Säkerhetsrådet

Delegation: Bolivia

Delegat Gustav Sjöström

Policy Paper: Angående Nordkorea

Utskott: UNSC

Delegationen Bolivia anser att sanktioner mot Nordkorea är nödvändigt, men anser att det bara är en del av lösningen. Vi anser att med hjälp av en respektabel dialog med Nordkorea och genom förhandlingar, kommer vi kunna lösa konflikten. Genom fortsatta sanktioner kommer vi tvinga Nordkorea att delta i en respektabel och fredlig dialog. Vi kräver att Nordkorea slutar med sina kärnvapentester och deras hotelser och uppmuntrar Nordkorea att istället prioritera sin statskassa på sina medborgare och deras behov. I utbyte kan sanktionerna eventuellt blir mildare. Delegationen Bolivia hoppas på en givande och tillfredställande debatt.

Delegation: Egypten

Utskott: UNSC

Delegat: Sofia Wihl

Arabrepubliken Egypten är en delegation som stark värnar om rikets samt världens säkerhet. Av respekt för en lång relation till den Demokratiska folkrepubliken Korea är delegationen Egypten intresserad av en fortsatt god kontakt, men har kommit till insikten att en åtgärd är av hög prioritet. I nuläget hotas den världsfred som samtliga delegationer i Förenta nationernas säkerhetsråd värnar om.

Fortsatta sanktioner mot den Demokratiska folkrepubliken Korea ser Arabrepubliken Egypten som optimala lösningsmetoder i nuläget, men delegationen är inte heller främmad för att använda starkare medel än så.

Delegation: Etiopien

Utskott: UNSC

Delegat: Alice Arvidsson

Den demokratiska förbundsrepubliken Etiopien står enade med det internationella samfundet gällande situationen som uppstått i Nordkorea. Etiopien fördömer Nordkoreas agerande och ser det som ett hot mot internationell och kollektiv säkerhet. Spridning av massförstörelsevapen utgör ett verkligt hot mot global fred.

Federationen Etiopien har precis som Nordkorea fått ekonomiskt samt militärt stöd av tidigare Sovjetunionen. Liksom Nordkorea drabbades Etiopien av en spänd situation och förödande svält efter Sovjetunionens upplösning. Etiopien vill framstå som ett exempel för Nordkorea och visa att uppbyggnad av demokrati är en möjlighet.

Förenta Nationernas tidigare resolutioner om att Nordkorea inte får genomföra kärnvapentester eller avfyra ballistiska robotar har inte lyckats. Trots tydliga restriktioner så genomförs likväl dessa tester. En upptrappning i konflikten mellan omvärlden och Nordkorea har skett, men fientliga intentioner och en aggressiv samt hotfull dialog ger upphov till motåtgärder från Nordkorea av samma karaktär. Ett militärt tillvägagångssätt är inte en långsiktig lösning och därför är Förenta Nationernas engagemang viktigare än någonsin. Genom att fortsätta med diplomatisk dialog och se till att de resolutioner som röstas igenom även implementeras åstadkommer vi förhoppningsvis en lösning.

Den demokratiska förbundsrepubliken Etiopien ser inga snabba lösningar på konflikten. Världen står inför utmaningar för fred och välstånd och Etiopien förespråkar att lösningen sker genom diplomatiska tillvägagångssätt.

Delegation: Franska republiken

Delegat: Ludvig Åberg

Utskott: UNSC

Den franska republiken ser idag med stor oro på händelseutvecklingen på den koreanska halvön. Allt för länge har man fört en aggressiv dialog gentemot varandra i området. Denna destruktiva retorik måste få ett slut. Tiden för kapprustning och vapen mätningar är över.

Ingen kommer att gynnas när en laddad diskussion väl utvecklas vidare till en blodig konflikt. Ingen kommer att gynnas av den humanitära katastrof som kommer utvecklas med flyktingströmmar och ödelagda landområden.

Ingen kommer att gynnas av kaoset som kommer att följa på en konflikt. Nej, tiden för vapen mätningar måste nå ett slut. Vi måste istället bemöta detta problem på ett nytt sätt. Det är dags för att återigen samlas kring förhandlingsbordet. Nord- och Sydkorea har flertalet gånger under de senaste 50 årens lopp uttryckt en önskan om samarbeten och enighet.

Det är nu dags att slutligen reda ut detta ormbo, det är nu dags att lösa det vi påbörjade för så länge sedan.

Med detta sagt vill den franska republiken framhålla vikten av att inte vika ned sig på punkten kring Nordkoreas utveckling av kärnvapen. Det utgör en farlig variabel som kan komma att rubba den känsliga maktbalansen i området. Nordkorea kommer att tvingas till förhandlingsbordet, FN:s gemensamma sanktioner har och kommer göra detta faktum oundvikligt. Det är dock viktigt att vi enas om en gemensam linje att föra gentemot Nordkorea när tiden för förhandlingar väl kommer.

Delegation: Italien

UNSC – NordKorea 

Delegat: Rasmus Blixt Jörgensen

- Republiken Italien välkomnar alla inom säkerhetsrådet. Republiken Italien värnar om hållfasthet och samförstånd i denna avgörande fråga.

- De senaste månaders utveckling på Korea halvön är mycket oroande. Den Nordkoreanska regimens hot går inte att underskatta. Krigshets är emot allas önskan om fred.

- Republiken Italien belyser vikten av samförstånd och respekt. Vi betonar att ett samarbete utöver hets och hot är ytterst nödvändigt. Den alltmera instabila situation som eskalerar på Korea-halvön måste få en lösning.

- Republiken Italien uppmanar ansvarstagande nationer att står upp mot det hot som den oansvariga Kim-regimen i Nordkorea utgör mot den Ostasiatiska regionen och i förlängning världen. Detta oansvariga agerande hotar inte minst freden utan även den ekonomiska aktivitet som denna avgörande region har.

- Med hänsyn till dessa omständigheter så anser den italienska delegationen att ytterligare åtgärder mot den Nordkoreanska regimen bör tas. Stärkta sanktioner eller liknande initiativ välkomnas av Republiken Italien.

Japan

Utskott: UNSC

Delegat: Buster Löfgren S15c

Delegationen för staten Japan ser på utvecklingen på den koreanska halvön med största oro. Kim dynastin har under flera decennier styrt nationen med järnhand och med utvecklingen av kärnvapen så har hotet aldrig varit verkligare. 

Staten Japan vill dock lyfta fram faktumet att Nordkorea varit tydliga med sina avsikter att framställa kärnvapen ända sedan staten bildades. Och trots världsvida sanktioner så kan vi nu inte vara förbluffade över att en skurkstat som står till svars för en nationellt utbredd humanitär kris och med dessutom bevisade kärnvapen förmågor, nu hotar internationella aktörer.

Dock så ser Japan ingen militär lösning på problemen. För att skydda staten Japans territoriella självständighet så har försvarssystem mot fientliga raketer installerats i strategiska positioner, med målet att försvara vår pacifistiska nation från utomstående hot. Förutom dessa rena försvarsåtgärder så motsätter sig japan offensiva manövreringar. Även om det hypotetiskt vore ett alternativ för staten Japan.

Delegationen vill även betona vikten i att inte under några omständigheter bemöta hoten från norr med en förebyggande attack mot vitala positioner med icke-konventionella vapen, så som t,ex kärnvapen. Delegationen bygger sin tes på geneva konventionens artikel 8b §1-20 (värnande över icke-stridande civilas liv i en öppen konflikt). En kärnvapenattack hade oundvikligt förintat oskyldiga offer under diktatoriskt styre och dessutom infekterat grannländer till halvön med radioaktiv materia.

Samtliga involverade aktörer bör hålla i åtanke den humanitära kris som pågår i staten Nordkorea, samt hålla i beaktning att denna situation skulle kunna förvärras avsevärt om staten vore att invaderas.

Med diplomatiska medel som den enda vägen till stabilitet i regionen så önskar Staten Japan att hårdare diplomatiska medel och sanktioner fördes på plats gentemot den “demokratiska” folkrepubliken Korea. Anser likaväl att om dessa sanktioner effektivt ska lyckas rusta ner nationens försvar och tvinga statsskicket att omprioritera sina ekonomiska investeringar så måste samtliga kringliggande nationer dela ansvaret lika och gemensamt upprätthålla de vitala sanktioner som slutligen kan leda till fred och harmoni i vår plötsligt disharmoniska region.

Delegation: Kazakstan

Utskott: UNSC Nordkorea

Delegat: Joel Elmqvist

Republiken Kazakhstan strävar efter att tillsammans med resterande länder i UNSC lösa den Nordkoreanska krisen fredligt. Den konflikt som nu pågått i ett flertal decennier måste nu lida mot sitt slut. Nordkorea hotar både sina grannländer, men också länder som befinner sig på andra sidan Stilla havet detta ser Republiken Kazakhstan som fara och färde.

För att fredligt avsluta den Nordkoreanska regimen krävs det att man vidtar åtgärder av en grövre natur då man måste avsluta alla handelskontrakt med Nordkorea.

Folkrepubliken Kina

Delegation: Kina

Delegat: Ebba Sjöblom Wolfbrandt

Utskott: UNSC

Folkrepubliken Kina ser bekymrade på upptrappningen av situationen i Nordkorea. Vidare är vi angelägna om att konflikter som denna, ska bearbetas för att orsaka minsta möjliga skada på såväl civilbefolkning som relationer i världen. Tron på att samarbeten och överenskommelser tar oss längre än krig är något vi fastslår. Folkrepubliken Kina ser allvarligt på de hot som riktas mot Nordkorea. Då detta kommer leda till en fortsatt upptrappning av konflikten, kan detta vidare leda till förödande konsekvenser för stora delar av världen.

Gällande de sanktioner som trätt i kraft anser Kina att denna typ av åtgärd inte får förhastas. Det är viktigt att avvakta och reflektera över resultatet av de sanktioner som gjorts och utifrån det ta arbetet mot stabila relationer till nästa steg. Vilket Kina önskar och uppmuntrar ska bli ett klimat av dialog och förhandlingar.

Folkrepubliken Kina ställer sig starkt emot all form av attack och beteende som kan uppfattas hotfullt från alla inblandade parter. I situationer som dessa är det en fråga om att ge och ta. Därför måste FN skapa förutsättningar som lägger grund för öppen och kontrollerad debatt.

Delegation: Ryssland

Säkerhetsrådet; Fråga: Nordkorea

Delegat: Isak Hallberg

Den Ryska Federationen är djupt oroade över den verbala upptrappning som skett på Koreahalvön. Genom utvecklingen av egna kärnvapen hotar Nordkorea inte bara vapenstilleståndet med Sydkorea men även miljoner människor i närområdet vid en eventuell konflikt. Den humanitära situationen i Nordkorea är idag oerhörd ansträngd, till följd av sanktioner som den Ryska Federationen medverkar i efter att Nordkorea fortsatt med utvecklingen av kärnvapen. Vi tar även avstånd från den alltför offensiva linje flera länder håller mot Nordkorea idag.

Lösningen på situationen i Nordkorea anser den Ryska Federationen inte kan vara militär, då miljontals civila liv skulle hotas. Att Nordkoreas kärnvapenprogram måste avvecklas ser Ryssland som en självklarhet och för att garantera stabiliteten i regionen. Men att hota den redan isolerade staten kommer inte att resultera i något positivt. Istället förespråkar den Ryska Federationen en mer diplomatisk linje där omvärlden går med på att lätta sanktionerna mot landet och dess befolkning. I utbyte mot en av FN övervakad avveckling av det nordkoreanska kärnvapenprogrammet.

Den Ryska federationen ser fram emot framtida samarbete med medlemsstaterna i säkerhetsrådet.

Delegation: Senegal

Utskott: UNSC (Nordkorea)

Delegat: Lovisa Strömberg

Republiken Senegal uttrycker sin oro angående situationen i Demokratiska Folkrepubliken Korea (Nordkorea). Konflikten har pågått under många år och Nordkorea har nu utvecklat kärnvapen och utfört kärnsprängningar. Delegationen Senegal anser därför att konflikten har blivit så pass allvarlig att det kommer krävas internationella åtgärder för att få situationen under kontroll.

Republiken Senegal står därför bakom de sanktioner mot Nordkorea som Säkerhetsrådet enhälligt beslutat om i september då vi anser att det är första steget mot en lösning till konflikten.

Delegation: Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

Utskott: UNSC

Delegat: Sara Link

Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland känner stor oro över den rådande situationen kring Nordkorea och det ökande kärnvapenhotet. En fortsatt eskalering kan resultera i stor lidande för Nordkoreas egna befolkning och världen som helhet och bör till var pris undvikas. Därmed uppmanas samtliga parter att ta sitt ansvar för att avsluta konflikten.

Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland är samarbetsvillig och tror att det finns fredliga vägar att lösa konflikten men poängterar att det krävs tydliga konsekvenser när Nordkorea vid upprepade tillfällen fortsätter att bryta mot Säkerhetsrådets resolutioner. Med full medvetenhet om att detta är en komplicerad situation är Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland villiga att bidra med diplomatiskt hjälp i form av medling.

Detta för att gynna inblandade parters intressen likväl som globala intressen. Vidare värnar Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland starkt om de mänskliga rättigheterna och strävar ständigt efter att dessa ska upprätthållas. Vilket bör särskilt beaktas under det rådande spända läget och alla eventuella ingripande.

Delegation: Sverige

Delegat: Lisa Svensson

Utskott: UNSC

Demokratiska folkrepubliken Korea (hädanefter Nordkorea), har en förtryckande politisk regim som systematiskt utför allvarliga och omfattande brott mot de mänskliga rättigheterna. Nordkoreas politiska system beviljar inga möjligheter för invånarna att påverka de politiska besluten. Situationen är mycket kritisk och Nordkoreas befolkning behöver mer stöd från omvärlden.

Sverige ser ingen snabb lösning på konflikten och säkerhetsrådets sanktioner kan inte endast innefatta militära medel, utan måste även innehålla dialog. Delegationen Sverige betonar därför starkt att säkerhetsrådet lägger stor tonvikt på att lösa konflikten med hjälp av diplomatin och politiken.

Delegationen Sverige vill påtrycka att denna konflikt inte bör lösas med militära medel då detta inte kan ske utan att skada Sydkorea.

Utskott: UNSC

Delegation: Ukraina

Utskott: UNSC

Delegat: Wilma Nilsson

Vi, Ukraina anser att den rådande konflikten mellan Nordkorea och USA är en konflikt som långsiktigt är ohållbar. Vi ser helst att länder respekterar sina internationella skyldigheter och att överge alla hot och åtgärder som bidrar till osäkerhet och spänning.

Vi förespråkar därför en diplomatisk lösning på denna konflikt då vi bedömer att militära medel är fel metod att använda sig av i en sådan här situation. Det finns fortfarande diplomatiska lösningar att bruka för de båda parterna då vi anser att dessa lösningar inte har nyttjats till sitt fullo. Istället för att fokusera på att utnyttja dess diplomati har man istället förespråkat militära medel och som man enkelt har konstaterat har situationen nu blivit ohållbar och militära medel är inte längre en rimlig lösning.

Delegation: USA

Delegat: Klara Gustavsson

Utskott: UNSC

Nu får det vara nog. Amerikas förenta stater är djupt oroade över utvecklingen på den koreanska halvön och det hot den nordkoreanska regimen utgör dels mot nordöstra Asien, men även mot resten av världen. Vår delegation fruktar att hela världsfreden står på spel, och understryker därför vikten av globalt samarbete. Oavsett andra skiljelinjer har majoriteten av världens länder gemensamma nationella och globala intressen i den här frågan, och därförbetonar Amerikas Förenta Stater vikten av att arbeta fram en gemensam lösning.

Det ligger inte i någon nations intresse att Nordkorea tillåts utveckla sina kärnvapen, och Amerikas Förenta Stater vill därför uppmana Folkrepubliken Kina att ytterligare skärpa sina handelsrestriktioner och oljeexport om Nordkorea inte går med på en omedelbar avveckling. Krig är aldrig något som Förenta Staterna önskar, men vårt tålamod räcker inte för evigt. Vi

kommer försvara oss själva och våra allierade när Nordkorea hotar vårt territorium. Den utvecklingen vill vi alla undvika och därför är det dags att en gång för alla sätta stopp för Pyongyangs kärnvapenutveckling, och för det krävs starka medel. Nu får det vara nog.

Vidare är Amerikas Förenta Stater väl medvetna om Folkrepubliken Kinas bekymmer inför den fortsatta politiska utvecklingen på den koreanska halvön. Därför är vi beredda att utveckla en gemensam plan för regionens framtid och de åtgärder som ska vidtas i händelse av regimens sammanbrott.

Därutöver ser Förenta staterna med största allvar på den humanitära situationen i området. Den Nordkoreanska regimen är förmodligen världens mest repressiva diktatur. Miljontals människor lever i fattigdom, avskildhet och förtryck. Åter miljoner upplever inskränkta friheter och avsaknad av grundläggande mänskliga rättigheter. Det har kommit till kännedom att det på flera ställen i Nordkorea råder fullständig misär, och därför är det av yttersta vikt att världssamfundet bidrar med humanitärt bistånd i flera olika former.

Amerikas Förenta Stater anser att det inte längre handlar om att be Nordkorea att göra rätt - det handlar nu om att frånta dem möjligheten att göra fel. Därför understryker vår delegation vikten av att de sanktioner som införts och kommer införas noga efterlevs. Åter igen: Nu får det vara nog.


© Håkan Danielsson 2022