SPECPOL 1 Rollspel 2 2014

Policy Paper

Utskott: SPECPOL 1 (Situationen i södra Kordofan och Sydsudan)

Land: Demokratiska förbundsrepubliken Etiopien

Delegat: Frida Håkansson

Den demokratiska förbundsrepubliken Etiopien ser mycket allvarligt på konflikten mellan Sudan och Sydsudan samt läget i Sydsudan. Den demokratiska förbundsrepubliken Etiopien är djupt oroad över hur länge situationen har pågått utan några ingripande från FN men vi ser situationens allvar och förstår att FN kan vilja hålla sig neutrala. 

Trots detta anser den demokratiska förbundsrepubliken Etiopien att någonting behöver göras. Det den demokratiska förbundsrepubliken Etiopien vill åstadkomma i Sudan och Sydsudan är en vapenvila och säker vardag för invånarna i länderna samt grannländerna. Den demokratiska förbundsrepubliken Etiopien ser sig som en neutral aktör och medlare i situationen och har sedan 2011 haft fredsbevarande trupper i området, något vi planerar att ha tills situationen är löst. Detta skulle kanske vara något som även FN kunde göra då den demokratiska förbundsrepubliken Etiopien har svårt att ensamma försöka hålla en vapenvila uppe. Som medlemmar i den afrikanska unionen vill vi se ett fredligt Afrika. Den demokratiska förbundsrepubliken Etiopien hade därför med glädje sett samtal och förhandlingar mellan Sudan och Sydsudan för att komma fram till en vapenvila och längre fram en fredlig lösning på konflikten. Den demokratiska förbundsrepubliken Etiopien anser att FN kan hjälpa till något enormt vid dessa förhandlingar. Den demokratiska förbundsrepubliken Etiopien strävar mot att få fram en lösning så fort som möjligt så att inte situationen urartar till fullskaligt krig, något som inte skulle gynna någon av parterna. 

Att vi är neutrala i frågan innebär inte att vi inte bryr oss om hur läget ser ut. Det är tvärt om, vill vi se ett slut på våldet i Sudan och Sydsudan. Mångden flyktingar den demokratiska förbundsrepubliken Etiopien har tagit emot endast från Sydsudan beräknas uppgå i upp emot 1 miljon människor. Den demokratiska förbundsrepubliken Etiopien strävar mot att en fredlig lösning på konflikten ska kunna nås. Detta vill den demokratiska förbundsrepubliken Etiopien nå genom att föra samtal mellan Sudan och Sydsudan. 

Utskott: Specpol 1

Land: Republiken Indien

Delegat: Axel Pettersson

Republiken Indien vill kungöra en djup oro över situationen i Södra Kordofan. Republiken Indien förblir angelägna att lösa konflikten och anmodar att en lösning skall framkomma genom fredliga, politiska förhandlingar.

Republiken Indien har bra relation med både Sudan och Sydsudan och vill inte beskylla någon delegat för situationen som uppstått. Dock vill Republiken Indien uppmanar båda parterna om att diskutera problemet och göra sitt yttersta för att komma fram till en lösning, vilket kommer gynna båda parterna. 

Republiken Indien vill betona vikten av att det ekonomiska samarbetet mellan länderna fortlöper på ett väl fungerande sätt. Att ekonomin fungerar är en grundförutsättning för att förbättra förutsättningarna i de utsatta områdena. 

Republiken Indien vill visa sitt fulla förtroende för AUHIP som medlare och uppmuntrar deras strävan om att så snabbt som möjligt lösa en konflikt genom ständig kommunikation.

Sammanfattningsvis vill Republiken Indien åter fastslå sin övertygelse om att en lösning snabbast och lindrigast yppar sig genom fredliga förhandlingar utan våld och blodspill inblandat. 

Irak

PP-specpol 1

Republiken Irak ser på situationen i södra Kordofan med största oro.  Irak uppmärksammar och beklagar den svåra situationen i södra Kordofan och strävar efter en långsiktig lösning på dilemmat. Efter granskning av situationen i det berörda området uttrycker republiken Irak förtroende för att situationen kan lösas med hjälp av det internationella samfundet med vägledning av Irak som har största möjliga erfarenheten av sådana situationer.  Irak betonar vikten av vägledning av parterna i denna situation, Irak fördömer starkt försök till att inrätta diktatoriskt styre och uppmanar till instiftelse av demokratiskt styre i södra Kordofan. Irak uppmanar till att konflikten ska lösas på diplomatiskt tillvägagångsätt och ej genom militär närvaro inom regionen.

Staten Israel policy paper

Specpol 1

Staten Israel vill börja med att gratulera Sydsudan till deras relativt nya medlemskap. Israel känner även sympati för länder som ligger i utsatta områden. Israel har erfarenheter av det problematiska med att sätta ut landsgränser.

 Det har varit oklarheter om hur det ska bli med Abyei, som ligger i södra Kordofan. Staten Israel uppmanar lokalbefolkningen att ta ansvar för sitt eget öde. Israel uppmanar till ett demokratiskt val där lokalbefolkningen i Abyei får lov att välja vilket land man vill ansluta sig till. I detta val anser Israel att endast de bofasta skall få delta i valet. Efter röstningen skall båda länderna acceptera valresultatet. Israel anser att båda parterna är subjektiva i valet och vill därför att FN skall övervaka valet för att se till att det är blir ett demokratiskt val. Ifall något av länderna inte accepterar valresultatet eller fortsätter kriga om området tycker Israel att FN ska utföra en militär insats. Israel tycker att södra Kordofan bortsett från Abyei plus de andra oroliga områdena där det är krig mellan de två länderna ska vara demilitariserat och råda vapenvila mellan Sudan och Sydsudan. Ända tills en lösning på problemet kommer.

Israel uppmuntrar att det skall byggas oljeledningar genom Kenya, så ifall Sudan stänger ner oljeledningar genom deras land kan Sydsudan ändå få ut resurser från sin olja. Israel uppmanar även att andra länderna ska hjälpa till med lån och liknande för att få en hållbar ekonomi i Sydsudan. 

Staten Israel anser också att Sudan har begått grova brott mot mänskligheten i samband med deras agerande i konflikten, därför uppmanar Israel fler länder att införa handelsembargo och vapenembargo mot Sudan precis som USA gjort, för att straffa Sudan och reducera Sudans tillgångar och vapen.

Israel fördömer Sudan och deras inmarsch i Abyei, Sudans maktövertagande i Sudan och även våldet i södra Kordofan. Staten Israel fördömer även all form utav barnsoldater och ställer sig positivt till en flyg fri zon över södra Kordofan.

Utskott: Specpol 1

Land: Kenya

Delegat/delegater: Kasper Lundmark, Carl Hellström

Republiken Kenya vill att stridigheterna i Södra Kordofan ska upphöra då situationen har eskalerat och risken för fullskaligt krig är stor. Republiken Kenya anser att de krigsbrott som har utförts av de sudanesiska styrkorna måste uppmärksammas och straffas. 

Republiken Kenya fördömer även våldet i området och uppmanar Ryssland och Kina att acceptera den resolution som USA har lagt fram om en vapenvila. 

Vi vill även att en överenskommelse gällande Sydsudans oljeledningar genom Kenya ska nås, detta för att Sydsudan ska nå Röda havet med sin olja. Om detta sker gynnar det både Kenya och Sydsudans ekonomi, samt tillkommer en till oljeproducent för omvärlden, i synnerhet USA. 

När det kommer till konflikten vid Abyei anser Republiken Kenya att en folkomröstning ska genomföras, men att Nomaderna inte ska ha möjligheten att rösta. 

För att visa sitt stöd emot vidare våldsamheter uppmanar republiken Kenya Kina och Ryssland att upphöra sin försörjning av krigsmaterial och stödet för deras oljeproduktion. Utan Kinas stöd inom oljeproduktionen tvingas Sudan försöka komma på bra fot med USA och handlar för att tas bort från deras lista med terroriststödjande länder.


Utskott: Specpol1, situationen i södra Kordofan

Land: Förbundsrepubliken Nigeria

Delegat: Rutger Rosén

Förbundsrepubliken Nigeria vet vilka sår interna konflikter kan tillfoga landet och de är beredda på att sträcka ut en hjälpande hand och försöker lösa konflikten på ett fredligt sätt. 

Förbundsrepubliken Nigeria vill förebygga konflikter innan de uppstår. Men den konflikten som pågår i Sudan så kommer de som sagt att hjälpa de flyende och försöka lösa konflikten som nu pågår i mellanöstern.

Enligt förbundsrepubliken Nigeria så krävs respekt och tolerans för att kunna få välgång och sammanhållning i landet. Detta menas med att respekt och tolerans är nyckeln till ett framgångsrikt och enat land.

Förbundsrepubliken Nigeria uppmuntrar inte konflikten i Sudan för att de själv en gång har haft inbördeskrig och de vill inte uppleva samma kris igen. Därför vill förbundsrepubliken Nigeria förhindra ett eventuellt problem som kan uppstå i framtiden med konflikten i Sudan.

SPECPOL 1

Delegat: Jon Björklund

Land: Konungariket Saudiarabien

Konungariket Saudiarabien anser att konflikten mellan Sudan och Sydsudan är ett ytterst problem. Denna konflikt har pågått under en lång tid och har kostat många liv. Delegationen Saudiarabien betonar vikten av fredliga förhandlingar nationerna emellan så att man med tiden kan sluta fred mellan Sydsudan och Sudan en gång för alla. 

I dagsläget är fredlig lösning något som hade gynnat bägge parter i konflikten på bästa möjliga sätt. Sydsudan har inte en stor inkomst och är därför beroende av bidrag från flertal länder. För ett land som vill ha en självständig och hållbar framtid är inte ett behov av ekonomsikt bidrag att rekommendera.

Konungaret Saudiarabien förespråkar en uppdelning på resurserna av oljan så att bägge länder förfogar över 50 procent av tillgången. 

Delegationen Saudiarabien har ingen lösning angående tillhörandet av staden Khartoum. Dock en lösning är ytterst väsentlig. 

Konungariket Saudiarabien vill återigen betona vikten av en fredlig förhandling.

Land : Republiken Serbien

Delegater : Milton Gunn, Philip Ljung, Gustav Loth

Utskott : SPECPOL1

Fråga rörande : Situationen i Södra Kordofan/Sydsudan

Republiken Serbien ser på situationen i Södra Kordofan allvarligt. Konflikten behandlar huruvida man skall distributera oljefyndigheterna, gränsområdet mellan länderna och till vilken provins området Abyei tillhör. 

Republiken Serbien anser att att oljefyndigheterna skall distributeras jämnt mellan Sudan och Sydsudan för att undvika vidare konflikter samt främja ländernas ekonomiska situation och förmåga att växa.

Republiken Serbien anser att man bör göra en folkomröstning om vilket land som Abyei bör tillhöra för att stärka ländernas demokratiska värden och undvika vidare väpnade konflikter. Republiken Serbien anser att om inte en lösning hittas omgående bör man fördela Kordofans landyta mellan de två länderna jämnt.

Republiken Serbien hänvisar till att både Sudan och Sydsudan är väldigt utvecklade,fattiga länder och kan därmed båda dra nytta utav dess naturliga resurser. För att länderna skall kunna frodas jämnlikt måste de distributera resurserna likgiltigt och undvika alla former utav konflikter. 

Republiken Serbien anser att både Sudan och Sydsudan bör dra tillbaka sina trupper från kordofan och framförallt området Abyei för att undvika ett fullskaligt krig. Serbien anser även att en flygförbudszon över kordofan hade bidragit till det sistnämnda ytterligare då det finns rapporet om flygbombningar utav civila.

Republiken Serbien kommer att stödja och respektera en solution utav Afrikanska Unionen om en sådan presenteras.

Policy paper – Situationen i Kordofan

Sudan anser att situationen i Kordofan är kritisk och en förändring måste ske inom kort. Regeringen i Sudan befarar att fortsatta oroligheter skulle leda till en förvärrad situation som oundvikligt skulle sluta i ett blodsbad. Kriget har pågått i flera år och konflikten har ännu inte lyckats närma sig en lösning. 

Delegationen Sudan sträcker ut sina händer till resten av världen eftersom vi anser att om inte alla hjälps åt i denna konflikt kommer den endast att fortsätta utan förändring i lika många år till. Sudan betonar att resterande ansvar för en lösning av konflikten till största del ligger i Sydsudans händer, då staten Sudan redan gjort en stor insats i konflikten. Detta då Sudan lät Sydsudan, år 2011, ta avstånd och bilda en enskild stat. Dessvärre har resultatet av splittringen inte lett till den fredliga relation som Sydsudan utlovade, något som staten Sudan ser som ett stort svek.

Samväldet Sudan uppmanar världens övriga länder att ta ansvar för situationen och medla i konflikten. Sudan fastslår att en fredlig lösning måste ske då ett fortsatt samarbete är nödvändigt för att vår gemensamma oljeproduktion inte ska fallera. Avslutningsvis vill delegationen Sudan betona att denna utväg gynnar alla världens länder då en fortsatt oljehandel är möjlig.

Situationen i södra Kordofan

Det är med stor beklagan som delegationen Sydafrika förklarar konflikten i Kordofan som mycket oroväckande. Sydafrika betonar att detta är en konflikt som bör tas på största allvar, då det skapar många komplikationer för AUs medlemsländer. 

Sydafrika åberopar en stark lösning som tillfredsställer båda parter i största möjliga mån, detta för att vi ska undvika framtida konflikter. Sydafrika uppmärksammar att denna konflikt kan komma att 

påverka Afrikanska Unionens medlemsländer negativt, då det har gått ut över handeln och transporteringen av olja, som är essentiell för Afrika. Sydafrika befarar ytterligare problematik inom handeln om denna konflikt inte upphör.

Sydafrika konstaterar att största ansvar finns hos konfliktens huvudländer, d.v.s. Sudan och Sydsudan. Sydafrika anser att länderna behöver hjälp för att lösa konflikten på egenhand och anmodar hjälp från omvärlden. Sydafrika förlitar sig starkt på att AU samt FN stödjer en lösning i detta problem. Sydafrika anser att det grundat sig i ett nationellt problem, men sedan Sydsudan blev förklarat självständigt har det övergått till att bli ett regionalt problem, inom Afrikas gränser. 

Sydafrika bekräftar på nytt fortsatt medling mellan länderna. Sydafrika uppmärksammar agerande länder att ett eldupphör är lämpligt för att vara kapabla att åstadkomma en lösning. Sydafrika åberopar att det bör finnas tydliga restriktioner och avtal kring oljan i Kordofan samt bör det slutas ett avtal kring vilket land Kordofan ska tillhöra. 

Land: Sydsudan

Delegater: Herman Berggren, Philip Östenson

Utskott: SPECPOL 1

Fråga rörande: Situationen i Södra Kordofan/Sydsudan

Delegationen Sydsudan betraktar situationen i Södra Kordofan som krisartad. I huvudsak rör konflikten frågan om gränsområdet mellan Sudan och Sydsudan, samt vem oljefyndigheterna ska tillhöra. Därmed har denna konflikt urartat sig och de osäkra områdena är bemannade med soldater tillhörande respektive sidor. En strategi för att lösa konflikten fredligt bör vidtas omgående. 

Delegationen Sydsudan anser att Sydsudan ska ha rätten till större delar av Södra Kordofan, framförallt området Abyei. Omröstning om vilket land Södra Kordofan ska tillhöra har tidigare ställts in för Sudans förmån. Detta anser republiken Sydsudan vara fördömande mot nationernas demokratiska konstitutioner. Sydsudan uppmärksammar även att många utav områdets invånare stred mot den sudanesiska militärens sida under inbördeskrigen. 

Med hänvisning till att Sydsudan är ett av världens minst utvecklade länder är republiken i stort behov av de resurser de kan exportera. För att kunna utveckla Sydsudan till ett bättre land med bättre förutsättningar är landet beroende utav intäkterna från oljan. Södra Kordofan har en stor rikedom på olja som skulle hjälpa landet att utvecklas. 

Republiken Sydsudan uppmanar Sudan att dra tillbaka sina trupper från området och vid genomförande av detta kommer Sydsudan göra detsamma. Efter uppfyllelse vill delegationen Sydsudan att en fredlig omröstning ska bestämma vilket land området ska tillhöra.   

Situationen i södra Kordofan

Delegationen Tchad anser att situationen i södra Kordofan främst grundas på den instabilitet som funnits i Sudan ända sedan dess självständighet från England 1956. Landet har plågats av ett flertal inbördeskrig av blodig karaktär. Delegationen Tchad uppfattar det som att konflikterna i landet till största del beror på etnicitet, men även fördelningen av naturresurser såsom olja. 

I Dafurkonflikten utgörs den ena parten av Afrikanskdominerande rebellgrupper i söder, och Arabiskdominerade Janjaweed i norr, på andra sidan. Den sistnämnda gruppen har stöd av den Sudanska regeringen och det är även dem som ligger bakom en stor del av övergreppen på civilbefolkningen. Delegationen anser att det är främst regeringens stöd av Janjaweed som resulterar i att sudanesiska rebellgrupper rustar upp till väpnad konflikt mot dem. Det rådande politiska systemet är dåligt fungerande. 

Det är med djup beklagan delegationen Tchad ser att den blodiga Dafurkonflikten fortfarande förekommer, trots ett fredsavtal mellan Sudan och Dafurgerillan. Delegationen Tchad, har påverkats hårt av denna konflikt och kräver ett slut på eländet. Relationen till vårt grannland Sudan har länge varit anspänd. Konflikten resulterar i att det kommer flyktigströmmar till Tchad som skadar vår redan svaga ekonomi. Det leder även till att kriminaliteten ökar på grund av vapenförsäljning till Sudan. 

Delegationen Tchad hävdar att det rör sig om en oerhörd problemsituation som är svårtacklad. Lösningen vi föreslår är följande. Den exkluderande politik som drivs av den Sudanska regeringen är en stor orsak till konflikten. Att den arabiska delen av befolkningen ständigt gynnas medan de afrikanska folkgrupperna åsidosätts och inte får ta del av den utveckling som landet står inför. Det är tack vare landets stora inkomster från oljeproduktionen de kan utvecklas. Det är just oljefrågan som är ett problem som leder till de oerhörda spänningar som finns i landet. En lösning på vem det är som ska kontrollera frågan om oljefördelningen krävs. Sudans regering måste börja ta sitt ansvar. Delegationen Tchad, anser att ökad delaktighet bland Sudans afrikanska befolkning är a och o för att nå en hållbar lösning. Delegationen Tchad anser även att ett regeringsbyte är oundvikligt då det är omöjligt att skapa en fredlig situation med en regering som stödjer en terrorgrupp och som blundar för massakrer.

Policy paper 

Utskott: specpol 1

Delegation: Turkiet

Delegat: Sofia Hallborn

:Regeringen i Turkiet erkänner situationen i Sydsudan och Kordofan vara ytterst komplex och ett internationellt problem. Det är med beklagande som vi ser att ett de utdragna konflikterna i regionen har lett till att otaliga liv gått till spillo. 

:Samväldet Turkiet anser att konflikterna bör lösas, dock på nationellt samt regionalt plan med önskan om att värna om de mänskliga rättigheterna, förebygga ett fullskaligt krig mellan Sudan och Sydsudan och uppnå en långvarig och fredsam lösning i regionerna.  Turkiet vill dock betona att relevanta naturresurser ej bör stå i vägen för fullbordandet av en lösning till konflikten. 

:Ansvaret menar delegationen Turkiet främst ligger på den sittande ledningen i regionerna Sudan /Sydsudan att komma till rätta med problemen. Republiken Turkiet anser att Konflikten i Sudan bör lösas med hjälp utav internationella aktörer med strävan efter att upprätthålla de mänskliga rättigheterna efter att förtryck från regimen har beaktats. Även i förebyggande syfte för att förhindra ett fullskaligt krig mellan Sudan och Sydsudan bör hjälp tas av internationella aktörer. Inbördeskonflikten i Sydsudan bör lösas med vägledning av medlare då det är en nationell politisk konflikt.

:Delegationen Turkiet uppmuntrar till fortsatt upprätthållning av den internationella folkrätten samt Fn:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna av FN och den internationella brottmålsdomstolen.

Utskott: SPECPOL 1 

Land: Den bolivarianska republiken Venezuela

Delegat: Lovisa Wiklund

Den bolivarianska republiken Venezuela ser djupt oroande på den långvariga konflikten i Södra Kordofan och är ytterst upprörda. Landet vill se en lösning på problemet snarast. Den bolivarianska repuliken Venezuela värnar om all civil befolkning som drabbas i hand med konflikten.

Inom samma tidsram har den bolivarianska republiken Venezuela upprättat ett starkt samarbete med den Sudanska regeringen och uttrycker därefter sitt fulla stöd till Sudan. Den bolivarianska republiken Venezuela menar att ICC anklagelser mot den Sudanska regeringen är fel och landet är upprörda över anklagalserna; att det begåtts brott mot de mänskliga rättigheterna. 

Lik som den bolivarianska repuliken Venezuela är Sydsudan och Sudan oljerika områden, därför vill den bolivarianska republiken Venezuela se en rikare export av olja. Då detta är en essentiell åtgärd för fortsatt utvecklande av ekonomi och höjd levnadsstandard. 

Den bolivarianska republiken Venezuela ställer sig bakom en regional lösning med stöd åt civilbefolkningen. AU ska enhetligt komma fram till en långvarig lösning till konflikten. 

© Håkan Danielsson 2022