UNCLOS Rollspel 2 2014

Utskott: UNCLOS, fiskeri

Delegation: Samväldet Australien

Delegat: Clara Dahlgren

Delegationen från Australien betraktar situationen rörande fiske som allvarlig, detta då överfiske och illegalt fiske förekommer runt om i världshaven. Det är med djup beklagan samväldet Australien konstaterar att överfiske, samt illegalt fiske, bidrar till stora försämringar i det marina ekosystemet och även till negativa inverkan på fiskbeståndet som reduceras och har svårt att återhämta sig på nytt. Situationen utgör ett skrämmande hot mot havets biologiska mångfald och många fiskarter går förlorade. Den australiensiska regeringen fördömer starkt det illegala fisket och jobbar för bekämpandet av situationen.

Australien anser att problemet bör tacklas omgående för strävan efter en förbättring. En problematisk kollaps av fiskbestånd kan med största oro medföra svält då fisk är människans viktigaste föda. Med hänvisning till historiska scenarier kan en minskad biologisk mångfald likaledes resultera i förlorat levnadsbröd för fiskare. Australien klargör än en gång värdet i bekämpning av överfiske och illegalt fiske på väg mot överstående konsekventa incidenter. 

Samväldet Australien betraktar komplikationen som ett internationellt problem som är viktigt att finna lösning på. Australien betonar att ansvaret ligger hos samtliga nation att upprätta tydliga regler och planer för fiske. Det är också upp till varje nation att värna om en hållbar marin miljö och ett hållbart fiske. Australien betonar även vikten av att skapa förbättrade fiskemetoder som i sin tur kan medföra hållbarhet och som inte leder till överfiske.

Policy paper för Federala Republiken Brasilien: UNCLOS

Delegat: Amalia Pålsson

Federala Republiken Brasilien är ett land med lång kustlinje, dock har fisket i Federala Republiken Brasilien en liten betydelse för nationens starka ekonomi, trots att många livnär sig på det. Ett stort engagemang återfinns emellertid för det internationella fiskeriet hos Federala Republiken Brasilien.

För Förenta Nationernas livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) sitter landsmannen José Graziano da Silva som generalsekreterare sedan 2012, och Brasilien var 2009 det trettioåttonde landet att underteckna FAO:s avtal om att tillåta fiske utanför de nationella haven. Avtalet säkrar också ansvarsfullt fiske på de internationella haven, vilket betyder att Federala Republiken Brasilien står för ett hållbart fiske och för att undvika utfiskning av haven.

Fiskeriet har sedan 2009 ökat, men då alltså på mer ansvarsfulla konventioner. Bottenfiske har dock blivit förbjudet, och FAO:s avtal ligger dessutom på en legal internationell nivå.

Federala Republiken Brasilien anser dock att fiskeri inte får ske på alla världshav, utan att man ska bevara de antarktiska marinresurserna.

Det internationella fiskeriet måste alltså ske på ett ansvarsfullt sätt, med balans mellan ekonomi och miljö. Regler och konventioner skall finnas och följas, och Federala Republiken Brasilien försöker efterlikna ett gott exempel för mindre stater.

Utskott: UNCLOS – fiskeri


Delegation: Kungariket Danmark


Delegater: Sophie Morreau och Ottilia Ljung

Fiskeindustrins överfiske är ett globalt problem i vilket många forskare menar att mer än 60 procent av bestånden i Atlanten snart redan nått sin bristningsgräns. Kungariket av Danmark är fullt medvetna om situationen och bedriver tillföljd ett väldigt angeläget arbete med strävan efter en hållbar och effektiv fiskeindustri. Kungariket Danmark är världens femte största exportör av fisk och fiskprodukter parallellt som kungarikets fiskeindustri blivit hållbarare till följd av regionala och internationella lagar. 

Det marina ekosystemets situation är ohållbar. Kungariket Danmark anser att IUU måste upphöra likaledes destruktiva fiskemetoder, genom lämplig lagstiftning och globalt samarbete. En kontinuerlig samverkan mellan havsforskning och modern fiskeriförvaltning är essentiell i utvecklingen för miljöförebyggande åtgärder.

Kungariket av Danmark uttrycker ett önskemål om åtgärder i form av: bestämmelser rörande regler angående fiskeutrustning, förhandlingar med tredje världens länder och förbud emot att utrangera oönskat marint liv överbord. Eftertänksam hantering av havets resurser är viktigt för att upprätthålla ett hållbart marint ekosystem.

Fråga: Fiskeri

Land: Republiken Irland

Delegater: Hanna Wallén och Freja Asgeirsdottir

Republiken Irland anser frågan om fiskeri som ett problem som behövs förändras. De ser även fisket som en viktig del av vår kost, kultur, samhälle och ekonomi. 

Årtionden av misskötsel och överfiske har lämnat haven runt Irland och Europa praktiskt taget utan fisk. Runt 88 % av våra fiskbestånd har fiskat på ett sådant ohållbart sätt att det finns dem fiskarter som försvunnit från det irländska vattnet och detta vill man förstås ändra på.

Då fiskeindustrin är en viktig källa för Irlands ekonomi vill man fortfarande ha möjlighet att fiska på Irlänska vatten men på ett mer anpassningsbart sätt så att fiskarterna bevaras. Det marina ekosystemet runt Irland är en oerhört viktig punkt och därför ses detta problem med överfiske som något man måste göra något åt i snar framtid.  

Republiken Irland vill att man ska informera allmänheten om detta problem då de tror att fiskeriet kan minska om fler människor vet om problemen i fiskeindustrin. Att veta vilken typ av fisk vi äter, särskilt genom att veta var och hur vår fisk har fångats, kan sända en stark signal om att vi måste ändra vårt tankesätt inom fisket.  

Policy Paper Japan - UNCLOS

Japan erkänner det grundläggande problemet med överkonsumtion och överfiske av eftertraktad fisk. Efter vidare överläggande anser Japan att det är viktigt att landets befolkning blir tillfredsställda med mat på bordet, och då fisket är landets och samtliga av utvecklingsländernas primära proteinkälla, är det av största vikt att denna resurs skall bevaras. Fiske är en del av det japanska kulturarvet, som delegationen Japan är mån att värna om. 
Japan föreslår att samtliga länder bör lägga en satsning på fiskeodlingar, då hälften av Japans förbrukning av fisk har sitt ursprung där. Genom en satsning på vattenodlingar kommer påfrestningarna på eftertraktad fisk sjunka, då vattenbruket redan har lättat på en del av trycket gällande räkor.  Japan vill avslutningsvis påminna om vikten att de levande marina resurserna bevaras och inte dör ut, och hoppas att samtliga av dessa dilemman kan lösas på ett fredligt plan utan militärt ingripande. 

Utskott: UNCLOS, Fiskeri

Delegation: Samväldet Kanada

Delegat: Emelie Sassler

Samväldet Kanada’s internationella prioriteringar gällande fiskeri är att stoppa överfiske, förbättra hur världen hanterar havens fiskebestånd, säkerställa friska ekosystem i haven samt styrka ett handelssystem som främjar Kanadensiska intressen.

Fiske är en global industri, och av avgörande betydelse för Samväldet Kanada. Kanada exporterar mer än 80 % av all fångad fisk och skaldjur. Tyvärr är den framtida hälsan och konkurrenskraften hos Kanada’s fiske hotad av ohållbart eller olagligt fiske runt om i världen, vilket även resulterar i skador på den marina miljön.

Samväldet Kanada’s mål är att uppnå ett hållbart fiske genom ledningsbeslut som bygger på välgrundad vetenskaplig forskning och som stöder pågående ekonomiska möjligheter för Kanadas kustsamhällen.

Samväldet Kanada anser att både industri- och utvecklingsländer bör arbeta tillsammans och dela kunskap med varandra för att komma fram till de bästa metoderna med strävan efter att uppnå dessa mål.

För att det ska kunna påbörjas ett verkställande av dessa punkter krävs det en majoritet som är öppen för samarbete. På så vis går det att erhålla långsiktiga globala förhållningssätt.

Utskott: UNCLOS

Land: Kenya

Delegat/delegater: Hampus Karlén Jönsson

Republiken Kenya vill se att överfiske bekämpas och upphöra då republiken Kenya ser fisket som en viktig resurs till hela världen, inte minst republiken Kenya och närliggande länder. Överfiskeri i Viktoriasjön och i vatten runt om republiken Kenya från västerländska stater har stor påverkan på republiken Kenya både ekonomisk och socialt. Det har lett till stora problem för befolkning i republiken Kenya och grannländer.

 Republiken Kenya vill tackla problemet genom att öka reglerna kring territorialgränserna och på så sätt hålla fisket inom varje land. Detta för att hålla kvar den fisk som finns att hämta i haven inom sin egen stat och på så sätt kunna utvinna detta bättre. Samt att detta ger en större inblick i hur mycket som fiskas inom varje land då staterna själv ansvarar för sina egna fiskevatten. Detta minskar även den påverkan som skapas då det finns risk att andra fiskar upp kvoten som finns inom staten och det hindrar de västerländska länderna från överfiske.

Republiken Kenya anser att om man får fiskeriet att fungera i länder som republiken Kenya och grannländer kommer det öka välståndet i Afrika och kan leda till ett ökat sammarbete mellan stater och på så sätt få hela den afrikanska kontinenten att utvecklas positivt.

Policy Paper Fiskeriutskott - Norge

Delegationen Norge är djupt oroade över den ohållbara situationen med överfiske. Norge menar att det är ett allvarligt problem, inte bara i Norge, utan i hela världen. Om det fortsätter i den här takten är det inte omöjligt att viktiga fiskarter i havet dör ut. Detta är inte något Norge ser fram emot. Problemsituationen bör enligt Norge lösas omgående då den kommer ge negativa effekter på vår miljö, våra ekosystem samt vår ekonomi i framtiden. Delegationen Norge menar att den grundläggande lösningen är en internationell fråga som kan tacklas genom ett ökat samarbete mellan nationerna. För att i framtiden kunna se en förändring anser Norge att alla bör vara med och ta ansvar i sina egna havsområden och uppfylla kraven i FN:s havsrättskonvention.

Avslutningsvis föreslår Norges regering att samtliga länder skall ta problemet på stort allvar om vi vill att fisken i världens hav ska finnas kvar i framtiden.

Utskott: UNCLOS

Land: Nya Zeeland

Delegat: Johanna Alm

Det är med djup beklagan och på stort allvar som monarkin Nya Zeeland ser på frågan om fiskeri. Den pågående tömningen av haven är ett hot mot artrikedomen och har lett till att flera arter inom kort tid kommer att riskera utrotning. En utrensning av de större fiskarna förändrar hela ekosystemens struktur och förutsättningar. För att fiskeri ska bidra till en hållbar utveckling måste uttömningen regleras för att ta vara på både miljön och ekonomin. En stor inhandel och export av fisk må gynna ekonomin men Nya Zeeland fördömer att detta ska ske på ekosystemens bekostnad. Vissa arter har enbart ett fåtal år kvar innan de utrotats och världen måste agera snarast. Monarkin Nya Zeeland önskar att se haven välmående istället för enbart precis över gränsen av utrotning. 

Delegaterna från Nya Zeeland är medvetna om att många länder är beroende av fiskeriet, Nya Zeeland är ett utav dem. Problemet grundas i att ett flertal länders ekonomi gynnas av fiskeri och överskrider därför sina kvoter och territorium. För u-länder är fiskeri en möjlighet att minska arbetslöshet då det inte kräver en högre utbildning samtidigt som det bygger upp en infrastruktur. 

Nya Zeeland konstaterar att fiskeriet hitintills varit okontrollerat. Det är utav högsta prioritet som en noggrannare övervakning av fisket måste verkställas. Detta innebär att infinna sig inom sitt territorium och inte överskrida sin kvot. Genom att ett flertal aktörer hetsar korallerna i stilla havet påverkas ekosystemet runtom men även turismen. Att inte överskrida gränserna fastslår Nya Zeeland vara ett stort bidrag till lösningen på fiskerifrågan då flera u-länder får möjlighet att etablera sig på marknaden samtidigt som inga arter riskerar utrotning. Ekosystemen måste även vårdas så de kan återhämta sig efter påfrestningarna. 

Delegation: Kungariket Saudiarabien

Delegat: Julia Thulin

Delegationen Kungariket Saudiarabien är inte bundet av någon inhemsk lagstiftning och har tagit sig rätten till att uttala sig om alla sådana lagar eller deklarationer vid lämplig tidpunkt. Saudiarabien vill inte ha  internationell fördrag eller avtal som innehåller bestämmelser som är oförenliga med konventionen om havsrätt och kan skada för de rättigheter och jurisdiktation i kungariket i deras havsområden.

Saudiarabien samarbetar med stater som gränsar till de havsanslutna områden vilket är föremål för godkännande av konventionen av alla berörda stater. Saudiarabien står enligt bestämmelserna i konventionen om tillämpning av systemet för transipassage genom sund som använda av internationell sjöfart som ansluter en del av de fria havet eller en ekonomiskt zon med en annan del av öppet hav. Vid en ekonomiskt zon gäller även navigering mellan öarna som ligger intill eller som gränsar till de farleder som används som ingång och utförsel från sundet, dessa som utsetts av den behöriga internationella organisationen. Kungariket Saudiarabien säger att oskadlig genomfart gäller inte när dess territorialhav, där de finns en väg till de fria havet eller till en ekonomisk zon som passar lika bra när de gäller navigering. Saudiarabien vill begränsa passagen för atomdrivna fartyg eller fartyg som transporterar kärnämne eller annat liknande material, sådana fartyg till farleder som utsetts av staten inom dess territorialvatten, Saudiarabien kräver att nämnda fartyg ska ha förhandstilstånd för passage innan territorialvattnets början. Saudiarabien vill ha interna rutiner för de havsområden som lyder under dess överhöghet och juristdiktationen. Sammanlagt så vill Saudiarabien att deras områden inte ska vara öppna för alla.

Utskott: Fiskeri 

Land: Spanien

Delegat: Klara Lindblad 

Spanien är oroliga över det globala problemet med överfiske och Spanien menar att det måste lösas. Alla länder i hela världen blir drabbade av detta överfiske på ett eller annat sätt. Haven är livsviktiga och ger oss massa näring. Problemet måste alltså få en lösning. Som det ser ut nu är det många länder som fiskar på samma ställe, det leder till att fisken försvinner. Det fattas kunskap om fiske, alla förstår inte problemen som uppstår när fisken försvinner. Många länder fiskar upp fisk som producenter åt grisar, kycklingar och nötkreatur, när detta sker så går massa energi till spill och de fattigare länderna som verkligen behöver fisk få ännu mindre. 

Detta är en internationell fråga och Spanien anser att de därför måste lösas på internationell nivå med hjälp av ett globalt samarbete. Spanien är med i EU och där är det tydliga fiskeregler som alla i EU måste följa. Men det räcker inte att alla länder i EU förbättrar sig, länder utanför måste även de ta sitt ansvar och inte fiska upp för mycket. 

Spanien föreslår att det måste finnas en viss kvot fisk till varje land beroende på landets storlek och antal invånare. Det är svårt att kontrollera så att detta följs och att länder fiskar upp mer än vad de får, men den baksidan finns alltid och det är bättre att har några sorts riktlinjer än att inte ha något över huvud taget. 

Det finns en del fiskarter som verkligen är på väg att försvinna, för att motverka detta menar Spanien att man borde ha vissa månader om året som det är förbjudet att fiska upp utrotningshotade fiskar. De länder som försörjer sig på fiske, måste tänka om och försöka livnära sig på andra saker som t.ex. odling.

Spanien betonar även vikten av det måste informeras mer om konsekvenserna av detta fiske, vad som händer när fisken tar slut. När länderna inser faran med att fiskarna dör ut kommer de lättare kunna sätta sig in i situationen och engagera sig. Det kommer bli lättare med ett globalt samarbete menar Spanien.

Utskott: UNCLOS

Land: Republiken Sydkorea

Delegat: Linnea Vester

Problem
Det pågående överfisket har under lång tid varit ett globalt problem. Det finns många orsaker till överfisket. Bland annat att fattigare länder inte har kontroll på de civilas fiske och territorialgränserna till havs är svåra att kontrollera. Det gör att flera länder kan fiska på samma vatten, vilket leder till att all fisk tas upp på ett område. Överfiske leder till obalans i havens ekosystem och problem i de marina miljöerna runt om i världen. Sydkorea tvivla på att fiske uppskattningarna är korrekta, angående hur drabbade fiskarna blir av överfisket. Därför bör nya uppskattningar kring detta göras.

Obalans i havens ekosystem

Fattiga länder inte har koll på det civila fisket

Bör göras nya uppskattningar om hur fiskarna drabbas

Lösning 
Ansvarstagandet måste börja i varje enskild nation, där man bestämmer hur fisket i landet ska bedrivas. Sydkorea anser att ett fortsatt fritt fiske ska råda, detta för att Sydkorea är ett land med hög fiskekapacitet. Sydkorea anser att länder borde få olika fiskekvoter då länder har olika hög fiskekapacitet. De nationer med goda möjligheter till fiske ska få högre kvoter än de med sämre möjligheter till fiske.

Den enskilde nationen tar ansvar för hur fisket ska bedrivas

Fritt fiske ska råda

Fiskekvoter ska införas, med anpassas efter landets fiskemöjligheter

UNCLOS - Tunisien

Republiken Tunisien konstaterar att en kollaps av havsbestånden skulle medföra stor problematik. Tunisien uppmuntrar till en lösning på problemet. Tunisien föreslår att de marina gränserna ska fastlås. Varje land ska ha sin havsyta att fiska på. Att eventuellt begränsa fisket i vissa områden eller perioder ser Tunisien positivt på.

Denna lösning bidrar även till en minskning på de klimatproblem som existerar ute på havet. Varje land har en begränsad yta att fiska på vilket gör att de inte kan breda ut sig på för stora områden.

Staten Tunisien uppmanar till att länder ska ge mycket pengar åt fiske för att miljöanpassa transportmedel och material. Tunisien anser även att lagar ska stiftas för att förhindra havsförorening.

Tunisien uppmanar även till en bredare utbildning för fiskare och det bidrar att de kan förhindra att bistånd kollapsar.

Tunisien vill fortsätta och uppmuntra andra länder till att ha fiske som en stor tillgång då ett flertal länder är ekonomiskt beroende av det.

Republiken Tunisien ser en värld utan uppdelade marina gränser som ytterst oacceptabelt.

Utskott: UNCLOS

Delegation: Turkiet

Delegat: Alicia Lind

Delegationen Turkiet ser med största oro på det problem som vilar över världens hav idag. Fiskar tas upp i en mängd som kommer leda till utrotning av havets fiskbestånd.

80 % av världens levande organismer kommer i från havet. Ett hav, som vi människor idag förstör genom överfiske. Idag är vi hundratals miljoner människor som är beroende av den mat som havet kan ge oss, och därför är det inte konstigt att vi idag viskar upp 95 miljoner ton fisk varje år. 

Havet och fiskeindustrin ger tiotals miljoner människor, världen över, ett dagligt jobb. Främst i de fattiga länderna, där fiskeindustrin är deras överlevnad. Vi i Turkiet uppmanar därför att beskydda de anlagda fiskeodlingar som idag finns, dock med understrykande av att dagens kommersiella industrifiske är ohållbar i längden. Delegationen Turkiet trycker därav på havsrätt- konventionens syfte att motverka övernyttjande av fiskebestånd i världens vatten. Att ett flertal länder inte respekterar och följer de avtal och konventioner som finns, anser vi i delegationen Turkiet vara direkt upprörande.

Delegationen Turkiet bekräftar och ser med djup oro att överfiske är ett globalt problem som bör lösas internationellt, samt nationellt. Dock med hjälp utav internationella aktörer. Att olika stater och nationer fiskar av varandras kvot har lett till att vi i dagens läge dammsuger havets botten för alla levande organismer. Den problematiska påföljden av detta är att fiskbeståndet minskat med 80% på 25 år. Delegation Turkiet uppmuntrar för nationsgränser över haven, samt trycker på att det finns en kvot tilldelad till varje stat som bör hållas. 

Utskott: UNCLOS

Land: Förbundsrepubliken Tyskland

Delegat: Ludvig Werstam 

Förbundsrepubliken Tyskland erkänner överfiske som ett stort problem, och uttrycker sin oro över den rådande situationen. Överfiske är en fråga som påverkar alla nationer i världen, rika som fattiga. Att utarma havets resurser skadar inte bara de länder som fiskar mest, utan alla berörs. En radikal förändring av fisket är ytterst nödvändigt. Förbundsrepubliken Tyskland inser att fiske över havets reproduktionsförmåga påverkar samhället socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Faktorer som har lett fram till nulägets problematik är bl.a. fattigdom, okunskap och bristande möjligheter till påverkan. Andra orsaker är missriktat statligt understöd och globala trender, likt befolkningstillväxt samt urbanisering. Ett första steg till att lösa den rådande situationen är att förstå de bakomliggande orsakerna till problemet. Förbundsrepubliken Tyskland tror att om inget görs snart, för att lösa frågan om överfisket, kan situationen komma att trappas upp i framtiden. 

Förbundsrepubliken Tyskland vill att överfiske förbjuds, och att dess lagstiftning blir bindande i högre grad. Dagens fiskelagar är för transparanta och de nationer som överskrider de satta kvoterna bör straffas. EU:s fiskepolitiker bör därför få ytterligare auktoritet och inflytande, så att deras ord får större tyngd i frågan. Att tio EU-länder 2013 överskred sina fiskekvoter, många av dem nationer med stort inflytande, går under all kritik. Respekt för de rådande fiskekvoterna är ett ofrånkomligt krav.

Förbundsrepubliken Tyskland vill låta fiskebestånden växa till hållbara nivåer. Detta är positivt både miljömässigt för havet och ekonomiskt för fiskeindustrin. Att låta de nuvarande fiskebestånden växa till sig ger fördelar på långsikt. En mer kontrollerad och balanserad fiskenäring kommer att leda till större fångster i framtiden. Studier visar att vi idag betalar 199% kronor ränta på torsken från Nordsjön, i jämförelse med att föra ett hållbart fiske. Att låta fiskebestånden växa till år 2020 kommer leda till en vinst på 15 miljoner ton fisk samt resultera i 37 000 nya arbetstillfällen. 

För att lösa den rådande globala krisen kommer det att krävas mycket, från alla. Förbundsrepubliken Tyskland är en ledande kraft i frågan om överfiske. Under de senaste åren har en stor del av Förbundsrepubliken Tysklands fiskeflotta avvecklats. Dessutom inser delegationen Tyskland vikten i ekologisk fiske. I Östersjöns östra fiskebestånd fiskar Förbundsrepubliken Tyskland enligt MSC metoder. Detta är en stiftelse som har tagit fram regler för hur ett uthålligt fiske, som bevarar mångfalden, produktiviteten och de ekologiska processerna i havet, ska bedrivas. Världsnaturfonden(WWF) stödjer MSC arbete. För att det viktiga arbetet mot överfisket ska få genomslag krävs det att fler länder inser sitt ansvar. Med en stark och enad front kan den rådande negativa trenden lösas.       

Utskott: UNCLOS

Land: Den bolivarianska republiken Venezuela

Delegat: Kristine Larsson

Den bolivarianska republiken Venezuela har de senaste åren konstaterat en ökad näring i fisket. Innan dess var denna väldigt underutvecklad och man hade istället mer fokus på landets jordbruk. Ökat fiskeri i landet bidrar delvis till en bättre ekonomisk ställning och fler arbetspositioner till landets invånare, vilket var en övertygande orsak till mer utveckling inom den bolivarianska republiken Venezuelas fiskeri. Landet kommer därför fortgå med viss ekonomisk satsning kring fiskerifrågan, vilket ger en vidare utvecklingen av landets fiskeriindustri.

Trots en oansenlig ökad satsning för landets fiskeristånd så värnar landet högt om fiskbeståndet. Inom den aktuella frågan angående överfiskning har den bolivarianska republiken Venezuela bidragit med insatser genom förbud mot diverse industriellt fiske kring landets kustområde. Landet betraktar frågan rörande överfiskning som nationell och är övertygade om att åtgärder via förbud och gränser bör vidtas för en mer hållbar industri

© Håkan Danielsson 2022