WHO rollspel 2

Policy-papers.

WHO (Narkotika)

FN-rollspel, Ek/Lip/Nanas

____________________________________________________

Land: Republiken Argentina

Delegat: Louise Carlsheimer

Republiken Argentina ser mycket allvarligt på frågan om narkotika. Med den globala hälsan i fokus är missbruk samt spridning av olika typer av blodsjukdomar djupt oroväckande. Den illegala handeln är ett stort hot mot vår internationella säkerhet och bör bekämpas. 

Fullt medvetet om dess centrala roll i frågan försäkrar republiken Argentina att bekämpandet av illegal narkotikahandel är starkt prioriterat. Landet främjar olika typer av internationella samarbeten och tror huvudsakligen att det är den grundläggande vägen till förändring. Med hänvisning till suveränitetsprincipen betonar landet dock att fastställandet av vad som är illegalt samt frågan om legalisering för personligt bruk under kontrollerad form, ska kvarstå på nationell nivå. 

För att värna om världshälsan samt den internationella säkerheten understryks betydelsen av att minska både utbudet och efterfrågan av narkotika. Republiken Argentina yrkar därför att en kombination av förebyggande och kontrollerande insatser är obligatoriskt för att motverka den illegala narkotikahandeln samt förbättra den globala hälsan.  

___________________________________________________________________________

Land: Republiken Colombia. 

Delegat: Tiffany Khayyami

Republiken Colombia ser mycket allvarligt på frågan om narkotika. Colombia ämnar att bekämpa landets stora drogexport med stora kraftansträngningar, men kan inte göra så på egen hand. Delegationen Colombia anser det vara ytterst lämpligt att diskutera ett internationellt samarbete för en reglerad narkotikahandel.

Colombia känner djup oro gällande landets drogexport och anser att ett samarbete med FN är i sin ordning för att lösa detta problem som inte endast präglas av Colombia, utan även många andra länder i världen.  Målet är att samarbeta för internationellt striktare tullar för att förhindra innehav av illegalt klassad narkotika. 

___________________________________________________________________________

Delegat: William Tanski

Land: Danmark

Danmark anser att all användning av narkotika eller narkotikaliknande preparat bör vara förbjuden om det inte används i medicinskt bruk och med recept från en läkare.

Vi i Danmark är väldigt positiva mot att ha förebyggande arbete och 

hjälpa narkotikamissbrukare då vi anser att människor hälsa är väldigt viktigt inom vårt land. Vi är väldigt upprörda över den ökade narkotikaanvändningen inom landet och vi ser fram emot en förändring.

___________________________________________________________________________

Land: Demokratiska förbundsrepubliken Etiopien

Delegat: Simon Brandt

Demokratiska förbundsrepubliken Etiopien ser ytterst allvarligt på den rådande narkotikasituation i världen. Etiopien har en strikt syn på ämnet och är därför väldigt angelägna om att lösa de problem som existerar. Regeringen befarar en ökad toleransnivå i synen på narkotika.

Etiopien är medvetna om att brukandet av narkotika förekommer i viss utsträckning inom landets gränser, men regeringen kan försäkra att de jobbar aktivt för att förhindra detta. Etiopien är ett fattigt land som satsar mycket på handel och detta har resulterat i viss drogsmuggling. För att åtgärda problemet samarbetar den Etiopiska staten med Interpol vilket har resulterat i att många grips årligen för drogsmuggling med långa fängelsestraff som följd. Inrikes finns det ett flertal statliga institutioner som arbetar mot spridning av narkotikaanvändning. Problem med innehav av tyngre preparat såsom heroin och kokain är begränsat men för det som hanterar detta väntar hårda straff. Legalisering av narkotika är inte aktuellt med hänsyn till hälsofaran.  

Demokratiska förbundsrepubliken Etiopien fördömer narkotika och uppmanar samtliga medlemsstater i Förenta Nationerna att inta samma förhållningssätt. Efter att ha granskat frågan anser Etiopien att stor vikt bör läggas vid att hjälpa de personer som har problem med sitt missbruk. Den ineffektiva inriktningen på brott och straff som under en längre tid präglat narkotikafrågan visade sig vara otillräcklig. Vidare betonar Etiopien att de kommer göra allt som står i sin makt för bidra till en lösning på världens narkotikaproblem.

___________________________________________________________________________

Delegation: Republiken Frankrike

Delegat: Michelle Makaj

Republiken Frankrike anser att beslutet gällande narkotika är mycket viktigt och bör tas på allvar. Frankrike har en sträng antidrog-politik och därför betraktas all konsumtion, försäljning eller tillverkning i varierande mängder som olagligt.

Fängelse för bruk av narkotika, oavsett vilken typ av narkotika, ska vara en sista utväg. Om åtalet endast gäller konsumtion, är behandling att föredra framför fängelse eller böter.

Frankrike har lagt stort fokus på sin nationella politik för att bekämpa narkotika och beroendeframkallande beteende, särskilt mot ungdomar, kvinnor och befolkningar i utsatta situationer.

Stora andelar av 17-åringar idag har någon gång upplevt/prövat på någon av drogerna från alkohol, tobak till cannabis. Dessa förbrukningar är desto mer skadliga eftersom de inträffar under den cerebrala mognadsfasen, och de utsätter ungdomar till mer riskfyllda beteenden.

Det är därför viktigt att utveckla validerade strategier, i linje med internationella rekommendationer, både när det gäller förebyggande och vård. Från tidig barndom till efter tonåren, måste förebyggande av beroendeframkallande beteende utföras med konstant oro för att förhindra, fördröja eller begränsa konsumtionen, utan att föreslå hygieniska eller moraliserande svar. Dessa är tydligt kända för att vara ineffektiva.

Frankrike arbetar därför med att stärka de psykosociala kompetenserna hos unga människor och deras föräldrar. Det är nödvändigt att hjälpa de första att säga nej, och de andra, föräldrarna, för att öppna och upprätthålla en dialog för att hjälpa unga människor att blomstra. Det är likaså viktigt med att informera ungdomar om droger i olika medier för att få budskapet spritt och påverkat.

__________________________________________________________________________________

Land: Nederländerna (HOLLAND)

Delegat: Clara Månsson

Demokratiska monarkin Nederländerna har en liberal inställning till handeln och nyttjandet av mjuka droger. Legaliseringen av mjuka droger har inte bidragit till ett större antal missbrukare, rättare tvärt om. Marknaden mellan hårda och mjuka droger har en markant skillnad och Nederländerna för ett aktivt arbete för att dämpa försäljningen och bruket av direkt skadande droger. 

Narkotika är en fråga om folkhälsa och inte kriminalitet. Regeringen i Nederländerna värnar om befolkningen och vill minska de fysiska och psykiska skadorna genom att möta människorna som missbrukar istället för att att kriminalisera fallen. 

___________________________________________________________________________

Delegation: Indien 

Delegat: Laura Greco 

 Republiken Indien vill uppmärksamma konsumtionen av narkotika och anser att den illegala handeln är något som behöver bekämpas. Genom att tillämpa FN:s narkotikakonvention i nationell lagstiftning, strävar Indien efter reducering av narkotikabrott och att vi utvecklas mot en säker och trygg framtid. Ett förebyggande arbete måste prioriteras samtidigt som det är viktigt att driva frågan utifrån hälsoaspekterna också.  

 Indien är övertygade om att internationella samarbeten och en allmän debatt i FN är det centrala för att lösa problematiken. Fastän vårt gemensamma fokus ligger på vård och de mänskliga rättigheter tror Indien fortfarande starkt på att även ha förbud och kontroll i åtanke då de kan vara effektivt om det hanteras på rätt sätt.

___________________________________________________________________________

(ISRAEL - EJ INSKICKAD)

___________________________________________________________________________

Land: Republiken Italien

Delegat: Tove Edling

Republiken Italien har under lång tid brottats med olaglig narkotikahandel. Handeln är svår att stoppa och har krävt mycket av regering och befolkning, både för att förhindra droger och att överleva beroendet eller den kriminalitet som tillkommer. Vi vill göra narkotika lagligt, men genom staten, så att pengarna kan bidra till statens välfärd.

Republiken Italien anser att genom att avkriminalisera narkotika i vissa sammanhang och på så sätt ha monopol kan vi styra intaget mer. Narkotika har visats hjälpa som läkemedel för många med smärtor, i ett medicinskt sammanhang skulle klubbar kunna startas där man skulle ha tillstånd att odla och röka cannabis utan att det ansågs olagligt. För att kunna delta i ett sammanhang där narkotika används behövs godkända läkarintyg. Med en avkriminalisering skulle den olagliga narkotikahandeln minska och yngre skulle ha mindre tillgång till narkotika. 

Republiken Italien hoppas på ett gott samarbete och betonar att befolkningens hälsa sätts i första hand.

___________________________________________________________________________

Land: Republiken Kenya

Delegat: Patrick C.M. Bohman

Republiken Kenya är medveten om det faktum att under de senaste 2 decenniernas har en epidemi av illegal droganvändning samt missbruk av terapeutiska läkemedel spridits och influerat världens samhällen. Ingen enstaka nation har skonats från den förödelse som drogmissbruk medför.  

Republiken Kenya vill även upplysa korrelationen mellan missbruk av droger och överföringen av humant immunbrist virus. Kampen mot drogmissbruk och epidemin av HIV/AIDS är två  dilemman som tenderar att sammanfogas.   liv.

Drog och alkohol rehabiliteringsprogram bör implementeras för att ge individen möjligheten att  förändra sin livssituation.  Dessa program inkluderar men är inte begränsad till: 

Psychosocial Support;  Advocacy;  Verksamhets separation;  Förlust, sorg and bereavement;  Stress Management;  HIV and AIDS Prevention and Management eller Trauma rådgivning

Republiken Kenya anmodar att UN ska sträva efter att koordinera förhindret, snar upptäckt och hanteringen av drogmissbruk hos individen genom obligatorisk gymnasieutbildning, procedur stödkonstruktion och bindande administrativa förbindelser på arbetsplatser (med ekonomiskt ackommoderat till nations kapacitet och regional resurs utjämning som definitiv eventualitet) för att skapa ett produktivt världssamhälle.

_________________________________________________________________________

Land: Demokratiska Republiken Kongo 

Delegat: Sara Karlsson

Vi är väl medvetna om narkotikasmugglingen som sker över Demokratiska Republiken Kongos gränser. Statistiken visar att problemet ökar och måste lösas. Vi är inte enbart oroade för vårt land, utan även för alla inblandade som vill bidra till en positiv förändring. 

Nya marknader för droger uppstår såväl nationellt som internationellt. Den Demokratiska Republiken Kongo ser detta som ett stort internationellt bekymmer. Vi anser att det ökande drogmissbruket förhindrar fattiga länders potentiella utveckling och samarbete mellan länderna. 

Situationen i Demokratiska Republiken Kongo har lett till politisk, ekonomisk och social instabilitet. Läget är oroligt och spridningen av droger har blivit allt vanligare. Demokratiska Republiken Kongo har inte tillräckligt med resurser för att kontrollera situationen. 

Vi uppmuntrar härmed villiga länder till ett internationellt samarbete för förbättrade gränskontroller och ekonomiskt stöd från initiativtagande länder. På så sätt hoppas vi kunna förhindra drogsmuggling och satsa våra resurser på att bygga ett mer stabilt samhälle.  

_________________________________________________________________________

Land: Kuba

Delegat: Mathilda Ingesson

Republiken Kuba ser med största oro på narkotika problematiken i dagens samhälle. Republiken Kuba förespråkar nolltolerans för innehav och försäljning av narkotika.

För att bekämpa kriminaliteten som uppstår i samband med narkotikahandel krävs att stater tar ansvar. För global hantering av narkotikakriminalitet krävs att FN ger bidrag till hårt drabbade länder för bekämpning av kriminaliteten vid kärnan.

Vidare anser Republiken Kuba att konsumtion inte bör kriminaliseras men strävar däremot efter att strypa marknaden. Vi anser inte att kriminalisering är en åtgärd i vårt fall.

___________________________________________________________________________

Land: Republiken Litauen

Delegat: Wilma Jonsson

Republiken Litauen ställer sig emot all form utav produktion, odling och brukning av narkotika och står bakom EU:s narkotikapolitik. Republiken Litauen har under de senaste åren märkt en tydligare närvaro av narkotika, då narkotikahandelsbrott mer än fördubblats inom staten. Det är ett viktigt problem som bör tas på stort allvar. 

Republiken Litauen finner en oro över den omfattande narkotikasmuggling samt förbrukningen och produktionen av narkotika som skadar både den globala säkerheten och den globala hälsan. Republiken Litauen skulle vilja se en förbättring i samtliga länders tullar för att så småningom se en minskning av antalet narkotikabrott. Även en förebyggande verksamhet och en ökad upplysning anser republiken Litauen skulle minska narkotikabruket, likväl som narkotikaproduktionen.

________________________________________________________________________________

Land: Mexiko

Delegat: Ulrik Wallberg

I egenskap av ett så kallat transitland har de Mexikanska myndigheterna länge haft stora problem med odling, försäljning och smuggling av narkotikaklassade preparat. Preparaten odlas främst i sydamerikanska länder såsom Colombia och Peru, för att sedan via illegal handel ta vägen via Mexiko och norrut.

I Mexiko dog mellan 2007 och 2014 hela 164 000 människor till följd av den organiserade brottslighet som narkotikahandeln genererar. Denna siffra överstiger antalet döda under insatserna i Irak och Afghanistan tillsammans under samma tidsperiod. Den mexikanska staten har bytt riktning i sitt förebyggande arbete mot den utbredda narkotikahandel och det privata bruk som präglar landet starkt.

Narkotikaklassade preparat har sedan november 2012 legaliserats för privat bruk i reglerade doser. Istället för att rikta polisiära resurser åt att skaffa medborgare ägnas nu fokus åt den organiserade brottslighet som ligger bakom såväl handel, som försäljning och beväpnade uppgörelser.

Man har i takt med detta utökat straffskalan för privat bruk som överstiger tillåtna doseringar. Fängelsestraffet för att som privatperson överstiga den tillåtna doseringen är belagd 4-8 år. Straffen blir även 50% högre för poliser som inte agerar i enighet med landets lagstiftning, en åtgärd för att hämma den korruption som länge varit en del av problematiken med att lagföra grovt kriminella narkotikasmugglare.

Mexiko har sedan legaliseringen av flertal narkotikaklassade preparat i reglerade dosering riktat resurser till att vårda befolkningen samt straffa den brottsliga verksamheten. Bland annat har 335 nya behandlingscentrum öppnats de senaste åren och personer som av polis konfronteras tre gånger med narkotika ska enligt lag tvångsomhändertas för behandling, oavsett mängd narkotika. Det finns i dagsläget ytterst lite statistik att tillgå från den Mexikanska staten men siffror har visat på en tydlig nergång i antalet dödsfall sedan legaliseringen. Trots detta är situationen långt ifrån adekvat.

Problematiken kräver konkreta och direkta åtgärder i Amerika. Det finns en stor efterfrågan på narkotikaklassade preparat i USA som stimuleras av en utbredd produktion i Sydamerikanska länder.

Mexiko vill ingå i ett såväl globalt som regionalt samarbete för att motarbeta narkotikans framfart och främst den illegala handeln och smugglingen. För att detta ska kunna verkställas krävs det ett förnyat internationellt samarbete som lägger fokus på att stoppa det våld och den korruption som den illegala handeln medför istället för att enbart motarbeta legalisering som narkotikakonventionen från 1961 syftar till.

________________________________________________________________________________

Land: Nigeria

Delegat: Stephanie Kontrimaviciute

Förbundsrepubliken Nigeria anser att de frågor som är mest aktuella i dagsläget för FN utreder frågorna säkerhet, hälsoaspekter, legalisering samt huruvida länder ska legalisera narkotika-bruk eller inte. Som Förbundsrepubliken Nigeria vill vi motverka all sort av narkotika för att befolkningen ska vara så trygg och hälsosam som möjligt. Legalisering av narkotika ska ej ske i vårt land, istället bör man hjälpa de som missbrukar och straffa de som säljer narkotika.

Flera länder har blivit mycket mer liberala och positiva mot narkotika, däribland USA som börjar legalisera Marijuana i fler stater, samt bland annat nederländerna som har legaliserat det sedan 2008. Bland de länder som tillåter sin befolkning att bruka narkotika ser vi ett mycket bättre samhälle i helhet. Dock anser Förbundsrepubliken Nigeria att narkotika ger fler negativa än positiva aspekter i staten.

_______________________________________________________________________

Land: Norge

Delegat: Linda Löfvander

Norge anser att narkotika ligger till grund för stor del av världens kriminalitet, och ser allvarligt på detta. Det är inte bara fara för individen som brukar narkotikan, utan också för människorna i dess omgivning. 

Norge förbjuder inom landets gränser all handling med eller runt narkotika där avseendet inte är eget bruk. Därför är all typ av innehav och brukning av narkotika i kommersiella eller överlåtande syfte i Norge straffbart med fängelse, något Norge anses borde tas efter även internationellt då detta kan minska kriminaliteten avsevärt. 

Kriminaliteten är bara en liten del av ett stort problem som måste stävjas. En annan del av problemet är de dödsfall som orsakas av överdosering, något Norge ser ytterst allvarligt på. Överdosering har de senaste 10 åren orsakar närmare 300 registrerade dödsfall varje år i Norge. Detta är något Norge valt att aktivt agera emot, genom att hjälpa beroende personer att inte injicera överdoser och istället komma i kontakt med vården. 

___________________________________________________________________________

Land: Pakistan

Delegat: Klara Ljungström Jotoft

Delegationen från den islamiska republiken Pakistan är väl medvetna om drogrelaterade problem i världen idag. Pakistan har länge brottats med konsekvenserna som medföljer en utbredd droganvändning inom nationen och anser att omedelbara åtgärder bör vidtas.

Våld, sjukdomar och dödsfall är olyckligheter som direkt är kopplade till användandet av narkotika. Substanser som bidrar till detta bör inte under några omständigheter legaliseras utan istället kriminaliseras. Detta synsätt är i enlighet med den islamiska republiken Pakistans tro, i vilken det är en synd att missbruka narkotika och även därav är staten mån om att reducera befolkningens tillgång till detta.

Delegationen är djupt oroad över att intaget av droger har ökat lokalt under de senaste åren och ser därför positivt på både internationella samarbeten och mellanstatligt utbyte av information för att kunna bidra till en säkrare värld.

___________________________________________________________________________

Land: Republiken Portugal

Delegat: Philip Olsson

Republiken Portugal vill uttrycka sin uppskattning för att anta UNGASS slutdokument. Dokumentet som utgör ett stort steg framåt i debatten för att ta itu med narkotikaproblemet i världen och få det rådande läget under kontroll.

UNGASS största framgång är erkännandet att det behövs en balans mellan narkotikapolitik och vår mänskliga rättighet. Republiken Portugals strategi för droger har ansetts vara en modell för bästa praxis, på grund av att landet erkänner droganvändning som är en hälsofråga. Vårt program för att behandla drogmissbrukare har också bevisats minska skadorna utav droganvändning.

Avkriminaliseringen har skapat en rättslig ram för att kunna genomföra de åtgärder som behövs för att missbrukare ska kunna ställas till de mest lämpliga svar de kan få. Om en narkotikamissbrukare inte skulle kunna sluta med sitt missbruk anser republiken Portugal att de fortfarande förtjänar investeringar från staten i syfte att förbättra deras sociala villkor i samhället samt för deras hälsas skull. Drogmissbrukare är patienter och inte kriminella. Lagen har gjort att fler uppsöker vård för deras missbruk då de tidigare haft rädsla att hamna i kriminalregistret.

Vårt fokus är att minska riskerna och skadorna utav droger då våra åtgärder visat sig vara effektiva och bör främjas ytterligare. 

Republiken Portugal vill upprepa vårt engagemang för de internationella narkotikakontrollkonventionerna och tycker att republiken Portugal ska jobba som en enighet för att stoppa det globala problemet med narkotika. Republiken Portugal ska inte se det personliga bruket som ett brott utan fortsätta med våra internationella ansträngningar att ta itu med alla aspekter av narkotika.

___________________________________________________________________________

Land: Saudiarabien

Delegat: Evelina Nilsson 

Vi i kungadömet Saudiarabien ser mycket allvarligt på narkotikafrågan både i användningssyfte och smugglingssyfte.

 Vi har en total nolltolerans på narkotika samt alkohol då detta bidrar till allvarliga konsekvenser så som ökad kriminalitet, försämrade familjeförhållanden och ett försämrat samhälle, men många länder har fortfarande ett problem med narkotikasmuggling samt användning.

Vi har tagit tag i problemet med hjälp utav hårdare gränskontroller och hårda gränskontroller kommer vi fortsätta använda oss utav och uppmanar även andra länder med detta allvarliga problem att jobba med och tillsätta striktare regler samt bevakning för att framförallt stoppa smugglingen utav dessa olagliga substanser. Som nämnt innan har vi en absolut nolltolerans på dessa orena produkter och uppmanar andra länder att också ha denna syn.

___________________________________________________________________________

Land:  Serbien

Delegat: Ebba Carlsson 

 Serbien vill uppmärksamma det stora narkotika problemet som existerar över hela världen och uppmanar till striktare lagar.  Narkotikalagstiftningen i Serbien är sträng och att inleda någon i narkotikamissbruk är ett allvarligt brott, vilket ger minst 3 år i fängelsestraff.  Serbien anser att en lag om totalt förbud mot narkotikainnehav och smuggling bör införas, då landet vill ha striktare lagar gällande narkotikan som både nationellt och internationellt smugglas och missbrukas av människor.  Landet har numera striktare insatser mot smuggling men Serbien är dessvärre fortfarande en smuggelkorridor genom Balkan för smuggling av narkotika från Turkiet till Europa.  Tullarna och kontrollen av smuggling bör stärkas och mutning av tullarna får ej förekomma.  Serbien anser dock att det ska finnas undantag för narkotika innehav för medicinering med recept.  Serbien är öppna för förhandling och samarbete med länder som har likartade värderingar kring narkotika

___________________________________________________________________________

Land: Konungariket Spanien

Delegat: Oskar Appelgren

Konungariket Spanien är ytterst medvetna att narkotikapolitiken inte varit hållbar de senaste decennierna. En starkare politik och fler överenskommelser angående narkotika skulle inte bara rädda liv utan även kunna användas till något positivt. Konungariket Spanien hoppas starkt på att de negativa decennierna med flertal tragedier är över och att världen går mot en ljusare framtid.

Idag fokuseras det mycket på hur narkotikaklassade ämnen kan användas för att förbättra liv inom sjukvården. Frågor som denna har uppmärksammats inom FN vilket har skapat en viktig och framgångsrik debatt som uppskattas av Konungariket Spanien. 

Konungariket Spanien har en positiv inställning för en säker och bidragande användning av narkotikaklassade ämnen inom sjukvården och tror detta i framtiden skulle kunna gynna världen. 

_________________________________________________________________________

Land: Turkiet

Delegat: Josef

Turkiet fördömer starkt narkotika och den organiserade brottsligheten den för med sig. För att förhindra droganvändning och missbruk bygger vår strategi på att förhindra tillgången på narkotika och adressera problemet systematiskt med en tolvstegs plan. Denna planen går ut på att bland annat arbeta med utbildningsinstitutioner, identifiera vilka grupper som drabbas värst av narkotikamissbruk, arbeta med flera rådgivnings enheter och rehabilitering, social återanpassning och se över den nuvarande lagstiftningen. 

Turkiet anser att den organiserade brottsligheten är ett av de största problem med narkotika och har därför infört lagstiftning där brott straffas betydligt hårdare om det bevisats utförts i samband med organiserad brottslighet. 

__________________________________________________________________________

Land: Uruguay

Delegat:Emma Azelius

Uruguay förbjud narkotikabruket år 1974. Dock så kom det ett förslag då cannabis skulle legaliserat år 2012 i juni. Detta skulle då innebära att man tillåta odling samt innehav och bruk av cannabis, man vill även satsa på brottsförebyggande verksamhet även missbruksvård och drogutbildning i skolor. Uruguay skiljer sig från de andra länderna då det är landets regering som har drivit fram lagändringen, samtidigt som majoriteten av befolkningen varit emot förslaget. Det gjordes en undersökning där det var 61 % av befolkningen som röstar på att lägga ner lagen. Dock så har Uruguay fortfarande kvar lagen. 2013 röstade senaten ja, och Uruguay är det första landet i världen där staten helt kontrollerar och tillåter produkten, försäljningen och användningen av cannabis. Detta innebär att folk över 18 får köpa 40g/månad, odla 6 cannabisplantor och innehav 480g för eget bruk.Genom att sälja cannabis för ett lågt pris (7kr/g) så hoppas Uruguay att slå mot kriminella ligornas inkomstkälla. Det är alltså Uruguays stat som håller i försäljningen.

Av Uruguays befolkning som ligger på 3,3 miljoner människor ägnar sig ca 128 000 år marijuanarökning, detta motsvarar då 3,88 % av hela befolkningen.

Att Uruguay valde att ta bort lagen om narkotikabruk var för att Uruguay ville stoppa kriminella gängs inkomstkälla. Detta är enligt Uruguays president José Mujica ett sätt att bekämpa kriminaliteten, att stoppa pengaflödet som göder en allt starkare organiserad brottslighet som hotar stabiliteten och säkerheten i vårt land.

___________________________________________________________________________

Land: USA

Delegat: Emma Jönsson

USA anser att brukandet av narkotika påverkar samhället negativt ur en mängd olika aspekter. Det är påfrestande för ekonomin, hälsovården och inte minst ett stort hot mot ungas framtid. Sedan år 1999 till och med 2014 har heroinrelaterade dödsfall ökat med 439% i landet. I USA dör fler personer från överdosering än det gör i trafikolyckor. Genom att erbjuda sjukvård och hjälp åt drabbade kan vi stoppa missbruket innan det är för sent. Ett betydande problem i samhället är missbrukandet av opioider. År 2012 skrev läkare ut 259 miljoner recept på opioidsmärtstillande medel i USA. Opioider är en klass av receptbelagda smärtstillande medel som inkluderar hydrokodon, oxikodon, morfin, och metadon. Heroin tillhör samma klass av droger, och fyra av fem heroinanvändare börjar använda drogen genom att först missbruka receptbelagda opioidsmärtstillande medel. För att reducera dessa problem vill USA se till att de läkare som skriver ut opioider skall vara speciellt utbildade och medvetna om dess risker.

USA arbetar för att:

-Förebygga narkotikaanvändning i vårt samhälle, 

-Erbjuda möjlighet till vård samt återhämtningssupport för missbrukare

-Bryta den onda cirkeln av drogmissbruk, kriminalitet och fängslande

-Störa den inhemska handeln och produktionen av narkotika

Vidare är det av största vikt att ett fortsatt samarbete med internationella allierade fortgår. Tillsammans kan vi hjälpas åt att ta itu med gränsöverskridande organiserad brottslighet, missbruksstörningar och hälsoproblem. 

___________________________________________________________________________

Land: Bolivarianska republiken Venezuela

Delegat: Adam Barnell 

Bolivarianska republiken Venezuela tar narkotika frågan på högsta allvar. Under decennier har illegal smuggling av olika stimulerande substanser härskat i Latinamerika. Internationellt har människor påverkats av detta vilket leder till ett globalt problem. Våra medborgare har blivit lidande av denna situation. Venezuela vill att alla länder ska gå ihop för att eliminera detta hot. 

Republiken Venezuela vill inte lagstifta en bestraffning för medborgarna som har handlat cannabis utan de som säljer drogerna. En fullständig legalisering anser vi vara irrelevant, för att kontroll är nyckeln till framgång angående detta ämne. Grundtanken med detta är att minska risken för överdoseringar och andra konsekvenser av stimulerande substanser. Medborgarnas välmående ligger alltid i fokus. Det bästa hjälpmedlet ligger i att behålla en kontroll på mängden narkotika som en privatperson får inneha. 

FN:s generalförsamling har diskuterat att hälsan är viktigare än att bestraffa befolkning genom straff för narkotikaanvändning. Venezuela tycker detta är högst relevant och att FN ska fortsätta med denna punkt. FN trycker på hälsoaspekten i narkotikafrågan. Venezuela vill införa ett internationellt samarbete med tyngd på ett systematiskt sätt för att få bort stimulerande substanser från den illegala marknaden. Vi anser att lösningen till detta problem är samarbete mellan alla nationer.

___________________________________________________________________________

Land: Republiken Vitryssland

Delegat: Fetije Leskovci

Republiken Vitryssland ser mycket allvarligt på frågan om narkotika och konstaterar därför att en striktare lagstiftning bör vara lösning för att minska förbrukningen av narkotikan. Republiken Vitryssland anser då att lagstiftningen som i dag är aktuell bör förstärkas och straffskalan likaså för individer som utmärker sig inom detta område.  För att minska denna handel av narkotika som idag är aktuell yrkar Republiken Vitryssland därmed på förändring och vill införa kraftfulla åtgärder. Inom dessa kraftfulla åtgärder inkluderas brottets straffskala, då denna ska bli striktare för individer som står för handeln. Detta för att minska narkotika intagen som idag är väldigt stora.

Införandet av kraftfulla åtgärder samt koncentrationsläger är ytterligare en lösning för att minska narkotikaanvändningen i landet. Republiken Vitryssland anser att hårda straff bör påverka nuvarande situation i landet.

Republiken Vitryssland är djupt oroad för att det finns en risk att Vitryssland blir ett land man åker till för narkotikaintag. Republiken Vitryssland betraktar dessa kraftfulla åtgärder som en stark lösning för nuvarande problem, detta allt för att stat och befolkning ska skyddas väl. 

___________________________________________________________________________


© Håkan Danielsson 2022