WHO 

Delegation: Republiken Argentina

Delegat: Hampus Pettersson, HiP16

Abort

Republiken Argentina anser att allt liv ska respekteras och hänvisar till FN:s allmänna deklaration

angående mänskliga rättigheter, artikel tre där det står att var och en har rätt till liv. Argentina anser att det är fel att döda barn oavsett om det är innan eller efter födelsen.

I ett civiliserat samhälle är mord fel och abort är inget undantag. Av samma skäl har Argentina avskaffat dödsstraffet. Att frånta en individs liv är enligt Argentina ett mycket allvarligt brott.

Delegationen Argentina yrkar ett samarbete med övriga länder i FN för att förse utsatta områden med utbildning och preventivmedel.

Möjligheten att utföra abort skall återstå i de fall där moderns liv riskeras eller då graviditeten inträffat i samband med våldtäkt.

Kvinnlig omskärelse

Republiken Argentina ser på kvinnlig omskärelse som ett inhumant ingrepp som leder till onödigt lidande. Enligt FN:s deklaration angående mänskliga rättigheter artikel fem står det att ingen får utsättas för tortyr eller grym behandling vilket Argentina anser kvinnlig omskärelse till att vara. Idag är omkring 200 miljoner kvinnor i någon form omskurna. Argentina står helt emot alla former av kvinnlig omskärelse och vill hindra det i så stor utsträckning som möjligt. Vi vill också hjälpa de som utsatts av de hemska ingrepp i olika former av operationer och läkemedel. För att försöka förhindra användningen av kvinnlig omskärelse samt hjälpa de utsatta med olika medicinska medel måste vi alla hjälpas åt. Det är därför Argentina sträcker ut sin hand med förhoppning att världen gemensamt kan sätta stopp för kvinnlig omskärelse.

Delegation: Bolivia

Delegat: Elma Bergdahl Christiansdotter

Delegationen Bolivia oroar sig djupt över landets abortlagar. I Bolivias brottsbalk från 1973 står det att det är förbjudet att göra abort med undantag för om kvinnan utsatts för våldtäkt, incest eller om hennes liv anses vara i fara. I verkligheten är emellertid dessa undantag inte något som kvinnor i dagens Bolivia kan räkna med.

Processen för att få genomgå en laglig abort i Bolivia är lång och inte självklar. Först måste den kvinna som önskar göra abort anmäla sitt fall till polisen och bevisa att hon antingen blivit utsatt för våldtäkt eller att hennes graviditet bidrar till att hennes liv är i fara. Fallet måste sedan upp i domstol vilket i sig är en process som kan ta flera månader. När ett beslut till slut fattats är det troligt att kvinnans graviditet är för långt gången för att en abort ska vara möjlig. Därför väljer kvinnor som enligt lagen borde ha rätt till abort, ändå att söka sig till kliniker som kanske inte utför ingreppen på säkert sätt. Kvinnorna riskerar sina liv och det är kvinnor med minst ekonomiska resurser som drabbas värst.

I den nuvarande konstitutionen som antogs år 2009, som dessutom är den första i Bolivia som folket själva röstat fram, lades en ny artikel till, artikel 66;"rätten till sexuell- och reproduktiv hälsa". Detta tillägg bidrog till att abortlagstiftningen nu kunde börja kritiseras och diskuteras på allvar i vårt land. Abortmotståndare har tidigare haft ett starkt stöd av konstitution och använt argumentet "rätten till liv", som ett argument för att abort är det samma som att beröva en annan människas liv. Nu menar aktivister och organisationer som arbetar för en legalisering av abort att den nuvarande lagen abortlagen bryter mot 2009 års konstitution genom artikeln gällande "rätten till sexuell- och reproduktiv hälsa”. Kvinnor som måste genomgå illegal abort under farliga förhållanden riskerar sina liv och sin hälsa.

Eftersom kvinnor går till hemliga abortkliniker är det också svårt att föra statistik över antalet genomförda aborter. Vi uppskattar emellertid att mellan 60 000 och 70 000 kvinnor per år genomgår en abort i Bolivia. Av dessa kvinnor får 46 procent komplikationer och 8 procent överlever inte.

Delegationen Bolivia föreslår att utöka undervisningen om sexuell hälsa och samlevnad, förespråka rätten till preventivmedel för att förebygga oönskade aborter och i dess samband rädda kvinnors liv. Samt skall vi även förespråka om rätten till fri abort upp till vecka 18 trots att detta går emot landets kristna värderingar, genom att protestera och debatera emot Católicas por el derecho a decidir (Katoliker för rätten att bestämma).

Ingen åsikt om omskärelse - anses inte som något relevant enligt landets katolska tro. Både den katolska och protestantisk-evangelistiska kyrkans representanter har stort inflytande på beslutande poster i samhället, och så även i abortfrågan. Dessutom ägs eller på annat sätt styrs 60 procent av Bolivias massmedier av katolska kyrkan enligt organisationen Católicas por el derecho a decidir (Katoliker för rätten att bestämma. I anknytning med debatten om abortfrågan vill vi självfallet även lyfta fram frågan om kvinnlig omskärelse, trots dess konservativa motståndsmän till trots. Frågan om abort och kvinnlig omskärelse måste ha samhörighet till varandra i bl.a. undervisning och debatter om vårt lands abortlag och omskärelsens omständigheter och hälsorisker.

Delegation: Colombia 

Delegat: Cecilie Madsen 

Colombia vill uppmärksamma om att ett foster blir en individ redan vid befruktningen, det är då en ny människa skapas. Även ett embryo är en människa, och ska respekterad som en sådan. Det är från den stunden den människan äger rätten till liv, den universella rättigheter vi alla besitter. Alla människor, oavsett hudfärg, kön, fysiska avvikelser och handikapp är lika värda. Detta gäller såväl födda som ofödda människor. 

Colombia anser att livet är heligt och måste till varje pris värnas. Det kan samt innebära ett stort lidande och trauma att genomgå en abort hos kvinnan. Eftersom att fostret är en oskyldig människa är det olagligt att avsiktligt döda hen. 

Colombia anser att kvinnlig omskärelse är hälsofarligt. Kraftiga blödningar och chocktillstånd är några av de omedelbara konsekvenserna. Nya studier berättar att kvinnlig könsstympning ökar risken för kejsarsnitt, längre sjukhusvistelser och efterblödningar. Dödsfallen bland nyfödda barn är otroligt stora om mamman har fått en omskärning. Vilket kan sätta Colombias kvinnor och barn i stor fara vid och efter förlossningar. 

Delegation: Republiken Filippinerna

Delegat: Emmy Jacknér

Abort: Republiken Filippinerna ser allvarligt på problemet med osäkra aborter. Abort är olagligt på många stället i världen, och det har resulterat i att ett högt antal kvinnor riskerar sin hälsa genom att istället genomföra illegala aborter.

Republiken Filippinerna anser att det är av enormt vikt att tillgången till preventivmedel förbättras, så antalet oönskade graviditeter kan minska. Republiken Filippinerna anser även att abort ska vara lagligt i alla stater, under de omständigheter att det krävs för att rädda den gravida kvinnans liv. I övriga fall är legalisering av abort inte en lösning på problemet. Så länge läget inte är livshotande finns det ingen legitim anledning att döda ett oskyldigt liv — istället ska mentalt och ekonomiskt stöd erbjudas för de gravida kvinnor som av diverse anledningar vill göra abort.

Kvinnlig omskärelse: Republiken Filippinerna arbetar med att motverka våld av denna typen, och anser att alla medlemsstater bör lägga stor vikt vid att kartlägga problemet och sedan sprida kunskap om de skadliga följderna. Vi behöver gemensamt hitta strategier och metoder för att ändra på dessa kulturella mönster, och på så sätt motverka och förhindra kvinnlig omskärelse.

Delegation: Indonesien

Delegat: Jasmine Lindgren 

Republiken Indonesien erhåller åsikten att abort endast ska tillåtas om läkare bekräftat att graviditeten är livshotande för kvinnan alternativt att ett samtycke i genomförandet av abort har uttryckts från kvinnans man eller en familjemedlem. Efter att en abort genomförts anser delegationen att kvinnan skriftligt ska bekräfta att hon därefter lovar att använda sig av preventivmedel för att inte ännu en gång hamna i läget av en oönskad graviditet på grund av oaktsamhet. 

Delegationen Indonesien har valt denna lagstiftning på religiösa och traditionella grunder eftersom delegationen anser att abort inte är någonting som av felaktiga orsaker ska missbrukas eller brukas omåttligt. Indonesien anser att alla människor har samma värde oavsett utvecklingsstadie och att det är våran plikt att värna om ofödda fosters rättighet till liv. Republiken tror inte att en mer liberal abortlagstiftning kommer lösa den problematik som världen står inför med olagliga aborter, däremot tror delegationen att lösningen ligger i förmedla rätt information och fördelaktig tillgänglighet av preventivmedel samt upprätta lagar som skyddar kvinnor. 

I frågan om kvinnlig omskärelse anser Indonesiens delegation att det är upp till varje familj att enskilt ta ställning frågan. Kvinnlig omskärelse är inte obligatoriskt i Indonesien vilket delegationen valt att fastställa trots inre påtryckningar inom landet. Däremot har delegationen Indonesien en författning som fastställer religionsfrihet vilket ger medborgarna rättigheter att utöva sin religion och utföra religiösa riter. Delegationen vill även betona det positiva och värdefulla i att bevara traditioner som delegatens befolkning tydligt visar är viktiga för dem. Delegaten anser därför att kvinnlig könsstympning inte bör ses på med enbart negativa och kritiska ögon. Istället bör det ses som en symbolisk handling som förstärker den religiösa tillgivenheten som är högt betydelsefull och central i det suveräna Indonesien. 

På dessa grunder har republiken valt att lägga beslutet om kvinnlig omskärelse i var familjs händer på samma sätt som vi anser att alla världens länder med hänvisning till suveränitetsprincipen och den egna befolkningens intressen ska ha självbestämmanderätt i frågan. 

Delegation: Islamiska republiken Iran

Delegat: Sarah Liljeblad

Den islamiska republiken Iran förkunnar att kvinnlig omskärelse inte förekommer i den islamiska republiken Iran. Den islamiska republiken Iran följer Allahs ord och skrift, och det är därför inte acceptabelt att omskära kvinnor. Därför tar den islamiska republiken Iran avstånd från kvinnlig omskärelse och uppmanar andra att ansluta sig till den islamiska republiken Irans ståndpunkt.

Däremot ratar den islamiska republiken Iran abort då den islamiska republiken Iran inte vill släcka ett enda människoliv. Allah tillåter inte att människor tar liv och död i sina egna händer, det är Allahs sak att döma. Den islamiska republiken kan dock i stor nödsituation tillåta abort, men endast om fostret eller dess mor är i en livshotande situation och en av parterna inte förväntas överleva. Om fostret har en skada eller sjukdom som förhindrar en bra uppväxt, så kan även den islamiska republiken Iran godkänna en abort. Den islamiska republiken Iran är för människoliv och önskar att resterande länder i utskottet ska ta åt sig av dess åsikter och värna om mänskligheten. 

Delegation: Israel

Delegat: Mimmi Nihlén

Staten Israel har sedan 1978 haft en lagstiftning som garanterar kvinnors möjlighet till abort. För att säkerställa kvinnors fysiska och psykiska hälsa finns i Israel kommittéer som vägleder kvinnor med deras ansökan om abort. Dessa kommittéer ser till att aborter sker under godtagbara, säkra och etiska omständigheter. Israel är således ett av de få länder i Mellanöstern som tillåter och hjälper kvinnor till en säker abort med pålitliga kommittéer.

Kvinnor i alla världens hörn tvingas till osäkra aborter eftersom länderna de lever i inte tillåter en sådan handling. I många länder är det också straffbart. Det uppskattas ske 25 miljoner osäkra aborter världen över varje år på grund av de stränga lagar som finns. För att säkerställa kvinnors hälsa världen över bör resolution 35/10 respekteras och regleringar kring abort antas, exempelvis i form av kommittéer.

Staten Israel ser med stor oro på den osäkerhet som kvinnor tvingas utsätta sig själva för genom illegala aborter och åberopar därför att en lösning hittas för att säkerställa kvinnors säkerhet och hälsa.

Israel har tidigare haft problem med kvinnlig omskärelse men fallen av kvinnlig omskärelse i landet har stadigt minskat. Staten Israel ser positivt på utvecklingen och vill fortsätta i samma riktning.

Kvinnlig omskärelse innebär extrema hälsorisker för de kvinnor och flickor som blir utsatta för ingreppet. I resolution 48/104 definieras ingreppet som våld mot kvinnor och detta dokument innebär även att stater har skyldigheter att arbeta mot allt våld mot kvinnor. Därför vill staten Israel betona vikten av att värna om kvinnors hälsa och därmed arbeta mot kvinnlig omskärelse.

Staten Israel yrkar på ett samarbete för att säkerställa kvinnors säkerhet och rätt till sexuell och reproduktiv hälsa.

Delegation: Kanada

Delegat: Maja Jönsson

Position paper angående Abort och kvinnlig omskärelse

Federationen Kanada har en tydlig ställning vad gäller abort. Oavsett anledning till graviditeten ska möjlighet till abort finnas. Även när det gäller ekonomiska svårigheter, våldtäkt och för att behålla den befintliga psykiska och fysiska hälsan. Kanada anser att en graviditet och eventuella preventivmedel ska vara minst två individers ansvar om två individer är med i bilden.

Federationen Kanada anser att alla länder borde lagliggöra möjligheten till abort, göra det tillgängligt och utan tabu. Kanada vill understryka vikten av att få bestämma över sin egna kropp och även sin egen framtid. Aborten ska genomföras på ett kliniskt medicinskt vis.

Kanada är ett land som är totalt emot kvinnlig omskärelse. Det är olagligt med kvinnlig omskärelse i vår nation och den som utför ingreppet kan även straffas för andra lagar än den olagliga handlingen omskärelse. Kvinnlig omskärelse är en skada för kvinnan i fråga naturligtvis och bidrar även till de rådande patriarkala strukturerna världen över. Det är i väldigt få fall som en omskärelse sker frivilligt och även här vill Kanada belysa det faktum att alla människor har rätt till sina egna kroppar. Konsekvenserna av dessa ingrepp är ofta allvarliga och många kvinnor får sina liv riskerade på grund av andra personers bestämmande.

Kanada är sammanfattningsvis helt för möjligheten till abort och att aborten ska vara möjlig oavsett anledning.

Federationen Kanada har ett tydligt ställningstagande mot kvinnlig omskärelse och vill att en diskussion angående frågan ska kunna leda till en gemensam lag och stadga mot detta. Kanada ser mycket framemot att FN och Generalförsamlingen ska lyfta frågan och förhoppningsvis ta en ställning mot detta.

Federationen Kanada kommer troligtvis skriva en resolution vad gäller kvinnans rätt till sin kropp och ser gärna ett starkt samarbete med övriga delegationer.

Delegation: Folkrepubliken Kina

Delegat: Elise Lööf 

I frågan om kvinnlig könsstympning anser Folkrepubliken Kina att det är beklagligt att detta skadliga ingrepp utförs i så stor utsträckning världen över. Denna sedvänja skadar och begränsar miljontals flickor och kvinnor för resten av deras liv. Problemet föregås av en lång kulturell och/eller religiös tradition och är därmed inte oproblematiskt att avhjälpa. 

För att få bukt med problemet uppmuntrar Folkrepubliken Kina en lösning där FN tillhandahåller resurser med syfte att hjälpa stater som avser lagstifta emot och stoppa dessa ingrepp. Allt ifrån preventiva åtgärder i form av utbildning för olika målgrupper för att kunna bryta det tabu som finns kring problemet, till en kunskapsbank med strategier och tillvägagångssätt för hur det ska kunna stoppas. Även ekonomiska och medicinska resurser för att kunna vårda redan drabbade ska finnas tillgängliga. 

Abort är lagligt i Folkrepubliken Kina med undantag för könsselektiv abort som är förbjudet. 

Folkrepubliken Kina anser att det är upp till varje kvinna att bestämma över sin egen kropp och om omständigheterna kräver en abort ska möjlighet att utföra en säker sådan finnas. Osäkra aborter är ett allvarligt hälso- och jämställdhetsproblem och orsaken till att osäkra aborter utförs är ofta att abort är olagligt i landet. Folkrepubliken Kina är därför av åsikten att abort är en rättighet och borde vara tillåtet.

Delegation: ​Demokratiska Republiken Kongo

Delegat:​ ​Isa Nordbeck

Vi, Demokratiska republiken Kongo anser att livet är heligt och bör tas tillvara på oberoende

av situation. Samtidigt som världen fasar över att civila dödas i krig blundar vi inför de 50

miljoner oskyldiga barn som mister sitt liv genom abort. Vi, Demokratiska republiken Kongo

står på de ofödda barnets sida, för alla har rätt till ett liv.

I frågan angående kvinnlig könsstympning står vi, Demokratiska republiken Kongo starkt

emot och vill få stopp på denna sedvänja. Kvinnlig könsstympning är ett allvarligt

hälsoproblem för flickor och kvinnor på grund av de medicinska riskerna med ingreppet. Vi

har vidtagit lämpliga åtgärder i form av en lagstiftning för att utplåna denna skadliga, sociala

och kulturella tradition.

Delegation: Kuba 

Delegat: Johanna Henriksson

Kubas delegation anser att det är varje kvinna och dess partners ensamma rätt till abort. Samt att kvinnan själv bestämmer över sin egna kropp när det kommer till kvinnlig könsstympning. I Kuba använder man sig i synnerlighet inte av kvinnlig omskärelse, det förekommer heller inte som en religiös tradition.

Kuba är ett av få länder i Latinamerika som håller abort lagligt. Antalet aborter i Kuba har tidigare varit lika stort som antalet födda barn. Det är nu på senare tid som man sett att aborterna minskar. Kubas delegation vill släcka för användningen av abort som preventivmedel och öppna tillgångar för folket att använda sig utav relevanta metoder för att skydda sig mot oönskade graviditeter. Abort ska vara en sista utväg för riskgraviditeter, som det nu heter.

Vi som delegation beder ej om att FN ska framför detta som en skyldighet för medlemsländer men att det är något som ska fortsätta diskuteras öppet.

Delegation: Libanon

Delegat: Leon Tu

Staten Libanon känner till problemet om abort i världen, ett problem som är dock väldigt

främmande i vårt land. Libanon och andra arabstater följer Allahs ord tillsammans och  fördömer

rätten att ta någons liv med sina egna händer. Gör man abort för att man inte klarar av att

hantera barnets öde är det inte modern som ska avgöra ödet utan det är Allah som avgör

barnets öde. Islams trogna följare är eniga om att abort är olagligt och det enda tillfället då abort

anses accepterat  är om det kan rädda kvinnans liv från döden.

Staten Libanon poängterar att kvinnlig omskärelse är ett ämne som ska tas på största allvar. All

skada mot kvinnans kropp eller själ är förbjudet. Kvinnans föräldrar eller vårdnadshavare har

inte rätt att göra vad som är mot hennes intresse. Allt som leder till negativa resultat, vare sig

fysiskt eller inte, anses rättsligt förbjudet.

Kvinnlig omskärelse ska ses som något strikt förbjudet och ska uppmärksammas i varje stat för

att hindra spridningen av kvinnlig omskärelse men även förhindra fall av kvinnlig omskärelse.

Varje stat måste se över detta problem på största allvar och tillsammans hitta en lösning på hur

problemet ska lösas. Delegationen vill se ett ökat inom FN där vi kan hitta en gemensam lösning

mot detta problem. Staten Libanon är öppna för förslag om en lösning mot detta problem.

Delegation: Malaysia

Delegat: Anton Sánchez Sulejmani

Malaysia anser att det idag finns en stor problematik runt om i världen angående kvinnornas fysiska och psykiska hälsa. Diskussionen om abort och kvinnlig omskärelse är något som ofta tas upp i detta utskott, vilket Malaysia anser är viktigt. Däremot så anser Malaysia att lösningen på dessa problem inte är någon form av drastisk reform utan att man måste ha en mer realistisk utgångspunkt i frågorna.

Abort

Malaysia anser att abort inte ska ses som en mänsklig rättighet på något vis utan som ett påhitt från liberala krafter från väst. Livet är en gåva som bör bibehållas därför kan Malaysia aldrig stödja något förslag som uppmuntrar till detta. Utöver det så anser Malaysia att legalisering av abort kan leda till att abort används som ett slags preventivmedel. Vilket indirekt skulle leda till att en legalisering av abort skulle leda till en legalisering av mord på ofödda barn. Däremot vill Malaysia peka på vikten av att vara realistiska i abortfrågan. Malaysia är fullt medvetna om att ett totalt förbud mot abort inte kommer att vara realistiskt då aborter kommer att ske.

Malaysia menar därför att abort bör vara tillåtet i de fall när kvinnans psykiska och fysiska hälsa är i fara men även att abort ska tillåtas när kvinnan som söker abort har blivit utsatt för incest eller våldtäkt.

Kvinnlig omskärelse

Malaysia anser att i frågan om kvinnlig omskärelse så det viktigt att vara realistisk och förstå att detta är ett allvarligt problem som rör många olika kvinnor. Malaysia vill yrka på att typ I, enligt WHO:s egna formulering, bör exkluderas från något eventuellt förbud mot kvinnlig omskärelse. Då vi som nation ser denna typ av kvinnlig omskärelse som en religiös och kulturell sed och därför bör typ I exkluderas från alla eventuella förbud mot kvinnlig omskärelse från detta FN organ. Återigen så vill Malaysia poängtera vikten av att vara realistiska i frågan. Något förbud skulle inte ha någon form av realistisk verkan omedelbart.

Därför vill Malaysia se att FN skapar strikta medicinska riktlinjer för kvinnlig omskärelse och att man skickar utbildad personal till de områdena där detta föregår så att kvinnor inte behöver dö i onödan.

Delegation: Mexiko

Delegat: Sara Sjöstrand

Vi i Mexiko anser att livet är det största av allt. Vi vill ge alla liv en chans och ställer oss därför mot abort. Vi menar att livet börjar i befruktningsprocessen och därför anser vi att en abort är detsamma som att släcka ett liv. Även katolska kyrkan är av åsikten att aborter borde förbjudas, vilket också spelar roll i vårt beslut då majoriteten av vår befolkning är katoliker.

Det finns dock undantag vilka gäller vid våldtäkt, incest, eller om kvinnan kan komma till skada i samband med graviditeten. Dessa undantag har vi för att skydda vår befolkning från att komma till skada. Abort ska inte vara ett komplement till preventivmedel utan endast tillämpas i ovanstående undantagsfall. Vi anser att illegala aborter är ett problem, då detta i många fall har lett till att kvinnan kommer till skada. Vi vill motverka detta genom att förespråka adoption som ett alternativ om kvinnan blivit oönskat gravid och inte vill behålla barnet. Genom att bära barnet och sedan adoptera bort det kan kvinnan få sin vilja igenom samtidigt som fostret räddas. I samband med att vi tillåter abort i fall om t.ex. våldtäkt, tror vi att antalet illegala aborter kan minska genom att förespråka adoption istället för abort.

Vad gäller kvinnlig omskärelse så ställer sig Mexiko emot detta. Vi anser att det är skrämmande att det i världen idag sker så pass många kvinnliga omskärningar, och detta är något vi vill ändra på. Vi har förståelse för att orsaken bakom många fall av kvinnlig omskärelse är kulturella och religiösa skäl som måste bekämpas långsiktigt. Däremot är vi villiga att lösa problem kortsiktigt genom att stödja länder som själva vill göra något åt kvinnlig omskärelse i sitt land. Detta vill vi göra genom att låta FN hålla bl.a.  medicinsk personal i beredskap åt dessa länder.

Delegation: Nigeria

Delegat: Josefin Mauritsson

Vi i Nigeria tycker att debatten om abort och kvinnlig omskärelse är en viktigt diskussion som behöver uppmärksammas. Idag är det flera flickor och kvinnor som far illa och till och med dör på grund av gamla seder och oskyddade aborter. Nigerias regering har stiftat lagar som förbjuder att dessa företeelser att ske. Vi åberopar att fler länder förbjuder kvinnlig omskärelse och abort som inte utförs på ett juridiskt sätt. Nigeria är beredda att samarbeta med de som uppmärksammar problemet och är villiga att arbeta för att stoppa oskyddade aborter samt kvinnlig omskärelse.

Delegation: Demokratiska folkrepubliken Korea (조선민주주의인민공화국) (Nordkorea)

Delegat: Zacharias Hingström

Den demokratiska folkrepubliken Korea anser att möjligheten till abort, med rimlig orsak, ska tillåtas. Det bör inte existera några restriktioner när det gäller avbrytandet av graviditeten.

Den demokratiska folkrepubliken Korea vill betona sin höga prestanda gällandes beaktandet av mänskliga rättigheter. Den nobla ledaren Kim Jong-Un fördömer västvärldens offensiva propaganda i form av smutskastande och falska anklagelser om överträdelser och kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Den socialistiska politik som Den demokratiska folkrepubliken Korea har fört inom eget territorium har visats sig resultera i ett lyckligt och högutbildat folk. DPRK har förstås Den storslagne ledaren Kim Jong-Un att tacka för sitt progressiva och framåtriktade ledarskap.

Den demokratiska folkrepubliken Korea förkastar alla former av kvinnlig omskärelse. DPRK betonar rätten till sin egen kropp och ser inga anledningar till varför sådana religiösa ingrepp bör vara lagligt i ett land med en ledare som bryr sig om hela sin befolkning.

Den demokratiska folkrepubliken Nordkorea vill uppmärksamma och samtidigt fördöma västvärldens sexfixering som gör att tonårsgraviditeter är ett större problem än nödvändigt; Därmed statuera sig själv som föredömligt exempel med sina låga graviditetsantal som tyder på ett väl fungerande folkhälsoprogram som fodrar en arbetskraftig befolkning.

Den högt aktade ledaren Kim Jong-Un och det nordkoreanska folket understryker att lösningen inte är att förbjuda aborter och preventivmedel för att öka sitt födelsetal utan att ha en säker ekonomisk miljö, vilket uppmuntrar till att uppfostra barn. Återigen vill Den demokratiska folkrepubliken Korea statuera sig själv som ett föredömligt exempel. Kim II Sung den evige har med hjälp av kommunismen givit Den demokratiska folkrepubliken Nordkorea en stabil ekonomisk grund som håller sig än idag. Vår vördade och kära ledare Kim Jong Un beklagar det kapitalistiska system som USA envist och hänsynslöst har påtvingat sin omvärld. Följden av den aggresiva extrempolitik som USA bedrivit är en kraftig våg av ekonomiskt sönderfallna stater där befolkningen får lida av den amerikanska inskränkheten. Den ärade ledaren Kim Jong Un anser slutligen att alla länder som önskar få en stadig och hållbar ekonomi bör följa den kommunistiska ideologin.

Delegation: Islamiska republiken Pakistan

Delegat: Maja Wilander

Enligt Pakistanskt lag fastslås det att ifall en graviditet hotar moderns fysiska eller psykiska hälsa

godkänns en abort inom 120 dagar in i graviditeten. Detta eftersom en stor belastning ställs på

nationens hälsovårdssystem, samhället, kvinnans familj, och kvinnan själv. Efter genomförd

undersökning ser Pakistan med största oro på osäker abort, och kan konstatera att det innebär en

enorm börda på den utvecklande världen. Av djup bekymmer kring detta problemet har det

Pakistanska hälsoministeriet i samarbete med Ipas Pakistan skapat “Women-centered postabortion

care reference manual” adapterat från Ipas andra upplaga av deras manual “Women-centered

postabortion care: Reference Manual” (2013). Därav stödjer Pakistan referensmanualen och dess

användning under utbildningen av professionella inom hälsovården som jobbar med strävan efter

säker vård för kvinnor under och efter abort över hela landet. Regeringen har önskan om att denna

utbildning kommer bidra till att förbättra mödravården och reducera mödradödsfall i Pakistan. Pakistan uppmanar resterande länder att sträva efter detsamma.

Pakistan är djupt bekymrade över de övergrepp och trauman som kvinnlig könsstympning betyder för kvinnor och flickor. Det är Pakistans strävan och åsikt att utövandet av kvinnlig omskärelse är en djup kränkning av de mänskliga rättigheter FN stiftat. Regeringen introducerade därför 2006 en nationell plan av aktion för barn, där en av punkterna var för eradikering av skadliga traditioner och harmfulla riter.

Delegation: Saudiarabien

Delegat: Sofia Holmgren

Saudiarabien är en stat som under lång tid haft bestämmelsen att abort är olagligt under alla omständigheter, förutom några undantag. En abort är endast laglig om den utmanar moderns hälsa eller liv. Alla aborter som görs rekommenderas att tas upp med psykologer och målsmännen.

Rätten att bestämma över sin egen sexualitet och reproduktion är grundläggande för alla människor och för arbete för mänskliga rättigheter och mot diskriminering. Detta är något vi alla strävar efter och jobbar för. Även delegationen Saudiarabien.

Saudiarabien anser att FN måste jobba för att garantera kvinnors hälsa genom att ständigt ta hänsyn till alla kvinnors vilja och rättigheter samt att bidra med pengar till ordentlig sjukvård och abortmöjligheter i länder där det behövs. FN måste även se till att varje medlemsland tar sitt ansvar och hjälper till på bästa möjliga sätt. Något som också kan komma att behövas är en eller flera överenskommelser angående kvinnlig omskärelse och dess gränser samt angående frågan om abort. Både omskärelse och abort är något som kvinnan ska kunna ha som val, inte något som är tvingat till, och alla möjliga aspekter måste räknas in.

För att uppnå delmål 5.3 i agenda 2030 måste FN sätta upp regler och överenskommelser 

gällande omskärelse och abort, samt tvingade äktenskap. Samt se till att det finns ett gott samarbete mellan alla medlemsländer i FN, främst för att kunna få förslagen att fungera så bra som möjligt och för ett gott samarbete.

De enskilda medlemsstaterna måste arbeta med FN och bidra med de resurser landet har tillgång till. Alla delegationer behöver ta ansvar och inse att dessa problem är stora och kräver lösningar.

Delegationen Saudiarabien är även villiga att ta del av eventuella bestämmelser och även bidra med de pengar som behövs för att samarbetet ska bli så bra som möjligt.

Saudiarabien ser fram emot bra förhandlingar och eventuella samarbeten.

 Delegation: Republiken Serbien - Република Србија

 Delegat: Elise Liljegren

Republiken Serbien anser att kvinnor ska ha tillgång till abort i respektive land. Kvinnor som inte har tillgång till säker och laglig abort utsätter sig själva för mer fara då dom gör det olagligt. Republiken Serbien anser att det är säkrare för kvinnor att ha det lagligt då de då utsätts för mindre risker. 

Republiken Serbien fördömer kvinnlig omskärelse som att vara mot de mänskliga rättigheterna då det uppkommer under dåliga omständigheter och blir farligt för kvinnan i frågan. 

Delegation: Spanien

Delegat: Fideli Almgren

Spanien som EU-land anser att det ska vara lagligt med abort med hänvisning till de mänskliga rättigheterna. 

I det fall ett medlemsland i FN är emot fri abort kan Spanien tänka sig att gå med på att dessa har restriktioner men ett krav är att fall där kvinnans eller fostrets hälsa är i fara, risk för inavel och fall då kvinnan blivit utsatt för våldtäkt ska prioriteras. 

Med tanke på suveränitetsprincipen så anser Spanien det svårt för FN att garantera kvinnors hälsa och säkerhet annat än genom att ha en minimilag som är allmän för alla medlemsländer.  

Delegation: Sverige

Delegat: Ece Suloodza

Konungariket Sverige har länge eftersträvat att ytterligare förbättra kvinnors rättigheter till dennes egna kropp. Därför anser delegationen att frågor som rör abort och kvinnlig könsstympning rör även frågor om mänskliga rättigheter. Varje år dör många kvinnor på grund av illegala och osäkra aborter samt könsstympning, detta är ytterst oacceptabelt och delegationen tänker arbeta hårt för att få stopp på detta. 

Delegationens mål är att reducera antalet kvinnor skadade pga av osäkra aborter genom att arbeta för lagliga aborter som använder moderna och godkända metoder. Sverige tror starkt på att det reproduktiva hälsovårdsbeslutet bör fattas av en kvinna, då kvinnan själv vet vad som är bäst för dennes fysiska och psykiska hälsa. 

Delegationen anser starkt att kvinnlig könsstympning är ytterst oacceptabelt och omoraliskt och strider mot de mänskliga rättigheterna. Kvinnlig könsstympning visar ingen typ av fördelar för kvinnors hälsa utan lägger snarare kvinnors hälsa i ytterligare fara. Delegationen Sverige uppmuntrar andra stater att samarbeta för att få stopp på dessa brott mot mänskliga rättigheter.

Delegation: Republiken Sydkorea

Delegat: Janette Vihinen

Republiken Sydkorea uttrycker sin oro för de olagliga aborterna som sker i landet. Baserat på Brottsbalken paragraf 269 och 270, 1953 var abort strängt förbjudet i Sydkorea. Efter införande av lagändringen 1973 godtags abort under följande omständigheter:

  • Om moderns hälsa står i fara
  • Bevarande av fysiska hälsa
  • Bevarande av psykiska hälsa
  • Våldtäkt och incest
  • Fosterskador
  • Ekonomiska eller sociala skäl

Alla omständigheter kring abort täcks inte av ovanstående punkter vilket, har bidragit till ökat antal olagligt utförda aborter i delegationen. WHO uppskattar att det genomförs 25 miljoner osäkra aborter världen över. För att avstyra olagliga aborter hänvisar Republiken Sydkorea till FN:s rekommendationer/riktlinjer för abort och reproduktiv hälsa världen över. Enligt riktlinjerna skall staten prioritera förebyggande åtgärder, riktade mot oönskad graviditet för att eliminera behovet av abort samt olaglig abort. Med önskan om att alla kvinnor inom FN tilldelas moderna hälsotjänster ifall komplikationer uppstår vid abort. Delegationen är djupt övertygad om att de flesta dödsfall kan förhindras genom bättre tillgång till sexuellutbildning, information och tillgång till preventivmedel samt säkra abort och postabort tjänster.

Republiken Sydkorea fördömer starkt kvinnlig omskärelse och stödjer FN:s delmål 5.3 i Agenda 2030 åberopande avskaffande av kvinnlig könsstympning. Kvinnlig omskärelse kränker de mänskliga rättigheterna. Omskärelsen är skadligt i flera avseenden eftersom kvinnorna/flickorna utsätts för smärta och trauma. Kvinnlig omskärelse kan orsaka blödningsproblem, komplikationer vid födsel, sterilitet och alvarliga infektioner vilka kan medföra död.

FN:s organ WHO vill globalt eliminera utförandet av kvinnlig omskärelse. Aktörer som uppmärksammar; utbildning, finansiering, rättssystem, kvinnoangelägenheter och hälsoaspekter bör samarbeta för att avlägsna problemet. Med önskan om att olika samhällsgrupper, icke statliga organisationer (NGO:s) inklusive hälsomyndigheter och grupper för mänskliga rättigheter samverkar för att förhindra kvinnlig omskärelse.

Delegationen stödjer de enskilda familjerna och uppmanar ett kollektivt beslut om att avstå från omskärelse. Därmed missgynnas ingen enskild flicka eller familj av beslutet. 

Republiken Sydkorea uppmanar till frekvent diskussion och hoppas flera resolutioner framförs med eventuella lösningar till frågorna om abort och kvinnlig omskärelse.

Delegation: Sydsudan

Delegat: Ebba Raihle

I republiken Sydsudan är frågan om preventivmedel och abort omdiskuterat på grund av

kultur och religion. Sydsudan anser att abort ska vara tillåtet om det är nödvändigt för

moderns hälsa eller vid missfall men Sydsudan anser inte att man bör ta ett barns liv om det

inte är livshotande. På grund av Sydsudans bristande sjukvård har republiken inte möjlighet

att prioritera aborter utan måste istället prioritera människor med livshotande tillstånd.

Sydsudan är väl medvetna om att det förekommer osäkra aborter vilket Sydsudan tror kan

minska med hjälp av bistånd till en bättre sjukvård.

Republiken Sydsudan strävar efter att kvinnlig omskärelse ska vara olagligt och straffbart. I

Sydsudan finns det flera civilsamhällen som arbetar mot kvinnlig omskärelse. Sydsudan anser

att det är genom utbildning och ökad allmän medvetenhet om farorna med könsstympning

man kan förhindra att det förekommer.

Delegation: Republiken Turkiet

Delegat: Henrik Svensson

Republiken Turkiet anser att det är ytterst viktigt att fastställa säkra aborter, som inte innebär

efterföljande skador på kvinnans hälsa. Det krävs ett större fokus och tydliga riktlinjer på detta, för

att undvika osäkra aborter. Republiken Turkiet inser problematiken att inte alla medlemsländer

tillåter abort, däremot ska det vara tillåtet vid specifika omständigheter som inskränker kvinnas liv.

Konsekvensen med osäkra aborter i världen har lett till flertalet hälsoskador och dödsfall för kvinnor.

Republiken Turkiet poängterar att FN och dess medlemsländer ska utvidga ett informationsutbyte för att undvika osäkra aborter. Samtidigt krävs det ett ekonomiskt bistånd till fattiga länder för att

säkerställa möjligheten till en säker abort.

Republiken Turkiet är fullt medvetna om dem konsekvenserna som kvinnlig könsstympning utgör och anser därmed att det är ytterst nödvändigt att uppnå delmål 5.3. Med förväntan på att stater

uppmärksammar detta och tar sitt ansvar.

Med uppskattning att det kommer krävas flertal åtgärder för att uppnå delmål 5.3. Republiken

Turkiet anser att information och utbildning om könsstympnings skadliga effekter är en betydelsefull åtgärd. Med förväntan på att varje stat förbjuder detta genom lag och jobbar aktivt mot kvinnlig könsstympning.

Delegation: Tyskland

Delegat: Tilda Vesterlund Kocsis

Alla stater har ett gemensamt och ett eget ansvar för kvinnors rätt och hälsa. Förbundsrepubliken Tyskland anser att kvinnlig omskärelse är fel och strider mot mänskliga rättigheter, ingreppet utmanar kvinnans säkerhet, hälsa och jämställdhet. Tyskland anser därtill att aborträtten ska vara laglig för alla kvinnor oavsett nationalitet, för att inte inskränka kvinnans rätt till sin egna kropp. Delegationen Tyskland kämpar för jämställdhet och för att nå målet pekar Tyskland på utbildning för både män och kvinnor. Utbildning är nyckeln till att bryta upp uråldriga kulturella och farliga traditioner samt att motverka det kvinnoförtryck som råder. Endast genom utbildning kan de normer som finns brytas och utbildning kommer öka kvinnors kompetens och därmed ges mer utrymme att forma ett rättvist och jämställt samhälle. Tyskland uppmanar därför alla nationer till att ta ansvar och inte förtrycka utan istället uppmuntra värdens halva befolkning. Tyskland är väl medvetna om att ge alla en god utbildning kräver resurser. Tyskland är beredda att hjälpa till och uppmanar andra välbärgade nationer att göra detsamma. Resurserna ska öronmärka till utbildning och sjukvård och de ska vara villkorslösa i motåtgärder.

Tyskland kräver mänskliga rättigheter för alla människor oavsett kön och är positivt inställda till ett jämlikt samhälle och önskar inledande samarbeten med nationer som vill skapa ett bättre samhälle, ett samhälle för alla människor. Tyskland ser fram emot förhandlingarna för ökad respekt, förståelse och jämlikhet mellan kvinnor och män.

Delegation Ukraina

Delegat: Tove Müntzing

WHO uppskattar att det varje år genomförs 25 miljoner osäkra aborter världen över. Detta medför ökad ohälsa och dödlighet för kvinnor vilket WHO vill motverka. Det handlar om kvinnor som av olika skäl vill avbryta sin graviditet men som lever i länder där abort är förbjudet. De kvinnor som har råd kan ibland få hjälp att utföra säkra men olagliga aborter eller åka utomland för att få abort där det är lagligt. Fattiga och unga kvinnor som inte har samma förutsättningar ser sällan någon annan utväg än att göra farliga och olagliga aborter. Dessa aborter kan ge kvinnan långvariga komplikationer och i värsta fall kosta henne livet.

Delegationen från Ukraina värnar om kvinnors rättigheter och hälsa. Ukraina anser att abort kan vara nödvändigt och därför är det lagligt att göra abort under de 12 första veckorna av graviditeten. Mellan vecka 12 och 18 är det endast möjligt att få genomföra abort om det föreligger medicinska, personliga eller sociala skäl. 

Vad gäller kvinnlig omskärelse är delegationen från Ukraina medveten om kvinnors utsatta situation och stödjer en gemensam kraftsamling mot den kvinnliga omskärelse som sker världen över. I FNs  resolution 48/100 definieras kvinnlig könsstympning som våld mot kvinnor vilket Ukraina vill arbeta för att förhindra.

Delegation: USA

Delegat: Carl Ädelroth

Amerikas Förenta staterna fastslår att abortfrågan är en komplicerad fråga, som bör närmas med djupaste betänkenhet. Värnandet om rätten till liv är centralt för vår administration, och att beröva ett blivande barn på dess framtid genom abort anser delegationen USA som fullkomligt oacceptabelt. Vi stödjer vår kongress lagförslag om att abort ska vara förbjudet att genomföra efter att graviditetens tjugonde vecka gått/fortskridit, men inte om detta foster blivit till på grund av incest eller våldtäkt, eller om graviditeten äventyrar moderns liv. 

Amerikanska Förenta Staterna stödjer tanken bakom FN:s resolution om att världens länder skall sträva efter att eliminera diskriminering och våld mot kvinnor. Vi stödjer även principen om att säkra aborter bör finnas tillgängliga för kvinnor i länder där dessa är tillåtna, dock står vi inte bakom den specifika paragraf som hävdar att abort ska vara en möjlig familjeplaneringsmetod för kvinnor i länder där sådant är emot lagen. FN ska däremot fortsätta att främja arbetet för kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter och motverkandet av våld mot kvinnor i ett globalt perspektiv. 

Rörande kvinnlig omskärelse anser vår administration ihop med resten av västvärlden att detta ska vara fullständigt förbjudet. Det kan inte anses vara moraliskt försvarbart att utföra sådana ingrepp på kvinnor, och orsakar enbart ett otroligt lidande för de kvinnor som får genomgå detta trauma i en oftast mycket ung ålder. Vidare orsakar kvinnlig omskärelse, i de flesta fall, enorm skada på nyfödda barn, och ökar även markant sannolikheten för att fosterdödsfall uppstår. 

Därför betonar delegationen för de Amerikanska Förenta Staterna en ökad satsning från FN:s sida på att främja utbildning i synnerhet i de länder där kvinnlig omskärelse är mest utbrett, för att på sikt kunna förändra mentaliteten om att kvinnlig omskärelse är något som hör hemma i det förflutna; inte i dagens moderna värld. Staterna själva ska noggrant kontrollera så att dessa föråldrade ingrepp motarbetas, naturligtvis med stöd från FN för att en adekvat ansvarsbalans ska kunna hittas. På så sätt kan världssamfundet arbeta mot att framgångsrikt kunna uppnå delmål 5.3 i Agenda 2030. 

Delegation: Venezuela

Delegat: Gustav Scherstén

Den Bolivarianska Republiken Venezuela inser att det finns stora problem vad gällande

osäker abort och kvinnlig omskärelse. Det är två problem som varje dag orsakar stort lidande

och inte sällan dödsfall världen över. Den Bolivarianska Republiken Venezuela betraktar

båda dessa företeelser som oacceptabla och akuta problem för FN att ta itu med. Därmed

anser den Bolivarianska Republiken Venezuela att åtgärder bör tas med omedelbar verkan

för att förhindra och sprida kunskap om osäkra och omotiverade aborter samt kvinnlig

omskärelse.

För att förhindra osäkra aborter i framtiden bör varje medlemsstat samt FN arbeta preventivt.

Detta innebär att samtliga barn ska erbjudas skolgång samt sexualutbildning under

skolgången för att lära sig om sin reproduktiva hälsa. Det innefattar också tillgång till

preventivmedel och kunskap om dess positiva effekter. Genom att arbeta preventivt kan

oönskade graviditeter drastiskt minskas och därmed även osäkra aborter. Den Bolivarianska

Republiken Venezuela anser dock att FN inte bör lägga sig i en suverän stats

abortlagstiftning utan bör istället respektera suveränitetsprincipen. Den Bolivarianska

Republiken Venezuela står därmed fast vid sin lagstiftning om abort endast bör tillåtas då

kvinnans liv är i fara. Upprätthållandet av de reproduktiva rättigheterna är centrala i lösningen

av frågan, de innefattar dock inte abort.

I frågan om Kvinnlig omskärelse anser den Bolivarianska Republiken Venezuela att samtliga

medlemsstater bör kartlägga problemets omfattning inom den egna staten. Insatser mot

fortsatt utförande av kvinnlig omskärelse måste sedan riktas därefter. Stor del i att utrota

detta brott mot de mänskliga rättigheterna till 2030 anser den Bolivarianska Republiken

Venezuela vara utbildning. Det handlar om att sprida kunskap om de fruktansvärda smärtor

och svårigheter kvinnlig omskärelse kan leda till. Viktigt är även att varje medlemsstat

arbetar aktivt för att förhindra initiationsriter eller andra ritualer där kvinnlig omskärelse

förekommer.

© Håkan Danielsson 2023