ECOFIN 2014

Länderna står i bokstavsordning under själva landsnamnet. Republiken Argentina står under A, inte under R. Amerikas Förenta Stater står under U (för USA).

Land: Brasilien

Utskott: ECOFIN

Delegat: Gustav Andersson

Brasilien erkänner och ser ett stort behov av en tobinskatt. Brasilen har tidigare varit med om ekonomiska kriser till följd av valutaspekulering men har klarat sig bra tack vare en relativt stängd ekonomi. 

Nu i tider då många vill investera pengar i ett Brasilien på frammarsch vill Brasilien undvika kraftiga svängningar på grund av aktörer som endast är ute efter att tjäna snabba pengar med riskkapital. Brasilien vill diskutera en skatt som liknar den skatt James Tobin uppfann för att ha en stabilt växande ekonomi. Brasilien tror inte att precis den skatt Tobin föreslog är optimal men vill diskutera en liknande avgift där pengarna ska gå till utsatta länder och områden så att de kan bidra till att milleniemålen uppfylls. 

Brasilien har dock nyligen slopat sin FTT-skatt men detta enbart för att åter öka den internationella handeln tillfälligt. Skatten som nu borde införas borde vara på 0,1% av köpesumman vid valuta och annan handel på börsen.  Brasilien är öppna för att skatten enbart ska betalas när köpesumman överstiger ett visst belopp eller när en aktör handlat för ett visst belopp under ett år.

Brasilien vill att pengarna ska placeras i en fond som en oberoende myndighet har kontroll över och pengarna en stor del av dem ska gå till de stater som behöver dem för att uppnå milleniemålen. Resten av pengarna ska kunna sökas till projekt världen över som kan bidra till en ökad levnadsstandard för världens befolkning.

Policy Paper- Tobinskatten

Utskott: EcoFin

Delegation: Demokratiska förbundsrepubliken Etiopien 

Delegat: Rebecka Andersson 

Demokratiska förbundsrepubliken Etiopien stödjer ett införande av Tobinskatten. Ett införande av Tobinskatten skulle medföra att även utvecklingsländer får en chans att utvecklas och på så sätt kommer klyftorna som finns i världen idag att minska. Inkomsterna som ska gå till behövande länder kommer göra stor skillnad och påverkar fattigdomen i världen positivt.

Samväldet Etiopien påminner även om att det är viktigt att alla länder inför skatten eftersom det annars är lätt att komma undan skatten genom att inte gör investeringar i länder som infört en skatt på finansiella transaktioner. 

Demokratiska förbundsrepubliken Etiopien har även hållande i minnet att det inte kommer att gynna de rika som redan har ett stort kapital men betonar att införandet av Tobinskatt kommer att leda till en stabilare världsekonomi och en värld med mindre fattigdom. 


2) Frankrike 

Policy paper 

Utskott: EcoFin

Fråga rörande: Tobinskatt

Delegation: Republiken Frankrike 

Delegat: Olivia Ljungälv  

Republiken Frankrike anser att införandet av en omsättningsskatt på finans och valuta transaktioner kan minska hastigheten i handeln och på så vis göra valutor och aktiekurser stabilare. Frankrike anser på grund av detta att Tobinskatten är moraliskt sund med tanke på den finansiella krisen som vi just gått igenom. 

Republiken Frankrike menar att en skatt på finansiella transaktioner är den mest effektiva innovativa mekanism för utvecklingsfinansiering och stödjer en integrerad vision om finansiering för utveckling. Införandet av skatten är endast en del av en lösning på problemet med hanteringen av internationella finanskriser. Ett förslag som diskuterats är att en skatt på 0.1 procent av köpesumman tas ut på alla köp av aktier och obligationer och en skatt på 0.01 procent vid handel med olika former av derivat, de mest spekulativa formerna av värdepapper. 

Republiken Frankrike föreslår att en del av skatten kan användas till utvecklingsländer för att uppnå milleniemål åtta. Om något land enskilt försöker att införa skatten kommer handeln med valutan att flyttas till andra länder. Republiken Frankrike menar därför att det är nödvändigt att en global samordning görs för att skapa en gemensam plattform mellan de europeiska länderna. Republiken Frankrike föreslår med detta i åtanke att en fortsatt utredning av skatten är nödvändig för att nå ett politiskt konsensus i denna fråga och klargöra om skatten är praktiskt möjlig, särskilt eftersom det finns starka incitament för enskilda länder att välja bort denna skatt och erbjuda skatteparadis. 

3) Indien

Utskott: Ecofin

Delegation: Republiken Indien

Delegat: Mathias Eriksson

Republiken Indien uppmärksammar de internationella ekonomiska svängningarna och den ökande valutahandeln. Republiken Indien observerar sammankopplingarna som görs mellan dessa två förekommande händelser och har undersökt dess samband.

Efter granskning av situationen förkunnar Republiken Indien att de höga svängningarna inte vållas av valutahandeln av det skälet att det inte föreligger några belägg för dessa teorier. Ytterligare är det inte fastlagt hur denne skatt skulle influera marknaden och i själva verket genomföra sitt uppdrag. Hållande detta i minnet fördömer Republiken Indien en global och obligatorisk transaktionsskatt, främst på grund av att en sådan skatt hade lagt för tung påfrestning på de inhemska bankerna. 

Vidare godkänner Republiken Indien andra staters införande av en transaktionsskatt, med krav på att det ska vara frivilligt att införa en transaktionsskatt. Stater skall inte tvingas införa en transaktionsskatt som är ofördelaktig för statsmakten i fråga. Republiken Indien understryker staters suveränitet och självbestämmanderätt. 

Med strävan efter att U-länder ska utvecklas och erhålla en starkare tillväxt, uppmanar Republiken Indien starkt att intäkterna av denne skatt ska gå som bidrag till U-länder. Republiken Indien är övertygade att ett sådant bistånd hade accelererat tillväxten och mynnat ut i en mindre olikvärdig fördelningen av världens ekonomiska resurser. 

4) Iran

Policy paper

Utskott: SPECPOL 2

Land: Islamska republiken Iran

Delegat/Delegater: Fritiof Åkerström, Gustav Bokelid och Jesper Isacsson. 

Den islamska republiken ser allvarligt på frågan om att införa Tobinskatt. Den islamska republiken Iran är övertygad att införandet av Tobinskatt kommer leda till fördelar på en global nivå liksom i den inhemska ekonomin. 

Delegationen Iran stödjer införandet av Tobinskatt på grund av dess potential och förmåga att öka skatteintäkterna, vilket skulle hjälpa Iran med sina skulder, och dess förmåga att stabilisera finansmarknaden, vilket skulle ge en oerhört stor hjälp till den nuvarande statusen av Irans ekonomi. 

Den islamska republiken Iran uppmanar andra länder att införa Tobinskatt på grund av dess förmåga att minska växelkursens prisrörlighet och skadlig spekulation, förbättra den inhemska penningpolitiken autonomi, gradvis öka skatteintäkterna på ett effektivt sätt, minska dominansen av ekonomiska intressen över politiken, minska slöseri med knappa resurser som är en del av överdrivna finansiella transaktioner, minimera risken för kapitalflykt, en mer stabil marknad, och tvingar finansinstitut att internationalisera arbetskraft och miljöfrågor samt andra orätta externa effekter. Ett resultat av den ökande globaliseringen är att det bidrar till att kunna överföra skatter av arbetsinkomster. 

Dessutom är det viktigt att tänka på de som lever i fattigdom runt om i världen som vi eftersträvar att hjälpa. Idag är 11 länder engagerade och om de skulle introducera en Tobinskatt på 0.1% har man kommit fram till att det skulle resultera i 400 biljoner USD. Om stor del av FN:s medlemsstater skulle introducera Tobinskatt skulle det därför resultera i en enorm summa. Denna stora summan kan investeras i aktörer som hjälper oss att nå våra millenniemål. 

Iran tycker att det bästa sättet att införa en sådan skatt är genom en institution som G8 och G77. De är två viktiga ekonomiska institutioner som gör upp i stort sett alla världens stora handelsländer och därför skulle kunna tillämpas enhetligt på en global skala. 

5) Irland

6) Japan

Utskott: ECOFIN

Land: Japan

Delegat: Johanna Jönsson

Japan är djupt medvetet om att det faktum att valutors värde varierar medför en stor osäkerhet för inblandade aktörer vid valutaväxlingar. Japan förespråkar därför ett införande av en tobinskatt, då detta skulle göra valutorna stabilare. Japan konserterar även att införandet skulle hindra instabiliteten som råder på marknaden över världen idag, vilket skulle medge att hoten mot den ekonomiska tillväxten i världens länder skulle komma att minska. Vidare anser Japan att fonderna över världen är alltför flexibla, då de en dag kan stå högt i aktier och fastighet i ett land, och nästa dag stå högt i olja och spannmål. Japan menar på att detta medför att livet för invånarna på jorden förstörs, då deras pengar snabbt kan komma att minska i värde, men ett införande av en finansiell skatt skulle göra att det förbättrades. Avslutningsvis vill Japan betona och uppmuntra till att införandet utav en global finansiell transaktion bör göras, då detta är en del utav internationell soliditet. 

7) Kanada

Policy paper

Utskott: ECOFIN, Tobinskatt

Delegation: Samväldet Kanada

Delegat: Emelie Lundström

:Samväldet Kanada anser att tobinskatten inte är nödvändig i dagens samhälle. Samväldet Kanada vill ha bort skatten då Kanada försäkrar om att detta är det bästa man kan göra. 

:Samväldet Kanada stödjer James Tobins hypotes om att i stället ha global frihandel. Samväldet Kanada har ett stort förtroende till Stephen Harper som har varit en de mest ledande kritikerna emot tobinskatten. Samväldet Kanada motsätter sig arbetet med att införa denna skatt. 

:Samväldet Kanada har en gång i tiden övervägt att godkänna att ha skatten, men nu vill samväldet Kanada påminna om att detta inte längre är aktivt. 

:För att man ska kunna verkställa detta förslag är det nödvändigt att majoriteten är överens om en bra och fungerande lösning för allas bästa. För att kunna erhålla ett långsiktigt globalt förhållningssätt. 

8) Kuba

Policy Paper

Utskott: Specpol 2

Delegation: Kuba

Delegat: Johan Erdös

:Delegationen Kuba erkänner Tobinskatten som en bra lösning på frågan om fattigdom i u-länder. Regeringen i Kuba är djupt övertygade om att Tobinskatten är en global fråga. 

:Samväldet Kuba förespråkar Tobinskatten eftersom den hjälper Delegationen Kuba samt andra länder drabbade av kolonialism i återbyggandet av sociala sektorer och ger bistånd till andra u-länder. Tobinskatten fyller ekonomiska fonder med pengar från internationella transaktioner via skatt. Dessa fonder är sedan tillgängliga för u-länder.

:Regeringen i Kuba erkänner Tobinskatten som en internationell fråga och att den måste lösas på ett globalt plan eftersom samväldet Kuba fördömer att staten Kubas invånare handlar med andra internationella medborgare via internet. Delegationen i Kuba är djupt övertygade om beroendet av de ekonomiska stormakterna eftersom staten Kuba inte har de ekonomiska möjligheterna till att fylla fonderna på grund av staten USAs hängande handelsembargo över Delegationen Kuba. 

9) Litauen

Policy Paper

Delegation: Republiken Litauen.

Utskott: ECOFIN. 

Delegat: Hanna Rosén.

Diskussionen om ett införande av en skatt på finansiella transaktioner uppkom i samband med finanskrisen i Europa, då många stater var tvungna att garantera bankernas lån eller ta konsekvenserna av bankkonkurser. 

Syftet med att belägga en skatt på de finansiella transaktionerna är att finansföretagen ska få bidra till kostnaderna för krisen på ett rättvist sätt och istället uppmuntra handel på den inhemska marknaden. 

Republiken Litauen anser att frågan om skatt på finansiella transaktioner är mycket omfattande och komplicerad.  Litauen överväger dock fortfarande konsekvenserna av ett införande men är rädda för att de ökade kostnaderna skulle drabba konsumenter, investerare och pensionärer.

Republiken Litauens nuvarande utlandsbaserade bankfilialer kommer att drabbas av skatten på de finansiella transaktionerna, om denna nu skulle införas. Ytterligare analyser måste genomföras för att se dessa effekter.

Det är inte heller enkelt att utforma regelverket så att det blir tekniskt genomförbart och träffar rätt, dvs skatten kommer att drabba småsparare och gynna dem som redan sitter på mycket kapital.

 Republiken Litauens övervägande beslut lutar ändå åt att inte införa skatten. 

10) Luxemburg

ECOFIN, policy paper - Luxemburg

Delegationen Luxemburg fastslår tobinskatt som något som inte bör införas med största oro över att det är ett dåligt medel för att uppnå de uppsatta målen. Genom att införa en tobinskatt finns det inga belägg på att det skulle minska volatiliteten på valutamarknaderna eller minska spekulanter. Furstendömet Luxemburg stödjer därför inte tobinskatten då vi är ovetande om de eventuella farorna och effekterna.

Dessutom påminner Luxemburg om de banden som binder ihop vår globala ekonomi. Men även att det kan vara svårt att beskatta alla transaktioner vilket kan uppmuntra investerare att hitta vägar runt skatten. Delegationen Luxemburg uppmärksammar på nytt att tobinskatten medgiver flera negativa bieffekter.

Den Luxemburgiska regeringen anser att detta är en nationell fråga och uppmanar varje land att ta ställning i denna fråga frivilligt.

11) Nigeria

Utskott: EcoFin

Land: Förbundsrepubliken Nigeria

Delegat: Gustav Karlén

Förbundsrepubliken Nigeria har en positiv ställning ifråga om Tobinskatten. Delegation Nigeria klassificeras som ett u-land med stark tillväxt både ekonomiskt och befolkningsmässigt. Nigerias inkomst räcker dock inte till för att kunna försörja alla invånare och detta innebär att mer än hälften av landets befolkning lever i fattigdom även om landet har väldigt stora oljeinkomster som är den primära inkomstkällan. Landets övergripande mål är därför att kunna införa en så starkt ekonomisk tillväxt som möjligt för att kunna minska sin fattigdomsindex, men landet tror också att alla fattiga länder bör samarbeta gemensamt kring införandet av skatten då de gynnas positivt i längden. 

Skulle förbundsrepubliken bli drabbat av att betala Tobinskatten för sina valutaspekulationer med oljeinkomsterna, har man en förhoppning att skatten kommer jämnas ut med de bidragen landet erhåller som utlandshjälp. Skulle skatten överskrida inkomsten från utlandshjälpen kommer Nigeria i slutändan förlora på det då fattigdomen kvarstår. 

Men oberoende av dessa ovan argument, ställer sig delegationen ändå positivt till införandet av Tobinskatten, då landet framförallt vill gynna fler länder att minska sin fattigdom, istället för att enbart hjälpa ett fåtal redan rika länder med att inte införa skatten. 

12) Nordkorea

Utskott: EcoFin

Land: Demokratiska folkrepubliken Korea

Delegat: Gustav Gath

Demokratiska folkrepubliken Korea är en stat som genom åren har haft tuffa konflikter med andra länder, samtidigt har de en ekonomisk kris i landet där folk svälter och dör varje dag för staten inte klarar av att ta hand om dem. Det ekonomiska har gjort att handel mellan Demokratiska folkrepubliken Korea och andra länder har varit liten. Därför ställer Demokratiska folkrepubliken Korea inte sig bakom förslaget om att införa tobinskatten. Detta skulle inte gynna landet då pengarna till importen redan är liten.

Tobinskatten är inte bara skatten på finansiella transaktioner mellan länder utan också valutatransaktioner. När man handlar utomlands växlar man också valuta men som tidigare nämnt har inte Demokratiska folkrepubliken Korea många handelspartner och när man väl importerar från andra länder är det livsnödvändiga resurser, framföra allt importeras kol och andra energiråvaror från Kina men även livsmedel, främst i form utav bistånd.

Just nu står 11 stater redo till att skriva på förslaget om att införa en sådan skatt men för att förslaget ska ge resultat behöver en majoritet av länderna vara med. För om bara vissa går med kommer företag dra nytta från detta och därför sätta sin produktion där. 

Demokratiska folkrepubliken Korea stödjer inte förslaget om Tobinskatten och det kommer förbli så en tid framåt. Vad som skulle kunna övervägas, är ett frivilligt avtal där bara de länderna som vill skriver på. På det sättet involverar man sig så lite som möjligt.

Om Demokratiska folkrepubliken Korea teoretiskt sätt skulle skriva under ett avtal för införande av tobinskatten, ska pengarna från skatten gå till fattiga U-länder, ungefär som Antiglobaliseringsrörelsen vill. Dock anser man att införa en skatt för att hjälpa fattiga länder som antiglobaliseringsrörelsen vill, är ett ineffektivt och invecklat sätt att hjälpa till på. Istället ska man gå direkt in och hjälpa med bistånd så att länderna kan utvecklas och på sikt bli oberoende från hjälp av andra länder. Dock ska de hjälpande länderna inte ha någon bestämmande rätt över hur de pengarna spenderas.

Slutligen kan man säga att Demokratiska folkrepubliken Korea inte kommer skriva på ett förslag om tobinskatten men i utskottet kan överenskommelse uppstå där båda staterna gynnas. En form av detta skulle t.ex. vara att man går med på en stats förslag om tobinskatten, den staten stöttar då Demokratiska folkrepubliken Korea i ett annat utskott.

13) Norge

Policy Paper Tobinskatt  - Norge 

Norge är för internationell skatt då den enligt Norge kommer att vara en lösning på finansiella behov i utvecklingsländer. Norges regering bedömer att klimatkris och fattigdom är stora problemsituationer som bör förbättras. Genom den internationella skatten på finanstransaktioner menar Norge att världen gemensamt kan jobba för att bekämpa global fattigdom och för att förbättra klimatkrisen. Därför uppmanar Norges regering nationer att säga ja till internationell skatt.

Delegationen Norge vill speciellt framhäva att det handlar om en oerhört låg skatt som endast kommer att beröra stora finansiella aktörer, alltså inte enskilda individer.

Avslutningsvis bedömer Norge att det bör vara obligatoriskt att säga ja till internationell skatt på finanstransaktioner då det endast fungerar om alla nationer är delaktiga.

14) Rwanda

15) Ryssland

Utskott: EcoFin 

Delegation: Ryska Federationen 

Delegat: Linn Brandt 

Ryska Federationen motsätter sig införandet av Tobinskatten. I skrivande stund är endast 11 stater intresserade av förverkligandet av en internationell skatt av detta slag. Syftet med Tobinskatten är att sakta ned handeln med valuta för att stabilisera valutakurser. Detta anser Ryska Federationen drabba likviditeten i den dagliga handeln, höja kostnaderna för valutaförsäkring och transaktioner - men sannolikt inte hejda stora spekulationsvågor eftersom fördelarna trots detta kan överväga för enskild part (den spekulerande parten). 

ATTAC’s tanke om att de inbetalade skattepengarna ska gå till u-länders utveckling är god, men Ryssland anser att det är svårt att dels driva in, dels fördela pengarna rättvist. Det är helt enkelt en extremt svår skatt att implementera. Vidare kommer det alltid blir diskussion kring hur rättvist de fonderade medlen fördelas. 

Slutligen menar Ryska Federationen att det är svårt att tvinga hela världen till en gemensam skatt. Om endast ett fåtal ratificerar förslaget blir det relativt lätt att undvika skatten genom att inte investera i dessa länder. Därmed måste Tobinskatten vara global, eller inte användas alls. 

Det är svårt eller till och med omöjligt att förutse konsekvenserna av Tobinskatten. Skattebasen kommer att vara besvärlig att fastställa och det kommer hela tiden att finnas drivkrafter för att hitta nya, skattefria finansiella instrument. Efter att ha diskuterats i tre decennier, utan implementering, finns fortfarande ingen lösning på detta problem. Vårt svar är ”njet”, lägg ned onödig debatt omgående.

16) Serbien

Republiken Serbien

Republiken Serbien ställer sig emot tobinskatten.

Republiken Serbien anser att införandet av Tobinskatten skulle bromsa framtida investeringar i mindre valutor. Tobinskatten skulle enligt republiken Serbien påverka en framtida handel mellan länderna vilken i ett senare stadie skulle påverka den internationella marknaden, vilket bidrar till större klyftor mellan stater och en begränsad spridning av innovation. 

Republiken Serbien ställer sig positiva till en öppen och avgiftfri frihandel mellan landsgränserna. Den öppna handeln ger utrymme för investeringar och stärker mindre valutor.  Republiken Serbien strävar efter en öppen världshandel, där en kapitalistisk marknadsekonomi ligger i fokus. Republiken Serbien stödjer därför snabba transaktioner då det ökar incitamentet för att utveckla ny teknik och nya produkter, dvs idéer och teknik sprids. 

Serbien anser att en skatt inte är lösningen då den skulle skrämma bort externa finansierare och intressenter och på så sätt missgynna Republiken Serbiens marknad och valuta. 

17) Storbritannien

Tobin-skatten

Land: Storbritannien

Delegat: Filip Bramell

Republiken Storbritannien ställer sig emot Tobin skatten. Storbritannien anser att om en skatt ska införas på internationella valutatransaktioner så ska det vara på global nivå eller inte alls. Det finns enligt Storbritannien ingen poäng att införa den endast för länder i Europa då problemet bara kommer att flytta sig någon annanstans. Republiken Storbritannien anser även att Tobinskatten skulle göra stor skada på Europas ekonomiska hjärta, London. Republiken Storbritannien har därför utmanat förslaget om Tobinskatten i Europas högsta domstol.

I Storbritannien förstår man mycket väl problematiken som uppstår av spekulationer och dylikt med stora ekonomiska klyftor etc. men man anser alltså inte att Tobinskatten är den rätta lösningen på problemet. Andra anledningar till varför Storbritannien inte anser att Tobinskatten är en bra lösning är att en sådan omsättningsskatt skulle innebära att utvecklingsländer och länder med större osäkerhet skulle få en mindre andel av det globala investeringskapitalet. 

Republiken Storbritannien är medvetna om att resultatet av att de tillsammans med ett antal andra länder stoppar Tobinskatten i EU kan bli att EU kommissionen kommer att försöka få igenom den enbart inom eurozonen. Detta skulle Storbritannien inte heller stödja då problemen som sagt tidigare alltså bara kommer att förflyttas.

18) Sudan

Policypaper Tobinskatten 

Sudan

:Sudan fastslår att en Tobinskatt ska införas, då detta skulle gynna flertalet länder. Skatten skulle främja de länder som har en bristande ekonomi och därmed göra den säkrare och mer stabil. Regeringen i Sudan är djupt övertygade om att den globala ekonomin skulle bli bättre utan stora förändringar i ländernas valutor. Sudan påpekar även att handeln kommer påverkas positivt i längden av denna skatt. Eftersom en mer stabil ekonomi ger fler industriella möjligheter.  

:Delegationen Sudan anser att inkomsterna ska gå till behövande länder som har svårt att förse sin befolkning med något så enkelt som vatten. Den extra inkomsten för de så kallade u-länderna kommer göra stor skillnad och vara mycket hjälpsam för att utrota den fattigdom som råder i världen idag. Världen skulle även vara ett steg närmare FNs milleniemål att halvera fattigdomen till år 2015. Kapitalet skulle erhållas av folket och skapa en bättre vardag och tillvaro för dem.   

:Samväldet Sudan är fullt medvetna om att skatten inte medför en lika stor fördel för världens rika länder, men då de redan har en stabil ekonomi kommer de tjäna på att ge bidrag till behövande länder. Tillsammans skapar vi då en mer stabil världsekonomi och en bättre värld.

19) Sydafrika

Policy paper tobinskatten 

Sydafrika

Sydafrika är djupt upprörda över den ekonomiska utvecklingen som existerar idag och som kommer till att fortlöpa om världen inte tar sitt internationella ansvar. Sydafrika står för ett stödjande för människor som lever under omänskliga levnadsförhållanden. Sydafrika yrkar för att detta ska finansieras genom tobinskatten

 Den sydafrikanska regeringen bekräftar på nytt att genom ett globalt politiskt engagemang och med tobinskatten, så kommer organisationer som kämpar mot fattigdom och välbefinnande att få tillgång till de likvida medel som krävs. Delegationen Sydafrika konstaterar att det globala ansvaret måste prioriteras för att se till att de ekonomiska klyftorna reduceras därför anser Sydafrika att en tobinskatt vars pengar senare är ämnade för fonder mot fattigdom är väsentliga, fram tills det att denna fond har införts så kommer ungdomen lida, barnen, kvinnorna och svaga att strida mot fattigdom och arbetslöshet. 

Tobinskatt kommer inte att påverka människor kortsiktigt och privatpersoner med turism i fokus kommer inte till att bli drabbade i den mån som vissa stater hävdar. Sydafrika fastlår att om mänskligheten på en global nivå ska bekämpa fattigdomen som råder runt om i världen så kommer det inte att vara möjligt utan en global skatt. Sydafrika anser att vi ska bilda en värld som kämpar för en högre existensstandard och efter begrundandet utav detta måste vi vidta handling. Sydafrika som står som ledare i kampen mot HIV vittnar om det resursbehov som krävs och betalningsmedel kommer inte utan voluminösa insatser. 

20) Sydkorea

POLICY PAPER

Utskott: ECOFIN

Land: Sydkorea

Delegat: Beatrice Glemming

Problem

De oreglerade finansmarknaderna är ett växande problem. De har lett att det blivit allt vanligare med allvarliga finanskriser på grund av omfattande spekulationer i valuta och värdepapper. Individer som vill bli ännu rikare utnyttjar sin förmögenhet åt att skapa dessa spekulationer. Detta har haft en stor negativ inverkan på världsekonomin, enskilda länders utveckling och otaliga människors dagliga liv. Krascherna gör länder och människor fattigare och bromsar välfärdsutvecklingen. Spekulationer skapar finansiella bubblor och problem som inte är kopplade till verkligheten. För att få bukt med dessa problem vill Sydkorea se ett gemensamt införande av Tobinskatten.

Oreglerade finansmarknader

De otroligt höga transaktionshastigheterna som är möjliga med dagens teknik

Omåttligt rika individer som utnyttjar sin rikedom och systemet till att spekulera

Finanskriser som drabbar länder och individer hårt

Lösning

Republiken Sydkorea anser att lösningen är ett gemensamt bindande beslut om införandet av Tobinskatten. Detta för att världsekonomin ska fungera bättre. Att enskilda länder inför Tobinskatten räcker inte. Det skapar bara negativa effekter utan att lösa problemet. Konsekvenserna av införandet i enskilda länder blir att verksamheterna flyttar utomlands och landet förlorar pengar. Därför krävs det ett gemensamt beslut. Sydkorea förordar även om att en del av pengarna från Tobinskatten ska gå till Internationella Valutafonden IMF, som har som uppdrag att se till att valutorna hålls stabila. Får de mer resurser kan de hjälpa de som får problem. Den andra delen av Tobinskatten föreslår Sydkorea ska gå till nationella fonder. Dessa ska användas till att hantera den typen av systemkritiska kreditförluster som vi har sett mängder av i den utvecklade världen under den senaste finanskriseren, vars konsekvenser vi fortfarande tyngs av idag.

Gemensam införing av Tobinskatten på finansiella transaktioner 

Pengarna från Tobinskatten ska gå till IMF och till olika nationella fonder

21) Tunisien

Tunisien - ECOFIN

Tunisien stödjer ej förslaget om Tobinskatten. Tunisien är för fri utrikeshandel eftersom Tunisien anser att om det sätts en skatt på handeln kommer det varken gynna små eller stora företag. Tobinskatten kommer att förhindra att de större företagen importerar lika mycket som de gjort innan och om ett litet företag beger sig ut på marknaden så kommer även det företaget förlora pengar på att exportera eftersom det tillkommer skatt. Detta kan leda till att företaget måste gå i konkurs för att de inte har råd med skatten som tillkommer. Tunisien fördömer även vart skattepengarna går och vem som tar det beslutet. Tunisien uppmärksammar en annan lösning på problemet som vi försäkrar hade gynnat oss alla.

Tunisien anser att genomförande av Tobinskatten inte är nödvändig då Tunisien är djupt övertygad om att en struktur och en övervakning för hur förhandlingar ska ske passar bättre in på alla världens länder. Med uppmärksamhet på de fattigare länderna föreslår Tunisien rådgivning för länders ekonomiska politik och även en chans att ta lån från världsbanken som ekonomiskt stöd. Tunisien försäkrar sig om att genom dessa överenskommelser, mellan länder, hade lett till en välfungerande utrikeshandel för oss alla.

22) Tyskland

23) USA

Policy Paper

Fredrik Blomqvist

Tobinskatten

USA anser att man inte bör införa en Tobinskatt, eftersom en sådan skatt skulle komma att drabba alla medlemsländers kapitalmarknader.  En eventuell transaktionsskatt kan resultera i minskad handel mellan länder och sluta i lägre finansiella tillgångar.

Delegationen USA betraktar att en eventuell internationell transaktionsskatt skulle bli svår att applicera, av den orsaken att transaktionsskatten skulle leda till att alla nationer måste göra finansiella omstruktureringar.

De Förenta Staterna understryker att Tobinskatten är ett alternativ som kommer innebära ökade kostnader för nationers kapital, vilket kan medföra lägre avkastning och färre anställningar.

Republiken USA betonar att en så kallad Tobinskatt skulle komma att succesivt öka kostnaderna för privata kapitalinvesterare och tvinga bort dem från kapital marknaden. USA fastslår att den viktigaste faktorn för att ta sig ur en ekonomisk lågkonjunktur är hjälp av de privata kapitalinvesterarna.

Amerikas Förenta Stater vill uppmärksamma alla FN:s medlemsländer att en finansiell transaktionsskatt skulle komma att drabba alla staters finansiella marknader.

24) Vitryssland

ECOFIN; Republiken Vitryssland - Max Norrsell

Republiken Vitryssland anser att Tobinskatten som tyvärr redan är farligt nära att införas i åtminstone 10 EU-länder, är direkt skadlig för en global finansiell utveckling. Beskattning på valutatransaktioner är olämpligt då det kan gynna att avstå från handel med länder som infört skatten, för att undvika kostnader. Detta skulle missgynna mindre länder med svagare ekonomi, som inte behöver fler anledningar till varför större länder inte skulle vilja handla med dem, vilket redan har hänt då Sverige försökte införa en version av skatten på aktier och räntebärande papper under 1980-talet.

   Vitryssland tillhör ett av de länderna i Europa med sämre ekonomiska förutsättningar, och med sin redan stora brist på länder att samarbeta med, är Tobinskatten en käpp i hjulet som Vitryssland inte behöver. 

   Ryska federationen menar också att Tobinskatten är en dålig idé, och det är viktigt för Vitryssland att förhålla sig relativt likasinnade för att vidare främja samarbetet med Ryska federationen.

© Håkan Danielsson 2023