Säkerhetsrådet Rollspel 1

Delegation: Angola

Namn: Elin Sörensen

Utskott: UNSC (Jemen)

Konflikten i Jemen har pågått under många års tid och nu är det dags att göra något åt saken. Den demokratiska folkrepubliken Angola anser att konflikten i Jemen har blivit så allvarlig att det måste komma en lösning nu, då konflikten blivit så pass stor och fått svåra konsekvenser.

Väpnat uppror i norr har funnits sedan ledaren för Houthi-rebellerna dödades år 2004. I den södra delen av Jemen är det konflikt med de centrala myndigheterna där orsaken är om ekonomiska och politiska förhållanden. På grund av striderna och de ständiga inbördeskriget finns det ca 2.1 miljoner internflyktingar och flera miljoner av landets invånare är i akut behov av sjukvårdsinsatser. Idag finns det också otroligt många som lider av undernäring och detta vill Angola arbeta emot.

Vi i Angola ställer oss med de länder som vill upphäva den ständiga vapenkonflikten i Jemen och även till de länder som vill upphäva vapenexporten som nu finns till Saudiarabien. Delegaten Angola stöder en förhandlingslösning och vill avbryta fientligheterna som finns i Jemen. Angola vill också framföra att vi varken stöder Saudiarabien eller Iran och Houthi-rörelsen.

Delegaten Angola stöttar Förenta Nationerna och vill ge de ekonomiska, politiska och militära stöd som krävs för en bättre värld. 

Delegation: Arabrepubliken Egypten

Utskott: UNSC

Delegat: Amina Lepieva

Sammanslagningen av det konservativa Nordjemen och det socialistiska Sydjemen 1990 utlöste protester mot regimen, och medförde konsekvenser såsom president Salehs avgång och därpå även plågsamma lokala revolter. Konflikten mellan de Iran-stödda Huthirebellerna från norra Jemen och landets regering eskalerade under föregående år. Egypten tog därmed ett ansvar genom att gå med i den USA-stödda koalitionen ledd av Saudiarabien, som verkar för att samordna och stödja militära operationer för att bekämpa terrorism.

Det oansvariga beteende som idkats av styrkor lojala till Jemens tidigare president, utgör en stor del av stridigheterna i Jemen. Delegaten Egypten vill därför återuppta diskussionen kring sanktioner, samt vidta alla nödvändiga åtgärder för att få ett stopp på civilbefolkningens lidande och för att kräva att Iran lever upp till FN:s resolutioner. Inrättandet av en sanktionskommitté ger möjlighet att göra individer och enheter med relation till nätverken och rebellerna som hotar freden, säkerheten eller stabiliteten i Jemen till föremål för restriktiva åtgärder. Dessa restriktiva åtgärder bör komma i form av frysning av tillgångar och ekonomiska resurser samt reserestriktioner.

Ett problem utöver den politiska oron och turbulensen som råder, är överflödet av vapen. Bortsett från Huthirebellerna har även terrornätverken al-Qaida och IS genom sina goda vapentillgångar lyckats etablera sig med stark närvaro i landet och utfört terrordåd. Nyligen blev lastfartyget Menburt Cedar stoppat på väg mot Jemen, med innehåll av smugglad militär utrustning från Iran istället för medicinska förnödenheter som det i själva verket hade deklarerats.  Arabrepubliken Egypten vill således även belysa det faktum att smugglingen av vapen till Huthirebeller kränker resolutioner och utgör ett direkt och konkret hot mot Jemen, regionen och internationell fred. Delegaten Egypten menar på att de problem som överflödet av vapen i dagsläget medför, kan lösas genom ett införande av vapenembargo mot Huthirebeller och deras allierade. Fokus bör i denna åtgärd ligga på den intensiva vapenleverans Iran tillför rebellerna i Jemen. Denna diplomatiska åtgärd ska på så sätt begränsa Irans möjligheter att förse Huthirebellerna med vapen.

Arabrepubliken Egypten anser slutligen att internationella påtryckningar i synnerhet är det som kan få slut på konflikten.

 Position paper, Frankrike, UNSC

Konflikten i Jemen

Läget i Jemen idag har eskalerat till en ohållbar situation där landet nu är på gränsen till kollaps samt riskerar att återgå till att vara två separata stater ett Nord- respektive Sydjemen. Samtidigt lider stora delar av befolkningen svårt av den pågående konflikten då även landets humanitära situation närmar sig gränsen till kollaps.

Frankrikes delegation i säkerhetsrådet menar att vi måste se till att Jemens folkvalda regering återfår kontrollen över landet, och på det viset garanterat landets stabilitet samt bidra till att upprätta en demokrati där folket väljer sina ledare. Vi vill även förbättra den humanitära situationen i Jemen då befolkningen idag lider av svåra umbäranden, något som inte kan få fortskrida.

För att få ett slut på konflikten i nuläget måste vi garantera att den demokratiskt valda regeringen återfår kontrollen över Jemen, för att stabilisera regionen, och för att kunna hjälpa civilbefolkningen. Detta uppnås enklast genom att medla fred mellan de båda stridande parterna, då resultatet annars riskerar att bli ett fortsatt dödande fram till att rebellerna med största sannolikhet besegras. Under tiden bör man försöka få fram en vapenvila för att underlätta arbetet med att hjälpa den lidande befolkningen.

Delegation: Staten Japan

 Delegat: Sofia Christerson

 Staten Japan har och kommer alltid ha ett starkt intresse i staten Jemen, vi anser att en förbättring för denna stat bör komma inom snarast. Den situation som vi ser i dagens Jemen är absolut inte någon vi vill bibehålla. Problemet staten Japan anser är direkt akut är deras inrikes konflikter och dess konsekvenser i staten Jemen.

 Staten Japan anser att vi som en gemensam grupp kan göra mer för Jemens befolkning än vad vi har åstadkommit hittills. Tidigare försök med sanktioner mot olika ledare i Jemen, exempelvis den före detta president Ali Abdullah Sahle, har inte varit tillräckligt verksamma. Japan föreslår därför att man år 2017 fokuserar på humanitära insatser för Jemens folk. Just nu är det största problemet att stora delar av Jemen varken har tillgång till vatten eller ordentlig sjukvård.

 I pressmeddelandet som offentliggjordes av Japans ambassad och republiken Jemen den 29 oktober 2016 utgjordes det klart och tydligt att Japan under år 2016 utökar biståndet till insatser i Jemen via FNs Livsmedelsprogram WFP (World's Food Program). Biståndet från Japan till humanitära insatser i Jemen uppgår redan tidigare till ca 48 miljoner dollar. Insatserna för biståndet i Jemen genomförs av röda korset samt Japanska icke-statliga organisationer. Japan har länge visat vägen för hur vi ska gå tillväga för att få ett stabilare Jemen. Låt er humanitet gå före allt annat och följ Japans exempel. Vårt förslag innebär alltså att det huvudsakliga stödet till Jemen går till att stödja de svältande och krigsdrabbade folket.

Land: Folkrepubliken Kina / 人民共和国

 Utskott: UNSC 

Delegat Johan Larsson 

 Folkrepubliken Kina är djupt oroad över den humanitära katastrofen Jemen har utvecklats till. Enligt OCHA behöver 80% av de 25 miljonerna i Jemen humanitärt bistånd och katastrofen kommer fortsätta att växa i storlek för varje dag inbördeskriget fortsätter.

 Folkrepubliken Kina anser att situationen i Jemen måste lösas snarast med intention att återinföra stabiliteten och välfärden samt avlägsna oroligheter, hungersnöd och den fientliga miljön i Jemen. För att stabiliteten ska återställas måste en stabil regering ha makten över landet. En sådan skapas inte genom krig och våld utan genom fredliga förhandlingar. Jemen får inte bli ytterligare en konflikt där stormaktspolitiken slår rot, istället måste det jemenitiska folket och dess regering få ha absolut makt över sitt egna land. Skulle Jemen bli ett ytterligare ett land på listan som har fått sin suveränitetsprincip bruten av andra stater kommer det jemenitiska folket fortsätta att lida. 

 Kina anser istället att en vapenvila ska träda i kraft så att Houthi styrkorna och Hadi regeringen kan lösa inbördeskriget fredligt. När detta är gjort kan FN och dess medlemmar prioritera den humanitära hjälpen befolkningen i Jemen är i behov av. 

 Kina uppmanar samtliga medlemmar i UNSC att prioritera den jemenitiska befolkningen före ideologier och internationella relationer. Det som krävs är att stabiliteten ska återvända till Jemen, inte att UNSC låsas återigen på grund av att ideologier kommer före mänskligt lidande

 Malaysia

UNSC = UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL.

Sakfråga = Jemen.

UNSC: Staten Malaysia har observerat och noterat den växande konflikten i Jemen. Vi har sett inbördeskrig och instabilitet i området som inget vi har sett tidigare. En konflikt där mänskliga rättigheter har kränkts och fortsätter kränkas som t.e.x artikel 3, Människors rätt till liv, frihet och personlig säkerhet. Artikel 25, att familjer ska kunna leva på minsta levnadsstandard med mat och hälsovård och artikel 26, rätt till utbildning och kostnadsfri utbildning.

 Malaysia förlitar sig på att säkerhetsrådet agerar på grunderna som FN är skapta på och löser denna konflikten på hederlig väg med civilbefolkningens intresse i första hand. För att uppnå stabilitet och harmoni i området måste aktörerna i UNSC inte agera i eget intresse utan måste jobba tillsammans för att uppnå fred och vapenstillestånd i regionen.

 Stegen, föreslagna av Malaysia till fred är följande:

  1. Bryta blockaden av Jemen för att kunna bemöta befolkningens efterfrågan på resurser som mat och mediciner. Därmed kommer artikel 25 i mänskliga rättigheterna uppnås i regionen. Artikel 26 kommer med tiden då uppnås.
  2. För att uppnå artikel 3 i mänskliga rättigheterna måste diplomatiska förhandlingar med rebellerna och regeringen i Jemen uppnås. Om rebellerna inte kan representeras blir Malaysias förslag att ange ett nytt omval i Jemen.
  3. Om steg 2 i detta dokument inte kan uppfyllas och konflikten mellan sunni och shia muslimer fortsätter anser Malaysia att vi i UNSC måste följa artikel 18 i de mänskliga rättigheterna. Artikel 18 beordrar och kräver att alla människor ska få följa och be till den guden som den specifika individen vill följa, oberoende av utomjordliga faktorer.
  4. Med stöd från artikel 18 föreslår Malaysia att dagens Jemen ska separeras i två olika stater. En där Shia muslimer kan leva, och en där Sunni muslimer kan leva. Där både Shia och Sunni kan söka välstånd och lycka.  
  5. Om konflikten lösts har därmed  artikel 3 i mänskliga rättigheter (individens säkerhet) uppnåtts och säkerhet, och stabilitet ska ha återvänt till området.

 Malaysia försäkrar att dessa punkter kommer att bringa stabilitet och harmoni till det ärrade området i Jemen. Igenom detta dokument har Malaysia tydliggjort gjort sin position om hur vi kommer att kunna lösa denna konflikten.

Land: Nya Zeeland

Utskott: UNSC Jemen

Delegat: Shewit Yemane

 Jemen präglas idag av inbördes motsättningar och våldsamma strider, ända sedan 1990-talet då nord och syd-Jemen faktiskt blev ett och gemensamt så har det funnits flera grupper i landet med motstridiga intressen gällande bland annat politik. 

 Detta läget som Jemen ligger i anser Nya Zeeland visar brist på stabilitet för självklara orsaker, för det första gäller det att tänka framåt, trots att grupperna i Jemen inte är ense om allt gällande politik och religion så går det inte att låta det stå i vägen för framtidens barn i landet. För det är precis det som kommer ske om landet låter situationen eskalera. 

 Istället krävs det att man försöker bortse från den konstanta striden mellan staten och Houthi rörelsen från Norr, och det gäller att ersätta energin som läggs på att strida och istället lägga energin på hur landet kan utvecklas generellt. Politisk förändring krävs, bättre kommunikation skulle delvis kunna vara en start för att få dessa grupper att mötas halvvägs på något vis. 

 Nya Zeeland hävdar bestämt att aktion krävs, tiden som går åt motsättningarna i landet ska helst spenderas på alla barn som förlorar värdefull utbildning som i sin tur kan bidra med en trygg framtid för dem.

Federationen Ryssland

Federationen Ryssland är djupt oroad över den rådande situationen i arabrepubliken Jemen. Det pågående inbördeskriget har lett till en ohållbar situation med stort civilt lidande. Miljontals människor tvingas fly från sitt hemland och livet för dem som blir kvar kännetecknas av en ständig oro över framtiden. Ännu en gång får omvärlden skåda terrorismens hänsynslösa brutalitet, där civilbefolkningen gång på gång faller offer för ett exempellöst våld. Den ryska federationen fördömer starkt allt agerande i terrorismens anda och betonar vikten av ett globalt agerande där länder tillsammans arbetar för att bekämpa terrorn. Att inte aktivt kämpa för världens åtskilliga terrororganisationer, är att acceptera deras våldsbrott.

Den ryska federationen fastslår att det politiska läget i den jemenitiska republiken, är djupt osäker. Andra staters inblandning i Jemens angelägenheter finner den ryska federationen oroväckande. Det kränker landets suveränitet och leder till en förvärrad humanitär situation för civilbefolkningen i Jemen. För att fred och stabilitet ska kunna uppnås i Jemen, krävs det att en stabil regering bildas. Republiken Ryssland fastslår betydelsen av att fredsarbetet och insatserna för att stabilisera Jemens politiska situation övervakas av världssamfundet. Samtidigt vill den ryska federationen betona vikten av att Jemens suveränitet respekteras. Ryssland anser att beslutet om vem som ska regera i Jemen inte ska fattas av utomstående delegationer, utan av den jemenitiska befolkningen.

Delegation: Senegal
Policy paper- Koloniala oförättter

Utskott: Jemen-konflikten, UNSC

Delegat: Gustav Olsson

Yemenkonflikten pågår just nu, delegationen Senegal står sig neutrala i denna fråga. Däremot erkänner Senegal med regering och befolkning, IS, Al-qaida och andra separatistgrupper medskyldiga till våldet i Yemen.

Senegal har, precis som Yemen, varit ett koloniserat land och stödjer därför Yemen i dess kamp om att restaurera sig.

Vi i Senegal ser fram emot slutet på denna fruktansvärda kris, en kris som har drabbat flera länder och kostat många liv. Vi önskar all lycka och ber för de familjer som drabbats hårt. Senegal med befolkning ser fram emot en fredlig lösning med demokratiska medel med nolltolerans mot blodspill.

Å president Macky Salls vägnar har vi med 100% förtroende för Afrikanska Unionen. Därmed hoppas vi i ett samarbete för att få fram en resolution som skall komma att lösa denna konflikt.

Delegation: Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland

Delegat: Elsa Rexö

 Situationen i Jemen kan inte beskrivas som något annat än en humanitär katastrof. Den pågående terrorn i landet har blivit vardag. Människor plågas av våldsamma konflikter och tusentals familjer har tvingats lämna sina hem. Det finns knappt någonting som Jemen inte lider brist på. Mediciner, sjukvårdspersonal, bränsle och vatten är bara några av de resurser som ständigt efterfrågas. Miljoner människor behöver hjälp.

 Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland uttrycker stor oro inför den förvärrade humanitära situationen i Jemen. Trots den allvarliga situationen, tenderar Jemen att hamna i skuggan av andra konflikter. Det bör läggas större fokus på den krisartade situationen och vi måste gemensamt hjälpas åt att snarast finna en lösning. Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland anser att en politisk lösning är det enda tänkbara. Den politiska processen bör därför återupptas samt införande av ett omedelbart eldupphör.

 Flera europeiska länder har på ett oansvarigt sätt exporterat vapen till Saudiarabien som har involverat sig i konflikten i Jemen. Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland uppmanar att upphöra med vapenexport till Saudiarabien. På så vis blir det enklare för biståndsarbetare i Jemen att ge stöd till de mest behövande.

Land: Ukraina

Utskott: UNSC

Delegat: Linus Börger

 Ukraina anser att det krävs internationella åtgärder för att uppnå fred i Jemen så fort som möjligt. Ukraina vill se ytterligare hjälp från FN för att få fram en vapenvila, vilket enligt vår åsikt ska vara prioritet ett i det här fallet innan ett återinförande av en regering är möjligt.  

Utskott: UNSC

Land: Uruguay

Delegat: Gustav Scherstén

 Republiken Uruguay anser konflikten i Jemen måste lösas snarast. Flera tusen civila beräknas nu ha dödats under konflikten och siffran stiger för varje dag konflikten pågår. Konflikten har även gjort att den humanitära situationen i Jemen är fullständigt ohållbar.  Den humanitära situationen är ett enormt problem löser vi inte snarast kommer en ofantlig mängd människor att råka väldigt illa ut.  Där råder kraftigt utbredd fattigdom och tillgången till dricksvatten är bristande samtidigt som befolkningen är en av de snabbast växande i världen. Vi anser alltså att det inte finns tid att vänta på åtgärder längre.

 Första prioritet vad gäller konflikten måste vara att UNSC i större utsträckning ska verka för inrättandet av ett långvarigt vapenstillestånd. Vi anser att detta skulle bana väg för humanitära insatser som hade kunnat hjälpa stora delar av 80% av befolkningen som faktiskt är i behov av direkt hjälp. UNSC bör även verka för att hålla gränsen in till Jemen öppen för humanitär hjälp.

 Republiken Uruguay menar att tiden för krigande i Jemen är över och för att inte riskera fler civila liv så bör alltså konflikten lösas fredligt. Vi vill tillsätta en utredning som ska se över olika fredliga lösningar på konflikten och även vara forum för medling för alla involverade parter.

 Situationen i Jemen - UNSC

USA - Axl Fiedler HiP 14

 Amerikas förenta stater (USA) konstaterar att Jemens inbördeskrig är en högst prioriterad angelägenhet för den internationella säkerhetspolitiken i mellanöstern. Houthi-rebellernas aggressioner mot det jementiska folket och världshandeln måste bekämpas. Därför stödjer USA den Saudi ledda koalitionen, inbjuden och samarbetande, med den jemenitiska regeringens kamp mot rebellerna för att stabilisera regionen. USAs skepp i Adenviken och Röda havet befinner sig i försvarsposition för att försvara internationell handel och försäkra en säker väg för internationella handels fartyg.

 Den amerikanska delegationen ser mycket allvarligt på den humanitära krisen som pågår i Jemen och har ett förflutet, och en framtid, i att skicka stora humanitära bidrag med avsikt att det jemenitiska folket folket ska få mat, rent vatten och mediciner för att överleva.

 Den amerikanska delegationen ser mycket allvarligt på terrorgrupperna Al-Qaida och den nytillkomna ISIL grenens närvaro i Jemen och har för avsikt att fortsätta sitt samarbete med Jemens regering i striden mot terror.Vid globala ärenden, som inbördeskriget i Jemen, har alla länder en roll att spela som avgörs av nationell kapacitet. Vidare påpekar starkt den amerikanska delegationen att de handlingar som utförs av dessa grupper inte kan accepteras under några omständigheter. Innan dessa grupper har utplånats kommer det aldrig finnas verklig stabilitet och fred i Mellanöstern.

 Kriget och terrorn som utövas står i tydlig kontrast med de grundläggande mänskliga rättigheterna och måste därför bekämpas. Den amerikanska delegationen understryker att en grundförutsättning för fred är att alla nationer måste samarbeta med det gemensamma målet om fred, mänskliga rättigheter som demokrati, yttrandefriheten samt en stabil region för år framöver.

 Utskott: UNSC

 Land: Bolivarianska republiken Venezuela

 Delegat: Jacky Tu

Säkerhetsrådet: Jemen

Den Bolivarianska republiken Venezuela är ett land som värnar om de mänskliga rättigheterna enligt FN:s stadgar §1–21, därför vill vi i den Bolivarianska republiken Venezuela upplysa om de interna och externa konflikter som sker i Republiken Jemen för att skydda de mänskliga rättigheterna samt förbättra den humanitära situationen i Republiken Jemen.

 Den Bolivarianska republiken Venezuela främjar fredliga lösningar i konflikten mellan de inblandade parterna. Det skall användas fredliga förhandlingar och diskussioner för att lösa den tvisten inom landet, därför anser vi i den Bolivarianska republiken Venezuela att militär ingripande inte är en lösning på denna konflikt. Den Bolivarianska republiken Venezuela uppmanar att Kungadömet Saudiarabien och dess allierade upphör sina attacker mot Republiken Jemen för att inte förvärra konflikten som råder inom landet. Den Bolivarianska republiken Venezuela vill även upphöra all vapenexport till landet på grund av att Saudiarabien har använt klusterbomber som är ett brott mot CSM (Convention on Cluster Munitions) avtal.  

 Luft-, vatten- och landblockaden som införts av Kungadömet Saudiarabien och dess allierade upphör i sinom tid. Detta är ett stort problem som begränsar import av livsmedel, medicin, vatten, bränsle etc, och Republiken Jemen är ett land som importera 90 procent av sina livsmedel vilket har resulterat till att fler än 2,2 miljoner barn är undernärda eller riskerar att bli det, och ca 14,4 miljoner människor har inte tillgång till mat. Blockaden av bränsleleveranser stoppar elförsörjningen och tvingar många sjukhus och skolor att stängas. Blockaden av vatten har slagit ut vattenpumpar vilket innebär att nästan två tredjedelar av befolkningen inte har tillgång till rent vatten eller sanitet, detta leder till spridningar av sjukdomar.

 Vi vill även ta hänsyn till FN:s livsmedelsprogram, World Food Program, uppger 10 av landets 22 provinser nu uppnått en så kallad ”akut nivå” när det gäller brist på mat. Det är graden under ”svältnivå” på organisationens femgradiga skala. Detta har gjort det omöjligt att förbättra den humanitära situationen i landet.

 Den Bolivarianska republiken Venezuela föreslår att vi inför ett vapenembargo för att minska mortaliteten i Republiken Venezuela samt upphöra blockaden av Kungadömet Saudiarabien och dess allierade för att hjälpa det civila folket i nöd. 

© Håkan Danielsson 2022