Generalförsamlingen

Angola

Angola anser att kompensation för koloniala oförrätter är förståelig. Varje nation ska ha sin rätt till återuppbyggnad inom kulturella och religösa arv, sociala, ekonomiska och politiska mål. En nation under historiskt förtryck bör tillges någon form utav ersättning för sabotage av en nations egna förluster som skedde under koloniseringen. Bristande ekonomi, svag kultur och icke- demokratisk politik kan vara allvarliga konsekvenser av kolonialiseringen och detta är inte någonting Angola ställer sig bakom. Den demokratiska nationen Angola ställer sig bakom det önskade uttrycket att varje nation/stat bör få ha eget styre och självständighet och därmed kunna förhandla och ha goda relationer med ytterligare nationer. Angola vill belysa Förenta Nationernas globala mål i Agenda 2030 där kampen mot hungersnöd och fattigdom, med flera, ska bekämpas. Angola står för alla länders lika värde och chanser att bli framgångsrika med goda relationer över gränser.

För att kunna vara med och bidra i Agenda 2030 förväntar sig demokratin Angola att eventuell önskad kompensation ska kunna utgivas för att stärka svaga och förtryckta länder.

Kompensationen finns i olika former och bör vara på tidigare koloninations individuella nivå. Ekonomisk/ materiell kompensation eller ett erkännande och ursäkt anser Angola bör vara upp till diskussion mellan före detta kolonial makt och tidigare koloni i Generalförsamlingen. Angola ser mycket framemot en givande konversation mellan inblandade parter.     

Angola, som egen nation, vill klargöra att nationen ställer sig utanför frågan kring ersättning till nationen då Angola är bra handelspartner med Kina och USA med flera. Landet anser även att de har en bra och stadig ekonomi, främst på grund av sina naturtillgångar, och känner inget behov av ersättning och ställer sig därför utanför frågan om kompensation. Angola är öppet för samarbeten med flera länder.   

Argentina

Koloniala Oförrätter Vi i Argentina, ett land som en gång var en spansk-koloni, tycker att koloniala oförrätter ska kompenseras om man i dagens samhälle kan se negativa konsekvenser av koloniseringen, hur lång tid som än passerat. Om inte, så ser vi inte det behovet. En kolonial oförrätt är när ett land utnyttjar ett annat för egen vinning utan att tänka på urinvånarna. Exempelvis så är Spanien ansvarig för en kolonial oförätt mot oss då de tog av våra naturresurser och tvångsarbete i kombination av sjukdomar från Europa resulterade i en kraftig reduktion av vår urbefolkning under tiden vi var en Spanien-koloni. Därför står Spanien som ansvariga för konsekvenserna av koloniseringen som man kan hitta i vårt samhälle än idag. Ett exempel är att de tagit av våra naturresurser som vi kunnat göra ekonomisk vinst på idag när vi har resurserna att utnyttja dem. Detta tycker vi bör kompenseras. En sådan kompensation anser vi ska vara i form av pengar eller hjälp med att bygga upp infrastruktur om behovet finns. Detta tycker vi ska bestämmas i generalförsamlingen då det är 15 länder med olika röster och perspektiv. Då får man rösten av länder som varit koloniserade och länder som har koloniserat vilket kommer leda till en mer rättvis bedömning till skillnad från om röstningen skulle suttit i säkerhetsrådet där det endast är ett av fem länder som varit koloniserat, och resterande fyra har själva koloniserat. Vi anser heller inte bara att det är stater som kan skapa koloniala oförrätter utan det kan även vara grupper i form av t.ex. terrororganisationer som kontrollerar olika landområden i syfte av att bredda sitt maktområde eller ta ut naturtillgångar. Alltså kan koloniala oförrätter skapas än idag av annat än stater, och de ansvariga bör alltid kompensera, även om de inte är en stat.

Australien

Australien anser att kolonialism i grunden är olyckligt och fel väg att gå, och välkomnar att drabbade folk tar upp striden för sin autonomi och värdighet. Samtidigt måste striden vara av rimlig karaktär, och kraven får ej gå till överdrift. Australien är väl medveten om landets tidigare förhållande till och behandling av vår egen ursprungsbefolkning, aboriginerna, och kraftfulla steg för deras välbefinnande tas hela tiden i samstånd med deras ledning. De äger själva rätt till visst självstyrande i deras reservat, där även deras kultur och traditioner kan frodas. Australien anser att kompensation och utveckling tillsammans med ursprungsbefolkningar skall föras nationellt, och att världssamfundet ej bör blanda sig in i specifikt de frågorna.

Belgien

Delegationen Belgien är mycket förtegna över de dödsoffer som kolonialismen orsakat. Delegationen fastslår att ett samarbete mellan före-detta kolonialiststater samt drabbade postkoloniala stater. Ett starkt samarbete gynnar befolkningen i utsatta områden och stärker band mellan stater vilket leder till en trygg och säker framtid för flera hundratals miljoner människor över hela världen. Belgien vill understryka att fokus bör läggas på framtiden samt fördöma de överträdelser vi bevittnar i östra Europa.

Delegationen Belgien vill göra allt i sin makt för att stoppa etniska konflikter, vilket vi inte förnekar kan vara ett efterskalv av den instabilitet kolonialismen medförde. Det är essentiellt att samtliga länder i olika konflikter går samman och sätter sig vid förhandlingsbordet. Detta lägger grunden för en process där postkoloniala Afrika och andra delar av världen kan blicka framåt och bidra till en ljusare framtid.

Delegationen Belgien ser starkt på en diplomatisk och politisk lösning i förhand, I efterhand när en stabilitet har upprättats kan vi börja förhandla kring ekonomiska kompensationer.

Brasilien

Brasilien är djupt medvetna om konsekvenserna som koloniala oförrätter kan åstadkomma mot en nation. Som tidigare koloni och militärdiktatur uttrycker vi sympati och sorg för de länder som påverkats av dessa händelser.  

Förbundsrepubliken Brasilien tror på bättrade relationer mellan tidigare koloniserade länder och deras kolonisatörer. Dock så tror vi inte att kompensation i form av ekonomisk bistånd är svaret. Brasilien förespråkar avtal och fred trots nationers historiska handlingar. Vår egna historia gör oss till relevanta förespråkare för hur man bör hantera situationen med kompensation för koloniala oförrätter eftersom att vi levde under förtryck men vi lyckades ta oss ur krisen och skapa sunda relationer med kolonisatörerna.

Vi förespråkar att alla nationer bör avstå från att vara långsinta för att gynna den internationella marknaden. Det är viktigt att alla nationer tar sitt ansvar och väljer att se lösningarna istället för hinderna. Förbundsrepubliken Brasilien är ett bra exempel på hur man bör se möjligheterna för handel på den internationella marknaden istället för att skapa osämja.

Chile

Chile koloniserades under 1500-talet av Spanien och var en spansk koloni i ungefär 300 år. Landet blev självständigt under tidigt 1800-tal efter ett kort frihetskrig.  

Den demokratiska republiken Chile anser sig inte vara i behov av en kompensation för koloniala oförrätter. Chiles befolkning är stolta över sitt europeiska ursprung och är måna om att bevara sin goda relation med länder i Europa och världen.

Chile ger gärna sitt stöd till andra länder i denna frågan och samarbetar gärna med andra stater.

Colombia

Colombia anser att koloniala oförrätter ska definieras som orättvisor och samhällsrelaterade problem som en kolonialmakt orsakat för en specifik koloni. Detta kan innebära ekonomiska problem, såsom att landet försattes i fattigdom efter att det blivit självständigt; politiska problem i form av att odemokratiskt eller olämpligt valda ledare tillsattes efter självständigheten; eller kulturella oförrätter såsom plundring av kulturellt viktiga föremål för urbefolkningen.

Colombia är av åsikten att det finns motiv för att nationen ska bli kompenserad efter flera hundra år av förtryck från den spanska kolonialmakten. Förutom att ha förslavat stora delar av urbefolkningen, förde kolonialisterna med sig sjukdomar som dödade ett stort antal invånare. Med hjälp av ekonomiskt bistånd skulle detta delvis kunna kompensera den del av urbefolkningen som är vid liv, och låta dem få högre levnadsstandard än vad de har idag. Därför anser staten Colombia att nationen Spanien ska, i form av ekonomiska medel, kompensera landet för tidigare begångna oförrätter. Vi är öppna för förhandling i denna fråga.

I dagsläget skapas fortfarande oförrätter i exempelvis Mellanöstern, där flera länders befolkningar har drivits på flykt och ibland blivit fångar i sitt eget land på grund av andra staters agerande i landet. Colombia fördömer dessa handlingar, och anser att varje skyldig kolonialstat ska stå till svars för de problem som orsakats i det drabbade landet, samt eventuellt kompensera detta land, i form av exempelvis ekonomiska medel.

Danmark

Delegationen Danmark har ingen stor historia inom kolonialisering och har endast haft ett fåtal kolonier, och vi är villiga att be om ursäkt till dessa. 

Angående frågan om kolonial kompensation anser vi att det är en moralisk skyldighet att åtminståne ge en formell ursäkt till sin före detta koloni. Eftersom att läget kan vara situationellt beroende på det kolonaliserade landets ekonomiska status anser vi inte att det är en skyldighet att stå för ekonomisk kompensation, man måste ha i åtanke att historia är dåtid och man kanske inte kan kräva nutidens generationer att betala tillbaka för de event som ägde rum då. Därför kommer vi att ställa oss bakom våra allierade medparter och respektera deras beslut angående frågan.

Egypten

Anno 1922. Arkeologen Howard Carter upptäcker efter 5 års letande den egyptiske konungen Tutankhamuns gravkammare och därmed alla dess formidabla skatter– en händelse som väckte sensation i hela världen. Därpå följde plundring och skövling av artefakter vars kulturella värden är oersättliga.

Delegationen Egypten betraktar detta historiska moment med stor sorg och som en kolonial oförrätt. Att under kolonialismens järnhårda grepp tvingas se på när rariteter, klenoder och symboliska objekt för tradition och historiska sedvänjor avlägsnas från sin viloplats var, och är, fortfarande smärtsamt. Att nästan 100 år senare bevittna just dessa artefakter förevisas runt om i västvärlden för kommersiella syften är vad vi anser en kränkning mot staten Egypten och dess invånare.

Egypten betonar vikten av att som nation kunna ges förutsättning att värna och främja sin långa historia. Traditioner och symboler förtäljer vilket folk vi varit och vilket folk vi är idag. Koloniala oförrätter som så djupt påverkat den kulturella mångfalden i en nation är något som bör kompenseras i form av återlämning av de symboliska objekt och klenoder som en gång orättmätigt bortfördes.

Delegationen Egypten yrkar att en princip bör utformas där det existerar tydliga principiella grundpelare, vilka tydliggör vid vilken situation principen ska appliceras. Arabrepubliken Egypten påtalar det nödvändiga i att stater får den kulturella förutsättning de behöver för att i största mån kunna återställa historiska, religiösa och symboliska reliker till sitt ursprung. Att återbörda nu existerande ursprungliga kulturhistoriska objekt som speglar en nations kulturella mångfald bidrar till turism, förbättrad insikt om det mänskliga tillståndet och en ökad medvetenhet om varje nation och folkgrupps diversifierade historia.

Delegationen Egypten yrkar på att medvetenhet och insikt i historien gör oss i större omfattning rustade för framtiden.

Egypten är med i ett antal multilaterala fördrag och konventioner och har alltid stöttat innovativa och effektiva tillvägagångssätt att etablera samarbeten inom och mellan regionala gränser.

Delegationen framhåller att enbart kompensation i form av ekonomiskt stöd för historiskt koloniserade stater inte gynnar landets ekonomi långsiktigt utan enbart stimulerar kortsiktiga projekt. Med hänvisning till FN-artikel A/65/192 framhålls att ett läkande av en nations förträngda historia främjar en större nationell självmedvetenhet och stolthet som gynnar ekonomisk utveckling baserad på långsiktiga och stabila förutsättningar.

Elfenbenskusten

Elfenbenskusten har varit självständigt sedan 1960 från Frankrike. Men Frankrikes koloniala period har präglat oss hårt, då vi har fransktalande folk, fransk valuta och ett fortsatt samarbete som stödjer oss sedan vårt inbördeskrig då vår ekonomi föll platt. Men ett förtydligande är att vi är tacksamma, eftersom Frankrike visar stor respekt för oss och vi handlar på lika villkor. Så vi anser att det krävs en förändring i hur afrikanska länder utnyttjas, vi behöver öka vår ekonomi, men samtidigt bli mer självständiga.

När vi blev befriade från Frankrike blev det ostabilt i vårt land, diktatur härjade och inbördeskrig bröt ut. Vårt fredsavtal med Frankrike, gör att vi har fått stöd ekonomiskt för att bygga upp vårt land, men återigen, trots självständighet, vill vi ha bistånd med en harmonisk relation till Frankrike. Det blir en kompensation av att vi en gång varit koloniserade och problemet kan suddas ut. Vi vill alltså bibehålla de enkla handelsvillkoren och ha monopol på våra exporter, samtidigt en god kommunikation med Frankrike.

Något som även håller oss tillbaka från att förverkliga självständighet är de stora företagen som satt rötter på vår mark, och Elfenbenskusten har inget som vi kan göra för att påverka detta. Företag har köpt upp vår mark och har stor makt att påverka produktion och export. Vi anser att en lösning vore större summor pengar som betalas till vår regering. Elfenbenskusten anser att en lösning hade varit att en större summa pengar blev inbetald till regeringen. Men även anser vi att denna fråga måste föras upp på ett internationell nivå.

Etiopien

Den demokratiska förbundsrepubliken Etiopien skulle önska att ställa sig neutrala till den huvudfråga som gäller kolonial kompensation. Vi skulle dock vilja understryka att diplomatiskt bråk inte gynnar världens framtida förutsättningar för fredligt samarbete mellan staterna. Vi avråder därmed våra afrikanska vänner att pressa frågan vidare och uppmana till polarisering. Framtiden kan inte nås genom bakåtsträvande mentaliteter.

Filippinerna

Filippinerna har ingen åsikt i den här frågan då vi inte anser att en kompensation behövs. Däremot önskar vi att rättvisan ska skipas till resten av de delegationer som strävar efter att få uppgörelse för diverse orättvisor.

Frankrike

Den franska delegationen menar på att skadestånd för koloniala oförrätter inte ska betalas ut till forna kolonier, då Frankrike redan bistått och hjälpt forna kolonier både finansiellt, infrastrukturellt samt militärt.

Republiken Frankrike hjälper än idag flera av sina forna kolonier inom det forna franska samväldet, många genom ekonomiskt stöd, men även som i Mali med en militär närvaro, för att hjälpa med att skydda den folkvalda regimen.

Krav mot Frankrike är av denna anledning orimliga då den franska staten redan har betalat och bidragit till de förbättringar som har skett under, men även efter kolonialtiden.

Georgien

Georgien värnar om att alla stater är suveräna och alla staters territoriella områden skall respekteras. Georgien fastställer att stater som har agerat under tidigare eller nuvarande regim, som har kränkt suveränitetsprincipen samt folkrätten, skall definieras som en kolonial oförrätt med undantag för humanitära interventioner.

Georgien anser att om en stat har fått sociala, kulturella, politiska eller ekonomiska ofördelaktiga påföljder, skall den skyldige staten vara förpliktad till att kompensera på något sätt. Staterna som är inblandade i den koloniala oförrätten skall få förhandla om den kompensation som krävs för att båda parterna skall vara tillfredsställda. Georgien uppmanar att den utsatta staten bör få ett formellt erkännande för oförrätten som genomfördes.

Georgien anser att FN- organet, Förvaltarskapsrådet, ska ånyo bli aktivt och som även ska inneha en ny funktion, utöver den nuvarande. Förvaltarskapsrådet skall utreda om en stat har utfört en kolonial oförrätt eller om en stat har blivit utsatt av en kolonial oförrätt. Det är även essentiellt för Förvaltarskapsrådet att samverka med NGO:s för att få ett bredare omdöme.

Indien

Indiens delegation ställer sig positiva till förslaget om kompensationen av koloniala oförrätter och anser att det skulle gynna utformandet och utvecklandet av folkrätten i enlighet med vad FN-stadgan uppmanar. Vi anser att de aktörer som ska stå för kompositionerna är de stater som har dragit nytta av en underordnad koloni. Denna kompensation borde i synnerhet bestå av en ekonomisk ersättning vilket hade gett de utsatta länderna en möjlighet att återuppbygga och stärka sitt lands politiska, sociala, kulturella och ekonomiska förhållanden. Med strävan efter ett fördelaktigt avtal för alla involverade parter föreslår vi även en kompensation i form av frihandelsavtal. Detta i syfte att liberalisera handeln i det upprätthållna frihandelsområdet.

En kolonial oförrätt innefattar övergrepp på ett flertal delar av ett lands samhälle och uppbyggnad. Följaktligen är ett flertal faktorer väsentliga i avgörandet av vilka stater som ska kunna hävda sig ha blivit utsatta för en kolonial oförrättelse. Några av de krav som Indiens delegation anser viktiga i detta avgörande presenterar vi nedan. Dessa olika krav är enligt oss alla enskilt betydelsefulla för den utsatta staten att uppfylla i syfte att ersättning ska förmås att delas ut rättvist och fördelaktigt för alla parter.

Ur ett politiskt perspektiv anser vi att en kolonial oförrätt har begåtts då ett land trots sin motvilja lidit under ett annat lands styre som eventuellt utnyttjar en starkare militär.

Ur ett kulturellt perspektiv anser vi att en kolonial oförrätt har begåtts då ett lands kulturella normer kränks. Att kränka ett lands kulturella värderingar är ett enormt övergrepp på landets integritet och kan orsaka skador på såväl landets religiösa som sociala förhållanden.

Ur ett ekonomiskt perspektivet anser vi att en kolonial oförrätt har begåtts när det inskränkta landets valuta används och införts i landet utan urbefolkningens tillåtelse.

Iran

Islamiska republiken Iran är väl medveten att genom historien har länder från olika hörn på jorden bestämt sig för att leva och expandera utöver sina gränser. Detta har oftast lett till skapanden av imperium eller kolonier, och historieböckerna visar oss att dessa kolonier aldrig behandlas väl. Länder som till exempelvis Indien, Kongo och Sydafrika har blivit exploaterade av deras resurser såväl befolkning av stormakter i väst och har fortfarande ej fått en rättvis kompensation. Islamiska Republiken Iran har varit med om att få regeringar instiftade som skall vara vänligt inställda till västvärlden och kan därför relatera till hur forna kolonier mår. I dagens värld lider många av dessa forna kolonier fortfarande av problem som uppkommit på grund av att de ej har blivit kompenserade för det de utsatts för av deras forna kolonister. Såväl ekonomiska, sociala eller mänskliga problem är rådande till stor grad och det är tråkigt för Islamiska Republiken Iran att se detta då världen behöver samarbeta i många frågor för att skapa en bättre värld tillsammans. Iran vill gärna se dessa forna kolonier kompenserade för deras utnyttjande och är positivt inställda till att arbeta som medlare mellan forna kolonialmakter och kolonier för att nå rättvisa.

Irak

Republiken Irak ser mycket allvarligt på koloniala oförrätter och anser att stater som utsatts bör kompenseras. Republiken Irak är inte bara djupt medvetna om de problem som uppstår under kolonialisering utan även om de problem som uppkommer när kolonialiseringen upphör. Republiken anser att alla stater som handlat orätt gentemot sina (numera självständiga) kolonier bör ta ansvar och på rimligt sätt kompensera dessa nationer.

Republiken Irak förstår att varje fall måste bedömas individuellt och kompensentationen bör således anpassas därefter. Republiken Irak anser att rimlig kompensation kan vara exempelvis: tillgång till ny teknik, frihandelsavtal och investeringar i landets infrastruktur.

Irland

Irland. Irland vill precis som flera andra länder ha kompensation för vår tidiagre kränkning i historien. Även fast många av oss lever i ett fritt samhälle nu får vi inte glömma bort historien. Som ett medlemmsland i EU så står vi, Republiken Irland, enade med de andra drabbade koloniala utsatta länderna. Vi ger en röst för dessa länder att frambringa en kompensation för samtliga länder

Israel

Staten Israel vars befolkning i hundratals år utsatts för förakt liksom förtryck från stater vars politik drivits för att underminera specifika etniska grupper, ser stora liknelser med det som diverse grupperingar fått utstå genom koloniala oförrätter. Staten Israels delegation finner därför viljan om kompensation mycket legitim. Liksom Staten Israel fått motta både ekonomiska medel, liksom ursäkter och andra åtgärder för andra världskrigets utgång kämpar Israel sida vid sida med de stater vars folk känner en vilja till upprättelse för kolonialismens förödande konsekvenser.

Staten Israel är därmed öppen för diskussioner med nationer som delar en likartad uppfattning. De stater som har berövat andra länder sina tillgångar bör ta sitt ansvar och betala de utsatta länderna utefter deras materiella förluster. De stater som har förtryckt ett lands befolkning bör offentligt ge en ursäkt för sina handlingar. Bara på det viset kan vi säkra världen från konflikter och reda upp ouppklarade affärer.

Italien

Delegationen Italien anser att en kompensation för alla de utsatta postkoloniala stater skulle vara på sin plats. Italien är ett land där människors frihet och lika värde främjas. Därför vädjar vi nu om att alla före detta kolonier i högsta grad skall kompenseras för flera årtionden av lidande. Italien vill inte endast att tidigare koloniala makter skall ekonomiskt kompensera sina före detta kolonier, utan vi anser även att ett formellt förlåtande för sitt tidigare uppförande är en självklarhet.

Republiken Italien anser att en fullständig kompensation för de skador man åstadkommit inte är en möjlig lösning. Vi vill istället att det ska vara varje stats uppgift att själva bedöma och diskutera med den drabbade staten hur stor kompensation som bör utfärdas.

Italien har själva ersatt en före detta koloni vars historia präglats av vårt tidigare agerande samt erkänt detta internationellt. Vi uppmanar därför andra länder att göra dylikt.

Delegationen Italien ser gärna ett ökat samarbete mellan tidigare koloniala makter och postkoloniala stater, där ersättning för staten i fråga står i centrum.

Detta mellanstatliga samarbete öppnar dörrar för en framtid där ökad förståelse och dialog främjas samt gynnar båda sidor.

Japan

Med strävan efter en mer utbildad samt rättvis värld anser Japan att en kompensation för koloniala oförrätter ska införas.

Japan anser att samtliga områden som inte fått självständigt styre än, trots FNs bestämmelser 1960, ska tilldelas det. När denna åtgärd är utförd anser Japan att diskussionen kring kompensation för koloniala oförrätter ska återupptas.

De nationer som än inte överlämnat sina kolonier trots FNs bestämmelse, ska kompensera de stater som fortfarande inte fått självständigt styre.

Japan medger att de själva tidigare haft kolonier, men att de inte längre finns kvar. Japan anser att de inte ska förväntas kompensera alla sina tidigare kolonier ekonomiskt.

Japan kan däremot tänka sig att hjälpa sina tidigare kolonier på annat vis. Att kompensera med utbildning, uppbyggandet av skolor samt livsmedel anser Japan är ett mer effektivt sätt att bidra till sammanhållning samt jämställdhet.

Jordanien

Jordanien definierar en kolonial oförrätt som mer eller mindre som en grupps erövring samt behärskande av främmande territorier. Jordanien anser även att det involverar exploatering av resurser samt ett införande av egen kultur eller civilisation. Jordanien har förståelse för oroligheterna som kolonialismen bidrar med, då Jordanien geografiskt omringade av länder som har blivit koloniserade.

Jordanien anser att kolonier som har blivit politiskt förtryckta av koloniala makter eller marginaliserats bör vara en del av definitionen. Ekonomisk exploatering av landets resurser och befolkning skall också vara en del av definitionen. Kolonier där sociala orättvisor har förekommit skall också vara en del av definitionen på en kolonial oförrätt.

Jordanien har en positiv inställning till att koloniala oförrätter bör kompenseras, just i tanke med de historiska och nuvarande konflikterna som har eller pågår i regionen. Jordanien anser att tidsperspektivet spelar en viss roll, beroende på hur långt tidsperspektivet i fråga är. Jordanien anser att länder som har blivit självständiga, exploaterade och förtryckta sedan sekelskiftet har rättigheter till kompensation. Jordanien anser att oförrätter fortfarande finns i världen som bör kompenseras.  

Jordanien anser att både stater och företag som har exploaterat kolonier ska kompensera och stå till svars samt hållas ansvariga, för landets befolkning i fråga.

Jordanien anser att i förloppet av koloniala oförrätter och dess kompensation skall en officiell ursäkt vara minimum för kolonier som har bättre förutsättningar. Kolonier som har sämre förutsättningar skall ekonomiska kompensationer äga rum. Exempelvis extra bistånd eller skuldavskrivningar.  

Jordanien anser att bästa medel för att lösa koloniala oförrätter är ett återupptaget användande av förvaltarskapsrådet. För att fungera som en neutral plats för utredande av oförrätterna.

Kanada

Kanada har under 1500 - 1900 talen varit koloniserat. Nationen grundades efter invånarna fri slog sig ifrån den Franska och Engelska kolonialmakten. Länder som har fått lida hårt genom kolonisering bör kompenseras om det har kränkt mänskliga rättigheter.

Ursprungsbefolkningar i Kanada - som utgör cirka 4% av befolkningen - brottas med fattigdom, fängelse och självmordstalen är mycket högre än de icke-inhemska kanadensare . Aboriginal kvinnor är fyra gånger mer benägna att gå saknas eller mördas än andra kanadensiska kvinnor. Många First Nations samhällen kämpar med otillräckliga, överfulla bostäder, med 132 samhällen för närvarande koka-vatten rådgivning eftersom deras dricksvatten kan vara förorenat. Ursprungsbefolkningen som ofta fått stöd av kyrkan har även sedan 1998 fått ekonomiskt stöd från regeringen. Eskimåer i Kanada har i från Kanadensiska regeringen fått kompensation på 1,5 miljarder dollar och massiva tomter.

Under 2005 etablerade den federala regeringen en $ 1,9 miljarder kompensationspaket för de överlevande från övergrepp på bostäder på skolor.

Kanada erkänner svårigheterna med utförandet av ekonomisk kompensation i utsträckningen som efterfrågas, Nationen anser att de moraliska perspektivet riktas mot ersättning för de som drabbats på nationell nivå.

Kazakstan

Kazakstan tycker att ett land som är eller tidigare varit koloniserat ska ha rätt till att fritt kunna utveckla sitt land både ekonomiskt och kulturellt utan att ett annat land visar vägen. Kazakstan uppmärksammar de folkgrupper som har blivit utsatta för olika typer kolonisering

Vi i Kazakstan anser inte att oförrätter som har skapats i länder eller delar av länder som tidigare har varit koloniserade ska ha någon ekonomisk kompensation. Det vi skulle vilja rikta uppmärksamheten mot är kompensation i form av en kulturell kompensation. Såsom artefakter och liknande som det utsatta landet har en historisk rätt till.Vi kan inte kräva att nutidens generation ska betala tillbaks de ekonomiska summorna som var inblandat i dåtidens händelser.

Kazakstan vill genom det internationella organisationen FN gärna samarbeta med andra länder som har liknande åsikter inom området.

Kenya

Vi i Republiken Kenya anser att problemen som skapats av kolonisering bör kompenseras med fördel för de drabbade länderna. Efter självständighetsförklaringen från England 1963 så har Kenya präglats av ekonomiska och sociala problem. Kenya är idag ett land som har stora ekonomiska skillnader, vilket lever kvar sedan kolonialiseringen. Förutom de ekonomiska skillnaderna så har de etniska motsättningarna skapat en obalans i Kenyas mer än 50 folkgrupper, ett problem som ännu inte lösts. De sociala problem som präglat Kenya grundar sig bland annat i koloniseringen då britterna gav särskilda förmåner till vissa afrikanska ledare, och olika grupper spelades ut mot varandra. Med strävan efter en rättvisare värld vill vi att de länder som varit koloniserade och drabbats av stora konsekvenser ska få kompensation. Vi i Republiken Kenya uppmuntrar berörda kolonialländerna om att ge kompensation till tidigare kolonier om problemen efter koloniseringen fortfarande kvarstår. Med vikt på problemet så anser vi inte att tidsperioden är den avgörande och viktigaste faktorn. Förutom att problemen ska kvarstår så anser vi att det även är viktigt att de koloniserade områdena ska ligger kvar på samma geografiska läge som tidigare, av humanitära anledningar. Med utgångsläge från de geografiska områdena anser vi att de områden som fortfarande är drabbade av koloniseringen bör få kompensation för att komma ifatt i utvecklingen. För att kompensationen ska vara rimlig att genomföra och inte missbrukas så anser vi i Kenya att länder som idag inte påverkas av koloniseringen inte ska få kompensation.

Kina

Folkrepubliken Kina förstår de stater, grupper och individer som kräver kompensation för de oförrätter som begicks mot dem. Det handlar om att skapa rättvisa där rättvisa inte har skipas tidigare och att få de stater som har koloniserat andra stater att betala för sina brott.

Det är viktigt att förstå att varje fall måste diskuteras var för sig eftersom situationen i varje koloni var unik och brotten varierade. Det är därför essentiellt för denna fråga att de utsattas röster blir hörda och att de får tala fritt om vad de tycker ska vara vägen framåt. Den främsta rollen för generalförsamlingen är att skapa en dialog mellan före detta kolonisatörer och före detta kolonier dock är ska före detta kolonisatörer veta att det inte är de som bestämmer om huruvida brott begicks eller hur grova dessa brott är. Den uppgiften faller till de förre detta utsatta kolonierna och en grupp neutrala stater som kan ge ett opartiskt svar på frågan.

Kina har länge stött de afrikanska staterna i deras försök att bygga infrastruktur, industrier och andra ekonomiska förutsättningar så att de kan växa upp ur de ruiner som kolonialismen skapade. Kina kommer fortsätta stödja de afrikanska staterna i denna fråga för att de ska kunna uttrycka deras åsikt i denna högst allvarliga fråga. Det är viktigt för de afrikanska länderna att diskutera denna fråga såväl nationellt, internationellt mellan stater och i organisationer som FN eller Afrikanska unionen.

Kina hoppas att samtliga delegationer är öppna för dialog för att kunna diskutera de koloniala oförrätter som begicks och för att skapa rättvisa för dessa brott. Vill vi, medlemsländerna av FN, kunna ta ett steg framåt måste varje land kunna ta ansvar för sina historiska misstag och slutligen kompensera för brotten som de begick.

Kongo

Demokratiska Republiken Kongo betonar vikten av att forna kolonier bör erhålla ekonomisk ersättning för de orättvisor som kolonialmakterna utsatt dem för. Demokratiska Republiken Kongo lider än idag av de oförrätter och övergrepp som präglade landet under 75 år, inte enbart under Leopold II:s styre, utan även vid överlåtelsen då staten Belgiska Kongo bildades. Efter den uppmärksamhet och de resurser som överlämnades till landets folkgrupper, innan Kongos självständighet 1960, blev demokrati ett mål svårt att nå för den senare Kongolesiska regeringen. Demokratiska Republiken Kongo tror på en ljus framtid för landet, med en stark ekonomi, goda sociala förhållanden samt en allsidig och rättfärdig demokrati. Detta målet är endast möjligt om de koloniala oförrätterna som exponerades i samtliga forna kolonier erkänns och kompenseras av tillhörande kolonialmakter.

Kuba

Vi anser att imperialism är ett grovt brott mot mänskliga rättigheter och mot ett lands suveränitet och därför vill vi att före detta kolonier som missgynnats av kolonialiseringen ska kompenseras. Ett stort problem angående frågan om koloniala oförrätter är att det inte finns en klar definition om vad varken en koloni eller en kolonial oförrätt är. Ett problem som ligger främst för oss på Kuba är Guantamobukten som är ockuperad av USA för att utföra brott mot de mänskliga rättigheterna.

Så här vill vi definiera koloniala oförrätter: ett land som blivit övertaget av ett kapitalistiskt land utan ömsesidig överenskommelse där det övertagna landet utnyttjats och missgynnats, och då det kapitalistiska västlandet gagnas av det övertagna landets resurser.

Vi vill att vi inom FN kommer fram till en definition och vill vi sedan att de länder som definierats som före detta kolonier och ha utsatts för koloniala oförrätter ska kompenseras på lämpligt sätt då olika före detta kolonier kan ha missgynnats på olika sätt, något som är ett nästa steg i processen av detta skipande av rättvisa.

Vi vill att USA avlägsnar sig från Guantanamobukten och låter oss använda det landet som är vårt. USA bryter mot vår suveränitet samt de mänskliga rättigheterna. Detta kan inte tolereras.

Libyen

Libyen anser i frågan att koloniserade länder bör få kompensation av kolonialmakterna, på grund av förödelsen många kolonialmakter har orsakat.

I Libyen mördades flera olika folkstammar, framförallt muslimska stammar; vilka stod emot kolonialmakten. Den Libyska ursprungsbefolkningen (Berber bland annat) skadades allvarligt, och skadorna kvarstår än idag.

För att kunna reparera skadorna, begär Libyen att bli kompenserade av Gelato-landet i södra Europa; vilka koloniserade Libyen från 1911 till 1951. Libyen anser också att andra stormakter bör kompensera gamla kolonier, i form av ekonomiskt stöd, vilket ska bidra till sjukvård, undervisning och/eller den civila befolkningen i det utsatta landet/området.

Vi uppmuntrar kolonialmakter att ta sitt ansvar, och kompensera kolonier, vars land och ekonomi fortfarande präglas av den gamla kolonialmakten.

Vi uppmuntrar skon i södra Europa att bidra med en kompensation till Libyens ursprungsbefolkning och Libyens stammar, då dessa fortfarande är berörda av den stövelformade nationen.

Litauen

Litauen anser att det är viktig att länder som tidigare varit koloniserade får ersättning för det. Vi stödjer absolut inget av det som hänt i det förgångna men vi anser att de länder som utförde kolonialiseringen så som Storbritannien och Frankrike bör stå för det själva och respektive land får betala till det land de koloniserat. Vi tycker även att eftersom Litauen var en del av Sovjetunionen tidigare så ska och bör nuvarande Ryssland ge oss goda handelsvillkor.

Malaysia

Nationen Malaysia anser och tror, som en före detta kronkoloni under det brittiska imperiet, att det inte är rättfärdigt att kräva ekonomiska ersättningar eftersom britterna lade grunden för vårt välstånd, vår infrastruktur och administrativa kraft. Denna plattform som kolonialväldet lämnade efter sig var, i Malaysia, en nödvändighet och ett krav på att få in landet i en industrialiseringsprocess och modernisering.

Malaysia kräver inga ersättningar av Storbritannien, utan letar efter handelsavtal och handelspartners för att gynna civilbefolkningen för båda aktörerna. Med säkerhet vet Malaysia att dessa handelsavtal och samarbeten inom Förenta Nationerna kommer gynna världens befolkning samt skapa en bättre värld.  

Mexiko

Landet Mexiko ser den spanska koloniseringen på 1500-talet som ett hot mot vår kära urbefolkning. Vi ser Spaniens agerande som en allvarlig och brutal handling som tog hårt på urbefolkningen i vårt land. Vi kräver att landet Spanien visar empati och förståelse till de grymheter urbefolkningen fick lida av Spaniens äldre generationer. De äldre koloniseringar av vårt kära land ligger, ur vår regerings synpunkt, bakom oss. Vi ser inte ämnet som något aktuellt för landet. Dock kräver vi Spaniens medlidande för Mexikos urbefolkning och att de på överenskommande mål kan ge ersättning till Mexiko för denna handling.

Vi står öppen för alla diskussioner och åsikter och vi är beredda på att samarbeta med alla länder som delar vårt lands åsikter och idéer.

Nederländerna

Nederländerna erkänner vår inblandning i koloniseringen av länder i Sydostasien under slutet av 1800-talet och medger att detta var ett stort misstag. Vi beklagar de konsekvenser som koloniseringen medfört. Nederländerna vill också ge en officiell ursäkt till alla länder och folkgrupper som på något sätt påverkats av koloniseringen.

Nederländerna anser dock att ekonomisk kompensation för koloniala oförrätter inte är nödvändigt då vi idag arbetar aktivt för de mänskliga rättigheterna och ger stora bistånd till flera länder.  

Nederländerna anser att de koloniala oförrätterna är ett historiskt misslyckande men att det tillhör historien. Nederländerna var under andra världskriget själva ockuperade av Tyskland men har idag goda relationer till landet och kräver ingen ekonomisk kompensation.

Nederländerna ser fram emot ett gemensamt arbete med länder världen över för att fortsätta främja de mänskliga rättigheterna och sträva efter en fredlig värld.

Nigeria

Enligt delegationen från Förbundsrepubliken Nigeria är det upp till var land som blivit utsatt för kolonialism att definiera vad som förstörts eller tagits ifrån denne som lett till en oförrättelse. I somliga länder är utsuget och exploateringen av råvaror en oförrätt som skulle kunna brukas av det egna landet och då hjälpa landet ur en kris, medan i andra länder är det stölder på kulturellt betydelsefulla föremål det främsta oförrätten. Nigeria anser också att bara den akten att gå in i ett land och ta över dess stat och styra det utan en lokal förankring i medborgarna är en kolonial oförrätt.

Beroende på omfånget bör oförrätter kompenseras olika. Som vi nämnt tidigare så fungerar vissa stater väl och då ligger fokuset på stölder av kulturellt viktiga föremål, medan i andra länder så skulle en stor ekonomiskt stöd erbjudas till landet för att återuppbygga landet och dess infrastruktur, utbildning och sjukvård så den bliva självständigt. Med kontroll från FN så det inte sker några förskingringar till landets ledare enbart.

Även vissa skulder bör avskrivas. Man kan hävda kompensation över oförrätter oavsett hur lång tid sedan om det fortfarande påverkar landet negativt än idag. Koloniala oförrätter kan även skapas ännu idag om landet som koloniserats står i beroendeställning till dess forna kolonialmakt.

Stater är i hög grad ansvariga för koloniala oförrätter eftersom de ansvarar för lagar i landet, men kan såklart få hjälp och stöd av konflikter mellan olika folkgrupper.

Enligt Förbundsrepubliken Nigerias delegation så avgör den stat eller folkgrupp som blivit utsatt för en oförrätt om det var en oförrätt eller inte. Sedan kan man enkelt kolla på konsekvenserna av kolonialismen och om sådana tecken visas i ett land är det enkelt att säga av till exempel FN att en oförrätt har ägt rum

Nordkorea

Den demokratiska folkrepubliken Korea anser att koloniala oförrätter bör kompenseras, på grund av behandlingen som makterna ofta utövar över ursprungsbefolkningen.

Exempelvis ser man denna orättvisa i behandlingen av Korea under tiden dem var ockuperade. Ockupationsmakten behandlade vårt folk väldigt illa, samt försökte utrota vår kultur och vårt språk. Vidare ser man hur västvärlden har skadat Afrika i många länder med sin imperialism, och hur den givmilda folkrepubliken Kina blev deras ljus i mörkret och tog tag i det sår som kapitalismens klor lämnat kvar.

Den demokratiska folkrepubliken Korea kräver att kolonialmakter världen över står till svars för sina handlingar och slutar försöka undvika konsekvenserna av sina smutsiga dåd.

Nya Zeeland

Delegationen Nya Zeeland år 1947 nådde en full självständighet efter konflikter men erkänner den brittiska monarken som landets statsöverhuvud. Inom samväldet är vi en parlamentarisk demokrati och vårt tillstånd med Storbritannien och andra förhandlingsdelegationer bevaras mycket god. Nya Zeeland begär ingen kompensation i nuläget av den orsaken att vi inte vill att det ska komma i vägen för vår neutrala relation med Storbritannien.

Nya Zeeland hävdar bestämt att kompensationen borde bero på situationen och läget. Vi är gynnsamt inställda om att förrättade kolonier ska kompenseras under drastisk och allvarligt tillstånd. Om en oförrätt tydligt visas har orsakats av kolonialmakten, borde aktören stå ansvarig för kompensationen.

Detta uppmanar Nya Zeeland ska avgöras av FNs Domstol. Medlemmar från varje medlemsstat i FN skall diskutera omständigheterna och sakfrågan. Utifrån förhandlingar och skilda resonemang utse lösning genom majoritetsröstning om situationen ska kompenseras från aktören och därmed utse hur kompensationen skall framstå.

Pakistan

Den islamiska republiken Pakistan tar tydlig ställning och fastställer i frågan att stater som är före detta kolonier bör kompenseras. Republiken värdesätter diplomatiska dialoger för upprätthållandet av internationell humanitär fred och säkerhet.

Den islamiska republiken Pakistan är ett av flera länder som direkt har utsatts för kränkning av integritet och vi ser allvarligt på detta.  Efter kolonialismen har den islamiska republiken Pakistan präglats av motsättningar som lett till väpnade konflikter som än idag påverkar vår maktstruktur samt utvecklingen ur ett ekonomiskt perspektiv.  

Efter vidare övervägande är Islamiska republiken Pakistan djupt övertygade om att ett frihandelsavtal skulle minska de förödande konsekvenserna som imperialismen inneburit för vår nation.

Vision: Före detta kolonier bör kompenseras genom ekonomiska medel med diplomatiska dialoger.

Plan: Frihandelsavtal genom ekonomisk kompensation vilket kommer främja staternas ekonomi och bygga upp en tillväxt som bidrar till en stabil struktur.

Portugal

Portugal erkänner sitt deltagande i Europas kolonialisering mellan år 1400-1900, då vi haft kolonier i till exempel Brasilien och Angola.  

Idag har Portugal goda relationer med många av sina äldre kolonier. Den, till stor utsträckning, delade kultur som bundit starka band mellan Portugal och Brasilien har öppnat upp både ett ekonomiskt och ett kulturellt samarbete mellan länderna. Vi önskar hitta faktorer hos alla våra före detta koloniala oförrätter som i sin tur förhoppningsvis kan leda till liknande relationer.   

Portugal anser därmed att det är ineffektivt för våra nutida verksamheter att blicka bakåt på äldre handlingar, utförda av Portugals äldre generationer och odemokratiska ledare, dessutom anser Portugal att en materiell kompensation endast kommer att leda till ytterligare politiska konflikter.

Det är Portugals önskan och mål att behålla och utöka goda relationer med sina före detta koloniala oförrätter, som exempelvis Brasilien och Angola. Att skapa starka band som ska lägga grund för ömsesidig respekt och samarbete, hoppas vi kan vara inspiration för hur dessa konflikter ska lösas.

Ryssland

Den ryska federationen ser tillbaka på den koloniala historien med djup sorg. Med tanke på allt lidande som orsakats under kolonialismen, är det på tiden att dessa oförrätter tas upp till diskussion. Än idag ser vi spåren av kolonialismens utsugning och frosseri i den tredje världen. Fattigdom och svält är tydliga effekter som har förhindrat den sociala och ekonomiska utvecklingen hos forna kolonier.

Att diskutera kompensation för koloniala oförrätter är ytterst komplicerat. Den ryska federationen förnekar inte behovet av kompensation för kolonialismens effekter, som i viss mån kan ha påverkat forna koloniers utveckling negativt. Samtidigt konstaterar den ryska federationen att det inte är självklart var man drar gränsen för en kolonial oförrätt, hur man uppskattar de ekonomiska och mänskliga kostnaderna för dessa oförrätter och om det överhuvudtaget är möjligt att sätta ett pris på människors lidande. En grundläggande svårighet är att skatta den ekonomiska utvecklingen som skulle skett utan kolonialism och jämföra den med länders faktiska utveckling. Federationen Ryssland ser därför gärna att någon form av kompensation utgår till de kolonier som utsats för stort våld i samband med att de föll under kontroll av utländska makter. Däremot är den ryska federationen tveksamma till om det är möjligt med en kompensation för kolonialismens eventuella ekonomiska konsekvenser.

Saudiarabien

Kungadömet Saudiarabien lider med de som under kolonialistiska former tvingats till underkastelse. Däremot anser vi inte att det finns något behov av att kompensera dessa parter på ekonomiskt vis. Områdena i fråga har återgivits och något mer än en ursäkt – i de fall där en sådan inte redan getts – finner inte den saudiarabiska delegationen nödvändigt.

Den kolonialistiska eran tillhör det förflutna, och trots att Saudiarabien har den djupaste sympatin med de som en gång kolonialisternas vill vi samtidigt påminna om att vi står inför mer aktuella konflikter i framtiden. Därmed åberopar vi att frågan om kompensation skall lämnas, för att istället ge plats åt bekymmer av större relevans för dagens världsbild.

Senegal

Under vår historia har många länder, främst i Afrika och Sydamerika, koloniserats av stormakter från bland annat Europa. Det är med all respekt och ömkan Senegal känner för de drabbade länderna. Senegal är en före detta kolonisation, därför vet vi innebörden av att vara ockuperade. Senegal vädjar till samarbete mellan dels forna kolonierna genom AU samt Nepad, men hoppas även för kooperation tillsammans med de forna kolonisatörerna för att stärka de ekonomiska och socioekonomiska svårigheter i somliga afrikanska stater. Vi hoppas att de stormakterna hör våran vädjan, vi vill uppnå en fredlig resolution. En framtidsplan för de drabbade länderna måste utformas för att inom kort kunna åstadkomma stabila ekonomier och etablera välbemedlade samhällen. Vi hoppas att stormakterna utformar en fredlig resolution som kommer att samordna en översiktlig plan för de drabbade och dess framtid.

Serbien

Koloniala oförrätter: Vi i Serbien anser att koloniala oförrätter bör definieras som när ett mäktigare land går in i ett annat land med mindre makt och tar över ett territorium genom sin makt. Oftast så ändras kulturen, religionen och språket i landet som blir koloniserat. Landet kan inte tillägga åsikter och därför finns ingen rättvisa för landets befolkning, utan måste rätta sig till den nya stat som tagit över landet. Vi i Serbien tycker också att det finns vissa fall då kolonialism har medfört positiva effekter. Positiva effekter kan vara så som att landet utvecklats på en ekonomisk aspekt. Historiska oförrätter som skedde förr i tiden bör inte tas upp i dagsläget eftersom länderna har utvecklats och ändrat åsikter under tidens gång. Självklart kan den gångna tiden diskuteras och leda fram till en slutsats om hur lång tid “historia” anses vara. Historiska händelser och situationer bör diskuteras och för att det ska leda till en vänlig avslutning utan hårda kompensationer.

Hur bör koloniala oförrätter kompenseras? Serbien anser att en konkret och hjälpsam lösning är att använda sig utav militär tjänstgöring som kompensation och dra tillbaka på skyldigheten av att betala stora summor pengar som straff.

Serbien anser att koloniala oförrätter kan medföra både positiva och negativa utvecklingar. Positiva aspekter kan vara så som situationen mellan Spanien och Argentina. Argentina har utvecklats på det ekonomiska perspektivet och är idag ett rikt land på grund av att dem har blivit koloniserade. I många fall så vill länder kräva pengar från de land som har koloniserat ett annat men vi anser att det borde vara ett mildare straff i och med att det finns både positiva och negativa effekter. Serbien tycker att kompensationen ska vara att landet hjälper till militärt. Fördelen med att ställa upp militärt är att man hjälper de andra landets försvar och ekonomi.

Spanien

Spanien vill uttrycka sitt stora engagemang i frågan som berör koloniala oförrätter och dess konsekvenser, och betonar vikten av en dialog mellan forna kolonier och forna kolonialmakter. Med detta sagt är Spanien självklart mycket måna om forna koloniers situation och tillvaro idag, och landet understryker betydelsen av att upprätthålla en god relation till dessa länder.

Spanien vill också uttrycka att vi nu, i den mycket oroliga tid världen befinner sig i med hotande världsekonomi, allvarliga miljöproblem, politisk osäkerhet etc, bör blicka framåt och fokusera på att lösa de problem som vår värld ställs inför idag. Med detta sagt är Spaniens förhoppning att den samtid vi idag lever i, i framtiden skall minnas som en tid där länder samarbetade och hjälpte varandra, och att världen mötte de problem som hotade världsfreden tillsammans. Låt oss i samarbete se till att nutidens historia inte blir fylld med fördömande, hat och skuldbeläggning och att den beskrivs i historieböckerna som bättre än dagens historia!

Storbritannien

Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland, värnar, och har alltid värnat om utvecklingen och välmående av forna kolonier. Storbritannien erkänner, till viss del, ett kausalt samband mellan befintliga lidanden i stora delar av den outvecklade världen och historiens imperialism och kolonialism. Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland, fastställer däremot att ekonomisk kompensation, i form av skadestånd för felaktigt historiskt handlande, inte är rätt tillvägagångssätt för att skapa en interdependens mellan utvecklingsländer, och industrialiserade länder. Inte heller vore det, enligt Storbritanniens mening, främjande av Förenta Nationernas stadgade ändamål då det endast skulle skapa mellanstatliga konflikter angående vem, som för vad, ska betala vem.

Kolonialismens historia är präglad av illdåd och förskräckligheter. Storbritannien sörjer dessa historiska händelser som varken nekas eller försvaras. Storbritannien erinrar dock om att kolonialismen omfattas av omoderna och historiska händelser som därmed inte bör värderas och bestraffas efter dagens moderna värderingar. Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland yrkar på hur ekonomisk och materiell kompensation för den forna kolonialismen, vore ytterst oberättigat och ineffektivt. Storbritannien syftar bland annat på hur monetärt injicerande riktat mot fattiga länder kan leda till okontrollerbar inflation, förutsatt att pengarna faktiskt når landets befolkning och inte dess korrupta ledare. Storbritannien menar även hur pass ologiskt det vore för länder såsom Storbritannien, som redan donerar enorma mängder bistånd till U-länder, att betala ytterligare i oberättigade ersättningar för historiskt agerande.

Storbritannien tror inte på ekonomisk eller materiell kompensation. Däremot ser man med stor entusiasm på framtida multilaterala samt bilaterala mellanstatliga avtal, vars mål ska vara att föra in världens forna kolonialländer på den globala marknaden. Tillgång och deltagande av världens handel menar Storbritannien är en bra start i utvecklandet av outvecklade länder. Andra industriländer uppmuntras även till att arbeta för Förenta Nationernas mål av att varje land ska donera 0.7% av sin BNP-inkomst till behövande länder, såsom Storbritannien gör idag. De länder som försätts i ekonomisk kris och skulle vara i behov av större summor kapital, menar Storbritannien bör vända sig till Internationella Valutafonden för statliga lån av pengar.

Sudan

Republiken Sudan är glada för att koloniala oförrätter tas upp i FN:s generalförsamling.

Våra förfäder fick genomlida en hel del smärtor på grund av kolonialismen. För att belysa frågan ytterligare ämnar vi arrangera en omfattande föreläsning om koloniala oförrätter under kommande år.

Republiken Sudan avvaktar för tillfället i frågan huruvida vi kommer att begära skadestånd från Egypten och Storbritannien.

Sydafrika

Republiken Sydafrika ser mycket allvarligt på de koloniala brott som skett i världen. Exploateringen av resurser och människoliv har orsakat förödelse vilket påverkar världen än idag. Den Afrikanska kontinenten är i allra högsta grad påverkad av dessa övergrepp vilka skedde för bara en kort tid sedan.

Före detta koloniserade länder led och lider på ett flertal sätt på grund av sin historia med kolonialism. Resurser har utnyttjats, plundrats och förstörts av kolonisatörerna. Det finns en mängd unika bestulna föremål som aldrig lämnats tillbaka. Likväl bleknar betydelsen av allt detta när det jämförs med det oerhörda lidande människorna i koloniserade stater fått utstå genom slaveri och folkmord.

Somliga av länderna som utfört koloniala oförrätter har erbjudit ursäkter och i viss mån ekonomisk kompensation till specifika grupper. I många fall saknas dock all typ av kompensation eller också har den kompensation som givits ej varit tillräcklig. Detta ser Sydafrika mycket allvarligt på och Sydafrika uppskattar därför att frågan tas upp i FNs generalförsamling.

Sydafrika anser att de länder som utsatts för koloniala oförrätter behöver kompenseras för de skador som tillfogats dem. Då de skador länder tillfogats på grund av kolonialismen varierar kraftigt bör detsamma gälla de ekonomiska kompensationerna. Sydafrika uppmanar dessutom samtliga länder som ännu inte framfört en ursäkt för sina koloniala brott att göra detta.

Republiken Sydafrika känner en djup sorg över de skador som kolonialismen har orsakat. Historien kan inte förändras, men kompensation och ursäkter kan hjälpa världen att blicka framåt.

Sydkorea

Sydkorea definierar kolonialisering som när ett annat land med hjälp annektering koloniserar ett annat med baktanke om att utnyttja landet naturtillgångar. Det innebär också att landet tar över rättsväsendet, domstolar, polis och fängelse. Att kolonialherrarna införskaffar deras religion, språk och kultur. Alla faktorer nämnda ovan påtvingades Korea av Japan.

Med djup beklagelse kan vi i Sydkorea bekräfta att Sydkorea har varit ett av många koloniserade länder. Från 1910-1945 var Sydkorea annekterat av Japan. Detta har haft en betydande roll i hur vårt samhälle ser ut idag. Japan har använt sig av våld och utnyttjat vårt lands industriella resurser till eget förfogande.

Vi, representanter av Sydkorea, anser att det behövs arbetas fram en strategi som kan kartlägga vilka länder där koloniala oförrätter har skett. Några lösningar på problemet kan vara ekonomisk kompensation men också politisk genom ett politisk stöd i utrikespolitiken.

Därför tycker vi i Sydkorea att man borde tillsätta en komitée som arbetar för att definiera och kartlägga länder som bör kompenseras efter kolonial oförrätt. Detta eftersom det i dagsläget finns oklarheter i vad som egentligen definierar en kolonial oförrätt.

Syrien

Arabrepubliken Syrien betonar att stater och imperier som tidigare innehaft kolonier har en gudabenådad moralisk skyldighet att via ekonomiskt skadestånd betala tillbaka för de brott mot mänskliga rättigheter och utnyttjande av södra kontinenternas folk. Tydliga spår i världen har lämnats efter ifrån de brutala makterna och dess vidriga misskötande av sina undersåtar. Eldarna från slavhandel, folkmord och globala övergrepp brinner fortfarande i folkets ögon och deras rop för rättvisa hörs, stöds och bemöts med empati av republiken Syrien. Arabiska republiken Syrien är själva offer för Europas totalitära och rasistiska behandling av de muslimska folket. Vår starka nationalistiska kultur och historia har blivit förstörd, förnedrad och vanhedrad under Loubets kommando och nu när Syrien återigen hamnar under internationellt intresse har vi icke glömt dessa skoningslösa brott.

Syrien är fasta i sin position om ekonomisk återbäring till alla tidigare stater som fallit på knäna framför kolonialismen, vi uppmanar även alla i vårt muslimska bröder- och systerskap att inte längre sitta vid sidan utan istället stå upp för era rättigheter och resa er. Arabrepubliken Syrien kommer då som nu för alltid att stå upp för minoriteters rättigheter och understryker allas rätt till ett värdigt liv fritt från förtryck från fördömande stormakter.

Tchad

Republiken Tchad beklagar djupt den segregerade värld vi lever i idag och menar att det politiska klimatet är skadat till följd av underliggande konflikter och tidigare oförrätter som aldrig erkänts. Många stater i Världen har, som en konsekvens av imperialismen, hamnat efter i industrialisering och utveckling och generationer av människor har skadats svårt av hänsynslös landgränsdragning.

Vi är medvetna om att koloniala oförrätter är svårdefinierade och anser att det bör tillsättas ett råd inom Förenta nationerna med experter som utreder varje enskilt fall av eventuell oförrätt.

Tchad föreslår som lösning ett officiellt erkännande och officiell ursäkt från samtliga länder som i ett tidigare skede kolonialiserat landområden. Det skulle, menar vår delegation, bidra positivt till det politiska klimatet och främja samarbete över kontinenterna.

Vidare är vi djupt oroade för Afrikas utveckling och ekonomiska tillväxt. Republiken Tchad föreslår att EU ser över sin jordbrukspolitik och ändrar den i en mindre protektionistisk riktning. Om det lönar sig för afrikanska länder att exportera jordbruksprodukter till Europa skulle det vara gynnsamt för Afrikas utveckling och ekonomi. Vi förespråkar samarbete över gränserna och menar att jordbruksreformer av det slaget är en lösning att föredra framför ekonomisk kompensation. Samarbete gynnar alla parter på längre sikt.

Tunisien

Definitionen av kolonialism innebär att ett land erövrar och utnyttjar områden, kolonier, utanför det egna området. Man går som grupp in i ett mer eller mindre främmande territorium och utövar sin egna kultur och utnyttjar resurser men även urbefolkningen. Vi är väl medvetna om att detta har resulterat i konsekvenser för vissa stater som påverkar dem än idag.

Som en före detta koloni är vi såklart fullt medvetna om hur kolonialismen påverkat väldigt många länder runt om i världen, både från en positiv och negativ aspekt. Vi är mycket angelägna om att stater som har drabbats negativt ska tilldelas någon form av kompensation. Dock så anser vi att man som stat måste ha konkreta bevis som tyder på att man har drabbats negativt, och därefter bör staten tilldelas någon form av kompensation.

Idag har vi aktiv kontakt med EU, AU, USA och Arabförbundet och för detta vill vi visa vår uppskattning. Då relationen med vår f.d kolonisatör är god så anser vi att någon kompensation inte är nödvändig. Delegationen Tunisien föreslår ett fortsatt samarbete med samtliga länder i dess förbund.

Turkiet

Republiken Turkiet är väl medveten om det stora inflytande kolonialmakter har haft och fortfarande har i sina f.d. kolonier. Dock ställer vi oss avvisande till idén om kompensation för eventuella koloniala oförrätter.

Att stater tvingas betala skadestånd till sina f.d. kolonier för oförrätter som skedde förr, innebär att de döms för brott som de inte själva begått. Visserligen har många länder utnyttjat bl.a. resurser i andra områden, men dagens stater har ofta inga kopplingar till detta. Mycket gott har också kommit ur relationerna mellan f.d. kolonialmakter och kolonier. Exempelvis har Turkiet mycket goda relationer med länder på Balkan, vilka tidigare var underställda oss. Dessutom behandlades Turkiets f.d. kolonier på ett gott sätt, t.ex. fick alla folkgrupper utöva sina respektive kulturer och traditioner. Det skedde heller ingen exploatering av naturresurser eller människor. Därför kan inte länder erhålla kompensation av Turkiet, då inga koloniala oförrätter begåtts.

Vi är dock måna om goda relationer samt kulturellt och ekonomiskt utbyte med länder, vars öden tidigare varit knutna till vårt. Samtidigt är vi mycket intresserade av att förbättra dessa relationer ytterligare.

Tyskland

Vi i förbundsrepubliken Tyskland tycker att världen idag står och stampar på samma ställe allt för länge utan att komma vidare. Det går inte att förneka de avtrycken historien har satt i den värld vi lever i idag men dessa avtrycken är vi medvetna om och att älta dessa tar oss inte framåt.

För att gagna världens nuvarande situation så mycket som möjligt vill Tyskland se effektivare och modernare sätt att lösa nutidens aktuella världsproblem. Med bistånd och uppbackning till fattigare länder så vill vi tro att världen kommer att gå framåt, istället för titta tillbaka i backspegeln och gräva i gammalt groll. Vi är här och nu och behöver blicka framåt från där vi står idag för att ta itu med stora frågor. Tyskland är för ett modernt och effektivt arbetssätt för att nå dit. De åtgärder vi vill ta till är en återinföring av FNs förvaltarskapsråd vars uppgift kommer att innebära en disponering av ekonomiskt stöd till de länder som än idag ärras av den koloniala eran från förr.

Problemen kan vi enbart lösa tillsammans, det kommer inte bli bättre om vi blickar tillbaka i tiden och att stater kastar anklagelser mot varandra. Dagens problem kan bara lösas om vi tillsammans kollar framåt, att de som kan hjälpa hjälper de som behöver hjälp, att den hjälpen som ges leder till utveckling och förbättring. Vi i Förbundsrepubliken Tyskland kollar framåt och framtiden ser ljus ut om vi tillsammans slutar att stillastående älta om det som har skett och istället blickar framåt, för framtiden kommer och med den förbättring.

Ukraina

En koloni är i politik en region som lyder under en regering i moderlandet. vanligtvis ligger kolonier i en annan världsdel än vad moderlandet gör, utan att ha egen politisk representation. Vi anser att man kan hävda koloniala oförrätter efter hur lång tid som helst, så länge landets utveckling har sinkats under den koloniserade perioden, vilket i sin tur har lett till att landet har ett mindre utvecklat samhälle.  Många länder har blivit drabbade av koloniala oförrätter vilket försvagat ländernas ekonomiska utveckling och även många andra aspekter. Ett antal länder lider fortfarande av kolonialismens konsekvenser och det tycker vi bör stoppas.

Vi i Ukraina tycker att länder med ett tidigare innehav av kolonier, mer specifikt koloniala oförrätter bör ge stöd till de drabbade länderna i form av ekonomiskt och politiskt stöd och ge hjälpen de behöver tills de kan utveckla sig på egen hand. Vi anser även att alla länder bör ha möjligheten att skapa en god levnadsstandard för dess befolkning. Därför tycker vi att fler länder bör samarbeta med FN för det ska kunna hända.

Uruguay

Republiken Uruguay anser att koloniala oförrätter är en del av historien och det viktiga idag är inte att blicka tillbaka utan att se framåt på hur vi kan förbättra levnadssituationen runt om i världen. Fokus för FN måste ligga på de människorna i nöd idag. Republiken Uruguay är däremot fullt medvetna om i vilken utsträckning som exploatering har skett inom det koloniala systemet och beklagar djupt historiens grymhet.

I frågan huruvida en stat ska kompenseras för koloniala oförrätter anser Republiken Uruguay att en utredning behövs för att kunna definiera vad som är en kolonial oförrätt. I den mån som stater har fallit offer för grova koloniala oförrätter under imperialismen och lider än idag bör en viss kompensering övervägas av utredningen. Fokus för utredningen som vi önskar tillsätta bör dock ligga på dagens situation i de forna kolonierna och endast syfta till att förbättra dagens levnadsöden. Republiken Uruguay menar att en sådan utredning skulle starta en nödvändig debatt om hur vi kan lägga imperialismen bakom oss och samarbeta för en bättre framtid.

I de fall där utredningen anser att kompensation är lämpligt bör det främst göras genom humanitär hjälp till landet. Republiken Uruguay anser att en stor klumpsumma inte är rätt väg att gå då den inte är garanterad att nå offren för de koloniala oförrätterna, nämligen folket.

USA

Amerikas förenta stater (USA) fastslår att koloniala oförrätter är en fråga av stor vikt samt en högt prioriterad angelägenhet inom internationell politik. Den amerikanska delegationen är övertygad att fortsatt kolonialism hämmar en global ekonomi, länders kultur, identitet och ekonomi samt Förenta Nationernas mål att uppnå internationell fred. Förenta Nationerna vidhålls som en viktig plattform, verktyg och medlare för internationella diskussioner som rör frågan.

Med hänvisning till Resolution 1514 antagen av generalförsamlingen vidhålls varje nations önskan och rätt till självständighet. All kolonialism, diskriminering och segregation ska upphöra, då åsyftas territoriell, ekonomisk och kulturell kolonialism. Länder har rätt att besluta sin egen suveränitet, nationella resurser och politiska ställning. Omedelbar utveckling mot självständighet för länder som fortfarande är koloniserade ska genomföras utan åtskillnad av ras, ekonomi eller tidigare händelser, således försäkra länder om en fullständig självständighet, frihet och suveränitet.

Den amerikanska delegationen framhåller vikten av internationella samarbeten och fredliga diskussioner mellan stater för att i enighet kunna lösa eventuella dispyter. En ekonomisk ersättning anses vara nödvändig, men bör kombineras med officiella ursäkter. Delegationen vidhåller även vikten av att före detta kolonisatörer vidtar aktiva arbeten för att bygga upp drabbade stater.

Venezuela

Den Bolivarianska republiken Venezuela påminner om FN:s resolution 1514 (XV) 14 December 1960 Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples, och the Universal Declaration on Human Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights och the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.

Den Bolivarianska republiken Venezuela återbekräftar varje lands suveräna rätt till utveckling fritt från dominans och exploatering från annat land, liksom rätt till att fritt bestämma sin politiska ställning och fritt fullfölja sin ekonomiska, sociala och kulturella utveckling.

Den Bolivarianska republiken Venezuela åberopar icke-inblandning i inre angelägenheter för alla stater, och respekt för suveräna rättigheter för alla folk och deras territoriella integritet.

Den Bolivarianska republiken Venezuela uppmärksammar att majoriteten av de folk som representeras i FN har genomgått den bittra erfarenheten av kolonialism. Kolonialmakterna ockuperade deras land och utsatte dem för omänskliga former av behandling i uppenbar strid med de mänskliga rättigheterna.

Den Bolivarianska republiken Venezuela uppmärksammar att skadan av kolonialismen även inkluderar språk, kultur, ekonomi, naturtillgångar, miljöförstöring, institutionell utveckling, inbördeskrig, politisk demokrati, korruption, infrastruktur, religion etcetera.

Den Bolivarianska republiken Venezuela understryker att det nu är hög tid att kompensera tidigare kolonier för all den skada som kolonialiseringen åstadkommit så att fattigare länder kan uppnå målen i Agenda 2030.

Vietnam

Socialistiska republiken Vietnam uttrycker sin djupa desillusion över situationen somliga stater har orsakat. Under många århundraden har vi i Vietnam blivit koloniserade, trakasserade samt terroriserade av stater vars intresse för vårt land varit viktigare än människoliv. Vietnam yttrar om att stater, vars situation varit liknande vår skall få en kompensation av något slag från länder som utnyttjat landets naturtillgångar samt invånare.

En kolonial oförrätt innebär att en stat går in och tar över en annan. Därefter utnyttjas denna stat på dess naturtillgångar och övriga resurser. Både statens skick och invånare påverkas negativt och kan dessutom användas som arbetskraft. Detta resulterar i att landet inte har möjlighet att utvecklas och kan därför inte skapa en stabil ekonomi. I vissa fall, som i Vietnam, påverkas även landets kultur.

Tid är ingen bortförklaring eller ursäkt när människoliv gått till spillo och naturtillgångar utnyttjats. Länder som befunnit sig i samma situation som Vietnam har rätt till en utjämning. Efter århundraden av kolonisering står vi inför en ljus framtid som en självständig stat. Dock återstår det stater som varken nu eller någon gång kommer ha möjlighet till att förbättra infrastrukturen eller ekonomin efter att ha blivit koloniserade. Dessa har rätt till en kompensation.

Vietnam anser att man ska få en kompensation i form av bidrag. Det i form av kapital, hjälp med infrastrukturen eller liknande. Dessutom bör det införas en definition av vad en kolonial oförrätt är för att länder skall få en möjlighet till berättigande. Vietnam är öppna för förslag angående hur denna process ska gå till och är även öppna för samarbete med stater som samtycker.

Vitryssland

Republiken Vitryssland anser att en koloni är ett land som ofrivilligt och utan politiskt eller ekonomiskt representation lyder under en främmande regering. Vi anser inte att t.ex. före detta Sovjetiska länder som ingått i en union ska räknas som gamla kolonier. De kritiska situationerna i före detta kolonier, främst i centrala Afrika, är ett direkt resultat av kolonialisering. Länder som Holland, Frankrike, Portugal och Storbritannien övergav sina kolonier utan att försäkra en smidig och demokratisk makt övergång. Den här bristen av ansvar har lett till år av konflikt och lidande i länder som t.ex. i Kongo, Somalia, Rwanda, Folkrepubliken Angola och många fler. Vissa stater har klarat sig bra och kunnat utvecklas till en stark stat men dessa stater har haft det svårare att upprätthålla och bygga upp ett samhälle utan fattigdom. De lider av svår korruption och ekonomisk stagnation som fortsätter att bli ett växande problem.

Därför tycker Republiken Vitryssland att de ansvariga länderna ska ta sitt ansvar och ge den stöd som ex kolonierna anser nödvändig. Stöd ska endast ges till de före detta kolonier som blivit självständiga under 1900-talet.

© Håkan Danielsson 2022