Unicef2016

Delegation: Angola

Namn: Mimmi Karim

Utskott: UNICEF

Under den demokratiska folkrepubliken Angolas lagstiftning får en person i arton års ålder gifta sig däremot tillåter lagen undantag: med en vårdnadshavares tillstånd får en flicka gifta sig vid 15 års ålder och en pojke vid 16. Eller när efter en översikt om omständigheterna och av mindre åringens intresse om giftermål visar sig vara det bästa för den minderårige i fråga.

Vi anser att giftermål kan vara en bra lösning om omständigheterna är svåra. Om kvinnan är gravid kan det vara ett bra sätt att få kontakter och skydd om hon gifter sig med en äldre partner.

På grund av tidigare krig har Angola inte kunnat lägga tillräckligt med tid på just problemet med ofrivilligt barnäktenskap. Angola anser att barnäktenskap är ett mindre problem för landet och att Angola istället borde lägga sin kraft på större problem.

Angola anser att FN måste titta på barnäktenskap på olika sätt beroende på landets situation och kultur.

Den demokratiska folkrepubliken Angola är öppna för samarbeten i frågan och ser fram emot en givande diskussion mellan delegaterna.

UNICEF

Australien

Varje dag tvingas allt fler barn, framför allt unga flickor, till ett äktenskap på grund av tradition, fattigdom och brist på jämställdhet mellan könen och Australien känner en djup oro över detta.  Barnäktenskap är förbjudet inom Australiens gränser och delegationen ser gärna att detta sprids till resten av världens nationer.

Delegationen från Australien tror att utbildning och upplysning är en viktig del för att förhindra att allt fler barnäktenskap ingås och vill därför att de mest drabbade områden skall få tillgång till detta. Med FN:s millenniemål angående barnäktenskap i åtanke, anser den australiensiska delegationen, att behoven hos de individer som drabbats, i detta fall oftast unga flickor, förbises och vill att fokus bör läggas på detta.   

 Delegationens hopp står till att ett gemensamt beslut emot barnäktenskaps kan tas inom en snar framtid, så att inte fler barn tvingas till detta.

 Utskott: UNICEF

Delegation: Belgien

Delegat: Carl Runfors

 Delegationen Belgien sätter varje barns rättigheter i fokus. Enligt FN:s barnkonvention skall varje stat värna om barns ekonomiska, kulturella och sociala rättigheter. Varje människa under 18 år räknas som barn vilket innebär att varje äktenskap där en eller båda individer är under 18 år klassas som ett barnäktenskap. Detta är ett allvarligt problem som främst drabbar flickor och det kan få allvarliga konsekvenser för flickans hälsa, utbildning och välmående.

 Delegationen Belgien visar sin uppskattning och uppmuntrar icke statliga organisationer att vidare fortsätta kampanjer och insamlingar för att höja levnadsstandarden för främst de unga flickor som drabbas.

 Delegationen Belgien främjar ett aktivt samarbete mellan stater och organisationer för att bekämpa det förtryck och kränkande av rättigheter ett barnäktenskap kan innebära. Även poängteras vikten av utbildning och reformering av lagar i de områden där barnäktenskap främst förekommer.  

 Utskott: UNICEF

Delegation: Brasilien

Delegat: Karin Ihse
Fråga: Barnäktenskap

 En stark bidragande faktor till barnäktenskap är fattigdom. Eftersom flickor anses vara en ekonomisk börda ger det en fattig familj inget annat val än att gifta bort sina döttrar för att överleva. Ytterligare anledningar till barnäktenskap är misära hemförhållanden, brist på jobbmöjlighet och tonårsgraviditeter. Brasilien konstaterar att barnen i fråga mår alltså bättre av att gifta sig ungt och lämna sitt barndomshem.

 Just nu är åldern för att få gifta sig i Brasilien 16 år om båda föräldrarna tillåter. Vid fall som graviditet kan man få gifta sig tidigare. Alltså är det lagligt att gifta sig när man är barn. Att det är lagligt att gifta sig vid ung ålder leder till att gränsen är svår att dra och yngre barn gifts bort i större utsträckning. Barnäktenskap är något som präglar urbefolkningen och utsatta områden men som våra ständigt utvecklande områden håller på att utrota.

Att tillämpa en lag som eliminerar barnäktenskap för en urbefolkning som varken kan läsa eller skriva, som lever utanför samhället och som med sin låga medellivslängd tvingas gifta sig ungt är lika med att utrota dem, vilket Förbundsrepubliken Brasilien inte uppmuntrar då vi måste värnar om vår urbefolkning.  

 Vi i Brasilien är med beklagan fullt medvetna om de negativa effekter som medför när barn gifts bort. I vissa fall handlar det om tvång och de behandlas illa av männen de blivit bortgifta till. Viktigt att betona är att detta endast sker i vissa fall. Brasilien uppmuntrar till existens av barnäktenskap då det ofta gynnar flickor.

 En möjlig lösning på problemet på att barn ibland far illa anser Brasilien vara att ändra lagen till 18 istället för 16 år. Det skulle minska barnäktenskap med negativa följder men samtidigt upprätthålla kulturen av bra äktenskap. Denna lösning är dock inte invändningsfri. Då det ofta är barn som inte går i skolan som blir bortgifta kan en annan möjlig lösning vara att regeringar och organisationer arbetar tillsammans för att se till så att flickor får utbildning vilket även gynnar samhället i form av allmän utbildning.

 UNICEF

Land: Den demokratiska republiken Chile

Delegat: Frida Skoglund Hip2

 Chile ser barnäktenskap som ett stort problem i världen. Barnäktenskap hindrar unga flickor från att få utbildning, riskerar flickors hälsa och riskerar att flickor utsätts för våld och hedersmord, dessa konsekvenser är Chile måna om att stoppa och är därför emot barnäktenskap.

 Chile samarbetar gärna för att få stopp på detta problem och är måna att tillsammans med andra länder hitta en lösning och står bakom de sätt FNs medlemsländer väljer att agera mot detta problem.

 Utskott: UNICEF

Delegation: Elfenbenskusten, Nadia Andersson.

 Elfenbenskusten har stor spridning av gamla och nya kulturella mönster, där de traditionella fortfarande har tillåtelse för barnäktenskap. De mer moderna, vilket vi syftar efter att få fram, har skolor och utbildning för alla flickor som motverkar för tidigt giftermål. Såklart är barnäktenskap något vi sätter oss mot, och där de äldre generationerna lever kvar, är dit vi riktar våra insatser.

 Så för att motverka barnäktenskap, anser vi att flickor måste sättas in i skolans värld. Enligt Elfenbenskusten är nyckeln till detta problem utbildning. Om föräldrar väljer att sätta sina barn i skolan innebär det att flera barn får en utbildning och allmän kunskap om hur man kan skydda sig och undvika sexuell exploatering. Detta i sin tur gör att de undviker att bli bortgifta och sexuellt exploaterade ute på gatan, de kommer kunna få jobb efter utbildningen vilket innebär att pengarna kommer från jobbet istället för att just bli bortgift. Det kommer också minska barnadödligheten då barn ofta föds för tidigt eftersom flickorna knappt är könsmogna. Och med tanke på att vår sjukvård inte klarar av alla för tidigt födda barn, blir detta ett problem till som blir löst endast genom en så enkel sak som att flickor får gå i skolan.

 Men vi kommer stöta på ett problem, det finns nästan inga skolor att gå till och få bildade människor att undervisas av. Alltså måste det också finnas skolor att gå till. Vilket innebär att många resurser kommer att satsas på skolbygget och att få in folk som kan lära ut. Det kommer vi kunna lösa genom bistånd tills vi får en stabil ekonomi.

 Vår situation med Frankrikes bistånd är nödvändigt just nu och vi är tacksamma för samarbete i fortsatt utveckling för att förbättra vår ekonomi, samt en förbättrad situation för barnen som blir drabbade. Elfenbenskusten är öppna för samarbete med flera länder som vill hjälpa med bistånd och vi är öppna för affärer.

 UNICEF

Etiopien

 Vi i den demokratiska förbundsrepubliken Etiopien anser att barnäktenskap är moraliskt fel och därför fördömer vi alla äktenskap där en utav parterna är under 18. Etiopien har ett stort problem med barnäktenskap på grund av traditionella och religiösa anledningar vilket regeringen aktivt försöker motverka. Väldigt många äktenskap i Etiopien påbörjas när en utav parterna, oftast flickorna är under 18. Detta är traditioner som är djupt insatta i det etiopiska samhället. Regeringen motverkar detta så gott som det går men det är en långsam process. Vi är redo för ett internationellt samarbete om att få bort barnäktenskap inte bara i Etiopien men i hela världen.

 UNICEF

Filippinerna

Delegat: Filip Hellborg

 Republiken Filippinerna konstaterar, med stor sorg över faktan, att de har ett stort problem med barnäktenskap. Detta är ett av dem problem som har uppstått med den djupa fattigdom landet befinner sig i och det har fått flera liknande problem som att det filippinska folket blir slavar lättare och blir bortförda från sitt hemland mot deras vilja.

 Den suveräna republiken Filippinerna uppmanar FN och världssamfundet att investera i de länder där barnäktenskap händer i stor utsträckning eftersom det är en symptom av en ekonomiskt dåligt situation för ett land. Samt att ge pengar till att stärka armeer vars länder har en pågående konflikt mot en gerilla som direkt bidrar till barnäktenskap som i Filippinerna där det finns en extremistgrupp av människor som följer en radikal version av Sharia där barnäktenskap är vanlig med den definitionen att barn är människor under 18 år. Denna gerilla bidrar direkt och utövar kidnappning av andra, som inkluderar barn av olika nationaliteter, i syfte av att gifta bort dem eller sälja dem till slaveri.

 Där finns också en utbredd hemlöshet i Filippinerna vilket bidrar direkt till att barn blir sårbara och kan därför bli lättare kidnappade eller bortgifta mot deras vilja. Detta är också en direkt symptom av den svåra ekonomiska situationen som råder i Filippinerna. Även om Filippinerna är en stat som förbjuder barnäktenskap och har strikta lagar som ska förhindra att barn förövas av deras rättigheter, så är det svår situation och hävdar att Filippinerna har rätt till internationellt ekonomiskt stöd för att utrota denna styggelsen mot grundläggande mänskliga värden. 

 Andra stater, som stödjer detta tankesättet och kommer med konkreta förslag som går längs med den filippinska hållningen, har en tydlig allierad i detta ämne.

 UNICEF

Delegation: Indien

Delegat: Emmy Odeskog

 Indiens delegation stödjer inte barnäktenskap och ser mycket allvarligt på den utbredda problematiken såväl nationellt som internationellt. Vi vill i enlighet med den indiska lag, The Prohibition of Child Marriage Act 2006, som infördes år 2007 tydliggöra vår stats ståndpunkt och uttrycka vår djupa oro över den statistik som påvisar barnäktenskapens stora spridning i Indien.

 Vi anser att solida och enhetliga lagar i frågan är en grundläggande förutsättning för arbetet mot barnäktenskap. För att uppnå detta krävs en internationell samverkan och en reformering av ineffektiva lagsystem. Trots att vi anser detta juridiska perspektiv vara en grundläggande förutsättning är vi djupt medvetna om ytterligare svårigheter. Att implementera en lag som bestrider religiösa och kulturella traditioner i fattiga områden på landsbygden där just sådana traditioner har sitt starkaste fäste är en svårighet vi kommer vara tvungna att bemöta i denna fråga.

 En av de största orsakerna vi kan hitta till barnäktenskapens uppkomst och fortlevnad är den ekonomiska faktorn. I länder där problematiken är utbredd finner vi ofta djupa ekonomiska klyftor. Låg ekonomisk utvecklingsnivå och fattigdom är i många fall en följd av internationella och historiska händelser eller relationer såsom kolonialism. Efter begrundande av detta vill vi mena på att ett internationellt ansvar och ett globalt samarbete i frågan är en förutsättning för en positiv utveckling.

 I enlighet med FNs barnkonvention anser vi att traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa bör avskaffas. För en stor del av Indiens och många andra utsatta länders befolkning är sedvänjor en väsentlig del av både identitet och kultur. Detta faktum bidrar till vår övertygelse om att det endast är genom en breddad förståelse som vi kommer att kunna förhindra barnäktenskapens fortsatta utbredning ur ett långsiktigt perspektiv. Vi vill betona vad utbildning och ekonomisk trygghet kan åstadkomma och hur man hade kunnat uppnå detta genom ett globalt samarbete.

 UNICEF

Land: Irak

Delegater: Annie Wirkeland, Sofi Wallander, Märta Indebetou

 Republiken Irak anser att ett formellt äktenskap eller informell union inte bör ingås innan individen nått 18 års ålder.

 Republiken Irak erkänner de mänskliga rättigheterna, och anser därför att giftermål inte bör ingås innan 18 års ålder och att det är av största vikt att FN arbetar för att barnäktenskap ska upphöra.

 Republiken Irak vill dock understryka att tradition väger tungt och att det således förekommer barnäktenskap trots att det enligt lag är kriminell handling. Därför finner republiken Irak att det är av yttersta vikt att fokus inte enbart ligger på staterna utan även på civilsamhället. Republiken Irak anser att ett bra tillvägagångssätt är att satsa på utbildning inom ämnet.

 UNICEF

Barnäktenskap

Islamiska Republiken Iran ​(Carl Leismark)

 Islamiska Republiken Iran är en av de länder där familjen är i centrum. Samhörighet, plikt och kultur är oerhört viktigt och Iran vill lägga stor vikt på detta då samtliga länder vill avskaffa något heligt som givits av Gud - äktenskap. Äktenskap garanterar en säker framtid för båda parterna, lär dem ta ansvar och bli vuxna så de kan bidra till samhället för allas bästa. Att det skulle vara ett problem att unga kvinnor såväl män får hjälp att hitta och skapa familj är ingen att än kulturell globalism och den Islamiska Republiken Iran tar starkt motstånd mot detta. Enligt Iran är detta ett stort intrång på en nations kultur och religion.

 Land: Irland

Utskott: UNICEF

Delegat: Andreas Nejdesjö

Republiken Irland anser att tidiga äktenskap är ett allvarligt hot mot flickors fysiska och psykologiska hälsa. Flickor borde ha rätt att bestämma över sin egen kropp och inte bli påtvingad ett äktenskap.

Tidiga äktenskap inte bara kränker flickors rättigheter, de ökar också deras risker för att skadas, eller i värsta fall dö, av för tidiga graviditeter. Det leder även till att flickor tvingas lämna skolan och hämmar därmed ett lands utveckling.

Generellt sett gifter sig inte barn som fortfarande går i skolan. Därför är utbildning ett effektivt sätt att förhindra barnäktenskap. Initiativ som uppmuntrar föräldrar att skicka sina barn till skolan, eller informell utbildning för flickor som hoppat av, kan vara värdefulla.

Barnäktenskap är i många samhällen en tradition som förts vidare från generation till generation och föräldrarna är inte alltid medvetna om de negativa konsekvenserna. Ett första steg är därför att informera föräldrar och unga personer om farorna med barnäktenskap. 

Irland tar sitt ansvar genom att följa FN:s konventioner som uppmanar alla stater att vidta åtgärder som stoppar barn-tidiga och tvångsäktenskap. Resolutionen uppmanar även stater att försäkra sig om att äktenskap enbart skall ingås då båda makar är över 18 år och samtycker till detta. Vi tar även ansvar genom att följa EU:s rekommendationer om att minska barnäktenskap.

 Policy Paper för FN-Rollspel 2016

Delegation: Italien

Delegat: William Schmitz

Utskott: Unicef

Tvingat barnäktenskap representerar en form av barnmisshandel och är en kränkning av en grundläggande mänsklig rättighet: vår frihet att få välja make eller maka. Tvingat äktenskap kränker unga flickor och pojkars frihet vilket medför livslång ångest och känslan av minskad värdighet. Världens samfund bör därför tillsammans framhäva vikten och allvaret i det här brott som begås dagligen.

 Accepterandet av barnäktenskap såväl som könsdiskriminering ligger djupt inrotat i vissa kulturer och ses tyvärr som en självklarhet för somliga. Framtiden för dessa unga kvinnor och män ser väldigt mörk ut efter att de blir tvingade in i ett äktenskap. Nästan ingen av de får fortsätta en utbildning då det inte verkar relevant för barnet.

 De negativa konsekvenserna med barnäktenskap är många. Det har visat sig att våld i hemmet och sexuella övergrepp ökar marginellt i tvingade äktenskap. Inte nog med det så dör cirka 70 000 unga mammor varje år på grund av födsel innan de är 18 år gamla. Det här måste få ett stopp, och det kräver att varje stat tar sitt fulla ansvar i den här frågan.

Delegationen Italiens framtida vision beträffande barnäktenskap är god. Vi ser konstant ett ökat intresse och engagemang inom den här frågan samtidigt som medelåldern för första giftermål ökar internationellt.

 Utskott: UNICEF

Land: Staten Japan

Delegat: Molly Jönsson Karlsson

Staten Japan är stolt medlem i organisationen UNICEF som kämpar för barn och deras rättigheter.

Som att vara en av världens största ekonomier samt genom stora framgångar inom jämställdhetsfrågan kan Japan ändra inställning och attityd hos andra nationer gällande barnäktenskap. Genom att Staten Japan visar sina framfötter och sina resultat på hur deras jämställdhet utvecklats de senaste decenniet, kan andra nationer inspireras.

Japan anser att genom en ökad jämställdhet kan barnäktenskap minskas markant. Fler flickor samt kvinnor ska ha rätten att studera samt behandlas lika.

FNs barnkonvention innehåller flera bestämmelser om mänskliga rättigheter hos barn. Grundprinciperna kan kännas igen i lagen ”Fundamental law of education” som Staten Japan införde 1946. Lagen stadgar att män och kvinnor har rätt till lika utbildning samt att ges samma förutsättningar.

Med önskan om att samtliga av FNs medlemsstater inför lagen gällande rätten till utbildning, anser Japan att barnäktenskap kan minska omgående.

Japan anser att genom en ökad utbildning hos individen, främst hos barn, kan den ekonomiska tillståndet förbättras. Japan anser även att mer information kring preventivmedel ska ges ut till barn så att oönskade graviditeter minskas markant. Japan är djupt övertygade att detta kan minska andelen av barn som tvingas in i äktenskap på grund av tidig sexdebut samt graviditet.

Japan anser att samtliga medlemsnationer i FN bör införa lagen“Fundamental law of education”. Japan är övertygade om att nyckeln till en värld utan barnäktenskap är en rättvis utbildning av den orsaken att den ekonomiska sitsen då förbättras och kunskapen ökar.

 UNICEF 

Delegation: Jordanien
Delegater: Marcus Möller, Malin Hornemark S14.

 Det Hashemitiska kungadömet Jordanien har en neutral ställning i frågan om hur

barnäktenskap ska hanteras. Jordanien har förståelse för båda sidorna av den känsliga frågan och Jordanien anser att en kompromiss mellan olika stater och kulturer är en nödvändighet. Jordanien betraktar barnäktenskap som en företeelse som inte alltid slutar lyckligt men det betyder inte att äktenskapet i fråga kan utvecklas till ett underbart äktenskap.

 Jordanien menar dessutom att det är högst olämpligt att helt utesluta barnäktenskap då det är en del av kulturen och en tradition att gifta sig ungt i vissa regioner i världen. Trots att vi respekterar dessa kulturer och traditioner ser vi också problematiken med barnäktenskap då barnäktenskap inte alltid är frivilligt, därför anser Jordanien att ta avstånd från tvingade barnäktenskap.

 Jordanien uppmanar samtliga medlemsländer att följa den jordanska lagstiftnings modellen för äktenskap för att kunna kompromissa i frågan. Jordaniens äktenskaps modell är lagstiftad på det sättet att minimiåldern för äktenskap är 18 år men med två domares välsignelse kan äktenskapet gå igenom trots att den ena eller båda parterna ej är myndiga. På detta sätt motverkar Jordanien barnäktenskapet till en rimlig nivå, äktenskapet undviker kulturkrockar och bevarar traditioner och kulturer.

 Utskott: UNICEF

Land: Kanada

Delegat: Felicia Jakobsson

Kanada ser på barnäktenskap som ett samhällsproblem som måste lösas och arbetar aktivt med att försöka avskaffa det genom att arbeta med olika organisationer för att hjälpa flickor, deras familjer. Varje år tvingas ca 15 miljoner flickor, yngre än 18 år, in i äktenskap. Kanada arbetar i utvecklingsländer med flickor, deras familjer, samhällen och regeringar för att eliminera denna skadliga praxis. Kanada leder arbetet med att utveckla resolutioner i rådet för mänskliga rättigheter och vid FN:s generalförsamling som begår medlemsstaterna att vidta åtgärder för att avsluta denna praxis.

FN 2030 dagordning för en hållbar utveckling omfattar ett mål för att avsluta barn tidigt och tvångsäktenskap. Kanada vill nå detta mål genom att bland annat; öka medvetenheten om barn-, tidigt-, och tvångsäktenskap, investera i projekt som hindrar praxis och att stödja flickor och kvinnor som redan är gifta samt att bygga partnerskap för att säkerställa att vi fullt ut genomföra 2030 Agenda.

Kanada har flera projekt utomlands för att vidta åtgärder för att avsluta barn, tidigt tvångsäktenskap. Erfarenheten har visat att ju mer utbildning en flicka får, desto mindre sannolikt är hon att gifta sig före 18 års ålder. Därför är skolan en del av lösningarna till minskat barn, tidigt tvångsäktenskap.

Kanada arbetar med FN-organ, regeringar, kanadensiska och internationella civila samhällets parter och de lokala samhällsgrupper för att ge flickor, mobilisera familjer och samhällen, tillhandahålla tjänster och upprätta och genomföra lagar och politik. Kanada stödjer aktiviteter för att avsluta barn-, tidiga- och påtvingade äktenskap runt om i världen. Eftersom det sker över hela världen måste lösningen ske internationellt. Utan samarbete med andra länder kommer arbetet med att motverka barnäktenskap inte gå framåt.

 Utskott: Unicef

Land: Kazakstan

Delegater: Nils Bergqvist och Carl Throbäck

Vi i republiken Kazakstan vill rikta vår uppmärksamhet åt situationen om barnäktenskap som råder i stora delar av världen. Ett ofta bortglömt problem i Kazakstan är barnäktenskap som främst drabbar flickor på landsbygden. Flickornas möjlighet till god hälsa minskar då risker såsom tidig graviditet, sexuellt överförbara sjukdomar (t.ex HIV) och våld i hemmet ökar markant.

Kazakstan är ett land som har målsättningar om att folket ska må bra, eftersom vi främst prioriterar vår ekonomi till utbildning och sjukvård så har resurserna när det gäller att förhindra barnäktenskap inte räckt till.

Vi ser såklart detta som ett väldigt allvarligt problem och eftersom vi vill säkerhetsstställa en bättre framtid inom detta området så är vi villiga och öppna för bra idéer som kan diskuteras inom de förenta nationerna. 

Som många andra länder, är vi också beredda på att samarbeta med Ryssland när det kommer till sociala frågor som denna. Vi hoppas med stor innerlighet att detta är något till deras förfogande vilket kan skapa goda relationer mellan oss såväl med de länder som vi valt att samarbeta med.

Vi hoppas även på ett stort internationellt samarbete mellan länderna där vi tillsammans kan bidra med utbildning och vård för de unga flickorna. 

 Utskott: UNICEF

Delegation: Demokratiska Republiken Kongo

Delegat: Hedda Gabrielson

Demokratiska Republiken Kongo fördömer barnäktenskap och ser detta som en angelägenhet som ej får förekomma någonstans i världen. Barnäktenskap likväl tvångsäktenskap kan medföra en livstid av depression och är ett berövande av den individuella friheten. Det bryter mot de mänskliga rättigheterna och är därför något som FN ständigt måste motarbeta genom ökad investering i utbildning.  

Demokratiska Republiken Kongo ifrågasätter dock att åldern 18 är det som FN samt många länder klassar som vuxen ålder och bekräftar att Demokratiska Republiken Kongo vidhåller att en individ inträder vuxen ålder vid könsmognad. 

Demokratiska Republiken Kongo beklagar det stora antalet barngiftermål som landet har iakttagit, men påminner om att procentenheten har minskat kraftigt till följd av den Kongolesiska regeringens arbete för mänskliga rättigheter. 

 UNICEF

Kuba

 I frågan om barnäktenskap anser vi att fattigdomen är ett stort problem då man kan dra samband mellan fattiga områden och barnäktenskap. Detta leder vidare till att bristen av staters inflytande och möjlighet att motverka barnäktenskap är ett problem. Vi anser även att ett stort problem är att barn inte får utbilda sig då det är grunden för ett välfungerande samhällen.

 På Kuba vill vi lösa frågan om barnäktenskap främst genom att skapa utbildningsmöjligheter världen över. Vi vill även lösa frågan genom att minska fattigdomen. Detta genom att minska samhällsklyfterna som uppstår i de kapitalistiska systemen, vilket vi uppnår med hjälp av skatter utjämna inkomster. Vi vill även införa och öka statens inflytande då folkbokföring kan bevisa barnets ålder och därmed kan man implementera lagar som förbjuder barnäktenskap och då den juridiska myndigheten lättare kan efterfölja och hantera lagarna

 UNICEF

Libyen

Delegat: Salam Svensson

 Libyen anser i frågan att problemet med barnäktenskap i landet är stort, och problemet härstammar hos vår icke-existerande regering samt laglösheten som råder.

 Rebeller styr en majoritet av landet, och ända sedan Muammar al-Gaddafi omkom, har Libyen inte haft en konkret regering. Islamistiska styrkor, såsom Daesh (IS), främjar bort- och barngiftermål, och dessa styrkor börjar till stor grad ta över landet.

 Vi i Libyens temporära regering, hävdar att vi skulle motverka barnäktenskap genom att skapa en fast regering. Vi uppmuntrar kurdiska styrkor att erbjuda FN hjälp med att bekämpa Daesh i Nordafrika. Regeringen yrkar också att stormakter i väst inte skall blanda sig i vår politiska situation, då vi mister civila och sätter barn i en ännu större risk.

·Vi uppmuntrar stormakter i väst att dra ut sina styrkor från bland annat Libyen.

·       Vi uppmuntrar kurdiska styrkor att hjälpa FN:s fredsstyrkor i Libyen för att upprätthålla barns säkerhet samt deras rättigheter, detta genom att bekämpa Daesh (IS).

  • Vi uppmuntrar strängare lagar gällande barnäktenskap, och strängare straff för individer och stater som praktiserar det, både nationellt som internationellt.

 Litauen

Unicef

Tom Wahlgren Eales

Litauen: Ställer sig absolut emot barnäktenskap och vill se snarast förändring i dessa länder där det förekommer. Vi stödjer mänskliga rättigheter. Barnäktenskap som förekommer motstrider dessa regler och vi ska försöka se till att se en förändring.

Hälsoskador: Hos ung flickor är inte deras kroppar tillräckligt mogna för att klara av att föda ett barn. Under graviditet kan det förekomma olika komplikationer. Förlossningar kan leda till att antingen barnet eller flickan dör i värsta fall båda. I dessa länder där det förekommer barnäktenskap finns det inte alltid tillgång till läkare som kan hjälpa till vid förlossning. Detta kan leda vidare till olika sjukdomar hos flickorna eller barnet. Unga flickor har dessutom mycket större chans att få olika sjukdomar som hiv etc.

 Våld: Misshandel förekommer väldigt ofta i samband med barnäktenskap. Barn har en chans att bli dödade om de inte följer sina föräldrars order kring att gifta sig med en specefik  man som föräldrarna väljer.

Lösning

Förändring: Barnäktenskap är i många samhällen en tradition som förts vidare från generation till generation och föräldrarna är inte alltid medvetna om de negativa konsekvenserna.  Att försöka informera föräldrar om att det är farlig detta kan vara ett svårt sätt men man måste försöka förbättra situationen. Unga flickor känner sig pressade att föjla traditionen i deras land och de kan få konsekvenser om det inte lyder de olika traditionerna. Media är ett starkt sätt att försöka få fram ett viktigt budskap i vardagen. Det gäller att stå emot de normer som stödjer barnäktenskap.

Lagstiftning: Barnäktenskap bör förbjudas och lagen måste efterlevas. Vissa samhällen förbiser lagen, detta skapar problem. Myndigheter bör ta itu med dessa fall och fullfölja dem. 

Delegationen Malaysia

UNICEF

Delegat Dalia Karim

 I staten Malaysia förekommer det barnäktenskap trots att det är olagligt att gifta sig innan dess att man har uppnått myndig ålder, vilket är 18 år. Dock tillåter den islamiska domstolen äktenskap redan vid 16 års ålder. Barnäktenskap är ovanligt under den åldern som tillåts av shariadomstolen men statistik visar på att den ökar. Ett skäl till detta är att vissa delstaters myndigheter ser barnäktenskap som en lösning till att minska problemet med övergivna spädbarn. Därmed kan barnäktenskap ändå tjäna ett syfte åtminstone i vår typ av samhälle.

 Vi hoppas kunna samarbeta inom denna fråga och därigenom hitta en bättre lösning, för både kvinnorna och de potentiella barnen. Vi är öppna för förhandlingar om de villkor som då skulle kunna inkluderas i en resolution där både religion, kvinnors rättigheter och samhällsförhållandena tas i åtanke.

 Delegation: Nederländerna

Utskott: UNICEF

Delegat: Elise Lööf

Varje år gifts 15 miljoner flickor under 18 år bort. Varenda ett av dessa äktenskap går emot barnkonventionens artiklar, och i vissa fall kan barnäktenskap räknas som slaveri. Nederländerna värdesätter de mänskliga rättigheterna och uppfattar alla former av barnäktenskap som en kränkning av dessa. Nederländerna uppmärksammar barnäktenskap som ett allvarligt hinder på vägen mot jämställdhet, utbildning, förbättrad världshälsa och utrotandet av fattigdom.

Nederländerna arbetar aktivt emot barnäktenskap i runt om i världen. För oss är det viktigt att globalt föregå med gott exempel och värna de mänskliga rättigheterna. Därför erkänns i Nederländerna inga äktenskap som innefattar personer under 18 år.

Nederländerna anser att samarbete mellan länder och organisationer krävs för att stoppa bortgifte av barn. Nederländerna anser också att det krävs ett långsiktigt arbete med att succesivt förändra kvinnoförtryckande kulturer och strukturer, men även en tydlig lagstiftning emot barnäktenskap i respektive länder.

Nederländerna ser fram emot att som vanligt samarbeta med EU-länderna. Vi önskar även samarbeta med alla länder som värdesätter de mänskliga rättigheterna och som strävar efter en jämställd värld.

 Delegation: Nya Zeeland

Utskott: UNICEF Barnäktenskap

Delegat: Ibtisam Kado

 Den nyzeeländska delegationen är positivt inställda att motverka barnäktenskap. Unicef i Nya Zeeland engagerar sig starkt att främja barns förmån om att uppnå sin fulla potential och en rättvisare framtid. Barnäktenskap leder till förödande konsekvenser. I synnerhet möter gifta flickor hälsorisker, de löper större risk för sexuella övergrepp och mister utbildning som innebär fattigdom. Stora hinder för utvecklingen som bidrar till en ond cirkel av fattigdom.

 Vi råder om att inskaffa en ny och allmän lag som föreslår en registrerad åldersgräns på över 18 år gammal, gällande äktenskap och förbjuder därmed barnäktenskap. Vi kräver främst en insats från delegationer där frågan anses vara en problematik. Nya Zeeland är djupt övertygad om att det inte är en lätt process.

 Nya Zeeland uppmanar samtliga delegater att brett engagera sig om att hitta lösningar så att vi kan försäkra oss att även de mest utsatta barnen i vår värld får möjligheten till den barndom som de förtjänar.

 Utskott: UNICEF

Delegation: Portugal

Delegat: Linnea Jansson

Portugal ser på situationen kring barnäktenskap med stor oro och har gjort sedan århundraden tillbaka. Det är oacceptabelt att det varje år gifts bort ca 15 miljoner flickor innan de ens fyllt 18 år.

 Barnäktenskap begränsar flickors framtid och tar bort deras rättighet till att gifta sig med vem de vill. Det är också vanligt att misshandel förekommer i äktenskapet. Portugal anser att barnäktenskap kränker barns mänskliga rättigheter och stödjer därför alla internationella arbeten mot detta.

 Flickor som går i skolan har mindre risk för att ingå i barnäktenskap. Utbildning är därför en viktig faktor till lösningen. Portugal står bakom FN:s barnkonvention och UNICEF:s antydanden på att utbildning för flickor överallt i världen är nyckeln till att motverka barnäktenskap.

 Det är Portugals önskan att det görs något åt den här problematiska situationen snarast möjligast. FN:s medlemsstater, regeringar och organisationer måste alla arbeta tillsammans och se till att flickor får utbildning och även sprida ordet om barns mänskliga rättigheter till barn och vuxna, så blir framtiden förhoppningsvis ljusare.

 UNICEF

Kungadömet Saudiarabien

Saudiarabien har inga som helst intentioner på att förbjuda barnäktenskap. Saudiarabien tänker inte införa något förbud då vi lägger stor vikt på vår religion, Islam. Världen måste värna om våra rättigheter och förhindra skada så att det blir slut på de negativa aspekterna av minderåriga flickors giftermål.

 UNICEF

Serbien

 Barnäktenskap: Frågan angående barnäktenskap är något FN borde diskutera. Barnäktenskap är en fråga som påverkar alla länder och därför är det ett internationellt problem. Barnäktenskap är när främst flickor tvingas giftas bort mot deras vilja. Den största anledningen till att barn gifts bort är på grund av fattigdom. I och med att vi blir mer människor på jorden och fattigdomen ökar så är detta en längre åtgärd som kräver en bra lösning. Vi i Serbien tycker att barnäktenskap är ett stort problem i världen och därför vill vi förhindra att det förekommer. Varför vi i Serbien anser att det är ett stort problem är på grund av att barnet hindras från att gå i skolan och få en utbildning. Barnet skadas också psykiskt och fysiskt. Serbien är ett land som har utvecklats ekonomiskt de senaste åren och därför är det inte lika vanligt nu som förr att barnäktenskap förekommer i Serbien. Exempel på ett land där barnäktenskap ofta förekommer i är Indien eftersom där bor så många människor. Vi i Serbien tycker att barnäktenskap borde förbjudas eftersom det påverkar samhället och barnen själva på ett negativt sätt.

 Lösning till problemet:

Hur vi internationellt ska förhindra barnäktenskap runt om i världen finns det flera olika lösningar på. Vi i Serbien har infört obligatorisk skolgång för alla barn upp till årskurs 9. Fördelen med obligatorisk skolgång är att barnen blir utbildade och kan försörja sig själva i framtiden istället för att behöva ta hand om sina egna barn i redan 15 årsåldern. Serbien var för några år sen ett relativt fattigt land och därför förekom barnäktenskap. Vi valde att försöka hindra detta och nu idag håller landet på att utvecklas ekonomiskt och vi tror det beror på att vi har infört den obligatoriska skolplikten. Vårt system gick ut på att utbilda så många barn som möjligt och på så sätt minskade summan av alla barn som blev bortgifta i tidig ålder och arbetslösheten. Denna lösning tycker vi i Serbien är den mest effektiva lösningen till att hindra att barnäktenskap förekommer.

Land: Sudan

Utskott: UNICEF

Delegater: Måns Dunfjäll, Gabriel Söderström

Klass: HiP15

Republiken Sudan anser att barnäktenskap ska stoppas och vi jobbar därför aktivt med detta, då vi har lanserat en kampanj i den Afrikanska Unionen för att få stopp för barnäktenskap.

Vi i Republiken Sudan har ett stort problem med den rådande situationen angående barnäktenskap då ca 1/3 av sudanesiska flickor är gifta innan de har fyllt 18 år.

Muslimernas personliga lag från 1991 tillåter ett giftermål så fort kvinnan har nått puberteten. Den konstaterar även att en kvinna kan giftas från 10 års ålder om en vårdnadshavare ger tillåtelse och en domare dömer att det är acceptabelt.

Giftermål för icke-muslimer bestämdes 1926 och konstaterar att giftermål är acceptabelt för icke-muslimer från 13 år för kvinnor och 15 år för män.

Republiken Sudan följer, likt våra angränsande länder, sharia lagarna och anser även att en dom från en sharia domstol står över de fastsatta lagarna.

Sudan ser fram emot att arbeta med UNICEF angående den här frågan, och lösa den gemensamt.

 Sydafrika

Utskott: UNICEF

Delegat: Elvira Szentes

Republiken Sydafrika ser mycket allvarligt på de barnäktenskap som sker i världen idag. Tvångsäktenskap och äktenskap i mycket ung ålder kan få allvarliga konsekvenser för de utsatta personernas liv, och Sydafrika anser därför att det är av mycket stor vikt att denna typ av äktenskap stoppas.

Tvångs- och barnäktenskap kan ha flera destruktiva effekter för individerna som tvingas gå igenom detta. Denna typ av äktenskap är ofta både en följd av och leder till fattigdom och brist på utbildning. Att båda parterna som är involverade samtycker till ett äktenskap är dessutom för Sydafrika helt fundamentalt, och Sydafrika anser tvångsgifte vara förhatligt.

Det är huvudsakligen flickor som blir bortgifta då de fortfarande är barn. En del i att förhindra äktenskap där mycket unga personer är involverade är därför enligt Sydafrika att stärka kvinnors och flickors roll i samhället, vilket är något Sydafrika arbetar mycket med. Då respekten för flickor ökar kommer även deras liv, åsikter och rätt till barndom att värderas högre, vilket i sin tur skapar en värld där en kvinnas roll inte enbart är som hustru utan som människa.

Ett flertal afrikanska länder har problem med tvångsgifte och barnäktenskap. Detta är något Afrikanska Unionen tillsammans med flera av de länder där denna typ av äktenskap förekommer arbetar för att bekämpa. Det är dock viktigt att länder tar eget ansvar för att sätta upp lagar för att skydda barn och kvinnors rättigheter, samt att samtycke alltid ska finnas mellan båda parterna i ett äktenskap.

Republiken Sydafrika betonar återigen att tvångs- och barnäktenskap är en mycket allvarlig fråga där flera bakomliggande orsaker, såsom fattigdom och kvinnors och barns bristfälliga rättigheter på somliga platser, måste uppmärksammas för att existensen av denna typ av äktenskap skall upphöra.

 UNICEF

Sydkorea

Johanna Jakobsson

    Vi i Sydkorea är djupt upprörda av problemen gällande barnäktenskap runt om i världen. Med högsta beredskap är vi villiga att göra det som krävs för att stoppa detta. Ett fortsatt samhälle med barnäktenskap kommer ha en övervägande betydelse för hur vår framtid kommer se ut. Med ett fortsatt kvinnoförtryck och kvinnans svaga ställning i samhället kommer inte att förbättra vår framtid. Det kommer påverka utbildning och vidare kunskapsnivå i vårt samhälle negativ.

    Vi i Sydkorea kan med lättnad säga att barnäktenskap inte är ett problem för vårt land. Men detta stoppar inte oss från att kämpa för andra länder och deras situation gällande barnäktenskap. Vi anser att problemet bör anammas av stater med ett moraliskt tankesätt där barnäktenskap inte är acceptabelt.

    För att motverka denna förkastliga tradition så vill vi , representanter för Sydkorea, med en internationell samverkan sätta in styrkor som kommer att influera folket och som redan UNICEF gör, skicka dit volontärer som utbildar både pojkar och flickor i länderna då utbildning är ett effektivt sätt att förhindra barnäktenskap. Barnäktenskap är i många samhällen en tradition som förts vidare från generation till generation och föräldrarna är inte alltid medvetna om de negativa konsekvenserna. Ett första steg är därför att informera föräldrar och unga personer om farorna med barnäktenskap. För att ut motverka denna tradition kan media spela en stor roll genom att utmana existerande normer och seder som understödjer barnäktenskap.

    Vi i Sydkorea har fått uppfattningen om att varje lands regeringar ofta är motvilliga att ta itu med detta problem, trots att det på regeringsnivå anses vara skadligt med barnäktenskap. Denna motvilja att agera är särskilt vanlig när djupa religiösa övertygelser är inblandade. Barnäktenskap bör förbjudas och lagen måste efterlevas i varje land. Vissa samhällen förbiser lagen, vilket försvårar att den efterlevs i praktiken. Juridiska myndigheter bör ta itu med dessa fall och säkra att lagarna följs. I de flesta fall har barnet inte möjlighet att välja om det vill ingå ett äktenskap eller inte. Och där möjligheten finns, väljer barnet oftast att säga ja till giftermål för att undkomma de sociala konsekvenserna av att inte följa traditionen och pressen från familjen. I sådana fall, kan det vara viktigt att informera barnen om de alternativ som finns till giftermål.

UNICEF

Barnäktenskap
Syrien


Arab republiken Syrien såväl som dess grannländer är länder med stolt och anrik kultur där familjen, religionen och plikten till Gud och landet är högt värdesatta. En stark familj är väsentligt för ett starkt land. Syrien är ett land under mycket stress just nu med hundratusentals unga vuxna på flykt ifrån krig. I denna misär är familjen bland dem viktigaste sakerna vi har. Män och kvinnor som ingår i det heliga samfundet med varandra finner sig för evigt under dem syriska statens beskydd.

UNICEF

Tchad

Sonya Salamis S15B

v Barnäktenskap är ett växande problem i de afrikanska länderna. År 2050 förväntas Afrika överträffa Sydasien, som är den regionen med högst antal barnäktenskap. Republikanen Tchad uttrycker sin yttersta oro över det växande problemet kring barnäktenskap och fördömer det starkt. Vi är djupt medvetna om konsekvenserna för vårt land och medborgare. Flickor mister chansen till utbildning, deras fysiska samt psykiska hälsa sätts på spel och flera andra rättigheter kränks på olika sätt.

v Situationen är ohållbar och det krävs ett gemensamt samarbete för att reducera problemet. Det är viktigt att man samarbetar internationellt kring frågan. Bland annat vill vi stater sträva efter att öka medvetenheten hos människor för att ändra inställningen till barnäktenskap. Ytterligare vill vi i Tchad att flickor ska ges en möjlighet att forma egna mål utifrån sin egen vilja och önskan. I nuläget har vi i republiken Tchad påbörjat samarbeten för att förhindra och minska barnäktenskap tillsammans med representanter från den Afrikanska Unionen. Därutöver vill vi införa en striktare lagstiftning kring tvångsgifte, hårdare straff och få ett ännu starkare samarbete med länder internationellt.

 v Slutligen föreslår vi att stater internationellt ska samarbeta tillsammans med den Afrikanska Unionen för att barnäktenskap ska upphöra. Genom att blanda annat påbörja kampanjer nationellt som ska ge flickor chansen till ett eget val och utbildning.

UNICEF

Tyskland

Vi i Förbundsrepubliken Tyskland finner en stor oro i dagens läge där unga kvinnor, mot sin vilja, gifts bort. Barnäktenskap är en direkt överträdelse till Barnkonventionen och vi i Förbundsrepubliken Tyskland vill se ett slut på detta. De samhällsstrukturer som byggts upp på barnäktenskap måste ändras och de som använder barnäktenskap som en sista utväg ekonomiskt måste få stöd.

För att få ett slut på detta problem, måste varje land ta ett ansvar för att, i den mån det existerar, förhindra att barn mot sin vilja gifts bort. Vi vill att varje stat ska ha en gällande lagstiftning som förhindrar barnäktenskap. Vi vill även att varje stat aktivt informerar sin befolkning om de faror som medföljer barnäktenskap, både för barnen och för samhället, för att bryta samhällsnormer som leder till barnäktenskap.

Vi i Förbundsrepubliken Tyskland vill även se att länder internationellt samarbetar för få stopp på barnäktenskap som sker på internationella stadier. Vi uppmanar därför att fler länder väljer att stödja UNFPA-UNICEFs globala program att expandera verkan för att stoppa barnäktenskap. Programmet fokuserar sitt arbete i 12 olika länder i Afrika och Asien där det på olika plan arbetar för att få ett slut på barnäktenskap. Följande arbete fokuserar programmet på:

Ø  Öka flickors tillgång till utbildning och sjukvård

Ø  Utbilda familjer och samhällen om farorna med barnäktenskap och dess konsekvenser för barnen och samhället.

Ø  Öka det ekonomiska stödet till familjerna

Ø  Stärka och framdriva lagar som fastställer att minimi åldern för äktenskap är 18 år.

UNICEF

Ukraina 

Ahmed Helmi

Barnäktenskap förkommer i många olika länder, framför allt är det unga flickor som blir mest drabbade av det.  Barnen brukar inte få gå i skolan utan bara arbeta i hemmet som fångar och tvingas även att ha sex emot sin vilja. I de flesta fallen blir barnen bortgifta av deras familj eller släktingar på grund av traditioner och kulturella sedvänjor. I Ukraina kräver vi nolltolerans av dessa giftermål. Vi tycker att alla barn har rätten att välja hur deras framtid ska se ut och speciellt inom den sakfrågan. 

Därför vill vi kunna samarbeta med UNICEF för att samtidigt kunna förbättra levnadsstandarden för barnen och ge all möjligheten att de ska lyckas i framtiden. Vi i Ukraina tycker att inget barn bör bli tvingade till något de inte känner för och speciellt inom barnäktenskap. Därför anser vi att flera länder borde ta initiativet och samarbeta med UNICEF, för att barnen är vår framtid.

 Utskott: UNICEF

Land: Uruguay

Delegat: Fabian Bunke

 Republiken Uruguay är väldigt oroliga över hur många barn under 18 som blir bortgifta årligen i världen. Problem har blivit eliminerat i många länder, men alla måste ta del för att få slut på barnäktenskap. Om vi inte agerar nu, kommer 14 miljoner flickor om året ingå i ett barnäktenskap fram till 2020.   

 Uruguay som land har kommit väldigt långt i utvecklingen av jämlikhet mellan kvinnor och män. Därför anser vi att det är viktigt att de delar av världen som inte har kommit lika långt ska halka efter ännu mer. Vi vill uppmuntra samtliga länder till en liknande utveckling.

 Vi behöver ett stort internationellt engagemang för att förhindra barnäktenskap. Målet är att förändra attityden till kvinnor i U-länder vilket sen kommer resultera i färre barnäktenskap. För att lyckas med detta har vi två konkreta problemlösningar. Först måste utbildning prioriteras och finansieras i länder som barnäktenskap finns i. Människor måste utvecklas och informeras för att kunna ändra sina dåtida traditioner och normer i samhället. Regeringar måste ta itu med lagstiftning angående barnäktenskap. Juridiska myndigheter i drabbade länder måste också påbörja och slutföra barnäktenskapen fall.

 UNICEF

Vietnam

 Socialistiska republiken Vietnam uttrycker sin yttersta oro över problematiken kring barnäktenskap. Vi är väl medvetna om att problemet existerar och är vanligt förekommande på landsbygden och i fattigare delar av staten. Brudkidnappning är en traumatiserande tradition då en flicka blir kidnappad och tagen till den blivande makens hem i utbyte mot cigaretter eller liknande. Denna tradition är vanligt förekommande i Vietnam och har bidragit till att situationen har eskalerat och nu är ohållbar. Genom följande förslag på handlingar kommer problemet reduceras fullständigt, inte bara i Vietnam utan i samtliga stater i världen.

 Ett internationellt samarbete mellan stater skulle bidra till hjälp genom understöd till U-länder där problemet förekommer mest. Dessa bidrag skall komma från andra I-länder som både har resurser i form av kapital samt bättre kunskap kring problemets olika lösningar. Dessutom krävs en striktare lagstiftning kring en obligatorisk utbildning till årskurs 9 för att flickor inte skall tas ifrån sin rätt till skolad utbildning och därför inte heller kunna giftas bort som minderåriga. Ytterligare krävs det att stater ger sina medborgare möjlighet till kunskap om barnäktenskap så att de blir medvetna om de traumatiserande konsekvenserna som tillkommer. Detta kommer förändra inställningen till problemet och på så sätt reducera det. Många stater, inklusive Vietnam, har en lagstiftning som försäkrar att kvinnor inte får gifta sig förrän åldern 18. Denna lagstiftning måste dock skärpas och upprätthållas samt följas av alla.

 Sammanfattningsvis vill den socialistiska republiken Vietnam att det skapas ett internationellt samarbete mellan stater för att reducera barnäktenskapen runt om i världen. Detta samarbete skall ske i form av understöd till U-länder samt en striktare lagstiftning kring utbildning till årskurs 9. Utöver detta krävs ett större engagemang kring att lära ut om problemets konsekvenser och eventuella lösningar.

 Vitryssland

Utskott: UNICEF

Delegat: Luka Törnert

 Barnäktenskap bryter mot samtliga artiklar i FN:s konvention om barnets rättigheter. Det berövar deras frihet, trygghet och möjlighet till en grundläggande utbildning. Republiken Vitryssland erkänner b.la därför barnäktenskap som ett allvarligt brott mot barnens rättigheter. Vi är villiga att till våran främsta förmåga ge stöd åt alla rimliga förslag och lagar som motverkar barnäktenskap.


Republiken Vitryssland uppskattar att länder med flest barnäktenskap har gjort det olagligt men, dessa förekommer fortfarande. Därför föreslår vi ett samarbete där frivilliga medlemmar hjälper till med ekonomiska resurser och information till folket i de utsatta länderna i hopp om att minska barnäktenskap. Att alla deltagande nationer följer lagen mot barnäktenskap är en grundläggande förutsättning för att detta ska fungera.

© Håkan Danielsson 2022