UNEP Rollspel 2 2014

Länderna står i bokstavsordning under själva landsnamnet. Republiken Argentina står under A, inte under R. Amerikas Förenta Stater står under U (för USA).

Utskott: UNEP

Land: Argentina

Delegat: Emelie Persson

När gas- och oljeindustrin delar upp landskapet ökar intresset för att exploatera nya olje- och gasfyndigheter i Arktis. Problemet är att det inte finns någon teknik som klarar av att sanera efter en oljeolycka i det hårda och kalla klimatet. För att det inte ska bli extrema oljeutsläpp och utfiskningar är det viktigt att sjöfart och exploatering regleras. På land påverkas permafrosten på tundran som innehåller mer metan än vad det totalt finns koldioxid i luften. Om metanen kommer ut kan den orsaka stora problem, då den är en aggressiv växthusgas. Om isen fortsätter att smälta finns det en risk att landområden i Argentina kommer att täckas av vatten, då vattennivån höjs.

Argentina och Kanada har en mångfacetterad relation då de bland annat har ett liknande perspektiv i många globala frågor. Kanada har stöttat Argentina i många projekt och lagt ner stora summor pengar.

Målet är att öka medvetenheten om/över behovet av att skydda känsliga ekosystem, bekämpa klimatförändringen och etablera en stark och meningsfull global dialog om dessa frågor. Argentina samarbetar med Kanada genom att skapa en kreativ form av opinionsbildning då de tar upp dessa miljöfrågor genom konst. Detta har tidigare gjorts i Antarktis där Argentina har land, nu samarbetar Argentina med Kanada i Arktis. 

Argentina har som mål att öka kunskapen om dynamiken i glaciärer som svar på klimatförändringar och deras bidrag till den aktuella smältningen. Om de får kunskap får de möjlighet att kunna forma landet så att de kan ta hänsyn till potentiella scenarier för klimatförändringar.

Utskott: UNEP

Land: Republiken Chile

Delegat: Emma Mikaela Liljegren Goncalves

Situationen i Arktis är idag mycket ohållbar. Inte bara för att isarna smälter i ett mycket fortare tempo än de har gjort innan, men även för att nationer inte kommer överens om vem som får fiska och forska var. Stora forskningsmöjligheter finns i Arktis, men också ekonomiska möjligheter. 

Chiles stödjer målet med att få Arktis ekosystem att bli mer naturligt, hållbart och motståndskraftigt. Chile vill tillsammans med USA ha fartyg och flygplan där för att få ökad kännedom över aktivitet i området, och utveckla infrastrukturen efter behov. Mer säkerhet ska införas för att främja och upprätthålla säkerheten kring kommersiell och vetenskaplig verksamhet.

Nationerna som ligger i Arktis, eller har delar av landet i Arktis, ska dela upp Arktis mellan sig så att det blir rättvist, genom att dela upp det så att alla nationer får en lika stor bit. Detta ska göras genom diplomatiska tal. Men det ska också göras med respekt till den inhemska befolkningen. De ska få ha kvar sina delar av Arktis och ska få leva där i fred utan andra nationers inblandning.

Chile vill göra allt i sin makt för att inte skada Arktis ömtåliga miljö. Chile vill sätta upp forskningsstationer och bevara ekosystemen som finns i Arktis, och sträva efter en hållbar framtid, vilket vi får genom att minska utsläpp av växthusgaser och samarbeta med nationer runt om i världen.

Utskott: UNEP

Delegation: Republiken Frankrike

Delegat: Nellie Landkvist

Republiken Frankrike anser att frågan om Arktis är ytterst viktig och berör många stater. 

Republiken Frankrike menar för att nå ett varaktigt resultat i frågan om Arktis krävs samförstånd och enighet i frågan mellan de länder som direkt har del i området.  

Klimat förändringen i världen märks tydligare än någonstans i Arktis och drastiska åtgärder måste därför vidtas. 

Republiken Frankrike kommer att tillsammans med EU behålla sin linje om att fortsätta utforma politiken om Arktis med ledorden kunskap, ansvar och engagemang. 

Republiken Frankrike kommer i gemenskap med EU att stödja forskning för att sprida kunskap och lösa problemen med miljö- och klimat förändringar i Arktis.

Republiken Frankrike skall agera ansvarsfullt med målet inriktat på att agera för en hållbar utveckling där en ansvarsfull resursanvändning tillämpas och att ge miljömässig sakkunskap. 

Republiken Frankrike skall arbeta för ett utökat engagemang bland dem arktiska staterna och dess ursprungsbefolkning. 

Republiken Frankrike har i samarbete med EU under en längre tid engagerat sig i dessa frågor och visat stort intresse för den socioekonomiska och den miljömässiga utvecklingen i Arktis, genom stora insatser.

Policy paper UNEP- Japan 

Japan är fullt medvetna om Arktis klimatförändringar, miljögifter samt ursprungsbefolkningens förändrade levnadsvillkor. Delegationen Japan betonar vikten av att detta problem tacklas. 

Japan anser att oljeutsläppen ska lösas på en internationell nivå, till exempel genom konventioner kring samarbete vid oljeutsläpp. Konventioner kring samarbete inom forskning för däggdjur anser Japan som en problemlösning om Arktis djurliv. Japan anser att det internationella samfundet bör ta större ansvar kring frågan om skydd för Arktisk globala miljöpåverkan. Japan är även beredd att samarbeta inom forskning om framtida miljöfrågor. Genom Japans goda tillgångar till kapital och kunskaper inom forskning i Arktis skulle det vara lönsamt för alla nationer i världen. 

Delegationen Japan uttrycker förtroende att Barentssamarbetet att öka de ekonomiska och forskningsrelaterade samarbetet mellan länderna för att minimera de militära spänningarna.

Avslutningsvis anser Japan att problemet ska lösas diplomatiskt och utan militär inblandning.

Policy Paper 

Utskott: UNEP, Arktis

Delegation: Samväldet Kanada

Delegat: Frida Fransson

Samväldet Kanadas vision för Arktis är en stabil, regelbaserad region med klart definierade gränser, dynamisk ekonomisk tillväxt och handel, levande nordliga samhällen och friska samt produktiva ekosystem. Samväldet Kanadas mål är ett mer strategiskt engagemang för Arktis vilket innebär att länderna behöver samarbeta.

Samväldet Kanada har kontroll över arktiska land och vatten samt tar ansvaret på stort allvar. Samarbete, diplomati och respekt för internationell rätt har alltid varit Kanadas tillvägagångsätt. Men Samväldet Kanada kommer att stå upp för intressena som finns i Arktis.

Med önskan om samarbete med grannar vill samväldet Kanada försöka lösa gränsdragningar, bygga handelsband, skapa lämpliga internationella förutsättningar för en hållbar utveckling, uppmuntra till en större förståelse för den mänskliga dimensionen i Arktis och bidra samt stödja internationella insatser för att ta itu med klimatförändringarna.

Utskott: UNEP (Arktis)

Land: Folkrepubliken Kina

Delegat: Kajsa Roos

Folkrepubliken Kina är fullt medvetna om vad som behövs göras åt den press som sätts på Arktis, och även på omvärlden, och på dess djur- och människoliv. De förändringar som Arktis präglas av är resultatet av ökade utsläpp och global uppvärmning. Därför anstränger sig nu landet för att förbättra omständigheterna och regeringen har härmed ingått ett avtal för att, tillsammans med Amerikas Förenta Stater, minska sina utsläpp av koldioxid och moderera användningen av fossila bränslen.

Vidare ser Folkrepubliken Kina Arktis som ett område med goda möjligheter att bli en säker källa till resurser. Då landets befolkning och energiförbrukning ökar kraftigt växer därmed även behovet av tillförlitliga energikällor. 

Arktis är även rikt på fisk vilket kan användas inte bara för att mätta områdets egen befolkning utan även människor i andra delar av världen. Denna tillgång kan leda till ett utvecklande av välfärden och till ett mättande av hungern som sprider sig.

Avslutningsvis uppmärksammar Kina att de klimatförändringar som sker på Arktis kan leda till förbättrade handelsvägar för alla. Om man får möjlighet att frakta varor till och från Nordeuropa längs Nordostpassagen istället för runt Indien och genom Suezkanalen, som i nuläget, medför det en reducering på 640 mil eller 20 dagar. En kortare sträcka resulterar inte bara i en mer kortvarig transportväg utan också i ett energisparande såväl som ett ekonomiskt sparande. 

Utskott: UNEP- Arktis

Land: Nya Zeeland 

Delegat: Linnéa Widgren

Monarkin Nya Zeeland anser att det tillstånd som råder på Arktis är ett ytters allvarligt problem. 

Monarkin Nya Zeeland ser två stora orsaker till Arktis försämring. Den primära orsaken är de ökade utsläpp av växthusgaser som ständigt ökar världen över. Växthusgaserna bidrar till en förhöjd temperatur över hela världen, ett problem som i synnerhet försämrar förhållandena på Arktis och dess sårbara natur.

Den andra orsaken som monarkin Nya Zeeland ser som en av huvudaktörerna till problemet i fråga är den utvinning av olja och gas som råder i Arktisområdena, en aktion som skulle medföra förödande konsekvenser för Arktis ifall ett oljeutsläpp skulle inträffa. 

För att bevara Arktis anser monarkin Nya Zeeland att det är varje lands skyldighet att engagera sig i det pågående problem som existerar för att vända förhållandena på Arktis. Det krävs ett samarbete på internationell nivå där varje land måste agera efter de möjligheter som finns. 

Monarkin Nya Zeeland anser att en potentiell lösning på problemet kan vara att sätta en kvot på mängden utsläpp av växthusgaser som varje enskilt land får förbruka per år. På detta vis kan världen reglera mängden växthusgaser och tillsammans stoppa de problem som råder på Arktis just nu.

UNEP – Arktis

Ryska Federationen

Amelie Erici

Resurser - främst olja - minskar kraftigt runt om i världen, varför man ständigt letar efter nya oljeområden. För Rysslands del har detta resulterat i stort intresse för Arktis området. Det anses att ca 10 % av världens olja och ca 25 % av världens naturgas återfinns i Arktis. Därför är Arktis en prioritet för den Ryska Federationen.

Många på den globala marknaden har visat intresse för det ryska Arktis program, vilket bl a lett till ett samarbete mellan det ryska statliga oljebolaget Rosneft och det amerikanska oljebolaget Exxon. 

Ryssland bekräftar att en effektiv och hållbar utveckling av Arktis är av huvudprioritet, de nationella intressena i Arktis är; 

Att utnyttja den Arktiska zonen som en strategisk naturresurs i den socio-ekonomiska utvecklingen av hela landet.

Bevarandet av Arktis som ett område för fred och internationell samverkan. Vilket då skulle bidra till en mer hållbar internationell social utveckling.

Bevarandet av Arktis unika ekosystem.

Användandet av Nordpassagen i Arktis som en nationell transportlinje för Ryssland. Vilket skulle innebära en kortare stäcka och därmed billigare.

Därför kommer Ryssland att fokusera på följande planer;

För nationell socio-ekonomisk utveckling – att utvinna de råvaror som finns i Arktis.

Militär säkerhet, försvar och skydd av den ryska gränsen i den Arktiska zonen genom bibehållandet av väpnad militär i den Ryska Arktiska zonen.

Bevara miljön och naturliga resurser genom att skydda det unika ekosystemet.

Forskning och teknologi. Upprätthållande av en grundläggande vetenskaplig forskning i de arktiska områdena.

Internationellt samarbete genom att respektera de internationella överenskommelser och avtal som ingåtts av Ryssland.

Ryssland har därför arbetat aktivt med följande projekt inom ramen för ovanstående planer. Dessutom i enlighet med ”Överenskommelser om Arktis utveckling och nationella säkerhetsåtgärder fram till år 2020”;

Omfattande social- och ekonomisk utveckling av Ryska Federationens Arktiska zon, vilket även inkluderar förbättring av livskvalitén för ursprungsbefolkningen samt de sociala förhållandena för ekonomisk aktivitet. 

Utvecklingen av vetenskaplig forskning och teknologi.

Skapandet av tidsenlig information och telekommunikations infrastruktur

Miljövänligt skydd.

Internationellt samarbete.

Utskott: Arktis 

Land: Spanien 

Delegat: Vendela Axelsson 

Spanien anser att grunden till de allra flesta problem som råder i Arktisområdet beror på klimatförändringen. Klimatet blir varmare och glaciärerna smälter. Därför måste den grundläggande lösningen ligga i att stoppa den ökade mängden av utsläpp av växthusgaser och se till att utsläppen minskar. Det är därför viktigt att så många stater som möjligt skriver under klimatavtal och sedan följer dessa. Delegaterna i Spanien anser att varje land måste ta sitt eget ansvar och att stora länder eller länder med mycket industri och utsläpp måste ta ännu större ansvar. Därför är det viktigt att även länder som USA och Kina skriver under klimatavtalen och inte skyller på att deras ekonomi skulle skadas för mycket, Spanien anser att klimatet är viktigare och att dessa stora länders ekonomi skulle klara sig utmärkt även med gemensamma klimatmål. Monarkin Spanien tycker även att det är viktigt att de länder som sedan skriver under klimatavtalen följer de uppsatta mål som finns så att det verkligen händer något i praktiken också, inte bara på pappret. 

Människorna som bor i detta område har tvingats att ändra sättet de lever på och djur är på väg att dö ut, även detta är ett problem som har sin grund i klimatförändringarna och det är som sagt där Spanien vill lägga resurser på att förbättra. 

Monarkin Spanien menar också att det även är viktigt att icke-statliga aktörer, organisationer som Arktiska rådet, Barentsrådet och UNEP, tar stort ansvar när det kommer till situationen kring Arktis. Dessa organisationer måste fortsätta arbeta för en hållbar och fredlig utveckling av området. Här finns viktiga samarbeten för att undvika militära spänningar och öka forskningssamarbeten som Spanien anser är mycket viktiga. Det är viktigt att dessa icke-statliga aktörer samarbetar med staterna för att kunna bevara den arktiska naturen men samtidigt kunna utvinna de resurser som finns i området. Spanien är mycket villig att vara med och sätta upp mål och skriva under avtal som gynnar klimatet i Arktis. 

Spanien anser att det är FN: havsrättskonvention som har ansvaret att reglera havsrättsfrågorna idag och på så sätt ska konflikter undvikas. Både Ryssland och Danmark har gjort anspråk på ett utvidgat område i Arktis och för att undvika konflikter så är det viktigt att alla länder accepterar FN:s roll i dessa beslut. 

Spanien tycker alltså att alla länder har sitt ansvar i denna fråga och att alla måste samarbeta tillsammans med de stora aktörerna och organisationer för att nå de mål som är nödvändiga för en förbättring av situationen. 

Policy Paper

Arktis

Land: Storbritannien

Delegat/Delegater: Hugo Wendel

Storbritannien är ytterst medvetna om de problem som råder i Arktis både miljömässigt och ur ett rent affärsmässigt och ekonomiskt perspektiv. Det är på tiden att rationella beslut fattas kring lösningar som gäller folks levnad i Arktis och hur dessa människors liv skall respekteras, samt hur dessa naturresurser skall fördelas på ett rättvist och väl genomtänkt sätt. Storbritannien är ytterst noggranna med att understryka hur viktigt det är att hotet mot miljön inte glöms bort i en sådan här situation. Storbritannien är fullt medvetna om de problem som kan tänkas uppstå vid en eventuell uppdelning av resurser.

Under många år har Storbritannien köpt och konsumerat olja från olika världsmarknader. Detta vill Storbritannien fortsätta kunna göra utan att behöva vara delaktiga i en konflikt som startats på grund av en uppdelning av resurser. Storbritannien har även fler och fler britter som väljer att turista i Arktis och då främst i Norges Arktiska kust. Storbritannien kommer att arbeta för ett Arktis som är så tryggt som möjligt och som sedan säkert kan regleras i samarbete med både ursprungsbefolkningar och den juridik som spelar en stor roll på ett sådant här internationellt plan. Storbritannien är en supporter till de länder som värnar om fredliga lösningar där rättvisa och respekt är i fokus. Alla de konventioner som enligt FN skall efterföljas i en sådan här situation ska vi se till efterföljs. De länder som enligt oss följer den internationella rätten samt står för en ansvarsfull utveckling med miljö och sund vetenskap i fokus kommer att ha Storbritannien vid sin sida.

Storbritannien anser att den enda vägen till framgång är om alla länder tar sitt ansvar på ett sunt och förnuftigt sätt. Detta eftersom Storbritannien vill understryka vikten av internationell fred och säkerhet. Storbritannien ska med hjälp av respekt, ledarskap och samarbete se till att ingen konflikt uppstår.

Policy paper- 

Arktis UNEP

Delegat: Anna Willby

Delegationen Sydafrika är djupt medvetna om den nuvarande situationen i Arktis och anser att det är mycket viktigt för UNEP att konsekvent hålla sitt fokus på att skydda de smältande isarna. Sydafrika anser att det behövs läggas fram tydligare strategier på hur man ska uppnå en positiv klimatförändring. Republiken Sydafrika uppmuntrar till att man ska ta till vara på resurserna som finns på Arktis och utnyttja de med förstånd. 

   Sydafrika anser att varje stat bör ta sitt eget ansvar och prioritera utveckling och förståelse för hur vi ska kunna förhindra den negativa påverkningen av Arktis smältande isar och istället kunna ta till vara på naturens resurser på rätt sätt. 

   Republiken Sydafrika anser att det är viktigt att alla parter inser innebörden av vårt gemensamma ansvar för naturen. Sydafrika menar att man kommer att kunna skapa jobbtillfällen och därmed minska fattigdom och även skapa en vinstfaktor om man utnyttjar Arktis oljor och naturgaser. 

   Republiken Sydafrika anser att det är ett internationellt problem men att det är varje nations ansvar att upprätthålla reglerna vad gällande utsläppen.

Tunisien Policy Paper

Arktis UNEP

Delegat : Axel Bailey 

Republiken Tunisien är högst oroliga över situationen i Arktis både ur ett miljömässigt och ett ekonomiskt perspektiv. Om isen smälter på grund av den globala uppvärmningen skulle det medföra otroligt stora konsekvenser för inte bara befolkningen på Arktis utan även för många andra länder runt om i världen.  Det skulle medföra att havsytan stiger och att länder som gränsar till haven skulle drabbas.

Tunisien är djupt medvetna om att utvinna olja på Arktis är väldigt viktigt för planeten och anser därför att man kan jobba mot den globala uppvärmningen med hjälp av andra åtgärder. Tunisien konstaterar att en lösning till detta problem är högst relevant och måste lösas. 

Tunisien är fullt medvetna om att många länder vill ta del av Arktis naturresurser och önskar därför att alla länderna samarbetar tillsammans utan problematik för att undanhålla en eventuell konflikt om hur dessa naturresurser ska fördelas på ett rättvist och korrekt sätt.  För de mindre och de fattiga länderna finns det ingen chans att konkurrera mot länder som USA, Ryssland och Storbritannien. Tunisien vill se förändring och låta alla få sin röst hörd.

Policy Paper

Arktis

Delegat: Elin Victorsson 

USA är orolig över den situation som uppstått i Arktis. Staten USA anser att det är av yttersta vikt att alla beslut som rör regionen skall visa hänsyn till urbefolkningen och dess åsikter. USA anmodar till eftersträvan av nationell och inrikes säkerhet, miljöskydd, hållbar utveckling, vetenskaplig forskning, samt samarbete och samverkan inom och kring Arktis. 

USA understryker att militära baser inte bör förläggas på Arktis då säkerheten för urbefolkningen drabbas, utsläppen ökar, samt pga. tidigare missöden. Staten USA anser att de berörda aktörerna bör handla efter suveränitetsprincipen och när ett gemensamt beslut fattas i frågan skall hänsyn till denna princip vidtas. 

Delegationen USA är fullt medveten om den negativa påverkan oljeutvinningen har på och för klimatet. Amerikas Förenta Stater betonar att det finns andra sätt att arbeta mot den globala uppvärmningen utan att avveckling av oljeanläggningarna behöver genomföras. 

Efter vidare övervägande åberopar staten USA att situationen i Arktis bör lösas på internationell nivå, med strävan efter att alla berörda länder är öppna för samarbete och att finna en gemensam lösning.

© Håkan Danielsson 2023