Specpol 1 2016

Utskott: Specpol1

Land: Argentina

Vi i Argentina tycker att det är av största vikt att de mänskliga rättigheterna efterlevs. Vi anser framförallt att man tillsammans, alla stater i FN, ska samarbeta för att komma överens om en överenskommelse så alla stater efterlever de mänskliga rättigheterna. !

Vi anser även att mänskliga rättigheter kommer att efterföljas oftare om FN får fler enskilda stater att stärka lagstiftningarna och stötta organisationer och myndigheter som har fokus på mänskliga rättigheter. !

I vårt land vill vi att man skall få älska vem man önskar, eftersom det är en mänsklig rätt. Vi var det första landet i Latinamerika som tillät samkönade äktenskap. Alla människor är födda fria, med lika värde och lika rättigheter. Från år 2012 stiftade vi en ny lag om könsidentitet som gör det möjligt att registrera sig som vilket kön och med vilket namn man vill utan att behöva bevisa någon psykisk eller fysisk könstillhörighet. Genom att sätta stor vikt på att stärka lagar i ens stat samt med en lagstiftning som efterföljs, kan man få befolkningen i ens stat att känna sig fria och accepterade. !

Att öka respekten för mänskliga rättigheter tycker vi i Argentina är viktigt. En lösning är därför att låta olika organ driva projekt i staten. I Argentina har vi låtit Europeiska kommissionen driva flera projekt. Vi anser att genom en ökad respekt för mänskliga rättigheter samt ökad kunskap om mänskliga rättigheter motverkar detta på sikt också brott mot de mänskliga rättigheterna. !

Vi i Argentina har även öppnat regionala kontor utspridda i fem olika städer som kämpar mot människohandel. Kontoren samarbetar med sjukhus, utbildningsanstalter, säkerhetsstyrkor, icke statliga och statliga organisationer samt även sociala byråer. !

Utskott: SPECPOL1

Land: Australien

Delegat: Axel Hansson

Australien är väldigt stolta och måna om FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Australien var själva med om att utforma, skriva och ratificera deklarationen när den först blev påkommen. Vi anser att mänskliga rättigheter bör stödjas runt om i världen genom samtal och avtal. Australien har som exempel i 15 år ingått i ett avtal om mänskliga rättigheter med Kina där många fall har undersökts och lösts för det bättre för båda länderna. Detta är en metod Australien bedömer som fungerande. Ömsesidiga avtal innebär att de inblandade parterna kan granska varandra i lika hög grad, och ger därmed en ömsesidig vilja till förbättring. Australien har själva skrivit på sju stycken av FN:s tidigare avtal angående mänskliga rättigheter. Australien är även väl medveten landets tidigare svårigheter med hanteringen av flyktingar, som i vissa avseenden kan ha gjort intrång på de mänskliga rättigheterna, och arbetar aktivt för att förbättra dessa villkor, senast genom ett omplaceringsavtal med USA.

Utskott: specpol 1

Delegat: Shawn Reddy

Land: Brasilien

Människor föds fria och från början till slut har vi alla samma människovärde, detta är en av de mest fundamentala lagarna som någonsin yttrats under mänsklighetens historia. Flera länder har skrivit under de mänskliga rättigheterna och en omfattande majoritet av jordens länder tillhör denna kategorin. Förbundsrepubliken Brasilien är inget undantag då vi utöver konventionen även har ett starkt samarbete med “Organization of American States” (OAS) och “Inter American Human Rights System” (IAHRS). Organisationerna i fråga har under flera år granskat de 35 stater som ingår i “OAS” och har ett starkt implementerat system som innehåller två entiteter: En kommission och en domstol.

Genom att ingå i en organisation såsom “OAS” bibehåller staten fortfarande hela sin suveränitet då systemet är mellanstatligt och detta bidrar till betydligt färre konflikter mellan länder.

 Det finns organisationer som utför liknande arbete som “OAS” och “IAHRS” uträttar både i Europa och Afrika, Förbundsrepubliken Brasilien lovordar det arbete som genomförts i dessa kontinenter och finner det inbjudande att ett flertal länder funnit samråd.

Flera ekonomiska organisationer i både Asien och Oceanien har börjat utöka sitt arbete inom de mänskliga rättigheter och detta är ett stort steg i rätt riktning för två av världens ledande världsdelar.  Som största ekonomin och det snabbast utvecklande landet i latinamerika menar därför vi inom Delegation Brasilien på att olika ekonomiska organisationer inom dessa kontinenter bör fokusera mer på arbete inom mänskliga rättigheter samtidigt som de upprätthåller ett mellanstatligt styre då det leder till en ökad suveränitet och bättre samarbetsvillkor mellan stater.

Utskott: SPECPOL1

Land: Chile

Delegat: Vincent Gustafsson

Chile har historiskt sett inte följt de mänskliga rättigheterna. Under Pinochets diktatur begicks ett flertal brott mot mänskliga rättigheterna. Efter diktaturens fall har Chile gjort stora framsteg i området.

Idag kämpar Chile för mänskliga rättigheter. Vi är villiga att gå långt för att se till att de mänskliga rättigheterna uppfylls.

Chile ser detta som en ytterst viktig fråga och är ytterst måna om samarbete i denna fråga.

Utskott: SPECPOL 1

Land: Danmark

Danmark stöder alla artiklar som innehåller regler om mänskliga rättigheter.

Alla är födda fria med samma värde och samma rättigheter. Barn ska ha tillgång till elementär och grundläggande undervisning, och vuxna ska ha tillgång till jobb med bra arbetsförhållanden och lika lön för samma arbete.

Detta är bara några få artiklar om mänskliga rättigheter, och artiklarna skall följas av alla nationer världen runt. Många länder följer inte dessa lagar, och vi vill se förändring i detta så fort som möjligt.

Mellanstatliga organisationer i Europa borde expanderas och ha mer betydelse i dagens Europa, för att på så sätt kunna hjälpa människor innanför och utanför EU:s gränser. Det finns flera olika exempel på organisationer som inte bara kan hjälpa mindre utsatta folkgrupper i mellanöstern samt Asien, exempelvis Palestinas flyktingar som idag flyr från krigets terror.

Mänskliga rättighetsorganisationer som kan göra världen till en mer rättvis och jämlik värld.

Danmark anser att det är väldigt viktigt att behålla, samt skapa fred världen runt. Vi tror starkt, att om Europa får en större roll i världen, och om fler nationer ansluter sig till NATO, att krig i mellanöstern så väl som andra platser på jorden kan lösas, med så lite våld som möjligt. Om flera länder samarbetar och arbetar tillsammans, leder det till fler överenskommelser och färre motsättningar.

Utskott: SPECPOL 1

Delegat: Johanna Wahlgren

Delegation: Egypten

Delegationen Egypten var en av de första staterna att skriva på FN:s barnkonvention och har sedan dess försökt leda denna fråga framåt för förbättring i staten. I nuläget är det svårt att föra frågor som mänskliga rättigheterna framåt i staten Egypten på grund av statens svåra ekonomiska och politiska situation.

Delegationen Egypten vill förbättra och göra åtgärder för hur de mänskliga rättigheterna behandlas i nationen, men dessa åtgärder kan bara sanktioneras efter att oroligheterna i nationen har stabiliserats till en acceptabel nivå, för att kunna ta tag i och leda detta arbete framåt.

De mänskliga rättigheterna borde finnas som ledstjärnor till nationer att sträva efter att följa. FN borde inte ha rätten att gå in i en nation eller ge uppmaningar om hur staten ska sköta sitt, med tanke på staters suveränitet, och respektera den.

Egypten är tveksam till att FN engagerar sig i vem som ska styra en nation, även i situationer då maktförhållandena är oklara, eftersom Egypten anser att det inte är FN:s roll att avgöra vad som är en legitim regering.  

Utskott: SPECPOL1

Delegat: Sofia Holmgren

Land: Elfenbenskusten

Elfenbenskusten är ett land som länge haft bra relationer och anknytningar till andra länder, speciellt U-länderna. Vi har även under en längre tid varit en av Frankrikes kolonier och står även idag på god fot med dem.

Den långvariga krisen har allvarligt försämrat situationen för de mänskliga rättigheterna i landet, men har med tiden stabiliserats efter underteckningen av de politiska avtalet om fred och återförening, men de mänskliga rättigheterna är något vi absolut strävar mot, vilket även andra länder gör

Vi i Elfenbenskusten måste dock se på dessa rättigheter på ett realistiskt sätt. Vi anser att dessa regler inte alltid är möjliga att följa, därför ser vi på dem som ett mål, en ledstjärna till hur vi ska agera och tänka. Som ni vet är utbildning en av de mänskliga rättigheterna alla länder försöker följa och det är något vi verkligen försöker sträva efter, genom att sätta fler och fler barn i skola. Detta tror vi ska öka kunskapen hos befolkningen och landet kommer utvecklas på många sätt.

Vi hoppas och tror att de länder som har liknande åsikter vill samarbeta och att alla parter blir nöjda.

Utskott: SPECPOL1

Land: Georgien

Georgien anmodar till att alla stater ska följa de mänskliga rättigheterna. Det är vi som ska vara en förebild för andra stater som håller på att utvecklas. Alla stater ska få den hjälp som krävs för att de mänskliga rättigheterna ska upprätthållas

Georgien vill se att alla stater förhåller sina lagar enligt FN:s allmänna förklaring av de mänskliga rättigheterna. Tolkningarna av de mänskliga rättigheterna, som en stat har implementerat i statens egna lagar, ska vara godkända utav FN. Tolkningarna får inte på något sätt inskränka de mänskliga rättigheterna.

Georgien anser att en stat kan själv se till att upprätthålla de mänskliga rättigheterna, om FN bedömer att staten kan klara det på egen hand. Om det bedöms att staten inte kan eller har resurserna till att upprätthålla de mänskliga rättigheterna, ska FN förse med den hjälp som behövs. Om det är den styrande makten som själv bryter mot de mänskliga rättigheterna, trots att staten har ratificerat de mänskliga rättigheterna och vägrar att samarbeta med FN, ska FN omedelbart rycka in i landet för att försöka lösa det hela med fredliga medel.

De aktiva kommittéerna, som FN har tillsatt, ska se till att en stat inte bryter mot de mänskliga rättigheterna. Kommittéerna ska rapportera till FN årligen och ska genast meddela FN om en mänsklig rättighet har kränkts. Möten inom kommittéerna ska hållas vid behov. En aktiv kommunikation mellan FN, NGO:s, andra stater och kommittéernas är väsentlig för att upprätthålla de mänskliga rättigheterna.

Utskott: SPECPOL1

Land: Nederländerna

Delegat: Filippa Rådne

Delegationen Nederländerna fäster av tradition stor vikt vid frågor om mänskliga rättigheter. Att främja och skydda de mänskliga rättigheterna över hela världen är en prioritering i utrikespolitiken i Nederländerna och landet använder ett brett spektrum av åtgärder och initiativ inriktade på att stärka de mänskliga rättigheterna.   

Med syftet att främja de människliga rättigheterna fokuserar Nederländerna på tre prioriterade områden:
– Nederländerna skyddar och stödjer människor som arbetar med att främja de mänskliga rättigheterna.
– Nederländerna kämpar för lika rättigheter för lesbiska, homosexuella och transpersoner. Detta kan vi se genom att Nederländerna bl.a. var det första landet i världen med att tillåta samkönade äktenskap.
– Nederländerna kämpar för lika rättigheter för kvinnor. Detta kan vi se genom att Nederländerna var bland dem första länderna i världen med kvinnlig rösträtt. Kvinnor har även enligt lagstiftningen samma rättigheter som män, men har ofta lägre befattningar, lägre löner och är arbetslösa i större utsträckning än män.

Den nederländska regeringen anser även att alla personer ska kunna definiera sina egna religiösa eller ideologiska identiteter.  

Vi önskar därför samarbete med de övriga länderna i världen som också vill främja och skydda de mänskliga rättigheterna.

Land: Irland

Utskott: Specpol1

Delegat: Hannes Wedeby

Arbetet för mänskliga rättigheter är nära länkat till utveckling, fred och säkerhet. Irland vill stärka detta samband. Vi vill tillsammans med företrädare för det civila samhället, såväl nationellt som internationellt, utveckla de politiska, ekonomiska, humanitära och fredsfrämjande instrument som kan bidra till en värld där kvinnors och mäns lika värde och rättigheter respekteras. Irland har skrivit under de flesta dokument som berör mänskliga rättigheter inom FN och Europarådet. Det är positivt att Europakonventionen gäller som Irländsk lag och att Europadomstolen kan pröva om stater bryter mot konventionen. Vi har medverkat till att barnens rätt förtydligats i den Irländksa grundlagen. Det är ett sätt att leva upp till FN:s barnkonvention. Bryts dessa lagar sätts sanktioner osv in.

Utskott: Specpol1

Land: Israel

Staten Israel har alltid värnat om människors rättigheter. Vi anser att det ska vara varje människas rätt att kunna utöva sin religion utan att religiösa extremister ska lägga sig i. Staten Israel stödjer detta genom att tappert kämpa emot dessa religiösa extremister som så länge har hotat friheten i staten Israel. Kriget mot dessa förtryckare är dock långt ifrån avklarat och så länge de lever kommer de mänskliga rättigheterna aldrig att kunna få ett stabilt fäste i Mellanöstern. Staten Israel ser gärna ett internationellt samarbete för att bekämpa och besegra de icke sekulära och förtryckande organisationer och stater som hotar de mänskliga rättigheternas fortlevnad. Fienden måste först och främst veta vilka de har att göra med, därför bör de utsatta och demokratiska ländernas säkerhet i första hand säkras. Andra demokratiska nationer måste offentligt visa sitt stöd och sin kämparvilja för demokratin i Mellanösterns sak, för att på så sätt visa förtryckarna att de står chanslösa mot de mänskliga rättigheternas förkämpar.

Utskott: Specpol 1

Delegat: Nicole Hansson

Land: Kenya

Vi i republiken Kenya anser att det är viktigt för länder att främja utvecklingen av mänskliga rättigheter. Det är viktigt för alla människor att ha en egen fri vilja utan att bli diskriminerade och detta tar vi på stort allvar. Efter att deklarationen om mänskliga rättigheterna antogs 1948 så har länder strävat efter en rättvisare värld. Efter begrundandet av detta så anser vi att FNs medlemsstater fortfarande har ansvaret för att förbättra de mänskliga rättigheterna.

I ett land där det finns många olika etniska grupper sker det många missnöjen och det blir lättare för människor att bryta mot rättigheterna. Kenya är ett tydligt exempel där 50 olika etniska grupper står emot varandra. För att problemet ska kunna lösas vill vi lägga fokus på rättsäkerheten och ställa krav på berörda myndigheter.

Med strävan efter en bättre och rättvisare värld anser vi i Republiken Kenya fortsatt samarbete mellan länder men man ska ställa högre krav på staterna att följa rättigheterna. Vi är villiga att samarbeta med länder som strävar för att jobba hårt för de mänskliga rättigheterna. Detta kan uppnås genom bättre kontroll på stater och dess stater.

Utskott: SPECPOL1

Delegat: Philip Trozelli

Land: Kuba

Kuba står, som vanligt, för upprätthållandet av de mänskliga rättigheterna. Vi anser också att dessa rättigheters upprätthållande, som FN ansvarar för, bör få en högre prioritet och genomskinlighet, då speciellt vid frågor om brist på mat, brist på sjukvård, brist på utbildning, extrem fattigdom och analfabetism. Samtidigt som stora delar av vår värld är drabbade fattigdom och svält så bör vi sätta människan i centrum, och främja den utveckling som sker i världen med bland annat jämlikhet mellan könen.

Vi anser att denna process behöver vara opartisk och att det inte borde få finnas någon selektivitet närvarande i processen, då vi tror att många av de västerländska stormakterna kommer att försöka utnyttja detta förslag till en resolution för att stödja sin egen agenda. Vi tycker därmed att man borde ha en global och periodisk utvärderingsprocess för de mänskliga rättigheterna i samtliga länder utan fördomar och polarisering från något håll. Vi tycker inte att det är passande att FN ska kunna kränka länders suveränitet genom militära eller ekonomiska åtgärder, såsom har skett vid USA:s oberättigade handelsblockad mot vårt land Kuba, utan vi vill snarare att problemen ska lösas med hjälp av öppen förhandling mellan landet som anklaga och FN, och då enligt både de mänskliga rättigheterna och den internationella uppförandekoden.

Vi stödjer inte heller användandet av unilaterala listor, som är publicerade av kraftfulla nationer, vid samarbete mellan länder som jobbar mot länder som anklagas för brott mot de mänskliga rättigheterna, då vi känner att detta skapar en orättvis miljö på den internationella spelplanen, som man kan märka vid den amerikanska handelsblockaden på Kuba, eller av det som utspelas på det amerikanska fängelset i Guantanamobukten. Dessa båda förbrytelser har inte heller haft några negativa konsekvenser för USA.

Därför så anser vi att det enda sättet att förbättra situation internationellt vore att ha en öppen och opartisk inställning gentemot alla länder, utan onödiga inskränkningar på länders suveränitet. Dessutom så ser vi alla sagda inskränkningar som ett bevis på en opartisk natur inom FN där de kapitalistiska västländerna har oproportionerligt mycket makt, som man kan se i säkerhetsrådet med de fem permanenta medlemsländerna och deras rätt till veto.

Utskott: Specpol1

Land: Mexico

Delegationen Mexico stödjer FN till fullo och erkänner, samt aktivt förstärker alla individers grundläggande mänskliga rättigheter. Vårt land vidtar ständiga åtgärder för att bestrida korruption och gängaktivitet var än det påträffas. Vi vill även poängtera att vår regering är en demokratisk institution som inte på något sätt sponsrar eller stödjer varken kartellerna eller de individer och/eller institutioner som kollaborerar med dömda brottslingar som har kopplingar till organiserad brottslighet. Vi kommer att fortsätta vår kamp mot förtryck och oförrätter och vi kommer göra allt i vår kraft för att bidra till att bygga en fri, demokratisk värld.

Utskott: SPECPOL1

Land: Nederländerna

Delegat: Filippa Rådne

Delegationen Nederländerna fäster av tradition stor vikt vid frågor om mänskliga rättigheter. Att främja och skydda de mänskliga rättigheterna över hela världen är en prioritering i utrikespolitiken i Nederländerna och landet använder ett brett spektrum av åtgärder och initiativ inriktade på att stärka de mänskliga rättigheterna.   

Med syftet att främja de människliga rättigheterna fokuserar Nederländerna på tre prioriterade områden:
– Nederländerna skyddar och stödjer människor som arbetar med att främja de mänskliga rättigheterna.
– Nederländerna kämpar för lika rättigheter för lesbiska, homosexuella och transpersoner. Detta kan vi se genom att Nederländerna bl.a. var det första landet i världen med att tillåta samkönade äktenskap.
– Nederländerna kämpar för lika rättigheter för kvinnor. Detta kan vi se genom att Nederländerna var bland dem första länderna i världen med kvinnlig rösträtt. Kvinnor har även enligt lagstiftningen samma rättigheter som män, men har ofta lägre befattningar, lägre löner och är arbetslösa i större utsträckning än män.

Den nederländska regeringen anser även att alla personer ska kunna definiera sina egna religiösa eller ideologiska identiteter.  

Vi önskar därför samarbete med de övriga länderna i världen som också vill främja och skydda de mänskliga rättigheterna.

Land: Demokratiska folkrepubliken Korea (조선민주주의인민공화국)

Delegat: Hampus Grahn

Den demokratiska folkrepubliken Korea är en perfekt förebild av ett excellent framåtriktat samhälle, som dagligen jobbar med att försäkra om ett säkert och mänskligt rättssamhälle. DPRK uppfyller alla artiklar från 1-21 som FN har lagt upp om mänskliga rättigheter, speciellt på artikel 21, då det koreanska folket i landet har full rösträtt. Att Kim Jong-un fick 100% av rösterna bevisar hur politiskt gemensamma och samlade folket är. DPRK har en lång tradition av att stå upp för den ensamme arbetaren, och denna ensamme arbetare har rättigheter.

Vår högt aktade och älskade ledare Kim Jong-un samt det nordkoreanska folket vill förtydliga om att den demokratiska folkrepubliken Korea försäkrar om en väl och acceptabel prestanda när det gäller mänskliga rättigheter. Det är de kapitalistiska västländerna och dess smutskastande medier som anklagar den demokratiska folkrepubliken Korea för brott mot mänskliga rättigheter. Icke korrekt information tolereras inte och detta ses som offensiv propaganda gentemot nationen.

Kommitté: Specpol1 

Fråga: Mänskliga rättigheter 

Land: Portugal

Portugal arbetar aktivt för en ökad respekt av FNs mänskliga rättigheterna och har skrivit på flera konventioner som relaterar till mänskliga rättigheter både inom FN och i den Europeiska unionen. 

Portugal är en medlemsstat i Eu och är fast besluten på att följa Eus handlingsplan för mänskliga rättigheter och demokrati från 2015-2020, där alla Eu länder är uppmuntrade att göra aktiva insatser för att värna om mänskliga rättigheter. Inom Eu arbetar man också för mänskliga rättigheter genom olika investeringar i intresseorganisationer och privatpersoner som arbetar för de mänskliga rättigheterna. 

Dessutom är Portugal en medlemsstat i ICC, där staters kränkningar av mänskliga rättigheter kan bli prövade i en internationell domstol.  

Därmed anser Portugal att det är väsentligt att skapa fler förbindelser och samarbeten mellan stater för att utöka arbetet om mänskliga rättigheter. Portugal ser också positivt till en ökad investering i NGOs som arbetar med mänskliga rättigheter. 

Portugal tar ett stort ansvar i att stå upp mot den kritik som har riktats mot ICC. För att om de mänskliga rättigheterna ska bli mer universella är det essentiellt att det bildas fler överstatliga domstolar mellan olika länder, där åtalen mot en stats kränkning av mänskliga rättigheter kan bli prövad i en internationell domstol.

Den kritiken som har riktats mot Human rights council är att utskottets arbete är mindre värdefullt utan världens stormakter, och i många fall kan man anse att stormakters engagemang inte har varit tillräcklig för den globala upprätthållningen av FNs mänskliga rättigheter. Utan för en utökning av mänskliga rättigheter förespråkar Portugal ett större engagemang från stormakter att delta i Human rights council för att utöka respekten av mänskliga rättigheter internationellt.      

Utskott: SPECPOL1

Delegat: Tilda K

Land: Serbien

Vi i Serbien tycker att mänskliga rättigheterna ska skyddas och inte kränkas. Varje stat har ett eget ansvar för att se till att rättigheterna inte inskränks. Stater ska själva ta ansvar för att de mänskliga rättigheterna följs av medborgarna och organisationer. Vi är måna om att varje stat ska följa de grundläggande mänskliga rättighets principer som har stiftats ut av FN, men varje stat måste utgå från sin egna situation.

Varje land har en suveränitetsprincipen därför kan inte FN tvinga länder att följa de mänskliga rättigheterna. Serbien värderar suveränitetsprincipen högt, vi vill inte att organisationer ska granska vårt land. I de fall granskning förekommer tycker vi det hade varit rättvist om alla stater granskades lika. Enligt en rapport från svenska UD från 2011 för mänskliga rättigheter i Serbien visar på att Serbien har gjort framsteg samt visar respekt för utvecklingen av mänskliga rättigheter. Serbien har ratificerat centrala konventioner som bland annat ICCPR, ICESCR, ICC med flera. Ett av målen för mänskliga rättigheter som kopplas samman med Serbien är romers situation i det Serbiska samhället. Det finns ett program som genomsyrar flera olika ministerier och institutioner som arbetar för att förbättra romers ställning i Serbien. Programmet genomförs av OSSE och en grundbult är att integrationspolitiken ska fungera både på central och lokal nivå. I programmet ingår bl.a. ett utökat deltagande av romer i planeringsarbetet för att de ska integreras i samhället.

Serbien finner ingen mening i att kräva stater på ekonomisk kompensation till organisationer som strider för de mänskliga rättigheterna. Vi i Serbien menar på att situationen kommer förvärras för de länder som bryter mot rättigheterna om de tvingas betala ut skadestånd. Har staten redan en dålig ekonomi kommer situationen förvärras på grund av skadeståndet, staten kan då tvingas avlägsna viktiga arbetsresurser för landets utveckling. Risken finns att staten måste säga upp människor från deras arbeten. Tyvärr börjar landet istället bygga upp en arbetslöshet. Rätten till arbete är en mänsklig rättighet och en hög arbetslöshet skulle innebära att staten skulle kränka de mänskliga rättigheterna. Det finns därför ingen anledning att straffa fattiga länder ekonomiskt utan istället förespråkar vi ett samarbete och hjälp med att komma till rätta med de punkter där det föreligger brister i de mänskliga rättigheterna.

För att få fler stater att följa de mänskliga rättigheter föreslår Serbien att FN ska tillåta att stater tar tid på sig. För att se utveckling som görs kan FN bildar ett nytt råd med en hög status där alla länder får lov att medverka. FN har idag ett MR-råd, problematiken är att endast 47 medlemsstater får vara med i rådet och de väljs in av generalförsamlingen. Kritik mot rådet har riktats och vissa hävdar att rådet styrka är svagt. I det nya rådet kan alla länder tillsammans träffas och diskutera och bli inspirerade av varandras lösningar och på så vis få andra stater att följa rättigheterna.

Utskott: SPECPOL1

Delegation: Spanien

Delegat: Mathilda Lindblad Ryd

För Spanien är det en ren självklarhet att alla länder i världen bör följa, respektera och vårda de mänskliga rättigheter som är formulerade av FN i den allmänna förklaringen av de mänskliga rättigheterna. Att bryta mot dessa är ett mycket allvarligt brott, och detta är naturligtvis något Spanien ser mycket hårt på. Därför anser Spanien att FN har en skyldighet att agera när brott mot de mänskliga rättigheterna begås, åtgärder som kan yttra sig i exempelvis diplomatiska insatser där humanitära och fredliga medel bör användas i första hand. Andra metoder så som ekonomiska sanktioner och handelsembargo är också att föredra före militärt ingripande. Men ytterst i situationer då dessa metoder inte är tillräckliga anser Spanien att FN bör göra vad som krävs för att återskapa säkerhet och trygghet i landet i fråga samt stoppa de pågående brott som begås eller har begåtts mot de mänskliga rättigheterna. Spanien anser därför att FN har rätt att nyttja militära medel när fredliga vägar misslyckats.

Vidare föreslår Spanien att en utredning bör initieras huruvida rådande utvärderingskriterier av länders uppfyllande av de mänskliga rättigheterna är tillräckliga. Utredningen bör föreslå förbättringar och effektiviseringar av nuvarande mätmetodik. Tillsammans med detta bör FN ha en tydlig handlingsplan för konsekvenserna för de länder som bryter mot de mänskliga rättigheterna.

Slutligen vill Spanien uttrycka en förhoppning att varje nation ska se det som en självklarhet att alla länder i världen bör följa, respektera och vårda de mänskliga rättigheter som är formulerade av FN i den allmänna förklaringen av de mänskliga rättigheterna. Den oroliga tid som världen gått till mötes med politisk osäkerhet och konflikter mellan rebellgrupper och regeringar i ett flertal nationer gör det viktigare än någonsin att samarbeta över nationsgränser och att med hjälp av medlingssamtal och relationer mellan aktörer, exempelvis mellan nationer och FN, tillsammans arbeta för att fler stater ska följa §1-21 i FN:s allmänna förklaring av de mänskliga rättigheterna.

Utskott: SPECPOL1

Land: Republiken Sudan

Delegat: Henrik Rosenquist

Även om Republiken Sudan redan har signerat och följer ett stort antal mänskliga rättigheter och fortsätter att utvecklas så ser vi inte att tvång är den rätta vägen att gå.

Vår älskade president Omar al-Bashir, var på felaktiga grunder internationellt efterlyst för ”brott mot mänskligheten”. Den internationella brottsmålsdomstolens (ICC) falska och grundlösa anklagelser är något som vi fördömer starkt och vi anser att ICC och andra västerländska människorättsorganisationer inte har någon trovärdighet. Vi är dock nöjda över att den ICC till slut la ner sina avskyvärda anklagelser i brist på bevis. Det har sedan länge pågått en smutskastningskampanj från ett flertal människorättsorganisationer och detta är något vi beklagar.

Republiken Sudan menar att det är mycket viktigt att suveräna staters självbestämmande respekteras. Republiken Sudan och alla andra stater runt om i världen måste kunna agera självständigt i både inrikes och utrikespolitiken.

Utskott: SPECPOL1

Land: Sydkorea

Vi i Sydkorea tar vi mänskliga rättigheter på allra största allvar. Mänskliga rättigheter har hjälpt miljontals människor sedan de skrevs 1945 och vi kan stolt säga att ett land med dem humanitära meriterna som Sverige har, i deras utvärdering av Sydkorea skrivit att de mänskliga rättigheterna stadigt förbättras. Vi hoppas kunna sprida våra kunskaper till andra länder, så att det kan bidra till en bättre värld, där fler mänskliga rättigheter följs.

Enorma framsteg har tagits globalt, till exempel medborgarrättsrörelsen i USA som hjälptes av vissa mänskliga rättigheter. Vi hoppas att fler sådana framsteg kan genomföras med hjälp av dem länder som USA som har tagit sådana steg, att vara ledare till länder som behöver hjälpen. Utan dem mänskliga rättigheterna finns det ingen fast norm som ser över alla världens stater. Utan dem mänskliga rättigheterna skulle fler länder som Nordkorea komma fram, som inte bryr sig om deras invånare.

Vi tycker att länder som med mening bryter mot mänskliga rättigheter, såsom våra grannar i norr, bör bestraffas. Vi tycker att sanktioner är ett bra sätt att markera och bestraffa stater som inte följer de mänskliga rättigheterna, som det var mot Sydafrika under deras tid med apartheid, vilket ledde till den officiella avslutningen av  apartheid.

Utskott: SPECPOL1

Land: Republiken Tunisien

Delegat: Cornelia Nilsson

Under 2011 gick Tunisien igenom en revolutionerande förändring från ett totalitärt politiskt system till en demokrati. Tunisien är det landet med störst enhetlig befolkning i Nordafrika.

Den arabiska våren som började redan 2010 med protester i den södra delen av landet resulterade i många nya lagar och regler för mänskliga rättigheter.

Alla länder har såklart rätt att följa de lagar som redan finns inom landet, och FN kan inte tvinga dem att följa den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter om de inte vill eller om de känner att den går emot deras lagar. Vi ser alla människors lika värde som ett slags mål för alla länder att sikta efter, men om ett land anser att FN:s förklaring inte stämmer överens med deras regler men ändå är villiga att kompromissa så kanske man borde se över deras prioriteringar och försöka anpassa sig efter det.

Vi ser fram emot att tillsammans med andra länder som delar våra värderingar kunna skapa ett jämlikt lagsystem i alla FN:s medlemsländer. Tunisien värnar om alla människors lika värde och önskar att våra grannländer och andra medlemmar i AU och Arabförbundet också är beredda att kämpa för samma mål. Vi ser det som en form av modern progression att ha regler som dessa i sin grundlag.

Utskott: SPECPOL1

Land: Turkiet

Turkiet står självklart positivt inställda till den nuvarande formen av artiklarna 1-21 inom deklarationen om de mänskliga rättigheterna men är fullt öppna för viss förändring av de artiklar som anses vara kontraproduktiva.

Turkiet har i sin strävan för de mänskliga rättigheterna varit framåt och skrivit under såklart konventionen själv men även konventionen om avskaffande av diskriminering av kvinnor (CEDAW).

Möjligheten att kunna försäkra att de mänskliga rättigheterna följs är mycket viktigt. Turkiet vill se en vidareutveckling av konventionen om de mänskliga rättigheterna inom FN så att alla nationer kan följa den.

Förutsättningen för en bra framtid kräver att länder kan respektera de mänskliga rättigheterna samt gynnar samarbeten internationellt.

Turkiet ser fram emot de andra nationernas förslag inom SpecPol 1 och är mycket intresserade av andra nationers vilja till samförstånd.

Utskott: SPECPOL 1

Delegation: Amerikas förenta stater (USA)

Delegat: Hanna Lövehed, HiP14

Amerikas förenta stater (USA) vill understryka vikten av de mänskliga rättigheterna §1-21 samt betona värdet av att dessa följs. Rättigheterna är en förutsättning för en värld där fred och frihet blomstrar och där varje individs behov tillgodoses. Den amerikanska delegationen arbetar aktivt för att främja de mänskliga rättigheterna världen över. Delegationen betonar även att de stater som följer och omfamnar de mänskliga rättigheterna är mer framgångsrika, detta går att påvisa av rapporter som behandlar ämnet.

Världen har de senaste åren bevittnat hur icke-statliga organisationer begått stora brott mot de mänskliga rättigheterna, då åsyftas terrorgrupper så som Da’esh, Boko Haram, al Shabaab. Det främsta hotet mot en fri värld är terroristorganisationer; delegationen fördömer dessa grupper och vidhåller vikten att stoppa samt omintetgöra all typ av terrorism. För en värld i fred, frihet och där de mänskliga rättigheterna tillgodoses måste Förenta Nationerna även lokalisera och eliminera roten till problemen. Delegationen accentuerar att ett utvecklat civilsamhälle är grunden för att vidhålla de mänskliga rättigheterna, världssamfundet bör således i synnerhet kanalisera detta.

Utskott: SPECPOL1

Land: Bolivarianska republiken Venezuela

Delegat: Amanda Nylander

Den Bolivarianska republiken Venezuela påminner om syftet och principerna för de mänskliga rättigheterna enligt FN:s stadgar §1-21, inklusive utvecklandet av vänskapliga relationer mellan länder och respekt för principerna för allas lika rätt och självbestämmande.

Den Bolivarianska republiken Venezuela uppmärksammar att många länder brister i sina åtagande angående mänskliga rättigheter och medger att problem även förekommer i sitt eget land. Fördömande av andra länder i detta sammanhang är ofta verkningslösa, speciellt som många fördömande länder inte själva respekterar de mänskliga rättigheterna och därmed förlorat sin trovärdighet. Den Bolivarianska republiken Venezuela är medveten om att många länder fortfarande genomgår en smärtsam omvandling från tidigare koloni till en självständig och välfungerande nation och iakttar hur maktinflytandet från vissa rika länder är utbrett, vilket hindrar nödvändiga förändringar. Olika maktmedel används såsom att bland annat stödja en politisk opposition med kortsiktig agenda, påtvinga kapitalistiska reformer mot billiga lån, påverka media, eller till och med eliminera enskilda personer. Allt för att främja maktländernas egoistiska syften. Detta gynnar ingen nation i det långa loppet.

Den Bolivarianska republiken Venezuela hänvisar till varje lands suveräna rätt att självständigt bedriva en politisk utvecklingsprocess som gynnar nationen, och beklagar det maktinflytande som flera stora nationer bedriver för egna ändamål. Den Bolivarianska republiken Venezuela uttrycker uppskattning av de länder som osjälviskt stödjer utvecklingsländer ekonomiskt, politiskt, teknologiskt och socialt, och anmodar alla länder att följa deras exempel.

Den Bolivarianska republiken Venezuela föreslår att alla länder som så önskar, skall ha rätt till en oberoende granskning av andra länders politiska inblandning som negativt påverkar landets utveckling. OHCHR (The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights) i samarbete med andra FN-organ bör få denna roll att identifiera, upplysa och utarbeta lämpliga åtgärder för att dels avlägsna negativ politisk inblandning från andra länder och samtidigt maximera ekonomiskt, politiskt, teknologiskt och socialt stöd som gynnar nationers utveckling.

Utskott: SPECPOL 1

Delegat: Alexander Gimbe

Land: Vitryssland

Vi i Vitryssland anser att diskriminering och snedfördelning är något som uppstår i relationer mellan kvinnor och män. De mänskliga rättigheterna (MR) i Vitryssland är svaga för tillfället och har förvärrats de senaste åren. Det är därför vi tycker, som en nation, att det är viktigt att involvera både män och kvinnor, killar och tjejer, i ett jämställdhetsarbete.

Vi som land märker att detta har blivit ett problem i samhället och därför ska vi arbeta tillsammans för att kunna skapa ett så jämställt samhälle som möjligt. Vi strävar efter att få fler nationer att respektera de mänskliga rättigheterna och vi är även öppna för förslag för vilka metoder som kan användas för att förstärka de mänskliga rättigheterna

© Håkan Danielsson 2023