt till mat, vatten, sanitet och sjukvård och därför ser vi i Georgien gärna att UNHCR bistår alla typ av flyktingar, inte bara de som passerat internationella gränser.

Grekland

Utskott: IOM

Delegat: Ellen Lalic

I världen finns flera miljoner flyktingar som flyr undan krig, förtryck eller annan förföljelse. De flyr undan rädsla, i en desperat sökan efter ett bättre liv.

Republiken Grekland anser att alla FNs medlemmar måste lösa denna hemska kris tillsammans, då det är inhumant att en sådan stor del människor flyr undan ohanterbara situationer i ett flertal länder.

Greklands ekonomi har sedan en tid tillbaka varit ostabil och staten har inte kunnat erbjuda ett sådant bra liv som den önskar åt de flyktingar Grekland har tagit emot under dem senaste åren.

För att nå målet att så många människor som möjligt ska få ett så bra liv, så anser Grekland att alla stater måste jobba tillsammans med att öppna dörrarna för flyktingar, så att inte förstahands mottagarländer överrumplas med folk. Ett viktigt mål är att fördela flyktingarna bättre mellan alla FN:s medlemsländer och att de flyktingar som idag är på flykt i Grekland ska få ett bättre hem någon annanstans, där de inte måste sova under bar himmel. 

Israel

Utskott: IOM

Delegat: Oliver Filipov Madjar

Den suveräna staten Israel har observerat flyktingkrisen i världen och förstår att något måste ske omedelbart för att hjälpa flyktingar runt om i världen. Det påstås att 65,6 miljoner människor är på flykt i världen enligt UNHCR:s rapport, och att cirka 40 miljoner av dessa människor är internflyktingar i sina egna länder. Endast 20 miljoner människor går under termen flyktingar eftersom de flyr konflikten utanför sina egna nationsgränser. Roten till varför människor flyr måste bli församlingens huvudmål. Krigen och de etniska konflikterna som flyktingarna flyr från måste lösas. Hur dessa problem kan lösas är en komplicerad fråga, men staten Israel har stort förtroende för att IOM kan lösa dessa viktiga frågor.

En central faktor i denna diskussion är att det finns två olika grupper av utsatta människor. Ekonomiska migranter och flyktingar. Dessa två utsatta grupper har helt olika rättigheter. Ekonomiska migranter är människor som väljer att lämna sina hem för att söka efter ett bättre ekonomiskt liv i ett annat land. Dessa människor har inte rättigheterna att få asyl i andra länder eftersom de inte flyr från en livshotande situation. Flyktingar däremot har rätt att söka asyl i andra länder. Flyktingar flyr från en livshotande situation. Därför måste internflyktingar hjälpas i första hand av FN och IOM.

Staten Israel anser är att flyktingkrisen kan inte lösas genom att exporteras. Detta är den viktigaste frågan. Förenta nationerna kan inte tvångsförflytta 65,6 miljoner människor runt om i världen. Om FN inte löser roten till problemet, d.v.s. vad som skapar flyktingar, kvittar det hur mycket omgivande krafter hjälper. Nya utsatta människor kommer att uppstå i dessa regioner och FN är tillbaka till steg 1. Israels ståndpunkt är att FN ska hjälpa så många människor som möjligt. För bara 25 kr om dagen kan du hjälpa en människa så de får utbildning, mat och säkerhet för dagen, enligt UNHCR:s flyktingorgan. Israel anser med dessa fakta i åtanke att FN måste hjälpa flest människor på plats i dessa hemska områden. Mer resurser och mer måste göras för människor som är utsatta i dessa områden. Eftersom denna metod av hjälp solklart är den mest effektiva metoden för att hjälpa flest människor på jorden, måste den prioriteras. Flyktingarnas hem måste stabiliseras och det är den mest centrala delen till att hjälpa majoriteten av flyktingar.

Israel anser att församlingen ska skapa en ny kommitté för att försöka lösa problemen och de etniska konflikterna i närområdet för att på så sätt stoppa flödet av nya flyktingar. Resurserna till UNHCR:s flyktingorgan bör öka för att hjälpa utsatta människor. Samt bör det tillsättas en antiradikalismkommitté för att bekämpa terrorism och för att förhindra rekryteringen av flyktingar till att bli terrorister. Israel har stort förtroende att dessa åtgärder kan lösa av de många problem i världen som har uppstått på grund av terrorism och radikalisering.

Italien

Utskott: IOM

Delegat: Viktor Härle

Republiken Italien ställer sig oroad till det stora antalet cirkulerande flyktingar i Europa och Mellanöstern, dessutom oroad för deras välbefinnande. Italien yrkar på ett ökat och stärkt samarbete mellan de inblandade länderna för att effektivisera mottagande av flyktingar och tids nog även deras återvändo till deras rättmätiga hemländer. Republiken Italien är även oroat över det ökande antalet illegala immigranter, som tar upp de platser som annars är reserverade till hederliga och legala flyktingar.

Jordanien

Utskott: IOM

Delegat: Ellen Björklund

I dagsläget är det Hashemitiska kungadömet Jordanien uppskattningsvis värd för 1,4 miljoner syrier, inklusive ett ungefärligt antal på 630 000 statslösa flyktingar.

Ett avtagande av den krisartade situationen i Syrien är än svårbedömt. Men om ett avslut nås förväntas majoriteten av de syriska flyktingarna förbli bosatta i Jordanien. Detta skulle för oss som värdnation, sannolikt resultera i ökade investeringskostnader samt en ständig påspädning av utmaningar för den sociala, ekonomiska och politiska vävnaden i landet.

Det Hashemitiska kungadömet Jordanien ser asylsökandet som en viktig prioritering för landet och står som en humanitär nation i sakfrågan. Sjukvård och utbildning erbjuds asylsökande som anländer till de stora flyktinglägrena Azraq och Zaatari.

Jordanien har fått finansiellt stöd av det internationella samfundet för att tillgodose deras behov av bland annat områdena hälsa, utbildning, sanitet och vatten. Men stödet är varierande och är inte alltid tillräckligt. Detta visar sig i 2015 års bidrag som tyder på att det övergripande internationella stödet inte har anpassat sig till behoven.

I november 2015 hade 1,07 miljarder dollar finansierats till Jordan Response Plan (JRP), ett treårigt program upplagd i ett samarbete mellan FN och det Jordanska departementet för planering och internationellt samarbete i syfte för att Jordaniens support i den syriska flyktingkrisen. Detta belopp motsvarar 36% av de finansiella grundläggande kraven som fastställdes i avtalet. Samtidigt blir flyktingsamhällena mer sårbara för omvärlden. 

Finansieringsbristerna har bidragit till ett ökat tryck på nationella tjänster, välfärd och infrastruktur, vilket i sin tur påverkar Jordaniens resurser och tillgångar för landets invånare. En långsammare än prognostiserad makroekonomisk prestanda och ett tryck på de offentliga utgifterna begränsar Jordaniens förmåga att investera i utveckling, vilket i sin tur försvårar landets kapacitet att behålla sina utvecklingsvinster och hantera framtida utmaningar.

Vi i Jordanien yrkar för kollektiva åtgärder för att bättre stödja flyktingar i det gemensamma samfundet. Vi vill skapa ett internationellt och interagerande samarbete för att säkerställa att dagens kritiska humanitära situationer åtgärdas fullständigt.

Vi i Jordanien vill:

• Säkerställa att de internationella finansiella bidragen anpassas till de utsattas behov

• Förbättra det kollektivt internationella samarbetet för att stödja flyktingar och asylsökande

• Säkerställa flyktingars och även medborgares behov efter att den syriska flyktingkrisen avtar och senare upphör

Kazakstan

Utskott: IOM

Delegat: Malin Hobro

Enligt UNHCR finns det 22,5 miljoner officiella flyktingar. Den största frågan en flykting ställer sig själv är vart ska man fly någonstans? Ett flertal länder har tagit emot stora mängder flyktingar under flyktingvågorna, medan andra inte alls har tagit emot några. Kazakhstan, Ukraina, Vitryssland, Azerbaijan, Armenien, Kyrgyzstan, Moldova, Ryssland, Tajikistan, Turkmenistan och Uzbekistan, alla dessa länder har tagit emot flyktingar från drabbade områden. Sammanlagt har de tagit emot uppskattningsvist 12 miljoner flyktingar från terror områden där IS har tagit över, och även från andra dela av världen.

Delegationen anser att FN borde införa en lag som även involverar andra organisationer exempelvis EU. Denna lag skall reglera antalet flyktingar som varje stat skall ta ansvar för. Republiken Kazakstan föreslå att man röstar fram lagar om flykting intagen inom FN, likt staten redan har gjort inom sina egna nationsgränser.

Många flyr från Syrien, Afghanistan och Irak. En stor del flyktingar flyr p.g.a att de har förlorat allt efter terrorn. De som kommer till Europa och Kazakstan yrkar för ett samarbete med FN gällande flykting kvoteringen. Efter Sovjets fall skapades en konfederation (OSS), som har hjälpt delegationen på många olika sätt. OSS hade ett möte där det beslutades att vi skulle samarbeta för att motverka terrorism. Vi delegationer i OSS valde att Ryssland skulle ta hand om problemet eftersom det är en större nation, först och främst fredligt och möjligtvis därefter gå in för att kriga mot ISIS med hjälp av medlemsländerna i OSS. Republiken Kazakstan föreslår att fler skall gå in för att stoppa terroristgruppen ISIS för att rädda oss alla från terrorism. 

Kongo

Utskott: IOM

Delegat: Hanna Eneroth

Demokratiska republiken Kongo ser mycket allvarligt på flyktingkrisen som pågår runt om i världen. Cirka 65,6 miljoner människor är på flykt från sina hemland pga politiska skäl eller katastrofer kopplade till klimatet. FN:s flyktingorgan UNHCR har hjälpt till med att sätta upp tält och ge förnödenheter till de mest utsatta områdena med flest flyktingar. DR Kongo stödjer FN och UNHCR och vill att vi ska finna en bra lösning snarast. Därför har DR Kongo valt att stödja de beslut som görs inom UNHCR. För att uppnå en hållbar utveckling är det ytterst viktigt att flyktingar ska få möjligheten att frivilligt åka tillbaka till sitt hemland eller att de ska få hjälp att integreras på de platser dit de har kommit. För att lösa flyktingkrisen krävs det att man löser de konflikter som orsakat migrationen.

Delegationen från Kongo anser att detta problem bör prioriteras då vi själva har ett stort problem med migration inom landet. Kongo understryker att ett land som har problem med flyktingar bör få hjälp av länder runt omkring.

DR Kongo anser att flyktingar förtjänar en trygg tillvaro och en chans till ett normalt liv.

Libanon

Utskott: IOM

Delegat: Felicia Andersson

Libanon är djup upprörd över den rådande migrationssituationen i världen. Den hantering av flyktingar i bland annat Europa och vår egen stat Libanon är inte hållbar och förändring måste ske.   

Libanon har sedan 2011 tagit emot 2,5 miljoner syriska och palestinska flyktingar vilket ungefär motsvarar en tredjedel av Libanons befolkning. Libanon är ett litet land. Infrastrukturen i Libanon förfaller på grund av flyktingströmmarna till följd av att  stora delar av landet ekonomi, används för att kunna ta hand om flyktingarna.

Med hänvisning till Libanon nuvarande problematiska situation vill landet se fred i Syrien så att de syriska flyktingarna kan återvända. Libanon vill att med hjälp av FN och andra organisationer skapa öppning för fredssamtal mellan de stridande parterna i Syrien. Libanon vill vidare se FN förse med ekonomisk stöd till länder med försvagad ekonomi på grund av flyktingströmmarna.

Libanon är djup medvetna de stora problem som framkommer genom att vara på flyk. Libanon har stora erfarenhet efter inbördeskriget och kan med säkerhet sig attd de förstår det syriska folkets oro om kriget i Syrien. Libanon vill skapa möjlighet för andra länder med goda resurser att ta emot flyktingar. Länder som Libanon ska inte ensamt behöva ta emot majoriteten av de syriska flyktingarna 

Libanon är öppen för diskussion om fungerande lösningar

Nordkorea

Utskott: IOM

Delegat: Maya Mbog Rosén

Demokratiska folkrepubliken Korea uppmärksammar det hemska faktum att människor varje dag dör under flykt och beklagar alla de liv som skördats.

Vidare åberopar delegaten UNHCR’s rapport från 2016 som fastslår att det befinner det sig 65,5 miljoner människor på flykt. Delegaten konstaterar, i enlighet med det representerade landet Demokratiska folkrepubliken Korea, att detta fruktansvärda tillstånd som vår jord befinner sig i måste åtgärdas. Att tilläggas är även att enligt UNHCR’s senaste rapport som gjordes i juli 2017, befinner sig 65,6 miljoner på flykt. Det är fler än någonsin tidigare, och delegaten konstaterar även ökningen från 2016 till 2017.

Enligt UNHCR kommer flest flyktingar från Syrien. Krig och våld är den huvudsakliga orsaken, det är det ingen som förnekar. Delegaten uppmanar folk att tänka längre. Vem har orsakat kriget och våldet som drabbar invånarna i Syrien, och tvingar de stackars invånarna att fly för sina liv? Med ytterst lite förvåning, dock med stor vrede konstaterar Demokratiska folkrepubliken Korea, att aktören som orsakat så många människor så mycket lidande är kapitalismens världsansikte, USA.

Första gången USA attackerade Syrien bakom den fina fasaden med löftet om att de ville ”förstöra Syriens kemvapen och störta regimen för att rädda folket”, var nu för sex år sedan. Det har varit sex år av terror för Syrien. Under de gångna åren har bilder, videos och historier om amerikanska soldater som våldtar, misshandlar och dödar civilbefolkningen har läckt ut.

Demokratiska folkrepubliken Korea anser att Förenta nationerna  måste våga peka ut de sanna orsakerna bakom den rådande flyktingkrisen för att kunna stoppa den, och genomföra sanktioner mot den/de aktörer som orsakar situationen. Förenta nationerna måste våga stå upp mot de kapitalistiska högervindar som dödar människor var dag, var timme och var sekund. Att kapitalistiska stater som USA väljer att stationera sig i redan krigsdrabbade områden har historiskt aldrig gjort en kritisk situation bättre. Otaliga exempel kan uppräknas, däribland Afghanistan och Syrien.

En annan orsak till flyktingströmmarna är också krisen inom jordbruket och den massiva urbaniseringen i stora delar av främst Afrika och Mellanöstern. I arabvärlden är mer än halva folket urbaniserad idag. Det beror på avsaknaden av revolutioner inom jordbruk och industri, och inte minst på den nyliberala politik som IMF och Världsbanken påtvingat fattiga länder. Detta har de gjort med syftet av öppna länderna för monopolkapitalister som har slagit ut både jordbruk och småindustri.  Arbetarna som tidigare jobbat som lantbrukare tvingas lämna sina hem pga fattigdom, och bege sig på flykt. Demokratiska folkrepubliken Korea betonar vikten av att kapitalistiska monopolföretag ska lämna U-länder, och konstaterar att ett uttåg av dessa företag skulle betytt att småföretagare och lantbrukare inte tvingats fly.

 Slutligen, år 2050 beräknas 200 miljoner människor från den fattiga delen av världen befinna sig på flykt! Varför? Svaret är den av kapitalismen drivna överkonsumtion som västvärlden har ägnat sig åt under de senaste 60 åren. Ett materiellt överflöd och gränslös konsumtion som i en alarmerande takt skapar oöverskådliga klimat o miljöproblem framför allt i de redan fattiga länderna. Att västvärlden och EU i ett sådan läge väljer att stänga sina gränser bevisar en sak för oss: kapitalismen är destruktiv på såväl miljö som moral.

Nya Zeeland

Utskott: IOM

Delegat: Celeste Persson

Delegationen Nya Zeeland ser på flyktingfrågan med stort allvar. Ända sedan 1987 har Nya Zeeland haft ett program och ett system som hjälper flyktingar från andra länder att få ett bättre liv och en stabil framtid. Vår flyktingpolitik innehåller bland annat ett kvot program som vi ständigt följer inom vår flyktingpolitik. Kvot programmet visar hur många flyktingar vi tar in per år. Denna kvot ligger på ca 720 flyktingar per år. Vi på Nya Zeeland anser också att det är viktigt att denna kvot kommer in i samhället. Detta gör vi genom ett “vidare-system” som innehåller ett 6-veckorsprogram där de nyanlända bor på ett flykting bosättningscentrum. Här arbetar vi med icke statliga organisationer (NGO) där vi hjälper dem med bland annat språk och om vårt samhälle. Utöver detta arbetar också Nya Zeeland med organisationen UNHCR. Detta system har vi för att vi anser att flyktingströmmen har ökat kraftigt i världen och att det är vi andra länders ansvar att hjälpa och stabilisera upp människors liv oavsett ursprung. 65,6 miljoner människor är på flykt enligt UNHCR:s rapport från 2016.Vi är alla människor, vi är alla likadana och därför bör alla länder hjälpas åt för att bygga upp ett bättre liv för de drabbade flyktingarna. Vi anser att alla länder borde gå med eller intressera sig mer i FN:s flyktingorgan UNHCR. Detta kan vi göra för att få fram ett säkert system som inkluderar alla länder där alla hjälper till.  På detta sätt kan vi alla tillsammans utöver detta utveckla ett  kvot program som vi i Nya Zeeland har. Detta kommer att leda till minskande flyktingström och ett maximalt inflytande från alla länder och inte bara från några få. Vi i Nya Zeeland anser också att icke statliga organisationer i världen är enormt viktiga för att minska flyktingkrisen som vi idag har. Andra länder borde lägga mer fokus på dessa organisationer och uppmärksamma deras jobb och lägga ner mer fokus på dem genom bidrag och pengar. Genom dessa organisationer kan vi på så sätt hjälpa flyktingar på plats med resurser, sjukvård etc. Genom UNHCR, ett kvotsystem och en relation till ickestatliga organisationer - kan vi gemensamt få fram en bra lösning tillsammans.

Pakistan

Utskott: IOM

Delegat – David Ljung 

Den islamiska republiken Pakistan ser ytterst allvarsamt på flyktingsituationen i världen. 65,6 miljoner människor är på flykt, och en stor del av dessa i Pakistans närområde.

Republiken vill understryka att flyktingströmmar under flera decennier inneburit en stor börda för landet, och att landet inte har de resurser som behövs för att hantera dessa. Pakistan som del av den utvecklande världen kan inte förväntas verka uppehälle för flyktingar från andra delar av den utvecklande världen samtidigt som landet är obenägna att fördela resurser till den egna befolkningen, som förväntas växa explosionsartat de kommande decennierna. Den islamiska republiken Pakistan uppmuntrar därför länder i den utvecklade världen om att ta ett större ansvar inom fördelningen av flyktingar, och uttrycker förtroende för att situationen ska få en lösning inom FN, och att en handlingsplan tas fram.

Rwanda

Utskott: IOM

Delegat: Martin Mihelic

Republiken Rwanda tar frågan på stort allvar på grund av omständigheterna som präglat landet med flykt. Folkmordet påverkade befolkningen oerhört mycket, befolkningen spreds, framförallt omkring grannländerna. Republiken Rwanda har sedan tragedin vid 1994 blivit en mer fridfull och säkrare stat, framförallt för människor i flykt från närliggande länder. Vårt mål är att fortsätta utvecklingen för befolkningen, för tidigare befolkning som återvänt och flyktingar från andra länder.

Republiken Rwanda samarbetar med UNHCR gällande flyktingar. Människor som återvänder tilldelas affärsutbildning, genom det integreras dem i samhället och får möjlighet att klara sig på egen hand. De får bidrag till att eventuellt starta ett eget affärsföretag. Det erbjuds även information om SACCO-bank och hur man kan bidra till att skapa hållbara affärsmodeller, vilket har lett till att landet är ett av de snabbast växande länderna i Afrika.

Republiken Rwanda ser det som en självklarhet att hjälpa människor vid behov, därav har vi arbetat med att öppna gränserna eftersom vi tror på att de som vill in till vårt land vill bidra till en förbättring samtidigt som vi vill erbjuda dem en förbättring. 

Saudiarabien

Utskott: IOM

Delegat- Filippa Rådne

I efterdyningarna av Kuwaitkriget under mitten av 70-talet uppstod en oljeboom. Som en följd utav detta skapades ett stort behov utav arbetskraft. Delegationen Saudiarabien tog beslutet om att inte vara beroende av den arabiska arbetskraften p.g.a. politiska samt kulturella skäl. För att tillgodose behovet av arbetare har Saudiarabien valt att genom Kafala systemet ta in arbetskraft från länderna Indien, Thailand och Bangladesh. Orsaken till att Saudiarabien än idag inte tar emot flyktingar från Syrien och Libanon baseras på att invånarna från dessa länder har en annan världsbild samt andra politiska värderingar. Saudiarabiens stora oro är att om landet börjar ta emot flyktingar skulle det radikalt påverka landets värdegrunder samt värderingarna som nationen har. Delegationen Saudiarabien vill inte äventyra att landet kan omstörtas, med risk för att rubba hela regionens stabilitet. 

Delegationen Saudiarabien värnar högt om sin framgångsrika politik. Saudiarabien är en av de största bidragsgivarna för humanitärt stöd till syriska flyktingar och förorda att skänker både pengar till och utanför Syrien. Totalt har Saudiarabien tillsammans med resterande länder i Gulfstaterna skänkt mer än 900 miljoner dollar till syriska flyktingar. Vår fortsatta ståndpunkt är att vi ska fortsätta ge ekonomiskt bidrag för flyktinghjälp, men det ska ske i deras respektive hemländer.

Delegationen Saudiarabien ser fram emot gynnsamma förhandlingar och samarbeten. 

Sydafrika

Utskott: IOM

Delegat: Jacob Lenz

Republiken Sydafrika är djupt upprörda över dagens flyktingsituation. 60 miljoner människor är på flykt runt om i världen. Sydafrika är tillsammans med andra länder hårt drabbade av dessa flyktingströmmar. Enligt UNHCR finns det nära en miljon människor av oro i bara Sydafrika. Detta är med djup beklagan vi säger att vi inte är den enda i världen som är drabbade. Men vi är djupt övertygade att detta går att lösa.

Republiken Sydafrika vädjar att länder runt om i världen hjälper med fredaktioner i dessa krisdrabbade områden. Den Sydafrikanska republiken medverkar i Afrika för sina afrikanska bröder och systrar.

Republiken Sydafrika ber även IOM om mer pengar för arbete mot den xenofobi som vi drabbas av. IOM ska jobba för att människor på flykt inte ska få det värre och därför ber vi om dessa pengar. Vidare menar Sydafrika att jobbet mot xenofobi bör vara något som får mer pengar då detta är ett problem runt om i världen.

Republiken Sydafrika stödjer internationella hjälpaktioner som hjälper flyktingar på plats. Vi fördömer all xenofobi och vill jobba mot det då vi är medvetna om hur det är. Vi önskar även att resten av världen hade tagit det ansvar som vi har tagit.

Vi vädjar till nationer runt om i världen att medverka i fredsbevarande aktioner då detta hjälper flyktingarna på plats. De fredsbevarade aktioner bör vara i konfliktdrabbade områden då det är dessa områden som har problem med flyktingar.

Syrien

Utskott: IOM

Delegat: Axel Pettersson

I FN:s UNHCR:s rapport från 2016 är det 65,6 miljoner i flykt. Aldrig har så här många människor varit i flykt. 

Som ett land som Syrien där man är drabbat av ett groteskt inbördeskrig som har utlöst en av de största humanitära kriserna på århundraden. Sedan konfliktens utbrott har mer än 11 miljoner flytt från landet. Flyktingarna består mestadels av kvinnor, barn och äldre. Vi i Syriska arabrepubliken vill poängtera att detta är en mycket viktig fråga för oss och att vi behöver all hjälp vi kan få.

Konflikten i Syrien har gjort att 13,5 miljoner människor behöver humanitär hjälp. Vi från Syriska arabrepubliken anser att det är oacceptabelt och begär hjälp av samtliga delegater.

I Syrien finns det idag runt 6,5 miljoner interna flyktingar och vi från Syriska arabrepubliken anser att detta måste stoppas.

För att lösa dessa inhumana problem måste vi samarbeta. Vi från Syriska arabrepubliken anser att det behövs stöd från samtliga stater, både politiskt och ekonomiskt. Vi måste på ett eller annat sätt sätta stopp för det groteska inbördeskrig som härjar i vårt land med ökat stöd mot IS. Med hjälp av andra stater/delegater som accepterar och tar emot flyktingar/asylsökande kommer det att minska de interna flyktingarna. Därför anser vi från Syriska arabrepubliken att det ska vara fler länder än grannländerna som hjälper till. 

Turkiet

Utskott. IOM

Delegat: Victor Thörnqvist

Republiken Turkiet ser en djup oro över den flyktingsituation som fortfarande pågår i världen. Turkiet är idag det land som har mest flyktingar och har som önskan att fortsätta få bistånd för att klara av detta. Staten har idag hjälpt människor att hitta ett nytt hem och uppmanar andra länder att göra detsamma. IOM måste hitta en lösning med strävan efter att fler stater skall kunna ta emot fler flyktingar. Att Turkiet som stat skall kunna bevilja över 3 miljoner flyktingar medborgarskap är instabilt för staten eftersom det skulle behövas resurser som idag inte finns.

Därför intygar Turkiet att fler stater bör se över sin migrationspolitik och acceptera fler flyktingar in i landet. Landet har dock full förståelse över att Turkiet som gränsland till flera av de länder där det flyr mest människor ifrån har ett stort centralt ansvar inom frågan. Däremot försäkrar Turkiet att en kommunikation, mellan de länder som är kapabla att ta emot flyktingar, är det fundamentala för att flyktingfrågan skall lösas.

Ukraina

Utskott: IOM

Delegat: Oscar Montelius

Delegationen från Ukraina är djupt oroade över den rådande flyktingkrisen. Ukraina är beredda att hjälpa kommande flyktingar, dock gör situationen med Ryssland det svårt för Ukraina att ge stöd till flyktingar i landet. Två miljoner Ukrainska medborgare har flytt sina hem, 480 000 av dem har flytt till grannländerna. Detta beror på den långa konflikten med Ryssland. Ukraina anser att för att lösa flyktingkrisen krävs det att man löser konflikten som orsakar migrationen.

Att lösa konflikten som leder till migration hjälper dock inte de flyktingar som finns i världen idag. Därför anser delegationen från Ukraina att flyktingar måste få den hjälp de behöver. Däremot bör det förtydligas att en av konsekvenserna av de nationella problem Ukraina har resulterar i sämre förutsättningar för att hjälpa flyktingar.

Ukraina uppmanar fler länder att samarbeta för att hjälpa varandra med flyktingkrisen. Andra länder som har problem med flyktingar inom landet bör få hjälp.

USA

Utskott: IOM

Delegat: Sofia Christerson 

Amerikas förenta stater uttrycker sin djupaste beklagan och ser med stort allvar på dagens situation gällande flykting- och migrationskrisen. USA anser att en förändring måste ske och detta omgående. Att ge stöd i form av resurser och militärt stöd till krisområdet och till människorna där är något som Amerikas förenta stater värdesätter och vill uppmuntra. Genom detta blir det mer kostnadseffektivt och mer produktivt för samtliga människor och länder som är inblandade.

Att flyktingar invandrar till andra länder, anstränger landet ekonomiskt och är ett mindre effektivt sätt än att ge stöd till det området där krisen äger rum. Amerikas förenta stater vill trycka på att vi måste hjälpa alla de människor i det krisdrabbade området och inte bara de som lyckas fly.

USA är väldigt angelägna om att det humanitära och det militära stödet skall stå i fokus. Att som flykting fly från land till land och komma till flyktingläger som har brist på grundläggande nödvändigheter så simpla som vatten och tak över huvudet är inte en hållbar lösning. Att ge militärt stöd för att minska terrorism och förföljelse är också något som Amerikas förenta stater håller högt och även vill uppmuntra samtliga länder till.

Det militära stödet ska ha som huvuduppgift att få människor i säkerhet samt att återställa säkerheten i landet där krisen äger rum. Terrorism är i nuläget något som drabbar samtliga länder både psykiskt och fysiskt och måste upphöra snarast. Amerikas förenta stater betonar även vikten av att vi som en fredsbevarande enhet måste hjälpas åt med detta. 

© Håkan Danielsson 2022