UNCLOS 2014

Länderna står i bokstavsordning under själva landsnamnet. Republiken Argentina står under A, inte under R. Amerikas Förenta Stater står under U (för USA).

Utskott: UNCLOS

Delegat: Tobias Nilsson

Land: Australien 

Under de senaste åren har världshaven drabbats av stora problem. Ett av dessa problem är att fisken har minskat i stora mängder och länder har blivit drabbade utav ekonomiska problem, speciellt de fattiga länderna som är beroende utav fiske industrin. Med att stora områden har blivit utfiskade, vilket som har orsakat att tjuvfiske bland andra vatten har blivit mer vanligare. Detta är problem som måste tas på allvar, och Australiens regering har lösning på detta.

Australien vill ta fram ett förslag om att fiskezoner som ska inrättas hos alla länder. Varje land ska få 2 st områden att skifta emellan, så att en risk för urfiske ska icke förekomma. Länder som redan har problem med att deras nya zoner, som redan är fisk fattig ska tas till hänsyn, och få en ny utarbetade zon för tillfällighet. Gränserna ska dras till hänsyn till ländernas population och landmassa. Och dessa handlingar ska bestämmas i efterhand.

Säkerhet bland länder ska prioriteras högt, när det kommer till UNCLOS utskottet. Med att en säkerhets kontroll bland dessa zoner måste hållas. Så att fiske hos andra inte ska missbrukas, och orsaka en okontrollerade fiske upptag. Dessa gränser ska kontrollerade av FN-säkert, med länder samarbete med länder som ligger i närheten av dessa utdelade zoner.

Genom att dessa 2st punkter som har nämnts om, kvoteringar och säkerhet. Så lägger Australiens regering inget stort fokus på att endast bevara naturreservat som koralrev. Då vi anser att dessa platser kommer att bli beskyddade genom säkerheten, som bevakar dessa zoner. Då man ger dessa platser en status av naturreservat beskyddad zon.

Sammanfattning 

Kvotering hos haven, fiskezoner ska bildas.

Säkerhet ska hållas bland dessa zoner.

Prioritering bland naturreservat kommer inte behöva läggas i fokus.  

Position paper - UNCLOS

Land: Danmark

Delegat: Jack Hedetoft

Danmark vill uttrycka åsikter om fiskeriet i världen men framförallt Europa. Fiskeriet de senaste åren har varit en ständig konflikt med EU och Norge på ena sidan och Färöarna på andra. Norge och EU anklagar Färöarna för ett drastiskt överfiske och ovilja att på rimliga villkor förhandla om kvotfördelningen. Färöarna hävdar sin rätt att fiska i egna vatten och anklagar motparterna för att förvägra dem en skälig andel i den sammantagna fiskkvoten.

Danmark kommer att stödja Färöarna i denna konflikt. För att för Färöarna gäller att fiskerinäringen utgör ca 90 procent av exporten. Det är det självstyrande områdets klart viktigaste näring och själva grundbulten i en ekonomi som i övrigt är starkt beroende av budgetstöd från Danmark.

Såväl Norge som EU har beslutat om sanktioner mot Färöarna – sanktioner som allvarligt kan skada ögruppens ekonomi även om försäljningen av fisk utanför EU ökas. Danmark har röstat emot dessa sanktioner i EU och biträder nu Färöarna i såväl havsrättsorganet UNCLOS som världshandelsorganisationen WTO. 

Men Danmark ser förhoppningsfullt på framtida diskussioner för en lösning på detta problem för att på öarna i västnorden är fisket självklart högsta prioritet för alla betydande makthavare – inte bara för fiskeriministrarna. Till slut blir konflikten här en fråga om att hävda det politiska självbestämmandet. Samtidigt är det så att ett allvarligt överfiske drabbar dem som är mest beroende av fisket hårdast. Någon enkel lösning finns alltså inte. Till slut behövs överenskommelser som förenar rättvisa med hållbar utveckling.

Policy paper – Iran

UNCLOS – Fiskeri

Republiken Iran tar ansvar för det förfallande fiskeutbud som drabbar hela jorden genom en rad olika räddnings projekt.

 I dagens samhälle pågår allt för mycket tjuv och överfiske. De slarvigt dragna gränserna mellan olika länders territorialvatten gör inte saken bättre. I försök att rädda fiskelivet satsar Islamiska republiken Iran årligen stora summor pengar på bevaring och konstodling. Trots detta utnyttjar grannländer till Iran delar av det kaspiska havet med varken tillstånd eller egen satsning på att bevara fiskbestånden. 

Islamiska republiken Iran vill se mer samarbete med grannländerna inom fisket. Vi uppmuntrar även fler länder att satsa på bevaringen av det marina livet samt stoppa tjuv och överfiske.

För att stoppa problemen måste vi inskaffa hårdare straff och bättre kontroller. Havsgränserna måste bli tydligare och ny fisk måste inplanteras.

Policy paper UNCLOS  

Irland 

Irländska regeringen anser att överfisket ett stort problem på global nivå som kräver åtgärder. Med djupt beklagande uppskattar Irland att till cirka 60 % av fiskebeståndet i Atlanten är på gränsen till kollaps, detta scenario har dessvärre redan inträffat utanför Kanadas östkust. Den irländska delegationen betonar att detta inte är hållbart för ett fungerande fiskeri i framtiden och påminner därför alla Europeiska stater om att följa EU:s kvoteringar gällande fiske, då vi stödjer dessa kvoter till fullo och fördömer allt tillbakakastande av död fångst som sker på många platser där dessa kvoter överstigits. 

Irland har även en förståelse för att minskningen av fiske medför arbetslöshet och bekymras över att fiskebestånden ej återhämtat sig det trots en lång period av fiskeförbud på vissa ställen. På så sätt har inte arbetsmarknaden heller kunnat återhämta sig och arbetslösheten är fortfarande stor. Vidare ser Irländska delegationen att börja fiska utsatta arter på nytt inte är aktuellt för att få ett återhämtat bestånd. Vidare föreslår republiken Irland därför att de länder som är mest drabbade av detta problem ska erbjudas bistånd så de utsatta människorna tilldelas möjlighet till alternativ försörjning.         

Emma K S2B

Policy paper

Utskott: UNCLOS

Delegation: Italien

Delegat: Kajsa Fridqvist Nimvik

Problem:

Dramatiskt försämrad marin miljö, astronomiska torskpriser och helt utfiskade bestånd på sina ställen. Läget är kritiskt i hela världen, främst för stora rovfiskar. Mer än 60% av bestånden i Atlanten riskerar att kollapsa och utanför Kanadas östkust har det redan inträffat. Fiskenäringen präglar fortfarande samhällsstrukturen i hela byar som direkt eller indirekt lever av fisket. Bara i EU:s medlemsländer jobbar fler än 100 000 fiskare på ca 40 000 båtar i Medelhavet. Därför är det väldigt viktigt att trygga Medelahavsfiskets framtid, vid sidan av de vanligare argumenten som att skydda arterna och ekosystemen.

Lösning:

Som sagt är läget kritiskt i hela världen och detta måste genast stoppas. För att detta ska stoppas måste alla länder se till att fiske och vattenbruk är hållbara näringar, miljömässigt, ekonomiskt och socialt. Italien ska verka för en dynamisk fiskenäring och se till att samhällen där fiskenäringen är nödvändig har en rimlig levnadsstandard. Det måste finnas begränsningar även om fisket är så pass viktigt för oss. Fisket ska inte få skada fiskbeståndens förmåga att föröka sig. Flottorna måste vara mer sållande när de fiskar och de ska även på sikt sluta att slänga oönskade fisksorter överbord.

Staternas behörighetsområden måste utvidgas så att kampen mot det olagliga fisket underlättas. Kontroller ska införas där man har listor över båtar som har tillåtelse att fiska och båtar som inte har.

Inrättande av skyddszoner. Förbud mot fiske ska inte införas i dessa zoner men begränsa fisket beroende på säsong och redskap är något som bör göras.

Nation: Japan

Delegat: Olivia Andersson

Japan erkänner överfiske som ett stort problem runt om i världen. Över hela jorden har överfiske skadat ekosystemen på ett dramatiskt vis och utrotat fiskebestånd efter fiskebestånd. Populationerna av nästan samtliga större fiskarter har minskat med över 70% då de fångas snabbare än de fortplantar sig. 

Japan understryker att världens fiske kommer rasa om vi inte agerar inom en snar framtid. 

Däremot bygger en stor del av Japans ekonomi på fiskeindustrin. Vår kultur och tradition har länge präglats av denna naturtillgång. Japan tror inte att problemet kan tacklas i form av bojkott alternativt begränsning av fiskekvoterna, då det är en avgörande näringskälla för människors hälsa. Japan betonar samtliga staters eget ansvar och skyldighet att agera. 

Japan, vars land omringas av hav, prioterar bibehållandet den marina miljön högt på agendan och är således engagerad i förhindrande av havsföroreningar. Miljöpåverkan i havet i form av dumpning av avfall samt föroreningar från fartyg skadar allvarligt den biologiska mångfalden och ekosystem i havet. Som aktiv medlem i inte blott UNCLOS, utan även den internationella konventionen om förhindrande av havsföroreningar genom dumpning av avfall, såväl som den internationella konventionen till förhindrande av förorening från fartyg, är Japan starkt engagerad i ett effektivt genomförande av dessa konventioner. Vi i Japan uppmanar även samtliga stater som inte har gjort så, att ratificiera dessa konventioner. 

Japan räknar med världssamfundets samarbete mot en resolution som ökar den ekologiska mångfald i havet. Men som samtidigt stödjer stater vars ekonomi är beroende av fiskeindustrin. Detta med hopp om att bevara en stark, global ekonomisk handelsbalans.

Land:Kanada

Utskott:UNCLOS

Delegat:Fredrika Nordhöj

Vi är Kanada, vi är ett land som värnar om vår miljö och vårt arv och det överfiske som sker idag är inte en fiske industri vi strävar efter, självfallet är vi fullt medvetna om att fisket är en kolossalt viktig protein och mat källa för många människor runt om i världen. Men om vi inte värnar om denna källan kommer vi tillslut att utrota den helt, den fisk som är absolut mest hotad i våra hav är torsken och all vår forskning tyder på att något måste göras åt situationen, Vi föredrar lång siktiga resultat istället för dom kortsiktiga för om vi inte agerar nu så finns risken att fisken dör ut helt och betydliga många fler förlorar både pengar och jobb än om vi agerar med omedelbar verkan, så vi tror på strängare kvoterings regler och att vart land och organisation tar sitt ansvar för en bättre och hållbar framtid.

Policy Paper: UNCLOS - Fiskeri

Land: Kuba

Delegat/delegater: Malin Stenström

Republiken Kuba vill arbeta för ett hållbart fiskesamhälle, där hög biodiversitet i hav och sjöar skall bibehållas. Kuba finner nuläget ohållbart, då många rovfiskar i flertal av världens marina miljöer har blivit utrotningshotade på grund av människans oorganiserade fiskeri. I länder som till exempel Kanada är situationen ur kontroll och det ansvarslösa, kapitalistiska fiskeriet ledde under 1990-talet till att torsken helt dog ut och har än inte återhämtat sig.  

Kuba är djupt övertygad om att den starka kapitalismen som råder i västländer orsakar utfiskningen och försämrar vattens ekologiska förhållanden. Republiken Kuba anser att dessa stater endast är intresserade av pengar och vinster snarare än att rädda världens vatten från den ekologiska katastrof som råder i kapitalistiska samhällen, som exempelvis Kanada. 

Republiken Kuba beklagar den rådande situationen i världens marina miljöer och föreslår att FN gemensamt ska lösa fiskeriets globala problem. Delegationen Kuba jobbar för ett hållbart fiskeri som gynnar småfisk, så som rovfisk samt arbetsförhållanden för människor, vilket åstadkoms genom organiserad fiskeodling under kontrollerade omständigheter. Med all respekt till suveränitet och fiskezoner råder Kuba samtliga delegationer att överväga organiserad fiskeodling som en inledande lösning för att uppnå ett hållbart ekologiskt samhälle. 

UNCLOS 

Land: Mexiko

Delegat: Viktor Tyrberg

Mexikos förenta stater anser att fikserifrågan är en stor fråga då både territoriella och resursfördelning är central. Både naturresursfördelning och hur stora som små företag världen över ska kunna bidra till att både öka kunskapen om överfiskning och vara delaktiga att vara ett svar på lösningen. Angående tjuvfiske så menar vi att en diskussion om hur lagstiftning skall ta hänsyn till minoriteters rätt att bruka de naturresurser dem har rätt till. Vi anser att det behövs en bred överenskommelse världen över för att minimera riskerna för väpnade konflikter världen över. En lösning skulle även kunna vara att nationer med framstående universitet får i uppdrag att sprida kunskap och tillhanda hålla kunskap på både större språkgrupper som minoritetsspråk, så att alla medborgare världen över blir medvetna om dagens situation och vilka lösningar som kan lösa problematiken. Vi anser att rika som fattiga länder ska kunna samarbeta på ett bra sätt med ömsesidig respekt av alla parter. Fiskarna, människor behöver varandra därför behöver denna fråga få en lösning.

Norge -fiskeri

Sedan början av 1900-talet har situationen i världshaven förvärrats drastiskt. Fiskbestånd har kollapsat eftersom vi ständigt fiskat upp det översta ledet i näringskedjan. Detta har givit enorma ekologiska konsekvenser. Konsumtionen och exploateringen av havens ändliga resurser har bl a lett till utrotande av arter i särskilda områden och sämre kvalitet på fångsten. Ett tydligt exempel på detta är torsken vid den japanska kusten som fram till tidigt 90-tal inte sällan kunde uppgå till en längd av fem meter. Idag blir den sällan längre än en meter. Det beror på samma orsaker som elefanternas krympande betar. Norge har ingått i ett nordiskt fiskesamarbete för att värna om miljön och resurserna som vi har att tillgå. Vi måste gemensamt komma fram till en lösning på detta växande problem. Vi föreslår att det totala fisket i världen skall minska för att ge bättre kvalitet men samtidigt fortsätta gynna fiskenationer.

Eftersom Kungariket Norge har nordligare landområden vill vi utöka våra fiskeområden norrut för att inte belasta närområdet och därigenom säkra fiskbeståndens överlevnad. Fiskeindustrin tillhör en stolt norsk tradition som sysselsätter en stor del av landets befolkning och därför är vi måna om industrins fortlevnad. Vi är öppna för ett internationellt samarbete för ett hållbart och miljömedvetet ansvarstagande som förbättrar situationen och gynnar så många parter som möjligt. Vidare vill vi även utöka forskningen av havens invånare. Norge anser att däggdjuren är av störst intresse, och givetvis bör inte havens ändliga resurser gå till spillo utan bör nyttjas i det längsta.

Land: Konungariket Saudiarabien

Utskott: Fiskeri

Delegat: Daniel Renvall-Moberg

Konungariket Saudiarabien ser problematiken i frågan om utdöende fiskar. Det är viktigt att var och enskilt land med havs område där utrotningshotade fiskar befinner sig tar ett eget ansvar för att försäkra sig om att arten överlever. 

Det är inte FN:s jobb att se till att drabbade fiskar överlever. Det är ett moraliskt ansvar som alla länder med drabbade fisk arter måste ta. Länder med utrotningshotade fiskar måste sätta ett fiskeförbud mot de drabbade arterna för att försäkra oss om deras överlevnad.

Konungariket Saudiarbien ser dock ett stort problem med att FN skulle ta för stora beslut inom frågor som dessa. Då västländer som USA och Storbritannien har en sådan betydande röst inom FN och detta skulle då kunna drabba muslimska länder i mellanöstern för olika anledningar. Om länder som USA med ett så stort avstånd från mellanöstern ska bestämma om territoriala gränser som inte skulle ha något med dem att göra.

Konungariket Saudiarabien anser att frågan om att dela upp havsvattnet till länder med havsområdet går igenom så skulle dessa havsgränser fungera som landsgränser och därför ha samma regler. Ett överstigande av en havsgräns ska straffas på samma sätt om en landsgräns, detta för att försäkra oss om att tjuv fiske och illegal immigration inte förekommer.

Oberoende av vad som har lett till denna kris anser konungariket Saudiarbien att de vore av stor vikt att problemet angående av utdöende fisk löses. Därför anser konungariket Saudiarabien att länder med ett gemensamt fiskevatten trädersamman för att komma fram till ett beslut som både gynnar länderas intresse samt fiskens överlevnad. 

Utskott: UNCLOS: Fiskeri

Delegationen: Konungariket Spanien

Delegat: Nils Hermansson

Konungariket Spanien har EU:s största fiskeflotta och tillhör världens största fiskkonsumenter. Det lokala fisket är koncentrerat till Atlanthamnarna i Galicien i nordväst, där man mestadels fiskar med små fartyg. Men drygt två tredjedelar av den totala fångsten tas av stora trålare som håller till utanför Spaniens vatten. Delegat från Spanien betonar vikten av att Spanien ska kunna få utnyttja sin fiskeindustri fullt ut i framtiden på förmånliga villkor när framtida resolutioner kommer röstas fram. Världens, och framförallt Europas, fiskeindustri är i stort behov utav Spaniens fiskeflotta i framtiden. Spanien vill fortsätta mot samma riktning som man gjort förr.  

Spanien konstaterar att fiskeriproblemet är stort, och att Spanien fått utstå mycket kritik genom åren utav ICIJ exempelvis. Delegat från Spanien förkunnar att Spanien får den mesta av kritiken när det i själva verket finns andra länder i bakgrunden som också måste undersökas minst lika grundligt angående sin fiskepolitik då vi lever i en demokratisk värld där alla ska få ha sitt ord sagt.

Delegat från Spanien vill avsluta med att poängtera att för att få en bra & rättvis fiskepolitik i världen så måste stridigheter mellan medlemsländer upphöra eftersom detta stör den strävan som alla nationer i detta utskott vill nå, det vill säga en miljöfrämjande, en ekonomisk och en framtida lösning för fisket. Spanien uppmanar därför samtliga medlemsländer att samarbeta med detta problem som världen har framför sig oavsett vilka åsikter man har om den andra.

Konungariket Spanien uppmanar till samarbete med högt ärade delegater ifrån dessa länder: Australien, Bolivia, Danmark, Irland, Italien, Japan, Kanada, Kuba, Mexiko, Norge, Sydkorea, Tunisien, Turkiet, Tyskland, Venezuela

Land: Republiken Korea 

Delegat: Wilma Lundahl 

Utskott: UNCLOS

Republiken Korea vill ta ställning till frågan om överfisket och ansvarstagandet av fiske. Republiken Korea stödjer inte en internationell överenskommelse utan anser att varje stat måste ta sitt ansvar angående överfisket. 

 Fisket är viktigt för Republiken Korea, både för hemmakonsumtionen och för export. Fisket sysselsätter en halv procent av den arbetande befolkningen. Republiken Korea är stolta över att bedriva en av världens största fiskeflottor för djuphavsfiske.

Republiken Korea anser att för att lösa problematiken angående överfiske bör det införas fiskezoner, men varje stat ska ta sitt sunda ansvar för fiskekvoten och fiskezonerna.  

Man har länge försökt sammarbeta stater emellan men detta har inte visat sig positivt eller lyckat. Till exempel har de nordiska länderna stora problem med överfisket trots samarbete staterna i mellan. 

Avslutningsvis vill Republiken Korea åter igen påminna det internationella samfundet om var stats rätt till eget beslutsfattande. 

Utskott: UNCLOS - Fiskeri

Land: Republiken Tunisien

Delegat: Emelie Gullstrand

Republiken Tunisien ser allvarligt på det globala problemet med det enorma överfisket i havet. Tunisien har en strävan efter att hitta en hållbar lösning till detta allvarliga problem eftersom fiskebeståndet håller på att tömmas runt om i världen. 

Vårt land har en hög förväntan och ambition om att i framtiden ska få ett fungerande hållbart fiske. Detta medför att nationen är djupt medveten om det starka behovet av kraftig minskning gällande fisket. För att undvika en ekonomisk kris föreslår delegationen subvention inom matproduktion samt ökade investeringar i näringslivet.  

Delegationen Tunisien är öppen för marina aktiviteter. Tunisien är även öppen för ett handelsavtal eftersom vi vill säkra framtida infrastruktur och matproduktion samt dess funktion. Högst beklagligt är hur lite av havets fångster som kommer u-länders människor till del. Delegationen Tunisien anser att det gemensamma samarbetet är en grundläggande förutsättning för en lösning av situationen gällande det globala existerande överfisket.

Utskott: UNCLOS

Land: Republiken Turkiet

Delegat: Lovisa Buhrgard

Republiken Turkiet ser mycket allvarligt på de miljöproblem som idag hotar våra världshav. Vidtas inga åtgärder inom en snar framtid kommer en stor del av världens befolkning drabbas av konsekvenserna. Svarta havet är ett av flera hav som idag drabbas av vattenföroreingar och överfiske. Republiken Turkiet anser att åtgärder bör vidtas innan det är försent. Att öka medvetandet och kunskapen om denna miljöförstöring i våra hav är ett steg på vägen mot att kunna lösa problemen. Republiken Turkiet menar att internationella samarbeten även kan bidra till att finna lösningar på problemen.

Republiken Turkiet ser kritiskt på Förenta nationernas havsrättskonventions territorialvattengränsdragningar. Gränsdragningarna är inte anpassade för enskilda staters situationer och behov. Förenta nationernas havsrättskonvention vill göra ändringar i Montreuxkonventionen så att den är anpassad till Förenta nationernas havsrättskonventions stadgar. En fullt fungerande överenskommelse som i närmare sju decennier har säkrat stabiliteten i Svarta havet. Republiken Turkiet förespråkar bilaterala förhandlingar mellan de stater som berörs i den specifika frågan. 

Republiken Turkiet ser framemot att samarbeta med stater som delar Turkiets värderingar. 

Policy paper

Utskott: UNCLOS

Delegation: Tyskland

Delegat: Emilia Adalsteinsdottir

: Delegationen Tyskland erkänner dagens fiskesituation som ett stort problem. Samväldet Tyskland värnar för hållbart fiskeri och långsiktiga lösningar för nationernas fiske.

: Fisk är visserligen en förnybar resurs, men vid överfiske kan fisken ta slut. Vissa fiskbestånd överfiskas också i praktiken. Därför slår delegationen Tyskland för att se till att fiskerinäringen i världen är hållbar och inte hotar fiskbestånden och deras produktivitet på lång sikt. Delegationen Tyskland trycker på att fiskeripolitik ska se till att fiske och vattenbruk är hållbara näringar – miljömässigt, ekonomiskt och socialt. De ska också vara en källa till nyttig föda för människor.

: Efter begrundandet av situationen är delegationen Tyskland övertygade om att detta är ett problem på ett globalt plan. Världen behöver agera internationellt för att rädda fiskeindustrin. Nationer behöver ta sitt ansvar, och internationella aktörer måste se till att det fullföljs.

: Vidare föreslår samväldet Tyskland att fiskeflottorna måste vara mer selektiva när de fiskar och de ska dessutom på sikt sluta att slänga oönskade fisksorter överbord. Det är nationernas ansvar att se till att fiskelagar följs och hårdare restriktioner kan komma att krävas.

Land: Bolivianska Republiken Venezuela

Utskott: UNCLOS

Delegat: Maria Edling Andersson

Bolivianska Republiken Venezuela anser att det är viktigt med regler för den ekonomiska verksamheten i havet. Konventionen gynnar dessutom det marina livet, samt länderna runt om. Det gemensamma verktyg som idag står till buds är den internationella konventionen UNCLOS. Denna konvention innehåller verktyg som Venezuela kan stödja. Den ger små stater verktyg att stå emot de imperialistiska krafter som vill utnyttja det mindre landets svagheter. 

Även om Venezuela stödjer ambitionen bakom UNCLOS så framhåller de betydande brister i konventionen. Venezuela tar avstånd från Artikel 121:3 vilket hävdar att kobbar och skär som inte upprätthåller mänsklig bosättning samt ekonomisk eget liv inte ska ha en ekonomisk zon. De ska inte heller tilldelas en kontinentalsockel. Venezuela är beläget på Sydamerikas kontinents norra kust. Landet Venezuela består av 72 öar i Karibiska havet, vilka enligt Artikel 121:3 inte skulle klassificeras som genuina öar. Detta skulle således innebära ett bortfall av ekonomiskt zoner samt kontentalsocklar. 

Venezuela kommer således att prioritera bilaterala avtal, som samarbete mellan andra länder som har liknande åsikter som oss. 

Utskott: UNCLOS

Land: Vietnam

Delegat: Erik Andersson

Den socialistiska republiken Vietnam anser att alla länder borde förstå allvaret med utfiskningen som hotar världens länder. Vi ser nu att både vårt land samt länder inom vårt närområde utfiskar sina hav.

Odling av jätteräkor längs kusterna i vårt land har inneburit att mangroveträsk skövlats för att ge plats åt odlingsdammar. För att undvika utfiskningen försöker Vietnam styra över en del av fisket till outnyttjade djuphavsområden. På de sättet har vi kunnat ökat vår produktion av fisk och skaldjur som är en av vårt lands största exportvaror. Det är något vi vill fortsätta med för att bekämpa fattigdomen.

Vietnam tror att ta sig ur fattigdom är viktigare än att sätta regler på var och hur man ska fiska inom sitt lands gränser. Eftersom det idag inte finns några tydliga nationsgränser är detta en oerhört svår och komplex fråga som knappast kommer lösas inom en lång tid.

Vi är också kritiska till den stora mängden korallfiske som sker i världen idag. Det är något vi alla länder bör se över tillsammans för att stoppa. Därför anser vi att fisket ska bli en ännu större internationell fråga än vad den är idag.

Vietnam tror på att fiskefrågan ska behandlas av institutioner på internationella plan för att hitta normala fiskekvoter så att inte länders ekonomier urholkas.


© Håkan Danielsson 2022