UNEP 1 2016

Argentina, Arktisk (UNEP1)

Vi i Argentina är medvetna och oroade över den globala uppvärmningen som påverkar Arktisk negativt. Vi är personligen inte beroende av den tillgång till olja som Arktisk erbjuder, därav ser vi inga alternativ av att utvinna oljan i fråga. Vi anser att länder som exempelvis Argentina som redan har en stor tillgång till naturresurser bör prioriteras och användas i första hand för att bespara Arktisk. Vi står positivt till erbjudandet för export, till länder i behov, av vår egen skifferolja.

Argentina jobbar dagligen effektiv med att förbättra och uppnå kraven för de mänskliga rättigheterna i vårt eget land. Vi anser det därmed vara en självklarhet att den nuvarande befolkningen på Arktisk ska prioriteras i första hand och få den hjälp som de behöver.  Därför är vi och samtliga länder ansvariga för största möjliga support vid behov, bland annat med erbjudandet av resurser och sjukvård.

Det finns många alternativ som vi i Argentina står positiva till för att uppnå en förbättring och eventuell lösning på problemet. Argentina är ett av de länder som signifikant blivit påverkade av den globala uppvärmningen, därmed anser vi att det är varje lands individuella ansvar att den globala uppvärmningen dämpas.

 Land: Samväldet Australien 

Delegat: Carl Gustafsson

Utskott: UNEP1 (United Nations Environment Program/Förenta Nationernas Miljöprogram)

Global uppvärmning och dess påverkan på Arktis

Samväldet Australien anser att:

- Utsläppet av fossila bränslen drastiskt måste minska för att förhindra att glaciärerna på Arktis smälts bort. Att förhindra detta är viktigt för att bevara den arktiska miljön och dess fauna, men är också viktigt för att förhindra miljökatastrofer som uppstår till följd av global uppvärmning och stigande havsnivåer som uppstår till följd av att glaciärerna på Arktis smälts bort.

- För att minska utsläppet av fossila bränslen och stoppa smältningen av Arktis glaciärer bör man aktivt jobba med att utveckla förnyelsebar energi, som ska fungera som ett alternativ till fossila bränslen.

- Man bör även aktivt arbeta för att bevara Arktis unika ekosystem genom att förbjuda fiske och jakt på utrotningshotade arter som t.ex. isbjörnar och även göra Arktis till ett naturreservat

- Vidare anser Australien att Arktis bör förbli internationellt territorium och naturreservat, och ett förbud för att stationera militär på Arktis bör inrättas.

- Forskning på Arktis ska tillåtas med krav på att forskningen inte skadar det arktiska ekosystemet och med godkännande av FN.

 Delegation Chile - Unep1

Gustav Sjöström

 Den chilenska delegationen ser med djup beklagan på situationen i Arktis. Konsekvenserna av världens vårdslöshet gällande utsläpp är skamlig och kan inte tolereras längre. Vi anser att något måste göras och föreslår att världens länder röstar för en resolution som minskar utsläppen och därigenom förstörelsen av vår miljö.

 Med en förhoppning om att kunna lösa problemet ser Chile fram emot en givande diskussion som kan leda till en tillfredsställande lösning för oss alla.

Land: Colombia

Delegat: Sabina Norbjer

 Det är mycket osäkert ifall Arktis kommer vara en välbevarad natur i framtiden. Detta på grund av alla miljöhot som är befintliga och svåra att undvika. Colombia vädjar för att frågan om Arktis skall tas om hand med kompetens och i åtanke om ursprungsbefolkningen. En chans för ursprungsbefolkningen att ta ställning kring hur de vill att dessa företeelser med exploatering skall ske i och med att det handlar om deras moderlands framtid.

Med detta sagt är det inte heller främmande för Colombia att det exploateras delar av Arktis. Vi i Colombia vädjar för att Arktis ska öppna upp chanser för internationella samarbeten. Dock ska detta inte utnyttjas till att det blir som ett slagfält för de enskilda ländernas ekonomiska intressen. Vi anser att det är ett stort problem med att denna ägandefråga cirkulerar och för att denna konflikt ska undgås vädjar Colombia för att de territorium av Arktis som går inom ett visst land, får nämnda land själva ta hand om. I frågan om militär närvaro stödjs detta av den Colombianska staten men ifall detta skulle diskuteras om att tas bort är det endast ifall de mänskliga rättigheterna är hotade.

Vad Colombia vill:

·Främja för internationella samarbeten

·Ha en mer liberal syn på hur ursprungsbefolkningen spelar roll

·De territorium som är en del av ett land, är till för det landet att välja huruvida det exploateras

·att den militära närvaron är befintlig

Vad Colombia fruktar:

·Att de mänskliga rättigheterna är hotade

·Att Arktis blir som ett slagfält mellan stormakterna.

·Att miljön försämras

 Delegation: Danmark

För delegationen Danmark är maktspelet om Arktis en viktig politisk punkt. Med tanke på dess resursrika natur är ägandeskap av Arktis ett politiskt mål för Danmark, speciellt området Lomonsovryggen. 

Eftersom att Danmark gränsar till Arktis genom Grönland och att dess kontinentplattor rör vid varandra, vilket har bevisats via vetenskaplig forskning genom havsbottensmätningar, anser nationen Danmark att vi skall tilldelas detta territoriala område.

Danmark vill även förespråka ett Nordiskt samarbete om regionen för att förbättra levnadsstandarden för den nordiska befolkningen, samt försäkra oss av att regionens naturresurser samt miljö används smart, vilket innebär att de förbrukas på rätt sätt samt används för att kunna behålla den biologiska mångfalden och att vi ska kunna utvinna kunskap om den unika miljön.


Republiken Italiens Policy Paper för FN-rollspel 2016

 

Policy Paper för UNEP 1

Vikten av samarbete för en hållbar utveckling

Fråga att diskutera: Arktis

Delegat: Kevin Sällberg

 Att förbättra den nuvarande situationen på Arktis är avgörande för att sätta stopp för den globala uppvärmningen. Italien ser ingen framtid i att länder endast agerar utifrån eget intresse och ignorerar de negativa effekter man har på miljön.

 Vi vädjar därför om ett samarbete där forskning kring en hållbar utveckling står i fokus samt appliceras i det arbete som pågår i området. Samarbetet skall ske på både bilaterala och multilaterala nivåer samt med organisationer som det arktiska rådet och den Europeiska Unionen involverade.

Italien har redan inlett samarbeten med arktiska stater och varit aktiva i att driva igenom konventioner vars mål är att förbättra förhållandena på Arktis och för omvärlden. Vi uppmanar samtliga stater att göra det samma. Republiken Italien främjar ett samarbete där stater delar med sig av forskning för att på så sätt förbättra nationers miljöpåverkan.

 Att stödja samt respektera ursprungsbefolkningen i området är något som står Italien nära. Vi uppmanar länder involverade till att visa respekt för dessa samt även visa respekt till de suveräna delar av Arktis.

För att undvika konflikter vill Italien se ett större förtroende mellan de stater som är verksamma i området. Detta medför borttagandet av militär för alla vilket lugnar situationen samt sätter viktiga aspekter i fokus såsom forskning.

 Utskott: UNEP 1

Land: Staten Japan

Delegat: Evelina Hagström

 Staten Japan anser att situationen i området Arktis inte är hållbart och kräver en lösning. Problem som innefattar människor, djur- och växtriket samt transportleder behöver en struktur och lösning. Japan anser att länder som ingår i Arktiska rådet är ansvariga för dessa punkter och bör tas på allvar. Japan är öppen för förslag samt överenskommelser kring Arktis.

 Staten Japan föreslår att oljan ska kvarstå på Arktis. Oljan är en bra ekonomisk tillgång samt att den är en stark faktor för Japans energiförsörjning. Staten Japan anser också att naturgasen ska bibehållas i området Arktisk eftersom den kan tillgodose Japan. En viktig del av arbetet för att åstadkomma detta är att verka för att utvinningen av naturresurser i Arktis inte ska resultera i läckage, då detta är oerhört skadligt för miljön. Detta förslag gäller både internationell nivå samt nationell nivå.

 Konflikten om vem som ska styra och ha rättigheterna över Arktis anser Japan ska ske i Arktiska rådet och ska bli rättvist tilldelat. Japan anser att den som blir tilldelad makten över Arktis ska fatta beslut om det krävs en militär och hur den ska kontrolleras.

utskott: UNEP1

Delegation: Kanada

Delegat: Villiam Tettenborn

Arktis är en ut av Kanadas mest essentiella utrikespolitiskaprioriteringar. Kanada anser den som grundläggande för dess nationella identitet. Det är ett område som en stor del av nationen tillhör. Detta inkluderar stora delar av norra Kanada som Yukon och Nunavut.

Arktis är därmed en stor och kraftfull del av Kanadas historia och kultur.

Därför är aktris för Kanada en mycket viktig och aktuell fråga som man har stora visioner för.

 Kanadas framtidssyn ut av denna nordliga region är följaktligen:

 ·     Förhandlingar med grannländer för att lösa gränsproblemen.

·     Skapa rimliga internationella förutsättningar för en hållbar utveckling i regionen.

·     Förhandla och söka investerings- och handelsmöjligheter som gynnar nordborna och alla kanadensare.  

·     Fullt stöd och bidragande till internationella organisationer för att ta itu med klimatförändringarna i Arktis.  

·     Få ett internationellt erkännande för den fulla utökningen av Kanadas kontinentala fundament.

 Kanada vill se en stabil ledarbaserad region med tydligt dragna gränser gentemot de grannliggande nationerna samt ett hälsosamt och produktivt ekosystem. Det ligger även i nationens intressen att värna om de norrliggande samhällena. Kanada vill dessutom fortsätta att utveckla och förbättra handeln samt den ekonomiska tillväxten i regionen.

 Man erhåller enorm respekt för Arktis och tar dess problem på absolut största möjliga allvar. Kanada är därför positivt inställd till samarbete för att göra det yttersta för Arktis bästa. Nationen är dock ytterst mån om att värna om sina egna intressen.

 Delegation: Folkrepubliken Kina 中华人民共和国

UNEP 1: Arktis

Delegat Hanna Berglund

Delegationen från Folkrepubliken Kina önskar att uppmärksamma de växande miljöproblemen som hotar den arktiska regionen. Klimatförändringarna har en avgörande roll i frågan om Arktis framtid. När isarna i norr smälter kommer havsnivåerna att höjas, vilket påverkar samtliga nationer i världen. Arktis måste därför betraktas som ett gemensamt ansvarsområde och alla måste få delta i arbetet för en säker utveckling där.

Eftersom Arktis inte är en landmassa och samtidigt är en region av mycket stor betydelse är det högst orimligt att låta något land få suveränitet där. Arktis är snart en del av världshaven och därför bör vi också använda oss av FN:s havsrättskonvention i frågor om rättigheter. Det är av yttersta vikt att Arktis kan fortsätta vara en fredlig zon och havsrättskonventionen är en bra grund för ett sådant arbete.

Kina har länge varit aktiva i Arktis, särskilt vad gäller satsningar inom forskning. Tack vare forskningen som pågår i Arktis går det att förutspå hur framtiden kommer se ut för regionen. Exempelvis kommer Arktis att bli en av världens största biologiska källor till protein eftersom fiskemöjligheterna där ser mycket positiva ut. Om vi lyckas komma överens om hur vi ska säkra stabiliteten i regionen kan vi också bättre utnyttja Arktis resurser.

Folkrepubliken Kina vill uppmärksamma att Arktis kommer att spela en mycket viktig roll i framtiden och önskar att samtliga medlemsländer kan ta sitt ansvar i den här frågan.

Utskott: UNEP 1

Delegation: Libyen

Delegat: Tea Nilsson

Libyen anser i frågan om arktis att det inte är landets viktigaste problem som man måste ta hand om men det måste lösas då det påverkar hela världen. Problemet har blivit större för varje år som gör att det är svårt att göra något åt, men det finns fortfarande chanser! Eftersom Muammar Al-Gaddafi mördades år 2011 så har det inte varit någon speciell som har styrt på riktigt, det har inte varit en riktig regering.

Denna fråga har blivit mer aktiv och har en mer politisk innebörd, men eftersom Libyen inte har ett styre så kan de inte sätta sig in i frågan. De har dessutom inbördeskrig just nu som de måste fokusera på och lägga sina pengar på, därför kan de inte upprätthålla miljön.

Det som Libyen måste fokusera på för att motverka problematiken i arktisfrågan är:

·Att vi först aktivt löser alla problem i Libyen

·Att få ihop en regering och en ledare för att kunna komma fram till ett beslut

·Att hitta strängare lagar och beslut för landet som gör att arktisfrågan förbättras.

 Land: Nigeria

UNEP1

Nigeria anser att miljön är något viktigt att ta hand om. Runt om i världen drabbas flera länder av våra miljöutsläpp. Situationen har förvärrats det senaste 30 åren och värre kommer det att bli om ingen tar problemet i sina egna händer Faktum att Nigeria har skrivit på miljöavtalen i Frankrike visar våran ställning i miljö frågan. Arktis frågan är också mycket mer än bara en klimatfråga. Nigeria ser med dystra ögon hur de nordiska länderna försöker rafsa åt sig rättigheten till Arktis på grund av dess oljetillgångar. Nigeria är mycket bekymrade över hur oljeutvinningen kommer påverka miljön, biologiska mångfalden samt befolkningen. Att djurarter ska behöva dö ut i konsekvensen av stormakternas beslut är inte rimligt . Människor som måste flytta för att vattennivån stiger behöver nya hem, deras kultur kommer att gå till intet.

Ordet ansvar bör alla länder känna igen och eftersträva. Vi behöver en värld där tekniken ska leda till utveckling. Att ta steget  mot fossila bränslen är ett steg tillbaka. Därför hoppas Nigeria finna andra delegater som står för en reglering av miljöutsläppen och som är villiga att rädda den biologiska mångfalden.

 Den demokratiska folkrepubliken Korea (조선민주주의인민공화국)

Delegat: Mimmi Nihlén

Den demokratiska folkrepubliken Korea är väldigt måna om vår jord och vill ta hand om den på bästa sätt. Dagens klimatförändring går att kännas av i alla delar av världen och påverkan är stor.

 Vi är starkt oroade av de förändringar som sker vid Arktis eftersom de påverkar framtiden för våra barn och vår natur. Växthuseffekten har en stor påverkan på Arktis djur- och naturliv; isen smälter och isbjörnar håller på att dö ut. Allt detta på grund av att de kapitalistiska länderna i väst inte har tagit ansvar när det gäller utsläpp.

 Till skillnad från västvärlden så har DPRK tagit sitt ansvar; vår nation har drastiskt minskat sina utsläpp och landet drivs i princip enbart av miljövänliga medel. Än en gång uppvisar västvärlden hur dem uppenbarligen inte bryr om resten av världen.

 Den demokratiska folkrepubliken Korea är ett land som har utvecklat en stadig ekonomi och byggt upp ett demokratiskt land efter de ruiner som lämnades kvar efter Koreakriget och vi är mer än villiga att tackla detta globala problem med liktänkande stater.

 Delegation: Nya Zeeland

Utskott: UNEP1 Arktis

Delegat: Iris Seim

Nya Zeeland anser att frågan gällande Arktis är väldigt viktig gällande klimatförändringarna. Miljöfrågan är högt prioriterad i Nya Zeeland.

Klimatförändringarna berör inte bara en nation utan alla. Det är allas ansvar att bevara vår planet, jorden, då vi alla bor på den. Alltså krävs ett samarbete på nationell nivå för att lösa problemen om Arktis.

Klimatförändringar kommer att påverka hälsan hos våra hav, mark och sötvatten, vår unika och värdefulla biologiska mångfald, och vår ekonomi. För att försöka behålla den arktiska naturen (växt- och djurlivet) så bör stora delar av Arktis sättas som naturreservat där ingen får röra/förstöra något från naturen.

De två största orsakerna till klimatförändringar är de ökande koldioxidnivåerna och utvinningen av olja och gas menar Nya Zeeland. Utvinningen av olja och gas i Arktisområdena är otroligt riskabelt om ett oljeutsläpp skulle ske. Det skulle ge otroligt negativa konsekvenser för områdena i Arktis. Nya Zeeland har därför ett förslag på hur koldioxidutsläppen ska minskas. Utvinningen av olja och gas bör minskas och det bör finnas en kvot för hur mycket som får utvinnas varje år.

Nya Zeeland är beroende av sin export. Exporten leder till utsläpp av avgaser, men detta är inget som kan minskas då exporten är en viktig inkomst för Nya Zeeland. För att kompensera detta så har Nya Zeeland satsat mycket pengar på kollektivtrafik, elbilar och cykelvägar. Dessutom så har vi börjat satsa mer på förnybar energi där idag större delen av den el som förbrukas är från förnybar energi. Andra nationer borde också satsa mer på förnybar energi för att minska utvinningen av olja och gaser i Arktis, och till att minska växthuseffekten.

Varje land måste ta egen insats för hur de kan minska utsläppen.

Policy Paper UNEP 1

Federationen Ryssland

Delegat: Elsa Leppänen

Den rådande problematiken kring området Arktis är ett faktum. Dess naturresurser är åtråvärda och har redan satt igång en debatt. Även sjöfart, turism och hur naturen bör behandlas är frågor som också aktivt diskuteras. Ryssland bekräftar att en effektiv och hållbar utveckling för Arktis är av huvudprioritet för Jordens fortsatta levnad. Många på den globala marknaden har visat intresse för Arktis och detta främst för dess oljeresurs, något som även den Ryska Federationen har intresse för.

Den Ryska Federationen har några nationella intressen för Arktis. Bland annat:

 - Att utnyttja den Arktiska zonen som en strategisk naturresurs i den socio-ekonomiska utvecklingen av hela landet.

 - Bevarandet av Arktis som ett område för fred och internationell samverkan. Vilket bidrar till en mer hållbar internationell social utveckling.

- Bevarandet av Arktis unika ekosystem.

 - Användandet av Nordpassagen i Arktis som en nationell transportlinje för Ryssland. Vilket skulle innebära en kortare sträcka och därmed även billigare.

Federationen Ryssland kommer att göra allt i sin makt för att uppnå dessa mål. Exempel på metoder för att nå detta är att bibehålla den militära säkerhet som finns i den Ryska Arktiska zonen, skydda ekosystemet, upprätthålla den grundläggande vetenskapliga forskningen i de arktiska områdena samt har federationen ett hopp om ett smidigt samarbete med de andra delegationerna där de respekterar de internationella överenskommelser och avtal som ingåtts av den Ryska Federationen.

 Utskott: UNEP 1

Land: Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland

Delegat: William Svensson

Storbritannien, har under en längre tid uppmärksammat den klimatförändring som progressivt präglat den arktiska regionen. Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland ser denna utveckling som allvarlig, och uppmanar till ett fortsatt fredligt förhandlande, gällande förvaltandet av regionens resurser, för att försäkra en hållbar utveckling, miljö skydd, och ett fortsatt arbete mot klimatförändring. Storbritannien värnar även om den ekonomiska tillväxt som den arktiska regionen kan erbjuda den internationella marknaden. 

Storbritanniens huvudsakliga mål, gällande den arktiska regionen, är att främja fred, samt gott styrelseskick över regionen. Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland, önskar att bibehålla en öppen kommunikation med dem arktiska staterna, genom bilaterala, samt multilaterala relationer. Storbritannien hoppas på fredliga, diplomatiska förhandlingar som kan leda till brittisk tillgång till fiske och transportrutter, inom regionen, som är i enighet med internationell lagstiftning.

Land: Sydafrika

Utskott: Arktis

Delegat: Emma Assarsson

Republiken Sydafrika ser allvarlig på den nuvarande situationen i Arktis och gläds över att frågan kommer att tas upp. De klimatförändringarna som sker påverkar inte endast de närliggande områdena utan dess effekter berör hela världen. Den globala uppvärmningen skapar en negativ påverkan på Arktis unika ekosystem och hotar de arter som lever där.

 Arktis landfasta is förhindrar att vattennivån på världshaven stiger. Med människans ökade utsläpp av koldioxid smälter isen vilket påverkar världens väderförhållanden. Redan idag rapporteras ett flertal naturkatastrofer och det förväntas att förvärras. Det är främst de fattiga människorna i världen som berörs. I Afrika hotar väderförändringarna med att förvärra öknen, torkan och livsmedelsäkerheten. 

 Arktis berörs också av territoriella tvister. Dessa oenigheter skapar en instabil utveckling för Arktis vilket inte gynnar dess unika ekosystem. Sydafrika uppmanar därför samtliga länder att lösa konflikten på ett fredligt sätt med hänsyn till lokalbefolkningen och naturen.

Om en lösning på tvister hittas skulle handeln gynnas. Skepp från norra Europa skulle kunna halvera avståndet till Asien genom att segla via den sibiriska kusten. Idag seglar man genom Suezkanalen. Utsläppen skulle minska och varornas leveranstid skulle reduceras.  

UNEP- Arktis

Tunisien

Delegater: Malin Forsberg

 Det finns många problem på Arktis, isminskningen är ett av dem. Isen minskar varje år och just nu har experter förutspått att Arktis praktiskt taget kan vara isfritt år 2070. Det finns till och med andra experter som tror att det kan vara isfritt redan år 2040. Som det ser ut nu så bidrar isen till att att havet behålls kallt då solen träffar isens klara yta och på så sätt reflekteras solstrålarna tillbaka till rymden. Om isen fortsätter att smälta kommer den mörka havsytan att avtäckas, havet kommer då absorbera solenergin och göra havet varmare och temperaturerna kommer stiga vilket kommer försvåra isbildningen.

 Om isen smälter kommer det bli lättare att utvinna olja då Arktis har stora källor av olja som många vill utnyttja. Det finns då risk för farliga oljeutsläpp och eftersom det redan existerar farliga miljögifter på Arktis kan detta problem förvärras och förstöra liv för både djur och människor.

 På Arktis sker det också en pågående havsförsurning som drabbar speciellt hav med kallt vatten, Arktis drabbas alltså hårt av detta. Det förstör livet i havet, framförallt för plankton som får negativa konsekvenser. Om det finns risk att plankton tar slut i havet runt Arktis kommer det leda till att fiskarna inte får mat och det i sin tur kommer leda till att urbefolkningen på Arktis kommer har svårt att få fisk.

 Vi anser då att problemen på Arktis måste lösas! Om det sker en fortsatt havsförsurning kommer det sluta med att livet för människor och djur försämras. Vi måste lösa problemet med de spridda miljögifterna över Arktis då detta kommer påverka allt liv på jorden. Om en oljeutvinning påbörjas på Arktis finns det risker för farliga oljeutsläpp. Vi anser att dessa problem måste lösas och vi är öppna för samarbete för att komma fram till en gemensam lösning!

UNEP1

Delegation: USA

Delegat: Julius Johansson HiP14

 Arktis är en av de få stora orörda naturområdena som finns kvar. På grund av mänsklig påverkan har Arktis fått utstå stora förändringar. Genom åren har det varit flera varma år och flera kalla år, men under de senaste åren har vi sett en värme som aldrig tidigare setts. Minskningen av isen har varit dramatisk, fruktansvärd, och oupphörlig. Den har haft stor påverkan på djurlivet och befolkningen. Utöver detta kan minskningen av isen ha enorma konsekvenser på klimatet på fler platser än Arktis. Om permafrosten smälter kan vi halka ner i en ond spiral i ständig nedgång, då metangasen sipprar ut från den nu upptinade permafrosten och eldar på den globala uppvärmningen. Det är av yttersta vikt världssamfundet samarbetar för att i så stor grad som möjligt motverkar denna negativa utveckling. Samarbetet är av speciellt viktigt med tanke på de resurser som finns på Arktis. Dessa resurser kan leda till osämja och konflikter om det inte finns ett samarbete. Ett samarbete kan leda till gemensam forskning och gemensam utveckling i Arktis. Utan ett ansvarsfullt samarbete kommer inte Arktis förbli den vackra plats vi känner till idag.

© Håkan Danielsson 2022