Generalförsamlingen rollspel 2

UNGA (GENERALFÖRSAMLINGEN) POLICY PAPERS ROLLSPEL 2

Angola

Angola, liksom andra nationer är djupt berörda av den kolonisering som skett från västvärldens sida. Angola definierar en kolonial oförrätt som en nation eller stat, som innehar ett avsett territorium, under någon tid har blivit erövrat. En kolonial oförrätt har blivit koloniserat genom metoder som inneburit inskränkningar mot de mänskliga rättigheterna. 

Vi, Angola, har tidigare drabbats hårt av koloniseringen i sydvästra delen av Afrika. Erövringarna har ägt rum med våld och orsakat lidande för såväl individ som miljö. Individer på den nivå att inbördes konflikter uppstått som resultat av den turbulenta period landet genomgick under koloniseringen. Miljön har blivit lidande på så sätt att jordbruksmark blivit förstörd och omöjlig att bruka, samt att Angolas olja och diamantindustri äventyrats under den oroliga tid som rådde efter de inrikes konflikterna.

Angola anser att kompensation är ett tillvägagångssätt att utjämna den spänning nationerna har mellan sig. Ett annat förslag som den demokratiska folkrepubliken Angola vill uppmärksamma är att FN ska ta hänsyn till den skada individ och miljö har lidit av och därefter granska de enskilda nationernas behov av ersättning. Exempel på eventuella kompensationer är finansiella medel eller framtida krisstöd. Dock anser Angola att fredliga relationer väger tyngre än själva kompositionerna, likväl kan kompensationen vara en väg till framtida nyttiga relationer. Slutligen vill Angola återigen understryka att goda relationer nationer emellan är av större vikt än kompositionerna. Angola har tidigare bevisat detta med nutida bra förhållanden med tidigare koloniserade nationer. 

Land: Argentina 

Generalförsamlingen: UNGA

Delegater: Louise Carlsheimer, Johanna Tornberg 

Republiken Argentina är mycket oroliga över de nationer som fortfarande är djupt präglade av kolonialismen i form av ekonomiska, sociala, kulturella och politiska svårigheter. Med hänvisning till resolution 1514 bör det därför vara en av FNs prioriteringar att motverka detta. 


Landet har den spanska koloniseringen under 1500-talet djupt hållande i minnet. Republiken Argentina är fullt medvetet om de oförrätter som begicks mot dess urbefolkning samt mot övriga före detta kolonier. Med understrykande av FNs konvention om mänskliga rättigheter anser republiken Argentina att de länder som under kolonialismen brutit mot konventionen ska stå till svars för detta. 


Republiken Argentina främjar olika typer av internationella samarbeten samt diplomatiska förbindelser och betonar därför vikten av att utveckla relationen mellan före detta kolonier och kolonialmakter. Med förtroende för suveränitetsprincipen framhävs dock att utomstående länder bör vara varsamma i frågan. Republiken Argentina yrkar att kompensation för koloniala oförrätter i form av en officiell ursäkt samt stärkandet av internationella samarbeten är nödvändigt. Ekonomisk ersättning anses relevant om det gynnar internationell fred och säkerhet eller är grundläggande för möjliggörandet av ekonomisk samt politisk utveckling. 

Land: Australien 

Generalförsamlingen: UNGA – Kompensation för koloniala oförrätter

Delegater: Reeam Sabri, Kristiina Mölder, Nelly Mattsson

Konstitutionella monarkin Australien förstår att före detta kolonier kan vilja kämpa för något som en gång var deras. Dock anser vi att dessa typer av försök att få tillbaka land eller dylikt som tillhört dem måste föras på ett ordentligt och städat vis. Vi vill betona vikten av att folket som lever i de före detta kolonialmakterna inte ärver skulden som deras förfäder gjort sig förtjänt till. 

Konstitutionella monarkin Australien är givetvis själv medveten av hur vår egen ursprungsbefolkning, aboriginerna, har bemöts och behandlas tidigare och är villig och arbetar aktivt med deras egna ledning för att ge kompensation. Vi vill även  poängtera att denna typ av kompensation när det kommer till koloniala oförrätter inom landet, såsom blir frågan angående ursprungsbefolkningen, bäst sköts inom landets egen regering utan att utomstående länder eller organisationer lägger sig i om inte behovet finns. 

Land: Brasilien

Generalförsamlingen: UNGA – Kompensation för koloniala oförrätter

Delegater: Alexander Heinegård, Emma Olsson, Paulina Tornhill.

Förbundsrepubliken Brasilien ser mycket allvarligt på frågan om kompensation för koloniala oförrätter och den har stor betydelse för många av världens före detta koloniserade länder. Frågan om koloniala oförrätter handlar även om att det är viktigt att sträva efter en demokratisk framtid för alla. Genom att stödja kompensation till de utsatta koloniala oförrätterna skapas en stabilare och säkrare världsmarknad, vilket är gynnsamt för alla.


Landet Brasilien tycker det är hög tid att länder tar sitt ansvar för att fortsätta mot en demokratisk riktning. Att länders möjligheter har blivit, och är, begränsat på grund av kolonisering är ett faktum. Förbundsrepubliken Brasilien bedömer tidsperspektivet som irrelevant i frågan om kompensation. Det väsentliga är hur landet påverkas av kolonialiseringen idag.

Förbundsrepubliken Brasilien anser att lösningen på problemet är att länder som har haft kolonier och idag har ekonomisk förmåga ska återgälda koloniala oförrätter. Länder som är inkapabla att ekonomiskt återgälda koloniala oförrätter ska bidra via andra medel. Förbundsrepubliken Brasilien anser att det är hög tid att stater tar sitt ansvar för de länder de lämnat åt fattigdom samt i politisk turbulens.

Land: Colombia

Generalförsamlingen: UNGA

Delegater: Tiffany Khayyami, Fitore Veliu och Jelena Maric

Den colombianska republiken anser att den kolonisering landet fått uppleva genom åren varit ytterst oroväckande och haft en negativ påverkan på Colombias ekonomi, politik och på de sociala aspekterna. 

Colombia kan inte förneka att koloniseringen inte lämnat djupa sår på både land och befolkning. Enligt FN:s bedömningar i termer av human development index är 44 av de 45 fattigaste länderna i världen forna kolonier. Delegationen Colombia är minioriteten av dessa. Landet har sedan dess försökt återhämta sig i den mån som samarbeten och landets ekonomi har räckt till. Befolkningen är villiga att kämpa för ett stabilt Colombia som står stadigt enade tillsammans med er. Vi sträcker ut vår hand till er och är villiga att samarbeta för att nå bästa möjliga resultat.

Republiken Colombia strävar efter ett fredligt internationellt samarbete med världens länder för att historien inte skall upprepas. Delegationen Colombia ser på frågan om kompensation med stort intresse och anser att gamla konflikter bör kommas tillrätta med och gottgöras för att uppnå en långsiktig fred. Republiken Colombia uttrycker dock stark oro över att pengar riskerar att hamna i fel fickor och kompensationen inte uppfylla sitt syfte. Den colombianska republiken är därmed mer än villig att diskutera frågan i generalförsamlingen för att fatta ett gemensamt beslut med världens nationer.

Danmark

Monarkin Danmark värderar den internationella politiken högt och då relationer mellan länder i världen ska förbättras. 

Att fokusera på historiska koloniala oförrätter anser vi inte är aktuellt idag, vi menar däremot att vi inte ska glömma dessa historiska händelser. Vi bedömer därför att de historiska kolonierna bör inte kompenseras då de inte är angeläget idag. Vi anser att man borde fokusera och arbeta på de relationer som är aktuella idag. 

Vi bedömer att kolonier bör leva upp till FNs deklaration om mänskliga rättigheter även att man ska ha samma levnadsstandard och att förhållandet mellan länder och kolonier ska vara god. Detta baserat på hur vi förhåller oss till Grönland som är ett bevis att förhållandet mellan koloni och landet fungerar samt lever upp till rättigheterna.

Land: Egypten

Generalförsamlingen: UNGA

Delegater: Kajsa Gagnemo, Isac Johnsson, Hibo Yusuf Ahmed

Folkrepubliken Egypten anser att en kolonial oförrätt har begåtts då ett land ockuperat en koloni med avsikten av att exploatera folket och/eller landets resurser för att förbättra sin stat. 

Egyptens regering förespråkar att länder som koloniserats under de två senaste århundraden skall bli ekonomiskt kompenserade. Kompensation skall ges av stater som under de två århundraden ägt kolonierna i fråga om möjlighet finns. Om ekonomisk kompensering inte är utförbart för vars länder i fråga anser Folkrepubliken Egypten att koloniala oförrätter skall kompenseras i form av skulder som skrivs över till landet i fråga.

Land: Etiopien

Generalförsamlingen: UNGA

Delegater: Simon Brandt, Oscar Ingvarsson, Adam Backman.

Den demokratiska förbundsrepubliken Etiopien anser att de oförrätter som drabbat flera länder har resulterat i en splittrad värld. Målet är att uppnå rättvisa.

Etiopien är ett utav få afrikanska länder som lyckades stå emot koloniseringen och förbli självständigt. Faktum är dock att landet ockuperades under ett antal år men ockupationen erkändes aldrig formellt av omvärlden som en koloni. Den totalt hänsynslösa aktionen ledde bland annat till massmord av civilbefolkningen. Följaktligen har Etiopien djup insikt i vilka konsekvenser kolonisering kan orsaka. 

Kolonisering var och förblir ett respektlöst sätt att inta ett annat lands territorium. Med det i åtanke fördömer Etiopien de länder som ägnat sig åt dessa oförrätter. Etiopien vill fastställa att varje fall måste undersökas individuellt i syfte att hitta en rimlig lösning. 

Att begära en stor summa pengar för gamla krigsförbrytelser kommer inte gynna framtida samarbeten. Då Etiopien har goda handelsrelationer med stora delar av världen anses dessa vara värda att upprätthålla. Ett formellt erkännande samt en ursäkt är dock det minsta som kan begäras. Etiopien vill framhäva att kolonisering är historia och att blickarna måste riktas framåt för att främja det politiska klimatet. En större kompensation är en kortsiktig lösning som inte för politiken någonstans.

Etiopien uppmuntrar istället till en utrikeshandeln där U-länder står med bättre förutsättningar. Förslagsvis tilldelas länder som varit drabbade av koloniseringen sänkta tullavgifter och skatter. Detta skulle leda till att de lägre samhällsklasserna i U-länderna kan få bättre levnadsvillkor. På så vis kan koloniserade länder erhålla en rättmätig ersättning.

Den demokratiska förbundsrepubliken Etiopien är öppna för att samarbeta med de länder som delar samma uppfattning.

Frankrike

Republiken Frankrike anser att frågan om kompensation för koloniala oförrätter inte bör  vidare kompenseras. Nationen Frankrike har vid oräkneliga tillfällen bistått med militärt stöd, samt hjälpt många kolonier att uppnå ekonomisk utveckling.

Frankrike betraktar koloniala oförrätter som en orättvisa mot ett specifikt landområde.

Samtidigt vill Frankrike poängterar att de har bidragit med bland annat 15 miljoner euro som fördelats mellan Världsbanken och den Afrikanska Utvecklingsbanken. Många av länderna i det franska forna samväldet har nytta av det ekonomiska och militära resurserna som Frankrike tillfört under årens lopp.

Land: Indien

Generalförsamlingen: UNGA – Kompensation för koloniala oförrätter

Delegater: Fatou Saether Soumah, Maja Olsson, Laura Greco

Republiken Indien, som före detta koloni, känner djup empati för alla länder som blivit utsatta för koloniala oförrätter. Det är för oss uppenbart att det finns allvarliga konsekvenser som kvarstår än i dag. Vi vill uppmärksamma problemen som uppstått av kolonisation och betonar allmänt ansvar. Denna gemensamma obligation bör innebära både aktion mot den redan befintliga problematiken samt ett förebyggande arbete med hjälp av fredliga medel. Republiken Indien uppfattar situationen som ouppklarad, komplicerad och fördömer all form av kolonisation.

Vi ämnar inte skuldbelägga specifika kolonisatörer eller väcka till liv gamla konflikter. Republiken Indien är rättare sagt intresserade av ett positivt och framåtsträvande samarbete för ett tätt sammanflätat världssamhälle. En sådan handlingsplan kan resultera i global gynnsamhet och stärka internationella förbindelser.

FN bör vara starkt involverat i denna fråga och fungera som medlare i de politiska dialogerna. Detta krävs för att diplomatiska åtgärder ska vidtas och en mondial union ska bildas.

Land: Iran 

Generalförsamlingen: UNGA – Kompensation för koloniala oförrätter

Delegater: Julia Persson & Emma Ivarsson 

Den Islamiska republiken Iran beklagar att otaliga länder fått utstå övergrepp av andra nationer förr i tiden. De har fått utstå orättvis behandling, oskäliga utnyttjande av befolkningen och exploatering av sina resurser. Stater som Kuba och Venezuela har blivit koloniserade och fortfarande inte fått rättfärdig kompensation vilket har resulterat i konsekvenser även i modern tid. 

Republiken Iran finner det beklagligt att många länder än idag fortfarande lider av  tidigare kolonisering. Vi anser att västvärlden ska betala för den skada de åsamkat dessa länder ekonomiskt, socialt och humanitärt. Republiken Iran fastslår alla staters rätt till suveränitet och önskar därför att alla stater vars suveränitet blivit kränkt genom kolonisering ska erhålla ersättning för detta. 

Land: Italien

Generalförsamlingen: UNGA

Delegater: Tove Edling, Nina Grankvist, Gabriel Pålsson

Republiken Italien ser med stort allvar på de oförrätter som kolonier har behövt uthärda. Länder över hela världen, framför allt i Afrika, har påverkats av kolonialmakter och inte fått en chans att återhämta sig. Republiken Italien anser alla inblandade länder skyldiga att återgälda kolonierna. 

Delegationen anser att alla kolonialmakterna har ett ansvar. Infrastruktur uppbyggd av kolonialmakten har inte nödvändigtvis varit förberedd på makternas återlämnande av området.

De före detta koloniernas infrastruktur tog då skada av kolonialmakternas lämnande. 

Skadorna som skedde under denna process kräver kompensation.

Republiken Italien har visat att detta är möjligt genom att ha kompenserat en tidigare koloni. Kompensationen bestod av ekonomiska tjänster och en formell ursäkt som godtogs. Denna sortens förlåtande stärkte relationen mellan Republiken Italien och den tidigare kolonin. 

Delegationen Italien uppmanar tidigare kolonialmakter att framföra en formell ursäkt till sina tidigare kolonier, vi föreslår även att båda parter öppnar förhandlingar om möjliga ekonomiska kompensationer.

Land: Japan

Generalförsamlingen: UNGA – Kompensation för koloniala oförrätter

Delegater: Henrik Svensson, Erik Påander och Kristoffer Bergdahl

Staten Japan anser att de koloniala oförrätterna bör kompenseras genom diverse ekonomiska medel. Vi ser en problematik hos före detta kolonier genom deras återhämtning utan kompensation från ansvariga länder. Nationer som har besuttit kolonier bör själva vara ansvariga för kompensationen till de drabbade länderna. Genom ett samarbete med FN där man gemensamt med andra medlemmar kommer överens om en lämplig kompensation. Detta ser staten Japan som en diplomatisk och ändamålsenlig åtgärd inom de kommande åren. Tyngden på statssuveräniteten skall respekteras men om en tvist skulle uppstå bör det finnas möjlighet för utomstående länderna och FN att hjälpa till att lösa konflikten mellan parterna. 

Land: Kanada

Generalförsamlingen: UNGA (Kompensation för koloniala oförrätter)

Delegater: Hanna Almgren, Linn Haernfelt

Samväldesriket Kanada är det första landet i världen att föra en multikulturell politik. Vi är ett heterogent land som bejakar influenser från olika kulturella och etniska ursprung, och är måna om att samtliga etniska grupper ska ha samma rättigheter. Till följd av den kolonialism som vår historia har präglats av har en stor del av vår urbefolkning upplevt förtryck. Än idag syns efterdyningar av kolonialismen, exempelvis genom skillnader i levnadsstandard mellan urbefolkningen och den övriga, vilket tar form i sämre infrastruktur i urbefolkningarnas reservat, fattigdom, brist på bra utbildning och lägre medellöner.

Mot bakgrund av den nationella politik Kanada för i denna fråga, anser vi att koloniala oförrätter är ett allvarligt och i högsta grad aktuellt problem som bör prioriteras i världspolitiken. Vi menar att en kolonial oförrätt bör definieras som en stats eller grupps frihetsberövande och förtryck av annan befolkning eller folkgrupp, där det exempelvis råder förbud mot yttrande av egna tankar, eget kultur- eller språkutövande och/eller olovligt utnyttjande av resurser och arbetskraft. Vi vill även hävda att koloniala oförrätter bör kompenseras oavsett passerad tid, så länge den drabbade folkgruppen upplever att negativa följder av kolonialismen fortfarande existerar och påverkar dem.  

I frågan om de koloniala oförrätterna och förtrycket av urbefolkningarna har Kanada valt att lyssna på de upplevda problemen och kompensera dessa på olika sätt. Under de senaste decennierna har regeringen exempelvis inrättat en tribunal som fastslår ekonomisk kompensation samt gett rätt till geografiska områden och lokalt självstyre. Detta arbete har visat positiva resultat då fler människor idag erkänner sin tillhörighet till någon av urbefolkningarna, och i framtiden strävar vi därför efter att fortsätta med detta arbete. Kanada vidhåller här ståndpunkten att ansvaret för kompensation ligger på den egna staten och att det sedan är upp till denna att vidare förmedla kravet på kompensation till eventuella koloniserande stater eller att vända sig till FN för vägledning och hjälp. Kompensation kan ges i form av ekonomiskt bistånd, rätt till tidigare berövade naturresurser eller områden, eller hjälp med att bevara kultur som tagit skada i samband med koloniseringen. Kanada är öppna för diskussion och samarbete för att förverkliga denna målsättning.

Land: Kenya

Generalförsamlingen: UNGA 

Delegater: David Knezevic, Patrick Bohman, Ricky Millerjord

Republiken Kenya är mycket besviken över diskussioner som tas upp i FN just nu angående koloniala oförrätter. Republiken Kenya anser det vara på hög tid att före detta kolonier vars befolkning har lidit genom diverse oförrätter får kompensation för alla hemska brott mot mänskligheten som kolonierna genomlidit. Republiken Kenya anser att koloniala oförrätter definieras som alla brott mot mänskligheten och alla orättvisor mellan etniciteter utförd av en eller flera folkgrupper som tagit makt över en koloni, eller en annan folkgrupp. Republiken Kenya anser att all orättvisa ska betalas för, däribland politiska, ekonomiska, sociala och kulturella oförrätter. Republiken Kenya anser att alla stater som gjort sig skyldiga koloniala oförrätter måste kompensera för skadorna och lidandet som utförts. Allt lidande, psykisk påfrestning och andra skador som har plågat människor i många är orsaken bakom Republiken Kenyas ståndpunkt. Republiken Kenya önskar även genomföra detta för att FN ska uppmana andra länder att inte upprepa detta lidandet. 

Republiken Kenya ser kompensation som det närmaste en lösning vi kommer i nuläget. Kompensation bör anpassas efter hur mycket orättvisa som tagit plats, och kompensationen bör vara i form av ekonomiskt stöd.

Land: Kina

Generalförsamlingen: UNGA

Delegater: Sara Egelberg, Arvid Lindgärde, Elsa Nordström

Folkrepubliken Kina anser att imperialismens arv idag är direkt skadligt mot kolonier och har etablerat icke-demokratiska styrelsesätt, maktlöshet, exploatering, marginalisering av sociala grupper och ett tvång att ingå handel med dess forna härskare via ekonomiska medel. Att bestraffa kolonier med skattehöjningar är ytterligare ett medel som drabbar forna kolonier och Folkrepubliken Kina ser med största oro hur dessa metoder går ostraffade och betonar vikten av hur handlingar bör vidtas i prejudicerande syfte för att undvika framtida maktmissbruk på detta vis. 

Folkrepubliken Kina ser således med uppskattning att kompensation för oförrätter bör ges och är intuitivt rimligt för att rättvisa ska kunna skipas. Kompensation bör ske så länge imperialismens arv påverkar nationen än idag negativt såsom länders icke-förmåga att utvecklas och själva fatta handelsbeslut.  

Ekonomisk ersättning är vidare en fullt relevant och essentiell kompensation såväl som internationella samarbeten för att få nationerna att kunna utvecklas till deras fulla potential. Det faktum att oförrätter kopplade till koloniseringen sker än idag utan reaktioner ser Folkrepubliken Kina med största oro på och betonar att dessa handlingar måste upphöra med omedelbar verkan.

Kongo

Demokratiska republiken Kongo ställer sig positiv till ersättning för koloniala oförrätter. Delegationen Kongo är själv en gammal belgisk koloni som blivit utsatt för mycket förtryck och orättvisor under kolonialtiden. Än idag ser vi hur kolonialismen präglar vårt land. På grund av kolonialismen och den oro som följde efter självständigheten har Demokratiska Republiken Kongo inte kunnat utnyttja sina naturresurser på ett optimalt sätt. Vidare har vårt land blivit utsatt för exploatering vilket är den största anledningen till vår dåliga ekonomi. Utöver naturresursernas dåliga utnyttjande har kolonialismen fört med sig att stora beväpnade rebellgrupper bildats. Detta har lett till stridigheter och mycket oro i landet. 

Med bakgrund av detta anser vi att ersättning till de länder som är i samma situation och som har en liknande bakgrund, är en adekvat lösning. 

Land: Republiken Kuba 

Generalförsamlingen: UNGA – Kompensation för koloniala oförrätter

Delegater: Mathilda Ingesson, Elin Johansson, Anna Ekander

Republiken Kuba ser mycket allvarligt på frågan om koloniala oförrätter då vi som stat i nuläget anser oss vara utsatta för en kolonial oförrätt samt har varit under ett tidigare tillfälle. Vi, Republiken Kuba, anser att stater som har varit eller är utsatta för koloniala oförrätter ska få kompensation för de orättvisor som de blivit utsatta för. Kompensationen ska utgöras av ekonomiska medel samt av landområde. Vi som stat är djupt medvetna om de svårigheter som med säkerhet kommer att infalla med detta förslag. Republiken Kuba är samtidigt övertygade om att detta är vad som krävs för att lösa problemet. 

Vi anser att stöd av FN är väsentligt för att detta problem ska vara möjligt att lösa. Med önskan om att tidigare kolonialmakter assisterar. 

Land: Republiken Litauen 

Generalförsamlingen: UNGA – Kompensation för koloniala oförrätter

Delegater: Elin Andersson, Simone Sörensen, Wilma Jonsson

Republiken Litauen anser att koloniseringen har medfört många negativa konsekvenser till de drabbade kolonierna och har gett upphov till en senfärdig utveckling till de före detta koloniserade länderna. Republiken Litauen värnar om de mänskliga rättigheterna och tycker att kolonialmakterna ska stå till svars för sina handlingar. 

Därför menar republiken Litauen att kolonialmakterna bör ge en formell ursäkt och kompensera de forna kolonierna efter överenskommelse mellan staterna. Kolonialmakterna kan bidra med kompensation efter vad som avtalats mellan de forna kolonierna där situation och läge bör ligga i åtanke. 

Land: Malaysia

Generalförsamlingen: UNGA – Kompensation för koloniala oförrätter

Delegater: Linnéa Jönsson, Johanna Fahlström

Förbundsstaten Malaysia inser vikten av frågan och är fullt medvetna om konflikten om huruvida gamla kolonialländer skall få kompensation för de koloniala oförrätter de utsatts för eller inte. Kolonialmakter bör ta sitt ansvar gällande kompensation till det länder som upplevt negativa följder från deras tid som koloni och uttrycker att de önskar ersättning.

Förbundsstaten Malaysia känner djupt medlidande för och beklagar länder som av konsekvens till kolonisering fått genomleva ett mödosamt lidande. Med hänsyn till de varierande tidsperspektiven har vi förståelse för andra staters eventuella tvivel och upprördhet i frågan om vederlag ska utdelas nu, år 2016. Förhandlingarna om vilken eventuell kompensation det skall handla om bör stadgas i samråd, staterna emellan med FN och dess organ som medlare och rådgivare.

Land: Nederländerna

Generalförsamlingen: UNGA – Kompensation för koloniala oförrätter

Delegater: Clara Månsson, Emilia Niklasson, Fanny Larsson

Demokratin Nederländerna anser att landet har ett stort ansvar att aktivt arbeta för att främja och utveckla de mänskliga rättigheterna. Nederländerna ger stora bidrag för att stärka utsatta länder då vi anser att alla ska ha samma möjligheter.

Nederländerna var inblandade i kolonialismen i Sydostasien under 1800 talets slut och regeringen erkänner att detta var ett stort misstag som inte kommer att upprepas. Nederländerna medger att landet är skyldiga en officiell ursäkt till de länder och involverade folkgrupper som tidigare berörts av vår kolonialism.

För att främja den världsliga freden och utvecklingen av de mänskliga rättigheterna ser vi fram emot ett samarbete med våra före detta kolonier samt länder världen över.

Land: Nigeria

Generalförsamlingen: UNGA - Koloniala oförrätter

Delegater: Stephanie Kontrimaviciute, Mikaela Johannesson, Marcus Gabrielsson

Förbundsrepubliken Nigeria anser att begreppet koloniala oförrätter bör definieras enligt följande: “Koloniala oförrätter är när landet i fråga är utsatt både politiskt, ekonomiskt, kulturellt, rättvise- och socialt negativt. Oförrätterna det inte vara om landets olika spektrum mår tillräckligt bra för att överleva.”

Förbundsrepubliken Nigeria anser att ett land kan hävdas som kolonial oförrätt är ett land som en gång varit koloni och drabbats extremt hård av det i många år framöver och fortfarande inte har återhämtat sig. Vi i Nigeria ser mycket allvarligt på kompensation till oförrätter, detta då vi anser att ett land som har bestulits och utnyttjas bör hjälpas tillbaka upp. Dock är historiskt kompensation inte lika nödvändig, detta för att historia är i förflutet och man kan inte ändra på det. Istället bör man kompensera genom att hjälpa till med landets ekonomi och stabil politik.

Förbundsrepubliken Nigeria tycker att varje stat eller folkgrupp har rätt att hävda sin egna koloniala oförrätt så länge man uppnår kraven till det och ser på vilka konsekvenser som har uppstått. Oförrätter kan alltid skapas så länge det vilar orättvisor samt konflikter mellan olika länder. 

Nordkorea (Demokratiska Folkrepubliken Korea, 조선민주주의인민공화국)

Demokratiska folkrepubliken Korea anser att de stora delegationerna är skyldiga till att åtgärda de problem de orsakat under tidigare decennier. De koloniala oförrätter som existerar idag behöver kompensation. Med tanke på de stora ekonomiska skillnaderna bland FN´s delegationer anser vi att de länder med störst makt ska kompensera de länder som de angripit och koloniserat i det förflutna. 

Demokratiska folkrepubliken Korea vill att alla kolonier som är i behov av ekonomiskt eller militärt stöd ska ha rätten till detta. De stora och välförsedda makterna ska stå för kostnaderna av kompensationen. Kolonierna ska ha rätten till att själva bestämma över hur eller om de ekonomiska och militära resurserna ska användas. 

Land: Norge

Generalförsamlingen: UNGA - Koloniala oförrätter

Delegater: Clara Vester, Josefine Gren, Linda Löfvander  

Före detta koloniala stater och nutida koloniala stater har fastnat i gamla tider. Dessa stater har hamnat i en situation där deras fokus delvis ligger på det som är passé, i stället för att fokusera på framtiden. De kommande generationerna, de generationer vi måste värna om mest, kommer inte växa upp i det som redan hänt utan i den tid som står framför dörren för oss idag. Fokus ska därför inte i första hand ligga i att kompensera tidigare utnyttjande av kolonier, utan istället skapa en värld där alla kan leva ett liv med bra välfärdsförutsättningar.

Norge förespråkar en trygg miljö för alla, där man som individ kan växa upp, leva och bli gammal utan att stå i konfliktens centrum. Omprioritering av frågan om kompensation av koloniala oförrätter kan bidra till en sådan situation för alla inkluderade stater och deras befolkning. Vi måste sträva efter att uppnå en miljö som kan vara till grund när vi utvecklar vår framtida värld. Nuvarande diskussionen om att kompensation ska ske kommer inte längre vara lösningen på problemet, vi måste istället tänka framåt och se möjligheterna, inte problemen. 

Genom att fokusera framåt och utveckla världen till en gemensam enhet kommer vi uppnå strävan om att ha internationella samarbeten och välfärd. Vi bör därför inte lägga fokus på kompensation av koloniala oförrätter, utan istället se möjligheterna för varje stats individuella utveckling. Varför gräva ner oss i det förflutna när framtiden står näst på tur att utvecklas och skapas till något bättre? Vi kan lära oss av våra tidigare misstag, men för att utvecklas som stat och värld måste vi blicka framåt. 

Land: Nya Zeeland

Generalförsamlingen: UNGA – Kompensation för koloniala oförrätter

Delegater: Therese Clausson, Sally Tran, och Kamila Widomska

Nya Zeeland anser att koloniala oförrätter bör definieras genom att ursprungsbefolkningens sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter har blivit kränkta av en annan stat eller folk. Nya Zeeland anser att det är de stater som är inblandade i tvisten, ska på ett fredligt sätt komma fram till om en kolonial oförrätt har skett. Nya Zeeland som stat anser att detta ska kompenseras med ekonomiska medel och landområde.

Länder som anser sig ha blivit kolonialt oförrättade anser Nya Zeeland ska bli kompenserade beroende på läge och situation i landet. Nya Zeeland förespråkar prioritering av de stater som fortfarande lider av den koloniala oförrätten såsom u-länder, framför allt i Afrika.

Land: Pakistan

Generalförsamlingen: UNGA – Kompensation för koloniala oförrätter

Delegater: Isabella Barjosef, Klara Ljungström Jotoft, Ellen Graméus

Den islamiska republiken Pakistan ser mycket allvarligt på frågan om kompensation för eventuella koloniala oförrätter. En stat som utnyttjat och/eller tagit fördel av en annan stats naturtillgångar och/eller befolkning har agerat fel enligt Pakistans regering. Med tanke på att Pakistan varit koloniserat av det Brittiska imperiet har staten erfarenhet av denna typ av utnyttjande. Därav är statens ställning i frågan; att stater som koloniserats och utnyttjats enligt ovan kompenseras av landet som tagit fördel av tillgångarna. På så vis kommer rättvisa att upprättas.

Att ett tidsperspektiv ska finnas, vilket ska avgränsa staters möjlighet till kompensation, anser den islamiska republiken Pakistan vara nödvändigt. Det är inte rimligt att alla koloniseringar som någonsin ägt rum ska utredas som kolonial oförrätt eller ej.

Statens roll är viktig och landet bör därav förlita sig på att regeringen agerar efter statens bästa. Via kompensation från moderlandet till de drabbade kommer stater anse att rättvisa upprättats vilket kommer skapa bättre förhållanden mellan stater i världen.

Land: Portugal

Generalförsamlingen: UNGA – Kompensation för koloniala oförrätter

Delegater: Philip Olsson, Viktor Karlsson, Isac Lund

Portugal har totalt haft 19 kolonier i Europa, Afrika och Asien:

Ceuta 1415-1668, Mina 1482-1687, Cochin 1502-1663, Muscat 1508-1650, Calucut 1511-1657, Malacca 1511-1641, Ormuz 1515-1622, Colombo 1518-1656, Ternate 1522-1622, Bombay 1534-1661, Diu 1535-1961, Macau 1553-1999, Mombaza 1589-1698, Brasilien 1822 självständigt, Guinea 1974 självständighet, Cape Verde 1975 självständighet, Angola 1975 självständigt, Mozambique 1975 självständigt, East Timor 1975 blev indonesiskt.

14 av 19 kolonier blev självständiga innan 1900-talet. De resterande som var kolonier under 1900-talet blev alla utom Macau självständiga när Portugal gick från att vara en diktatur till en demokrati 1976.

Delegationen Portugal anser inte att vårt land och folk ska stå till svars för koloniala oförrätter som tog plats under en diktatur. Vi vill lämna vårt förflutna som en stor militärmakt och istället främja demokratin.

Det vore oetiskt, att på något sätt straffa en skuldsatt stat för forna handlingar som utfördes av en person och inte ett folk. Att idag straffa ett folk för vad en diktatorisk stat en gång utförde vore att helt bortse från att folket inte haft någon som helst delaktighet i frågan. Att straffa ett folk för en diktaturs handlingar skulle från Portugals perspektiv inte vara att främja demokratin utan istället visa en saknad förståelse för diktaturens maktmissbruk.

Koloniala oförrätter bör enligt Portugal definieras som något ekonomiskt då man använt kolonier för att skapa en bättre ekonomi, för alla.

Republiken Portugal anser sig inte ansvariga för de oförrätter som inträffat för flera 100 år sedan och de senare kolonierna som blivit självständiga anser ha främjats ut av Portugals styre. Republiken Portugal har bidragit med kunskap och säkerhet till de styrda kolonierna.

Land: Ryska federationen 

Generalförsamlingen: UNGA – Kompensation för koloniala oförrätter

Delegater: Sara Link, Baltsar Lindgren och Olle Tallving

Ryska federationen är fullt medveten om konflikten mellan tidigare kolonialmakter och koloniala oförrätter. Då tvisten om kompensation för koloniala oförrätter är mellan två självständiga stater anser Ryska federationen att den också bör lösas av dessa parter utan ofrivillig inblandning från externa aktörer. 

Ryska federationen betonar statssuveräniteten och tycker att ett beslut om kompensation är en privat angelägenhet. 

Ryska federationen anser att det är den oförrättade kolonins ansvar att ta upp frågan angående kompensation med den före detta kolonialmakten. Genom ett samarbete mellan kolonin och kolonialmakten i fråga skall sedan ett beslut angående kompensation förhandlas fram. 

Land: Saudiarabien

Generalförsamlingen: Koloniala oförrätter

Delegater: Evelina Nilsson, Linnéa Gedda, Julius Ljungström

Eftersom kungadömet Saudiarabien aldrig har varit en koloni, upplever inte vi att någon kompensation krävs. Därmed inte sagt att kolonialismen inte har drabbat några andra länder i världen. Flera länder som lidit under kolonialismen har än idag problem orsakade av denna. Kungadömet Saudiarabien anser därför att dessa länder bör kompenseras för de grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna som de har utsatts för.

Land: Senegal 

Generalförsamlingen: Koloniala oförrätter  

Delegater: Nelly Robertsdotter, Linnea Andersson, Beatrice Boklund  

Vi i republiken Senegal beklagar de forna kolonier som har drabbats att koloniala oförrätter. Trots att Republiken Senegal tidigare har varit en koloni hyser vi idag inga direkta agg mot Frankrike, men vi uppmärksamma ändå det fruktansvärda som skett i andra tidigare kolonier. Flera av våra grannländer har lidit svårt och vi anser att kolonialisterna bör åtgärda och ta ett ansvar för konsekvenserna av sin kolonialism. Den kultur som gått miste och de minoriteter som har straffats är enligt oss oacceptabelt. Därför fastslår Republiken Senegal att kolonierna bör få någon typ av kompensation.  

För att lösa detta problem anser vi i Republiken Senegal att varje forna koloni bör få en möjlighet till att förklara varför de vill eller inte vill ha kompensation för koloniseringen. Vidare bör forna kolonin och kolonisatören försöka förhandla fram ett beslut. Skulle det tyvärr inte vara möjligt att komma överens, anser Republiken Senegal att FN bör försöka hjälpa till som en medlare. Vi vill betona att vi tror på att samarbete och förhandlingar är nyckeln till att lösa denna fråga. 

Land: Serbien

Generalförsamlingen: UNGA - Koloniala oförrätter

Delegater: Ebba Carlsson, Fanny Marcusson

De koloniala oförrätterna är ett mycket viktigt ämne att diskutera och Serbien anser att koloniala oförrätter bör definieras som orättvisor. Detta på grund av att kulturen, religionen och språket påverkas. Det är orättvisa då landet ej kan tillägga åsikter och har mindre makt än landet som går in och tar över. Det faktum att ett flertal av dessa befolkningar även gjorts till slavar gör att Serbien är av följande åsikt:

Länder som utsatts för kolonialismen bör få kompensation, möjligtvis ersättning. I den ekonomiska aspekten så anser Serbien att kolonialismen har medfört positiva effekter i vissa fall, men att de negativa effekterna väger tyngre.

Serbien anser att det dock är oerhört komplicerat att diskutera vad som räknas som koloniala oförrätter och vad som inte räknas. Serbien förnekar inte det faktum att behovet av kompensation existerar, men är tveksamma till om det går att sätta ett pris på hur mycket varje land har påverkats.

Serbien är öppna för förhandling och samarbete i denna fråga.

Land: Spanien

Generalförsamlingen: UNGA - Kompensation för koloniala oförrätter

Delegater: Michael Ringberg, Oskar Appelgren, Victor Thörnqvist

Konungariket Spanien är djupt medvetna om de historiska och konflikterna gällande koloniala oförrätter. Än idag finns det icke-självstyrande områden som är i nöd av hjälp och detta bör behandlas genom införande av ekonomiska samarbeten mellan de inblandande. 

Konungariket Spanien anser att ett bra samarbete med kolonialmakten och dess forna kolonier är väldigt centralt för en framgångsrik samarbetspolitik.

De icke-självstyrande områden som idag existerar bör kontrolleras av de stater som gynnar området med ekonomisk hållbarhet samt delar historiska rötter med området. 

Arbetet för avkolonisering är en fråga som Konungariket Spanien uppmärksammar. Om en konflikt uppstår mellan en kolonialmakt och dess forna koloni bör primär lösning hittas mellan de två parterna. Uppkommer ingen lösning uppmuntrar Konungariket Spanien en inblandning av mellanstatliga organisationer med strävan efter en rättvis lösning för alla involverade aktörer.  

Land: Storbritannien

Generalförsamlingen: UNGA - Kompensation för koloniala oförrätter

Delegater: Cornelia Lindvall, Erik Welin, Christina Svanberg

Under kolonialtiden begick de länder som innehavande kolonier brott och oförrätter emot de länder som de ockuperat. Idag riktas kritik mot de länder som hade kolonier eftersom att gamla kolonier fortfarande lider utav följderna av de oförrätter som begicks. Därför diskuteras idag kompensation för de bestående skador som kommer till följd av kolonialtiden och de oförrätter som begåtts under denna tid. 

Storbritannien anser att kompensation av koloniala oförrätter bör avhandlas mellan land och respektive koloni då relationen och mängden brott som begåtts varierar beroende på land. Det är även så att en del av de länder som varit kolonier har idag mycket stort välstånd och är ej i behov av stora aktioner för att åtgärda följder från kolonialtiden. Vi understryker dock att Storbritannien är angelägna om att kompensera för de brott de begått i sina forna kolonier i form av en ursäkt. Vi är mottagliga för den kritik som förts mot hur vi behandlat våra tidigare kolonier, således är vi öppna för en förhandling vad gäller kompensation för att kunna uppehålla en fortsatt god relation.

Land: Sydafrika

Generalförsamlingen: UNGA – Kompensation för koloniala oförrätter

Delegater: Celina Larsen, Clara Holm och Lovisa Rosberg

Republiken Sydafrika är djupt medvetna om och håller fortfarande i minnet de koloniala oförrätter som begåtts mot vårt land. Vi anser att koloniala oförrätter sker när en stat som är stark politiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt sett tar sig rätten att ta makten över ett territorium eller en stat som är mindre utvecklat. Vi betonar att detta kränker ett territorium eller en stats suveränitetsprincip och därför måste vi fördöma dessa handlingar som skett tidigare. 


Vi anser att Afrika som kontinent varit oerhört utsatta för exploatering och utnyttjande av resurser under koloniseringen. Detta har skett på bekostnad av befolkningen som utnyttjats och förtryckts vilket man tydligt kan se i staten Kongos historia. Vi vill uppmärksamma att folkmord och slaveri förekommit under koloniseringen och understryker att detta är förkastligt. Sydafrika är innerligt upprörda över att detta inte kompenserats eller debatterats tidigare. 

Republiken Sydafrika föreslår en kompensation från de länder som utfört kolonial oförrätt mot andra stater och skulle se på denna handling med uppskattning. Denna kompensation bör sättas i perspektiv till den påverkan kolonialismen haft på staten i fråga. Vi är tacksamma över att denna fråga tas upp i FNs Generalförsamling och är angelägna att diskutera fram en lösning. 

Vidare uppmuntrar vår stat till att ursäkter bör framföras till de länder som ännu inte mottagit en ursäkt. Med fullt förtroende för att dessa koloniala oförrätter ska kompenseras, kan världen sedan gå vidare och avsluta detta hemska kapitel i vår historia. 

Land: Turkiet

Generalförsamlingen: UNGA – Kompensation för koloniala oförrätter

Delegater: Julius, Eskil, Josef

Turkiet anser inte att före detta kolonisatörer bör betala reparationer till före detta koloniala nationer. Turkiet fördömer praktiserandet av generationsstraff och anser att det inte är rätt att bestraffa individer för vad deras förfäder har gjort. Däremot  erkänner vi att det har förekommit koloniala oförrätter och det även idag finns en stor obalans mellan före detta kolonisatörer och kolonier. Detta problem kan lösas på bästa sätt genom samarbete och ömsesidigt fördelaktiga handelsavtal. Vi måste se framåt och öka det mellanstatliga samarbetet inom FN för att kunna uppnå fred och ekonomisk stabilitet i dagens värld. 

Land: Tyskland

Generalförsamlingen: Ska koloniala oförrätter kompenseras?

Delegater: David Ö, Nicole, Sebastian H

Förbundsrepubliken Tyskland ser mycket allvarligt på kolonialisering och koloniala oförrätter och anser att länder som har haft kolonier ska kompensera sina före detta kolonier. Förbundsrepubliken Tyskland anser att en kolonial oförrätt är ett område som ligger på en annan geografisk plats än därifrån det styrs och som har tagits över på ett orättvist och kränkande sätt. 

Folkrepubliken Tyskland tycker att kompensation, i form av ekonomiska medel, ska ges tidigare koloniala förrätter. Bidragen ges i syftet för att utveckla landet, inte för att gynna dess politiska ledare. Koloniala oförrätter bör kompenseras av landet eller länderna som förut övertagit detta området. Kompensationen ska variera beroende av hur mycket de missgynnats av att blivit koloniserat där de som missgynnats mest ska få mer kompensation än de som inte missgynnats så mycket. Tid är inte viktigt utan konsekvenser av kolonialiseringen är det som avgör ifall kompensation ska ges. 

Ukraina

Ukraina ser mycket allvarligt på koloniala oförrätter och menar att länder bör kunna kräva kompensation för dessa oavsett passerad tid och om det gäller politiskt, kulturellt, ekonomiskt eller socialt förtryck så länge landets utveckling på någon av dessa fronter hindrats som följd av kolonialisering. Kompensation bör ske inte enbart genom ekonomiskt bistånd utan även genom officiella ursäkter och hjälp med återuppbyggande av samhället i form av exempelvis kunskapsutbyte. Kolonialism innebär ett grovt inkräktande på var stats suveränitet och bör behandlas i FN-domstolen. 

Ukraina har själva fått erfara grova kränkningar av territoriell integritet och vill därför visa stort medlidande för stater som drabbats av kolonialism. Att inskränka suveränitetsprincipen är ett grovt övergrepp och bör behandlas därefter.

Land: Uruguay

Generalförsamlingen: Kompensation för koloniala oförrätter

Delegat: Mia Blagic, Emma Azelius

Före kolonialtiden beboddes Uruguay av ett fåtal indianska stammar. Uruguay blev koloniserat sent jämfört med dem andra latinamerikanska länderna. När Portugal och Spanien upprättade kolonier vid 1600-talet kämpade länder om rätten till Uruguay fram till år 1776, då Uruguay blev en spansk koloni. När NapoleonKriget pågick så fall Spaniens kolonier samman, därefter tog Portugal över makten och år 1817 blev Uruguay en del av Brasilien. 1828 blev Uruguay självständigt då Brasilien blev självständigt från Portugal. Storbritannien hjälpte till så att Uruguay fick uppnå självständigheten. 

Efter ett frihetskrig blev självständigheten ett faktum år 1828. Landet var politiskt oroligt och delvis diktatoriskt styrt fram till 1985. Numera styrs landet demokratiskt och Uruguay är idag ett av de mest liberala länderna i Sydamerika.

Uruguay anser att länder som har blivit koloniserade ska få ersättning för detta. vi anser att Uruguay och de andra länderna som blivit koloniserade.Uruguay tycker också att det är stormakterna som ska betala för detta såsom USA, Kina m.m.

De länder som har blivit koloniserade har redan utsatts för tillräckligt mycket smärta och Uruguay tycker att därför ska dem få ersättning.

USA

Kolonialism har under alla tider lämnat svårläkta sår hos både länder i sig och hos de människor som utsatts. USA ser det som ett steg mot social och ekonomisk hållbar utveckling att denna fråga diskuteras i generalförsamlingen.

USA har en historia präglad av kolonialism. Det historiska arvet ger oss en tydlig ståndpunkt där vi står i solidaritet med alla ofria nationer och folk världen över. Genom FN vill USA verka för att varje folk ska ha rätt till självstyre.

USA ställer sig bakom och verkar för alla rättigheter i den allmänna deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Därmed har varje människa rätt till frihet, sin egen kultur, sitt liv och en nationalitet. USA fördömer därför kraftfullt alla försök till kolonialism världen över.

USA är beredda att stödja före detta kolonier med rådgivning och bistånd.

USA motsätter sig ej idén om kompensation för koloniala oförrätter. Under vilka omständigheter dessa skadestånd skulle utdömas bör diskuteras och arbetas fram i samråd med länderna och folken som drabbats. Även här är USA beredda att erbjuda medling.

Land: Venezuela 

Generalförsamlingen: UNGA – Kompensation för koloniala oförrätter

Delegater: Isak Eirefelt, Tim Olsson och Adam Barnell  

Bolivarianska republiken Venezuela ser hårt på de konsekvenser från dem koloniala oförrätter som man fortfarande kan se spår av idag. Vår urbefolkning har lidit enormt av koloniseringen och blivit utsatta för nya sjukdomar och förintas till en stor grad. Även våra naturresurser blev plundrade och som resultat av det har vår ekonomi drabbats oerhört. Många av de koloniserade latinamerikanska länder fick sina kulturarv berövade från sig och detta har satt djupa spår i vår befolkning. För vårt folks välmående väger detta tungt i vårt ställningstagande. 

Med detta i åtanke strävar vi efter mer internationellt samarbete med världens nationer för att förebygga att historien upprepar sig igen och anser att ekonomisk stöd för dem lidande latinamerikanska länderna är en rimlig åtgärd. Vi inser att en sådan åtgärd kommer att bli en för stor bedrift av konungariket Spanien och andra nationer med en koloniserande bakgrund. Venezuela är villiga att förhandla med dem koloniserande makterna om kompensation för de historiska händelserna som vårt folk fått gått igenom. 

Bidrag och kompensationer som åtgärd ger den Bolivarianska republiken Venezuela en chans att komma tillbaka från det vi blivit berövade av och utveckla den humanitära politiken vårt land kräver. Genom bidragen kommer den Bolivarianska republiken Venezuela utveckla vår ekonomiska välfärd och satsa på en hållbar utveckling av förnybar energi. 


© Håkan Danielsson 2022