Specpol 2 2016

Brasilien

 Delegation Brasilien erkänner de nuvarande staternas rätt vid säkerhetsrådet men anser att den globala marknaden samt hotbilden har förändrats drastiskt sedan slutet på andra världskriget.

Vi i förbundsrepubliken Brasilien anser att de Förenta Nationernas säkerhetsråd bör reformeras till att representera och reflektera dagens existerande maktfördelning.

Dagens säkerhetsråd är bristfälligt och kan ibland tolkas att sakna en konkret sammanhållning. Vi i Brasilien vill förstärka banden mellan de globala staterna och utöka det befintliga sammarbetet

Brasilien önskar att se säkerhetsrådet utökat med fler permanenta stater och anhåller om en ökad representation av latinamerikanska nationer

Som den största Ekonomin och militära styrkan i latinamerika så anser Brasilien att ett starkt och samarbetsvilligt säkerhetsråd är väsentligt för att upprätthålla fortsatt fred och för att lösa globala konflikter. Ett starkt Latinamerika hade även förbättrat och moderniserat säkerheten hos väsentliga handelsvägar som leder förbi kontinenten.

 Egypten

 Översynen av Säkerhetsrådet måste implementera strömlinjeformade arbetsmetoder och innebära ett bredare och mer representativt medlemskap som reflekterar nutida geopolitiska realiteter och förbereder rådet till att fullfölja sin befogenhet att upprätthålla global fred och säkerhet.

Staten Egypten framhåller att en reform av Förenta Staternas Säkerhetsråd (UNSC) borde genomföras beaktande De Förenta Nationernas grundvärderingar. I avseende till den Afrikanska Unionen (AU), L69 ochThe Ezulwini Consensus så betonar Egypten behovet av en omfattande reformering av säkerhetsrådet baserad på universalism, rättvisa och regional balans. Den historiska orättvisa som drabbat den afrikanska kontinenten som den enda kontinent ej representerad bland de permanenta platserna i rådet och även under-representerad bland de tillfälliga platserna i rådet behöver korrigeras, något borde skett för länge sedan och måste bli adresserat här och nu. Afrika måste bli till fullo representerat i alla beslutfattande organ i De Förenta nationerna, inklusive säkerhetsrådet.

Sedan Generalförsamlingen började debattera reformeringen av säkerhetsrådet 1993 har åtskilliga modeller lagts fram på praktiska lösningar och flera stater har framfört sig själv som kandidater till de permanenta posterna. Som ett separat block har Afrikanska Unionen (AU) tagit fram ett förslag till att expandera rådet, vilket innefattar att  Afrika och Latinamerika erhåller permanenta säten och därmed uppnås representation för alla regionala ytor inom FN.. Expansionen av säkerhetsrådets permanenta medlemmar skulle inkludera befogenheten att i enskilda frågor lägga veto. Egypten yrkar även på att ytterligare 2 tillfälliga säten inkluderas i antalet medlemmar i UNSC för att därmed uppnå högre geografisk och politisk representation.

Delegationen Egypten betonar därmed vikten av att säkerhetsrådet är representativt för de geopolitiska realiteterna i den moderna världen och att Afrikas mål är att bli fullt representerade i alla beslutstagande organ inom Förenta Nationerna. Denna ståndpunkt inkluderar särskilt  säkerhetsrådet, vilket är det principiella beslutande organet i FN rörande ärenden relaterade till internationell fred och säkerhet.

I beaktande av FN-artikel The common african position on the proposed reform of the united nations yrkar Egypten på att säkerhetsrådets sammansättning snarast utvecklas till att inkludera representation från de två kontinenter som till dags dato har varit utestängda från detta organ.

 Frankrike

 Republiken Frankrikes delegation vill se vissa förändringar inom Säkerhetsrådet. Vi anser bland annat att det bör finns begränsningar för användandet av vetot för att begränsa de permanenta medlemmarnas inflytande över säkerhetsrådet.

Frankrike skulle också stödja ett eventuellt upphöjande av flera staters roll i säkerhetsrådet, däribland Tyskland, Brasilien, Indien, Japan samt ett afrikanskt och ett arabiskt land.

Sammanfattningsvis stödjer vi en viss reformering av säkerhetsrådet, då vi anser att en sådan modernisering är nödvändig.

 Indien

 Republiken Indien anser att en reformering av det nuvarande säkerhetsrådet är nödvändigt. En

reformering i form av utökning av rådets medlemsstater, i synnerhet de permanenta

medlemmarna skulle vara gynnsamt för att fördelaktigare kunna representera medlemsstaterna

och bättre kunna spegla makten i världen som den ser ut idag. Initiativet till att utvidga

säkerhetsrådet är varken främmande eller nytt, det handlar snarare om att komma fram till en

lösning som alla involverade parter är villiga att acceptera. Vi är övertygade om att en

reformering av antalet medlemsstater utan tvekan skulle bidra till en utökad och mer rättvis

fördelning av inflytande i förenta nationernas mäktigaste organ.

Indiens delegation ställer sig även positiva till en reformering som skulle möjliggöra att även

de roterande medlemsstaterna kan utöva vetorätt. Med två tredjedelars majoritet anser vi det

rationellt att även icke-permanenta medlemmar ska ha rättigheten att hindra genomförandet av

ett beslut. Utan att kränka eller beröva någon av de permanenta medlemsstaternas

besluträttigheter ämnar vi endast att se en utökad beslutsrätt för ytterligare stater. Vi i Indiens

delegation anser att en sådan lösning skulle främja en mer allsidig representation under

beslutsfattande processer.

Iran

Den Islamiska Republiken Iran uttrycker sin oro angående säkerhetsrådet. Säkerhetsrådet är fullt med olika nationer som USA, Frankrike och Storbritannien. Som har alla är länder som vann andra världskriget. Iran anser att dessa imperialistiska länder inte bör ha så stort inflytande. Iran anser att fler länder från den så kallade “tredje världen” bör få ha er inflytande i säkerhetsrådet. För att få alla länders röster hörda måste det ske en förändring. De permanenta sätena bör reformeras så att alla länder kan turas om att få byta plats.

 I dagens värld lider många av dessa forna kolonier fortfarande av problem som uppkommit på grund av att de ej har blivit kompenserade för det de utsatts för av deras forna kolonister. Såväl ekonomiska, sociala eller mänskliga problem är rådande till stor grad och det är tråkigt för Islamiska Republiken Iran att se detta då världen behöver samarbeta i många frågor för att skapa en bättre värld tillsammans.

 Den Islamiska Republiken vill gärna se att alla har rätten till att sitta i säkerhetsrådet och få sin röst hörd. För att nå en rättvisa i världen en värld där alla får bestämma och säga sitt.

Israel

Staten Israel vars geografiska läge ligger i en region där aggressiva islamistiska diktaturer dominerar påverkar direkt säkerhetsläget för landet. En stat som Israel måste beskyddas, inte bara på grund av att staten är den enda demokratin i Mellanöstern, utan också för att inte låta det historiska förtrycket och den etniska rensningen i tidigare århundrade drabba nationen och dess folk igen. Världens stormakter måste stå vid Staten Israels sida i denna kamp.

Att reformera säkerhetsrådet är ett direkt hot mot Staten Israel då man riskerar att lägga makten i fel händer. Länder vars vilja skiljer sig markant från världssamfundets. VETO-rätten har hindrat flertal konflikter vars konsekvenser kunde blivit förödande, och en reformering skulle mycket väl kunna bli en brytpunkt i detta arbete.

Slutligen vill Staten Israels delegation poängtera att de finner diskussioner med stater av annan uppfattning främmande. Staten Israel står för bibehållandet av status quo, och att en reformering av säkerhetsrådet vore mer destruktiv än konstruktiv.

 Kanada

Argument har framförts om att Kanada tillhör det vinnande staterna efter det andra världskriget, Kanada befinner sig trots detta inte bland de ständiga medlemmarna i Förenta nationernas säkerhetsråd.

Kanada anser att Förenta Nationernas säkerhetsråd är en världstryggande faktor och en obligation för de framstegen som gjort i säkerhetsfrågor för suveränstater oberoende av nations omfattning.

Nationen Kanada är en av de stater som representerat i förenta nationernas säkerhetsråd under flest antal år. Kanada annonserade att de planlägger ytterligare år i säkerhetsrådet som preliminärstat. Nationer runt om i världen har uppmuntrat Kanada att göra sig delaktiga i säkerhetsrådet.

Ekonomiska genusklyftor, mänskliga rättigheter är frågor som Kanada aktivt uttalat sig om och arbetat för. Kanada önskar att femton plats rådet ökar arbete inom människliga rättigheter, genus klyfter och internationella konflikters uppbrytande. Önskandet ligger som grund till deras ansökan till säkerhetsrådet

Kina

Delegationen från Folkrepubliken Kina anser att en reform av säkerhetsrådet är att föredra. En

reformering av säkerhetsrådet är av intresse för alla medlemsstater. För med en reform av

säkerhetsrådet skulle Förenta nationerna kunna fullgöra sitt ansvar med att upprätthålla

internationell fred och säkerhet.

Det som bör prioriteras är att ta itu med underrepresentation av utvecklingsländer. Att få

medlemskap i säkerhetsrådet bör inte enbart bestämmas baserat på nationens välstånd. Att

diskriminera utvecklingsländer genom att exkludera dem kommer inte fungera. Folkrepubliken

Kina anser att åtgärder bör vidtas för att förbättra representationen av säkerhetsrådet och för att

öka effektiviteten och insynen i rådets arbete.

Position paper angående reformationen av säkerhetsrådet Förbundsrepubliken Nigeria 

Nigeria

Delegat: Einar Göransson

Förbundsrepubliken Nigeria anser att situationen i säkerhetsrådet är av stor vikt och betydelse. Även om säkerhetsrådet och vetorätten för de fem permanenta medlemmarna är utformad för att hålla världen säker, så är det idag ett allt mer förlegat sätt att bygga vår planets säkerhet på om vi betänker att det är baserat på att prioritera segrarna i en över sjuttio år gammal konflikt. Säkerhetsrådet måste istället ge mer plats och utrymme åt andra nationer som inte tog så stor del i detta världskrig som än idag ligger till grunden för vårt säkerhetstänkande. 

 Det är dags att basera säkerhetsrådets uppbyggnad på en mer modern grund som i större utsträckning ger röst åt en större samling länder. Av de fem permanenta medlemmarna i säkerhetsrådet är tre europeiska,  en asiatisk och en amerikansk. Afrika har inte en enda permanent medlem i säkerhetsrådet. 

Förbundsrepubliken Nigeria anser att vetorätten i säkerhetsrådet borde delas ut mer rättvist och med med större hänsyn till den nuvarande världens tillstånd. Afrika borde ha en likvärdig plats i världen jämfört med andra kontinenter och borde därför inneha en permanent plats i säkerhetsrådet. Denna plats skulle tillfalla den Afrikanska unionen som kunde inneha platsenför alla på afrikanska kontinenten, på samma sätt borde en vetorätt tillfalla den europeiska unionen.      

Förbundsrepubliken Nigeria uppmanar till ett globalt samarbete för att för allas vår säkerhet  göra säkerhetsrådet så effektivt och inkluderande som möjligt. I denna tid då terrorism och osäkerhet (särskilt i Afrika och mellanöstern) är det viktigt att säkerhetsrådet jämlikt representerar alla jordens människor och därför är det viktigt att Afrika också får en likvärdig plats i rådet. 

Pakistan

 Islamiska republiken Pakistan är i högsta grad angelägen om att reformera säkerhetsrådet för att uppnå en mer representativ klassifikation. Vi är med största oro bekymrade och fördömer utökningen av permanenta medlemmar. Samtidigt konstaterar och betraktar vi trovärdighet att en utökning av antalet roterande medlemmar skulle bidra till en viktigare politisk legitimitet.

Säkerhetsrådet innefattar i dagens läge en maktstruktur. Islamiska republiken Pakistan uppmanar samt betonar vikten av att säkerhetsrådet även bör omfatta demografiska likaså geografiska förbindelser, med en strävan att förbättra FN:s legitimitet med hjälp av ny politisk auktoritet. Islamiska republiken Pakistan förespråkar en rättvis reform baserad på konsensus som motsvarar intressen hos alla medlemsländer och inte bara ett fåtal större stater. Interaktion med mindre stater måste erhålla en större legitimation i utformningen av de väsentliga beslut som påverkar dem. Med fullt förtroende från Islamiska republiken Pakistan bör denna bristande struktur som råder idag kompenseras genom en expansion av antalet mindre stater i den icke-permanenta kategorin.

Därför uppmuntrar den Islamiska republiken Pakistan att reformera säkerhetsrådet i form av en utökning av antalet roterande medlemmar i säkerhetsrådet.

Ryssland

 Säkerhetsrådet och dess fem permanenta medlemmars vetomakt kritiseras ofta men egentligen är det ett system som garanterar en viss mån av försiktighet i ytterst kniviga frågor inom geopolitiken. Enligt federationen Ryssland är det inte realistiskt att alla länder ska gå med på alla frågor som tas upp inför FN men en del länder som är vitala för FN:s funktion och dessutom var instrumentella för att organisationen skulle finnas från första början måste ha möjligheten att blockera resolutioner som kan vara oerhört negativa på längre sikt, för alla.

 När ett medlemsland går med i FN måste de först gå med på stadgan i denna ingår det hur säkerhetsrådet har fungerat i sådan mån att fem länder inklusive vi, den ryska federationen. Detta är inte en särskilt komplicerad överenskommelse, i och med att alla länder redan har gått med på det när de gick med i denna organisation. Detta är en viktig del i att se till att suveränitetsprincipen bevaras både för den Ryska federationen samt våra allierade. Federationen Ryssland anser att FN inte är menad att vara en överstatlig organisation, det har alltid varit ett forum för fred.

 Däremot skulle federationen Ryssland vara öppen att arbeta för att säkerhetsrådet öppnas uppe lite mer för fler stater så att säkerhetsrådet blir större och få fler röster hörda. Detta skulle bara gå väl anser den ryska federationen ifall en större andel än en kvalificerad majoritet röstade för detta.

Saudiarabien

Den rådande situationen i Säkerhetsrådet anses av Kungadömet Saudiarabien vara ohållbar.

Systemet med fem permanenta länder härstammar från bildandet av Förenta Nationerna och

gynnar därmed segrarmakterna från andra världskriget på ett sätt som starkt motsätter sig

tanken om en internationell likställdhet. Med veto-rätten har dessutom ett flertal av de

permanenta medlemmarna vid otaliga tillfällen motarbetat FN:s mål att förhindra och

förebygga krig, baserat på en vilja att främja sin egen politik.

För tillfället dominerar västmakterna Säkerhetsrådet och för därmed sin egen agenda. Den

saudiarabiska delegationen föreslår som lösning en reformation av FN:s beslutsorgan, vilken

skulle tillåta hela världen att få se sig representerad. På det sätt som Säkerhetsrådet idag

misskött sitt ansvar jämtemot alla övriga medlemsstater, och inte minst de i Mellanöstern där

 permanenta medlemmar åtskilliga gånger motarbetat möjligheten att ta beslut angående

konflikter i området, kan man inte blunda för det hyckleri som sker framför våra ögon.

Delegationen Saudiarabien är övertygad om att alla de stater som någon gång känt sig

missgynnade av FN och dess säkerhetsråd kommer att sluta upp bakom oss i kampen om

rättvisa. Med en uppmaning om samarbete ser vi med stora förhoppningar på utsikten om en

givande diskussion om ämnet, och en början till den förändring som är nödvändig.

Storbritannien

Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland ser med stor entusiasm på den behövliga

reformationen av det högst ofördelaktiga och omodernt strukturerade säkerhetsrådet. Det är med

farhågor som Storbritannien observerar Säkerhetsrådets bristande kapacitet i dess arbete av

upprätthållandet av internationell fred och säkerhet.

Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland bedömer Säkerhetsrådets nuvarande

effektivitet och duglighet, i dess verkande mot internationell fred och säkerhet, som bristfällig.

Femte kapitlets tjugofjärde paragraf av Förenta Nationernas stadga, som Storbritannien djupt vill

belysa, uttrycker tydligt att Förenta Nationernas arbete i upprätthållandet av internationell fred

och säkerhet är Säkerhetsrådet ansvar. Det står även att säkerhetsrådet ska agera å

medlemsländernas vägar, samt göra detta i enighet med organisationens ändamål och

grundsatser. Dessa uppgifter tilldelade säkerhetsrådet, menar Storbritannien, är ogenomförbara

med den förlegade struktur och representation av länder som Säkerhetsrådet idag omfattar.

För säkerhetsrådets arbete i upprätthållandet av internationell fred och säkerhet är det essentiellt

att strukturen och representationen av länder i rådet reflekterar den nuvarande världen, och inte

den för sjuttioen år sedan. Enligt Storbritanniens mening anses det vara orimligt att endast de

länder, dominanta under rådets uppkomst år 1945, än idag besitter samtliga permanenta platser i

säkerhetsrådet. För att kunna verka å alla medlemsstaters vägar, samt i enighet med

organisationens ändamål och grundsatser, såsom uttrycks i stadgan, är det viktigt att arbetandet

faktiskt representerar en måttlig del av organisationens medlemsstater. Storbritannien menar

därmed att det är av yttersta vikt att säkerhetsrådet reformeras i riktning mot ett råd mer

representativt av den moderna världens faktiska struktur och maktbalans. Permanenta platser för

markant politiskt och ekonomiskt framstående länder såsom Brasilien, Indien, Tyskland och

Japan förespråkas därmed av Storbritannien. Även ett afrikanskt lands permanenta medlemskap

menar Storbritannien är behövligt i arbetet mot ett mer mångfaldigt och världsrepresentativt

säkerhetsråd. Även de icke-permanenta platserna är i behov av utvidgande i syfte att fördjupa

säkerhetsrådets insikter och perspektiv i dess främjande av världsfreden.

 Tyskland

 Vi i Förbundsrepubliken Tyskland tycker att en reformering av säkerhetsrådet bör ske då vi vill att rådet ska spegla dagens, 2016s, maktfördelning i världen, vilket inte Tyskland anser att säkerhetsrådet gör i dagsläget. Vi lägger därför fram förslag om att ändra fördelningen på de nuvarande permanenta sätena.

 Alternativet att lämna ifrån sig sina platser för de permanenta länderna i rådet förutspår vi bli svårt, men att addera fler platser för länder och ge de aktuella stormakter ett permanent säte som inte är med idag anser vi ligga i tiden för att kämpa för ett modernare och effektivare säkerhetsråd.

Ett ytterligare förslag som Tyskland vill lägga fram är att ge permanenta platser som kan representerar EU och Afrikanska Unionen. Tyskland och EU har ett starkt samarbete vilket gör att Tyskland kan konferera med andra EU länder om möjliga idéer till rådet vilket gynnar de medlemmar som inte sitter med i rådet. Från ett rättvist perspektiv ser vi gärna att även ett afrikanskt land kan få chansen att representeras i rådet vilket de för nuvarande inte gör.

 Ett tredje och sista förslag som vi vill föreslå är att ändra vetorättens tyngd. Världen har förändrats mycket sedan 1945 när säkerhetsrådet skapades och med denna reformering vill vi göra säkerhetsrådet till en modern arbetsplats som speglar 2000-talet. Genom att minska vetorättens betydelse så skulle mer tid kunna läggas på att förhandla fram faktiska beslut som gynnar världens utveckling, istället för att använda vetorätten som en frekvent bromskloss för beslut. Med eventuella ytterligare medlemmar bör även vetorättens tyngd minskas till förslagsvis en halv vetorätt/land. Denna förändringen kommer medföra att ett permanent land inte ensamt kommer kunna stoppa en resolution, utan behöver stöd från minst ett ytterligare land till.

 USA

Amerikas Förenta Stater önskar framhäva nödvändigheten i att Förenta Nationernas Säkerhetsråd

anpassas till den nuvarande geopolitiska situationen. De stater som idag har stort inflytande i det

internationella samfundet måste garanteras en möjlighet att föra sin egen talan och påverka de

beslut Säkerhetsrådet fattar.

Amerikas Förenta Stater vidhåller samtidigt att det är av största vikt att Säkerhetsrådet uppehåller

största möjliga kapabilitet. Allt för drastiska reformer kan medföra negativa konsekvenser på

Säkerhetsrådet funktionalitet och maktbalans. Likaså omöjliggör ett allt för utvidgat Säkerhetsråd

effektivitet och beslutsfattande.

Vidare anser Amerikas Förenta Stater att den nuvarande fördelningen av vetomakt bör kvarstå, då

en vetoreform i nuläget inte är genomförbar. En utökning av vetomakten skulle enbart resultera i att

säkerhetsrådets arbete stagneras. Möjligen kan överenskommelser i enskilda fall nås mellan de för

närvarande permanenta medlemsstaterna, i syfte att periodvis avstå från användandet av veto, men

detta bör endast ske under informella förutsättningar.

Ytterligare är det nödvändigt att samtliga delar av det internationella samfundet är villiga att

genomföra de reformer som föreslås. Säkerhetsrådet är ett av Förenta Nationernas viktigaste organ,

och samtliga delar av dess utformning måste grundas i en delad uppfattning om vad som ligger i det

internationella samfundets intresse. Amerikas Förenta Stater förordar starkt en gemensam lösning

med stöd från en tydlig majoritet av Förenta Nationernas medlemsstater.

Sydafrika

 Republiken Sydafrika anser att den nuvarande uppdelningen av medlemsländerna i Förenta

Nationernas säkerhetsråd inte är optimal. De fem permanenta medlemmarna har haft sina positioner i över 70 år och dessa har även vetorätt vilket har försvårat FN:s arbete för en mer fredlig värld vid ett flertal tillfällen.

Sydafrika ser därför tveksamt på

en situation då en permanent medlem kan lägga fram sitt veto mot ett förslag som handlar om att skydda en civilbefolkning under ett krig t.ex. Därför bör en reformering av säkerhetsrådet

göras för att bygga ett mer demokratiskt och jämlikt FN-organ. Att skydda alla världens medborgare är ytterst väsentligt och behöver göras med rätt tillvägagångssätt.

Mot bakgrund av att Afrika utgör flest medlemsländer i FN anser Sydafrika att fler afrikanska länder ska ges möjligheten

till ökat inflytande i ett bredare säkerhetsråd, detta genom permanenta och icke-permanenta medlemskap. Därför är republiken Sydafrika öppna och  positiva till afrikanskt samarbete för att en reformering ska ske.

Säkerhetsrådet är det organ som har ansvaret för alla medborgares säkerhet i världen. För att skapa en mer säkrare

och demokratiskt morgondag betonar Sydafrika vikten av att ett mer jämlikt och representativt säkerhetsråd måste formas.

© Håkan Danielsson 2022