UNEP1 Rollspel 2

UNEP 1 POLICY PAPERS ROLLSPEL 2

Land: Colombia

Utskott: UNEP 1

Delegat: Jelena Maric

Den colombianska republiken uttrycker stark oro för klimatförändringens framåtskridande och dess påverkan på Arktis. Därmed anser republiken Colombia att länder bör ingripa för att hämma situationen från att utvidgas.

Den colombianska republiken vädjar om att bära i åtanke att Arktis är ursprungsbefolkningens

moderland. Därför bör möjligheten till ställning och påverkan för hur Arktis framtid skall se ut, ges till ursprungsbefolkningen. Deras framtid kommer påverkas mest om människors handlade fortsätter att gå åt fel riktning. På en planet med begränsade resurser medföljer ansvarstagande, som ska sträcka sig längre än sin generation. Republiken Colombia vill att regionens resurser ska skötas väl och man vill vidta åtgärder för havsmiljön i Arktis, som ska vara i överensstämmelse med FN:s havsrättskonvention. Syftet med detta ställningstagande är att arbeta mot klimatförändringarna och sträva åt en hållbarare planet.

Delegationen Colombia är övertygade om ett fredligt internationellt samarbete mellan världens länder kring frågorna om Arktis. Ett internationellt samarbete går endast att åstadkomma genom överenskommelse om samma mål och vision för Arktis framtid. Republiken Colombia anser därmed att diskussion om länders ställningstagande är mer än viktigt.

Land: Danmark

Delegat: Ariella Haglund

Utskott: UNEP 1

Enligt forskning är Nordpolen en förlängning av Grönlands havsbotten, därför kräver Danmark att tilldelas ägarskap av detta territoriella område.  Detta anses i FN:s havsrättskonvention. Monarkin Danmark bedömer att större delen av Arktis borde vara danskt.

Danmark förespråkar det internationella samarbetet i Arktiska rådet, de samarbetar i miljöfrågor som att minska de globala klimatförändringarna, för att bevara Arktis. De samarbetar även för att de sociala och de ekonomiska förhållandena för invånarna på Arktisk ska vara god.

Land: Japan

Utskott: UNEP 1

Delegat: Kristoffer Bergdahl

Staten Japan vill trycka på tyngden av Arktis naturtillgångar som exploateras men även med betoning på anspråken på territoriella områden på arktis. Staten Japan vill uppmärksamma oron som uppstår gällande klimatpåverkan som följer utvinningen av oljan och naturgasen.

Arktis är rikt på tillgångar och det sker exploatering som på lång sikt kan hota jordens hållbara utveckling. Djurlivet och växtlivet på Arktis står också under hot av utsläppen som blir följden av utvinningen av fossila bränslen. Här ser staten Japan att en eventuell uppdelning av Arktis områden som inte hållbar då länder kommer ha naturtillgångarna i egna händer och kunna utnyttja dem i allra högsta grad. Detta anser vi inte vara en hållbar lösning för att ta tillvara på Arktis tillgångar samtidigt som vi arbetar för ett hållbart samhälle. 

Staten Japan vill se ett framtida samarbete mellan nationer för att kunna arbeta för Arktis området på ett så hållbart sätt som möjligt. Ett samarbete gällande det territoriella och förbrukandet av naturtillgångar mellan länder som har intresse för Arktis området ser staten Japan som en effektivt samt diplomatisk åtgärd.

Land: Kanada

Utskott: UNEP1 (Arktis)

Delegat: Hanna Almgren

Samväldesriket Kanada betraktar Arktis som en högst betydelsefull del av vår nationella och globala identitet. Kanada anser det vara av stor vikt att den internationella politiken både belyser de problem och de möjligheter som föreligger i frågorna om Arktis. Den för närvarande största problematiken gällande Arktis enligt den kanadensiska staten rör:

-Omstridda gränsdragningar - Kanada har liksom övriga arktiska kuststater rätt att utöka gränserna för att utvinna resurser på vår förlängda kontinentalsockel. Kanada har emellertid ännu ej erhållit internationellt erkännande för denna utökning. Utöver detta föreligger utländskt anspråk på kanadensiska vatten och öar, vilket ytterligare hindrar vår suveränitet.

- Klimatförändringarna - Den globala uppvärmningen hotar i dagsläget dels det sociala förhållandena för den arktiska befolkningen, dels ekosystemens rika djur- och naturliv som återfinns i området. Under de kommande åren kommer mängden trafik och intressen tillta i Arktis, något som kan medföra ökat hot mot såväl dess befolkning som dess miljö.

- Den arktiska befolkningen – Det arktiska områdets invånare, här ofta urbefolkningar, saknar ofta de ekonomiska och sociala förutsättningar övrig befolkning innehar, särskilt när de internationella intressena i deras levnadsområden ökar. De kan även förbises i politiska frågor gällande deras egna liv och framtid.  

Våra nationella målsättningar för lösningar på ovan nämnda problem är följande:

Kanada anser sig med full, historisk rätt utöva suveränitet över de arktiska markerna och vattnen tillhörande vår stat. Då suveräniteten möter de globalt ökande arktiska intressena krävs ökad kanadensisk övervakning och närvaro i området. Vi vill även, tillsammans med de länder som gör anspråk på arktiskt kanadensiskt område, finna lösningar på problem för att tydligt kunna definiera de gränser vi har suverän rätt till.

Kanada vill i största möjliga mån skydda den arktiska miljön och försäkra att denna kvarstår för framtida generationer. Detta arbete måste ske genom samverkan på global nivå, genom uppmärksammande av klimatproblematiken, visioner om minskade koldioxidutsläpp och stödjande av forskning kring Arktis miljö.  

Kanada arbetar, och vill även fortsatt arbeta, för att beslut rörande den arktiska befolkningen ska tas i samråd med de människor som lever där. Vi värdesätter högt de kunskaper de arktiska folken besitter om området samt den roll de arktiska samhällena spelar för vår gemensamma politik, och vill därför fortsätta att stödja urbefolkningsorganisationerna i Arktiska rådet. Kanada anser även behovet av en hållbar ekonomisk och social utveckling i det arktiska området vara av stor vikt, både nationellt och internationellt. Denna utveckling sker genom hållbar utvinning av mineral- och energiresurser, skapande av arbetstillfällen samt ökade handelsmöjligheter och syftar till att gagna de internationella, arktiska samhällena. Därför behövs samarbete med våra arktiska grannar. 

Samväldesriket Kanada är öppet för diskussion och samarbete kring frågor gällande Arktis.

Land: Kina

Utskott: UNEP 1

Delegat: Sara Egelberg

Det är allom bekant att Arktis idag står inför många hot. På grund av utsläpp av växthusgaser stiger temperaturen och havsisen har minskat med närmare 40 procent de senaste 40 åren. Folkrepubliken Kina uttrycker sin djupaste oro för vad som håller på att ske med Arktis och farhågorna för vad en oljeolycka skulle innebära är mycket stora då bland annat djurlivet i området skulle drabbas mycket hårt. Folkrepubliken Kina vill således betona vikten av polär forskning och uppmanar andra nationer att följa Folkrepubliken Kinas redan vidtagna handlingar i detta med syfte att förhindra olyckor och lönsamhetsproblem vid utvinning av naturresurser.

Folkrepubliken Kina hyser största möjliga respekt för andra staters suveränitet, men med hänvisning till FN:s havsrättskonvention bör Arktis tillhöra samtliga nationer såväl som människor, och resurser ska fördelas därefter då ingen stat besitter suveränitet över området. De nyupptäckta fiskeområdena kommer att resultera i världens största magasin av biologiskt protein, 13 procent av världens oljefyndigheter och 30 procent av naturgasreserverna beräknas finnas i Arktis. Till skillnad från andra stater sökes därför ingen territoriell vinst, utan intresset är blott att på lång sikt ernå en fredlig, stabil och hållbar utveckling. Att allenast angränsande nationer skulle få utvinna resurser och således utesluta övriga nationer att ta del av detta är absurt och föga rimligt.

Folkrepubliken Kina vill uppmana de arktiska staterna till altruism och till att uppträda på ett sätt som gör att Arktis kan vara till nytta för hela mänskligheten.

Utskott: UNEP1

Land: Nederländerna

Delegat: Fanny Larsson

Nederländernas landyta ligger nästintill under havsytan. Smälter isarna på Arktis kommer landet få komplikationer i form av översvämningar. Nederländerna ser bland annat därför negativt på klimatförändringarna i Arktis.

Nederländerna har skrivit under klimatavtalet i Paris som kommer att träda i kraft år 2020, men har redan länge arbetat aktivt med att minska landets påverkan på klimatförändringarna i bland annat Arktis.

Nederländerna ser fram emot ett internationellt samarbete i FN:s regi angående klimatförändringarna samt att stora förändringar kommer att ske och synas inom en snar framtid.

Land: Nordkorea (Demokratiska folkrepubliken Korea, 조선민주주의인민공화국)

Utskott: UNEP 1 - Arktis

Delegat: Sonya Martinsson 

Demokratiska folkrepubliken Korea anser att konflikten om Arktis är viktig och behöver lösas. Frågan om Arktis naturtillgångar samt de territoriella anspråken är särskilt problematiska. 

Med tanke på klimatförändringen och de smältande isarna anser demokratiska folkrepubliken Korea att beslutet om Arktis miljö och anspråk måste tas i mån om miljön. Det finns naturtillgångar i form av gas och olja på Arktis som börjar ta slut. Dessa naturresurser har blivit ett ekonomiskt intresse för de närliggande staterna. Miljöhotet är stort och de naturtillgångar som fortfarande existerar börjar ta slut. Vi anser därför att det är viktigt att miljöresurserna exploateras sparsamt. Senast 2025 ska utvinningen av naturtillgångar på Arktis upphöra. 

Angående de territoriella anspråken vill demokratiska folkrepubliken Korea att Arktis ska förbli en gråzon fram till år 2025. Därefter ska Arktis övergå till ett naturreservat för att bevara växt- och djurlivet på planeten. Ingen stat ska ha rätten till att äga eller administrera över Arktis. 

Land: Norge 

Utskott: UNEP 1 – Arktis

Delegat: Clara Vester

Norge anser att Arktis är en viktig plats att bevara. Om vi fortsätter släppa ut en stor mängd av växthusgaser kommer Arktis försvinna inom en snar framtid. Isen kommer att smälta vilket leder till att havsnivån stiger och upp mot 40 länder ligger då i farozonen att försvinna. Även stora mängder koldioxid och metan kommer släppas ut om isarna smälter från permafrosten. Detta kommer påskynda den globala uppvärmningen vilket påverkar den globala säkerheten och den globala handeln med andra länder. 

Norge uppmanar att alla länder måste ta sitt ansvar och det är viktigt att vi agerar nu. Vi måste börja tänka på nästkommande generation för de är vår framtid. Därför föreslår Norge att internationella regler ska upprättas för att bevara den enda jorden vi har. Vi måste också samarbeta för att uppnå förändring och ta itu med gemensamma utmaningar. Därav behöver vi ha gemensam kontroll över Arktis så att alla kan bidra till att skydda Arktis. 

Lösningen medför att koldioxidhalten minskar vilket gör att växthuseffekten inte förstärks och vi kan därför avstanna den globala uppvärmningen. Det innebär också att isarna inte smälter i samma takt som förut och både landlevande och havslevande varelser kommer fortsätta att leva. Det kommer i sin tur undvika framtida katastrofer. Därför måste vi agera nu. 

Land: Nya Zeeland

Utskott : UNEP (Arktis) 

Delegat: Kamila Widomska 

Monarkin Nya Zeeland betraktar den rådande situationen på Arktis som ytterst allvarlig. Klimatfrågan är högst angelägen då det problematiska läget kring Arktis miljö är ett faktum, dels ur ett miljöperspektiv likväl ur ett politiskt perspektiv. Delegationen ser vikten av en lösning på de diplomatiska dispyter mellan nationers anspråk på Arktis och direktiv för hur den sårbara naturen bör hanteras.

Monarkin Nya Zeeland vill betona det globala ansvaret för det klimatförändringar som sker. Den nyzeeländska delegationen föreslår diplomatiska, handlingskraftiga lösningar, ett internationellt samarbete är väsentligt. Vidare anser delegationen att stater även aktivt bör arbeta med att utveckla förnyelsebar energi för att minska de fossila bränslen. Slutligen, monarkin Nya Zeeland är övertygad om att de territoriella dispyterna bör lösas för att inte den militära närvaron på Arktis ska öka.

Land: Portugal

Utskott: UNEP1

Delegat: Isac Lund

Portugal är mer än medvetna om det kritiska läge som råder på vår norra pol Arktis. Livslängden för isen minskar drastiskt i takt med klimatpåverkan, en punkt som verkligen bör prioriteras! För ett förtydligande betonar Portugal vikten av att ta itu med klimatförändringarna i syfte att minska de skadliga effekterna på Arktis men även dess invånare samt ekosystem.

Portugal anser även att utnyttjandet av naturresurserna, så som fisk men även oljan och naturgasen som bli mer tillgänglig efter hand som isen smälter, bör följa den havsrätts och överensstämma med rättigheter och behörigheter för suveräna kuststater. Det är viktigt att detta sker på ett hållbart sätt för att skydda och bevara den marina miljön.

Vi är också starkt troende i det fria havet, inklusive friheten till vetenskaplig forskning och navigation, liksom i rätten till oskadlig genomfart för fartyg i enlighet med relevanta bestämmelser i FN: s konvention om havsrätten.

Land: Ryssland (Ryska federationen)

Utskott: UNEP1 - Arktis

Delegat: Sara Link

Ryska federationen är väldigt angelägna om en effektiv lösning i Arktis-frågan. Tydliga landsgränser är väsentligt för att kunna bygga upp en struktur i det debatterade området. En indelning av Arktis till närliggande stater bidrar till tydliga regler då nationella lagar och statssuveränitet kan appliceras vid eventuella tveksamheter.

Med önskan om att utvecklingen på Arktis ska bli den bästa möjliga för lokalbefolkningen samt den arktiska naturen bör detta vara Arktiska rådets enda huvudfokus. Vidare skall övriga frågor tas upp av ansvarande stat över respektive område. Dock betonar Ryska federationen statssuveränitetens betydelse vilket Arktiska rådet, övriga stater samt organisationer skall respektera och värna.

Med hänsyn till det tunga ansvar som läggs på ansvarande stater betonar Ryska federationen att de fördelar som Arktisområdet eventuellt kan bidra med bör oavkortat gå till dessa staters räkning. Ryska federationen förväntar sig alla staters stöd och förtroende för att resurser, territorium samt transportleder nyttjas på bästa tänkbara vis.

Land: Storbritannien

Utskott: UNEP1 - Arktis 2016

Delegat: Christina Svanberg

Till följd av den ökade växthuseffekten och den stora klimatförändringen smälter Arktis isar, detta problem är något som Storbritannien ser som allvarligt då det inte bara påverkar de arktiska staterna utan hela världen. Då isarna smälter påverkas Arktis resurser och på så sätt även säkerheten i denna del av världen, då resurserna blir lättare åtkomliga skapas ett intresse hos länder som vill nyttja dessa och detta kan således skapa en konflikt. Det är även så att denna specifika följd av klimatförändringen har gjort det lättare med transportvägar med båt genom denna norra del av världen, detta väcker frågan om vem som ska få lov att vistas i detta vatten och nyttja det för sina båttransporter.

Med stor oro över den ökade klimatförändringen anser Storbritannien att en öppen dialog bör föras med ett bredare spektrum av aktörer då denna fråga påverkar hela världen. Vi vill dock understryka att Storbritannien kommer att respektera att det i första hand är de arktiska staterna som främst ska bestämma över Arktis och vi kommer att stödja det arktiska rådets visioner av Arktis framtid samt aktivt arbeta för områden av gemensamt intresse. Vad gäller transporter över havet i Arktis vill vi säkerställa att de förs på ett säkert och miljömässigt sunt vis som stämmer överens med internationella lagar. Vi vill även här samarbeta med de arktiska staterna och det arktiska rådet för att ytterligare främja en säker sjöfart i Arktis.

Land: Sydafrika

Utskott: UNEP1

Delegat: Celina Larsen

Arktis utgör cirka 6% av jordens yta och är en viktig del av ekosystemet på vår planet, som med hjälp av isen samlar mycket av allt vatten världen över. Denna samling av is förhindrar att vattennivån på havet stiger. Klimatet förändras i samband med de koldioxidutsläpp som sker runt om i världen. Trots de kalla väderförhållanden på Arktis riskerar vattennivån att bli högre som följd av människans ökade utsläpp av växthusgaser. Endast några grader ökning betyder att Arktis isar smälter och vattnet stiger som konsekvens, sker det riskerar en tredjedel av världens mest befolkade delar att bli översvämmade. 

Vi anser därför att det är viktigt att vi hjälps åt att begränsa utsläppen omgående och därmed även hjälpa andra länder uppnå detta mål. Vidare föreslår Sydafrika att staterna med gräns mot Arktis utfärdar ett avtal om gränser kring detta territorium, i följd kan Arktis få en stabil utveckling i frågan om hur tillgångarna bör delas upp mellan de olika länderna. På så vis råder ingen förvirring från staterna kring vilka resurser som hör dem till. Sydafrika kandiderar gärna som medlare för att underlätta det avtal mellan dessa stater som har territoriella intressen på Arktis. Vi godtager detta om avtal med hänsyn till lokalbefolkning samt naturen bibehålls och tillåts fortleva. 

Vi konstaterar att världens energisystem måste förändras och utnyttja förnyelsebar energi och därmed byta ut fossila bränslen, Sydafrika uppmuntrar denna utveckling världen över med önskan och strävan efter ett bättre klimat på Arktis.

Land: Tunisien 

Utskott: UNEP1 – Arktis

Delegat: Lisa Öfverberg Wierup

Republiken Tunisien ser på Arktisfrågan med stort allvar. Tunisien är djupt bekymrade över de pågående klimatförändringarna och de allt större utsläppen av växthusgaser. Detta innebär allvarliga globala konsekvenser för människan och naturen samt ökar världens sårbarhet i miljömässiga såväl som ekonomiska aspekter. Tunisiens jordbruksproduktion har stor betydelse för landets försörjning. Tunisien ser därför på den globala uppvärmningen och klimatförändringarna med oro då dess negativa konsekvenser hotar Tunisiens jordbruk, som indirekt hotar Tunisiens ekonomi. Tunisien vädjar därför att samtliga länder fortsätter att sträva emot målen att reducera växthusgaserna och utsläppen avsevärt för att säkerställa en hållbar utveckling.

Tunisien är högst medvetna om att flertal länder vill ta över och exploatera Arktis och dess naturresurser och ser därför en stor risk för konflikt runt om i världen. Flertal länder har gjort anspråk om att expandera sina markområden inom Arktis, vilket djupt oroar Tunisien. Vi, Tunisien, uppmanar därför samtliga stater att samarbeta för att eliminera risken för eventuella konflikter.

Avslutningsvis uppmanar Tunisien att samtliga länder samarbetar och fortsätter att sträva emot en hållbar utveckling, samt att exploatering inom det Arktiska området inskränks helt och hållet.

Land: USA

Utskott: UNEP 1

Delegat: Hedda Matteoni

Arktis är en av jordens sista vildmarker. Det är ett obestridligt faktum att isen i Arktis smälter allt mer för var år som går. När glaciärerna smälter och havsisen krymper, öppnar Arktis upp sig för exploatering. Detta är ett problem som måste behandlas med största respekt. Nya möjligheter visar sig också och dessa måste bemötas med ansvarsfullt förvaltarskap.

USA eftersträvar ett Arktis som är stabilt och fritt från konflikt. USA vill arbeta för ett område där nationer handlar med ansvar i en anda av tillit och samarbete, samt där ekonomiska och energigivande resurser utvecklas och utvinns på ett hållbart sätt som även respekterar den ömtåliga miljön och intressen från den inhemska befolkningen samt deras kultur.

USA anser att det är av största vikt att samarbeta internationellt när det kommer till denna fråga. USA ser mycket positivt på det Arktiska rådet och vad det har åstadkommit. USA önskar ett fortsatt samarbete.

USA ser positivt på ett internationellt samarbete även när det kommer till forskning i regionen. Det är nödvändigt att veta mer om området men även att forska kring klimatförändringar och hur dessa påverkar människan och biosfären i detta område, samt hur dessa klimatförändringar kan utvecklas till att verka på en global nivå. USA är beredda att bidra ekonomiskt för en sådan vetenskaplig satsning.

USA understryker att internationella, juridiska lagar som är aktuella måste följas, exempelvis FN:s havsrättskonvention.

USA kommer att samarbeta med den amerikanska delstaten Alaska, urfolket i Alaska, liksom det internationella samhället, världssamfundet och den privata sektorn för att utveckla innovativa lösningar och nya verksamhetssätt.

USA kommer att säkerställa sina nationella säkerhetspolitiska intressen. Detta omfattar aktiviteter som stödjer en säker kommersiell och vetenskaplig verksamhet samt det nationella försvaret. USA kommer att möjliggöra för sina fartyg och flygplan att verka, förenligt med internationell lag, i, under och över luftrummet och vattnen i Arktis.

USA vill använda Nordvästpassagen för transport med fartyg, men anser då att det måste finnas riktlinjer för fartygen som ska passera här. Detta krävs för att minska risken för olyckor. USA vill fördjupa samarbetet med IMO, International Maritime Organisation för att skapa dessa riktlinjer.

© Håkan Danielsson 2023