SPECPOL 2 2014

Länderna står i bokstavsordning under själva landsnamnet. Republiken Argentina står under A, inte under R. Amerikas Förenta Stater står under U (för USA).

 Utskott: SPECPOL 2

Delegation: Federala Republiken Brasilien

Delegat: Ludvig Hellström

 Den brasilianska republiken ser på frågan om personminor som en ytterst viktig fråga. Detta eftersom att personminor kan leda till ytterst plågsamma och inhumana åkommor för dess offer. Därför fördömer den brasilianska republiken användandet av personminor och uppmuntrar samtliga stater till att se över användandet av sådanna vapen.

Republiken Brasilien är en av de 157 stater som 1997 skrev på Ottawa avtalet, avtalet för en mer human värld. Delegationen från Brasilien anser att de stater som ännu inte tagit del av avtalet bör följa i Brasiliens samt många andras fotspår. Därför uppmanar Brasilien samtliga utomstående stater att underteckna detta avtal för en mer human värld.

Land: Danmark

 Delegat: Jacob Nilsson

 Danmark vill uttrycka sina åsikter angående personminor.

Personminor innebär inte bara direkt fysisk skada där de är utlagda, utan även en lång tids ekonomisk börda och eventuell ytterlig trauma. 

 Till följd av den Tyska ockupationen i Danmark den nionde Maj 1940 lades 1,4 miljoner minor ut längst den Jylländska kusten, Den siste av dessa minor röjdes inte för än Juni 2012. 

 Danmark har ratificerat Ottawa-avtalet och står även idag för dess förbehåll då de främjar de mänskliga rättigheterna. Danmarks ambition är stormakternas stöd i denna fråga för att förbjuda användning, utveckling, tillverkning, anskaffning, överföring och lagerhållning av personminor. 

 Danmark är överens med EU's totalförbud mot personminor och uppmärksammar vårt, och alla medlemsstaters juridiska band till det.

 Policy paper

Utskott: Personminor, SPECPOL2

Delegation: Demokratiska förbundsrepubliken Etiopien

Delegat: Elias Kjellsson

 Vi i Etiopien fördömer starkt användandet av personminor. Då vårt land under ett flertal tillfällen varit indraget i konflikter, eller att situationen i grannländerna också har varit plågade av krig, har vi idag en situation där man bekräftar att cirka 2 miljoner minor finns utlagda vid Etiopiens gränstrakter. Många av dessa rör sig från det sorgliga inbördeskriget i Eritrea där gränsen mot oss som följd utav detta 30 åriga krig är starkt minerad. Detta orsakar stora lidanden och hindrar utvecklingen i vårt land, och berör nästan två miljoner människor i Etiopien, på så sätt att minorna gör det svårt för människor att färdas i dessa trakter och att dessa områden blir obrukbara vilket medför brist på mat och en konstant fattigdom.

 Särskilt drabbad är boskapsskötseln där många boskapsskötare har skadats eller dödats av minor. Etiopien har i nuläget inte resurser att ge fullgod läkarvård och rehabilitering till dessa personer som skadats av minor, och som ett ytterligare problem så har dessa handikappade människor svårt att försörja sina familjer. Etiopien fördömer användandet utav dessa minor, inte bara för egen del utan även för den skada dessa medför på andra håll i så väl Afrika som i Asien, Kambodja och Afghanistan inte minst.

 Nation: Indien

Utskott: SPECPOL 2

Delegat: Agaton Lindgren

Nationen Indien hyser stor aktning för nationell såväl som internationell säkerhet och belyser frågan om förbud mot personminor. De bestämmelser, som framkommer av konventionen om förbud mot vissa konventionella vapen, som uttrycker säkerhetsbehov för länder med långa gränser betraktas som värdefulla av den indiska delegationen. Att begränsa användningen och produktionen av personminor är däremot ett koncept som Indiens regering inte tar avstånd från.

 Nationen Indien anser att en eliminering av personminor inom landets gränser skulle hota nationell säkerhet. I nuläget utgörs en väsentlig del av republikens säkerhetsåtgärder av personminor. Det är främst av denna anledning som Indiens delegation, för tillfället, inte kan uttrycka genuint stöd för en total eliminering av denna typ av konventionella vapen eller förplikta sig om särskilda åtaganden. Däremot uppmärksammar Indiens delegation att man, med en hoppingivande framtidssyn, starkt sympatiserar med ambitionen om en värld fri från hotet av personminor.

Indiens regering betonar ytterligare att åtgärder i syfte att minimera riskerna med användningen av personminor har vidtagits i betydelsefull skala.

 Delegat: Daniel Jarlstam

Land: Iran

Utskott: specpol 2

Iran ser att rätten att försvara sig är viktigare än att förbjuda ett visst vapenslag. Att förbjuda personminor tycker Iran är väldigt fel då dessa ingår i strategiskt viktiga försvars strategier och att ta bort försvarsmöjligheter från ett land bara för att för att länder med mindre hotbild tycker de är helt fel, man borde istället kolla på de länder som lider av krig och förstörelse för att se vad de tycker. varje land borde baserat på hur deras hotbild ser ut och utifrån de bestämma vilken skala man ska avveckla vapen och personminor, för om ett land lider av angrepp så kan de bli svårt att avveckla. Iran ser negativt på konvention om förhindrande av användning, lagring, produktion och omplacering av truppminor och om deras förstörelse då de ställer krav att inom fyra år förstöra och avveckla alla sina truppminor/person minor istället för att se på landets bästa samtidigt som det ger fel bild då det är tillåtet att ha kvar vissa minor för träning men detta kan då sättas ut till annan användning så även om man undertecknar detta föredrag så kan man undgå dessa regler. Iran ser då hellre att man omformulerar detta till att man ska förstöra efter landets egen kapacitet och inte bara utgå för hur de länder med bäst säkerhet och inte lider under några hot från andra länder som mördar er befolkning era nära och kära och att deras befolkning slipper fly från landet där de växt upp och fly från allt de känner och vet, om man inte har upplevt detta så e de lätt för andra länder att sitta och delegera hur andra länder ska uppföra er. som jag sa innan bör man avveckla efter egen kapacitet och inte efter hur andra länder tycker man bör göra och kolla till landets säkerhetspolitiska bild.

Policy Paper

Utskott: SPECPOL 2

Delegation: Israel

Delegat: Kelly Tran

Israel ser mycket allvarligt på frågan rörande personminor och vill betona vikten av fortsatta satsningar på forskning och teknologisk utveckling av landminor. Att utarbeta en överenskommelse som FN:s samtliga medlemsnationer kan tänkas stödja för att kunna reglera tillverkning samt användning av personminor. 

Det oroväckande problem i användning av personminor är att många personminor fortfarande ligger kvar, odetonerade, i många av världens länder efter att krigen upphört. Detta har medfört att de blivit detonerade av civilbefolkning långt efter krigets slut. Idag är det dock möjligt att, med hjälp av teknikens utveckling, tillverka personminor som kan självförstöras om de inte tidigare detoneras under krigets gång. Denna utveckling gör att användning av personminor idag kan anses vara mindre humant än något annat medel som används i dagens krigsföring. 

Klustervapen har också varit ett problem för civilbefolkningen, men med Israel som den nation som har varit pionjär har Israel tagit fram klustervapen som självförstörs efter nedslaget, vilket innebär att vapnen blivit mer precisa och säkrare för civilbefolkningen. Israel förespråkar en fortsatt teknisk utveckling av klustervapen, för att göra dessa vapen mer säkra än de är i dagsläget. 

Israel vill, som ovannämnd, tillsammans med FN:s andra nationer, nå fram till en överenskommelse som samtliga medlemsnationer kan tänka stödja. Israel anser dock inte att personminor och klustervapen skall totalförbjudas, utan förespråkar om en rimlig reglering av personminor samt klustervapen. 

Bea Persson S2B

JAPAN POLICY PAPER - FÖRBUD MOT PERSONMINOR

Regeringen i Japan fördömer användandet av personminor och fastslår att det är av yttersta vikt att dessa undanröjs. Personminor skadar skoningslöst oskyldiga, då det är omöjligt att veta vem som kommer sätta sin fot på en begravd mina. Även platsen där en mina sprängs blir förstörd och detta påverkar städernas uppbyggnad. När minor används i krig blir de kvar, begravda i marken efter krigets slut, vilket kan resultera i ovisshet om minornas position. Staten Japan bekräftar att det står högt på vår agenda att ge stöd alternativt bistånd till de länder som aktivt drabbas av personminor. 

Vi i Japan anser att personminor är ett problem som bör tacklas internationellt. Världens stater måste tillsammans lösa problemet för att upprätthålla civilbefolkningens säkerhet och välmående. Vi tycker också att förbudet mot personminor måste skärpas eftersom länders ekonomi försämras då minor tvingar länderna att ständigt återuppbygga de platser minor förstör. 

Staten Japan är stolt medlem av Ottawa-konventionen, och uppmuntrar de stater som inte redan är medlemmar att ratificera konventionen. Ottawa-konventionens syfte är att minska användningen av personminor och att de stater som ställer sig bakom konventionen skall upphöra att använda, producera samt handla med personminor. Staten Japan har även undertecknat alla fyra Genevekonventionerna. Konventionerna behandlar den humanitära rätten och har som syfte att minska civilbefolkningens lidande samt inblandning i väpnade konflikter. Inom den humanitära rätten betonas vikten av att skilja militära mål från de civila och eftersom personminor ofta drabbar civila mål strider dessa mot den humanitära rätten och då även Genevekonventionerna.

Som representant för regeringen i Japan konstaterar återigen att personminor är en fara för civilbefolkningen såväl som för samhällens uppbyggnad och att förbud mot personminor borde skärpas. Slutligen uttrycker vi förtroende för att samtliga stater ser över Ottawa-konventionen och Genevekonventionerna, och att vi kan samarbeta för en tryggare värld utan personminor!

 Land: Kanada

Utskott: SPECPOL 2

Delegat: Johanna Åkesson

 Personminor har använts många gånger i krig mellan länder. Syftet med personminorna är att skada fienden, inte att döda dem. Det ställer till med mer besvär för fienden att ta hand om en skadad person än vad det skulle göra att lämna kvar en död person. Personminor har även använts i interna konflikter inom ett land där de använts mot landets civilbefolkning. En del personminor har placerats på åkrar vilket gör att marken blir omöjlig att odla på. Trots att det har ritats kartor över var minorna finns utplacerade så stämmer de inte helt då personminorna flyttas av naturliga orsaker såsom vid olika väderförhållanden.

 Kanada anser att användningen av personminorna och det bakomliggande syftet med personminor är fruktansvärt! I Ottawakonventionen, är syftet att förbjuda personminor vilket innebär att de inte får användas, utvecklas, tillverkas eller lagras. Undantag görs dock för personminor som endast används för träning och utveckling av minröjning. Tack vare Ottawakonventionen har antalet personminor i världen minskat betydligt. Kanada ser fram emot en gemensam global resolution för att nå ytterligare framgång vad gäller röjande av personminor och uppmuntrar de stater som ännu inte skrivit under Ottawakonventionen att göra detta!

 Utskott: SPECPOL2

Land: Nigeria

Delegat: Rebecca Fredriksson

 Förbundsrepubliken Nigeria är glada att återgäldandet av personminor och dess påföljder tas på så stort allvar och att olycksrisken har minskat i många länder då det visar på engagemanget och viljan att utrota dessa omänskliga vapen runt om världen. För att kunna göra arbetet så universiellt som möjligt uppmanas länderna som ännu inte skrivit på något fördrag mot användandet och tillverkningen av personminor att göra detta. Bortrensingen av person och landminor har lett till att miljontals kvadratmeter med tidigare farlig mark nu åter kan användas för mänskligt bruk utan risk.

 Många av offren för personminor finns i utvecklingsländer som redan har många utmaningar och problem att lösa och för att kunna hjälpa offren krävs det ett större internationellt samarbete för länder och människor i nöd.

 Större delen av arbetet för att röja minor sköts från västvärlden men Nigeria vill poängtera ut att mycket expertis på området finns i landet och vi är villiga att dela med oss av denna till länder i behov av assistens med minröjning. Nigeria har försäkrat förstörelsen för alla personminor i vårt land och de som misstänks befinna sig på landets mark.

Demokratiska Folkrepubliken Korea

Utskott: SPECPOL 2                                                                                                                                                                                           

Land: Demokratiska Folkrepubliken Korea                                

Delegat: Victor Persson                                          

 Den stora efterträdaren och käre ledaren Kim Jong-uns Demokratiska Folkrepublik Korea är djupt oroad över det faktum att suveränitetskränkande frågor som den här tas upp i Förenta Nationernas salar. Förenta Nationerna är en organisation som bygger på respekt för andra nationer och deras suveränitet. Demokratiska Folkrepubliken Korea befarar att ett förbud mot personminor vore ett steg mot en mer förtryckande värld där nationer inte längre är fria. Genom att limetera vad världens nationer får och inte får göra och tillverka i allt för stor utsträckning kommer att leda till en fascistisk världsordning där frihet och suveränitet inte längre existerar.

Förenta Nationerna är ingen överstatlig organisation och skall därför inte agera som detta. Därmed skall inte Förenta Nationerna föreslå eller rösta igenom beslut som kränker medlemstaters rätt att försvara sig och sin suveränitet.

Demokratiska Folkrepubliken Korea beklagar vidare det faktum att det kapitalistiska väst inte klarar av att hantera de personminor man själv så vårdslöst placerat ut. Det finns dock ingen anledning att dra alla världens nationer över en kam, när endast ett fåtal västmakter bär ansvaret för problemet med personminor. Demokratiska Folkrepubliken Korea uppmuntrar därför de vållande kapitalistiska nationerna att själva, på regional nivå förbjuda personminor och omedelbart upphöra att hota andra nationers frihet.

 Policy paper från Nya Zeeland angående försvar mot personminor

Delegationen från Nya Zeeland anser att det inte är lämpligt med användning av personminor. Nya Zeeland står tydligt fast vid att denna fara för både soldater och civila bör avskaffas. Delegationen från Nya Zeeland vill poängtera att tack vare organisationer som ICLB och Ottawa konventionen har problemet förbättras. Självfallet kan situationen bli ännu bättre vilket världens nationer bör arbeta för med tanke på hur många oskyldiga offer som ännu drabbas av kvarvarande minor.

Regeringen i Nya Zeeland vill understryka att detta är ett internationellt problem som har en ljus framtid. Den nyzeeländska delegationen har förhoppningar om att detta är en målsättning som hela världens nationer strävar mot. Delegationen från Nya Zeeland vill värna om vart enda människo liv och Nya Zeeland är stolta medlemmar i Ottawa konventionen samt ICBL. För att personminor helt ska utraderas från denna jord måste alla nationer skriva under för Ottawa konventionen. Inte före alla världens nationer ansluter sig till Ottawa konventionen blir vi av med problemet angående minor, eftersom en anslutning till Ottawa konventionen innebär att nationen som skrivit under måste tillintetgöra sina lager av minor, avsluta all sin handel med minor samt röja de minor som ligger ute.

Förbud mot personminor? (SPECPOL2)

Land: Republiken Serbien

Delegat: Maja Ekelund

 Republiken Serbien beklagar de oerhört många offer som har omkommit till följd av det inhumana vapnet personminor. Historien får inte upprepas därför vill Republiken Serbien förbjuda personminor samt förstöra de som finns idag.

 Serbien tar del av Ottawakonventionen som innefattar förbud mot användning, utveckling, tillverkning, anskaffning, överföring och lagerhållning av personminor. Oroligheterna på Balkanhalvön är nu som bortblåsta men det finns odetonerade personminor kvar i området och Serbien är djupt upprörda över detta faktum. Med beklagande förkunnar Serbien att deras kapacitet inte räcker till att förstöra de lager som finns idag. Serbiens slutgiltiga mål är att få stormakternas stöd i denna fråga. Vi uppmanar Ryssland, Kina och USA samt mindre stater att ratificera Ottawakonventionen för en strävan mot en bättre värld.

 Serbien är överens med alla EU-länder som nu är juridiskt bundna vid det totalförbud mot personminor som folkrörelsekampanjen lade grunden för.

Utskott: SPECPOL 2

Delegation: Storbritannien

Delegat: Sara Björkman

 Storbritannien fördömer totalt all användning, utveckling, tillverkning, anskaffning, överföring och lagerhållning av personminor och finner inga ursäkter för någon nation att bruka detta brutala vapen.

1998 anslöt sig Storbritannien till Ottawakonventionen för att förhindra användning, tillverkning och lagring av minor. Årligen doneras även 10 miljoner euro till de mest utsatta utvecklingsländerna vad gäller undanröjning av fortsatt aktiva personminor. Länder som Sudan, Kongo, Sri Lanka, Kambodja, Angola och Afghanistan får Storbritanniens hjälp och stöd i en fortsatt utveckling mot en tryggare värld.

Storbritannien vill understryka de förödande konsekvenser personminor medför för civilbefolkning och den drabbade nationen i helhet.

Belysas bör även det faktum att framstående länder som Kina, USA, Pakistan och Ryssland än idag står utanför Ottawakonventionen.

Samtliga nationer, med betoning på de ovan nämnda, bör agera som ledande förebilder i arbetet mot de oacceptabla konsekvenser personminor medför och uppmanas ansluta sig till Ottawakonventionen.

Med strävan efter en human tillvaro för civilbefolkning i utsatta länder uppmanar Storbritannien till diplomatisk dialog samt att åtgärder vidtas och effektiviseras genom ett internationellt samarbete mot en värld fri från antipersonella minor.

 Sydafrika

Delegat Emma Gran, HiP3

 Sydafrika ser med stor oro att vapen så som personminor och klustervapen fortfarande används runt om i världen.  Dessa vapen är inte förödande endast för stridande soldater utan drabbar även tusentals civila varje år. Sydafrika tycker att det ligger på alla staters ansvar att ta avstånd från ett vapen som förstör så många civila människors liv årligen.

Sydafrika anser att det enda rätta att göra är att göra allt för att röja existerande personminor och klustervapen men även arbeta för att förebygga mot framtida användning av dessa vapen.

 Sydafrika har skrivit på både Ottawa avtalet och Cluster Munition Coalition (CMC). Dessa avtalen ser Sydafrika som en positiv kraft och vill att fler länder ska skriva på.

Ottawa avtalet handlar om personminor och fastställer att de stater som skriver under ska sluta använda och producera personminor. Staterna ska även förstöra alla personminor inom landet på 4 år. Och inom 10 år ska alla minor röjts från minerade områden. Om statens ekonomi gör det svårt att uppfylla dessa krav har staten möjlighet att ansöka om längre tid och stöd ekonomiskt.

Cluster Munition Coalitation har tidigare verkat för förbud mot personminor och nu verkar CMC för förbud mot klustervapen. Det stater ska göra för att uppfylla CMCs avtal är att ej använda, tillverka eller ha klustervapen.

Sydafrika anser att båda dessa avtal är möjliga att uppnå och hoppas på att flera stater ska ansluta sig.

 Sydafrika anser det är viktigt att fattiga länder har möjlighet till stöd för minröjning och annan sorts avveckling av personminor och klustervapen då deras ekonomi inte alltid möjliggör uppfyllandet an de kraven som ställs i till exempel Ottawa avtalet och CMC. Därför är det en plikt som medmänniskor att göra det möjligt för stöd till dessa länder så att deras befolkning kan leva ett liv utan fruktan.

Sammanfattningsvis vill Sydafrika:

Att fler länder ska skriva på Ottawa avtalet och/eller CMC.

Att möjliggöra stöd för fattigare länder var ekonomi ej möjliggör saker som minröjning.

Land: Republiken Korea

 Delegat: Daniel Richter

 Utskott: Specpol 2

 Republiken Korea ser allvarligt på frågan gällande anti-personell minor och klustervapen. Vi anser dessa metoder vara inhumana och ser positivt på att frågan tas upp. Befolkningen i Sydkorea har levt under ständig skräck för Nordkorea och har ur försvarssyften inte skrivit på Ottawa - avtalet.

 Vi respekterar de mänskliga rättigheterna och värnar för världsfred. Republiken Korea anser att lidandet som orsakas av respektive vapen är beklagligt och uppfattar att dessa vapen utgör ett hot mot civilbefolkning i en större skala och hade gärna sett ett totalförbud. Sydkorea anser dock att dessa vapen kan vara nödvändiga i försvarssyften då hotbilden från Nordkorea är stark, huvudsakligen är det själva användningen som i dessa fall ska stå i fokus och en förändrad syn på användningen ser Sydkorea vara viktigt. Alla nationer ser på sitt eget sätt på frågan och därför bör det fortfarande vara ett beslutstagande inom nationen och alltså i nuläget ingen internationell bannlysning.

 Med dagens teknologi kan också utvecklingen av vapen som dessa gå framåt och säkerhetsåtgärder såsom förbättrade kartläggningar av områden med minor, självdetoneringsmekanism etc. kan vara snar framtid i fall där dessa vapen används. 

Utskott: SPECPOL 2

Land: Republiken Sydsudan

Delegat: Linnea Porenius

 Republiken Sydsudan anser att användandet av personminor och dess konsekvenser är ett allvarligt problem. Personminorna dödar och lemlästar civilbefolkningen, förstör välbehövd jordbruksmark, hindrar flyktingar från att återvända till sina hem samt stoppar samhällsutvecklingen. Minorna placeras ut under en konflikt, men när konflikten är löst ligger minorna kvar och fortsätter plåga landet långt efter att en fred har uppnåtts. Män, kvinnor och barn drabbas av dessa minor vilket leder till att de behöver vård och assistans resten av sitt liv. För att minska de civila offren och ge möjlighet att utveckla samhället på lång sikt måste personminorna röjas och upphöra att användas.

 Republiken Sydsudan har förbundit sig till Ottawa-konventionen och arbetar med att röja minor i vårt land. Republiken Sydsudan har förstört alla kända lager av minor i vårt land, och har aldrig producerat minor. Eftersom både stater och utomstatliga militära grupper använder sig av personminor är det viktigt att sluta producera och sälja minor, för att minska de utomstatliga gruppernas tillgång till detta vapen. Republiken Sydsudan anser att personminor ska förbjudas och uppmanar samtliga länder till att arbeta för en säkrare tillvaro för civilbefolkningen genom att också förbjuda personminor. 

 Policy paper

 Land: Socialistiska Folkrepubliken Vietnam

 Utskott: SPECPOL 2 - Förbud mot personminor

 Delegat: Fredrik Appelgren

 Socialistiska Folkrepubliken Vietnam anser att det är den enskilda nationens rätt att skriva eller avstå från att skriva på avtal vid förbud mot personminor. Därför ställer sig socialistiska folkrepubliken Vietnam utanför dessa sortens avtal. Samtidigt skall missförstånd inte begås med att Socialistiska Folkrepubliken Vietnam använder sig av personminor, utan Socialistiska Folkrepubliken Vietnam vill endast bevara sin egen rätt till användning av personminor för nationens framtida säkerhet och överlevnadsskull. 

Socialistiska Folkrepubliken Vietnam har stor erfarenhet av personminor i vårt eget land och vilka konsekvenser de har gett. Runt om i världen tar bieffekter av krig fortfarande liv i form av personminor. Dessa måste grävas upp och desarmeras.
Socialistiska Folkrepubliken Vietnam är därför högst oroligt över de mängd personminor som den kapitalistiska amerikanska nationen grävde ner i våra marker under inbördeskriget. Närmare bestämt 600 000 personminor finns fortfarande nedgrävda i den Socialistiska Folkrepubliken Vietnams land. Att samma fenomen har skett på koreansk mark är något som den Socialistiska Folkrepubliken Vietnam inte alls är förvånad över.

 Den Amerikanska nationen spränger, mördar och härjar på alla möjliga platser för att sedan lämna nationen åt sitt eget öde. Socialistiska Folkrepubliken Vietnam har för nuvarande mindesarmeringsprogram för att först och främst åtgärda de problem som den egna nationen innehar. Socialistiska Folkrepubliken Vietnam anser att fonder för rehabilitering av f.d. vietnamesiska soldater och desarmering av minor bör ligga på den nation eller nationer som skapat situationen. Socialistiska Folkrepubliken Vietnam är därför trött på att städa upp efter den Amerikanska nationens handlande.

Policy Paper: Förbud mot personminor

Land: Republiken Vitryssland

Delegat/delegater: My Ekholm

 Republiken Vitryssland ser allvarligt på frågan om personminor och tycker att alla länder ska underteckna Ottawakonventionen precis som vitryssland har gjort. Frågan om förbud mot personminor är en stor och viktig fråga då det är många civila som drabbas. 

Efter Vitrysslands självständighetsförklaringen 1992 slutade republiken Vitryssland att producera samt exportera landminor, och den 3 september 2003 anslöt sig Republiken Vitryssland till Ottawakonventionen.

 Ottawakonventionen har haft en enorm betydelse för många människors liv i fler länder som har problem med personminor, men trots de framgångar som har uppnåtts så anser Vitryssland att personminor som ännu inte har röjts undan fortfarande påverkar alltför många människors liv. Därmed anser Vitryssland att frågan om förbud mot personminor är en mycket viktig fråga.

 Vitryssland uppmanar att fler länder ska skriva under Ottawakonventionen som står för ett förbud mot personminor. Många länder har redan skrivit på avtalet, men vår stats strävan är att alla länder i världen ska skriva på avtalet.  

© Håkan Danielsson 2023