UNEP 2 Rollspel 2

POLICY PAPER

Land: Angola

Utskott: UNEP 2

Delegat: Moa Dahl

Vi, Angola, är ett land under återuppbyggnad som länge har

 lidit av utarmning av viktiga naturresurser som krävts för att landet ska kunna ha en stabil tillväxt på samtliga plan. Den snart utarmade jordbruksmarken har skapat andra försörjningsmetoder såsom oljeupptagning. Även denna naturresurs har nyttjats till den

 grad att kris har uppstått men utgör fortfarande 95% av landets export och är i huvudsak den bakomliggande faktorn för landets snabba ekonomiska tillväxt. Som resultat värdesätter Angola hållbar utveckling i aspekterna ekonomi och miljö högt.

Vi, Angola, finner att hållbar utveckling är av största vikt.

 Angola är väl medvetet om oljans påverkan på klimatet  och är villiga att utveckla och effektivisera jordbruket för att möjliggöra en miljövänligare med samtidigt avlönad ersättare eller växlande metod för oljan. Angola är i behov av ekonomiskt stöd från andra

 länder, exv för utveckling av moderna energisystem. Detta eftersom det skulle öppna möjligheter att sänka utsläppen globalt och Angolas negativa påverkan skulle kunna minskas.

Vidare har Angola och andra u-länder under lång tid drabbats

 av de väderförändringar som den globala uppvärmningen skapat, i huvudsak skapat av industrin som följd av i-ländernas välmående. Västvärlden bör således tar ansvar för dess egna utsläpp som i hög grad påverkar på natur och väderförhållanden i u-länder.

Slutligen behöver det administrerande organet se över nationernas behov av utsläpp. Exempelvis kan

 länder som är i större behov av rätter få företräde och bli tilldelade de antal rätter landet behöver för att kunna behålla den livsnödvändiga produktion som krävs för att tillse landets välmående. Fokus på klimatförändringen och aktioner för hållbar utveckling,

 som inte skadar ekonomisk tillväxt, kan förslagsvis genomföras genom gratis fördelning av utsläppsrätter utifrån nationers behov eller genom en modell med prisdifferentiering. Detta bör möjliggöras med målsättningen att utsläppen skall kunna hållas inom Paris-avtalets ramar.

Utskott: UNEP 2

Land: Republiken Argentina

Delegat: Johanna Tornberg

Republiken Argentina är djupt övertygad om att betydelserna av utsläppsrättigheter bör vara en prioriterad fråga för världens länder. Eftersom klimatförändringarna är mänsklighetens största utmaning är en reducering av utsläpp följaktligen ett viktigt steg mot de nödvändiga förändringarna. Argentina stödjer betydelsen av att skyndsamt lösa miljöproblem som gynnar nutida och framtida generationer. 

Med önskan om ett internationellt klimatsamarbete ratificerade Argentina 21 november 2016 FN:s klimatavtal COP21 i Paris. Det krävs en konkret gemensam plan för att successivt nå mål om reducering av utsläpp. Landet anser att målet bör vara att bland annat utveckla energisektorn till att bli mer förnybar och främja ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

Republiken Argentina betonar dock vikten att miljön bör förbättras till den gräns då länder fortfarande kan leva på sina viktigaste naturtillgångar. Nationer har en skyldighet och nödvändighet att växa och värna sin ekonomiska stabilitet, tillväxt och sociala utveckling. Landet uppmärksammar att det är viktigt att nationer tar eget ansvar över hur utsläppen ska begränsas. Dock bör det finnas internationellt stöd för de länder som har  behov av hjälp för att minska sina utsläpp.

Policy paper 

Utskott: Utsläppsrättigheter

Land: Australien

Delegat: Kristiina Mölder 

Australien är en av de ledande kolproducenter och ett av de länder som i flera år släppt ut mest koldioxid. Under år 2013 släppte man ut 16,3 ton koldioxid per capita. Därför kan det vara svårt att minska på utsläppen men trots det så försöker man se ljust på framtiden och arbetar för reducering av koldioxidutsläpp. Man har ratificerat andra delen av Kyotoprotokollet från 2013 som håller till 2020. Man har även anslutit sig till Parisavtalet. 

I Australien har man avskaffat skatt på koldioxid och tagit bort utsläppshandelssystemet. Istället har man något som kallas ’’Direct Action’’ där skattebetalarna ger bidrag direkt till klimatprojekt som jobbar på att nå målen som står i Kyotoprotokollet. Och därmed hoppas man på att med denna plan minska utsläpp och förbättra miljön. Samtidigt har man mål att till år 2020 öka andelen förnyelsebar energi med 20 procent som förhoppningsvis kommer att bevara den ekonomiska tillväxten i landet.

Den nationella myndigheten CCA(Climate Change Authority) har fått i uppdrag av ministern av ansvara för klimatfrågor. De föreslog detta året i Augusti månad att inrätta utsläppshandel.  För att Australien ska klara utsläppsminsknings mål till år 2030 har klimatförändringsmyndigheterna uppmanat den australienska regeringen att stärka reglerna och att inrätta två system för handels utsläppsrättigheter, ett för stora industri förorenare och en modell för energi industrin.

Land: Colombia

 Utskott: UNEP2

 Delegat: Fitore Veliu

Den Colombianska Republiken strävar efter en hållbar utveckling för långsiktig ekonomisk, miljömässig och social välfärd. Våldet i Colombia har i hög grad tagit plats, så pass att miljön inte har fått den uppmärksamhet den kräver. År 2015 skrevs Parisavtalet och sedan dess hoppas landet på att fullfölja avtalet tillsammans med andra länder runt om i världen, för en god och effektiv förändring inom utsläppet för vår kommande generation. 

Colombia vill fortsätta med exporten men vill däremot föra in mer miljövänliga transporter så man bidrar till mindre utsläpp. Colombia är ett av världens mest artrika länder och därför måste vi främst tillsammans med grannländerna men också andra I-länder förbättra möjligheterna för ett långsiktigt bevarande av Colombias naturresurser. Landet själv siktar på en rättvis och ambitiös nationell engagemang inför COP21 som i sin tur bidrar till en hållbar utveckling.

Den colombianska republiken anser att om de ska kunna fullfölja klimatavtalet behöver landet stöd från andra I-länder. Sida vid sida kan världens länder strida mot den globala uppvärmningen men endast om alla är med på det!

POLICY PAPER

Land: Danmark 

Utskott: UNEP2

Delegat: Bea Persson

Monarkin Danmark är fullt medvetna att klimatutsläppen ökar och att detta måste åtgärdas. Detta är ett problem inte bara Danmark har utan hela världen. FN:s klimatkonvention UNFCCC är ett miljö fördrag som fastställdes under Riokonferensen. Syftet med konventionen är att stabilisera halterna av växthusgaser i atmosfären. Inom konventionen finns där inga bindande krav däremot finns detta i Kyotoprotokollet. Danmark anser att vi måste komma gemensamt överens om en åtgärd som kan få en fungerande handel. 

Handel och Utsläppsrätter

Land: Demokratiska förbundsrepubliken Etiopien

Utskott: UNEP2

Delegat: Adam Backman

Idag finns det företag som är förpliktigade att delta i ett handelssystem och därmed är det nödvändigt för dessa att köpa CO2-utsläppsrätter ifall de inte på annan väg lyckats minska sina utsläpp till den gränsnivå som är satt. Somliga företag väljer alltså att köpa CO2-utsläppsrätter om en motsvarande sänkning av de egna direkta utsläppen är dyrare. Förutom dessa företag finns det andra företag som lyckas minska sina utsläpp och får därmed ett överskott av utsläppsrätter som bildar en kredit som de kan välja att sälja. Denna variant av utsläppsrätter kallas ”utsläppskrediter”. Vid köp av FN-godkända utsläppsrättigheter från JI och CDM-projekt, kommer företaget att stödja de minskande utsläpp som uppstår genom projektet och stödja den lokala utvecklingen av området. De FN-godkända utsläppsrätterna kan köpas av länder som har förbundit sig till en CO2-minskning enligt Kyotoprotokollet för att de ska uppnå sina mål.

Demokratiska förbundsrepubliken Etiopien ser mycket allvarligt på problematiken för de utmaningar som finns för att få igång en bättre fungerande handel. En betydande fråga är exempelvis hållbar utveckling och länders strävan efter ekonomisk tillväxt utan negativ inverkan på miljön. Etiopien vill uppmärksamma detta och anser att utmaningen för den negativa inverkan på miljön är mycket viktigt och den prioriteras därför högt inom Landets klimatpolitik.

Etiopiens federala demokratiska republik presenterar därför mål som att sänka koldioxidutsläppen med två tredjedelar inom de närmaste 15 åren. Det är än så länge det ambitiösaste målet som presenterats i FN:s klimatkonferens. Landets huvudstad Addis Abeba har satt som mål att minska utsläppen av växthusgaser med hela 65% fram till 2030, det är en av de största målen ur ett klimatperspektiv som lagts fram i FN:s klimatkonferens och planen påbörjades i november månad, år 2015.

Etiopien föreslår att minska utsläppen genom att anta renare metoder inom jordbruket, konstruktion och transport, samt bromsa avskogningen vilket är några högprioriterade planer för landet. Den Etiopiska regeringen har inlett stora infrastrukturprojekt för att öka produktionen av förnybar energi, exempelvis år 2017 beräknas produktionen av den gigantiska dammen, Blå Nilen vara klar för att producera 6 000 MW. Regeringen har också byggt flera vindkraftverk och geotermiska projekt under de senaste åren. Etiopiens strategi att bygga en klimattålig grön ekonomi visar vägen till rika länder.

Utskott: Utsläppsrättigheter

Land: Republiken Kenya

Delegat: Knezevic, David

Vi i Republiken Kenya ser mycket allvarligt på den globala uppvärmningen då detta påverkar Republiken Kenya och alla andra nationers klimat. Om medeltemperaturen ökar med mer än 1.5(parisavtalet) grader existerar en oerhört stor risk att vegetationen behöver anpassa sig på ett sätt som kan drabba människor negativt. Republiken Kenya accepterar att större nationer inte kan minska sina utsläpp lätt men att dessa istället ska ersätta andra nationer med låga utsläppsnivåer. Nationer med låga utsläpp har samma framtid ur ett klimatperspektiv som nationer med extrema utsläpp. 

Republiken Kenya är villig att samarbeta med nationer som värnar om vårt klimat och stöttar handel med utsläppsrätter.

Utskott: UNEP 2, Utsläppsrätter

Land: Republiken Litauen

Delegat: Simone Sörensen 

Republiken Litauen, finner att en planet präglad av hållbarhet i alla aspekter är en ultimat jord. Då senare generationer ska ha en god grund att föra samhällen vidare med tillväxt på alla plan måste det ske en förändring. Den globala utsläppsmängden behöver beskäras drastiskt för att vi ska kunna kräva att vi värnar om våra medmänniskor och miljö på riktigt.

Republiken Litauen har tidigare visat tydliga konkreta ansträngningar om att ta sitt enskilda ansvar för att göra jorden till en miljövänligare planet. Litauen är väl underförstått med att som ratificerande land i Paris-avtalet, skall man i högsta grad tillämpa åtgärder för att minska utsläppen och står därför välkomnande till samarbeten med andra nationer.

Republiken Litauen står bakom det faktum att de nationer som ligger bakom majoriteten av de årliga utsläppen, det vill säga västvärlden, bör stå till svars samt ta sitt ansvar för den negativa konsekvenser deras livsstil åstadkommer. De delegationer som släpper ut förhållandevis lite koldioxid, framförallt U-länder, bör ges möjligheter att effektivisera livsnödvändiga system. Detta för att öppna ytterligare dörrar för möjligheter att minska utsläppen i de utvecklingsländer där en snäv ekonomisk situation är aktuell.

 Utskott: UNEP 2, Utsläppsrätter

Land: Republiken Litauen

Delegat: Simone Sörensen

 Republiken Litauen, finner att en planet präglad av hållbarhet i alla aspekter är en ultimat jord. Då senare generationer ska ha en god grund att föra samhällen vidare med tillväxt på alla plan måste det ske en förändring. Den globala utsläppsmängden behöver beskäras drastiskt för att vi ska kunna kräva att vi värnar om våra medmänniskor och miljö på riktigt.

 Republiken Litauen har tidigare visat tydliga konkreta ansträngningar om att ta sitt enskilda ansvar för att göra jorden till en miljövänligare planet. Litauen är väl underförstått med att som ratificerande land i Paris-avtalet, skall man i högsta grad tillämpa åtgärder för att minska utsläppen och står därför välkomnande till samarbeten med andra nationer.

 Republiken Litauen står bakom det faktum att de nationer som ligger bakom majoriteten av de årliga utsläppen, det vill säga västvärlden, bör stå till svars samt ta sitt ansvar för den negativa konsekvenser deras livsstil åstadkommer. De delegationer som släpper ut förhållandevis lite koldioxid, framförallt U-länder, bör ges möjligheter att effektivisera livsnödvändiga system. Detta för att öppna ytterligare dörrar för möjligheter att minska utsläppen i de utvecklingsländer där en snäv ekonomisk situation är aktuell.

Land: Demokratiska folkrepubliken

 Korea, 조선민주주의인민공화국

Utskott: UNEP 2 - Utsläppsrättigheter

Delegat: Felicia Andersson

Demokratiska folkrepubliken Korea

 anser att miljö och klimatfrågor är mycket viktiga eftersom Demokratiska folkrepubliken Korea inte är med och utgör miljöhotet. Demokratiska folkrepubliken Korea vill säkra en bättre framtid för kommande generationer genom hållbar utveckling. Demokratiska folkrepubliken Korea vill se en mer effektiv användning av utsläppsrätter för att uppnå det 1.5 gradersmålet.

   Demokratiska folkrepubliken Korea

 vill se en snabb förverkling av utsläppsrätter. Utsläppsrätterna ska fördelas ut efter 1,5 gradersmålet till varje stat. Varje stat ska fördela utsläppsrätterna rättvist i enighet med statens intresse. Demokratiska folkrepubliken Korea vill inte se en internationell

 myndighet styra fördelningen av utsläppsrätterna eftersom den inte kommer ta hänsyn till varje lands förutsättningar.

POLICY PAPER

Land: Pakistan

Utskott: Utsläppsrättigheter

Delegat: Ellen Graméus

Den islamiska republiken Pakistan är djupt medveten om klimathoten i världen idag. Med tanke på erfarenhet kring miljökatastrofer ser delegationen med stort allvar på frågan och anser att åtgärder snarast bör vidtas. 

Ökade utsläpp har bidragit till enorma miljörelaterade konsekvenser för länder världen över och utan åtgärder kommer de endast växa. Pakistans regering ser därav positivt på frågan angående utsläppsrätter. Systemet kommer medföra att länder tvingas minska sina utsläpp för att uppnå ekonomisk tillväxt vilket resulterar i en mildare miljöpåverkan.

Att tillämpa andra energikällor för att minska utsläppen ser den islamiska republiken Pakistan som ytterligare en lösning. Detta resulterar i ett land kan tjäna ihop till utsläppskrediter vilka de därefter har möjlighet att sälja. Till följd av dessa åtgärder ser delegationen en möjlighet till att reducera utsläppen och dämpa klimatförändringarna i världen.

 Policy paper

Land: Senegal

Utskott: UNEP 2: utsläppsrättigheter

Delegat: Beatrice Boklund

 • Vi i republiken Senegal anser att de utsläppen som sker i världen är alldeles för höga och att de förstör vår planet. Vi tar inte detta lätt utan vill markera hur seriöst detta problem faktiskt är. Republiken Senegal har flera gånger visat sin oro för klimatförändringarna genom att t.ex. ratificera FN:s miljöavtal som stiftades i Paris år 2015.

• Om vi tillsammans ska kunna nå Parisavtalets mål om att jordens temperaturhöjning inte ska vara mer än 2 grader Celsius måste alla nationer hjälpa till. Alla de fossila bränslen som släpper ut giftiga ämnen förstör och förändrar vårt klimat kraftigt. Det är därför viktigt att vi betonar det stora problemet och yrkar för nya metoder att utvinna energi. Republiken i Senegal konstaterar att den globala uppvärmningen är ett världsligt problem som måste förhindras till varje pris.

• För att få en lösning på detta problem anser Republiken Senegal att utsläppsrättigheterna måste omförhandlas och bli strängare då flera nationer tar sig friheten till att släppa ut fruktansvärda mängder avgaser. För att nå det mål måste vi komma överens om vart gränsen för utsläppsmängden ska gå och vad alla olika staters ansvar är. Vi i Republiken Senegal anser att det finns nationer som måste tyglas akut och att vi inte är en av dem. Trots att vi släpper ut koldioxid är vi ett av de länder som släpper ut minst, då vi släppte ut 8423 ton år 2013, medan nationer som USA släppte ut 5 186 168 ton. Vi anser därför att den viktigaste åtgärden som vi kan ta idag är att sätta hårdare kontroller för de västerländska länder som globalt sett släpper ut mest.

• Vi i Senegal är däremot öppna för förslag. Trots att vi är ett land i utveckling som behöver förbättra vår industri, kan vi ändå tänka oss att bredda vårt solenergissystem i utbyte mot ekonomiskt stöd ifrån FN eller en annan villig nation. Detta för att uppmärksamma att alla nationer måste sträcka ut en hjälpande hand, något som är för oss i Republiken Senegal tyvärr svårt att genomföra utan ett finansiellt stöd. Vi startade vårt projekt med solenergi år 2013 då med hjälp av utländskt stöd och vi erbjuder att utnyttja vårt varma klimat för en bättre värld.

Delegation: Tunisien

 Utskott: UNEP 2

 Delegat: Emma Bengtsson

Tillverkningsindustrin och handeln med västvärlden är en obligation för att Republiken Tunisien ska kunna ha en fortlöpande stabil tillväxt på alla plan. Jordbruket har än idag stor betydelse i landet trots att jordbrukets beståndsdel till ekonomin har minskar under de senaste årtiondena, framför allt i de fattigare delarna där många försörjer sig på jordbruk.

 Vi, Tunisien anser att en hållbar utveckling grundar sig genom en sund miljö. Tunisien finner därför det av största vikt att skydda och bevara klimatet för kommande generationer. Accelererande ökenspridning drabbar hårt jordbruket i Tunisien vilket är ett stort bekymmer eftersom skördarna då minskar med anledning av vattenbristen. Tunisiens återuppbyggnad har varit en lång process och den eventuella råvarubristen kommer vara en stor belastning på exporten.

Tunisien föreslår införandet av en klimatförändring eftersom landet fruktar följderna av en global uppvärmning. Dessutom har u-länder, bland annat Tunisien utsätts för väderförändringar under en lång period orsakat av i-ländernas välmående. Genom västvärldens ansvarstagande får u-länderna en möjlighet till en fortsatt stabil tillväxt. Vi, Tunisien öppnar därför dörren för lagstiftning angående både miljön och klimatskydd.

Ett tillvägagångssätt för en insats på klimatet kan exempelvis fullbordas genom gratis fördelning av utsläppsrättigheter efter behov, för att på så sätt värna om den ekonomiska tillväxten. Länder där produktion och export är avgörande för att upprätthålla landets välmående borde prioriteras och därmed bli tilldelad de rätter som krävs.

Utskott: UNEP 2

Delegation: Förbundsrepubliken Tyskland

Delegat: Sebastian Holmberg

Förbundsrepubliken Tyskland är liksom flertalet andra stater djupt oroade över den pågående globala uppvärmningen. Delegationen Tyskland anser att det är av högsta prioritet att dagens utsläpp snarast ser en omfattande nedskärning, samtidigt som vi värnar om en ekonomisk och miljömässig progression.

Förbundsrepubliken Tyskland vill främja multilaterala samarbeten och internationella organisationer för att på globalt maner sträva efter att mål som Parisavtalet och Kyotoprotokollet uppfylls, detta för att skapa bästa möjliga förutsättningar för kommande generationer. Som en av världens ekonomiska stormakter är Folkrepubliken Tyskland djupt medveten om vår inverkan i uppfyllandet av dessa mål och är öppna för samarbeten. Vidare värnar vi ekonomisk stabilitet i takt med utvecklingen av miljövänligare handel och produktion.

© Håkan Danielsson 2022