UNICEF Rollspel 2


Land: Angola

Utskott: UNICEF 

Delegat: Louise Lavin

Vi, Angola, är djupt berörda av hur situationen ser ut runt om i världen när det gäller barnäktenskap.  Angola fastslår att inget giftermål får ske under 18 år, dock tillåter lagen undantag. 

Den demokratiska folkrepubliken Angola anser att med tillstånd från vårdnadshavare får flickor på 15 år och pojkar på 16 år ingå giftermål.  

Angola vill understryka och övertyga om omyndiga som gifts bort kan vara gynnsamt för levnadsvillkoren för de bortgifta. 

Vi, Angola är djupt övertygade om att giftermål i ung ålder råder i vår nation som ett resultat av vår ursprungliga kultur och tradition. 

Vi anser att det är viktigt att FN identifierar en gynnsam lösning parallellt med att de urskiljer de olika traditioner och kulturer som finns i de olika nationer. 

Angola är öppna för samarbete i frågan. 

Utskott: Barnäktenskap

Land: Konstitutionella monarkin Australien

Delegat/Delegater: Nelly Mattsson

Konstitutionella monarkin Australien ser mycket allvarligt på frågan gällande barnäktenskap  i världen. Vårt land ser det som en självklarhet att ställa sig starkt emot barnäktenskap av humana anledningar. Varje år gifts runt 15 miljoner flickor bort under åldern av 18 år, detta är ett absurt högt tal av flickor som tvingas gifta bort sig mot sin egen vilja, det ska tilläggas att detta höga tal enbart gäller flickor vi får inte glömma att det även förekommer att pojkar gifts bort i ung ålder. I denna unga ålder är inte flickor eller för den delen pojkar som gifts bort redo för ansvaret som medföljer ett äktenskap. Den största risken med barnäktenskap faller på flickor då en av de största anledningarna till att barnäktenskap förekommer är den bristande jämställdheten mellan könen. Det kvinnliga könet anses i många delar av världen vara till för männen, istället för att ses som en egen individ med samma rättigheter som en man. Många flickor som gifts bort blir även mödrar i en mycket ung ålder, vilket kan leda till flertalet komplikationer då kroppen inte är färdigutvecklad ännu. Ett giftermål i denna unga ålder påverkar även i stor grad utbildningen hos personen som gifts bort. Utan utbildning blir det likaledes svårare för personer att kunna försörja sig och många familjer där barnäktenskap förekommer lever i fattigdom. Fattigdomen och den bristande utbildningen är en även den en stor anledning att många familjer gifter bort sina barn i tidig ålder och en ond cirkel bildas.

För att minska antalet barn som gifts bort vill Konstitutionella monarkin Australien lyfta upp utbildning som en av de bästa hjälpmedlen att få bot på problemet. Även stärkta lagar är av behov. För att detta ska hända behöver vi ett större samarbete mellan länder. 

Utskott: UNICEF

Delegation: Brasilien

Delegat: Alexander Heinegård

Fråga: Barnäktenskap

Förbundsrepubliken Brasilien ser allvarligt på frågan om barnäktenskap, speciellt eftersom denna fråga inte endast rör Brasilien, utan är ett globalt problem. Förbundsrepubliken Brasilien anser att barnäktenskap kan vara en nödvändighet i vissa fall, då många familjer i länder som lider av ekonomiska och sociala svårigheter ser flickan som en ekonomisk börda. Brasilien ställer sig negativ till barnäktenskap, men ser det i nuläget som en omöjlighet att  undvika så länge länder lider av ekonomisk misär och svåra sociala omständigheter.

Barnäktenskap i Brasilien och resten av världen förekommer främst bland urbefolkningen och framförallt i de fattigare områdena, som inte har utvecklats i samma takt som det moderna samhället i städerna. Den tillåtna åldern för att ingå äktenskap i Brasilien är 16 år. Detta innebär troligen att även ännu yngre barn kommer att ingå äktenskap, jämfört med länder som har högre åldersgräns.

Att få en befolkning, där en avsevärd del är analfabeter och lever under eländiga förhållande, att rätta sig efter lagar är synnerligen problematiskt. Den mest realistiska lösningen på problemet är att minska de ekonomiska klyftorna och att fokusera på att stärka samtliga länders ekonomi. Vi måste huvudsakligen jobba för att minska fattigdomen och därmed skydda de fattiga familjerna mot barnäktenskap.

Egypten

Land: Folkrepubliken Egypten

Utskott: UNICEF

Delegat: Hibo Yusuf Ahmed

Folkrepubliken Egypten är väldigt angelägen om barnäktenskap och konstaterar att delegationen Egypten inte främjar för fråntagandet av barns frihet. 

Den nya regeringen i folkrepubliken Egypten arbetar aktivt för att förebygga barnäktenskap i regionen med avsikt att minska människohandel.

Folkrepubliken Egypten anser att åldern arton är en lämplig ålder för äktenskap, vilket konstateras i FN:s barnkonvention.

Policy Paper

Land: Demokratiska förbundsrepubliken Etiopien

Utskott: UNICEF

Delegat/Delegater: Oscar Ingvarsson

Demokratiska förbundsrepubliken Etiopien ser väldigt allvarligt på sitt problem angående barnäktenskap och har under längre tid haft stora mängder barnäktenskap och det är oftast flickor innan de kommit in i puberteten. De arbetar mycket med att minska detta problem och får mycket hjälp utifrån och särskild då av FN men även andra stater. Det finns ett svenskt projekt som heter Flicka som stöttar FN:s arbete för att förbättra flickors framtid i norra Etiopien. Barnkonventionen som de flesta länder har skrivit under är för att värna om att barn får en bra uppväxt utan våld, rätt till utbildning och kunna skaffa jobb. 

Enligt Etiopisk lag är barnäktenskap förbjudet och de behöver hjälp som samarbete med olika länder samt organisationer för att kunna stoppa det. Det finns projekt som pågår är för att sprida information framförallt i byar och städer om vad som händer med barn i äktenskap och hur lagarna ser ut kring detta. För att sprida informationen tar man hjälp av religiösa ledare och by-ledare runt omkring i Etiopien. 

FN:s barnkonvention där det står hur barn ska behandlas och det är det än så länge 196 stycken stater som skrivit på vilket är en bra bit på vägen och samarbete med UNICEF är mycket positivt i de flesta länder då de hjälper barn att få den rätt de ska.

På internationell nivå måste Etiopien med andra länder jobba tillsammans och följa barnkonventionen samt måste det finnas samarbete med organisationer som hjälper, så som UNICEF. Etiopiens enskilda stat måste lägga ner mer tid, pengar och kapacitet för att stoppa detta. Lagarna måste följas hårdare och hårdare straff. 

Delegation: Nederländerna Utskott: UNICEF, barnäktenskap Delegat: Emilia Niklasson 

Idag finns det fler än 700 miljoner kvinnor världen över som har ingått ett äktenskap som barn. Detta oavsett att det strider mot FNs barnkonvention. Barnäktenskap är mer än ett äktenskap, det är ett äktenskap som tar bort individers barndom och allt för ofta leder till våld. 

Demokratin Nederländerna utför dagligen arbete för de mänskliga rättigheterna och anser att barnäktenskap motarbetar varje barns rätt och den fria viljan. Nederländerna ser alla former av barnäktenskap som uttryck för bakåtsträvande i en värld där vi kämpar för jämställdhet och levnadsvillkor utan förtryck. 

För att kunna stoppa barnäktenskap ser Nederländerna att det krävs ett samarbete mellan alla länder och organisationer runt om i världen samt en lagstiftning som är tydlig och precis. 

Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete med alla de länder som anser att bortgifte och barnäktenskap är omöjligt att acceptera och som vill ha ett fortsatt samarbete för att utveckla och förstärka de mänskliga rättigheterna för våra barn, medmänniskor och världens befolkning. 

Delegation: Indien 

Utskott: UNICEF

Delegat: Fatou Sæther Soumah

Republiken Indien tar statistiken över barnäktenskap på mycket stort allvar och är djupt oroade över dess utbredning i världen. Att gifta bort minderåriga och i synnerhet flickor är ett hot mot jämställdheten och hindrar en sund global utveckling. 

I många av de länder som har ett högt antal barnäktenskap, inte minst vårt eget land, lever stora delar av befolkningen i akut fattigdom. I sådana situationer kan flickor ses som en börda och man tvingas gifta bort henne för att underlätta familjens ekonomiska situation. 

Republiken Indien har sedan 2007 infört lagen The Prohibition of Child Marriage Act 2006 som tydligt tar ställning mot och förbjuder barnäktenskap i Indien. För individens fria vilja och för att kunna leva upp till Barnkonventionen, de mänskliga rättigheterna och de globala målen är det mycket viktigt att befästa att det krävs en förändring. Med anledning av omfattningen av problemet i världen ser vi att det är en angelägenhet för samtliga länder i världssamfundet och att det krävs att vi i FN för en aktiv dialog om hur vi ska lösa situationen 

Policy Paper

Utskott: UNICEF

Delegation: Islamiska Republiken Iran

Delegater: Julia Persson 

Den Islamiska republiken Iran motsätter sig ett förbud mot äktenskap i yngre åldrar och ser detta som något fördelaktigt för alla involverade parter. Äktenskap främjar trygghet och ger en säker framtid då familjen är i centrum i nationen Iran. Äktenskap är en vital del i ett muslimskt samhälle och att motsätta sig detta är att kränka religionen i sig. 

Genom giftermål minskar utomäktenskapliga barnafödslar och övergreppen mot främst unga kvinnor då en gift kvinna är mer respektabel och skyddas av en äkta man. Äktenskap garanterar en säkrare framtid för båda parter, lär dem vikten av ansvar och gör att de växer upp för att bidra till samhället.

 Att avskaffa något som hjälper unga kvinnor såväl som män att bilda familj för en säker framtid och ökad trygghet tar Iran starkt motstånd till. Detta är inget annat än ett stort intrång på nationens religion och kultur. 

Policy Paper 

Israel

UNICEF

Simon Ek

Staten Israel har kommit en lång väg i den ständigt pågående processen att fullständigt avveckla barnäktenskap. Då barnäktenskap anses som en tradition bland de ultraortodoxa judarna så finns det ett undantag som menar att ultraortodoxa judar får ingå äktenskap från 16 år och uppåt. Staten Israel strävar efter att barnäktenskap ska bli helt oacceptabelt bland alla kulturer och religioner och även att det helt ska förbjudas enligt lag, utan undantag.

De ofta ganska unga flickorna som blir tvingade in i äktenskap väntar horribla följder. Unga flickor som tvingas in i äktenskap hoppar oftast av sin utbildning om de ens studerar vilket många inte gör som blir bortgifta. Det värsta är inte att de tvingas hoppa av sin utbildning utan att de blir utsatta för både psykiska och fysiska påfrestningar. 

Staten Israel främjar sina goda relationer med de stora länderna i väst och kan därför tänka sig att arbeta tillsammans med dem för att barn inte ska bli tvingade in i barnäktenskap.

Policy Paper: UNICEF - Barnäktenskap 

Delegation: Republiken Italien 

Delegat: Gabriel Pålsson 

Delegationen från Italien menar att barnäktenskap är fullständigt motbjudande och utan tvekan ett brott. Barnäktenskap bryter mot ett flertal mänskliga rättigheter bland annat yttrandefriheten, en central rättighet för ett demokratiskt samhälle, då många av dessa äktenskap ingås av tvång. Republiken Italiens delegation råder därför det internationella samfundet att betona graden av detta brott. 

Barnäktenskap är inte bara motbjudande. Fenomenet driver också könsdiskriminering in i framtiden eftersom det eliminerar unga flickors möjligheter till ett fritt liv då de tvingats in i ett äktenskap. Flickorna blir berövade möjligheter till utbildning, egenförsörjning och självständighet när de ingår äktenskap och ytterligare när de så småningom blir med barn och behöver ta hand om detta. 

Policy Paper

Land: Staten Japan

Utskott: UNICEF

Delegat: Erik Påander

Staten Japan har under lång tid haft en väletablerad relation med UNICEF. Vi ser att barn i länder som inte än har etablerat lagar mot barnäktenskap är under stora risker för kränkningar mot deras rättigheter som individer. Genom ett aktivt samarbete med samtliga länder som uppmärksammar barnäktenskap och som har ratificerat barnkonventionen ser Japan stora möjligheter att komma fram till en lösning. Japan anser att en bromsning av den ökning vi ser idag inom barnäktenskap är väldigt viktig att uppnå. Tillsammans med andra delegationer och UNICEF kommer detta att kunna uppnås. Staten Japan ser FN och under organet UNICEF som den mest lämpliga vägen att arbeta mot detta. 

Japan kommer att genom aktivt deltagande i frågan bli en förebild för andra länder i deras arbete mot att gemensamt motverka barnäktenskap i världen.

Samväldesriket Kanadas policy paper angående barnäktenskap.

Land: Kanada

Utskott: UNICEF

Delegat: Linn Haernfelt

Kanada medgiver att situationen angående barnäktenskap i världen är en problematik som måste lösas eftersom vi i enighet med UNICEF anser att äktenskap inbegripande personer under 18 års ålder kränker ett barns rättigheter att vara barn. Ca 700 miljoner kvinnor i världen idag blev som minderåriga bortgifta, varav ca 250 miljoner gifte sig innan de fyllt 15. För närvarande är detta en sjunkande siffra men i förhållande till den ökande befolkningen måste antalet minska ännu mer exponentiellt för att andelen kvinnor som gifts bort innan myndig ålder inte ska öka istället. Kanada har på två år gett $ 20 miljoner till UNICEF för att bekämpa barnäktenskap.

Enligt Barnkonventionen artikel 28 har varje barn rätt till utbildning och i enlighet med Barnkonventionen artikel 1 är ett barn varje individ under 18 år. Eftersom barnäktenskap i många fall hindrar framför allt flickor från att gå i skolan och fullfölja den utbildning som vi anser dem berättigade till är barnäktenskap ett problem. Brist på utbildning gör det i sin tur svårt för en kvinna att vara självförsörjande och på så sätt vara självständig från mannen vilket ytterligare begränsar hennes möjligheter att styra över sitt eget liv eller stärka sin samhällsställning.

Ytterligare en aspekt är hälsoproblemen som många unga flickor råkar ut för i samband med barnafödande. Då deras kroppar inte är tillräckligt utvecklade och mogna för att föda barn i så tidig ålder medför detta hälsorisker och dessutom sker största delen av världens barnäktenskap i utvecklingsländer (vanligast i Niger, Bangladesh och Chad), i fattiga miljöer utan tillgång till rätt hjälp eller resurser. Som följd av detta dör ca 70 000 flickor under 18 varje år av graviditetsrelaterade skador.

Våld, misshandel och sexuella övergrepp är inte ovanligt förekommande i barnäktenskap och därför måste dessa förhindras för att skydda barnen, deras integritet och deras rättighet till sina egna kroppar.

Kanada menar att ett av de bästa sätten att arbeta på i denna fråga är att sprida kunskap och information om de negativa följderna av barnäktenskap i förebyggande syfte i de samhällen och miljöer där barnäktenskap finns. I vissa kulturer förekommer barnäktenskap som tradition, bl.a. för att man vill undvika utomäktenskaplig graviditet. Följaktligen vill Kanada söka förbättra situationen med informationskampanjer med ändamål att förändra människors invanda synsätt på kvinnor och på barnäktenskap.

Mot bakgrund av det faktum att barnäktenskap hämmar flickors utbildning föreslår Kanada att vi bör jobba ytterligare för att främja flickors rätt att gå i skolan. Genom FN vill vi bedriva fler kampanjer med detta syfte och detta kan således i viss mån skapa en trygghet för flickor och möjligtvis förhindra att barnäktenskap äger rum.

Slutligen vill Kanada understryka att vi bör påtrycka tydligare lagstiftning mot barnäktenskap. 196 av världens länder har idag ratificerat Barnkonventionen men trots det efterlevs den inte alltid i praktiken. 94 länder har inkorporerat den i landets nationella lag vilket stärker skyddet mot barnäktenskap och vi anser detta vara något som fler länder bör eftersträva. Kanada är vidare öppna för förhandlingar med andra länder för att nå ett önskvärt och påtagligt beslut.

Land: Demokratiska Republiken Kongo

Utskott: UNICEF

Delegat: Ida Olsson

Delegationen Kongo ser allvarligt på situationen med barnäktenskap. Vi är även medvetna om att det förekommer inom vårt lands gränser. De senaste åren har vi dock sett en positiv utveckling av den procentuella förekomsten. Siffran för antalet barnäktenskap minskar ständigt. Vi ser med optimism på denna utveckling och gör allt vi kan för att stödja makter som arbetar för detta. En av de största faktorerna till barnäktenskap är den bristande ekonomin som finns världen över. Genom ekonomiska bidrag till länder som är drabbade skulle vi förhindra fler barnäktenskap. Därmed skulle vi även förebygga att fler brott mot de mänskliga rättigheterna begås. 

POLICY PAPER

Land: Republiken Kuba

Utskott: UNICEF 

Delegat: Anna Ekander

Republiken Kuba ser mycket allvarligt på frågan om barnäktenskap. Vi ser med djup beklagan på att runt 14 miljoner flickor ingår äktenskap som barn varje år. Vi vill även uppmärksamma att barnäktenskap är en kränkning av barns rättigheter enligt Förenta Nationernas Barnkonvention (1989) samt att barnäktenskap försätter unga flickor i hälsorisker.

Republiken Kuba är djupt medveten om att det krävs ett stort engagemang från individer,  organisationer samt medlemsländerna i Förenta Nationerna för att kunna lösa detta problem.      

Utskott: UNICEF 

Land: Republiken Litauen 

Delegat: Elin Andersson 

Republiken Litauen värdesätter de mänskliga rättigheterna och erkänner barnäktenskap som ett stort problem. Den som är under 18 år räknas som ett barn och enligt FNs barnkonvention och de mänskliga rättigheterna bör denna inte ingå äktenskap, formellt eller informellt. Främst är det flickor runt om i världen som är drabbade och om det fortsätter som idag lär det vara 1,2 miljarder bortgifta barn vid år 2050. 

Barnäktenskap hämmar ett jämställt samhälle och det är få flickor som fortsätter sin utbildning efter att ha inlett äktenskap vid låg ålder. Med unga flickors säkerhet och välmående i åtanke vill republiken Litauen tillsammans med FN och EU lösa den problematiska situationen snarast.

Malaysia

Policy paper 

Land: Malaysia

Utskott: Barnäktenskap

Delegat: Linnéa Jönsson ----------------------------------------------------------------------------------- 

Förbundsstaten Malaysia ser barnäktenskap som något oroväckande och antog därför i april 2016 ett tillägg i lagen om barnskydd för att kunna kontrollera denna företeelse. Förbundsstaten Malaysia är fullt medvetna om förekomsten av barnäktenskap inom vissa regioner inom landet men vidare är detta något som landet är beredda att vidta åtgärder mot. 

Förbundsstaten Malaysia samt majoriteten av befolkningen fördömer barnäktenskap och vill understryka att det finns ett flertal icke-statliga organisationer inom landet som redan idag arbetar aktivt för att bekämpa detta problem. Delegationen Malaysia vädjar därför om ett samarbete med FN för att i framtiden förebygga barnäktenskap inom landet och övriga världen, med fokus på att fortfarande värna om samt bevara den kultur och religion som spelar en central roll i det malaysiska samhället. 

Policy paper Norge 

Barnäktenskap Josefine Gren 

Som ett av de främst ledande länderna mot barnäktenskap anser Norge att detta är något alla behöver arbeta hårdare mot. Inget barn, oavsett pojke eller flicka, bör få sin barndom borttagen ifrån sig. 

Att det varje år gifts bort 15 miljoner flickor innan 18 års ålder är något vi måste stoppa! Tänk er själva att behöva bli bortgift med en man eller kvinna som du inte känner, som är 20 år äldre än dig och kommer utnyttja dig sexuellt. Dessutom dör alldeles för många, främst flickor, inom barnäktenskap då flickorna ofta blir gravida i alldeles för tidig ålder. Barnäktenskap är inte bara etiskt och moraliskt fel utan strider också mot mänskliga rättigheter och barnkonventionen. 

För att stoppa detta behöver vi alla arbeta tillsammans för att få bort de som idag anses som traditioner, att mannen ska ha makten över kvinnan. Vi kan förhindra det genom att vi satsar på utbildningen. Blir flickor utbildade får dem en möjlighet att ta sig ut ur fattigdomen och kunna livnära sig själva, vilket innebär att de behöver inte försörja sig på någon annan. 

Norge kommer fortsätta att göra allt i sin makt för att främja flickors och pojkars rätt till utbildning och frihet att bestämma över deras egna kroppar. Det är viktigt för oss att varje stat arbetar mot att barnäktenskap ska förbjudas så alla ska få avgöra vem de ska ha känslor för. Ingen flicka eller pojke ska behöva oroa sig för sin framtid på grund av giftermål utan trygghet ska vara en självklarhet för alla. 

POLICY PAPER

Land; Nya Zeeland

Utskott; UNICEF (Barnäktenskap)

Delegat; Sally Tran

Nya Zeeland beskådar barnäktenskap som ett kritiskt problem i världen. Att barn gifts bort tidigt och därmed tas ifrån deras rättigheter tycker Nya Zeeland är förfärligt. Därför måste barnäktenskap få ett stopp eftersom barn gifts bort runt om i världen.

Nya Zeeland anser att barnäktenskap påverkar både samhället och individen negativt. Minderåriga ska enligt Barnkonventionen ha rätt till utbildning, inte bli sexuellt utnyttjade, och inte vara förälderns eller någon vuxens ägodel. I barnäktenskap försvinner dessa rättigheter och barnet blir därmed lidande. Även samhället lider eftersom möjligheterna för landet att utvecklas reduceras.

Nya Zeeland vill härmed hindra att barnäktenskap förekommer i stater där det fortfarande accepteras. Detta tycker den nya zeeländska delegationen ska fullbordas genom fredliga och diplomatiska förhandlingar.

POLICY PAPER

Land: Pakistan

Utskott: UNICEF

Delegat: Isabella Barjosef

Den islamiska republiken Pakistan är medveten om att barnäktenskap inte är något man tillämpar med heder. Pakistans regering eftersträvar en 18 års minimiålder för äktenskap för flickor, som det är i nuläget för pojkar.

Tillämpning och uppföljning är även en väsentlig fråga Pakistan arbetar med, och med understöd från internationella organisationer förväntas Pakistan kunna ändra landets nuvarande situation.

POLICY PAPER 

Utskott: Unicef

Delegation: Portugal

Delegat: Viktor Karlsson 

Republiken Portugal anser att en viktig del i förebyggandet från barnäktenskap är att skapa en skyddande omgivning för barnen, där de kan känna sig säkra och trygga. Detta kan göras genom att republiken Portugal som land deltar i debatter för att visa sin ståndpunkt i frågan. Viktigast för republiken Portugal är att nå ett mål som ett tryggt land där alla barns rättigheter är en säkerhet, där bland barnets rättighet att barnets bästa alltid är i första rummet och rättigheten att fritt ingå äktenskap och bilda familj. För att dessa rättigheter ska fullföljas krävs det engagemang från republiken Portugal. Unicef i Portugal arbetar för en trygg omgivning och engagerar sig därför i aktiviteter med barn och ungdomar för att uppnå en vetskap hos barnen att republiken Portugal ställer sig negativt inställda till barnäktenskap. Republiken Portugal engagerar sig genom aktiviteter såsom i skolaktiviteter eller fritidsaktiviteter för unga, exempelvis så deltar Unicef i informationskampanjer i olika föreningar för att uppmärksammas för de unga i Portugal och på så vis försöka fylla en viss trygghet. 

Unicef i Portugal har också ett löpande kontakt med media för att uppmärksamma de mål Unicef arbetar för. Även samarbetet med företag utanför den offentliga sektorn är väldigt viktigt för att en ytterligare trygghet ska uppnås. Information till vuxna är också viktigt för förebyggande av målen och rättigheterna som republiken Portugal förespråkar. 

Utskottet stöttas i ett samarbete med en grupp frivilliga som engagerar sig i arbetet för barns rättigheter och för att undgå barnäktenskap. Utskottet har också ett viktigt samarbete med ambassadören Goodwill. 

Det är för allas säkerhet och trygghet som republiken Portugal kämpar för att eliminera existensen av barnäktenskap. Barnäktenskap ska inte förstöra något barns barndom eller liv och därför arbetar Unicef i Portugal för allas trygghet. 

POLICY PAPER

Saudiarabien

Utskott: UNICEF; barnäktenskap

Delegat: Julius Ljungström

Kungadömet Saudiarabien erkänner självfallet att barn som far illa i påtvingade äktenskap är ett problem som skall fortsätta bekämpas med kraft. Förekomsten av barnäktenskap kan ha flera negativa konsekvenser. När äktenskapen leder till barnafödsel utsätts flickorna för stora hälsorisker. Exempelvis är komplikationer i samband med barnafödsel den vanligaste dödsorsaken bland kvinnor under 19 år. Dessutom löper tonårsmödrar en betydligt större risk att utveckla vissa plågsamma sjukdomar än de som får barn i vuxen ålder.

 Barnäktenskap kan dessutom bidra till att hämma länders ekonomiska utveckling. Exempelvis förhindras ibland flickor som ingår i äktenskap från att gå i skolan och få en utbildning. Utbildning leder i stor utsträckning till att man kan få jobb, vilket i sin tur leder till ekonomiskt välstånd.

För att motverka alla dessa negativa konsekvenser anser vi i Saudiarabien att FN ska fortsätta sitt mångfaldiga arbete mot barnäktenskap. FN ska fortsätta både med mjukare åtgärder som ökar kunskaperna om barnäktenskapens destruktiva följder, såväl som mer direkta lagändringar och liknande. En åtgärd som visats vara effektiv är att förse fattiga familjer med ekonomiska bidrag, på villkor att deras döttrar går i skolan och inte gifter sig innan 18 års ålder.

   Emellertid vill vi ändå att suveränitetsprincipen ska råda i denna fråga, precis som den gör i andra frågor. Det huvudsakliga ansvaret för att bekämpa problemet bör ligga på de enskilda staterna. Frågan är av en så pass komplex natur att centrala direktiv som tillämpas utan undantag i alla länder, inte nödvändigtvis skulle fungera. Vad som fungerar i ett land kanske inte alls fungerar i ett annat. De enskilda länderna vet bäst själva hur just deras problem med denna fråga bör bekämpas.

   Därför anser kungadömet Saudiarabien att det huvudsakliga - dock inte hela - arbetet för att bekämpa detta problem bör ske på ett nationellt plan.

Policy paper 

Land: Senegal 

Utskott: Barnäktenskap 

Delegat: Nelly Robertsdotter

Republiken Senegal anser att barnäktenskap är ett problem. En av tre tjejer blir bortgifta som barn. Det förekommer ofta att man som förälder väljer att gifta bort sitt barn för att skydda henne mot sexuella övergrepp och våld, men det är vanligt att när man blir bortgift hindras man även att utbilda sig då det är väldigt ovanligt att man fortsätter skolan efter detta. Även om föräldrarna väljer att gifta bort sina barn i tidig ålder på grund av att de vill skydda sin barn mot våld så förekommer det ofta hedersmord bland de som blir bortgifta, alltså då de väljer att inte gifta sig med någon eller gifta sig med någon mot ens föräldrars vilja.

I Senegal finns det inte någon minimiålder på äktenskap, detta gör att unga tjejer lätt kan bli bortgifta utan några problem. 

Ett av de stora problemen med barnäktenskap är hälsoproblem hos de unga tjejerna, det är inte ovanligt att man blir gravid i en lika tidig ålder och risken för dödsfall både för mamman och barnet är väldigt hög. Sjukvården inom Senegal är inte heller så utvecklad som man hade kunnat önska. 

Men hur ska vi kunna förhindra barnäktenskap då? Jo, att giftas bort i tidig ålder är en tradition i många av familjerna i Senegal. Det är såhär deras föräldrar växte upp, det är så de fick göra och då är det inte konstigt att de låter sina barn göra samma sak för de vet inget annat. Alltså är det väldigt viktigt att informera föräldrarna och ge dem information om barnäktenskap och konsekvenserna av det. 

Det är även viktigt att hålla sitt barn i skolan för generellt sett finns där statistik på att de som går i skolan gifter sig inte i en lika ung ålder. Men den saken som kan påverka barnäktenskap som mest är att göra en lag mot barnäktenskap. Eftersom där inte finns någon lag på hur gammal man får vara för att gifta sig kan man inte heller straffa de män som gifter sig med alldeles för unga tjejer. Om det finns en lag kan man förhindra barnäktenskap och straffar de som gör det, stöd från regeringen är också något som ses som positivt så Senegal anser att detta borde inskaffas. 

Policy paper

Utskott: UNICEF

Delegation: Republiken Sydafrika

Delegat: Clara Holm

Republiken Sydafrika ser mycket allvarligt på tvång- och barnäktenskap och är orolig över välmåendet hos de barns som har ingått ett sådant. Republiken Sydafrika betraktar minderårigt giftermål med stor upprördhet och konstaterar att problemet kommer att växa om inte utbredd handlingskraft sker på närmsta tid.

Republiken Sydafrika anser att barngiftermål strider mot ett barns rättigheter och FN:s barnkonvention. Vi påminner om det höga antalet barn som ingår ett äktenskap var dag. Vi har noga undersökt frågan och efter granskning av minderårigt giftermål världen över är vårt resultat att 28 stycken barn ingår ett giftermål varje minut. På kontinenten Afrika förekommer problemet barn- och tvångsäktenskap i flera länder och Afrikanska Unionen arbetar aktivt för att förhindra sådana typer av vigslar.

Individer som har ingått eller ska ingå ett barn- eller tvångsäktenskap blir oerhört påverkade på ett destruktivt vis. Republiken Sydafrika ser på detta med största oro och konstaterar att de typerna av giftermål grundas på fattigdom och brist på kunskap. 

Det är främst flickor som ingår tvångs- och barngiftermål runtom världen och vi är övertygade om att en ökning av kvinnor och barns rättigheter samt roll i samhället kan motarbeta barn- och tvångsäktenskap. Det är även viktigt med samtycke från båda parternas del inom vigseln. 

Vi stödjer FN:s barnkonvention och anser att utbildningen är den främsta lösningen för att motverka barnäktenskap. Det bör läggas fokus på utbildningen för flickor i stater som är U-länder, eftersom utbildningen kommer med säkerhet att leda till flera fördelar för både individer samt staten själv. 

Republiken Sydafrika är väldigt angelägen kring frågan och fastslår återigen att vi starkt fördömer barn- och tvångsgiftermål. Vi betonar att de här äktenskapen och de bakomliggande orsakerna måste uppmärksammas för att vidare få ett slut. 

POLICY PAPER

Land: Turkiet

Utskott: barnäkteskap

Delegat:Julius 

Turkiet fördömer barnäktenskap i synnerlighet när det påverkar barnets möjlighet till utbildning och utveckling. Vi värnar om barnkonventionen och alla barn rättigheter till att själva utforma sina liv. Däremot åberopar vi suveränitetsprincipen och anser att nationerna själva bäst känner till deras individuella sociala, ekonomiska och politiska situation och därmed själva vet hur situationen kan hanteras. FN bör respektera kulturen och inte ta övergripande beslut där inte suveränitetsprincipen respekteras till fullo.  

Land: Tyskland

Utskott: UNICEF

Delegat: Nicole Badylak

Förbundsrepubliken Tyskland är oroliga över hur unga kvinnor idag gifts bort mot sin vilja. Förbundsrepubliken Tyskland konstaterar att barnäktenskap är ett brott mot barns rättigheter som strider mot Barnkonventionen och vill se ett slut på detta. 

Förbundsrepubliken Tyskland uppmanar därför alla stater att införa en lagstiftning som förhindrar barnäktenskap och att varje stat, i den mån det är möjligt, alltid ska främja barns fri- och rättigheter.  

Utskott: UNICEF

Delegation: Ukraina

Delegat: Julius Eberhard

Republiken Ukraina ser allvarligt på problemet med ofrivilliga barnäktenskap, varför vår konstitution fastställer att giftermål bygger på ömsesidigt samtycke mellan en man och en kvinna. Vi tillåter inte heller äktenskap där ena parten är under 18. Undantag kan dock göras exempelvis på grund av graviditet eller religiös åskådning. Delegationen anser att denna möjlighet att göra undantag bör bevaras.

Sedan den olagliga annekteringen av Krim och den av Ryssland understödda ockupationen av områden i östra Ukraina saknas tyvärr möjlighet för Republiken Ukrainas regering att i hela landet kartlägga och bekämpa förekomsten av barnäktenskap. Delegationen vill understryka vikten av att varje lands enskilda förutsättningar beaktas.

Ukraina anser att FN kan spela en viktig roll genom att erbjuda finansiellt stöd till länder i deras kamp mot barnäktenskap.

I ett läge där Republiken Ukraina är utsatt för en folkrättsvidrig ockupation begränsas det inrikespolitiska manöverutrymmet. Vår överordnade politiska prioritet kommer fortsatt vara att säkerställa Ukrainas territoriella integritet. Det är en förutsättning för att på ett tillfredsställande sätt kunna hantera frågor likt den som behandlas i utskottet.

Utskott: UNICEF

Land: Vitryssland

Delegat: Niki Nilsson

Republiken Vitryssland lägger stor tyngd i att beskydda sin befolkning. Vi i Vitryssland vill säkra våra unga kvinnors framtid genom att ge dem möjligheten att i tidig ålder ingå äktenskap. Med tillåtelse av föräldrar och domstolsbeslut är barnäktenskap acceptabelt enligt vitrysk lag i de fall barnet är mellan 12-18 år. Med denna möjlighet kan barn skyddas från utnyttjanden som till exempel fattigdom, utanförskap, trafficking, sexuellt utnyttjande och barnarbete. Flickor i Vitryssland uppfostras till att vilja bli gifta eftersom att de flesta kvinnor behöver stöd av en man för att få ett bra liv. Därmed är tillåtelse av barnäktenskap en säkerhet till trygghet för vitryska kvinnors framtid. 

© Håkan Danielsson 2022